Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1928

Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 30 April 1 MeL Officieel Londen 12 10 12 W Berlijn fi i3S 69 3a Parijs 9 7S14 9 76 Brussel 34 65 Zwitserland 47 SH4 47 81 Weenen 34 96 34 95 Kopenhagen M M 6 65 Stockholm ee so 6 60 Oslo 46 42U Naw Yorit 2 48 2 48 Niet officieel Prane 7 3S 7 36 Madrid 41 19 41 34 Mtlaan la ff 13M è jU ze w 41 4a ó £ W ttri lïtiOröii ie KW i Z 4ii Zo fcw üH iU o j KV itj tvalverftu Ic Kw ü y ZG KW a i b2J ae kW lu iSiulhKOoiein 2U0 430 Kalfkoeiea210 4lü viuertJö UU U0 i iUKen ll yï luO viiaratm lïu ii d VürKt att dou ioO düd ölö uui aamuii lüü Ho fowKaiverew lo w iöiggm 8 ld OVürioi i üri Ib i 4 lliltun l j lio öluwitft o li ünsjieft p w l iU l VÜ Llaodiel iu koel tt n Mep gowoo pfijZieia aeime nottgie Uereii ïia iv e iianOei prij fio van vwifie eek Mlvoreji i ledub liAUdel sUvK levugumpt iKic prij eia MieiK en Kalnioeiea tattuenijK gaeqa tiaiidel pnjzeu ietaj uoogvr i uanltm kSÉlme hanUei NuctiH tere rok en blaotitkalveireu siU ej naiidei priji van vorige week Big g nifltigo handel boter pnjzou Kaamiirkt Bodegraven 1 Mei Aangevoeitl 331 partijen kaaii w o 315 met rijksmerk 14692 stuks 117536 KjG Prijzen m r m Ie kw ƒ 4U 2 2e kw ƒ 42 46 Zonder r m ƒ 41 46 Hartdel ma RADIO MIEUWa ïlcheepva doot de MallegiUwlulBr Gedurende de maand April kwamen door de Mallesatsluis 3154 stoomachepen inhoudende 2aüü 2 MH en 958 andere vaartuigen inhoudende 78373 M3 Totaal 4112 scheven inhoudende 3173 J M3 Vt ort i3 koppeh hout uitmakende 197 l en Wedvlucht Pwtduiven Gevleugelde Vrienden Dp Poistdiuvenvereeniging Uevleugei de Vrienden hield Zondag een wetUitryd vanuit Lier afstana 94 KM De pryzen wenlen behaald als volgt J Aret Ie en 62e Joh Boer 2e 7e 14e 16e 18e 22 a6e en 2 e W Werkhooven 3e 40e 42p en 56e Nieuwveld 4e 46e 63e en 64e H M Mussaar fie 6e 9e 20e en 34e Spruit Ke 35e en 61p J van Ixion lOe 27e 37e 52c 56b en 58e Wekenis lie 12e en 2 e L van Duuren lae 24e 41e en 49 Siaman 16e 28e 33e m 54e L Steen inkel I7e 3e 39e 50b en 66e Berkouwer 19e Spoel 2le 51e en 67e J Jongeneel 31a en 59e K v d Voonlen 3ite 32e 45e en 4Se Bojewal 36e A M Maasftar 43e Grandia 44e en 60e Prwoo 47e Meier 53e prija Hurgeilijke Stand GEBOREN 28 April Petronella Adriana Theiesia d v J M van Slunster en A C B Faatj Burg Martenaaingel 6 JtrfmnnaMaria d v H H Krimpenfort en A A Jaspers Krugeriaan 1 Wilhelmus z v S tie Hey en M J J Rietmeyer Kamemelksloot 54 29 April Maria Gerda Zwaantje d v 3 C Bokhoven en Z Bazemer Jaagpad 1 ® 30 Aprd Cornelia Willemina Mariu d v A A Kedegeld en A A de Korte Zout mansplein 5 OViKRLKDEN 28 April Johanna Veiwey gehuwd met Wouter de Hoog 46 j Johannes Poulus Scholten 44 j Johanna van Dort 64 j 29 April Charlotte Catharina Sinre 9 maamlen Agenda 2 Mei 8 uur Haadzaal Stadhuis Verg Kü mer van Koophandel en Fabrieken 2 Mei 8 uur Gebouw Damël Cursus K H B O onder leiding van Dr Evers gemeSter ÓaarïaiïSt hulde aan den con cienge Landwehr die d n gemeentediienst gaat verlaten Na 11 jaar bü de politie te hebben gediend was liandw ehr 26 jaar conoierge van het stadhuis en na dien nog weer 4 jaar bode En nog is het met heita stili going strong nog sterk physiek maar ook geestelijk Burgemeester Gaariandt betuigde den trouwen man zijn gi oote erkentejij kheid voor z n groote venlienste en wenschte hem nog vele jaren van rast toe in goede gezondhejd Met een handdruk nam de Hirgemeester afsehed l waai op Land wehr ook alle ledc n van den Raad de hand drukte Belwlen met geschenken door hem in ónn loop van den d g van verschillende zijdenontvangen trok Landwehr gi sterenavond voor de laatste maal als bode naar huis Te kwart voor één werd lo openbare vei gadering van den Raa l gesloten ftan de ttottnen doot de Büksverze festeld De hëvHcundige aan het zie glja heeft geen particuliere practijk De KJgffli hebi en meer inkonwten noodig Jj huisartsen Het is billyk dat die epe ftifldhe hulp iwhoorlyk wordt hetaald gcht het evenzeer noodig dat er rege n moeten worden getroffen dait het Van gon Ziekenhuis tfoor de samenwerking jgt mag lü den Spr wijst op Goes en an jjt gemeenten waar uniforme reg eling n r velschillende inrichtingen bestaan VOORZITTER deelt mede dat drie pjateden voorstellen de behandeling uit te iiouder KOEMANS r k ondeKstsunt lï vooiötel waarop het wordt a aj geiden Het voorstel tot wüziging van het salariühesluit 1920 boeki Jnder drukker Bssistentbode Aangenomen Het voerstel tot personeelsformatie Commiasarisat van Politie De heer OVERHAiND s d maakt beynar tegen dit voorstel dat de dienst der l le beperkt Er kan niet voldoende toepjfct worden geoefend op arl eidsovertreÈngen eai kinderarbeid Er wordt wel in faineten Zaterdags gewerkt van half acht tot iKe uur Soo is het ook wel in de bouWi jBen De politie heeft geen tyd daar ac htKbeen te Kitten Spr dringt er op aan het aantal recheruëórs voor opsporingsdienst en naleving l wciale wetten te handhaven Spr citeert het gesprokene van den heer Uider Waiït in 1918 tot versterking van de fditie al gold toen de bedoeling om bij de niftie in het gevlei te komen m het krl Deheer MlDIDELWoiEiyS i ± vraagt ie ttezegginig dat de verndiWering van het personeel nieit izai leiden tot verzwaring van Jen dienst De heer HlEERKlENS r k vraagt waar au deze aangelegenheid niet in het georganieeFd overfleg is behandeld De heer Dr HOFFMAN r k geeft toe dat er klaohten over arbeidswet overtredingen worden gehoord De VOORZITTER zegt naar aanleiding van deze beswaren niets te weten vari ernstige klachten van overi reding der arbeids mtten Ook baj de nieuwe indeeling is de veiligheid en de rust in de gemeente verzekerd Deze maatregel wordt door spr s veriütwoordelykiheid gedekt De dienst moet voldoen aan de eiachen van efficiency ter1 het personeel zoo beperkt mogelijk moet De agenten blijven denzetfden tyd in diïïiat ook de recherche kry gt niet meerderen diensttijd De heer OVERHAND s d repliceert ir is teleurgesteld over s voorzitters antwoord en kan zich daarmede niet véreeniprai Daar spr s bezwaren ziJi grieven verUgart spr dat de soc dem raadsfractie tejen de voordracht zal stemmen De heerBOKHOVBN v b merkt op dat Jeze discussie niet pleit voor het respect voor het hoofd der politie De heeren Overhand csi hebben we eens tegen het te groot lantal agenten gesproten Spr zou wenschen diat de wethouders die niet het voot van B en W steunen hun stem moti eren De heer VBBKERK a r meent dat dit vBpistel kan worden aanvaard wijil het vrerk dmie rechercheurs verricht üiet het werk iiÉt zij behooren te doen ffethoiuder KOEMANS r k heeft ook wtige bcBuwaren Er moeten geen men frten uit den dienst worden genaiien waarde naleving der arbeidswettten en den Imst in de plantsoenen minder moet wor Wethouder VAN STAAL s d zegt te moeten tegenstemmen op grond van de fei tol door öpr Xaterdagavond vernomen van tel heer Overhand Spr wil zidh echter niet tegenover dit voorstel stellen en verwekt daarom aanhouding tot de volgende maal De burgemeester heeft op dezen post J2000 willen bezuinigen by de begrootiBg Dat kan nu onjuist blijken De heer Br HOFFMAN rJt repliceert Spr ondersteunt het verzoek tot aanhou ding De VOORfiaTTBR verklaart dezen tegenstand niet te hebben kunnen Vermoeden Een rechercheur treedt 1 Mei in functie De aangeweaen klterk heeft reeds ontslag ïevraagd Spr zal de ernstige aanwijzingen betreffende het instituut der rechercheurs wier het oog zien Spr zal over den tweeden rechercheur overleg plegen maar vraagt thans over het voorste een beelisiaing Wethouder VAN STAAL s d doet het Voorstel tot aanhouding hetwelk wordt ondersteiund dioor ée wethouders Sanders en Koemans Het voorstel tot aanhouding wordt bij stemming IS aangenomen Vóór ail le soc democrateai en de katholieken Koeman Middellweerd Heerkens en Dr Hoffman Rondvraag De heer VAN WUNBN e g geeft em tig in overweging de bezwaren onder het Mg te zien van het plaatsen van autovalien en van het verleenen van vergunning aan net circus op een terrein tegenover het zier kenhuis De VOORKiri ER wijst er op dat de poïtie haar piicht moet doen om onbesuisd i i t en te gaatn Eltoen Maandag wordt lit aangetoond door het rapport van Zon Wethraider KOEMANS r k heeft erfcete klachten ontvangen over de plaats van het cirous De overlast voor het siekenhuia acht spr echter niet zoo groot als men wel meent Commiasaris Vacature Waterleiduig Mij De VOORaiTTER deelt mede in de G Crt te hebben geSeaen dat de heer Van Staal iwm candidiaat heeft geateld voor commteaaris bij de G Waterieiding Mtj Spr zegt at dit zonder zign voorkennis en medeweten is geschied Had hy hiervan kennis gc atfMi dan zou dit lüet zijn geschied Wethouder VAN ffTA L s d zegt dat Mt juist ia dat geen overleg is gepleegd r is niet bereid zijn keus te bepalen op ömleelhquders die zuLve r kapitalistische politiek voeren Wetende dat de burgemeester de zaaflc van het geraeenachap d mnt beoordeelt heeft spr diens candi Mr naar voren gebratht Het bleek echt dat reeda een anderen candidaat was ar gemaakt Hulde aan Concierge Landwehr A i het tod der vea adleping bracht bur advies over deze vraag in de volgende vergadering iMevr RIESZ v b doet een verzoek in gelyien geeat wyl de man in zyn nering wordt gesNühaad Het verzoek wordt ook door andere leden gesteund Gesteld in handen van B en W om advies Van het College van Regenten van het Van Iterson Ziekenhuis het financieel jaarverslag over 1927 van bedoelde instelling van weldadigheid Gesteld in handen der commjasie van miderzoek retkeningen instellingen van weldadigheid Van den heer C H Koemans een bericht dat hij ontslag neemt als wethouder Voor kennisgeving aangenomen Van W Grlinder en J Gründer HazPbroek een verzoek om ontslag met ingang van 1 Juni 1928 Door B en W het gevi aagd ontslag verleend met ingang vairl Juni 102 De heer OVERHAND s d herinnert aan het met betrekking tot deze aangelegenheid eerder gesprokene Spr wiil da over nadere inlichtingen Spr vraagt ook bet advies der Kwemcommissie aan den Raad toe te zenden De VOORZITTER zegt dit toe Van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Omlerwys het verslag van den toestand van dat onderwijs over 1927 Wordt verwerkt in het Gemeenteverslag Van C G van Gerat een bericht van ont slagmeming wegens vertrek uit de gemeente als lid van het College van Regenten van de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken Voor kennisgeving aangenomen Van den heer J G Potharst een bericht waarbü hij ontslag neemt als lid van den Gemeenteraad Voor kenni ievinK aangenomen Van den gecommitteenle namens de gcmeenite bü de Goudsche Waterleiding Maatschappij een résumé van het gebeurde in de laatst gehouden verg gdering van Commissarissen dier Maat ïchappy De VOORZITTER deelt mede dat B en W zidi ter eake om opheldering aan het college van commisiiairissen hebben gewend De heer KAïMiRH UIZEN c h wyst op het optreden van den gecommitteerde die niets heeft kunnen bereiken De VOORZITTER verzoekt dringend de discussies over deze zaak op te houden totdat de Raad zich met kejinis van zaken daarover lian uitsppekeni De heer Dr HOFFMAN rJc öcht het de juiste methode dat het college van B en W aan commissarissen opheldering heeft gevraagd De heer FOKiKEBS s d preekt zijn afkeuring uit over hèt optreden van Commissarissen door de benoeming van Mr Telders zonder medeweiten van den gecommitteerde De VOOBZITT ER wijst er op dat boven het stadhuis staat geschreven Audi et alteram partem Dat behoort te worden toegepast Delieer VERKERK a r prote=iteert tegea de afkeujing welke geuit wordt tegen den landadvocaat Mr Teldera zonder dat é ze ia gtóhooïdi Wethouder VAN STAAL a d wv st er op dat waar hier weer een Hetze Mykt spr het noodig acht dat men de zaak beziet zonder meer Van de Conuniasde van de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken de suppletoire staat van hegrooting dd enstjaar 1627 van de onder haAr beheer staande instelling Goedgekeurd Benoemd worden in de vacature Sanders in de Comnmissie voor het Woningbedjryf A Fokkiers met 12 van de 20 st in de Co imLssie voor de Strafvorordeningen Bd van Dantzig met 11 van de 20 st in de CommisBie van By stand voor de Ge nwentefinanciën L Overhand met 11 van de 20 et in de Commissie van Bestand voor het Onderwy s Ed van Dantzig met 12 van de 20 st in de vacature R W H Pitio van de Conuniaaie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs Voorgednageoi zijn de heeren G W Nagtr glas Boot en C A Soeters De heer POiKiKERS s d deelt mede dat deze voordracht niet Ls in overeen ibemming iViet de vei1w udingen in de gemeente Spr meent dat de sociaal democraten en katholieken daarin behooren te worden venegenwoordigd Daarom zal spr s fractie buiten de aanbeveling om sbemmen op den heer J Neeter hoofdopzichter by de Lichtfabrieken De heer VERKERK a r zegt dat een coUe8 e als dit niet is een politiek college De politiek moet daarfjuiten blijven Wethouder KOEMANS r k wijst er op dait er evenredig e vertegenwoordiging moet plaats hebben in deze en andere commissies Er worden thans weer 2 liberalen voorgesteld en dat is onjuist D heer VAN DANTZIG sA wyst er op dat de partij waartoe spr behoort niet langer moet worden getrapt Er is ook een tyd geweest dat de anti revoltitionnairen werden geweerde Toen zocht men intelfliect alleen bü de liberalen De heer Dr HOFFMAN r k begry pt niet hoe de wethouder Koemans spreekt van evenredige vertegenwoordiging waar nu een sociaal democraat door de overzy de wordt gesteld en geen katholiek De heer VINGERUNG a r verwondert zich over dit prachtige beginsel terwijl in Sept de sociaal lemocraten uit alle comniissies van bestand de andere leden hebben geweerd Tot eteanming wordt overgegaan Benoemd wonit de heer J Neeter Op den heer Nagtglas Boot worden uitgebracht 7 etemnnen De heer BOKHOVEN v b vindt deze methode een teekenend Maalt je van het optreden der soc democraten die nu van de toevallige meerdertieid van een enkele stem gebruik maken om een S D A P er te benoemen buiten de aanbeveling om Wethouder VAN STAAL s d wijst er op Bat de commissies altijd in hetaef le vriendenifcringetje bleven Spr herinnert aan de Gezondheidscommissie waawn 5 liberalen zitten Dit i een commissie waarover de Raad geen zegginigschap heeft Het veitoast spr dat de heer Veriteii STADSNIEUWS GOUDA 1 Mei 1028 De raadsvacuture Boldioven vervuld Naar wy vernemen heeft de hesr Mr H P C M de Witt wynen die thaUs benoeiii i ia in de raad svacature P Bokhoven na het bedanken van len heer A Goedewaaigen zyn benoeming aanvaard Volgens de uude methode Dereide kaas de lekkerste Dooir de ledenvergadering van de vereeniginig van kaashandelaren te Bodegraven er onistJ eken ia met i lgemeene stemmen besloten adhaesie te betuigen aan het schreven der Nederlandsche vereeniging va i kaashandelaren waarin gewezen wordt Jp het feit dat kaas bereitl volgens de oude methode fijner van smaalt en betejr voor be waren geschikt is dan kaas bereid volgens de nieuwe methotte waarby hoofdzakelijk gewerkt woixlt voor het zoo hootg mogelyk opvoeren vaa het vetgehalte Volkszangavond Poortmans Zangkoor uit s Gravenhage De Goudsche Winkeliersvereeniging had gisterenavond haar ledien en belangstellenden uitgenoodfigd een volkszangavond by te wtmen Het Haagsche zangkoor van den heer Poortman bestaat uit een 25 tal dames en eenige heeren bijna allen vroege leden an SpoeÜs zangvereeniginig en deze zingen beschaafd en met xeer duidelyfce uitspraak de eenivoudige liedjes De avond werd tgeopend nvet het zingen van eenige vader andsche liederen door koor en publiek waarna het koor zong de Volkszang maï ch een aanlag propagandalieO Verder voerde het koor verschillende liedjes uit die al spoetlig door ile aanwezigen werden nage 3ngen Het programma bevatte een 8tal Idederen gedicht en getoonzet door den heer P C Poortman zeer verdienstelijke compojitie voor dat doel liedjes echt in den volkfrtoon zooals de Haan de Fakkeloptooht en Leuk meisje goed in t gihoor liggend en die al spoedig kunnen worden meegezongen Detheer P ortman ha l slag van om pp een joviale prettige wyize de avoniLl te Mlien zood t er al spoetHg een vroolyke stemming in was Aan t eind van den avond w H d de heer Poortman toegesproken door derï heer Rietveld voorzjitter der G W V eh ilaaik gezegd voor de belangelooze medewerking om deze zangavond itot stand te brengen Spr vond het een praichtig streven om op deze wijze te trachten de volkszang op hooger pel te bi engen en hoopte Poortman a zangkoor nog eens meer Bereid te viiulen om in Gouda op te tre len By een herhaling za zaal Kunstmin dan zeker èe klein zijn Het waK Dwer t geheel een goed geslaagde avond Jammer dat de zaal niet geheel en al gevuld was Alg vergadering van de Goudsche Vereen voor Geneesen Verloukundige hulp De Goudsche Vereeniging voor üenees Heel en Verloskundige hulp hield gUterun onder voorzitter hap van den h eer Joh Mulder haar algetneene ledenvea gadenng iDe voorzitter opemle de vergadering en verzocht de aanwezigen een moment op te staan van hunne zitplaait en en te gedenken de nagedaohtenia van wijlen deji Secretaris den heer J N de iïroot Hierna wewlen de notulen gelezen der vorige algemeene vergadering en daze na oen kledne opmerking goedgekeuid Jaarverslag secretaris en penningmeester werden onder dan k goedgekeuwl Door den heer Van der Brug wepd gevraagd naar aanleiding van het verslag der secretaris om ook in de toekomst de l n te zullen tegemoet komen met het v r haffen van gehoorapparaten De voorzitter wees er op dat de meemingen van derfcundïgen daarover nog al titeenloopen maar zegde toe dat het toch no wel een punt van overwoging zal uatanaken De aftredende iMïatuurders de heeren A Is de Mink H J den Uijl en J H van der Vegt werden by acclamatie herkozen In de vacature J N de Groot werd vooraten door de verkiezing van den heer D van der Vooren De concept Statuten en Huishoudelijk Reglement kwamen hierna in behandeling en werden nadat hitir en daar eenige vraigon over enkele artikelen werden gedaan verder zondter wyaigingen of veranderingen in zijn geheel aangenomen Bij de rondvraag wewl de idee geoppeni om voor de weduwe van en overleden secretaris iets te doen Aan het bestuur werd niachtiging daartoe verleend mdten wlks noodig was Als gevolg van d eze bespreking kwam de vraaig naar voren of ook voor het personeel met name de boden geen voorzieningen getroffen moeten worden Besloten werd dat dezen zich eerst onderling moeben verstaan en met eventueele voorstellen by het bestuur k men om over hun rechtaposii tie te spreken Programma voor heden Htlversum 1060 m A V RO 3 00 KjüituuisUia VJV B A 6 45 Willem v Capelle declamatie Mej Ida Babble viool A y iu 7 16 Eng lflche kis V A 1LA 8A6 l Mei vergadering te Rottetdatn Spr ir J W Albarda Huizen 341 1 K R O 6 30 Esperanto Inst Schoevers 7 00 EnxelBch id 7 80 Curaua keridat D 8 00 Roomaehe Uei hulde aan de Z L V van den Boach Daveatry 1604 m 5 20 Giamraophoon 7 06 Militair oonoert 9 00 eidag dorpakftcht met nwiiek van Ame 9 50 DflKsmuaiek m xes uur 1870 m 4T7Bte NEDEBL STAATSLOTERU Trekking Dinsdag 1 Met 1928 4e KlasBe ƒ 5000 16775 ƒ 1500 126X2 ƒ 1000 1846 2977 14378 17519 ƒ 200 2041 11945 14976 ƒ 100 3434 9074 9626 16154 19S84 20410 DRAADLOOZE DIENST Het Provinciaal Kapittel der Dominicanen te ZwoUe ZWOLLE 1 Mei In het heden te Zwolle gehouden ProvincJaaiL Kapittel detr Paters Donanicanen ia gekozen tot Provinciaal der Ned Provincie de Hoogeerwaarde Pater lector Angenus Jurrius tiians pnor van het Dominicanen klooster te Huiiwn Van het s s Caliato niets nieei vernomen Geen berichten over de 32 opvarenden AQrrfmUA l Mei in aanakdting op de berichten omtrent h k vergaan van het s s Calisto vernemen wiy dat de Teedery van het s s Calisto de M j 2ee vaart te Rotterdam van den Kapitein van het b s een draadloos telegram ontving dat het schip te Landsberg aan den grond was geloc en nadien ia mieta meer van het achip gehoord Aan boond bevonden aich 32 opvarenden en de kap A de Haak de Ie klasse stuurman H T Marwits Rotterdam de 2e stuur man H W G Doktera Rotteidam de 8e stuurman K v Beukelen Vtaardingen de Ie machinist G J Teerling Rotterdam de 2e de 3e machinist H C L v de Velde uit Zwyndrecht de assistent machinist C JStein Rotterdam de bootsman C Verschoor Rotterdam de hofmeester H S v d Plum de ktJcsmaat J Hendriks Rotterdam de kok Nico Bos Schiedam de bediene I Wolf Duitscher de bediende J Datema Rotterdam de matirozen A Zaayer Rotterdam M Giüdine Pranschman J J Vellenberg I tilaeher Otto Krausa Duitswiier M H Schattot Duitscher de dekboy N J BoUe Rotterdam de donkeyman T M Mohlman DultaohöT de olieman J A iBlok Rotterdam de machinist Lanterkamp Rotterdam The Kersten Duitscher J de Klerk Rotteadam J V Groningen Rotterdam Otto Ludery Duftacher G Römanof Rus 3 Jaimm matroos Vlissingem O Kuck uit Katwijk aan Zee C H Oitman Dudtscher en R O M Lucas Doitsdier De fi Uatf was op weg naar Montreal om igraan te laden voop Hamiburg en Bremen Het ongeluk met de vliegboot te Soerabaja De vliegeüler v d Ve n overledöi SOERABAJA 1 Mei De vlipgeoier W K V d Veen due bij het ongeluk met d vliegboot op 24 April yl etnifltig werd gewondi is hetcteii aan de oekaniien verwiaaslnngeii overleden Uri DEN OtoTHEK HAASTRECHT Zaterdagavon l liatl op den hoek bij hert Raadhuis een aanrijdini plaats tusschen ei n auto en een wielryder welk ongeluk zonder persoonlijk letsel afliep Het rywiel werd nog al ernstig beechadigd terwül ook de kleedmg van den wielryder het ontgielden moeat JDooir de Bataafadua Imttort Maatediappij tJ iXJravenhage is vergunning gevraagd tot het jn gebruik nemen van een benzinetanicwafientje inhoudende 230 L welk wagentje zal wonden geplaatst bij den heer Th Streng in Boven Haastrecht Op Maandag 14 Mei a s voormndda s lOMi uur kunnen belanghebbenden ten Baadhuijte tegen het verieenen der vergunning beaw aren inbmegen iNaar wy vernemen is hot beheer en onderr homd van den Zuider IJsseldiijW van Stolffykersluis ttkt het hui s te Vliet zoomede de Goudsche weg tot Stolwyk de Tentweg de Opwog naa r Bergamibacht en de Dyklaan tot Bergstoep met Ingang van 1 Mei van de Krimpenerwaard o ergegBan aan de Provmcie ZuidHolland Voor het onderhoud van den dtJk zullen voorloopig 3 kantonniern worden tö werk gesteld waarvan i standplaats in deze gemeente krygt i Zaterdagmiddag is een zoontje van den heer K bij het naar huis gaan telgen een ouder broertje aaogeloopen die een scherp nies in ie hand had Het mes trof het ventje il den hals en veroorzaakte een sterk bloettende wohtl welfce g6 ukkig bJeek niet gevaarlyk te zijn en door iDr Hakkenberg alhier gehedit is geworden Een gefltaiwen hit van den landbouwer J V O werd voor de consumptie afgekeurd en onder polifcie toezicht begraven Vanwege het bestuur van de Krimpenetwaarrd aal op 2 Mei a a worden aanbeateen het onderhoud van den Vliaterdyk van Haastrecht naar Schoonhoven REEUWIJK De raatl deaer gemeente heeft het vermenigvuldigingBcijfér voor 1928 1929 op 3 vastgesteld vorig jaa r 3 3 WAiDDINXVIBBN Zondagmiddoflf titotul volgens de R Crt aan den Kanaaldyk te Wa Winxveen een auto y til waaruit na eenigen tijd een dame stapte die een groot pak in de Wetering wierp Daarna reed de auto weg Uit de verte werd y bespied Men heeft zich daarop naar due plaats begevetn en het pak opgevischt Dit bevatte een cartonnen doos inhoudende een damesbont een nachtmuts en een handtaachje Alles ongemerkt Een en ander was verpakt In het Avondblad van de N R C van 17 April De politie stelt een onderzoek in MARKTBERICHTEN Kotterdamsche Veemarkt l Mei Aanvoer 179 paardeo 1 veulen 2 s8 raagea e rundwiren 867 vette runfteren 220 vet kalveren 175 nuchtere kalveren 190 schapen oï lamimeTP 105 biggen 14 boldceti n geiten 183 graskalvepen 20 overlooperB Vette koelen Ie kw 49 51 2e kw 4346 3e kw 32 36 Osften Ie k RADIO TELEORAFISCH WÊERBESÏÏTHT Verwachting ZwaJike tot matige wind Meeet uit ooatelü ke riAfeigcn Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring Waaracbynlijk enkele regen of wiweerstouien Weinig veranderii in temperatuur Gemeenteraad van Gouda Zitting van Dinsdag 30 Apr 1 n 8 uur In de gisterenavond onder voorzitterschap van burgemeester Gaariandt gehouden openbare vergadering van den jemeentelaad wasen alle leden tegenwoordig behalve de heer Patharst 0e notulen van de vergadering van 27 Februari en 10 Maart worden gearrateerd die van 2 3 4 11 en 12 April aangehouden Mededeelingen Burgemeester en Wethouders deelen den llaad mede dajt Gedeputeerde Staten bq schrgven van 13 20 Maart 192S B no 1855 23 3e afd G S 114 hebben goed gekeurd de stroomlevertngsovereenkomsten met de firmeCroes en Co te Barwoutswaarder dat Gedeputeerde Staten by rhryven van W Maart 3 April 1928 B no 1050 14 Se afd G S 276 2 hebben medegeaeeld dat blijkens de thans vastgestelde rekening van ien Keuringsdienst van Waren krinp s Gravenhage over 1926 het by schrijven van 6 Februari 1 1 G S 2 4 2 medegedeelde bedrag als zijnde door deze gemeente te veel betaald geen wyziigin behoeft dat Gedeputeerde Staten overeenkomstig artikel 21 lid 5 der Woningwet hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 13 Februari IX tot verlenging van den ontiui mingstermijn van 29 der by raadsbesluit van 31 Jul li923 onbewoonbaarvorklaarde woningen met 6 maanden dit is tot 10 September 1928 dat Gedeputeerde Staten by schrgven van 2 13 April 1928 B no 3075 52 3e afd G S 177 hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 19 Maart 1928 tot verpachting van het Veemarktreataurant dat GedeputeeTxie Staten by schryven van 2 13 April 1928 B no 3076 52 3e afd G S no 177 heW en goedgekeurd het raadsbesluit d d 1 Maart 1928 tot verhuur van een woonhuis aan den heer J van Galen dat Gedciputeerde Staten bij schrg ven van 2 13 April 1928 B no 3075 52 3e afd G S no 177 hebben goedgekeurd het raad besluót J I 19 Haart 1928 tot verhuur van land aan de heeren C Kaars en W v d Weerdt dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 3 12 April 1928 B r 2871 3e afd G S no 37 hebben goe igiekeurd de raadebesluiten d d 9 Maart L927 April 1927 en 30 Mei 1927 tot het doen van af en overachryvingen op de ifemeentebegrooting dienst 1926 dat Gedeputeerde Staten by schryven van 3 12 April 1 28 B no 3051 12 3e afd G S no 22 hebben goedigekeupd het raadsbesluit d d 19 Maart 1928 tot wijziging der begpooting dienst 1927 dat aij hebben besloten met ingang van 20 Maart 1928 het jaarlyksch pensioen van den heer F L J Lafeber gerekend naar een diensttij i als wethouder van 4 jaar en 6 volle maanden heibben vastgesteld op ƒ 503 het antwoord op de vra n van den heer L Overharrfl d d 24 October lfl27 betreffende vermeende mj shandeling van een opzichter bij den dienst van Gemeentewerken dat ïy besloten hébben over te gaan tot publicatie van het door Ir G J Meijera uitgebracJit rapiMrt betrefifende de rioloering in het stadatieél Korte Aikkeren De heer OVERHAND s d hegrypt niet de publicatie van het rapport Meijers Spr heeft geai beawaar tegen deze openbaarmaking maar dit is niet overeenkomstig de afspraaJc Spr w et er op dat niet de concedes zyn vermeld en dat wat KortHaar lem betreft Spr zou daarom ook publicatie wenscïhen van een gedeelte van het rapport der commissie ad hoc wat op deze zaak betrekking heeft Spr wijst er op dat dan ook upheffiag van de geheimhouding moet geschieden De VOOiRZITTEK zegt de gestelde vragen in het Coillege van B en W te zullen bespreken Voorts wordt inedege leeld dat Gedeputeerde Staten bü schrijven van 16 19 April 1928 B no 3057 52 3e afd G S no 61 ie besli ïsmg hebben verdaagd op het iawlsbesluit d d 19 Maa nt 1928 tot aankoop van eigendommen in het stadsdeel de Korte Akkeren Alle voor kennisgeving aangenomen Ingekomen fttukken Behalve le aan de ortle gestekie stukken zyn ingekomen Van den voomitter van het Centraal Stembureau het afachrift van het besluit tot be noemini van den heer H P C M de Witt Wynen tot lid van den Gemeenteraad Van den Wethouder van Financien het pi oces verbaai van de opneming van kas en boeken van den gemeente oïitvanger Beide voor kennisgeving aangenomen Vande Commissie van Toezicht op de Stedelijke Badinrichting het verslag der badinrichtingen over 1927 Zal worden opgenomen in het gemeenteverslag Van het College van Curatoren van het Gymnasium een schrijven d d 6 April 192S waarby ziji berichten geen bezwaar te hebben tegen verlenging van het ziekteverlof van den leeraar m de aardrijkskunde J Kofman tot 1 Juli a s Op Als voren eèn schr h Wi van 11 April 1928 waarbij z ij in overeenstemming met höt ad ieg van den heer Inspecteur der Gymnasia mededeelen er geen bezwaar tegen te hebben den heer J Kofman eervol ont qlaHr te verkenen als leeraar aan het Gymnasium meit ingang van 1 Juli a s Op voorstel van B en W het ontslag eer vol verieend met inganpf van 1 Juli a s Van de afii Gouda van den Ned Bond van Personeel in Overheld sf lenst een schrijven waarby zij adhaesie betuigen aan het verzoefc van den Chr Bestuufixterabond tct het stilleggen van de veei pont over Ien Turf ingel op Zondag Gesteld in handen van B en W Van Burgemee Jter en Wethouders het beredeneerd verslag over 1927 van hetgeen met l etrekkBig tot verbetering der volkshuisvesting is verricht Voor Henniageving aangenomen Van F N van der Steen een verzot om standplaats gedurende de maanden Juli en Augustus met kleine poffertjes on wafelkraam aan den Kaitensinigel De heer OVERHAND s d vraagt prae spreekt van poJitiek terwijj juist de politiek hem hier iieeft gebracht Spr deeit mede dat de heer Neeter in de commisuie geïntroduceerd is en dat het een lid is als het beste dier oommdaaie Spr herinnert ér ook aan dat de meerderheid vroeger heel wat straffer is opgetreden Dat de conuniasies van bystand zyn samengesteld op de w als is geschied vindt zyn oorzaak in de wüise waarop de heer Vingerling gepoogd beeft daags voor de stemming de meerderheid in het college óm te krijgen Dat is geBchled op de meest schunnige wüee De VOORZITTER roept den heer Van Staal tot de orde Wethouder VAN STAAL a d herroept de uitdnukking selrannig en vervangt deze door onbehooriyat Het voorstel tot den bouw van Bchoollokalen in verband met de invoering van het 7e leerjaar Het voorstel beoogt verbouwing van de woning Prins Hendrikstraac 133 tot 2 schooUokalen en by bouw van 2 lokallen aan d Centr Kopschool Kosten ƒ 28 303 91 De heer VlNöHRUNG a r vraagt uitstel van behandeling van dit voorstel daar spr niet de gelegenheid heeft gehad in den korten tyd dit behoorlijk te bestudeerenl De voorstellen mogren we wat vroeger komen dan den laatsten tijd vooral geschiedt M vr RIiï SlZ v b noemt het euvel van de late ontvangst der stukken juist Het tijdsbestek voor onderzoek wordt steeds korter Het llykt of 1 t niet meer de moeite waard wordt geacht dat de Jeden er behoorlijk van kunmen kennis nemen Wordt ihet vooratel uitgesteld dan 2ial spr er niet verder ofver spreken In het andere geval Bril spr haar bezwaren uiten Het voarstel Vingeriing wordt onderatetind Wethouider SANDERS s d verwerpt de gedachte aan opaet Spr zegt dat het voorstel een week in t bezit der leden is Waar hier gebouwd moet worden in 3 maanden ty d acht spr uitstel niet mogely k Wordt het uiLitel door den Raad aanvaard dan draagt de Ra ad de verantwoordelijkheid iDe VOOaZITTHR geeft als zy n meening dat het college van oordeel is dat de tyd voldoende is geweest voor onderzoek De heer VINGlEERUNG a r is niet bereid een motie van uitstel in te dienen daar deze toch met 11 verworpen wordt Wethouder VAN STAAL s d Zeer juist De heer VINGERUNG vervolgt dat hÜ daarom dan ook de motie niet wil indienen WiUlen B en W den Raad niet de gelegenheid tot goede beoordeeling laten dan moeten B en W dit weten Spr zal dan over het voorstel niets zeg n Mevr RIEBE v b bestrydt nu het voorstel en verdedigt het bestaan der Centrale Kopschool nu deze er is Spr zegt dat wanneer de kdnderen van de nummerscholen komen op de kopschool de puntjes n eens worden byigeixracht beter dan dat op de elgein achoïen kan geschieden Die kinderen krygen het eindondenvys daar wat voor hen het beste is Spr meent dat de Centrale Kopschool het troetelkind moest zijn van de sociaald©mocrart en Dat blykt met het geval te zijn Uit het voorstel blykt dat het Ke leerjaar zal worden vermoord Ce decentralisatie van het 7 leerjaar wordt voor de gemeente eer kostbaar Daardoor zijn noodig 5 of 6 ondenwiJEefs inplaats van 4 Dat wordt voor de geaneente een deficit van pl m ƒ 4000 Heeft de deoentralisatie niet plaats dan behoeft de verbouwing der srfiool aan de Prins Hendrikstraat niet plaats te hebben Ook derft de gemeente aan huur ƒ 460 Alsi in de kopschool het 7e leerjaar wordt gacentraliseerd ia daar ruimte genoeg Spr wiist op het gevaar dat de bevolking der openbare schollen terugloopt zooals het geval is Spr stelt de vraaig of het in de to omst niet wenschelyk zou zijn in KortHaarlem een der nummerscholen te maken tot een opleidingsschool Het Ls eigenaardig dat steeds wordt gepropageerd de school van Mej Snpep 6n niet die van den heer v Dijk Wethoudïfr SAM BRS ad Het karakter dier scholen is verschillend Mevr RIE v b wijst ook op het aantal kinderen dat nu van de openbare schoot gaat naar de schooi voor buitengewoon onderwy e waardoor het aantal leeriingen vermindert Spr beveelt aan als proef alleen te boufwen 2 klassen aan de Kopschool Spr acht al de meerdere uitgaven onnqodig Spr wijst er op dat op de Julianaschool van den heer Bijiisma kinderen gaan die uit het verste stad sgedeélte komen terwijl ze 6 jaar en oiwier zyn Voor oudere kinderen kan dat bezwaar zeker niet worden aangevoerd f Wanneer tot den bouw van een nieuwe school wordt besloten dan meent spr dat de Raad zich niet moest vastlegigen aan 7 klassen De VOORZITTEiB merkt op dat in dit voorstel over 7 Wassen nog niet wordt beslist De heer VAN DANTZIG s d merkt op dat de oprichtm der Caitr Kopschool niet was het ideaail der klasse onderwijiera het iMn niet andens Spr spreekt niet over het oordeel der Jioofden Als oud onderwijzer acht spr öan qlluitang van het 7e leerjaar aan de zelfde sdiool noodig Wanneer men aanvoert dat de Kopschool ifl een kind der sociaal democraten dan noemt spr dat een onecht kind Wethouder SANDtERS s d had gaarne een meer g detaiUserde bespreking verwacht Spr hoopt dat wanneer later een 8e leerjaar temrt dit op den stem van Mevr Riejw enju kan reenen Spr geeft thans eert uiteenzetting van de satuatie aan de Centr Kopschool Het verplichtend stellen van het 7e leerjaar maakt meer kla i en noodig Spr kan zich nw de bezwaren van Mevr Riosz ndet vereenigen dat de kinderen beter eindonderwijs zouden ontvangen aan de Centr Kopschool Spr wyat er op dat er twee onderwUzersorga nisaties waren voor aankoppeling van het 7e leerjaar aan hel 6e leerjaar terwy4 één daartegen was Spr wijst op het oordeel der Klamerieden over het 7 leerjaar Mej Westerman nam tegenover de gedachte van het aanffluitend ondeiw js een afwykende raeening in Uit paedagogiache overwegingen heeft spr van deskundigen gehoord dat het voor de knnderen beter is het 7e leerjaar direct te doen aansluiten dorfi dat de bezwaren zyn van praotiachen aard Spr geeft toe 1 dat men voor de Centr Kopschool wel aannemelijke motieven kan aanvoeren maar voor de kindteren is die aehool niet de meest gewenachte Spr geeft aan hoe hij zich de leiding in het 6e en 7e leerjaar denkt De wethouder is van oordeel dat voor de Korte Akkeren alileen geldt de vraaig of daar een Cen ra e Kopschool moet komen dan well verboiBwing voor het aansluitend 7e leerjaar aan de adhoöl moet plaats hebben By de aehool van Mej Snoep is de nietgewenaohte toestand dat deze school een lokaal moet afstaan Spr weet niet of er speciale reclame wordt gemaakt voor de sclwol van Mej Snoep maar wel weet hij dat deze school opleddt voor de U Li O terwÜI de schoolvan D jk speciaal opleidt voor H B S en Gymnaahan Op de school van mej Snoep zyn raaar2 leerlingen van buiten het rayon Blyft die echool zich zoo ontwikkelen dan komt er straks weer een parallelklasse Spr vfijist er op dat in 1929 de lagere Ijandbouwschool een aanvang zal kunnen nemen Ook daarvoor zijn lokalen noodig In Sept kan eerst met zekerheid worden bepaald hoe de tórtderen kunnen worden geplaatst Op igrond van deze opmerkingen kan spr de geudtte bezwareoi niet deelen Na nauwkeurig onderzoek is vastgesteld dat voor het buitengewoon onderwijs van de 72 opgegeven er 45 thans worden geplaatst van het openbaar en het bijzonder onderwijs samen Door de onttrekking dezer leerfingen aan de scholen zal de gemeente wat betreft de leerkrachten niet in ongnmstigér conditie komen Voor de school van buitengew n onderwiijs zal vóór 30 Juni een derde leerkracht moeten worden aangesteld Spr wijat er op dat in óe na oorlogsche jaren de toeloop naar de scholen minder was door mindere geboorten en grootere kindersterfte In de laatste jaren zijn drie schalen opgieheven de school SIop de school Heij en de school I o van Dijk daardoor is er minder ruimte ontstaan Spr beveeflt de aanneming van dit voorstel aan om dan volgend jaar over te gaan tot den bouw eener nieuwe school Dan zal het onderw Üe voor geruimen tijd naar behooren ziJn geregeld Mevr RIESe v b repliceert Spr wyot er op dat wanneej het 7e leerjaar aan de gewone sdhool komt het achtste dan niet in de Centr Kopschwl zal worden gevolgd Spr is van oordeel dart het verdeelen in 6 en 2 leerjaren in elk geval beter is dan in 7 en 1 S pr heeft de overtuiging dat vele ouders er weinig voor zuilen gevoelen om de kinderen dan ndet het 8e leerjaar te doen volgen Spr drukt haar spijt uit dat B en W de kopschool geheel stuk maken De heer Dr HOFFMAN r k kan zich met het voorertel van B en W vereenigen hoewel spr wel enkele bezwaren heeft Het bezwaar van den afstand telt spr niet De kindersterfte is hier lager dan waar ook Maar de afneming vai het leerlingenttt kan ook zijn oorzaak vinden in het toenemen van leerlingen van het byionder onderwijs Wethouder SAWDERS s d zngt dat nietsi aan de kopwhool wordt onttrekfceai maar daaniaan wordt to evo g SpT heeft de hoop dnt door het verpdichtend st n de animo voor het 8e leerjaar zal toenemen De VOORZITTER zegt dat doorzit voorstel nn de toekonst een eenheid komt van 7 klassen Het voorstel wordt in stammimg gebracht eoi zónder stemming aangenomem Voorziening vacature stadsapothekeres Voorgedragen worden 1 Mej H 1 van Bommel apotheker te Dieft 2 Mej N van Nes apotheker te Utrecht Mevr RIlE v b zegt dat aan de stadsapotheek no gaI heel wat onttireekt Met den heer Bokhoven heeft spr daar een onderzoek ingesteld zij zou gaarne zien dat deze apotheek een goede veriwtering ondergaat Wanneer een gedeelte der af keurde ziekenzaail van het gasthuis aan de apotheek zou k urai i worden toegevoegd zou dit goed kunnen worden veranderd De inspecteur van den Pharmaceutischen Dienst heeft over den toestand ook ernstige klachten en sollicitanten hebben daarover ook reeds bezwaren geuit iDe VOOHKITTBR zegt dat dé toe stand der apotheek inderdaad verbetering eischt en Mider het oog moet worden gezien De heer VERKERK a r drukt zijn bevreemding uit dat alleen vrouwelijke candidaten worden aanbevolen Spr acht het wensdhelijk dat afgestudeerde mannelijke candiaten op de voordracht komen die kunnen een gezin ataohten terwy 1 de vrouw in huns behoort De VOORZITTER dteelt mede dat de aanbeveling is gemaakt op advies van den inspecteur aie de meest geechikten heeft aangegi en De heer Dr HOFFMAN r k Voor het ambt of de gezinswoning ïelacht Benoemd wordt Mej H L van BommeJ Benoemd wordt tot onderwiijaeres aan le school voor buitengewoon lager onderwijs Mej C C Winkelman onderwijzeres te Arnhem Op de voordraeht stonden als no 2 en 3 Mej A C de Jong te Gravenhage en Mej M F Hoeper ans te Haarlem i Het vooratel tot vaststifAlen ener verordening voor het buitengewoon lager onderwijs Aangenomen Het voorstel tot heffing van Hchoolgeld voor de inrichting tot opleiding van MiderwijzeresBen en hoofdonderwUze reeiien aan de bewaarschool De heer VINGERLING a r begrijpt met waarom het schooligeld zoo hoog wordt gesteld Waarom moet de gemeente voor dit doel ƒ 72 per leerling toelegigen ook voor de hoogere categoióën van iiikomens acht spr die regel ing te liaag Spr wil den kostaiden prijs dowi betalen en aïleen de laagste cateigorie minder beiwkenen Voor de buitengemeenten vindt spr een sehooige d waar de gemeente ƒ 30 raoek bijpassen beslist te laag Wethouder SANDEIRS meent het naar aanleiding vaj deze opnierkin n beter dit voorstel aan te houden en het oordeel der commasaie hierover te hooren Het voorstel wordt daarop aangehouden Het voorstel tot vaststelling der vergoeding voor de aanschaffing van gchoolmeubeltiln en leermiddelen ex art 72 der L O Wet 1920 Afuiigenomen Het voorstel tot uitgifte in erfpacht van een gedeelte uiterwaard van SehielandH Hoogen Zeedijk aan de Bitaaftdie Import Mij Wethouder VAN STAAX beveelt dit voorstel aan en spreekt zijn blijdschap er over uitdat de e Maatschapipy izich hier vestigt Spr merkt op dat dit niet ia de industrieeleonderneming waarover hü heeft gesproken Het voorstel wordt aan nomen Het voorstel tot aankoop van grund van H Adema Aangenomen Het voorstel tot verkoop van grond aan de provincie Zuid Holland Aanigenomen Het voomtel tot verkoop van grond aan Maïlon Aan enonïen Het voorstel lot verkoop van grond am P J Folet Aangenomen Het voorstel tot overname van de htug geienen in den Graaf Floriaweg vau de Associatie voor den aanleg van een straatweg Ciotida Bodegraven Wethouder VAN STTAAL s d zegt dat hedenavnd de ibesJissing moet vallen daar de Bodeigr straatweg heeft gegund aan den laagsteii inschrijver met conditie dat de gemeente Gouda de brag nu heden nog kan overnemen Spr beveelt op grond der igevoerde busfprekingen aan dit voorstel heden te aajtvaarden De heer BOKHOVEN v b wijat er op lat waar dit voorstel eerst heden in handen is gekomen van den Raad tie geheeie verantwoordelifikheid hiervan rust op S sit W ook met betrekking tot de consequenties Spreker vraagt welke verplichtingen tie gemeente op zich neemt ten opzichte van de doorvaart en de doorvaartwijdte Wethouder VAN STIAA L s d zegt dat de toestand zoo ia dat de oude hrug overgaat met ƒ 1100 toe terwijl een nieuwe brug ƒ I7 i0 kost Spr zegt toe aan de opmerkingen van éen heer Bokhoven alle aandacht te luflèi schenken In die richting zijn deatyds dodi den heer Van de Ven inlichtingen ingewonnen Het voorstel betreffende het verzoek van M van Tok es betreffende be bouwing aa n de De La Reylaan De heer OVEIRHAND s d vraagt f nu gegarandeeid wordt als gesloten babou wimg wo r lt voorgespiegeld dat deze ook wordt aaiiigehouden De heer VlINlGBRLING a r wyat mede op de noodzakelijkheid daarvan Spr meent dat de gemee ite wel eens voor onrechtmatige daad zou kunnen worden aangesproken Wethouder VAN STAAIL merkt op dat dit college niet aansprakelijk ia voor wal welliicht eertyds door den directeur is afgesproken Het oollege vef wacht van de ambtenann dat geen Iwloften worden gedaan tUe nitt door B en W of door haar zy n toegestaan Spr wijst ei op dat de burgerij die overeenkomsten sluit alle toezQgigdngen zwart op wit moet wra n De heer V NlGERiLlNG a r wiJHt er op at met oe directeur iet heeft geila n wat Lniet mag vpant J t er is voorgesteld e n verkaveliftgsplan dat in kaart is getracht en dat in Jianden ia van de bouwers I e gemeente behoort haar woord gestand te doen tenzy er zeer bijzondere omstandigheden gelden Gpsloteniebouwin vastleggen by erfdienstbaarheid acht apr een hvaauheio De heer BOKlI OVEN zegrt dat wanneer biJiZWKlere toezeggingen zijn gedaan van open bebouwing dtt wel degelyk is vermelcu Waar verkoop van grorwl meermalen heeft plaats gehad waanby de heer Van de Ven een loSfeliJken ijver heeft betoond dan ia daar wel eens afgeweken van het verkavelin st lan Men moet rekerBing houd en met de practyk maar gemaakte afspraken ziJn en moeten worden nagekomen Wethouder VAN STAAL merkt op dat er vroeger wei concessies zijn besproken welke niet op schrift ziyn vast ge ld B en W zullen daarop toezien Het voorstel tot svbsjdieverleening au de alkeltuinvereeniging Het Om ten De heer KAMPHUIZEN c h wyst op de baldadigheid van de jeugd en vraagt behoorlek dèarop toe te z ien Spr ia vóór het voorstel alleen het bedrag van het gebouwtje acht spr te hoog De heer FOKKERS s d noemt het bedrag precies zooale het wordt vereischt Wethouder VAN STAAL s d zegt dat alle bescheiden ter viRde hebhen gelden Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot tijdelijke regeling van de op istelling der Zweminrichting De heer OVEIRHAND s d spreekt den wenaoh uit dat voor de poepen die een langen arbeidstijd hebbeiiT d en arbeid nader onder de oogen zal worden gezien De lieer FOKKERS s d stelt voqr de schafttijden van 1 3 te wijzigen in 1 4 ï uur zulks op advieö der commissie met het oog op de koatelooze uren Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot wijziging der instructiën voor den geneesheer directeur en den heelkundige van het Van Iterson Ziekenhuis De heer VAN WIJNEN e g zoü uitstel van behandeling wenschen Waar dit niet mogel ijk Wijkt maakt spr aijn bezwaren tegen het voorstel kenbaar Spr wijst er op dat door de dioktoven naast het salaris zóó belangrijlte rekeningen aan patiënten worden ingediend dat deze den toestand in het Ziekenhuis beheerschen Zóó groote bedragen als apr op r elceningen kan aantoonen acht spr niet bevorderiijk voor het toenemen van het aant patiënten Spr meent dat het womtel boo ernstige bezwaren heeft ook van onderen aard dat het zóó niet kan worden aanvaard De indeeling der spreekuren moet naar spr meent niet door de doktoren aHeen worden geregeld By dienstdoen dezer doktoren in het B K Zit kenlïuie meent n dat ook het salaris tezamen moet wolden gedragen Als de gemeente deze diwsten toestaat dan ziet spr daarin een vernedering een teruggang op den ouden toestand waarby de gemeente ten aldeoi tijde over deze doktoren kan beschikken De heer Dr HOFFMAN r k wü er op dat deze zafik niet nieuw is Nerg nem de samenwericing als hier g wenscht woidt eenige aMÜeiding gegeven tot mind gewensohte toestanden Het is een voördeei voor het zieacenhiuis dat de doktoren meer dere gevallen kannen bOBtadeeren dan m eigen ziekenhui vooiVom n De opmertóng i der salarissen ïijn de aandacht waard De berekeningen ön ge iDoor een der leden werd daiüt gebracht aan het bestuur voor de wyze van werken in het afgeloopen jaar wat nwt applaua wenl ontvanigen door de vergadering Hierna weid de vergadering met een woord van dank voor de aangename aidcui sie en het vertrouwwen dn het bestuur gosLeld door den voorzitter sloten Opening school voor buitengewutui lager onderwiÜB Hedenmoixen ia in tegoiwoordigheid van verschillende autoriteiten en andere genoodigden de sohool voor buit igewoon lager onderwójs ingiang Komünateeg officieel geopend ter plaatse waar vroeger school 5 wua hoofd de heer van Dijk i eze school bevat boven drie flinke leslokalen waarvan nog een in reserve is gehouden Daar zitten de kinderen uan ufzon derlpyke werktafeitjes op een stevig stoeltje en volgen ayj in een rustige prettig aandoende omgeving het eenvoudig onderwijs dat zy kunnen verwerken Beneden zyn er drie mime werklokalen een voor hout arbeid en een gymnastieklokaal Het aiet er alles keurig ea aantrekkel Ük uit De ddenet van gemeentewerken heecft van deze haveloos uitziende school een vriendelijke inrichting gemaakt Aan het hoofd hiervan staat de lieer C de Boode die wordt bygeataan door de pas benoemde onderwijzeres Mej Winkelman By deze opening waren tegenwoordig Burgemeester en WethoudplB met den Inspecteur van het buitengewoon onderwijs Dr Van Vooitbruiggen de Inspecteur L O de heer tie Blouw de medisch a lviseur Dr Heyndert iheertlere raadsl en directeuien leidend perfaoneel van gemeenntawerken en andere genoodigden Het woord is gevoerd door WethouderSanders Dr van Voorthuyzen en de heer deBoode Morgen komen wy hierop terug De cursus voor autogeen lasschen aan de NijverheidsschooL Wij vernemen dat voor deelname aan de cursus voor Autogeen lasschen en snyden aan de Nyiverheidsschool zich 4 ieeriingen hebben aangemeld TijdelMke benoeming tot gemeente ontvanger van Gouderak Onze stadgenoot de heer A C D Gclijnb ambtenaar ter gemeente secretarie van Gouderak is in de heden gehouden Kaads vej gadering tijdelyk benoemd tot gemeente ontvaniger zulks ter vervanging v den heer van Tiggelen die emStJg ongesteld is Het carillon H t Carilton speelt thans fay heel uur het jaarlüiksche ei ied en Mï halt uuf Wer hat dKh du schoner Wald lied van F Men delssohn Bartholdy Orgelbespeling St Janskerk ïer gelegenheid van den verjaardag van I rmses Juliana werd giBteravond in de St Janakerk een orgeteoncert gegeven door den heer Henri C J de Man Aan dit concert verleenden Mevrouw Joh Würta iBoerenbrink sopraan uit Rotterdam en MejJacoba van Loenen iMiartinet viool uit UtTöcht haar welwiMende medewerking De keflize van de orgelnummers bleek een uitstekende te zyn wat m verleid met le beloeaide vjjtuositeit van den i ser de Man op het orgel heï concert tot eeivmuaikaal genot maakte De heer de Min idtstekend organist aiff hij i weet uit hot mmie Goudsche orgel te halen wat er ir zit Mogen we ons wat de pracht van onn orgel betreft than met beroepen op het oordeel van Alb Schweitrer In de verschiHemcle nummers door den heer de Mam ten gehoore gebracht kwamen de kwaliteiten van het orgel naar voren Vooral was dit het geval in Spring Song van Alfred HolleiLs dat aoowel door de muzikalen inhoud van het stwk zelf als door de schitterende wyae waarop het werd ten gehoore gebracht uitmuntte In dit nummeir kwam Oe pracht van het Goudsche orgel 2eker wel in al haar volheid uit Wat betreft de medewerking der dame het vocale gedeelte voUleed niet in alle opandhten Ongetviryfehl beschikt mevrouw Wtirte iBoerenbrlnk over een goede tem doch van tf chni iche vaardigheid ir schooldheid wat voordracht l etreft moet saü zeker nog winnen Daarbyi komt ile mindere gemakkelykheid waarmee y zong Vemnoedelijk zal deze sopraan zangeres in een concertitaal van wat bescheidener afmeting als de St Janskerk ook meer tot haar xecht komen Het meest viel in den smaak de Nocturne van César Franck O Fraiche Nuit De violiste mej van Loenen Martinet gaf op haar instrument over het algemeen een mooi irond geluid te hooren Zij blijkt technisch zeer goed ontwikkeld De door haar gespelde nunrthers voldeden in vele opaichten zeer goed Zooala gebruikelijk is werden zang en viool tloor het orgel begaleitl op een wyze die in overeenstemming is met de oiitvoering door den faeer de Man van de orgelsolo Tot slot werd het Wilhelmus door alie aanwezigen nteegezongen D kerfc was niet meer dan matig bezet Een jubileum Heden henrdaoht ue heer A M Verkaaik den lag waarop hy 40 jaav geleden m betrekking kwam by de toenmalige firma C van Eyk thans N V Kaashandel Maatschappij Goudia waar hij de functie van pakhuisbaas vervult Met zijne echtgenoote per auto van zijne wonmg gohaaJd werd hy op het kantoor der Directtte ontvangen waar hy werd gecomplimeniteerd en by monde van den Dii ecteur den heer C H W Heusdens geluk gewen ht onder aanfciedmg van een geechenk ondcr couvert In het pakhuis gebuldpgd werd den jubilaris een cadeau namems het personeel aangeboden terwijl hij ook een stoffelijk blijk van belangstelling van het kantooi personeel mocht ontvangen waardoor deze dag voor hem tot ren onvergetelijken is gemaakt Een tocht naar de Bloemenvelden De Toeriaitenflub Tot oeïs plezier hie d Zoridag een fietstocht naar de bloemenvelden on maakte een mooie tocht mOir Leiden en omgeving De Volksgaarkeuken In de Volksgaarkeukien werden geduremle de maand April in de zaal verkocht 17Ö6 portdes afgehaald werden er 449 in totaal 2246 porties