Goudsche Courant, dinsdag 8 mei 1928

No 18781 Vinfit un du Donoogoltrudt wan tydene ujn rerblijif m Duitsdiland met een aantaj ftrma a in relatie getreden Hy had van oen Xuma UOOO en van een andeu 7000 M rk ontvangeai Ken IXdtüche firma had met e n Ud der organiaaUie GletAki genaamd een conrtract gealoten en verkragen dat onbruikbare machinea warden geleverd en aanvaard DaaiTvoor wa een bedrag va L 2500 ro ïel betaald Badstiebor had rechbrtreekache invtruvtie £ uit het buitenland ontvangen Otto had Hasvinow na xijn terugkeer uit het buitenland oompromiitteerende geschriften overhandigd Het proces te en de ingenieurs uit het Donetzbekken begint vermoedeilijk £ Mal voor het hooggerechtshof dat in de groote zaal van het vakvereomgingshula onder voorzitterschap van Wyainaki den rector der Moskousche universiteit zat b een cjmen Men verwacht dat het proces een maand zal duTen Hoe buitenlanders wwden beetgenomen J n boek over de sovjet unit De heer Joseph Douillet ou l consul van België en hoofd vertegen woor Üger van het Nansen fondii in Zuid Oost KiuaLand die 26 Jaar in het Ozaristische en vaii 1018 tot 1927 in het bolsjewistiache Rualand leefde heeft over aovjcïRualand een ho getchreven getiteld oscou aans voiles Het eer wat hij naar voren bmngt is de sluwheid waarmede de sovjetïi de onnoozele halzen dJe uit den vreemd lDmen om de werkinig van het socdaUsma inVualaod in oogenachouw te nemen bedotten Zoo geschiedde toen een Ëngelsdie deputatie een rondreis door Rusland maakte het volgende De boeren werden plotseJing met hun paarden en wagens gemobiliseerd en gela c een groote party stroo naar een aan den spoorweg gelegen fabriek weSce ind Jaren niet meer gedraaid had te brengen Het stroo werd in de oven verbrand en siwedig kwamen er wolken rook uit de schoorsteeiten welke den indmik gaiven dat men er funk aan t werk was Wat z n deize Imitenlanders toch oimoozel zei een dfir sovjet mJnisiters tot een ambtenaar in byacyn van den heer Douillet vergetend dat deze laatste Russisch verstomd Elkeen die zonder toestemming der sovjets tot de Engelsche deputatie sprak werd gearresteerd en gestraft Een man die den Engdschen bezodcers oen nmts tenngigaf die zij in den trein hadden laten Uggeu werd op grond van artikel 66 van de sovjet strafwet van spioraiage ten gunste van een vreemde reg eering beschuUügid en ofschoon hij door een wonder iet op de plaats zelf werd doodgeschoten werd hy voor lnie jaar in een concentratiekaonp op het Solovetakyeiland opgesloten Gepoe gidsen worden opgeleid om vreemdelingen om den tuin te leiden Zjj laten deputaties uit den vreemde een aantal fabrieken hospitalen kinderhuizen en aana Naar de l aiiy M i il meldt zoiu op een bespreking tuKschen de tlepartemenfen aii Hannen en Buitenlandsche zaken te Londen besloten zyn pruia Karel van Roemenië te verzot ken Engeland te verlaten Men zou hemflEen behooriyken tijd Jaten om alles voor ïijn vertrek m igereedheid te brengen en reeds verluidt dat de Pirins binnen twee laigen het land zal verlaten Zoo ig het na eenmattl wie m n vreeand land samenspant tegen zijin ei ni ol andere landen begaat een handeling die niet ge iuld kan worden en mag bly zyn als hu slechts over de grens gezet wordt en le strafrechter ich luet met ayn geval bemoeit Dat prins Karel n l aan onigeoorloofde althans on fewenachte handelingen schuldig gemaakt heeft sdiijnt alle tegemapraak in intei views ten spÜt wel vasit te staa n De Daily express drukt althans zoowei den tekst vun Karel a manifest als een faceiniiJe van den jss Carolan sprak hii beleeld Kent g © loij vroeg ze snel MaBr wie zijt gij zoll Wie heelt u gelast mijn gangeai na te gaan Ik ben in dienst vau Mr Upveceux miss Carolan Mifischlen b ge wel eens mijn naam booren noemen ab hen van leiitand wie Mr Ueveireux zijn voli © vertrooiwen verleent T EUis niet iwiaar Ja ik hpb uw naam dikwijl gehoord eo gij k am dub te Liverpoou om mijn verblijif uit tL vinden Dat hebben wij beiden gedaa miss Carolan Gij beiden Is Mr Devereux dan ook ia deze stad Ja en hij wil u tot eiken prij zien en apreken Maair ik wil bem niet zien t weet liij zeer goed Ik ontzeg H p i elk recht omp mij t © volgen bij haAdetl daarmiedle ajeer veïkeerd Zeg hem dat ik hem niet wil zien Zij deed hierbij alfc ol zij EUis den rug wilde toekeereo Merkbaar beefd zi i hoezeer zij dat ook zocht te vptbérgjen Eliis hiefld haac tegen met te zeggen Pardon iniss Carolan Gij weet wel dat mijn heer met zulk een antwoord geen genoegen kan nemen O iu u mentwille om u nelf wil m iS Carolan sta hem zijn bed © toe Wordt vervolgd Getrouwd W F GROENENDIJK en J O C PIERSMA die mede namenswederzijdschefamiliedank zeggen voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden S 4 14 GOUDA 8 M ei 1928 De Heer en Mevrouw VAN TROTSENBURG WITTE betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van hun zoonondervonden Bezoeken worden afgewacht as Donderdag van 3 j tot 5 uur Crabethstraat 13 13 1 T LENS s 1 Prot Bafrafenis Directeur 1 SplarlngstraatS7 Telef 764 1 H LANGERAK Stalhouder Niil MiiMernaGlitzeiiÉi VBreen Openbare Vergadaping op WOENSDAG 9 HEI ir 8 unr in N l HarT E rk kUinc Sprtkir Ds F Q HOSPERS Prad t Noordwijk aan Z a VERLOREN een Wart lederen Portefeuille met inhoud Zaterdagavond omstreekshalf acht omtrek Slation Tegen belooning van IIOO terug te bezorgen bij J VLAG Kuiperstraat Gouda 868 12 Kegelclub wier ledental door verschillende Oorzaken is verminderd zag gaarneNIEUWE LEDEN tot haar Clubtoetreden Degenen die voor dezesport iets gevoelen gelieve berichtte zenden aan het bureau dezerCourant 867 15 Brieven onder motto iCegdcIub H BROUWER DEKONING Spieringstraat 153 Gouda Ons brood werd bekroond Arnhem 1923 i Boach 1924 R dam 1926 Dordrecht en Utrecht 1927 Opruiming en Schoonmaakl HANDEL IN LOMPEN EN METALEN SEORABEN BOEDEREN EN MEUBEIEN Bieft da hooglta prijien oor ZOLDEREN WINKEIOPRUIMINQEN Il ook ain huls ti ontbladin J SCHARRENBERG aptldemikustng 7 Ooudi VERKOUDHiDEH JICHT SPIT onmiddtlli virdp ven dooreen erdwL inM niuind met i mCHTIR AnKU l MUniXPEllCR I TTlilhoenenli dm tiebben daarAan 1 hunne genezine t to danhen fflftW RICHTERS 2 a jTalan AimK MmEXPElllR MAGERHEID bdiuoiie volle Uchaanuvurmeu door U t i STEiNEK s OOSTKKSClfE KKACHTPILLEN voor Dames Wotvderbare Bustes Ook vour herstellenden en zwiücken Bekroon met gouden medailles en eere dipioma s Ir 6 8 weken tot 30 pond toeneming Gegarandeerd onschadelijk Door Artsen aanbe volen Streng reëel Vele dankbetuigingen Prijs per doos van 100 stukg ƒ 3 50 200 fttuk ƒ 5 50 franco thuis onder rembour nf na ontvaniTPt van postwissel FIUAAL CnitSKI Zeeslr 21 Ttft Haar I ls een middel van wetenschap pcliike samenstelliiïp dat delliektekiemen dood en de huid I geneest Een proefflacon tal U I overtuigen tVoor HiiIdiwiidiMaiBgian Oude in voerde kaas agentuurzaak te Köln a Rh zoekt de Vertegenwoordiging van een voornaam huis dat tegen concurrentie bestand is voor volvette primaQoudsche en Edammer Kaas 865 20 Aanb onder K T U 773 aan RUDOLF MOSSE Köln SIMON DE WIT Is goedkooper Meemt proef met de volgende artikelen Heerlijke Fróu Frou per ons JO centIJswafelTjes per ons 10 cent Mocca v afeltjes per ons 10 cent Balletjes verschillende soorten p pond 15 cent Heerlijk Ontbijtspek per ons lÜ cent Leverpastei Linthorst Olst p groot blik IS cent Valencia Rijst extra grof per pond 12 cent Java Rijst per pond Z 15 cent Thee uitgewogen per ons w Griesmeel per pond f 12 cent Abricozen per pond 40 cent Bessensap per halve fl 22 et per heele fl 42 cent Simon de Wit s Royal Pudding Bijzonder fijn van smaal per paltje 5 cent i 5 paitjes Voor 24 cent SIMON DE WlT s GRIESPUDDING per ons 10 et SIMON DE WIT s VRUCHTENPUDDING per ons 12 et Vliegende Hollanders 120 De overhaerlijke ontbi 1koek voor het huisgezin 7 i ons zwaar per stuk 25 cent Ie soort Groene Zeep per pond 4 10 centIe soort Gele Zeep per pond 11 centIe soort Glycerine Zeep per pond 12 centSihion de Wit s Zeeppoeder 3 pak voor 25 cent Simon de Wit s Huishoudzeep 6 stukken voor 25 cent 4 pond Soda grof of fi in voor 9 cent SI MONDE WIT GOU DA ASTHMA Wanneer Uw leren dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bg de ademhalinc maalc dan het taaie kleverige lijm lot met e beproefde Akker Abdqsiroop Gq zult dan spoedig bevrijd zgn vandieangstige beklemming en dat verstikkende gevoel Ook beroemd bq bronchitis kinkhoest slfimhoett griep en influenza AKKER t ABEtUSIROOP Alom verkrijgfaMU in kolwn v ±230sT ii l 50 t 0 r i 2 7S p i 1000 gr i 4 S0 EiKlit kokimnaUóv is mss s s s Genezing door de Planten Hen iih ui tl oiidtii v t rmel i 2ieklen nieuwe en oudere jfevallei zelfs wanneem ngeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en vprschillend geneesmiddel voor elke ziekte SuikerziBl te Onniaclit Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht L Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewandw sltchte sp fsvertering verlies van eetlust zwaapten in de maag knanpen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes i T t iiangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats iiaard h ien Spatjiderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pgn aan de lever leverstee nen nieren of blaas Aamlioien Verstopping Alle ziekten van Je watei wegen m de blaas Het keeren der jaren Zelf indien g alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uifvmder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bü firma T H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTtJRDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lüdt Adverteert in dit Blad De groote strijd De groote fttrUii om h t bentimn wordt tloor letter gjfstrtxlen e w vallen daire lyks lachtoffeiH Wanneer uw weerstari lsvomiOKeii gele ben heeft wamu er jrii uwwerk niet meer met lust kunt doen wanneer ffü omjfeduri zijt of zenuwacht pdkkelbaar en slecht gehumeurd dan ijt gy goed opweg een aJachtofter te w den Gaait dat zoo voort lan kunt re traka niets meer Daarom vemterkkracJiten nu het nog tyd m De SA NGIIlNOST ïs het kostelijke middel dat u snelen zeker de verloren zenuwkracht wotleigeeCt Zij verhoogt uw weemtandsverinugen mtiakt uw slaap iHep en verkwikkend en geeft u dflt opgewekt gevoel vankracht en blü iscliap dat b een vc Imaakte gezontüieid behoort Neemt er lUproef van SANGUlNOéE kort per fl ƒ 2 de C fl ƒ H 12 fl f 21 WACHT U VOOR NAMAAK Tweemaal daag een eetlepel in voMoende VAN DAM A Co gjj De Riemerutraat 2c 4 Dg Haag ALLE DRUKWERKEN voor dan Handel Vareenigingen in voor Pe rtlculler gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON No 355 DANKBETUIGING No 355 MOORDRECHT BIJ GOUDA WelEd Heer Met gioote biydacSiap kan ik U melden datmijn haarziekte welke een ernstig aanzien had BiETREKKELIJK KORTEN TIJD dat ik onder Uw behandeling ben geweestvolkomen U hersteld Terwyl ik nogmaals hartelijk dankzea voorTROUWE en SUCXIESVOLLE behandeling aan my betoond waarom ik dan ook Uw adres een ieder zeer gaarne aanbeveel w g Hoogachtend iH VERZAAL Moordrecht Westeinde Wijl bezitten 54 stoorten middelen voor 21 verachillende soorten HAAE14 CTEN Attesten van dankbare herstelden uit Uw eigen omgeving gratis toezending Spreekuren eiken Maandag en Dinsdag van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDESINGEL 91 bij de West Kruiskade ROTTERDAM I Eenig eigenaar der beroemde CHRINOPLOOR 78160 Maison Para Himfdsièag 7 Rollerdani Vsrpisgingisrillnisn Cor ti aummikouMii BriuUinéM Warmwatirzakksn aalll prijsoouraiit gritli aiiMMiw RCii tTo ONZE TIJD HSeHTVnLViW DBHUBVBOUW Dl vMk door gebrak aair hulp to kampen heeft mal neumlgl en hooMpün d l il dcl rak a r TAlUMa TAH TTm U mk U M M 4 Kwra o a inii 1 U MM nAmm MMMid P W ii u lt lÉ ww l iii n i lil ïwa Tsti at a KUS I n I laoh 1 1 10 cm tl II 111 I M GIST IS LEVEN Irving sGist Tamine 87 yaai ang WoawBdag 8 ltoi I82g fiOMCHËCOMANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VjOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTBNTlEPRUSi Uit Ooada n mrt rtlrw behoorande tot dan beaorgkrinc 1 re eU UtO Un mcaI meer ƒ 0 Van bulten Gouda en dan beionckrlnc 1 6 regela 1 W alk rf l meer ƒ OM AdTartaotlin in het SatonUcanmmar M biialag op den p Uafdadlchai drait ntlën dt baUt van den pr a INGEZONDEN H£D£D£ËLlNG£Ni 1 A regéla ƒ LOS Ika regal meer BM Op de voorpiwinA fiO ft booger Gewone adTertentittn en Ingexonden mededeeüngen fay oooiraet tot aaer g redacaerdm pr a Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimta Advertoitlën kunnen worden ingezonden do tasschenkomst Tan aoUada Botfc ji a iU laren Advertentiebureaux en onxe flgenteq en moeten daaga vóór de plaatalng aan M Bureau z n ingekomen teneinde van opname venekerd te aUn Dit blad verschijnt dagelijljB behalve op Zon en Feeatdaiien ABONNËUEftTSPRUSi per kwarUial ƒ e 26 per wivk IV cent met Zondagsblad pei kwartaal ƒ Z M per week 22 cent overal waar de Iwïüi nx per looper geadüedt Franco per xwt per kwartaal f 3 15 met ondagablud l f 0 Abonnementen orden dagelijks aangenomen aan om huieui MARKT 3 GOUDA by ooze agenten eii loopers den boekiuuidel en de poaik aiil oren Onse bureaux zijn ilageHjkt geopend tui 1 6 uur AunuoJtitratia Telef Intew 82 Kedictie Telef 83 Pustrekenmg 48400 s en de nutie int m het tabinet ringen maakt wut betreft en ook rk attdt om het Roemenië te vei zyn kabinet geen bipral tedjendeel verti ouwen Bratianu dat goede vt tie staibiltfaatie der n overigens aJles in het aanzien eut welzijn vj hoogen BraziliV uit dan Volkenbond I rins Kaïel van Roemenië moet Engeland verlaten De stiüd in China Het öüGi etu riaat van den Volkeniwiwl im bliceertkt gi teTeix den tekst van een bnet van Brazitié waarin wurrdt nietlögedeeld uatmen niet op het eenmual genomen besluitom uut den Volkenbond te tredm wen chteiCTUg te komen De huidige Brazil iaansche re i ering heeft de liaak naar eü verklaart nog eens emstia Mid r het oog gezien zoowel wan politiek als van moreel stamtpunt Bij leze ovejTveyinffen beeft ze aicli echter in de eerste jriaats laten leiden door le gedachte a i haar plicht tejfemxver het eigen land Zij is ifit de concluaie gekomen dat er r haar geen redenen bestaan om onder dermate ielicat omstandigheden en toestand te wijzigen waanvoor zy zich geplaatst heeft gezien tej wjjl geen der omstamtigheden waad door tUe toestand bepaald wortiit zich heeft gewijziigd De Braziïiaansche legeei iTïg doelt ilaarbij op ileji pffiiaBnenten raadszetel welken zij twee jaar geleden voor zich heeft opgeëiischt Db Brazi liaansche regcerinig verklaart de eerste te zijn om te betreuren dat le omstandigheden het haar nog niet mogelijk mriten als lid van den Volkenbond haar ntedewwlring te iverleenen In het tweede fedeelte van den bri f ielde minister van buitenlandsche zaken uiteen dat het zeer wel mogel k is aan denVolkenèond medewerking te verleenen zonder er lid van te zyn Hy Maat daarbijduidelijk uitkomen dat Brazilië ook zonderlid van den Volkenbond te aijn trouw zalblijven aan het initernationale gerechtshof waarin overigens een Braailiaanach rechterritÖng heeft en zooveel mogelijik medewerfcmg zal verleenem aan de voikenbonidaoon erentiea Hieruit maig men afleUlen datBrazilië evenmin voornemens is zich uit deiirterniationale ai beidswrgamsatie terug tetrekken omslag daarvan af dat Rarel s porti et en Aandteekening vertoontl Het manifeHt is ge teekend SCh odstonB Loru en 5 Mei 19 zumlat alleen nog de vraag ovei tuft of tio ii houd van compromittanten aard is Waar het stuk Kaï el s wensch te kennen geeft om terug te keeren de huidige regeering afbreekt en een geheel politiek programma bevat kan men die vraag gemat met een volmondiig ja beantwoorden Voor wie aaizelen mocht zou in ieder geval de laatste zm den doorslag geiven die iuïdt Go t zegen Roemenië en verhoe le ilat er pbroetlei bloed vergoten worcte Het stuk is gericht tot bet volk van Gpoot Koemenie Karel zegt dat de drie jaron dat hij nu in ballingschap vertoeft 7 ijn lachten stee la bu aijn land zün gewee t en dat hy het recht meent te hebben toe tü zien dat het erfdeel van zyn oom een bloeiend en ki achtig land blyft looy ie ereen geëerbiedigd en waarop ieder Koemeen trot sch kan zijn Met diep leedftvezen ziet hij den toestand achteruitgaan Het land n koning Karel s daigcn bescliouw l als een waarborg voor de beschaving en een factor van vooruitgan g dat onder Konmg Kertiinumi s regeering de deugden van zyn burgera en boeren ten toon fpreidde wordt tliana beschouwd als een onsamenhangigende geheel waarin elke leiding ontbreetó Kno iery on onJiekwaamheid hebben het land tot spot van ie heeje wereld gemaakt D4t stelsel van knoeierij gekuip en tyrannie moet verdwijnen en alleen een vorst opgegroeid in de traditie des landa die zü noodeit ke t ia daartoe bekwaam Intuaschén ia toor de Roemeensche legati te iDeai Haj fwn ntetrw eonwHWiÈqu uitgogeiven waariw nogmaals wordt gezegd dat het eojngres te AJba Julia ru g is verloope Een volmaakte rust heersoht er volgenaxlit bericht in het geheele laiKt Het cGBigres en de manifestaties de in vrij sterke beyoortünigeni gestoltie motie door het a t rès aangenomen zou gelijk rmig z yn aan dè Vtióegere mobi der nationale boei eriïJi i t5 Prifta ïtarel zoo zegt het communiqué heeft waarschijnlijk gemeend dat het oogenblflik gekomen was le dynastieke kwe tte opnieuw op te werpen en heeft tegenover de pers te Lomien mm of meer feensationeele verklarinjïeni afgelegd waarin s prake is van aijn terugkeei naar Roemenië aU gevolg van de b eenkomat van Alba Julia Echter is te Alba Julia geen enkele zinspeling op de lynastieke kwestje gemaakt welke door ietlereon als voor goeil uit de wereld woi dt beschouwd Bedoelde motie eiachte o a ook het afüe den van d regeering © ratianu maar lez e denkt hieraan in de verste verte niet en de aanhangers van zijn regeerinig blijven volhouden dat van een volksbewciging tegen Blykena Eei ichten uit Ihanghai zouden de Japanners te Tsinanfojl door de Nationalisten omsimgekl zyn stkoi uiuii end moeten t r Ifbvige gevochten aanwen gang zijn De Japanner s hohben formtel den T ingtao Tamanfoe sp oorweg igenomen en officieel vorklaani dat zy É een nationali tiscben aan ral genoodzu t weixlen tegenniaatregijleai te nemen ipl ms een buiten luDidsch militair a taché lyk taan met een o rli heeft bovendien een waarbij onmiddelij ke OI nan foe woTdt geëiftcWt 20 transportechepeii gen om ti oepen uit verschepen De mónister Van oorlog t Tokio overweegt de mobilisatie van een expeditienmoht van 50 000 man Two het geval van Koodzaal doch vyftieïi Japansche uchopen hebben gisteren opdracht gekregen zich on örwijiUl naar de Chipeeache gevaarlyke zone te begeven Naar aanleidiing van liwichten dat Amerika als beml4ldeiaar in lieee strUd zou optreden wordt genwld dat de Ver State alleen een bemiddelinig tusschen Ohitua en Japan zouden kunnen verwegen als de twee partyen hun daarom veraoeken lyst der oorlugsölachtoli or urbeidersinvahden en ondersieunden voiki woU aarti artyJ li UANlUUJK tOco gedenkteeken voor Lindberuh Nungeaser en Coli In tegenwoordigheid van BokSnow ki en manster van handel en Herrick den Amerikaan schen geaant heelt ie Amerikaanache giever Jackson gieternuddag op htit vLi gveld Ie Bourget het monument onthuld dat 4len tocht van Lindbergh verheea lykt en in herinnering brengt de poging varj Nungaser en Coli om den Attantdachen Oceaan over te atedcen op 8 Mei 1927 Te übretat het putit waa r de veniiwenen vliegers den Franachen grond hebben verlaten werd een mia gecelebreerd H3t döize daaicli ge rklaVing Japan tiniatum ge3tet l miming van Tsi tei gereed lignaai China te Een twaalftal muiter veroordeeld luicidenten binnen en buiten de rechtzaal Do kiygsoiaad te MarsfeiUe heeft giatej jn weer een twaalftal soldaten van het mfanterieregiment te Calvi op Corsica diie zich uaov ongehooipzaamiheid hadden schuldig gemaait veroordeeld en wel tot gevangeniis sttfefifen van 3 maanden tot 2 jaar Hij het pi oces kwam het tot een hevige Iwbaing tueachen dien verdodigej den advocaat Fournier en den voorzitter van den krijgsraad die zich een voor den adivocaat minder vleiende uiltilaüin liet ontval len Toen de veroordeelden weggeleid werden kwam het tot een betooging van tie meniigte die zich voor het gebouw had opgeateld De politie moest ingrypen en veegde het plein voor iftt gebouw schoon BUrrENLANDSOI NIEUWS Een vlucht ParÜH Tokio De Fransche vlieger Pelletier d Ooisy ia gistermorgen te 6 57 vertn kken voor een vlucht naar Tokio Olticieel woidt me l ged©eld dat de rykaveiicte ungscomnüiS3ie Maandag byeen i gekomen ter va tstellmg o a van de nunmiennig der lasten Deize is ais volgt vastgesteld 1 ijoaaal democratische party i Duitsche nationale voiksparty Ü i uitache centrumspartü 4 Duitsche volkiiparty 5 con mums ti che partij 6 Duitache democratitiche party 7 Beiersche volkspartij 8 links commumstenij 9 rukspartjj voor den Dujt schen middenstand ocononusoh © party lü nationaal socialistische Dui tsche arbeiderspartij Hitlerbeweging U Duitsche boerenparty 12 volki h nationale blok 14 landbond 15 Chridtelyk nationale hoerenen lamibouwparty 16 volksrechtparty party voor volksrocht en revalorisatie 17 evangelische volkagemeênschap Duitfache evangelische party 18 rykaparty voo handwerk handel en induitrie 19 omafhankelyke sociaaldemocratiaohe partij 3 1 volk i blok deainflatie slachtoiffers algemeen volksrechtparty 21 Duïtsche huis en grondeigenarenpairtij 22 nationale minderhedenpartij van DuitSichliand 23 oude sociaaldemocratiBohe partij 24 onpolitieke Het vrereldduurrecord Na li88 rayl gevlogen to hebben heeft ATiiHHJincpil ds fKifjIsv het ytwt elouuurPBCotw te breken opgeigeven Wegens een l k aan de oüetoevoec moest hy op Le Bourget landren RUSLAND De gearresteerde ingenieurs Ëen tegenspraüi der A E G De A E ü meldt dat voorzoover haai betreft de mededieeling dat die A Ë G de contiu revoluUonaiiren finaiJtieed gesteun 1 zou hebben een venaLiusel ia In le akte van beschuldugjng tegiKn de gearresteerden in de Schachtyaangelegcn heid wowit o d het volgende verklaard Het centrum ler tegen de Hovjet gerichte organisatie is Charkow Uit de peraoooilijke betrekkiragen va i enkele ingenieurs tot di © voormalige eigenaars heeft yich een stelselmatige orgamsatie ontwüdtld waaraan buitenlandsche firma a geldiniddelen verschaffen en instmctiea gavep Hieraan moest de geringe productie en e onvoldoende exploitatie vai het ttonigj Kïed worden toegeschreven Ei was eeiypoging gedaan deze actie ook t t alle andere industriegebieden uit te breiden Beikif Hasvinow leider dea importafdee öoede redenaars en kwaadsprekers hebben het m eeste succes EEUILLETON hët geheime speelhol Nadruk verb d u 31 Nu hebben wij haar daar zou i fp durven aweren dadit Ellia te rwill hiiji zich naai hei hotel be at waac l eveireuix zijn intrek hact genomoa Jl are was op ssija kaamer eo liep daar J ii en weer lllj bloeit staan tOen Kills binnentraid en aag dadelijk aan dieais voorkointeai dat bet onderaoeK met vrufihteloos was geweest Kllis ge weet wat riep hij M ö Sdr ik weet wat l e veTeiDc luisteirdei awijgeod naar t verslag van 24 a kamerdi aar en nadat deze uitgesprok en had xeMe hij l is gij moeit bij het agentsdiap i fti niinatel niet ver van daar de houdien aoo gij miss Carolaji 2 moet ge haar volgaa aij kent u nieit 2ij heeft u nooit geaien Als Ki 1 metrkt dat hieit airfiteirvolgeai haar i crdftcht voorkomt en daarop juist T Oet gij u tooleggeoi treedt ge fl JP n r toe zegt haar wie ge zijt en t haar mede dat ik fiö Liverpool en dat ik haar 24eo en spreken ööt Weigert zij luuir adtrea op gtvvtt Mteii om u t wij waar güheell leeg was eu Klli deed hetzeltde Oproenti zag VldJa oiiï Zij bleei niet versohxikt staan gat geen enkel biijK oiiit liaia r iets veffdaolit voorkwam maar liep met denzelfden hajastigeia tred door m sloeg weder een rjjairaat in Ellis was de dame een oogenblik kwijli en betvreesd dat zij onopgeniierki m een der huizen van de pas ingeslagen zijstraat moct verdwij a liep lui t verdub lide snelheid baar achterna en wel met zulk een vaart dal hij haar reedfa vlak bij den hoek dei straat had ingeihaald Nu bleef Vida staan en zag op haar buurt den vervolger onIvePsdjrokKen in t geoïiöhf he straat was zoo somber en uitg siorven dat Vidla heit verkieslijker gchtite olm dei man die haar met zooveel hardnekkigheid naliep het hoold te bieden dan om zich alleen veirder te wagen Trotach was haar houdling toen ztK Bland ictid en geen schijn van vr wan uit haapt groote 8ch X ne oo t waar te nemen Zi5 had haar sluier tfTuiJges agen en Ellia trad met n hoei l in diö hand op haaIr toe Zij was dooffebleek maar near tande waren vast opeeiigeslotefti eo haar oogen athitterden Ib vuur God wat is zij schoon da ht Ellis t Is waarlijk niet te verwondoren diat Mr Devereux haar ge trjne slaaf is ev OU iroosteloo geweest als een scheiülug voor eeuwig Maar toieiQ üe atoom ooi Uil hei geaicht was tnad zij lucii naar eigen luilflu3idi vesrweteu zij ha loi uiot il gezegd dat geen ooeaan Ih slitmi kou zijii lil tsaar veifder le nctiüi en vun dien geliefde dan üe ii ad die zij nu reeds had leu uu Voer gelegd En uu terwijl zij beuaunl m naar katner zat had ij alles iRyg eeaia rijpelijk overwogen en was tiiytiun ïjtellig DCaluit geraakt Zij ptond op kieedjde zich en üep iiear het stoomboot ageoitadhap m de Wateratreel Terwijl üj het bedoelde huis naderde lead oeea mam tot haar toe en zag haar iiie t oipimerkzaaimheid in hot gelaat maair Vida was te zeier gewoon oin d e aandacht te uekke dan döjt zij zich ihaoiö dlaarovex zou veirwoaKlerd he bbeui Zij ging het kat iUmr vm tiet ageptsfhiap binnen eil inloruiieer ie daar wanoeetr die eerste boot naar Amerika vertrak He man die bij de dieur gealaa hii was insgelijks het kantoor binne ge treden terwijl Vidla mét een der schrijvers in gesprek stcfflud hai las de vetTsc llendé stoomvttarta eiiiebteb die aan don muur hingen zon er zoo het aolieeii voor iets andiera oogon oï ooren te hebben Eer t toeni de dame het kantoor verliet zag haj op en volgde haar oofi blikkelijk De jongè ditune verhaalstte haar schredien haair vervolger insgelijks Dnairop sloee ssii eeoi zijitraiat in ie lj woiuiit zw bedpeigl de haar met dfc politie Ue vrees voor het ondergaan eieaer venwsdteiriiig zal haer doen öCsluit n om mi to ontvangen on in dien zjj iti L eerst in tooiii niochi ontdteJvcqi over oetti luuidelwij e © oiitegeii ieggeli k wei iete heelt van een bandi enaanrundlug tan laatste scJieüiikt Üj tocti vergilfemis want aoo Zij een man waire aou zij miisschfien evüoieens doen Aidiis keenle Eliis naay Mijn vytiepost en wacbitte ly e Deverei zoo geduldig als iiem inogelijk wat i dWi uitblag al Beahiteiloosheid lag niet in Vida s karakter niam de staip wiöfloe zij Ü ans iiiioest overgaan kou tooh met zondier aaraelen gnomen wordeu In d e biimenkaimteir van een stille woning geaeten had aij voor zichzplt nnar Vtoorwendbels gezocht lot het luts eilen der voltrekking van het groote plain Nog gisteipeiii had aij e i passagiershoot naar Ajnerika zien stooinen d reizigers op liet dlök met hoeden en zak oeken zien wuiven en de achtergelaHen vriendien en keninisseö den alsrtieidagroet hattf lachend hftlf met tranen in de ooger zien beantwoor den In haar ged ten had zij toeö iich reeds zieilf op e Oi sdhip geden döt het and verliet en dat haar elk uur irtiileoi ve rdeir bradht van hem dien xlj Ji hwj dl gedtadit wai