Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1928

oumq ti0s iionciiatanc wafnmefte menag giisbeoimbe d e inkof Kn d ed en waerbi i Uij ziiii talent oin goedö gi e tkoOp UI te koo en aanwendde cru zich xelveo beduidemdie kapitalen ioe te eigeneü Niet altijd woreu het ecttter alloen mamnmantiiatische overwegiiigieii die öfiiniieiding gaven tot de soe ltieid an aoo menig gemeente amtrtenaar iet a ltijd ook waire het alleen de mannen diö voor e ii leigensf dSlg BOort praviade een eigeiiaaird soort ijver aan d n dag legtten Ook de dflmea rteïden aictiel Er raoefc éadteli t bij vermeild worden dat dlan niet altijd d niammou en bijeandieron ijver deed ontataan MQiti e v en vap hoogere ordie diedtenhi die voorkeur geven aan eeni zeker ïabrücaat iwen aan zekeren fabrikant CiherclhKa la fe sne werd dan letterlijk toegepaet En aoo was er fa een gemeentelijke toomsaal in eeoi zeer groote sta van Ne £eTiand een eigeDeiiird ge toe stand geiKbapen Wanneer een burger zichi vol vertroruwen wendkie Dait d i ge ineiente Kxwiaaj£Ll oan eeai onpairtii dige voorliditiflg omtreoït eeo tei koopen gasfcE uis werd nuen oatvangen ooor een alieWiefste oiige dlame die een üeNijicen ijver ten toion sfffeDdde voor t n verfeoó van één dèr veile soortei gaalornutoen in dien wmkel Al spoedüg waB het eoikelen iusidexn opgevaüm diat het dametje door dit voorliefde Kaast nieft anders dlan dai e no aoqrt gasfornuis verkoctut alhoewel het niet het betite en uiet het goedï toüjpste was em ook niet het min i gas gebruikte Z lfs was liet een btmehik onbe eaid fom uis en om allerlei redenen ook ongewildL De liefdie dtee J echter wionderen Alle bedcetiido en bepiroeidlel soorten zelfs dde t cih hiet vooioleeltgste ware wetrden niet nitaeir veraoütit en periodiek wecden aan den verhefdièu labrikant orders van een ei hündbrdeu gaslornuiiDeii gegeven In zad e t te i lête of m üeidevo ie billetadoiïx wie zaïl aicb daarover verwondereo werden dte orders door dieai fabrikant iuge Mlmdi Het verdtere peorscaieel van diwi go meeotewinkel we spoediig die Ueidevolle actie bekend Ifeit fomud werd tüen nd meer bij aijo naani gejooemd Men noernd © heifc niet and dan t et verliefde gaBfoanuis Niem fwid sprak frc ter van te vetrviölende etour pro visie niaar mieo noetnde tiet amourprohdaie De groolMe ntoellijkhejd zal nu zijn ie amour piwisle te doen terugbetalen De fabrikant heeft ze nergens geboefet VELE FABRIKANTEN vaa psima Gaötoeetelien IJaheiligen Het volkag Iloo £ dflt in NocïdweetRuaiand 8 ö en 10 Möi in Nooird oostDuitsotiland 11 l en IS Mei pn 12 13 en 14 Mei im Zutdooul Duitschlaaid aanwijst al dag iwiaaxop de Usheiligen optredien heeft lU het b i enland herhiaaideliik aanleiding gegeven tqt po ngein oui m t behulp van korite oi i aioge tewnperai lurxeeüsen Uii volklawijsbeidi ail of niet Ie beveetigen Het js eigenaiOird dat de datums van het voiksgeloot duidehjk eeiieveirsotiluiving oi verlalting aautoonien van NotffdJ naar Zuiid en nog iiie Kwaiardiiger dat dlie verlating overeen tetat nuet de a emeene verpiaatsmia van d ® iuchtouikveuidleieiiüng welke noodig is oin het verschijnsel te zien ojttreideai i tJ ïe Ittohtd rakvetrdoeling is hopg dTiUi over Nogirdtw lst Europa 1 76 dtruik over de Witte Zee Botni c e Cioilf Tii B60h i Me twee di gebieden IS rtie wmd don tussdjien No ooet en Nooïdiw dit geeft afkoehng door tramportkóuid en indieii er nachten met weinig wifid voorkomen zal Oe teoipöratuur s nachts laag Kunnen werdien Oio lage dnrii verplaatst aich van Noordl naar Zuidi het vorsobijnsel ireiedt dius in d verschillende doelen vaa PjUix pa lot geli tijvljg op BovtraigeschietBite veiraohuiviügen wettigen hett vetnivoiedieiu dtat ole statistic deze votik8wijalï eii d wel zeer go d zal l eMestigen eni mderdaad vertoonen de lijne die de geumdljtelde jaar tempe ratuur voorsti löi w ll aene hudnking omstreeikci halfi Med a Bs wiJ wen haU Junn eene iuianking die veel sterker is en eigenlijk vertjocaix de opgaande Hl dAlende tak van cbe jearbroniune Itst bekende aaagtype De reden dat die MieH inEmking aoo n bijzondere aan dacht beeft getrokkCTi Ugt in het tot dat zij land en tuiinbouwe a op hun gevoeligste plek de por emon naie treft De temperatuuir Js h ilf Mei nog laag geno en het geyas nog in t n stadöum om bij eenie tempe aluurdajlng tot ie rderfe lijke nachtvorsten te kunnen voeren wel is J ni ie trail peraluurdlaling dikwijls gffooter maar de uitwerking op het gewas n dus ooic op de pOTtemonnaiP is einer I e adirij er geeft het resultaat van een ondlerzoeiï over érip tijdperken vttn wintg jaar 1868 87 1888 1907 eii 1903 1927 Voor dea © drie tijdvaJrke is de g m iddeld e mdnfimnau teflnp ratuuT voor eiken dag van Mei bere kend en döïtrbij bleetó dat in eik dfzer Mjdvakken het gemiddeld nrinirnum von 10 en 11 Möi lager was dan van 9 en 12 MeH Uit Hemel en I ainpltnini8r De Goudsche Melkinrichting Turft ng0l Ltvirt U ititdi nortrtffilllki nitlk vin gicontralMrd vn VrikMKM nim iyanun STADSNIEUWS GOUïM 12 Mei 1928 Kioleering stadsdeel Korte Akkeren Publicatie verdere rapporten Ir G J Mejjers De heer L Overhand lid van den Raad verzocht B en W alsnog publicatie van enkele gedeelten uit een nader advi s door ilen Iv Meyers en tevens opheffing van de z heimhouding omtrent de stukken igenoenid in de eerste zinsnede van het schrjiven der raadscommisbie ad hoc Onderzoek Gemeentewerken d d 1 November 1927 B en W heliben een en ander rjjpelÜk overwogen en zjjn tot de conclusie gekomen dat teigert puixlicatie van de door den eer Overhand genoemde deeten van het nadere rapport van den Ir G J Meyers gedateerd 6 A ugustua 1927 geen overwegende bezwaren bestaan Ten opzichte van de opfieffing van de opgelegde geheimhouding over de bescheiden genoemd in de eerste zin ede van het sehrijven der genoemde Raadscommissie d d 1 November j t staan zy evenwel aifwyizend Het wil hen met het oog op den door te ConKraiasie gevolgden werfcregel en de consequenties daarvan niet wen helyk voorkomen dat deze gelieimhouding wordt opgeheven en verzoeken zy den Raad dan ook hiertoe niet over te gaan Bedoelde passages t etreffende uitgevoerde rioleeringawerken in het stadsdeel KortHaarlem luiden aldus Vermoedefliijk wenscht Uw Commissie slechts myn oordeel omtrent de op 22 Juni j l in liaar byizyn verrichte twee ontgravingen van riolen 40 60 c M in KortHaar em Bij lïeidie ontgravingen bleek het nool ter plaatse van de voegen tusschen 2 rioolbuizen water door te laten In de ontgraven putten werd tijdens ons onderzoek de grondwateraband verlaagd door het riool stroomde rioolwater De lekkages deden zich voor als yspuitera Zulk een toestand is zeker niet in orde Te dien aanzien moge ik verwy zen naar de opmerkingen omtrent ondichte riolen in myai rapport Korte Akkeren waarin deze materie uitvoerig is behandeld Tot andere opmerkingen dienaangaande geeft dit onderzoek geen aanleiding daar de constructie en uitvoering hier op dezelfde wyae als in de Korte Aldteren is geschied Op welke wijtee zyn eventueel de door U geconstateerde fouten in de rioleering in het stadsdeel de Korte Akkeren te verbeteren en welk bedrag worden de daaraan verbonden kosten geraamd waarop de heer Ir Meijens antwoordde 43e door mij geconstateerde fouten van onvoldoendie fundeering en het niet waterdicht z n dor riolen oude en nïeuAve zyn eigenlylk niet afdoende te vertwteren tenzy men tot algeheele vernieuwing der riolen overgaat De hiuosaansluitingen zjjn mogelijk te verbeteren door ze nagenoeg horizontaal boven polderpeil te leg n Om hiervan de kosten te bepalen moeten de huisaansluitingen stuk voor stuk worden bekeken in verband met de hoogteliggingen der huizen privaten straten en tuinen De iaatsten zullen hier en daar dan wel verhoogd moeten worden Dit onderzoek is een heel werk dat tyd opnietingen en geld kost Het komt mij voor dat Uw Commissie daar thans met op kan wachten Intuaschen ware een proef te nem n met het reeds in myn rapport Korte Akkeren genoemde opzetten van het ricfolwater b v tot op een hoogte van 0 20 polderpeil Dit behoeft niet zooveel te kosten met eenige duizenden gjuldena zal men een heel eind komen Door het opaetten van liet rioolwater zullen waarschijnlijk de grondwaters tanden ryzen In het pompgemaai zal hiervoor het een en ander veranderd moeten worden er zal een gelegenheid tot opstuwing van het water gehiaakt moeten worden met een schuif voor het doorspoelen der riolen Voorts ware aan te raden gele nheid te scheppen om de riolen te spuien met water uit de Ruige Wetering Het schoonhouden van de riolen M 60 c M is namelyk thans een moeilijke geswhiedenis Hiervoor aullen de nooduitlatingen veranderd moeten worden door het aanbrengen van schuiven Daarby zal liet wel noodig zijn om wanneer gespuid wordt over meer Water te beschikken dan de Ruige Wetering kan leveren Dit water zou uit den Oostpolder verkregen moeten worden door middel vail een schuif in den daan twestflien de Wetering en het water van den Oostpolder Hierover ware met het Bcötwur van dezen polder te overlegden Met goede en systematisch geplaatste grondpeilbuizwi zullen de grondwaterstanden op verschillende plaatsen dan gecontroleerd moeten worden terwijl nagegaan behoort te word i of het opgeaette rioolwater geen tank veroorzaakt en of de GezondheidscomimlB ie geen beswaar zal maken tegen dB aldu In de hand gewerkte bodemverontreiniginsr Havengelden In de Raadsvergadering van 21 December j l werd op verzoek van B en W besloten het TOorstel no 197 van 1927 tot herziening van verschillende verordeningen betreffende den Havendienst van de agenda af te voelen in verband met een nader onderzoek naar eenige détailpunten Noch dit onderzoek noch de opmerkingen van den heer P A Vlngerling betreffende hoatvlottai geetft B en W aanleiding tot het biengcn van veranderingen in het voor noemde voorstel zoodat het den Raad weer ongewijeigd terbehandeling sat worden aangeboden Verkoop van de i g Kandeeleteeg aan de N V PlateelbakkerU Zuid HollaDd De N V PlBteelbaJdterii Zuid Hol land alhier verzochrt aan B en W den Raad te widüen voorsteden de z g Kand Lstee aan haar in eigendom over te dragen zulks in verband met een voorgenomen uitbreiding barer inrichtinjg Deze doodloopende steeg iis gelegen aan de Westzijde van de Raam tusschen ds fabri sgebouwön van adressante en is kadastnaal Ibekend gemeente Gouda in sectie D nos ZTUA en 2727 respectievelijk groot 104 en 37 M2 Het feit dat de twdoelde steeig in werkelykheid sdnds lang niet meer voor den openbaren dienst wordt gebruikt formeel zal zy daaraan nog moeten worden onttroklKn en de gemeente dus by het behoud daarvan gieen belang heeft en méér nog de overweging dat door dezen vericoop een voorname industriëeJïe onderneming in haar belangen die ook deels die der Gemeente zijn kan worden tegemoet gekomen heeft B en W ten aanzien van genoemd verzoek gunstig doen beskiiiten De kooipsom zodden zy willen zien gesteld op ƒ 10 per M2 een bedrag dat in verband met vroegere overeenkomstige besluiten v n éen Raad billijk is te noemen en waartegen ook bij verzoekster geen hezwaren bestaan Stedeiyke Zweminrichting In de raadsvergadering van 30 April j l werd in vei4 aiMl met een daarmede verband thoudend vooratei van de heeren L Overhandca het voorstel no M ter zake o m totwijiziging van het tarief voor het gebruik van de gemeraiteilijike bad en zweminrichtingen aangehouden en zegdrai B en W toeadvie s te sullen uitbrengen in zake hetvoorstel van de heeren Overhand c s Zij hebhen oTntrent dit voorstel dat beoogt het tarief van de atHwrnementen eenigszina afhankelyk te stellen van het inkomon van den eensten abonnent om advies in handen ges teld van de Commissie van Toezicht op de Gemeenteliifce Bad en Zweminrichtingen die byi atJlyryven dd 5 Mei j l mededeelt dat zij zich volkomen met het voorstel van die heeren Overhand c s kan ver eenigen omdat het h i ook overweging verdient iemand zooveel mogelijk naar draagkracht te belasten B en W heeft tegen de strekking van dat vooratei ook een bezwaren Zij meenen evenwel dat dit ter voorkoming van moeiilijikhedai in de uitjvoering eenigszins anders moet worden geredigeerd en stellen voor artikel 2 onder A der concept verordening gevoegd bijl voorstel no 36 van 1928 voor zoover dit het gebruikmaken van de 3weminrichting betreft te lezen als volgt A Voor Ihet gebruikmaken van de Zweminrichting voor een bad ƒ 0 20 voor een kaart van 20 baden niet persoonUJk ƒ 3 voor een albomienyint voor het g e heele seizoen voor Één persoon met een auiver inkomen van ƒ liSOO en daar beneden ƒ 4 Voor een abonnement voor het geheele seizoen voor één persoon met een zuiver inkomen van meer dan ƒ 1500 ƒ 6 In gennal meerdere peiBonen uit één gezin waaronder te verstaan ouders met kinderen en plieegikinderen met een zuiver inkomen van ƒ IGOO en daar beneden zich abonneeren voor het eerste abonnement ƒ 4 voor het tweede abonneanent ƒ 8 voor éSi volgend abonnement ƒ 2 In geval meerdere personen uit één gezin waaronder te verstaan oudens met kinderen en pieegkiitderten met een zuiver inkomen van meer dan ƒ IfiOO iiich abonneeren voor het eerste aWmiement ƒ 6 voor liet tweede abonnement ƒ 3 voor elik volgend abonnement ƒ 2 Ter berekening van den abonnementsprije wordt het euiver inkomen gesteld a op het bedirag dat tot grondslag heeftgestrekt voor den aanslag op de kohierender rgksinkomsbenibelasting over het afgeloopen jaar b voor hen die met op de kohieren voorkomen op liet door Burgemeester en Wethouders gesdifltte bedrag met inachtneming van de bepailingen der wet op de Inkomstenbelasting 1j914 Indien de beide ouders afzonderlijk z n aange£3a en in dë Rjjksinkomstenhelastii wordt de abonnementsprijs berekend naar den hoogsten aanalaf Ëen apeeltterrein in het Stad eel Kort Haarlem B en W stellen den Raad voor het perceel grasland tusschen dte van It rsonlaan en Ie la Reylaan waait binnenkort het cii cus Straadvurger een plaats zal kingen in terichten ale speelterrein voor de jeugd in Jatsteeds in bevolking toenemende stadsdeel Groote uitgawen behoeven zoo zeggen B en W hieraan niet ten koste worden gekiïd De Zomertijd vangt 15 Mei aan Wij herinneren er onze leaers aan dat Dinsdag 16 Mei a 9 tde Zomertijd aanvangt men dus Maandag voor men zich ter ruste begeeft de klok een uur vooruit moet zetten Fietstocht Goudische H B S Vereenlgiflg Op Hemelvaartadag houdt de Goudsche HJB S Vereenigan een fietstocht naar Wassenaar Vertrek v m half acht van de Markt Thuiskomst vermoedelijk n m zoven uur R K KamerccHfarale leiden Die R K Kamercentrale Leiden vergaderde Dtonderdagmididag in het iBondsgebouw te Leüden onder tvoonutterachap van den heer J P Gouverneur tmigeaneeater te Sassenheinj Een ir ediende ntotte van de Gmtrule Klesvereemging Aïkemade werd niet m behandeling genomen omdat reeds door het geheele land aan de veivoWingf van het in de motie uitgesproken verlangen over oe oprichting van een Partybureau en eoii Party orgaan wordt gewerkt Aan het jaarverslag van den secretariF den heer A C van Berkel ontleenen we dat het ledental als gewoonlijk na gemeenteraadsverkiezingen terugliep en wel van 22 391 tot 21 888 Het aantal aangesloten kiesvereeniigingen toedraagt thana i O Aai het financieel verslaig over de laatste 9 maanden van het jaar ontleenen we dat de ontvangsten bedroegen ƒ 14 00 15 de uitgaven ƒ 368 14 zoodat er een voordeehg saldo IS van ƒ 1032 00 Echter moet de bondscontmhutie ƒ 588 nog betkald worden De jaarlüksöhe contributie werd wederom bepaald op 6 cent per lid By de behandfeüng van da agenda van de Party raatLsvergadering ontwikkelde zich eeniige diacuaaie naar aanleiding van het voorstel Tilburg om er by de negeering cp aan te dringen dat de verkiiezingen v n de Pi ov Staten en de gemeenteraden met meer in hetzelfde jaar rgehoruden worden Het advies ivan het Partijbestuuv ten ue7en luidt afwijzend Door verschillende sprekers werden de voor en nadeelen van de verschillende stamlpunten naar voren gebradit Besioten werd ten slotte het a lvies van het Partijbestuur te steunen Den afgevaardiigde der Kamercentralenaar den Partijraad wea d vender opgedragen te stemmen voor een meervoudig stembiljet Btj de rondvraag kwam in behandeling een motieWarmond dat het Pïirtijlbestuur druk zal uitoefenen op de Kamerfractie en deze weer op de regeering en den Volkenbond betreffende de vervolging sn Mexico Na toelichting van de motie door den heer SchÖlvinok zeide de voorzitter lat het tt laat was om voorstellen by den Partijraad in te dienen doch flat er een brief in dien geest zou ge =ohreven worilen Maasbode Eerste Volksconcert Zondag 13 Mei des middags om 4 uur zal het Stedelijk Muziekkorps directeur de h r Joh Fabriaan in h Houtman lantsoen het eerste Voiksconcert geven Het progiamma luidt aldua Hulde aan d i Vrede Marsch vanAlwelen Bona Fortuna Ouverture v Canivez Constellations Valse Reynaud Ieuitvoering Ave Verum Ohant Beligieux de Mozart 6 Gavotte du Ballet de NaSs I gsart Palija s Fantaisié Leoncavalto Vers La Lumiere Marsch Ie uitvoerin Blankenburg Thalla Theater Zooals een roofzuchtigie kat loert op een argeloos vngeltje zoo beidreigt een monsterachtig wezen met van lange n gd voorziene groflbehaarde klauwen de lieve Annahelle West plotaelaiig erfgename geworden van een ontzaggelijk vermogen Twintig lange jaren zijn de duistere gangen van in hét diepe eenzaamheid gele n kasteel door geen andere figiuren geregeerd dan de sombere gestailte van de huisbewaarster en de schimmen van ihet verleden In het holat van den nacht oprait zich nu de dik met stof en spinnewebben bedekte poort om diegnen binnen te laten van wie weldra een zal worden aangewefcen die de zonderlinge millionair in zyn enorme bezittingen zal opvolgen Als AnnabeLSe blijkt de uitverkorene te zijn vbagiraien er de barste en afgryeerijkste dingen te geschieden dan worden de scherpe fctauwen uitgeslagen Die toeschouwer ondergiaat nu gedurende vele acte de meest yiS yke griezelingen met het l ve meisje verkeert meai voortdurend in doodelijlfcen angst voor wat ieder oog ibUk uit een donkere hoek van de holle ruimten kan te voonschyn Springen Personen verdwijnen op mysiterieuse wigze de kostbare sieraden van de familie West worden op niet minder geheimzinnige wiyze gestolen Eerst na vele avonturen wordt dan toch de kat gevangai en het lieve vogeltje kan nu ongestoord de vleugeltjes uitsiaan een intieme scène vormt een grappig einde van deze spannende avonturenfilm Laura la Planta die de rol van Annabelle vertolklt is gieen groot dyamatisch talent het ia haar ongrfninsteldheid die echter steeds in zoo sterHoe mate boeit dat ook naast elke andere filmartist haar blonde kopje steds het middeljpnuut is waarop de aandacht zich concenteert Ook in de meeste benauw de oogenblikken blyift haar aterit ontwikkeld gevoel voor hjunor in onmiskenbare trekken aanwezig Het is juist haar ongecorapUceerdheid die in deze ingewiWrelde rol prent op een gel ukk e wijze tot uiting kan komen iDaamaast doen ook verschillende bijfiguren het huime om dit Universal product tot een geweldig succes te maken Aks inleiding van de voorstelling wordt een uitgebreid Journaal vertoond en het Hollands Nieuws waarin o m voorkomen de begrafenis van Dorua Rijkers en de voetbalwedatröd Nederland DenemaTken Verder verachiünt op het witte doeik een kluchtige twee acter terwyl de directie van het TIialïa Theater als extra een Buster Keaton Comedle ten beste geeft die zeer in den smaak viel btiJkena het daverend gelach dat telkens de zaal vulde Het Thalla strijkje ondersteunt de filmsensatie door een kna ipe muzikale illustratie Inzegening tot Diakones Zuster A Brugman is naar het PredJkbeuTtenblad meldt met nog acht zusters ingezegend in de Ko wlkerk te Amsterdam tot DitdEones der Ned Herv DiakonessenInticbtinv aldaar Behalve een tweetal Diakoneasen ui Gouda woonde ook een deputatie uit hêt bestmir der Wijkverpleging deze plechtigheul bij iZuster Brugman blijft in Gouda wetkzaam Eflki orgel te water Hedenmorgen omstreeks 11 uur is i t straatoFgel van de Chr N O V Tot Heil dos iVolka dat met een paand bespannen juist de garage van den heer Poldervaart aan de Naalerstraat had verlaten en tot bH de Groenendaal waa gekomen tengwol van het schrikken van het paard voor een bodewagen aditemit gereden en met pagnl en al te water geraakt De kraanwagen van den heer J Hulleman is er aan te pas moeten komen om het orj fl vit het natte element op te hijachen Het paard werd mede uit zjjn netelige positae verlost en vrerd daarop in een pakhuis watftld waar het door slaan blyken g f zeer het ongeval het dier van streek had e brachtk Sckoawburg bloflcoop De Hollandbche filmkunst Laat gewoonlMk in de bioscoop theateria weinig van haar bestaan bespeuren Vele jaren geleden zag men in de bwacopen nog al eens een filmproduct van Hollandschen oorsprong en konden w bogen op een artiste als Annie Bos Al simk jaren is een HoUiandsdie film van eenige beteekeniis niet gemaakt Met byzonderc belangstelling hebben we daarom gisteravond in de Schouwburg bioscoop de film Amsterdam by mucht gevolgd Dit is een film niet alleen van zuiver HoUandsch karakter door het milieu waarin ze cqieelt maar ook omdat Hoüandsche kunstenaars haar hebl en gesdïapen Filimmenschien van eenige eWaring heeft ons land niet en t ia dus begrijipelyik dat dase fibn samengesteld ia door kunstenaars uit een wereld die het nauwst met de film verwant is het tooneel en wat men noemt de jkleinkunet op het tooneel Herman Boid er en Theo Prenkel Sr schreven samen het scenario en Theo PrenJseil heeft bovendien de regie in handen gehad En als we de lijet eens doorzien van de artlsten die in de iiha meespelen dan vinden we ook daaronder menige bekende naam Kitty Kluppel Piet Kohier Adriënne Solaer Willem van der Veer Mlen van Kerkhoven iKiling en niet te vergeten Heint je en Louie iDavids We moeten zeggpn oiuse verwachtinjgen van dit Hoilandsche filmproduct warwi niet hoog ge annen maar dat is erg meegevallen De film verraadt weliswaar een gebrdt aan filmroutine maar heeft toch zeer goede momenten Dat hl kt wel uit het medeleven van het pubïiek nwt wat op het witte doek te zien is Daar komt bij dat de directie vao de Schouwburg bioscoop de goede gedachte heeft gehad een uitzondering te maken op den regel en deze fdm te laten expliceeren De beer Maurits Vlgeveno zingt by deze film toetpaseelijke liedjes en weet op h juiete moment allerlei aardige steik Amsterdamsoh getinte opmerkingen te maken die bij z n auditorium zieer in den ama k vielen We Bulkn afzien van het geven van een korten inhoud van deze film de verhoudingen zyn nogal in gewUdceld en de vete tooneelen tn danshuLzen op de Zeedijk en andere typiach Amsterdaniache plaatsen het leven van beruchte misdadigers en misdadigsters is zoo interessant uitgebeeld d t het niet wel dowilijk zou zijn een beHoo iJÜfcen indnik daarvan te geven Daarvoor moet men deze film gaan den men ïal h zich niet berouiwen Naast deze hoofdfilm draaie een goeds teekenfilm en een vermakelijlke klucht J e lieveling van den Radjah waarin o a w bekende aohele komiek Ben Turpin rni hoofdrol vervult Alles te zamen een programma dat igezien mag worden Vertrokkenen en geveatigden Vertrokken C Streng uit Willcaa 16 naatr IJsselstein Acbtersloot C 34 W de Wys uit Crabethstrsat 20 naar sGraven ha e 3e Braamstnoat 17 H Nort uit Krugerloan 3 naar Eindhoven Wilhelminaplair 6 C Kling uit Boelekade 59 naar Anwterdam Batavoaatraat 231 Wed S P van der I an Mbienaar uit Graaf vmi Bloiastroat 86 naar Reeuwijk Zwarteweg 70 J D den Daas uit Gouwe 34 naar Rotterdam Korfmakerstraat 57aj H M Brons Middel van Leent uit Burg Martenssingel 41 naar Doom Julionaweg 3 N iBruynika uÜ Tweede Schoolstraat 11 naar Lpiden J V Frisostraat 2 F C Fortuin lüt Varkensmarkt 13 naar Utrecht Banaanstraat 49bisi W Stoppelenburg uit Vondelatraat 49 naar Moordrecht Stevenaatraat 40 H Louwe uit Raam 76 naar Rotterdam Crooswyk 7a A Samued uit Wydstraat 7 naar s Gravenhage Wagenfltnaat 126 G M Ardon uit Groenendaal 52 naar LeWterker k Ldndijk 328 X P Rodenburg wt Krugarlaan 145 naar sGravenhage De Sillestraat 49 T Huiaer uit Vierde Kade 72 naar fi Gravenhage De Sillestraat ev W G van Dcriesten uit Itarfniarkt 62 naar ïravenhagie Theresiastraat 306 D de Bruin uit P Julianastraat 2 naar s Gravenh ge P Kragertaan 183 C Drost uit P C Bothatmat 13 naar HUveraum Wassenaaratraat a6a J C Grobbe uit KamemeJkaloot 1 9 naar s Oravenhag Temoodstraajt 64 J van den euvel uit Graaf van Bloistraat J naar Waddinwefifl Onderweg 101 C M P van Maaren m Vijyerstraat 10 natu Bodtooip RoüerAoop 111 J M A Groenendaal ut Dr Leijdestraat en C J van der Loo uit Mindeibn demteeg 8 naar Haastredht D lOO S van der Zanden uit KamemeUoaioot 70 naar Leeuwarden Stetjnettaat 11 J A iP Montijn uit Kleilwe 22 naar fr Grwvenhage X van Stolberglaan KW J D van ZuiM Pluiweelenaingel 87a naar Gravenhage van linBchotenstraat 51 H Boerma ï Orabethstraat 36 naar 3 i ivenha e pe Sillaatmat 81j C G vm Gent uit R w teaseipla tsoen U nour Vwriwrgr P fcwe JJ TnTsoheerdflB iti Sle k rssiQ Ql 10 iBUW Hattertlam llolw pk i4b J Gi PothaMt urt KleLweg y2 nmir sHUravenhagie Am yuycksiraat HÜU A A Koujwenberg oit l attenaingel 84 naaff Alphen a d Ryn Hoofdstraat 80 A H L von Lom uit MoIflnworf 26 naar Oudewater Capelleatraat B 93 G Woudenberg uit Nteuwsteeg 14 aaj sGravenhage Pahudsti t 157 H Kooi uit Vost 97 naar Ameterdam Sloter 5 $ A W vfl n der Wolf vit Kleiweg 74 en A G Gudde uit Graaf Floriswag 4 i ai fl G ravenhage Brouwersgracht 26 H Leu enink uit K Dwianf atraat 4 naar Ueeuffok Zwarteweg 6ö6 K P A van lahoven uit L Dwarsstraat 46 naar Sneek Geeuwiade 49 D i Homeman uit Krugerlaan J3 naar N megen Sterreatschwisweg 2 J Kotman uit Krugerlaan 33 nmr Voprburg Arambergstraat ti J Kortenoevej uit Wachstrwt 67 nooj a Graivenhage Weissejibnichstraat 73 Qev os1 i d Wed Q van Gent de j uit Rotterdam Zeugstraat 58ben P ie Graaf sohildor uit Woubrugige IJssellaai 177 l i ïilers hoofd ener Mshool uit Kampen Grabethstraat 50 P Lens kapper uit Alphen a d Ryn Smgelstraat 12 j W Schut uiit Wintcrswyk Bleekerssingel 16 imv H Krlichten filiaalhouder ui g irie lam Gouiwe 34 W J van Druenen gtgarenmakar ui Norg Keizerstraat 64 C ije Bode hoofd eener school uit Arnhem Kn terlaan 155 N Simons adj com reg uit Oosterhout L Tiendeweg 55b W do Bn Ti tuinder uit Moordrecht Raam 168 G Kraan lt w uit Waddinxveen Tollensatraat UI i van Harmeien boekhouder uit Schoonhoven Turfmarkt 34 W Reichard mag kn uit Haastrecht WiPhelminastraat 40 b Coops mt Ooaterbeek Wydstraat 31 N R Slop directeur van het Abattoir ZoutKonatraat 33 W H iDuUemeyej db uit Waddinxveen Katteneingel 86 J van Eijck fotograaf uit Schoterland Willem Tomttergstiaat 50 M g Hulleman uit Arnhe n Buig Martenssingel 12 1 S Woltjes smid uit Coevorden Groenendaal 30 N Hoogen doorn monteur uit Weeap Raam 29 J G Jjinsen reiziger uit Reeuwyk Achter illena 5 F H Prammel ondenwüBeres uit fovenhuiaen Grabethstraat 20 W P van der Krans slager uti Wattdinxvecn C Huygenakade 100 H Renzerü rin k redaiger uit Rotteidami Coomhertatraat 4 P Brouwer blerfcersknecht uit s Gravenhage Kruidemerstraat 19 J W Jansen loodgieter uit Botterdam St Josephstraat 78 P Biesheuvel kaaahamlelaar uit Amsteidam Tolleai stniat 113 H Boer uit Beigamlbacht Varkenmarkt 27 C H Peterse timmerman uit Zevenhuiaen Vomlelstraat 27 W A Reliiders stucadoor uit Amsterdam Westerkade 15 J Schoiten tuinder uit Rotterdam Boadmeg 36 A T B Pranger typograaf urtiDeift Burg Martensaingel 128 J Nobel ib lilt Ouderkerk a d IJasel Krugerlaan B M E Grootendorst db uit Reeuwyk Marict 8 A van Arkel db uit Reeuwyk ïaitt 9 J E van der Graaf db uit Maor dtdit Miarkt 32 C J Dongelmans db uït B ffïilf MAJ j lA Bqwb d b wit Nieu nkerk a d IJesel Zoutmanstraat SSj C RRunge uit Nylmegen Cronjéstraat 28 H sta Ier Heijden uit Amsterdam Naaieritnut 2 Burgerlijke Stand QBBOHEN 10 Mei Heleim d v G de Brmnen P F Verhart Pretoriaplein 30 Cornelia Mathi3da Maria d v G A Verwij en a A M TK V ihoef Br Hen lrifcstraat 108 Antonius Hubertus Martinus z v H M A Th Schrave en C C M van den Eng BoelAade 175 11 Mea Hulwrtus z v H van der Pool en A J Verboom Vondelstr 13 ONDERTROUWD 10 Mei J Schat en J J Verkerk O Verwhoor en J C Eijkhoff J A van der Molen en A Steric JI J van Kers rgen en A iS le Groot A Roodbol en H van der Hejjden M J P Theussen en E Berkouwer OVERLEDiEN 9 Mei Helena van Buuwi geh met C de Jong 70 j Agenda 19 Mei 8 uur Gebouw Daniël Oursue E H B 0 onder leiding van Dr Mlontagne 16 Mei Concordia Repetitie Euterpe Kinderisoor 6 uur Gemengd koor 7 46 uur Ifl Mei 8M uur Nieuwe iSchouwburg Con cert voor de leden te geven door Mevrouw von Tschudi Kleyn en den heer Joh Vanenburg en anderen Na afloop dan niua Woeasdac 7H 10 u n ni Schiet fcJ m gea B z Vr w Lftndtftorm in een r U len van de fcaaemè De Zondagdienst van de Doctoren al Week worden waargenomen door Dr Heetar en Dr Hoffman itren Woensdag des avonds te 8 uur in cieteit Vredebest Stikaakclub Messe laksT Olubavoind agwühedt van den heea A K Teepe We Is tot en mat Vrydag 1 8 Mei be w den daarop volgenden nadit geopend 8 uur des avonds des nackte echter Keen voor recepten vm DBN QggPRBg HAASTRKCHT Ben 2 jarig tloöhtertje van den heer C S liep t en een ketel kokend water e de moeder eWen op den grond had PeeMt en brandde ik daarby zoodanig Jw omniddeliyk de hulp van Dr Hakken rg moest wondent ii rbepen Mie op U deiMr te Schoonhoven gehou keuTÏJïg der dienaijplachtigen der lich7 Kl 929 zijo A ingeschrevenem geadhifctbe voor goöd ngeschikt word ver ïd 1 ingeschrevene tcrwiji 1 ingesch ewegeaiH opleiding tot een geestelijk t niet voor de keuaiing is verschenen H ft jaariiJksoh ortderaoek der verlofgangWB der Itdhfting 1916 en 1919 zal plaat hebben te Gouda in de voormalige Infantcriöfcazeme op Vrydag 29 Juni a 8 voormiddags 11 uur Onder het vee van den landbouwer A G van Eyk komt de beamottelüke veeziekte mond en klauwzeer voor BOD£GIUV£N Gemeenteraad Bodegraven In iW oponbare vengadanng van 9 Met j 1 waren alle ioden aanwetig Te ruum 2 uur optnt de Voorzitter Bur anvjeater v Dobbeji de üiuyn met liet oorl aen van het gebedslormulier de vergadenng Ue iwtgöbreKle notulen van de vorige VBigtfMixM ing woitieji ongewyzigd gooügekeuixi De Jieer c il Bateiaan wi l naar aanletdiTiig van een opmerking die dü lieer Oldemiuis in de vorige vergadering beent gezegd het wooi d hebben waartegen de Voorzitter bezwaar maakt Waar de heer Batelaan aandiringt verkry rt deze hei woord opdat de Voorzitter kan weten waarover het gaat De heer C B Batelaan leest nu een vry ityoenge rede voor waarin o a gememoreem Woixlt dat de heer Oldemana den heer Batelaan heeft toegevoegd dat door he ii ongeveer 300 gul len wenl opgestreken omdat zyn zoon het gemeenielyk gymnasium te Gouda bezoekt Sprekei Wi kle toen ne heeiOldemana geheel buiten de orde genoemde woorden gezegd had met het voorbeeld vtflgen en ook buiten de orde gaan Maar thanis nu spreker het woord verkregen heeft wil spreker opmerken dat hy geen cent heeft ontvangen om lat zyn zoon het gymnasium te Gouda bezoekt maar heX zyn de Rykswetten die de gemeenten verplaohten te helpen bydragen per Jeeriing op genoemd Gymnasium Een zoontje van Jen heer Öannes te den Haag bezoekt ook bedoakl gymnasium en deze partijleider der S D A P ontvangt evenmin een cent omtlac diens zoon te Gouda het gymn bezoekt en de geheele party der S DA P heft er voor geweritt om het tekort op gymnasia om te slaan per leerling oiver de gemeenten waar die leeriingen woonachtig zyn Wil de heer OJdemans dus wyziging in diezen toestand hy tnachte ssyn partij tot andere gedachte te brengKi De heer Oldemana wil het woord hebbejn De Voorzitter acht dit nu overbodag De heer Oldemana zegt het récflit te hebben den heer Batelaan te anOwoorden Opmeuw zegt de Voorzitter dat tlhans dit punt afgedaan is De heer eyen acht het niet meer dan billyk dat thans de heer Oidemons kan antwoorden Ook Weth V d Mare wil den heer Oldemana het woord met onthouden waarop de Voorzitter den heer Oldemana gelegenheid geeft om in bet kort iets te zeggen De heer Oldenmns zegt lat het zyn betloekng was om te zeggen dat de heer Batelaan die aan de Gemeente 34W gulden per jaar kost omdat zyn aoon het gymnasium te Gouda bezoekt dit betirag in de gemeentekas had moeten atorten Spreker weet heel goed dat de SJijV P juist vergoed van M gemeenten viril zooals het nu ia maar kapitaalkrachtige menechen moesten uit eigen beweging die gelden aan de gemeentekas vergoeden De Voorzitter doet vervolgens medediaeling van de volgende ingekomen stukken fVa God Sbf goe tftwi i i ng R adsbeèluit van 26 Oct j inzake wyragingen van de begrooting goedkeuring RaadabesiuLt tot verlenging v d termijn van onbewoonbaarverklaarde woningen aan de roode tasch verzoek van Ged Staten om mededeeling tot welk bedrag de gebouwen van de voormalige openbare school i d Meye zyn veirkocht goedgekeurd Raadsbesluit waarby de verordening op den keuringsdienst is gewyzigd geworden mededeeling dat de gemeente ƒ 826 91 zal hebben by te drag n over 1928 aan len R kskeuringsdiöist te Leiden Van den he J A Kooistra dat hy is uitgetreden als lid der afd Bodegraven van ae SD A P en daarom geen lid meer wenecht te zyn van de commissie voor werklooshdd Verslag van de commissie tot wering van aohoolverauim waarvan lid zyn de heeren H E La Gro F Maaskant A Veeneaturf S Gorter G Kramer D A van Binsbergen en A Breekland over het jaar 1927 Zes gevallen van schoolverzuim werden behandeld waarvan 6 wegens het verrichten van hmsh bezigheden Procea verbaai van kasopname l j den ge meenteontvanger Moor B en W op 23 Ajpril jJ De ontvangsten waren totaal ƒ 620 197 50 w xiat ƒ 5631 97 in kas moest zyn welk bedrag inderdaad weid getoond Genoemde istukken werden allen voor kenmsgeving aangenomen Op voorstel van R en W wead gunstig hesohakt op een aanvraag om ƒ 171 50 voor de bizondere eciiool in de Meye wegens wijznging van leermethode nu weldra hot 7e leerjaar van kracht zal worden Ingekomen waren adressen over art 96 der voorgestelde politie verordening van plaatselijbe Hotelhouders de afd de Hanze en den Bond van R f Hotelhouders te Gouda Op voorstel van den Voorzitter zullen deze adressen bij art 96 behandeld wonten De Voorzitter doet mededeeling dat het sohooJgeboiiw en woning in de IMteye reap itijn ingezet op ƒ 1 000 ƒ 3000 en op aW totaal werd afgemynd totaal dus in bod op ƒ 4800 B en W vragen den Raad om genoemd bedrag te gunnen iDè heer B en kan zich met dit voorstel nie tvereenigen omdat ook de Hoofd inspecteur Rienks adviseerde aan de gemeente deze gebouwen voorloopig nog niet van de hand te doen Soms zyn onverwacht weer ouders die voor totaal 12 leerling oj nbaar ondervrtjs vragen en dan moet de gemeente voor J rfcatiteit zorgen De Vooïtütter acht bet bod vrij hoog en is er voor tot vetikioop te besluiten Het rstel van B en W wordt aangenomen met 8 stemmen en 3 tegen die van de neeren de Mars Oldeonans en Beyen Aangenomen wordt het vooratei van R en W tot verkoop van eenige grond gelegen naast het gemeentehuis opdat een meer rech te uitgang aldaar verkregen zal wordten Opbrengst aan den heer Wesgels ƒ 600 en den heer Stolwük ƒ 25 Het voorstel wonit aangenomen B en W sftedlen voor het kohier voor de hondenbeiasting 1928 vast te st en op totaal ƒ 6 90 zijnde Ie klaa 110 en 2e kl 170 honden Zonder discusaie en bij acelamatie wordt dit voorstel aangenomen De Voorzitter aiegt dat B en W denRaad voorstellen het vermemgvuldigingscyfer over 1928 wederom op 1 te bepalen gehoord het advies van den heer Hoofdinspecteur der belastingen die het totaal belastbaar inlcomen in 1928 weer schat nfrlijlc aan dat van het vorige jaar T iDe heer Bn Batelaan had zoo graaJ gezien dat de belasting iets kon verminuren maar na de toelichtuig van den Voorziiter gaat hiy met het voorstel van B en wlaC coord f De Raad stelt daarna het vermenigyUdigingBcijfer vast op 1 zoodat de belMtina ongewijzigd aal kunnen B en W i tellen voor de volgende dienstorder die vrij ailgemeen van de Ver van Ned Gemeenten is overgenomen et ia een ieder m lienst by de gemeente vaiboden om ge iltenilcrai of andere bteekpennui fen iji welken vorm ook aan te nemen hem gedaan of aangehodan in of naar aanleiding van zijn betrekking De heer Otdeinans die in de vorige vergadering iets dergelijks met andere redac tie had voorgesteld zegt ook gaarne de vorkoopers er by te willen betr en en hoopt dat B en W mmraer eenige beatelling zullen doen by firma s waarvan bekend is dat zy steekpenmngen hebben gegeven De Voorzitter zegt dat B jen W dit standpunt reeds liebben ingenomen De dienstorder wordt aangenomen Eenige admmibtratieve wurgingen in de begrooting von 1927 worden voorgelezen en aangenomen by acclamatiüe Aan do Stichting womngbouw zullen eenige voorschotten t eita t l worden nu een algeheele verrek mng uit den Haag is ontvangen nians komt aan de orde de door B en W voorgestelde poUtie veroPdening De artikelen 1 31 worden afgedaan en zullen do volgende artikelen m eefi volgende vergadermg aan de orde komen By sommige artikelen Wordt een redactioneele wJjziging aangehracht Over art 16 is vrij lang geliproken Hoofdxakedyk ging h t ey om dat de bevoegdheid om in eigendommen welke onder wegen vallen door de gemeente kan worden gegraven voor allerlei leidingen en riolen en de bevoegdheid hdertoe zou berusten bij B en W met 7 stemmen de heeren Jongeneel Beyen Oldemans en C Batelaan wilden uitsluitend die bevoegdheia stellen in handen van den Raad Ook was hoofdelijko stemming noodig over het voorstel van W tihou ter v d Mlarel by art 20 om voerlieden tè verplachten de klei of modder van voertuigen te verwijderen alvorens op straat te ryden geheel te schrappen By de atenumng verkreeg Ut voorstel echter slechts de stemanen van do leden Jongeneel da Vos Lehveld en v d Mairel Het art blyft dus ongewijzigd Bij art 32 stelde de heer Jongeneel voor om te bepalen kit des aivonds na 10 uur tot ties morgens 5 uur niemand in de plantsoenen mag vertoeven Hierover werd breedvoerig gesproken en tan slotte besloten dit punt in een volgende vergadering verder lo t ehande en De Voorzitter stelt de rondlvraag aan de orde en vraagt den leden volgens loting of tüi het woord verlangen De heCiT Jongeneei dóet ün voorstel om een commissie van 3 Jeden te benoemen o xt studie van het rioolvraa jik Dit kan dadelyk beihandeld worden v$gens ak 30 van het re l van orde I e heer Batelaan voelt or niet voor Ook do heer de Vos niet die vreest dat deze comimssie de zaken we eens zou kunnen tegenhouden De heer Oldemans 13 het eens met deft Voorilatter dat eerst een concept verordenÜ g van B en W ter tafel moet zijn alvorens het voorstelJongeneel is aan te nemen De heeff Jongeneel blijft volharden hy zijn vooratei De heer C B Batelaan heeft tot zyn genoegen van den Voorzitter vernomen dat alle Raadsleden een afschrift van de in te dienen verordening zullen ontvangen Spreker acht daarom zoo n coonmisaie overbodig Ten slot e neemt de heer Jongeneel zyn voorstel terug en spreekt er zyn verwondering over uit dat de banden aan de trottoirs aan de Nieowstraat niet van hardsteen gemaakt zyn De Voorzitter zegt dat deze banden nog harder zyn dan btüdsteen De borden aan de school A aöht de hoer Jongeneel met goed Hy vraagt verbetering De Voorzitter meent dat het nu in orde is gekomen Dti heer Jongeneel blyft er by dat het niet in orde is De heer Oldemnas bespreekt het geval waarby ter secretarie aan den heer Karssen geweigerd aou zijn publicatie vaoi buirgerlyiken Stand enz te ontvangen enz De Voorzitter zegt dat het gewoonte was deze cüpie by den heer Karssen te brengen maar dat hierin wy öging kwam doordat deze coipie kon worden a ehaald De heer Oldemana zegt dat de heer Karasen er een andere leizing van geeft en constateert dat de heer Karssen dus heeft gelogen Ook vfaagt spreker waarom geen instructie aanwezig is bij het slachthuis voor het personeel waarop de Voorzitter antwoord dat alles nog zoo nieuiw is en pas zoo kort hier de zaScen loopen bi eenige meerdere ervarii zal wet d geiyk zoo n instructie komen Ten slotte bespreekt de heer Oldemaia een circulai welke eeragen tyd geleden in de gemeente werd verspreid niet onderteekend Spreker heeft vernomen dat de VooezStter als vervaardiger dezer carculaire genoemd heeft ie heer R K Wie echter ook de aohrijlretr mocht zün van dit pamflet dsA door een lafaani geschreven moet zyn want iemand die zy n naam niet plaatst onder hetgeen hy schrijft verdiend afkeuring zoo de heer K inderdaad niets met deze ciroilaire te maken mocht hebben laat hÜ dan openlijk dit gerucht logenstraffen De Voorzitter zegt geen onderzoek te hebben ingesteld en hij dus omtrent den schrijver geen zekerheid heeft Daarna volgt sluitingl MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Utrecht 11 Mei Aamvoer 164 wagens met 55780 K iIe k wi t 41 43 2e kw f 38 40 ni r m t 38 48 Handlei mattg C p Ver De Boskoopsdie Vdllng Rozen Ie kwah Op helia 68 75 Golden Ophelia 70 100 Maixiel Rottyer 107 115 Hodley 133 140 Claudius Pomet 180 136 Columbia 108 130 ButterfTy 77 80 Mac KeUer 110 126 Wilh Kordes 69 Mime Jiur TOB NOOÏTI Menigeen zit steeds te tobben Met de vraag van het waarom En zijn leven wordt een peut ren Op een onoplosb re som Waarom heeft de één steeds alles En de ander altQd niets Waarom beeft dte A een auto En die B niet eens een flets Waarom is het in de wereld Na juist zus en niet eens zóó Waarom geeft dte A zijn auto Niet eens aan dien B cadeau Waarom krijg ie juist op Zondag Regen op je nieuwen hoed Waarom schijnt de zon zoo lekker Als je aan den arbeid moet Waarom gaat nu juist het leven Als je pret maakt altijd snel Waarom trekt er als je uit wil juist visite aan de bel Waarom Is de dienstmeid slordig Als je houdt van heel precies Waarom breekt die stommerd alt d t Mooiste stuk van je servies Waarom komt je schoonma telkens Op zoo n ongelegen t d Waarom ben je als je haast hebt Net je boordenknoopje kwijt Duizendvoudig zijn de vragen Die er rijzen in je brein Als je arme zwakke hersens Eenmaal aan het tobben zijn Neem het goede en bet kwade Lach daar liever maar eens om En zit nimmer lang te piek ren Op de som van het waacom a I les Bouché 61 7 Rosalindia 92 101 Paul Scartet 69 170 Diversen Lathyrua 29 88 Violieren 115 138 LeUe s 20O Seringen 10 13 p tak Groenten Fruit en Aardappeloi ROTTERDAM 11 Mei Veflingsvereen Vry e Aarbeienvoiling diarlois Spinazie ƒ 10 15 dito bont ƒ 6 8 pistelem ƒ 24 25 stoofvla ƒ 10 12 red stir ƒ 10 11 10 alles per 100 K G sla I ƒ 6120 6 dito U ƒ 2 70 3 90 aerand ƒ 2 80 4 40 bloemkool r ƒ 25 51 dito II ƒ 19 2 dito III ƒ 12 M komkommers I ƒ 16 18 dito II ƒ 12 per 100 stuka peen I ƒ 23 26 dito II ƒ 12 16 sekiery I ƒ 3 ÖO 4 10 dito II ƒ 2 10 2 90 prei ƒ 480 Ö 20 radijs ƒ 0 90 1 30 rabarber I ƒ 4 80 6 dito II ƒ 2 20 3 60 per 100 bos aardbeien ƒ 0 97 per pond zuring ƒ 0 29 0 36 per kiat msaasMBEMBfsmi Zondag 13 Mei GOUDA Remonatr Kierk lOWi u v m Dr J A Beyexmmi Bm pred te Jl dara LuthennhQ Kerk 10 u v m Ds J J Simon Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6 4 u twm Ds H Kuiper van Grand Rapiai Ver Calvün Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u vjm Preeüdezen Geref Gemeente Turfmarkt 10 u vaa en 5 u n m Ds B Kok Oir Geref Gem Hftil des Volks 10 u v m en 5 u n m Ds J B G Croes AiM MiERiSTOL Ned Herv Kei 10 u v m Ds Hugehholti B E3bKKNW0UDE Ned Herv Kerk 10 iu vju Da L R v d Broek BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 9 u v m en 6 u n mDe heer ficherpenzeel uit Bunnik BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vso Dr P Glaa Remonatr Kerk Geen dienst EvangeHsatie 9 u v m en 6 u mm De heer P Lyklema Geref Evangelisatie 9 u v m eti 6 u njn Ds D J Peterse QOUDBRAX Ned Herv Kerk 9i u vjn Ds C J Le imans HAA£TR£QHrr Ned Herv Kerk 10 u v m Ds A Landstra Geref Keric 9 u v m en ÖH a n m Ds L E Smüdei MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Mieuwbui STOLWIJK Ned Herv Keit 9 u v m Ds B J Kanifi Evangelisatiegebouw 9 o v m en 6 u n m De ï Uralaar te Hasselts WADtDINXVEEW Ned Herv Kerk 9 u v m Leesdienst 6 u Ji m Ds van Eist te Reeuwijk Remonstr Kerk 10 u vjn Ds W N van Nooten OUDERKiBRK a d IJSSEL Ned Herv Keric 9 u v m en 6 n mm Ds J Enlkelaar NIËUWMiKERK a d IJSSEL Ned Herv Keric OH u v m Da Voorsteegh uit Gou U 6H u lun Ds Duyvenbode te Rotterdun seehtwijk Ned Herv Keric 9 u v m Ds van Eist ONDERWIJS Wijziging Hooger en Middelbaar OnderwU De zelfstandigheid der A e i Bafdeeluigen der H B S By de Tweede Kamer is ingediend een nota van wijzigingen van het wetsontwerp tot regeling van het voorbereidend ho or en algemeen vormend middelbaar onderwys lien wüziging van art 12 beoogt het nóssveratand uit den weg te ruimen dat in de toekomst scholen met een A en een Baf deeling regel zelfstandige ofdeelingen uit zondering xijn Dit ia geenszins de bedoehng zegt do Miiïiöter tUiaraan toevoegomi dat hert f i zeer wenaohelljk is dat er m de toekomst steeds zelfatamUge afdeelingen A en B blijven niet alleen onuiat de kosten aanzienlijk zouden toenamen tndien alle hooigero burgerscholen en lycea beide afdeelingen moesten omvatten doch ook dat ile als selffltandige school bastoande afzonerlijke afdeelingen welker leeraren aioh gebeel zuilen kunnen oriénteeren in de riohtii vun de ofdeelii r wellK da school vomvt b t ibest fcuntten dienen voor de sebolen die beide afdeelLngen omvatten Hoogere burgeraoholen met een A en een Ba£deeIing als comblnAtle vullen z l sleobtB daar voldoende reden van bestaan hebben waar 6f voor zelfstandige afdeelingen geen voldoend getal leerlingen aanwezig ds óf wel naast de basbaartde zelfstandige afdeelingen nog slechts een gecombineerde school op e i voldoend getal loeriirvgen kan rekenen Een andere wij iging nj in a 73 strekt tot redact eveibeterlng i I II ONZE KOLONIËN Inlandscbe Burgemeesters De benoeming errui niet waarschUnUlk De beer A B Cohen Stuart adviseur voor de deoentralisatie ia op zÜn doorrreu te Malai ge nterviewd naar aanleiding van oe sohriftel ke vraag van den heer Koesomc Ootoyo of de re eeni bereid ia inheemsohe burKemeesters te plaatsen in kleine gemeenten waar speciaal de Inheemaobe belangen op den voorgrond staan Mr Coton Stuart gaf als ztjn meemng te keruien dat hij de twnoenung van Imlandaohe burgentaesters vooralsnog onwaarschjjntjjk acht aangezien de regeerin g zicfi juist onlangri prinoipieei heeft uitgesproken voor een Europeesche meerderheid in de gemeeitteradea £ ntstlge belastingfraude te Bandoeng Keu onderzoek door de justitie i eeil tt Bauidueug eeo eroBtige belaatiotf fraude aan b lic4tit gebracht waarin oef bekend Band oeii eT betroKken ihoet üjp Heit totale bedrag van tiei met veramtwoordie geld kan voorloopig niet op tietnduiaendj gutdieii na uauwioeurig wflrdeo opgegeven LUUIXVAAUX Nog een jUotlund indie vlucht De drie mariae vliegt uigen xallen ui October a gezamenlj k vertri iikcu het ligt 10 het voomennen vaa bot dvparteuient vau JVlacLoei OÉt jaar wo iila reedti in liet kort geueitu enitf lt L OJinu ©r VallweteaTviii gi uig0n l eii iiHi voojT dien MiailnovUegdieiu t lu Noa liQidië vau liollanü uit dioor ütt luchi oaar InauüniUQ te brongen Naa nij uad er vemenijen ia bet oe bedoetjxig d eze vlucbA m Uctobor a te doesi plaiats hebben met drie vliegiuigfn Do ie t der aangeecbatte vliegtvageu auileu peir i iioepitgd e e ibe LU aaar Indie worden vervoeircli Als leider dier mairme eaoadjiHo ia be teuwi d e officier vliogftuier luitenant ter zee oersto klasse letifiubui Men ia tnan bezig den tocht ï OQt Iö tjereidten o bij die beirokköu regeermgeii mlicü üugm in lo winn oi toeatemuiu g voor landing aiz kaa wordlen vernreg n Van versohuJletadie regeermgeu reed veigunuiDg daajrtoe ontvaugou Ai roiute eeft mi geüaohit HelttorBpoBt Vigo G iorailtair jjaieareu Meiasmai Rbicid oeHnBegdia l Bas a Allaiiaibad Cey on Sabflug fliou w i fttaviai Het ia eciiitev nog mogeilijk ttat ae Ejogelscne route wordlt geuoónen van Brest op Boircleaux lang d aoixnine Mitmeillöi Nai el Aden AlexaitKbrie Bagdlad en verdier diengenoemdcmi weg Het ia geen spo vluoliit omd at men één dag vliegt a er diaa één gebruikt wordt oiyj hot naaien dier macjbtUies Circa 800 K per dag alleggeoiidi lienk i men da UycbA in 22 dagetn te vQ b cog KERKNIEUWS Tegen een blannversóering in de kerlL Dr ËDgelbetrts is van dit beslui vaat dien hiji andleirea kerkevaladi m booker boroep gegaiau bij heb dasHca l bestuur Ve bija idiere k rkeraad der Nod Herv Gemeente ie Amsterdlaui heeft n et groove nweerdeïtBeid eeu motie aavgenonien waiatrin er ati ieuring oiv wopdt uilfiesproken diait dr Engïlberts op 1 April j l bij diei Opanbaïe bevestiging van lidmaten een zangeres hjee t toon optreden en een eenvoudige bloemvetraier ing hacUdioenaan brengen LAAl STE BESUeHISOf DRAABLOOZE DIENST Twee Amerjluansche TÜegtuigcn uar Greenly eilutd NEW YORK 12 Mei TVge Ajiieri l auiache legervliegtuigen die udb op weg bevinden naar üreenjly ellaiMi fcjD p het Miller op het Statón eUand eSaaia De vliegtuigen werüen gewacitn op verzoek van te Dmtoclie ani6 8fca teur De vliegers hopen Maanliag Oreeoly eiland te bezoekjeo IUJ IO TEI EeRAFISCH WEERBBKICBT 12 Uei HoogBle stand 768 7 te Blaeksod Laagste tand 755 3 te Kopenliageji Vierwa tuig Zwakke tot matig tijdelijk welliobt toeneoiKiuie woatetij Ive tot nooKÏelijke wind Betrobken u t zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen Waaischijnlijk nog eenige fefieohuien W inig verandiëBiiig in tem leuatuur