Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1928

M M Ê M Mo 16768 ALLE BUITENLANDSCH NIEUWS FRANKRUE De Jbranc Volgenb de ïu o de Paris kan m Au us tu3 de stabilisatie van de franc verwacht worden a jat DUFTSCHLAND Verhooging Spoorwegtarieven U © raad van beheer deir JJuit io BpoorwegmattttÉ oliappij h ceït uii Verleg li et de lDoo daimmHtratie bealoten aan üe Hij k reo eerjng B ai a lgeaiieen © ba nelverhoogii voor te stellen De ver l o ing iiuoet de inkiomston mt het goederen en reo igeraveirketeir nnet o u i met 250 mil loen Rfijk smiarlf doen U eneauien Dr Streaemana ziekte Maag darm catarrh Dr Si reseunöiui hieeJt aicii najar men weet onttio ken eau allei biuldiguigeü iiauff aanleiding van zijn vajftigsten verjaardag daar hij ong lield was ThaaiH blijkt dat de ziektö ernstiger IS dan zich aanvankehjk het aiaozien tslrest ii ann lijfll niet alleen aan eeu Het oordeel der remen van hart is altijd KEUILLETON HET GEHEIME SPEELHOL Nadruk verbed n 36 Neen Q ne Q nep Vida barls tücllïtehjik niet dlaaroui Ik heb lïem lief omdöt hiij ediel en goed is om at lij dimzendmaal beter is dail ik ben 1 oe nuj aoovoel verwaten als gij goed vindt iiusaeluen verdien ik zo wei n aar bedenk teven dat ik ook oen VTou w beu met het hart van n vrouw Ik moeat hem aaai inöjn voeten loK ken maar van beit eerste oogenblik af waarin ik hiep zag zocht hij mij aet henii Inj had maj Hel mij die zooveir beneden hjem sta niet al l en in de gelboorte iitaar in alles Ik beproefde to strijden legen een m vloed Jien ik temauwemooc aeiVI begreep Ik kat pte om telkens wejermij HERWOtlNEN LEVEOSKRACHT Abonneert U op dit Blad t Heden ovarleed tot onze ditpe droefheid in de Wi kverplegAig te Gouda na een korte onge steldheid voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde Zoon en Broeder MarllDus Jotiannss Jieilius Peslirs ip den leeftijd van 22 jaar s Gravenhage J W PEETERS J W E PEETERS VAN DBR SaNDBN Delft LENY PEETERS s Gravenhage RIE PEETERS s Gravenhage 13 Mei 1928 Rijswijkscheweg 532 Dijkgraaf en Hoogheenraden van Rijnland brjengen ter kennis aan Ingelandendat de verkiezing van een Hoofdingeland plaatsvervanger voor het 11edistrict zal geschieden op DONDERDAG 24 MEI 1928 op de plaatsenen uren breeder bij aanplakbiljettenbekend gemaakt 903 18 PIJNACKER Dijltifiaaf J SLAGTEE Secietans Speel niet mei Uw KEEL De meeste aBodoenlngcn van de keel doen zich In iterke mate In het alge meen gestel voelen en verminderen daardoor het weerstandsvermogen van dcD lijder Wie een aandoening der keel niet reeds bl het begin met de juiste middelen bestrl dt stelt zich aan ge vaarlijJu gevolgen bloot Neemt men eSiter tijdig de uit zuivere plan tensappen bereide Akker s Abdijsiroop dan brengt men daarmee n et alleen een ziektekiem doodende maar tevens een algemeen versterkende en dus het weerstandsvermogen verhoogende mid del In het lichaam In enkele dagen kan ecnbegtnnendekeetaandoenlng heesch held keelpljn prlkkelhoest verdwi nen door het gebruik van de krachtige AKKER AmUMOP Voordt Borst Pnlioto llJS0 12 75l4JiO Sparrow Rijwieleii lubean Kinderwagefls Yelo llaainiiicliinEs k contant en in Haar Verkoopdepfit s Lange Tiendeweg 54 GOUDA teogevolgv yan doorlicfea Hncttao en jeuken bjj kinderen brand an en vvtvuilde wonden winterhanden en voeten geaprongeD lippen ruwe htud huidverscbll fermf kloT m barateo xweren open bee vu pünlijke bloedende in en uitwendige aambeien reoeeit men met Wortelboer 7alf van Jaeojpa Maria Wortelboer VerkiÜsIwKr i TS eint bt de Terkoepeivvan WoTteiblIr i ArUkalm HC t ONII AUTO DIENST Ï22B üfT miimp THUIS BIHTEM Dm IMJIG In verband m t HCWELVAARTSDAG 4 koifnn on Auto s m de onderstaande plaatsen Inpteate van DONDERDAG OP WOiWtOiia 13 HEI s WOHTHMI eOUDA Baraeelieiilieek Berkel Bleiewlik Qouda Moordreetit Nootdorp NIeuwerkerk Pijnaoker INMÉHI e Wf ONZE MAaAZIJIHN JM 10 UUR HEMELVAART 0 r DE BIJENKORF Den Haag lüHl Sterke Zenuwen maken steike menschen Gelukkig wie 7e heeft in ien tyd die zoo geweldig veel van de zeniUwkiucht eiacht SANGUiNOSE is het eemoudig ra lurimtkle dat de zenuwkracht onderhoudt houdt en verstei kt De SANOfUINOSI is het be te mid Ie tqt t estnjdlinig van de nemastJienie zenuwzwakte n al hare gevolgen Wilt gu op ien iluur sterke zenuwen neem geregeld eiken dag etn eetlepel Sanguinose Liefsteen uui oói 4len maaltyd Prys per fl ƒ 2 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar bij Apothekeia en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co 901 40 YAH HEL De Raemerstraat ac 4 Den Haag A PERH lFFOn05B6WE VRAAGT LNCEM Wlt1K ELIER VAM MELLE S r lACIIEET WJFRE Genezing door de Planten van alle hieroiuler vernielde ziekeen nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer onecneesbaar verklaard HEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor e e ziekte Suikerziekte Onmacht Btoedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slwihte spirsvertering verlies van eetlust zwaarten m de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roede puistjes m t atngezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderat tige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpQn Slagaderverkalking P n aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien g alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmiddelen moet ga niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor m de Medicijnen bvi firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men geheve precies aan te geven aan welke ziekten men Iqdt Maison Para HoofdsteBg 7 Rollapdam Virplaglngiirtikiltn Cariati Warmwatarzakkan aUMHIWAIlEa Bummiksuian Braukbandsa Baill prljacourant gratli 6702 KWEKKEN voor den Handel Vereenlglnten én voor Partlculler gebrulk worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Methode Dr DELOS PARKER Ainerik I r wonlen HONDLBDBN HAABMlDiDELTJES m Je hanilcl g bracht maar BFWIJZBN VAN HLBSTPIjDFN kuniSh met worden getoond CRINOFLOOR bezit niim eOO HlEESTELDEN van vepschillen je soorten HAAR 71FKTrN Beleefd verzoek dere te controleeren CRINOFLOOR bei taat uit 54 soorten mitUleJen voor 31 ïoorten haai aiokten zooals uitvallen ronde kale plekken ontstaan n korten tijd zondei aweren zvseremie plekken haarpyn te vet of te droojr haar ena INl lOHrriNGf N KOSTELOOS ook SCHEIPTEHJK eiken MAANDAG en DINvSDlAC van 1 en 6 8 uur DIBRGAARtlP INGFL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haarkundi Spec Eenl ei enaar 42 Utreohtsoihe Hypotheekbank UTWOHT Panilbriawn f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar A X Pandbrieven a 99 fc in stukken van flOOO f500 en flOO 40 De Directie Me A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG ii iTB w m m tam t IT a J Adverteert in dit Biad HfRSTElO Irving s Gist Tamine Tabletten zullen liMr in 24 uur genezen Een snelw ilcend mlddef Bevat geen schadelijke beslanddc len Samengesteld uit zuivere rocii cinsk gist vitapine en andere wiardevolle ingred enicn Bis VOOrjiesclireven door de theest vooraanstaand medische spet lalisten De gelljdelillce werking van de gist als deze ui contact komt met de gastrische sappen 1 cle maag veroorzaakteeo opgcwcktco aangei aam gevoel Bij oiet wel zijn ot vermoeid gevoelen neem nol twee GistTabletten en U gevoelt U friscti eni HGOFOPlJtl nEUBALGIEÖi Si tt 5u Tl£i t w cUbMtt olgende I Hoofdpijn neuralgia inSmïnntM f s indigestie gassen en zuren In 5 lot 10 mlnnlen Galaandoealogen dulzehgheld i depressie to 10 tot 15 minuten I Maagstoomissen lBvcrziekte 1 enz iD 10 tot 11 minuten j Influenza gevatte koude koort in24unn Zendt I suikenickte aandoening liardliivigheld gevatte koude aUpe loosheid rlieumatiek ilgclieêU vuiwakkkit Onza Garantie DUBETES meuwE I FUFrt KDflf HT Wil Hebben neer dan 22J00O brieven onttaiigiii u uiiUVt HV n n maanden van dankbare verbruiker 4 N V Algemaene Hollandacha Handel Iniluatrie My AM YEAST W Oannawas 140 tiaag LEVERZIEKTE Ll MBACO IHDIGESTIE riAftGSTOORMIS KWIAUESEIBI pt IS LEYÜI onstirletkaartvoorcengrallsbcsclinivInsilKi lickte bloeclarmoedf ïenuwsloringeo nnla 67 Jaapgang Dinedag isjliei 1828 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eMg ADVfiBTENTIEPRUSi Uit Gouda sa onutMluai MuMmada tot dnt bMOTikritic l fi nselfl L80 Ika ngel meer ƒ 0 Van bulten Ckrada an dan beior crinc 1 6 rtmla ƒ 1 alfce n d me r 0 80 Adwtvtiln In het SatordacnamiiMT 80 UJalag op dan piÏLb Ltoftladighatda adreitaitifti da helft ran dan pi fa INGEZONDEN HEDEOBELINGENi 1 4 recela LOS aU ngat moer B fiO Op de Toorpagma 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingan taU owiraet tot aaar geredacawdaai pro Gzoote letters en randen worden berekend naar plaataniiiuta AdvertentUbi knnnen worden ingezonden door tuaaduokomst van aoUede BoeiduauUlaren Advertentiebiueaux n onze agenten en moeten daaga vMr de plaatatng aan kat Bureau z n ingeikoman twaiDde van opname venekard te nlfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per i uk 1 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 per neek 22 cent overal waar de IwBuigiii per looper gesoiiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 8 15 met Zonda Uad 1 tO Abonnementen nvonlen dageiyks aangenomen aan ou Ituieau MABKl 31 GOUDA by onze agenten en loiters drai boekhandel en de poatJi sul oren Onze bur ux zjjn dagel jk8 geopend van 9 6 uui Adjuinifitratie Telef Interc 82 Bedactie Telef 83 Poatreüening 48400 ijbët 00 Eoonoifiisohe Raad bijaen De toepassing van de beginselen dei weieldconferentie fu Ue Hreiue i f bchonk oor lifct xolbreinigeii van üe éérste Utenanvlucht vaai Ooet naar Weat is dooi on neveld aan me iftpcjuw Uefrta Junkers gtgeveai om h btjdirag över te dra gtn aian hacir vadet prot Hugo luin Kor ajs erkenflelljkliieiid volor aju dieuaten aaii do nienschhrt id beweyep 2WITSBRLAND Barre koude I If Ba el wordt qwor WolUf geniiela al lil inet gebied vUn den hi Oolhard l et Uen graden vriest iJt aiheeuw ugt daair ongeveer drie meter hoog ENÖEE AND i rins Carol eal intet later dan Donderdag uit fcdigeland vertreklwn loynöosi Hitks heeft giste r lï in hiet Lragerb ta niedegedeeldi dat ex kroioiipiins Carol vaai Hoienieinie ïiicn efiiutieii vorpliflht toeelt niet later dan Donderdiag liet tand te vea lateai i iis ttirmorgen was Jonöecu de gaatlieec vau d cn prins weïti op i d e arteinftiit van BnnnenlanüHOho aken jje weest om uitstel te yragen Itetaiohii t n et sleiclUs iiioeiilijk te zijn een land te vinden waiar de prinö rushg ver hiïppOk kan zonder vrees voor diepor tie doch ook een pasueind veirblijf buiten tgeiaii l Eerste Kamer Het oenlraal semburean heelt m zijn gisllerniamiddög u iflur Ien stntihui e te s Grai enjmgc geJioiuden zittiiig m de vaoat re w ijlen dien heer A W de Vries lot lid van t LersteKaaner gtkOBien verklaard mr R i olit ma te Uolsward Pruv Staten van uid Holland Geo ia tn van uia jiot ana heo Iben aan dt t rovnwaaile Sta en ga stold K vtrordeinngeu op te höli van a bruggeld voor den overtocht a üt brug over de uud Maas b recJiten voor liet be raren van net scheepvaaitkanaal tuseclien Uijn eu hchie en yooir het overaetben over d l kaataal itvet de sohepen aam den Hot t recihitdii vooir hov opiialeu van de ji g over den Rijo te Alphen aan Oen Rijd d rechtan voor liet bevaren van de Ooiuiwe weder twee jaar te böstendi gen Ue malversaties te Meppel Op dit volgendia vragen van den heer bchaipcr id van de i weede Kamer lü de iiuiuster bereid een b krjopt overzicht te geven van de nwniverafltieti en onge o rloH de handeHingeui oni nalatigh de i gej+eegd doo hel dageiliiksdi beistuur der gemeenteMeppel dooals dexe dei laatste maanden zijii geconstateerd of vielliont nogte o isitatet ren vallen i Wil die nvinisiter hitrtwj mededeeleii in hoeverre in het bijBonder debu gQmeehter van all deze ltande ling6ndie vje rantwoordalijkiieid otf do med verantwoordeliilifcêid draagt oloverwogen vrordt oi artikeil 60 dergeni öenteweit op lieim van toetpabsing is lieert de iiunister van binnenland ache zfliken en landbouw geaiOtwoord dat ziijn ondtetrzoeik nog niet loo ver IS gevord erdi dait diie vragen binnen den gebruikehjken termijn van dertig dagen beantwoortl kunnen wwdeai Volkenbondedag Naiai do Raüiio bode metdl zal op dem V üti e ibondwdag lö detaer © Al gemoone ereeniging Kedio Omroep dl n H lversi2ii hen zender aansluiien met liet Kurhans te Sohevenu e Voor f e mioroloon ziülen prof dr E Mores x tt 7 1 eai de numister van liuitenlanddche Zaken te 8 0 © en rede houde Beide redlpvoenug ii iullen afgt wisaeld worden door voor drachten van mevr J Boyaards öa fböfg io 9 00 aal de heer H Wd temse lid van het bestuur deV Haag sclie aldeoliiig een üaiiseric noude i getiteld Waarom i Het besiuur vpn den Vnj Jinmg fro testantschon Radiio Uproep meldt Üe Katholieke Radlio Omroep K B O en de Ned Christ K i tio Ver wnigmg tN RV hebbtn dezer da gen een requeat geTjondon a an dien iniiaiater van waterstdat inlioudiend l et verzoek een eindo te maken aan tien toebtand waïirbii de V P R O ge legenihieid lieeft omi dös Vnidiagsavonds a hoilt adht jijn programmal over Hui 7en mt te zanden De Vryz Protestantache Radio omroep Het besiuur heeft van de voreeni Arbeiders Raddo Aiiiatturs Cuiiurmorgeu is te üexietre onUiei oüivtlüe i sUiöip van dtn B lgibClieji oud premier liieuwih de e r te t Jiet I mvA gitnouuen vaii l en lcoöo iu icwm li ia liet liotidum aai ailb uii vioöibti vuil üe üüonoiiiiaclie WeieW cüwteiuitib in ftel It ven is geroei ui Het s trUjriaat van deji VoiKt uboai lic U vüor Uüii Kdiai oen overzicht amengtslc u van e vooifiiaamyti e U urtieiiii MrCiii op eioQpioiniscai gebietl 111 tiet afgclïoopwii jaar eu bqveudien üt biilw oordfn van ti dtattjn oj dt mag naar hun liouaing üoptiia aj op lie weEe lütauieireiitie aaiigenaineü bt j QSielui Uu cLiEwe dutwoorüeii blijkt lat in liet aigediueeui de ianvoerrcv Dicn verlaagd zijn eu wen aantal liandeib verdragtiii gesloten zijn bij vvelkt btUn ri he vrrlagmgen voor bepaulat uiüKeJen vörkregeui iiijii In gevailei ftaanii iiwoerreiotiiLcn öog vertioogu iijn wat dit het gt oié van reevis m bfWaidteJing zaAiiide wötten ijdena dea gujr il r Wereadjwjniioreintie luaari oou ift étm geivaalen neetl u eai alttia b een g nngere vorhooging bereiiit dan oon pilaiiiive li ti bedoeiü wa Itieunis faf t rder m aijin openii yrede een overziolit van die t onomifeene toesiaüi dftii lil de lanüen die aain de wereld ct nïeruitie hadden dfiog noiiietn De taak vaoi diein hoonomibchieji Raad Lot verwezenlijking vam de beginseieit Ier WeiTöldcoini erentie kon alechts slap voor slap tn m den loop dier tii en voilUra hii wortUc n In hel aügeloopen juBT ii öeü mem verbtliidieiinJe rewi taten kuiiflieiii boeken utaar oo gii iheiu Hts voort mesi moeit ae oogen daarom luet ilujiteii voor oeoiige nog leer bt ditnJ tslijke pmiteBi In di veirband weoo spr CT op dat de tü hteiuiiiiendiavtr klaringen der regeeringen tot dj © be sluilen dtr WeraiiöaniIeTeiiitio aoo goed il zm er platonisch gebleven waren 1 taarfflii is een krachitiig beroop op de wpeaibaire nieening der l etroik ken lan den nwjidiig alsmedie eon Icraöhtdad ige piiopagajidla der begmaelen doo led r lid iel f opdjat de aizoMdertijka regee ringen ionder wiei iiiiede verking üe Kawli nieits kaa boreiktii ondetr deae prikketls tol laiiigz mL vci wthönlijking der aangenoubetu besluiten iuiieo over guan Als eterste atpreikefr jieide dflarop bir Arhiir Uallour uut de aigeuiieeute koopKiiachA m hel vervlogen jaar nog met dü ooaeer gttioopt veJ riterKi bfü Ottilderguin Hei inteifnahoaiiaile üaa del mioict levendiger worden m daar tw wa in do eersle plaats poodig een loieiiLiinng dtr apbreogateii raii dieö binneiiianiascüeai oogat on onaor lingo verniuioienng van luvoerrecnitu op eer e l ve nbbie toouig nhied eii 1 6 toeilredaïig lo diei intj nationalü comiQpiiiBCfte overeeiikoiiiitoi iet bijna alle te wen thon üfl 4 ewte ui mag mot genoegdoening vastgesieiW woroen ciait öT ern Lig geütree i a is niaiar opn ling van ae vur tt lil Kjtndiei verbouiiüe paiiii gein van ai en uitvoer liet wordt nu eoiiier de Uoogwite tijoi oiMiatnKs o vele plaa selijke mioeiiijihcdiün om ut vepweaenlijkiiig van üe Dcgiiiböten tier WöreldaonEerenlie krachjti ger itr band l nemen ï op liei gt jieü der tartc venipoJittók bmiijeuidie tnesluiten door ie zetten 1 e bcoffion laolio Raad mag neen voorstellen aaaineme n die tiot v oortö ren van dte op tvet on enblik gel deiulje tarielböpaiiiigen gedlnrendle eeuj veirdter aantal iaren zou beatendigea Spr meiende in oiveirweging te uio gen geven om tol vaa üteiuiig van da moeilijkheden eu tegeu elkaar opcwat seiide belanceo een inleffnaitioiiaie ijeenkomst t AJRjen plaats htitobenj lu üchen dt leidieiide grotipen dor onder si heideii groet © mdusitnefeai WfliarïMühijnlijk zoiuden de e iriannen liet spoediger oeais Ji unnen worden wai op praciisïh gebied nu reeds be itikbaaf £ On zijn en zoudipft ij hun rtgeerin en opmitrk iaam kunn n a kein op de iiiaajregtieaii daa a als de raeient dlnngenüe toil bet verkrijg © van piHotiaoho icöultaten nood g en on nt Leerlyk oitaeii aciiien VARA de metledütling ontvangen dat DWt ingaiv van 1 öepceniber Ooor QO A R A geen alstaiui meer Kan worden gedaan van de ondcigoch tenduren d e sindis eienigein tijdl door tw V A R A aan dten 1 R U tor be Bdukking wareu gesleldi lot bet uaua dien van zijn kerkdienst i Het bestuur van d i VPRO heeft zich nu tot den iriniater van waier staat gewen het heelt Iset tedlige vertrouwen dat de minwter n de Delamgen ook van de Vnisinnig pro Ustantsche volksgroep ern tag zal te kenuD hioiid en en dut ook aan oei vrijiannig protestanitisine ui den aietlKr rectut zat wordien gedaan De constilueerende vergadering van de ALgemeene Vereemging Radto Umroep Ondier ooriilterschap van oud mi nister r l Wosterveid ia Zaterdag iiiddag m het gebouw beiieivue to Amaterdaw de ewete algemeen ver gaidering gehouden vao die Algetuieiene Vereemging rtudioUmroep hVRO De controle bij den uigang was tame i jk streng Ue beooekera diCT verga riering ongeveer vq hondordi m ge tal teicicendei de pifCBeatieliiöt wa ur mede ZIJ tegehjK mtdruKkeujK vei klaarden lid te willen zijn van e V ereeniging BINNENLAND Uutar clubB n Nederland aterdiag is te Kotterdam in de aula dex iiaavieisiioogeaobool do tweedie na bojijaie itiiinoiwooaf entio in Neder miiiii golwjUiUieii l TT ÉÉn Hat eB ic crtlja ir a dfe fflSftar direoleut ü r ötjii e opöbouwimittii iaufl ppiij l eijenoord sprak het weilkoHbtwooAl ui uaaina wetrd de conierentie die ook weit lijgerwoond door eieu dnrecteuic van d ttoiaiy intemational den neer Jo boyier gcopeaü door den districlsbe iluulrOJer lu lueer Ü Huuig irec Klx der Kon Ned Stoomboot Mij en 1 üin West mdibtUe laildieiist te Am sterdam Ueoe deeldei mede dtUmeer contaöt miet Ned indue zal moeten wor oeti gewodu Mi Knoiteaibeit aal na mrai die Rotary clubs in Nödeïland eu wöiue n apr de olub op Java bezoeken en toespreken Bij de verkiezing van een candi aaat distnotsbe tuiirder voor 1928 29 die 1 Juli m functie treedt ala opvolgeft van den heer lludig en die op da i otary oonveniie Ie MinneapioUs moet wordeai beno öiiidj werd ala zoodanig aongeweajen de heer A dfe Cock Bur Jiinc uit Ueu Haag Vervotgeais tueld prof mr de Vries een leaüigove oud etriueimiugsooBiibiUatii eau Rotary Dr C V Oupiiing hield een voor draidit over Koiary en onae nationaila tiuaik in Indüe bipr plaaitste die taak lil hot kadiPT van andere verandieriii gen weftke m on geeetesleiven in de DetreMtingeiii tot min of mieer bevoeg d n en alhank elijken höbben plaats geiiaid als die tuSBOh i man en vrouw ouders en kinderen werkgevera en werknemiers Nadat de oonteffeintie waa geeloten iB een loctti op do rivier en door d o havena gemaakt Met en gemeeoht iappelijken maaltijd weïd de dag beetoten Aan d © orde werd ge K 4 de benoeming van W Vogt als directeur van het oinro bedrijt van de A R O Door minutenland gejuidi en ap plans betuigdie de vergadering baar uibteanming met dit voorstel Oott de Ibenoeimng van dem h v d Woord tot adlinmiatraiteur werd dotor de ver gadiering bekrachtigd Do reflhtspo Alie van beidie functionarissen zal ix het Lestuur wordien vastgelegd op een tMtóoa waapomtrent tusschen partij a overeiensteïmmng is verkregen aanval van griep maar heeft boven dien een tani li em tlge aandoening van maag en darmen terwijl boven dien de nieren en helt hart cenigazinb ijii aangedaain VretCH oor lief leven van Ien nwniister bestaat er njiett e de dootoiren hebbem aale lnoop hfiini binnen afzaewbairen tijd ie doen her stelleui eohter zal hif op ajn minst nog veiertien dlageui heit bed mot i houden VER STATEN Ë i meuwe Oceaanvlucht van Lmdbergh Nog geen uur nadat lleury l Wd vjn zijn huropeetscttic rci was tej ugge keeird had liaj eien laingiung oniucr lioudl met Lindbergh Noc i tord noc Lindbergh wilden iels o en aart der bebpre mg loslaten oigcns vtractoiUonde geruchten zou i ord de n euwo txeaaitvlucht van Lindbe gli a Groenlind en IJsland financieren terwijl deïse vlucht gemaakt zou or en me een l ord vliegtuig De tocht van de Bremen De chequp van 12 oOt de lar die ue t lextrolux orp aan de bemanning Naar aanieidnng van die besprek m gen met de dlrie oovengenoemde ver trouwersliodefn wae het wen cholijk gebleken e statuten een vnjziiging doeoondergaan en om diaarin vaat ie leggen dat de vereeniging een em roeiï edriif zal voeren en dat de voor zitter door de algemeene vergadiering lal worden benoenxl Verder dient de regeling van e verkiezing der sXf hnfisbesturen overgebracht te wilrden van het huishowriielijk regletment naar de statuten en aiullen de betvoegdne den van het algemeen bestuur ver rulind worden ten koste van bet da gelijlwch bestisur Machmefabn Jaffa Een hoogteeraar uit Delft wordt directeur De N R Ot vernam uit Delft da ppateBSor ir D Dresden hoogleeraar aan de ectinisciiie Hoogeschool v L elft Ijenoeind aal warden U dnrec ieur van de Madumelabriek JaSa vee lieen L Smulders n Co te Utrecht De nieuwe veihngzaal m Aalsmeer Hedenmorgen i de nieuwe veiUnfes zaad in het veiiinggefcouw geopend net een rede van den heer J Aider nen Dan Daarna werd metr de veiling begonnen feing van m den loop van den moïgen kwamde Commissaris der Koningm verge zeldvan den heer van Aasch v Wijkvan die prol griffie m het veiUng ebouw aan drukte hartstocht geuit dat haar moe eer haar veriaaasd bleef aanstaren on iiift wifft wat te zeggen Hestor Ranöonve bad niet volkomen begreeeai wat er bij Vida omgmg docr w3 flfliflw vermoed dat er in t maa dehik hart een wilskracht sluimerde A e haar eens alle benden moest doen ffschucMen om haar tot een onaïhah lelijke meesteres te maken van al haar doen on Wen Was die tij t na reedö aangebroken Die vraag gaf hfar de stem terug en haar dochter sfhenp aanziende sptak mj Ge zift dns op het oogenblkk de verloofde van Dare Devereux en al Iten ua heïd e voor he m zijt gij ontrouw gei vOTden aan mij Fier zag het mesje op haar beurt Hester Raneoimo in t gezicht en ani woordide kottat Ie Iterinnecen aaai het doel waajop ik waa Uitgezonden oni unj zeil op te dnngen dat ik d en man moest hsten voor wien ik nnet lieCde mijn leveai hadi willen geven Mijn strijd bleef vruchteloos Ik vluohtte om mijnentwil k ik vluchttt omi hem te redden Zou hij t gewaagd hebben viel Hester m om jo om helde te ame ken aonder je daarbij zijn naa ie willen aenbiedten Zulke slewhte gedachten kunn bil hem niet opkomen antwoordde ida trotsdi Hij heeft mij gevraagdo 2 jn vr u te worden Hu wilH ik nioo t met nalar hein luosler i kon lieim de volle waarheid ni t zeggen en wilde iieni niet bedriegen Mai te winnen bepaalde tk een d ögtot het geven van mijn antw rd eneer dfe dJag was aiangebroken ben ikgevluclïit Waaroin Ik he b het u reedage ed onidat k hem redden wll ieen bevreesd waa voon de i van mnn eigwi hart Als ik aan t ti daciit aan ojn liefde wto Olie vergeiten wat u ij mOeBt ter houden vaii mijn loc wijding lan liie t Kon Ik daaroQK wel re ening ou Vi jiet oe kraidbt van nnju hnrt als ik van te voren wast Iac hij zich mei you laten atwijzeo i Noen ilc zou m het ja woopd g even hebben en aarom i ntvl90d ik ht w Wat botieel endeooiK nijn naam lu vei elijking van zijn aiBl rust van aöjni eer die b iden zou den geeóhondien worden door en ver bintents met nu Oaarom ontvUchtte ïk Iloe komit h dian vroe liestpr heneome me e achijnbar iitt die z j verre iwas van te gevoej n t ie komt het dan dat ge nu weder haer zijt Hy zocht mflt 1 ij lïwam mi op het spoor door een dani dio met u onder lueteeUfde ak woosit en die lil imj heriöïier een oogenblik an het Saint Paneras station gesproken te hebben op d en nacht van mijn oot vlucliting Ik wae naar Maraohester ge gaan en vandaar ma Liv Tpool met Wordt vervolgd let voornemen om mij naar Amerika in te seUepen Ie Liverpool vond nuj Dare I evereub 1 nj noodzaakte uwj hem to ontvangen vilech s eén dhig vorderde Ihj van mnj namelijk oir hem te meggen wat ons van © Ikand r kon scheiden Ik woigerdte dat Daarop wendde hij löich vin mii af doch sleehts voor een oogenbliV We r kWïBn hu naar nwj toe moeder en deed aelts afstand vani zijn eerwen eisch in aUt van alles wilde hij afstaiirti doen uitgenomen van miji iiefdie Hoe kon lit hom nog langer weerstand bieden t O ik beken dat ik adecht ben maar niet oiiirtat ik mij wraak aan de liefdle heib eu otter ge bracht doch wel omidat ik den man hedtrieg d ie mij mets geheim hield die heit grootste vertrouwen in mlj stelt Fen leven van leugen ga ik te gemoet want ik heb den nio Hl niet om hem een waarhieRd te bekennen dae maj voor aibjcl zip UeiMe aou ont Zij had dit alle atel zokweel onaier