Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1928

Da strijd Alle berichten omtrent de gebeurtenissen in Oliina stemmen hierin overeen dat de Noordelij be troepen zich overal terugtrekken Taang Tso Lin de dictator der Noordelyketi schijnt liever een ontmoeting met de Zuidelykjen te vermyd n en heeft daarom Peking verlaten teneinde zich naar Moekdffli tenig te trekiken Felle gevechten wor ct er blyikbaar niet meer geleverd en alleen hier en daar schajncn de Noordel gke troepen 100 nu en dan nog bestookt te worden met name door de soldaten van generaal Feng Yoe Hsiang die Tsjang Kai Tsjek s actie steunt Het ontruimen van steeds uitgebreider g bied bevordert begrijpelijkerwijze den ongeatoorden en zoodoende vlotten opmarsch der Zuidel ken Het iö nog niet duidelyk of de nationalistische troepen Tientsin voorloopig terzijde zullen laten liggen tenemde zoo spoedig mogelyk Peking te kunnen binnenniitken dan wel of zy vooraf eerstgenoemde stad auUen veroveren In elk geval ibeleven de buitenlanders in Wde steden thans minder prettige oogenblÜdwn daar uitspattingen of incidenten van anderen aard tot duaver byna steeda het hegeleittend verechijnsel waren van de intMitneming van steden door Chineesche troepwi De buitenlanders kunnen den oprukkenden Zuid Ohineeschen legers natuuJ l k niet beletten zdch van de steden meester te maken en kunnen er zich hoogstens toe bepalen pogingen te doen teneinde te voorkomen dat de Chineesche troepen de buitenlandBche ooncessies binnen dringen Wat Tientsin met name betreft hebben de buitenlanders uitgebreide maatregelen igwiomen van militairen aard teneinde op alles voorbereid te zö 0e nederzettingen der vreemdelingen zijn omringd door ver t Tali van U orU g motto jeidun by kiadaran brmi ai vuüdo woadMi winterhuden u voot B i iproagM lippan raw hu d kuidnndi tnint kloTan baxatMi swtrM op tw aea ptjaiyki blotdande in m iliwi namtwioii j MMt men mat WortdbM Zalf yan Jaeoba Maria Wortdbon V rfa l ap t 7S aat bH i rko wma W rtalbo r i Artftalaa m Lof li een drank die den sterke krachtiger maakt en den zwakke benevelt EEUIIXETQN HET GëHËIMË speelhol Nadruk vrrt i 38 Ce zijt dus teruggekeerd b ïnaai lily wa de wereild te irolseefren en J6 aii die matibt te heroveren Jai Nu t zal je ge ukken 0 n nc il het wiijöle ged n wat in jou loe stand kon gedaan worden t rii dan clat bet denkbeeld van p t zij dl h i van je m innaar is uitgegaan Uv imr der wraak is alleen voorloop e uilgeateild vroeg of laat zal 1 ar Devereux de waarheid veruenien het zal bom gewis tiemnaal smartelij er ta en Mij verblijft do zme Zij nam hoed en mantel om te vertrekkm Vida bad Z Ob op een so a geworpeai en aUtaar haar gelaat verhorgeo maar haöt moeder ra met op hmiT toe Zondier een woord lol fschi sleiohts m€t een bhk i p de g broken gesifalte verliet zij t salon Heirter Raneoinie ttadi haar leven on r ailflerlei afwissö inig en avonturen Röaloten zij was niet genoetg ontwikkeld van gaest omi zirth in ledige uren Verloofd RIE DE JONG en Dr A SMEENK Accountant Gouda a i s 4 Graaf Florisweg 2617 Mei 1928 9l8 14 T LENS Prot Becrafenis Directeur Spl rlngstrMtS7 Til f 764 H LANGERAK Stalhouder Patisserie IVIoderne Wijdstraat 7 Tel 267 Hemelvaartsdag dea gehaelan dag Pech gebak en varaoh braod 10 Notaris J van Kraqenbnrg TK GOUDA zal op MAANDAG 4 JUNI 1928 des avonds half acht onmiddelijk na afslag der villa Ouwe Gouwe in hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek rerkoopen de volgende alle te OOUDA gelegen DnroerefldeGoedereo Een WINKEL en WOONHUIS ah Rotterdamsche Veer No 3 Ontruimd te aanvaarden Een WOONHUIS a d Voorwillens No 25 Verhuurd voor f4 p w Een WOONHUIS a d van Strijenstraat No 38 Verhuurd voor f 5 p w tot 1 Januari a s Een WOONHUIS a d Jan Philipswcg No 69 Verhuurd voor 5 p w Twee HUIZEN a d Turfmarkt 95 en 97 In eigen gebruik De perc zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 lot 12 en 2 tot 4 uur zij zijn te aanv op den betaaldagderkoopsommen 4 Juli a s Verdere inlichtingen en notitien zijn te verkrijgenb d notaris 910 45 Firma G J BIK Lange Tiendeweg 52 Strooheeden en Slappe Hoeden HÈERENMODEARTIKELEN Bronchitis AU Uw in den aanvAng onbetee kenende verkoudheid i verergerd tot bronchitii talm dan niet langer neem de beproefde Akker s Abdy iroop die de prikkelende hoeit anvallen zal temperen de alüm zal oplossen en Uw ontatoken slijmvliezen volkomen genesen AKKER Abdijsiroop MAGERHEID Schoone volle Uchaamavonnen door D f STËlNER s OOSTËBSCUË KRACHTFILLKN voor Dames Wonderbare Bustes Ook voor berstenenden en zwakken Bekroond met gouden medailleB en eere diplrana s In 6 8 weken tot 30 pond toeneming Gegarandeerd onschadelijk Door Artsen aaabe volen Streng reëel Vele dmkbetniglngen Pr A per dooa van 100 stuks ƒ 3 0 200 dtuka ƒ 5 50 franco thuis onder rembouT of na ontvangst van postwlssel PIUAAL GUR KI Z Mtr 21 Den Haag ZOOEVEN ONTVANGEN ALLE DRUKWER KEN voop den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on geleverd A BRINKMAN ZOON de allernieuwste modellen Whipcord en Gabardine REGENJASSEN blauwe Kamgaren en Fantasie Colbertcostuums Onze Heerenkleeding vervangt het beste maatwerk De laagste prijzen De gennal ketijl ste Betalingsvoorwaarden Aanbevelend NV C G Schuler s Goederenhandel LAGE GOUWE Tl Methode Dr DELOS PARKER Amerika VELO iWaschinachines Verstandige menschen En juist zij alleen Zij koopen een VELO En wringer meteen Kiiiiliiiacliiiie amf f 43 50 ElietriiciiB viiiaf f SO Ook voorradig goadkoopcro soortcit vanoff f S5 i CONTANT en IN HUUR 40 l ELO Waschmachina Mij L Tiendbwag 53 Gouda E woKlen HONPKRDEN HAAMMIDDELTJBS m handel gdbracht maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN tonïië 1 niet woixlen getoond CRINOFLOOB bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende ooiVn HAAE I ZIEKTEN Beleefd verawek d ze te controleeren CRINOPLOOR bestaat uit 54 soorten miikklen vooj 2i iiorten haarziekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontsU in kolten tü l zonder aweren zwerenfle plekken haaipijn te vet of te droog haar ena INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG en DINSDAG van 10 3 en 6 8 uur DIEBGAARDESINGEL 91 b d WEST KRUISKADE BOTTERBAM C ROMEIN Sr HaarkundU Spec Eeni ei enaar 421 EI ÏDELIJK LENTE gHEUMATliK VERKOUDHEDEJ Met haar immer terugkeerende onweerstaanbare kracht verdreef de Lente ook thans weder den hardnekkigen winter onmddtllL vtrdrcvel dooreeiien Imunivinj metVX wcHtM Aal l millioetien tij hebben daal Hunne KMZing ted nhenn c We voelen ons met de natuur als her boren en sterker wordt het verlangen om van den komenden zomer te genieten RICHTEf RAiNirPEun Onder de genoegens van den zomer speelt Radio naast sport en natuurgenot een zeer belangrijke rol Na een dag van sport of tochten in de natuur zijn de koele zomeravonden ideaal om rustig te genieten van een volmaakte reproductie van muziek en zang DE IDEALE PHILIPS COMBINATIE beitaande uit PHILIPS PHILIPS PHILIPS Ontvangtoestel Plaatip apparaat Luidspreker No 3002 No 2003 Da H B S r die djo lljksvanennaarjchoo rijd voelt zich één tnn f 175 f 55 f 52 50 waarborgt U een absoluut zuivere weergave Vraagt o tM P N t lahrlak la Dadamivi LI UtpeohtBO he Hypotheekbank UTWBCHT I Mdbpiewan f 47 000 000 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere g evallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschiUend geneesmiddel voor elke ziekte De BANK stelt beschikbaar 4 2 Pandbrieven a SS t in stukken van flOOO f 500 en flOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 40 Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewandisn slwihte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de m iag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpun Slagaderverkalking Pjjn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen un de blaas Het keeren der jaren Adverteert in dit Blad Zelfs indien g j alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gv met aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicifneu bö firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precieg aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt fo 16768 Vrildag i 1928 67 Jaapgang GÖIJMHfCÖIlMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEEKENWOUDi BODEGRAVEN BOSKOOl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK UJDEWATER REi JUWUK SC 0ONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enx AUVERTENTlEPRUSi Uit Gouda en otnBtrvken kehoonDode tot den besortkriiiK l 6 regeU f IM elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring1 5 regels 1 65 elke regel meer 0 SO AdvertentiëD in het Zaterdagnummer 20 b lag op den pr s Liefdadigheids iulTertentlén d helft van dan piija INGEZONDEN MEDEUEELINGËN 1 4 regeU 2 06 Uu regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 60 hooger Gewone adverUntign en mgezonden mededeeUngen b contract tot xeer geredvceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar pUatazuimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tauchénkoout Tan ooUede Boik hwwlft laren Advertentiebureaux en onxe agenten en moeten daaga v6ór d plaatiiing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van oi uune verzakerd t s n Dit blad verschi ntdagelijics behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwarLaal j 2 25 per we ik IV cent met Zundagablad per kwartaal ƒ 2 i 0 per week 22 cent overal waar ie wsurging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblwd 1 l O Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Hui eau MARKl 31 GOUDA bö onze agenten en loopers ien boektiamtel en de poatjinnl oren Onze bureaux zijii lagelijkt geopenii v n Ö i 6 uui Aiimiaiiitratio Telef Intert 82 Bedactie Tetef 88 Postrekenmg 48400 party m de Berl yJische Scburemwyk is doodgeslagen het andere dat zy een der slaohtoffejs van dan grootmoordenaar Grossmann u geweest De rechtbank heeft na verhoor van enkele getuigen o w superieuren van Dreeser die allen verklaarden dat de jonge nmn een yverig en onkreukbaar ambtenaar it de twee beklaagden vrygèsproken zonder ich met Ic netelige kwestie dea identiteit van Anastaaia in te laten iDie zal bij het persproces Wel aan de orde komen en is van beteekenis voor de beslissing aan wie de gei d sbedragen welke wijlen de tsaar by de Bank van Engeland had belfli n oeten wordci toegewezen Goede tUding over Dr Streaemann De verbelering hoiidt aai Een buUotin verspreid over de ziekte van mmister Stresemtanm meklt dat de veibetertng in den toestand van den patient aanhoudt De staking bÖ de Rijnvaart Doordat ingevolge bet besluit der Ned transpojtarbeidersfedeimtie Woensdagmorgen het Nederiandsche iScheepspeisoneel po oen aantal Nederlandafehe sleepbooten het work hadden neergelegd hgt thans het sdieepvaartvorkeer op den Ryn en de zyrivieren boven Ruhrort volkomen stil De Nederlandsche reederijen hebben do staking van het perapsneel met onverwijld ontslag beantwoord Het havenbedrytT te Duisburg Ruhrort Mannheim en Rheinau ataat thans volkomen stiL Alleen de havenartwad rs dei Deut chAmenk Petrol eura Jeselschaft zyn aan het v erk gebleven ENGELAND FrinB CarOi is Woenbdug uit Lonüea vürlrotókein en hij h eeit zicü op tuuic ge wijïïe welen te nltroAken aau atteojties d r vale versla eversen lediercihieurs br wa een ge ucht ver sjireid d at de prrna uit bet lanahuis b God tone in tsurrey naar nel ictoTia taticKi te Lojiidrai zou gaan om ei dieïi booilireiin te neunieiu Iwee groote iJajiiiïlerb kwauiien voor één ervan u Cirdl boog bepaikl met b age wa irna de got ijiien weirdieai neergelaiR en de wageai pijlsnel die oprü laan uureed Journalisten eok recheretieura vlogen naar bun auio a n nu oegou eT een wilde jacbt Zes of ïievon auto s viOgen alie met maximiuu wneuhieid over dfen weg hoeken iviorden rao twee wie en op den grondi genomen Ze maalteai 80 lot 100 kiloaneler in liet uur ooh in Londten tot aan H de Park Comer waar de i ainüer moest stoppen voor een verkoersbloc Ili V eivi onmidOeiiijJc omringd dioor o urriatlsten maar prns Carol was er ntel m wei twee kindtefen van den he w Joueseu den gastbeer van üeii prins en één van pnnaen Engelactie vriendem De jaobit hHd een klei nedn © kwartier geduurd in China sperringen en de verdediging is opgedragen aan soldaten van verschillende nationaliteit Prettig IS de positie der buitenlanders niet want zy vormen terwijl Tientsin zelf een miilioenenstad is slechts een bevolking van enkele duizenden Het aantal vreemdelingen te Pekmg zelf bedraagt nog veel minder en er is dan ook al sprake van geweest de legaties en de onderdanen van vreemde mogendheden van Peking over te brengen naar Tientsin waar de verdedigmgsmogelykheden blijkbaar gunstiger zyij Ondertusschen IS te liopen dat ibotsingen rullen uitblyven daar herhaalde incidenten de spanning tu J schen bmitenjlanders en Chineezen op verontrustende wyze kunnen doen toenemen Er is reedf aan de hAnd gedaan vooml een accoord tot stand te brengen tusschen de buitenlandera en de zegevierend oprukkende ZuidChmeeache legeia tenemde ie kans op wrijvingen zooveel mo reljjk te verkleinen Het welslagen van pogingen in deze richting acht men geenszins uitgesloten Tsijantg Kaï Tsjek de nationalistische opperbevelhebber schijint zelf van goeden wille te zijn maar er bestaat natuurlijk altyd de mogelijkheid dat hy op een gegeven oogeaihlik een deel zijner troepen niet in zijn macht heeft Ondertusschen zal eerlang te Peking waar het corps diplomatique vertoeft een geheel gewijzigd regiem het vroegere vervangen De inneming van Peking mag wel de bekroning van de successen der nationalisten wordengenoemd en de nuchtere feiten zullen de mogendheden er vermoedelyk dan ook wel toe noodzaken binnen afzienbaren tyd de reigeering te Nanking te erkennen als de uütfltoitende CMneesche regeertog In dien tussciiientijd ging het neo e geEölscbap i t twaaii pereoiien be staande waiaionder ook prins Carol en inetvr Lupeacu aieh Devouuen i auto s rustig naar Uovot waaraexou der berkendl te aijn aam booTd van de Viilö Liege gingen die hen naar ÜoBtende braont Vandaar vertro t et gezcSsiobop maair Brusael waar tiet mIreik nam in het Palace hotel Tislieiren iverlxok pPins Carol en mevrouw Lupescu nasar de Ardeauien waialr aij m hei iioel Cbaleau Ro al 1 un intrek aobeen bet eerst in de FrainUtibe bldaea on werü to en door tjen öpaanaob nieuwebureau in Spanje verbreid waar bet ititeraard groot opaien vervefkto J oeneuur verhinderde de publiopt e met e n daarom bescbouwde men bet als jm t waarna aipoedig de oflioieele bevestiging kwaün FRANKRIJK Toenadering voor de jeugd FraoBcfa EngelBche uitwisaeling van jeugdige personen Cedurence zeven jaar reeüs gd e t üo Asöooiaton iranoo Lrrande Bre a né te Parijs een Nu is gebleken dat er tol du ver sleede meer Fransdie heiboibbers voor Engeland ziju ge ueest dan omgekeerd tn 1926 gaven ülich 2Ü7 Fransohe iongene en ineisjes voor Engeland op egen 164 Engeiscben vioor FranKrijK liet Het bleek d us flat men m t rankriJK flfr jBB OMC teiUl ia Ëngedjacti t iee iren dian in Bngöland om bet Fransch itiaóhtg te word in Een zeilschip met pelgrims vergaan Volgens een bericht van de Chicago Tribune uit Teheran is I insdag in de Perzische Golf een zeilschip waarop zuch 72 pelgrims bevonden waaronder vele vrouwen met een stoomscluip in botsing gekomen dat sonder Licht voer Het zetilschip zonk binnen enkele minuten Slechts vier personen kimden gered worden d e overige verdronken De vludit naar Tokio Pelletier n Oisy met ztjn vliegtuig neergestort Het vlio tuig waamiieide P lleUer d Oisy de vlucbt Parijs Tokio onaei neiemt ia bij Vkyab ondaiag getdort Pelle tier diOisy aelï werd niet noe ni ötDalwaard gowondi ajn beidie too gefuootefli Gavm en Calrod nioesften ecb ter in bet hospitaa ivorden opgeno men Hot vl egtuig is totaal vemieiu SPANJE Primo s aanstaand huwelUk Getiijk men we t beeft generaal Primo die tïivera dictator vïin bpanje zich verloof dl Het bericht van zijn verlö ing ver Grenöraal i rin o de Rivera ia snindt vele jairen wediuvrtmar Zijn verlootde XieroedBH Nini Castellanos b oort ot een adiollijke en zeer njke fal uahe Ze a te Stookholni geboreai waar aar Vodier imaTkier di San Felix Spaan cli gezant was Intilllgefnt en zeer ontwikkeld ga niet Meroödes Caatelliinio a C aristttoraitiaohe kringen van Madïidi die ai geftiieene syinpaüiie Tooni ibet feit dan ook bekendiv I ontving de generaal van alle Kanten geluk wenflChen bei eerst door de ko ninginfn oorier I e koBing verklaarde éi n dter getuigen bij h t hiuwolijk te wil ien zijn Men verzekert dat d e huwelijksinajegening 24 i eipit a s za l plaats vindien TTi is vijftig zij dlörtig jaar BINNENLAND Het wetaontwerp op de Naaml VennootBchaw n U oor do dezeir dagein verscbeneu ViesBodei vaan Antwotcffd inaake bet wetsontwerp op de N V zijn de bazweren die n de zakenwexdd Legen deze wetHvoordracht bestaan naar t oordieel van het Comité dat m Söpl Vmtg hield geenssan onoêrvangeD I onderzoek naai de identiteit van Anasta a had geholpen Ook dien ambtenaar elf klaagde hy aan Dit proces nu een voorspel van dat tusschen de twee bladen heeft eergisteren te Berlijn gediiend De ambtenaar die zich zou hebben laten ortikooipen bleek de assistent bij de recherche Ernst Dreesen te zyn Hy erkende msv Rathleff by het onderzoek te hebben geholpen doch daarvoor gecnerlei beloonmg te hebben gekregen Hy had het gedaan omdat diG zaak hem sterk mtei easeerde en hijhoonte het geheimzinnige geval te kunnerf phelderen Dit te meer omdat Anastasia indertijd van het presidium van politie een pas heeft gekregen waarop zy grootvorstin van Rusland gaborcn te Tsarkoje Selo werd genoemd Hij haid ali vaststaande aangenomen d het hoofd der politie over deugdelyke gegevens beschikte die het althans zeer waarschijnlijk maakten lat ie vrouw van hooge geboorte was en niet zooais de jouinalist van de Nachtausgabe volhield de Poolache boerendeern Franzesca Sjaikofski diie a en paar jaar spoorloos verdwenen i Ufyt eene gerucht wil dat zij bij een vecht BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Grootvor tin Anasta ia Eeniigen tijd geleden hebben wy gewag gemaakt van een proces tusschen de NachtauLjgabe van den l okal Anzeiger en ie Tagliche Rundschau over de vraag of de vrouw ke zich uitgeeft voor grootvorstiii Anastasia van Rusland de jongste dochter van den vermoorden tsaar die aan het bloertbad te Jekatermburg zou zyn ontkomen werkelijk iecht heeft op dien staat De beekihouwejes v Rathleff Keilmann had in df NaUitaubgabe twee artikelen geschreven om de juistheid lier bewering aan te toonen welke artikelen op den voet we den gevolgd door twee andere waarm een redactielid het tegenovergestelde betoogde Mevr Rathliiff antwoordde hier weer op m de Tagliche Rundschau en verklaarde dat io journalist van de Nachtausgabo door een der vroegere regeeronde vorsten was omgekocht De journalist liet dit niet op zich aatter en klaagde mevr Rathleff aan wegens um kooping van een ambtenaar die haar by het In dit domité zijn vert enwooidigd t ringen van handel en nijverbeid tïindbouw en middnaistanid bankwe zen sche pvaaft en notaxiaat Het tiee t zich genoopt gezien apnieu een vergadjpr ï te beleggen van ben ije in de practijk met de werking van heit insiiituut der N V op de tBoogtü up ter openlijlte bespreking vai let minosteneele Antwoord Dattaii en plaats van éa w vefrgaa ring worden nader bekend geiinaakt Viooirzalftdl van het comité is dr O J K van Aalst pres van de Ned llandelMij secretaris ia mr B V Slatemaker Mauntakadie 5 l en Haag De Volkenbwd vla Kootwjjk naar Indië Het Volkenibondssecretariaat beieit Woenödagmiddag oij w jze v n proef een aantal redeweriingen rfraadloos oilgeoanden naar overzepeche gebieden viai bet Nedlerlaindsclbie atation KxxKwJifk op daartoe door de Necerlandsch Telegraafaidininfiatralie ter oe schikkrg van den Volkeobondi geste Een der sprekers was dl © heer Heldlring die in het Nöderland eh 4e volgtJide redte uitaprak üig ztjn en uncht weil dal zij geiiicgen zou wezen om geld te verdiemin iiidaen iiftaj daartoe d gelegeaüueiü v erdl aangeboden Zij was arm maar zooaijs Hetitor Rainsome dadeilijk yer moed bmi vro er rijk geweest en ntx uiÈoinnale begeerig naar meerdere weelde Met nuadame Mervilie was ook voor baar ge d te verdienen meemde lleator Ransome en baar nunmer ruoieoidie geest liad reeüs een plan vormdl om de Fratncaise nauwer aan zich to verb uden Zoodra dal deiiKbeeld bij aar had post gevat uieUl zij de nieuwe kennis scherp in t oog Om haar studie op madame Mer vilie beter te kujnnen doorzelten nr ©digde Mra Ruaael haar op zekeren avond ten liareni en op dien avond werd haar meeste vermoedens bevestigd De Francaase sprak over de menschen in t die gewone btterheid an beo cue hun plaiaits in de wereld hebben verlote en daacrvan liever de niaatflchappij met haar toestanden besflbuldigen dan te dtenken aan eigen tekartkomingen Op de avondi waarop t bericnt van Vida s voeii enomen liuwedi In de nieuwöbadien stond te lezein waren Mrs RanhOine en madame Mervilie weder bij clkatid er en t greprei Itop natuutrlijk oveir die nienwatijding Eeni gopde parti voor miss Carokmi meende nuadame Mervillle l enkel jk een huwelijk uit licWe voegde ai er spottend bij Madiainie ttfuiïWiiile antwooniae ia cnend Nu hij oezit nagenoeg allea en zij met veel Hel huis inHertordhtieiet meft den geUcelen inboediei was geen slechte sj eou iatie Maar misschiem haelt zij hein toch lioï om zijn persoonUj kheid t is toch wel gelukkig als men op iemand verliefd wOTd t die mei öiardaolie middioleai gezegend is sprak niadjarae Mervilie niet iedereen Irelt t zoo bizomler goed liesfter zag haar stherp van ter zijd dan Daarop gaf zij als haar me nng te kennen In onze jonge jaren getooveo wij werkelijk dat de liel e aüip n in staait is om ons gelukkig te maiken en eenmaal in X ia dfwaln g verkeerende slaan wij aiUe vooirüeelen in den wind oon gedurende weinige maanden te leveai als in en droom van roaengeur en maaiescbi jn maaT wanneer wij eenmafl l veratanaiger worden dan eirifeninen wij dat liefde een inbe€fl Sng en dat f eld de groole befboioini i n deze domme wereld is iii hebt dus niet door liefde geleden vroeg die Francanse lk trouwde net uil lieidle Ik wel klonk het antwoord nfiwelk Hester RteinBonet ooi verwacht had Ik huwdfe een mnh beneden mivn stand en zonder nii diel ni van bosfcafn d e hefdie had mij bl nd g maa t en al spoedig werden mi dw oogen geopend Miin familie hadi mij den rug toegekeerd loen ik het wa re karaiKter van in jii man had leer n kennen wae Ik toch verplicht bu hpm te tilijjVön om met van honger te st irvMi Ik was aan rijkdom en weelde getwoon geweiest en kon de amnoef e da ellen e met vurdragen Eindelijk was iTfljn lot met langer te d idien ik lieft mij scheiden en zocht naar middelen om mij te wretkeu op de gejalankette en vergulde werela dte mij voor goed had latgeöïoten En hebt ge u na dö © cibtscheiding niet wedier tot de uwen gewend OkD opnieuw met verwijten teword en overladlein Neen ik deed het pi b Ik eb viin dien tijd at eien stnjd ze hard en moeiiijk gevonden Evenialfe ik en toch heb ik zelts gedurende diien strijd nog üjden gekend van uitkomst van rijkdiom 0 gij metende madame Mervilie en er klonk afgunst in haar stem o gi h t waarrjk ook nu geen reden van klagen Uw leven is benijdenswaardig Gij kon auHc een leven insgeliiks hebben Ik Hoe zou ik dat moeten aanleggen aangenaam en ruAtig te kunnen beEi houdien Zij liadi een aifkeer van cien omgaaig niet 1 anöhiette voor wie £ ij eigenlijk meer vreeis üan vercrouwon had terwijl de Kamenier bo ndiün e en onopgevoed schiepsei was die vr l moer natuurlijke list en gewtepenibeiJi dan aangename vonmefn beza Onder zulke oimtandtgheJen gr cp niadiame liansomie met opgetogenheid elke geleidenbieiid aan om eens een praatje te maken met de nieuwe be War ft TWTOlgd Missotiien ware dfe omgang dier beide dames niet vertrouwel jker gewOTidien zoo niet Hestor Hansome aa l ele dingen gemeend had e bemerken dait diezeHde maidiame Mervilie hoewel zeer voorzichtig n al biar doen en laten niet zoo biTOiideir nauwgezet van geweton was Zij zag in d sfboonef Francadse eemigprmiate een ï eliikaoekste r zooais zij ze was ai mocht Bij dan ootk ieis minder schul