Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1928

4 van dit stuk en evenmin voor de wijze waarop het aan de ingecetenen 1 medegredeeid Zuowul het een a het antler acht sipr oujiuist en nnet in iheft ibelang der gemoenl Ue heer Mr DIE WITI WIJNLN v b spreekt zyn blydschap er over UJ van den V orzLtter te moigen vernemen dat dit manliest dat m de groote perj ook reeds zyn weg heeft gevonden en in een blad al een pamflet js betiteld noch wat den inhoud aaiiigaat noch wait de wyae van pidjUcatie betreft dew voorzitters instejnmmg heett Spr heeft zich en velen met hem aan datpamflet geërgerd zoowel aan den inlioudals aan e manier waarop het ter kennisvan Ie burgery jg gebracht Waar van undei zyde hierovQr reeds ernstige onttrtemniing IS geuit wil spr deze aangelegenheidhier alleen in t oog ien aan de hand van de artikelen van de Gemeentewet die de bevoegdhexlen van het CoUtige van B en W en den Raad regelt I Het heeft spr getroflfen tlat dit smcis uitgegaan van B en W zomier d t de RaStT f daarin is gekend Volgens art 134 der Gejneentewet behoort aan den Hgad met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding de r gemeente alie bevoeg lheid die met bij deze of eenige andere wet aan den Burgemeester of aan B en W is opgedragen En in art 179 der Gemeentewet is om8chrevei wat aan B en W 18 opgedragen en welke bevoegdheden het coUe ge is toegekend Waar art 104 dus bepaalt dat de Raad souverein is en art L79 de bevoegdheid van B en W aangeeft daar vraagt apr op grond van welk artikel der Gemeentewet B en W zich het recht iheiKben toegekend een kennisgeving aan de burgery te richten var zoodaniige redactie ala de hier bedoelde eoi dit te doen op de wyTO ais is igesohied oiver den Raad heen Waar art ISO der Genroentewet zegÉ datde beachikkingeit van B en W niet tredwiin hetgeen van al emeem Rij ks of provin ciaal bel g is en tiat bij twijfel of zij instrijd zyjftmet t algemeen belang kunnenworden geaWiorst of vemdetigd daar meentbpr dat er IwiK wel degelijk sprake van kanzijn dat deze KNpisgeving geschrcd s instrijd met d wet en zeker in stryd met hetalgemeen belang Vooral op dat laatste wilspr dft aandacht vestigen Daarom bevreeiwlt het spr na de mededeeling van den Voorz tlat de burgemeester ni et gebrliikheeft gemaakt van zijn bevoegdheid hem bijart 70 al 2 der Gemeentewet toegekem oni het besluit dat naar s burgemeesters oor ueel strijdig is met de wet f het algemeen belang niet ten uitvoer te brengen ewachten op de beslissing of het besluit van Jde meerderheid van het coUege kan wordftn l gieschorst of vernietigd Spr zal op de vraag of dit besluit in strijdig is met de wet niet in den breede mgaani maar zich bepalen tot de vraag of dit bealuLt niet is m strüd met het algemeen belang Die Vraag ttioét becveBtflgend worden beantwoord £ en enkeit geval tot staving daarvan wil spr aanvaarden Toen de gemeente eerti bij vele z iden pogingen heeft getlaan om een hypotheek te vestigen op de middenatandswoningen heeft het gemeentebestuur daarvoor overal het hoofd gëirtooten behalve by de Nutsspaarbank welke thans zoo door het coilleige wordt aangevallen En dat geval is niet het eenige Het ergerlijke van de kennisgeving is Ook dat er bij de ingezetenen een zeker wantrouwen is gezaaid tegen de soHditeit der Spaaibank terwijl daarvawg en sprake mag zijn De Nutsspaarbank is darlk zy haar enorme r erve een krachtiige solide instelling die met alle recht groot vertrouwen geniet Hiertegenover mag de emeente met zoo n schuMenlast als op haar drukt waarlijk we wat bescheiden zyn Het 13 voor spr de vraag of deze wantrouwen wekkende kennisgeving niet valt onder onrechtmatige overheitlsdaad Wanneer de Nutsspaarbank op grond van den tekst dezer kennisgevintg en het onwettige van het bealuit daartoe een gerechtelijke actie zou instellen tegen de gemeente dan weet spr niet of de gemeente dan niet zou worden veroordeekl De heor FOKKERS sxl meent dat de gebezigde uitdrukking pamflet voor dezü keniM s ving niet juist is Het is een manifest zooals er oorspronkelijf ook boven stond Spr vindt het uitnemend lat het publiek IS gewaarschuwd Spr kan zich met de daad van de Nutsspaarbank met vereenigen Jarenlang heeft het Nut de gelegenheid t t het vestigen van een Ophaaldienst laten voorbijgaan en nu le gemeente Cr nie komt mi komt ineem het Nut er mee voor den dag Spr meent dat waar het Nut niet eer de behoefte heeft gevoeld een ophaaldienet te beginnen het zeer juist gezien is dat de meeaxlerheid van B en W thans daarteigen opkomt Spj herinnert aan het gesprokene door den heer van Staal in 1925 waarin door hem werd gewezen op den ophaaldienst in ZwoUe bok het antwoord door den Voorzitter daarop gegeven haalt s aan Nu na drie jaar pas komt het Nut voor den dag Spr noemt dat een oneerl yke concurrentie tegen de gemeente en meent dat de ibürgerij zulks in verband met hetgeen tie Waterielding doet ien moet worden OP VERZOEK Speciale voerilracliUvaD orgelmvzlek op Diaadags 29 Mei s avonds 7 uur in de Groote of St Janskerk te Gouda door den Heer Henri C J de Man Uitgevoerd worden o a Marche funébre enz en Fantasie over Een vaste Burgia onïe God 954 14 Programma ad 25 cent verkrijgbaar bij Boekhandel J DE VEN Wijdsiraal 4 Boekhandel F BIJLSMA L Tiendeweg en aan de Kosterswoning Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA zullen op Dinsdag 5 Juni 1928 des namiddags 2 uur ten Gemeentehuize in het openbaar trachten jian te besteden bat verbouwen van de bestaande vronini £ elejen aan de Prins Hendrikstraat No 133 albier en dit gebouw in te riobten Toor 2 leslokalen en bijkomende werken ten behoeve van de daar aangrenzende 956 Openbare School Bestek en teekening zijn vanaf Dinsdag 29 Mei 1928 verkrijgbaar ten bureele Gemeentewerken Turfmarkt 48 te Gouda tegen betaling van f 10 Bestek en teekening kunnen mits in ongeschonden staat worden teruggenomen tegen terugbetaling van f5 FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA tj S S van Dantzig Nieuwe zending Overhemden imm Openbare Aanbesteding Da vrl a natuur roept U naar buiten Stap op Uw BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dlnsdag 5 Juni 1928 des namiddags 2 uur ten Gemeentehuize in het openbaar trachten aan te besteden het bijbouvven van twaeleslokalen nMt gangen enbijkomende werken aan de Centrale opichool teGouda 955 34 Wj vanzelf Vraagt getll priiscouranl aan d tabriak ta Dadamtvaart Bestek en teekening zijn vanaf Dinsdag 29 Mei 1928 verkrijgbaar ten bureele Gemeentewerken Turfmarkt 48 te Gouda tegen betaling van f 10 Bestek en teekening kunnen mits in ongeschon n staat worden teruggenomen tegen terugbetaling van f5 Adverteert in dit Blad Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevalleti zelfs wanneer angeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitzlekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewfmden sltchte spü verterin verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen toi t Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpün Slagaderverkalkin Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen n de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gvj alle verta ouwen verloi en hebt in de geneesmiddelen moet gü niet aaraelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bvj firma 1 H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aail te geven aan welke ziekten men Ijjdt Abonneer t U op dit blad KEURT Hil nceini een kxasproet i w i hij tfait een geliik aantal keeren met dciclfde kracht over de verichiilende ïootten vtoetbedekking en kiest die waarop hel krassen den öefi 8 en Invloed uitoeÉcni Overtuigi U op deie wijlt alvotens Uw vloer bedekking te hoopett lllMl in = == Nx F Met BALATUM weet U waaraan U toe is De breedte van 183 cM als de voordecligste maat de prijs van 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen oiitaties die U niets garandeeren Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn dat in denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht en cischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Balatumfabrieken als eerste op het gebied van speciaalvloerbedekking hebben wordt ivct geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM is economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteering dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd Houdt voet bij stuk hel is Uw voordeel Eis t origineele me schriftelijke garantie en tveigert imitaties die U al $ gelijkwaardig aan Balatum zouden worden aangeprextn ladUo Üw UvarHoeUr 0 BaUtsn h n Traaft ona dan bat dret raa daa dlehtilbljaljadaa wadarvarkoopar Tal 35734 33743 N V BALATUM BUa ira bl 117 Aattardain t Maison Para Hoofdstaag 7 RoHardam Vsrplsglngisrtikslsn Carists aummikoussn Brsukbistii WsrmwatarzBklisn Bslll prljscourint gritji t 6702 FAA PAKJES GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON VAN Y ENDYK 5 KOFFIE EH THEE ASTHMA Wanneeft Uw leven dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bq de ademhaling msuJc dan het taaie kleverige slijm lot met e beproefde Akker s Abdüsiroop Gq zult dan spoedig bevrijd zijn van die angstige beklemming en dat verstikkende gevoel Ook beroemd bq bronchitis kinkhoest Himhoest griep en influenza AKKER t ABDUSIROOP Alom srkrijgbui in kokan ± 230 gt i ƒ 1 50 v ± MO I ï 2JS iv IOOO i i t SO EiKk kobmmUdis Methode Dr DELOS FARKER Amerika Er wonlen HONDDKDEN HAAiRMIDDELITJES in den handel g racht maar BEWlJZElN VAN HERSTBIjDEN kunnen niet worden getoond CRINOFLOOR bezit ruim 600 HiEESTELDEN van verschillende soorten HAARZIEKTEN Beleefd verzoek deze te Controleeren CRliNOPIXK R bestaat uil 54 Roorten mi kle en voor 21 soorten haarmekten zooaJs uitvallen ronde kale plekken ontstaan in korten tijd zomier ïjweren zwerende plekkeji haarpün te vet of te droog haar ena IHLïOHrn NiGiBN KOSTELOOS oök SCHRIFTELIJK eiken MAANIMG en DIN SDiAjG van 10 S en 6 8 uur DIERGAARDESINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haarkunditf Spec Kenl eigenaar GOUDSCHE COURANT Gemeenteraad van Gouda Vergiadering van Donderdag 24 Mei de avonds 8 uur In de gisterenavond omlet voor itterschaft ïjn burgemeester Üuadamll K ohou ien optaüjare vergaderirvt van den tlemeenteittd war pn dUe leden tejtenwoordiff j e notulen van dt verj iaderirtgen van 2 3 4 n 12 po April M en 15 Mei woKlen gngel ou l iMWtedeeimgen üuiUiinieesttr WeLlioutUra daelen den Haiü me te ijii 2U AöOben benoemd tot üpzichtci 111 jiKemeeiieii dietlKt tnj üfemeent weiKen den neer t e Weer ie Amstelveen tol qwuciner huiplteuimeesler b j hut ontriiöaui öiacnUiuis uen heer J Jïl vait hoit e ea lol cneLt mttcnimst ötokev baniiweiter by l openjMiar slachthuis len tieep A L vaii Weiie beiden thans tijdelijk als zuo UUii werkzaam en wonende te aou ia tot huipkeurmeepter by den gemuentelij fiji kenringsdiensc c a ven heer A U ac Wilde te Moordrecht Voor kenn i s eving aajie enomen dat Gedeputeerde Staten bij scnryven u d 8 12 Mei ItfaS B no 44ü2 l 3e afd i S no U hebben goedigekeurd de gemeejitebejrooting voor het dienstjaar lyi8 en zy ijjarin le verwachting uitspreken dat uitlicht beitaat op een lactor der piaatseljjko uikomiitenbelaisting voor het belastingjaar 1K18 1929 van O öO en in den vervolge dt begroüting tydig wordt ingezonden dat Gedepute e Staten by vorembedoeUl schrijven eveneens hebben goedgekeurd het raadsbesluit dA 1 Novemiber l ii7 tot wijiziging der begrooting 1927 waarvan de betiandeliiig werd aangehouden dat de Voorititter van het College van Geifeputcerde Staten bij schryven d d 16 Mei liS B no 52a8 5 3 afd heeft medegedeeld dat bij Koninklijk Besluit d 2 51e 1328 no 16 is goedgekeurd de Verordpning op de heffing van reichten voor het gebruik ol gemt van openbare gemeentewerken beiittingen af inrichtingen of voor door of vanwege het Gemeentebestuur verstrekte dwnaten Deze niededeelingen wortlen voor keanis ving aangienomen Het antwoord op de door den heer L Overhand gestelde vraigen betreffende het volksen sohoolbad De heer OVERHANiD s d begrypt niet waarom het volks en schoollbad moet wov W den ondergebracht by de Zwembad commls I Ik Spr vraagt ter viaie legging van de c iide illHtnicties van het personeel Spr vraagt voorts een voorstel tegemoet te moigen zien omtrent het loon van ƒ 23 vwi de tijdelijke mannelyke hulpkracht Vorder is spr van nïoening tot te keuze teperkt js nu het een tijdelijke functie iï Het 13 voorta naar apr s nxeendng wtd juist dat een vroufw noo lig ia voor de 9cho lluiiideren m ar dit werk kan evenzeei jeschieden door een w rkvrouw Ook meeni ipr dat het vexkLesely ker is dat niet een eclltpaar wondt aangewezen doch een badMmiilim WW mUL miê mn Tye vewnt oordelx kh©i l drukt dan op beiden i e heej Overhand bespreekt thans de fi iuinci eeie zyde der zaak en zegt dat een werkvrouw aajiatellen goedkooper i OoK de pensioeuBgnonid sLag moet worden gelekeml heer FOKKJEJIS s d wyst ei op dat W te kennen heèben gcigeven dat de üwtmcomjniBaie door B en W wondt gesaiiotionneerd en geen raadscommissie ordt veildngd Spr wijst er op dat by de commj die iwoit klachten zijn ingekomen ctearom vimlt ilff het onjiuist dat kiachiten buiten de commisaiB om aan eem lid van den Raad zyn Kftdaan VoortB wijst spr er op dat er we ilejrelyk instructies voor het personeel bestaan Daajvan za zeker aan B en W en aan het personeel zijn kenniw gegeven De werkzaamheden van badman en badvrouw zijn steeds goe L verloopen bij verhimlering is huljp d oor hen verschaft Spr noemt het van belang dat er een echtpaar ia De VOORZITTER heeft zich gehouden an het advies van de Zwemcommossie die haar werk voortreffelijk doet Het gemeentrtjestuur is dajik verschuldigd vooral aan lm Voorzitter en den Secretaris der coin Ifl de heer Overhand niet tevreden met de meenmg van B en W dan kan d heer Overhand een concreet voorstel in den Hftad besprelcen De tijdelijke oproepin g is uit piëteitsrettenen geschied De tydelyk benoemde heeft goed voldaan en tzal als definitief opwljger worden bemoejnd De heer OViBRftlANID s d repliceert Wat spr heeft aangevoerd is reeds aan een örietal leden der oommiaaie ntódegedesUl Spr wyst en op dat de vaststelling der salanwriiig niet i geschied door den Raad De VOORÏIirf EK deelt mede dat d bedoelde instructies ter visie zullen worden Het salaris van den nieuwen functionaris op hetzelfde bedrag worden gesteld als thans De discussie wordt gesloten en de mede eeluig voor kenni evimg aangenomen Uat de CommiBsie van toeaicht op het 8er Onderwyls in haar veiigadering var 9 voor het toezicht op het buitei ewoon lager omlèrwïjs WlüiVcommiasie Üeeft in beacherntd PMtdd Voor Iffinni geving aangenomen Dat Burgemeester en Wethouders hebben oten een ikennisgeving inizake de oprioh i van een ophaaldienst te richten tot de woners der gemeente De circulaire van het Gemeentebestuur inzake de Ophaaldienst der Gemeente Gouda De VOOREITTEIR atelt er pry s op na de deeUng dat B en W besloten hebben fn kennisgeiving tot de ingezetenen te richly inzake den ophaaldienst ter kennis te Jreiïgen dat dit een besluit is geweest van J meerderheid van het College van B en dat niet zyn sympathie heeft Met nadruk egt spr zich niet verant oordeiyk te kunnen steUen voor iden Aat Dat het besluit in strijd zou zyn met de wet aanvaardt spr niet Overigens zal spr wettig blijven zoolang het noodig i maar zoo noodig zai sipr ook onwettig doen Als de heer de Witt Wijnen twijfelt is spr er wel zeker van dat het ibesJuït niet in stryd IS met de wet De beer VERKERK aj sluit zich aan bij het gesprokeae doco den heer Mr de Witt Wijnen iSpr voegt hieraan toe dat wanneer deze zaak ligt op het terrein der gemeentelijke autonomie het besluit behoort aan den Raad Spr noemt het besluit van B en W onwettig Waar de Hoog Raad een zeer ruime opvatting heeft acht pr het niet onmogelyk dait de Gemeente ioor het Nut wordt aangesproken wegens ïeloyale concurrentie VRIJDAG 25 MEI 1928 TWEEDE BLAD Nut met bevoegd is on niet in staat zal zyn geiden voor de Lichtfabrieken in ontvangst te nemen Simla d Goudsche Crt de bur meester iieoft ingedeeld bü de minderhoiü van het college zal naar spr meent wel niemanU hebben verwacht hit de burgemeester aan dit besluit z jn meideweiking zou bobben gegeven Spr zegt dat alleen de burgemeester was tegen liien oidiaaldienat met 4 st is het voorstel in het college aangenomen De redactie der circulaire is aanvaard door het college collectief Spr erkemt echter dat de burgemeester en de heer Donker allen h ben aangewend om de circulaire niet te doen uitgaan In den handel moge ipen ruim üm van geweten waar het Nut is aen sociale instelling die overigens veel goed doet onoet een handeling als thans het Nut doet onbehoorlijk worden genoemd Te nover de door Mr de Witt Wijnen aangehaalde artikelen de Gertieentewet zegt spr dat hy diens bezwaren niet deelt Het besluit is niet in stryd met de wet TefteBiover het verwijt den burgemeester gedaan dat hij niet heo£t toegepast iirt 70 der Gemeentewet zegt apr dat hy zulks verwacht had en dan ook die m ogelykheidonder liet ootg had geaieni Wanneer de bur gemeeater die domme daad Jiad gedaan dan had wethouder van Staaï het manife ptvoor Jgien rekening rondgezonden ij i heer DE WI ll WIJNEN y b 1 Dat Is w goed recht Jiaar dan onder Uw eigen verantwoor Wethouder ViA N STAAL 3 d meent dajr Gedeputeeiden eenl besluit van den buI gmneestir tot nietiujtvoering niet zoudwi hebben gesaiui onne rd Naar pr s meenindüi an de hand vande Gemeentevttet niet tot te maken dat B en W hun b voegdheiii hebben overachre i zijn we het col i Staal I iloen wat er is gk Jied het zou een BepUeken Wethouder DONiüQR r k replkeort a pr vraagt of ar niet is verschenen eencoUrantvan Staal en of niet andere zakenuit B en W publiek worden gemaakt Daaroih komt spr op tegen het gesprokene vanwethouder Heerkens Spr heeft zich metwillen bemoeien met tie redactie der circulaire Aan die circulaire heeft pV in ge n enkel opzicht eenigie nlRlewerking Verleend Zijn sanctie heeft hy aaf de re lactiB nietgeireven Spr heeft Bot tweemalen zij h dteekeiving geweigerd spr heeft alleen govcwgd do zaak op te houden tot Donderdagj len Rawl heer FOKKKHS s t repliceert Spr de houding van B fln W loyaler dan n wethouder Donker dient een motie in Inhoudende goed van de houdinsr van het college en s het verzoek van B ön W in de eerstLle zitting met een voorstel by den te komen tot oprichtlnf van den getel ijken dienst heer VERJÜEÏRK a r i wiJst er op dat rondwet waai borgt het recht van peti nwnt Voorta zegt apr tlat uit de Geitewet ndet is af te leiden de delegatiede bevoegdheid van ten Raadi op het e van B en W a heeren miDlDELWEER r k en vtfitr HKERJCENS rJc repliowren heer Mr DIE WITT WIJNJJN v 1 Qr met voldoening in zyn repliek op de zakenlieden in en Raad zoo Juist n gevoeld waarom het in deae gaat ie dat hier dooa de minderheid van Raad een reacttonnaire politiek wordt erd hebben juist 1M door tie minderheid evoarde beswaren een zuiveren tlemo ichei tendenii zijykomt op voor het varfden Raidu f ir de Voorzitter i blyk incipieel eemfit syn met api t deze zaak in aanmerking blrpcht voop caaaatie wil i ere be et king vtih deh vóorzijj matige i o erh4adadaad h be t aren in Üet elangf voor hpvl hef beSays d nt dat mt CfoLldlIe aicKJ opjieen teri in waai Wat geschied is is een daatl van mucht wellust dejmeerderheid Spr hoopt dat de uitvoering van een üergelykc macht in de toekomst door den Vooczittar zal wortteii geweigerd Wetnouder ÖONKER r k heeft in het collage er op öwözen dat deie kennisgeving een onntKxlig gedoe is Spr msent dat men met bang behoeft te zyn voor concurrentie iDe Spaarbank ja hier i twree jaar mee beasiy Het apyt spr dat deie circulaire is uitgegaan Wethomier iDonker is overtuigd dat deze circulaue voor dei gemeent groot nadeel gegeven heieft aulka in tegenstelling met d bewering van ó n heer Fokkeiv Spr schaaimt aich werkel jk dat van B en W deze drculaire die niei noodig was isuitgegaan f De heer VAiN WIJNEN ƒ deelt made zeker niet jn couranfen te hebben geschreven waruveer uit die Irculaire niet had ge proken een wantroliiweB en een dreigement Dat was voor spr aanlaiding daa tegen in de pera op te komen Spr is van oordeel dat te en het pamfletof manifest dat verscheen j ts anders als tegengif moest komen ter voorkoming van verkeerde concluadtes Spr vraagt of het Juist is dat B pn W zóó met tien Raatl oonaprlngen De burgerij slaat de Raad niet hoog aan maar dat B en W dit ook doen acht apr niet Jiuöt Spi mieent dat de Raad recht heeft zfln oordeel te zegigen alvorens namene h t omeentebesituur op deze wijae wordt sproken Als zoo n dienst zóó noodigls dan moest inen het prijizen da t het Nut deze dienst m t teven roept Spir begrÜptMniet hoe men heb kwalyk kan mej nen dat e i particuliere instelling yoor hff oaak opkomt Was eir van gcmifeenteweg koi mededeeling versphlneri daftfzou zeggen Het doetf s r cteer leed dat genieester zyn niarti aan dat stuk hl De heer MUYIJWIJK a korftt tegen op dat m de waanligheid vin deiU Raad in deze k gesold daar eerst tbeden avond de medediketinig den Raad h leikt 1 m Id io F J d ijiin ove deji irvdea Ovef diel treft dB solvai iliteit door S de Wdtt Wij Tegenover den heer dat deze het ajditeirste laten zien De heer VlEftiKBttK drukking niet oiitaar j De VOORZtTnEiR noemt dat een kwésiie van skaak Gelach Wethouder VAN STAAL is niet bang voor een prooedaire die het Nut mocht wUlen beginnen Spr wil dah gaarne de verdediging op zLCh nemen len anders Mt Duys Spr noemt de heeren van Wijnen en Vine Tling toch wol naïef M n hee£t het woord intuïtie misbruikt Er is een vast hecht mindeaheddsblok Er is door den heer Verkerk gesproken over machtsmiabruak iDe gemeentewetgeving bepaalt dat de meeixierheid beslist Dat heeft apr ook meermalen ondervonden B en iW izijn actief geweest Spr heeft met gewenscht de publicatie in de pefs wyl dit onvoldoende werd geacht Tetgenove r heit anarchistisch en onbehoorlijk optreden van het Nut heeft apr een manifest noodig geacht Spr geeft aan dat de dienst der gemeente goed zal zyn en waar niet eigen personeel wordt gewerkt zal deze dienst winst geven Spr geeft de verzekering dat ter bevordering van tlercn dienst wellicht nog menig manifest zal veradiynen De VOORaiTTEiR deelt naaar aanleiding van deze laatste uitdrukking mede dat het noodig k n züa dat kennds geivin en aan de burgerij vvorden gedaart Een kennisgeving als deze week aüht spr echter met goed Noch de tekst noch de wijize van m iedeeling acht spr goed iDeze wi ze van reportage acht spr onjudst Wethouder van Staal is in dmik gesprek met zijn partyigenoot van Vliet waarom de Voorzitter de aandacht van den wethouder vraagt Na een herhaalde vraaig van den Voorzitter antwoordt Wethouder van Staal Ja ik aal U direct helpenl Verbazing De heer Mr DE WITT WIJNEN v b Dat ia geen houding teigenover den Vooi zitter iDe VOORZrmaR wa dit zelf recht zetten Nadat wethouder van Staal ziJn plaatsweer heeft ingenomen vervolgt spr dat dekermisgevmg van B en W over den RaadIS heengegaan Dat i niet zooals het behoort Mjaar spr s woord heeft geen inganggevonden by de meerderheid van het college Et kunnen zich gevallen voordoenwaanby het wel oirbaar is dat B n W zichdirect tot de burgery wenden miar in ditgeval was de mee erheid van het college exnaar spr s oordeel naast Tegenover het verwijt aan spr Ygedaandat hij geen gebruik heeft gemaakt an zijnbevoegdheid tot toepassing van art 70 derGemeentewet om dit besluit van B en W niet uit te voeren zegt spr dat gebruikmaken van dat artikel alleen zjj ns inziens inde aUeiuiberste omstandigheden mag geschieden De heoordeelinig daarvan wil spr aan zich houden en er daarom ndet verderover spreken IDat de Nutsspaarbank een ophaaldienst gaat vestigen acht spr geen bezwaar Komt de gemeentelijke dienst tot stand dan zal deze als er concurrentie is nog intensiever moeten worden gemaakt iDe opmerkingen dat het college door zijn besluit zou hebben gepleegd een onrecbtmatiige overheddsdaad wil spr onbesproken laten In het belang der gemeente acht spr het beter daarover te zwygen Na deoe uiteenzetting stelt de VOORZITTER voor de discussie te sluiten en de mededeelingen voor kenniagevin aan te nemen Wethouder DONKER rJt kan zich daarmede niet vereeniigen en vraagt het woord waarna meerdere leden volgen i hib AN iWlJNlE dat spr s ntet jke die p hu IS ime zalfhet woaiSJ hritiiliten dis men ook in den itaarmee maAkt komt er tegen op dat dht ig vin B en W het collegrtüj op 4 et raadsbesluit Dat get ian respedt tegenover den Raad NutsBpaarbaaik een onreëele cotKurreriiie voprt noemt spr onjuist Spr ontkent niet tlat men i den handel wel eens n ruim geweten heeft maar wat het Nut doet is volstrekt niet onreëel De reëele handel zal nimmer een ciroulaire uitgeven waarin tegenover zyn tegenstander zoo n Svantroqvron wordt geuit Wethouder VAN STtAAL 8 d zegt dat de Voorzitter met enkele woorden gezegU heeft dat het oorE ronlKd k manifest met de parlementaire zeden in strijd zon zyn De mededeeling tJat er 4 jaren zijn uitgebleven die het pariementaire peil nog meer zouden verlagen noemt apr niet oprecht Spr was in gesprek met zyn partygenoot van Vliet wien h opdracht gaf om het manifest van huis te halen om het oorspronkelijke hier te toonen Nu kan spr aantoonen dat wat uit de oor pronkal yke redactie is weggelaten slechts waren mededeelingen van practlschen aard n 1 dat de Nutsspaarbank niet in ataat zal zijn tlie betalingen te doen waarvoor de medewerking der meente noodig is Waar de Voorzitter de juistheid daanvan niet aanvaardde heeft spr deze zinnen er uitgenomen om met meer tegenstand te hebben dan er al was Spr wijst er op dat het z i niet mogelijk is door de Nutsspaarbank betalingen te laten doen aan de Lichtfabrieken De heer Oostin heeft die vraag al eerder gedaan en toen heeft de heer Maiylwijk gezegd dat de gemeentelijke ophaaldienst zich daarmede zou belasten Spr verklaart dat de Raad than i zeker ndet bereid lal zyn de reglementen der Lichtfabrieken te wijzigen om het Nut die gelegenheid te scheppen Waar spr met den hoer de BaUian over deze zaak heeft gesproken noemt sprhet thans onbehoorlijk dat een sociale uiötelling als het Nut i u zoo optreedt Het is een instelling van zuiver liberale machthebbers waaivan niet antlers kan worden verwacht wijl deoe in politiek opzicht tegenover ispr en de zijnen staan Spr besluit dat de burgemeester zou hebben gezegd tlat de ciroulaire zou behooren tot de taak van den Raad Spr noemt dat onjuist Waar de burgemeester principieel tegen dezen gemeentelijken tUemt is was het dezen gemakkeli zich tegen dat besluit ta verklaren Tegenover Mr de Wirtt Wijnen zegt spr dat niet de retrhten van den liaad zyn aangetast door diens aan voerde artike en der Gemeentewet Spr ontkent juist dat op grond van deze artikelen de rechten van den Raad konden wortien verdetiigd Er is alleen beoogt te tlienen de reactionnaire politiek Spr bespreekt ook art 70 en zegt dat de Voorzitter ttom zou hebben geacht van dit artikel gebruik te maken Ge lach Tegenover den heer van Wynen zegt spr dat Dimmer overleg over zakelijke dingen heeft plaats gehad Over deze aangelegenheid is echter wel overleg gepleegd zooals wel duidelijk is geUeken De gemeente kan best met de Nutsspaarbank concurreeren door hooger rerrte te geven Ze krygt tlan altijd nog goedkooper geld als op andere wyze De motie door den heer Fokkers ingetüend acht spr oraioodlg daar bet college toch de zaak ter afdoening in handen heeft en daarmede spoed zal betrachten De VOORZITTEJt wijst er op dat het de eerste maal ie dat het karakter van den lerkWregtL f BÜii tong eft m acht d4 H Dr HOFFTMAlf r fc heeft het freemrf aange laan dat tl uiting van Het Nld T pasis gekomen i de medede g in den Raad Spr heejft 1 echteir vernomen dat het Nut al een paar jaar met deze zaak beziy is 100 dat feitelijk bet Nut iis voOtigegaan fÜe inliou i delf fjirculaire acht spr niet ge kig k Ken oorldeél van twee juristéi aart spn geii an wasjr Ukilui4end aan dat van den heerMr de vkt Wymin Ook apr ia van oordeel daf deze circulaire hl t had moetensworden ui gezonden De inhmid steekt zeoraf tegenofter de waardige cirtulaire van hetNut t jl I Wethouder HEERKEiNS r k m kt op dat de circulaire ia gecopr eerd m het college en door het geheelo ooUege is aanvaard iWethouder DONKEK r k Pardoh door my niet Wethouder HEERKENS r k zegt dacdit onrfuist ia Het ging er om dat met kanworden gewacht tot Donderdag dan was erterrein verloren Spr verklaart dat W tuk door pr in de N Z H en dat van den heer Overhand in een ander blad verschenen in gemeenschappelijk overleg tot stand is gekomen Als er gezegd is dat de Spaarbank is een instelling van liberalen huize dan is dat alleen aangevoerd omdat van die zijde is gezegïl dat de ophaaldienst was een socialistisch experiment De heer MliDDBLWiBïJRD r k spreekt ook zijn bevreenKÜng luit Spr neemt als zeker aan dat het Nut door de bedoeling van het gemeentebestuur zijn inrichting van len ophaaldienst heeft verhaast Spir vraagt of B en W kunnen mededeelen of de Nuctspaarbamk kin betalen gas en electriciteit en of met B en W daarover is gesproken De heer YUTOElRfLlNlG a r noemt mede de circulaire ver beneden peil Het gaat hier alleen over de drculaire zelf en de nriskenning van den Raad Hoc komen B en W er toe een dergelijk minderwaardig geschrift lie wereld in te zenden 7 Was men dan 71ÓÓ bevreeed Spr meent dat deae circulaire niet te pas koimt Wanneer van andere zijde op deze wijze was opgetreden zou de fractie van den heer Fokkers heftig tekeer zijn gegaan Het ia maar beter niet over intuïtie te aprdten want er staat toch in de circulaire dat op de medewerking van éem Raad niet valt te rekenen De miiiderheid van den iRoad wordt als van nul en geei er waarde igeacht Het doet apr aeer leed dat de R ad op deie wyae in een hoek iei gezet Wethouder VAN S i A AiL a d verdedigt de circulaire diie door hem zelf is gemaakt Mevr RïlESZ vjb Dat kunnen we aan de redactie wel Bien Wethouder VAN STAAL s d heeft nooït igedacht dat de reaotionnadne minderheid die al by voorbaat deze dienst eensocialistisch ejoperiment noemde ge n critiek zm oefenen Spr meent dat deze aangelegenheid moet worden bezien uit een oogpunt van historie En daarom herinnert spr aan zijn voorstel dat in Januari 1986 is ingediend en op het daarop verschenen rapport van den secretaris die deze dienst nuttig noemde Ook voert spir de meening tloor den Voorzitter burgiemeester AiyB geuit daai HI aan In 192 € was de zaak no g in behandeling In 1926 is de zaadc ook aanhangiig gemaakt door de ziekenfondsen ma r spr heeft daaraan toen zijn medewerking niet verleend Spr heeft toen met den Secretaris de zaak besproken en er is toen een mededeelin g van B en W gekomen dat aulk een daenst er zou komen Deze dienst is echter ndet gekomen en daarom komt nu de wethouder van Financiën met deizen dienst Spr deelt ftiede lat door hem overr deze zaak is gesproken met de heeren de Balbian en Kroon Nu is het iTieest onsympathieike voor spr dat de twee hoofdambtenaren nu sympaüiiek staan tegenover den dienst van de Nutsspaarbank terwijl de Secretaris destijds van oordeel was tlat deze door de gemeente moest worden ingesteld Spr noemt het een onbehoorlyifchedd van het Nut op deze manier zoo voor den dag te komen Wanneer men spreekt van revo irtionnaire tactieik dan wyst spr Ue terug op den heer Verkerk Spr verklaart dat hit