Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1928

Utp eohtsohe Hypotheekbank UTWCHT PanDdbriawan f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 7 Pandbrieven a 99 in stukken van f 1000 f500 en flOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Voor allen tie zich zwak en lusteloos ge oe e n lie ge liirig vermoeid zijri zootlat htm allp te vó6 ja dio na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komim die te veel vergden van hun kraichten of ie door amlej e ooi zaken het weerfitandfive mogen h iben verloren is SANGUINOSE een ver terkingamidde van den eersten rang dat alle dengelijke middelen vèr achter zich laat dat snel en afdoeide ingrijpt in de ooraauk van bovenRcnwtn le kwalen en door duizenden in en buiten onn va 1edand met dankbaarheid vordt geroemd SA NC UIINOSE kost ƒ 2 per ft per 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar hij Apotliekerg en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co 1056 5D De Riemerstraat 2c 4 Den Haag irtH kis i g rtt A ii tu L U hot verKcerü hel besum iri tilatüir m H w H al geluigo te w4 ien noorcii wijüt tnan weer ecii artikel ev aan eo aegt dat xmA üsigeLukKigti raak im toen euno iQü volledig luogedjik l eluinaelt d it t i w jTdieu FRANI BUIL l e tttabiJiiMitie van dein Erunc Uit tie Franache bladen blykt iat de stabilisatie van dien franc ühanK al een zoo goed als voldongen fait wordt beuxhouwd Moret eet hoofdambtenaar van het ministerie van financiën is sedert twoe deg n met le ieÉdcundigen van die Bank van Frankry k en het ministerie van finar ïiën bezig om de laatste hand aan de wetsontwerpen on verowleningen te leggen die het kabinet aajv de financieele oommissie van le Kamer wil voorleggen om dan by de Kamer m te dienen De financieele commis ie lal het desbebreffentlo wetsontwerp waarschijnlijk 20 Juni in behaiKioling r emen zoodat iiet 22 Juni en uiterlijk 29 Juni aan tie Karaex kan worden voongelegd I erKtond na iW aanneming van i ze wet zal de Kamer met vacantie gaaji Sommoge bijlen verwachiben lat de west binnen 24 uur door de Kamer on d en Senaat afgedaan zal z nIN incarê zial er op aandringen dat het debat zoo kort mogelyk i Omtrent den koera waartegen de franc gestabiüseerd zalwortten stal Poirecaré waarschijnlijk eerst op het laatste oogenblik mededeelisi eii doen Methode Dr DELOS PARKER Amerika Er worden HONDERDEN HAARMlDiDELTJlRS in den handel göbracht maar BEWIJZEN VAN HERSTRliDEN kunnen niet wortien getoond CRINOFLOOR bezit iTiim 600 HERSTELDEN van verschillende = oortfln HAARZIEKTEN Beleefd verzoek deze te cAitroleeren CRINOFLOOR be taat uit 54 soorten micklelen voo 21 soorten tiaarziekten zooala uitvallen ronde kale plekken ontstaan in korten tijd zomler aweren zworende plekkeji haarpyn te vet of te droog haar enz INLTGHTINGiEN KOSTBIXÏOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG en DINSDAG van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDESINGBL 91 b d WEST KRUISKADK ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haarkuikdig SpeK Eenl eigenaar 4 DbiZCUOHl Ongelukken tengevolge v t den storn Een en twinta g Jranache bombardemenlavliiogtuigen izijn gasteren bij Parija door den lAorim tkvervaiLen aieeM vier toeetetten tmNhfeen ir Bourget Ken mactiine stome nader lie vlieger werd gedood iDrie andere viltegtuigen werden vernield zondter persoonlyke ongelukken De overige toeatellen landden behouden op verachdllende vliegvelden CHINA Wie wordt president 7 Uit Nanking wordt gemeld dat de President van de Nankin rögeeriing Ohang Oheng Ch aan journalisten hoeBt verklaard dat le Nanking rogeenng ie ontslagaanvrage van Shang Kei Sjek heeflt in Vwilllg l Gemeld wordt itet Gheng Keli Sjok op 1 Juli van at zyn posten zal aftre lcn m het ambt van President iler Ohine ïEiclie reptibliok te oanvaaMen De troepen van Chili en Kwangwi zouden evenwel Generaal Feng tot Premdent van de republiek willen procaimeeren Peng heeft zyn tofïstemming tot deze regeling gegeven De toesband womlt vooral daardoor gecompliceerd laar Generaal Feng het opperbevel van Sjang Kei Sjek niet eritewt ZENUW AANOOCNIN6EN Zenuwen doen zich Ie meer gelden als het lifhaam verzwakt is slechts een atgehcfile versterking zal dap resultaat hebben Irving GisNTaoiioa Tableiten zijn in hun uitwerking bijzonder krachtig daar zq hel bloed volkomen zuiveren en t gehcele zenuwgestel gezond en krachtig maken Devitami nenzijnbijz heilzaam GarBniie Prcbeci cfiidooi iDdien Uw 7enuwgcstcl lich met op wonderdadige wijro herstrlt betalen wij U Uw geld terug na ont vangst der ledige dnot n vai bij dl Apolliekera en Dropiklon EiaiM Imfm itmn NV ALOEM HOLLANDSCIie HANDEL Eht INÜUSTRlE Ml lAtdtEhnK Vra l Vllfl Dtnnc n Hi Dï Hui IRVINO S GIST TAMINE TABLETTEN teraf qn sloop eindelijk dk or niemand goïieu naar de kamer van Fanohieitc waar hij xich welbehagdijk op eeii toel bij bet haardvuur mtstrcKte Wat fei hot koudl zed hlienaohpot zijn aetel iets dichter bij Itót vuur Koud met Milk oen dUken pels a n vroeg l ancJiietto terwiil rij het zware en kostbare kleedüngstuk met bewonderend oog aanaag Kn bij zich zei dacht zij k geloot dat hij er warmpjes in Z it dio gpaaf in aiio l eteekeaiai van het woord Wal geeft een pels tegen inwendi ge koudv kind vroeg de la Chaux 41 ebt ge hier niets diai die maag verwamt 0f iU iels heb Ik heb een drf lioieuKien Clarettwijin Ge kun ej denken dat madame mij geen mmdei soort wijn durft geven dan dien zij elf driiikl Zii ging muir een hoekbutfet èn brarfït dtoaru t een fleHcihi met twee ginzeii te voorsöhijn vuldte de beide glüaen en op het oogenblik waarin ij irh oinwendde om dte ïl ch i et juffet te bergen wierp die graaf blik Miemsniel d ni inhoud vun het Plefechje hem door dfokier Wem gegeven in e dtw glazion terwijl hij hel andere naar zidi toeticlioo Fanchete kwani weer lnij le tafel en taette aidt alandetr liet iiwBiftto vermoeden te hebben van liefgeon e r gebentd wab nevens den galanten graaf Wordt vervolgd MAGERHEID Schoone volle lidiaamavormen door D Fr STIiUNER s OOSTERSOUE KRACHTPILLEN voor Dames Wonderbare Bustes Ook voor herstellenden en zwakken Bekroond oAst Broaden medailles en eer diplomft s iQ 6 8 weken tot 80 pond toeneming Gegarandeerd onschadelijk Door Artsen aanbevolen Streng reëel Vele dankbetuigingen Prys per dooi van 100 stuks ƒ S 60 200 Ktiika ƒ 6 50 franco thuis onder rembon of na ontvangst van postwissal FILIAAL aURSKI Ze itr 31 Den Haag AFWEZIG tol 9 Juli T Dr MEETER THULIH THEITEI Vanaf VRIJDAG 15 JUNI als HOOKDNUMMER HET GOUD Far West dram in 7 bedry ven met 1076 60 NBIL HAMILTON en HIRLKV MASON naar het boek DESERT GOLD van den beroemden schrijver Zane Gpey In ons uitgebreid voorprogramma een dolle klucht IJZEREN HEIN Er Is toenang voor personen van lederen leeftijd Sparrow Rijwielin Ivlieaiii XiDderwiiins YiloHaainacliiiiu h oontaBt en in Hnnr VerkoopdepOt miVaittaHttoHIj Lange Tiendeweg 54 2697 40 eouOA Voor de primitieve raensch die baby beet iÉ er slechts eén vrasigstuk Het Voedselvraagstuk AlB de voodselfcwestie ia opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstajid houding met ouders en verpleocster Vraa aitteatenbo e aaj P MOLENAAR Co WjBSTZAAN WONDEN teogevolKe van doorlifso smett n sa jeuken bü kinderen brand aii m vervuilda wradaa wlnterbandem au vo t ii tra proniTBB lippen xmn huid huidvenclulferïnr kloran ba tea iwarm opn beeaen pjjnlUke bloedende in en oitnsdit aambeien renaeat men met WortalbMT Zalf van Jacoba Haria Wortalbow VotaHgiiaar k 76 cent bü da TerkoepanVM WartalboMr a Artlkalea Ml II Naap Belfiië pep luxe Toupingoar CArdannan n Pranaoh armnmi Reist met onzen hiervoor speciaal gebouwden luxe Minervawagen naar Antwerpen Brussel Namen Dinant Rochefort Grot van Han Bouillon Ka P octie Spa Luik Nymegen Rotterdam r dagen ƒ 80 incl alle met nitz v dranken Ook incl entrees en be7ien vaardigheden 2 dagen tot Brussel e n terug ƒ 2 ï incl alles met uitz v dranken Vüfdaagsclie loeren 25 Juni 2 9 16 23 30 Juli enz TweedaagBche locreji 23 en 30 Juni 7 U 2J 28 Juli enz Bespreekt tijdig plaats jy s I COOK Boompjes 65b Rotterdam Tel 8694 TOUIRING CENTBAIjE Wünhaven 86 Tol 2639 40 In Den Haag Int PASS en BEISBUR L v Meeniervoort 7c Tel S0734 In Amersfoo t INT PASS en RBISBUR Station lein 8a Tel 1152 Leest relabeschryving met foto op ons Kantoor U reust het gemakkelyk st en ziet het mee st o i deze wijze 1078 40 RMÜE5 VAN YiENDYK 3 KOFFIE EN THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Advepteept in dit Blad a ÓËilBEDEKKING KEUBTI Hil neemt een kr sproel d w i h i ttasi een gellfk antal keeren met dezelfde Viachl ovet de ver chdknde xjTIen vtoerbedek king en kiest die waarop h krassen den gerlngslen Invloed uitoefent Overtuigl U r p deze wi ïB alvorens Uw vloer bedekking te koopenl tioxü voolhii siuU en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Batatum fabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt liet geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM is economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorfeering dessins liet is waterproof en gemakkelijk te ondethouden BAL ATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd Met BALATUM weet U waaraan U toe is Debreedte van 183 cM als de voordeeligste maat de prijs van f 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U niets garandeeren Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn dat in denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verschilleode prijzen wordt vericochl Houdt vtjet bij stuk het is Uw voordeelt r x Eischt origineele mer schriftetijke garantie en weigert imitaties die ü als gelijkwaardig aan Batatam zouden wotden aangewezen ladiaa Uw UT raa l r f BataCaH heeft vraast ooi daa het drea Tan dasi diohlalbiiaUBdaalwadarrarkoopar N V ALATUM Blaaalraokt 117 Amlatdam Tal itlU im eT jMpgang 791 Wpijdad 15 Juni 1828 f ïEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECOT NIBUWERKERkI OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEE N Vü nui J A r A d T nttilioot nde tot den beaonjkriu Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEJAENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondanblad per kwartaal ƒ 2 per we k 22 cent overal waar de Iwzorging per looper gesa adt Franco per poet pet kwartaal ƒ 3 16 met S ndagsblad ƒ it t ü Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan una Biu eau MARKT 31 GOUDA bti onze a nten eit loopera den boekhandel en de iKMtkaiitoren Onze bureaux zijn dageUjlu geopend van 6 uur Administratie Telef Intere 82 Bedactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRUSi Uit Oooda en omstnken bebooiende tot den beaorgjkrinf 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van balten Ckmda en den beiorgkrlngi 1 6 regele ƒ 1 66 elke rf eï meet f 0 80 Adreiientian in bet Zatenlacaommer tt byalag 01 den pr a Uefdadiriieide Weitenti u da heltt Tan den prtfa IN6ËZ0NDSN M£DEDK ÖNGENi 1 4 regele ƒ S D6 elke reget meer ƒ 1 61 O de voorpagina 60 hooger Gewone advutentiën en ingezonden mededeelingan bQ contract tot leer geredooaerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatanümte Advertentlën kunnen worden ingezonden door ttwaehenkomBt Tan aoUede Boefchaadelaren Advertentiebureaux en dme agenten en moeten daagiB ór de plaatitng aan hek Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname venekerd te i Hieimife Abonné s die ziich met ingang vaii 1 JULI voor minstens iï maanden op de GOIJDöCliE CÜÜUANT abonneeren ontvangen de tot dien datum vei Hc ii iihegide nummers tiRATlS Oe Duitsoha Kabinstaorisis Verschillende moeilUkheden oorloopiig een aittlei en weg bewaiKÏel oiiiv aak van de ontsporing van den D trein 47 by Siegel wlori nog altyd niet ih jjevonden ll t wordt nu hoe laniger hoe duideluker lat dttgenen die htvt voorstelden alsoi tie UuiLscJie kabmetHai isis in een nninimuni ui Lijd door den sociaaWlemocratischen luil incLslDiniateur Hernmnn Miitler zou Ituiuun woiden opgelost zich leelijk hebbei ii i srekend un ilut het misschien nog heci wat voeten m de aanie zal heJabon voord ac uan een Duitsche nrimst ie op U n glund lug ilev gionte coalitiie het aajizün is gelieven Ht t zijn met de deinocraten dit dooi iKscher te stellen don arbewL van Heimun MuUei bemueilykeii De bezwaren kojneii van dc 3flj le van het centrum en van do liiiitsehe Voikspi tij Wat cierstgenoenido jiolitieke groep betreft moeten wel tusschen ÏU ffocialistische on Wrhamlelattrs en tHe l l Kaïtholneke partij eenige vorderingen zijn güniaakt die een oplossing der crisis m lo hoiwi kunnen werken maar er bestaat nujc stwxla geen overeentrtenimmg ten aanzi n mn de kwestie hoe het schoolvraajïstuk en het nliet mimler delicate probleem van kfiliurscieele regeling lusschen het rijk en de afzomlierlijke landen in de op te tel eii regeorimgsverklaring xal wopclen geformuleerd Alleen met bötWïkking tot le Ke onderwerpen verwaioht nwn reeds moeizii n ün ierhara leHr en die uit den aai d der zaak wel esenrf lang kunnen duren en in beginacl op niets kunnen luitloopen Maar de ergste hir lerpalen legt le Duitïflu Volkspartij id itmaai in d n weg niot idifon fichynt zy te verlangen het i r tteering nogrammai der te vormen coalitielogeecin in overeenstemming wordt eliracht met de ei schen die de Duitschei Volkfpartij op economisch gelwcti ste t i iaar van grootQr belang ia la t zij fe deelr tmiing aan oen öor de socialisten geleide rcgc ering afhankelijk dellen van de inwüliHimg van een geheel araleren eisch Do rykstlag en lamklagfracties ier D V 1 hebben namelijk gisteren gemeen schappelijk vergaderd en het resultaat Van dbze bespreking is ü a geweest dat men overeenkwam tegenover l n soc tlem kabinetsformateur te doen uitkomen dat de D V V wei in de nüeuwe regeerir g vertegenwoor E wil zijn maar alleen indien ook in éen voornaamsten I uit =chen bondsstaat fruiten waar momenteel de coalitie van Weimar Centrum iemocrater en sociaaldemocmten aan het bewind is de rogeenngsbaais wordt verbmed en wel in dier vooge d ook D V P era als ministers tot ie Pruiarache regeering kunnen toetreden M a w de Duit=iclie Volksparty wenscht df groote coalitie zoowel voor Pruiaejt als voor het rijk en verlar gt bovendien dat le eischen terstond igerealiiieerd zullen worden In beginsel schynen de sociaaldemocraten er geen bezwaar togen te hebhen lat ook de D V P in de Pruisische reKwrityg wordt opgenomer doch zjj willen n l eerst eens zlieu oi de bestaanskaiisea voor de groote Coalitie jn het ryk gunstig zijn en op groml van eventueelo gunstige ervaringen te dezea zaH naiferhaml liuat ook tot Pruisen uitbreiden Dit zou uitatei der inwilliging beteekenen en het is de vja of de O VjF zoo lang wtl wAihten in elk g va woixlt een vlotte oplosaii j der crisis thans door de hoiuling der D V l KOhanidicapt zootlat Hermann Miiller in een moeüyk parket verkeert Vamtaag zal hij ovei leg ï Iegen met d en Privi iischon premior Hraun en wanneer leae besprekingen zyn afgieloopen zial de kabinetsfonnateur zich opnieuw met de kopstukken der J3 V Ï in ven binding wtellem Overigena is laatstgenoemde politieke groep we l op een zeer ongelegen tijd stlip met isohen voor den lïag gekomen ydaar ie Pniisiache lamUlag oji recea gaat en pa in t l eigin van Juli opnieuw vorganPert te rwijl Braun vacantic neemt Daar er voor dio andere paii ti3en der te vormen groote coaii tie derhalve geen gelegjenheiil nveer is om de zaak te bespreken IS het uit iten aajxl der iiaak niet doenlyk op staamten voet oen beslissing te m men mët betrekking tot le gelijktijdige vorming der groote coalitie in het rÜk 6n in Pruisen l önidieixlag was hf t mooi heWcr weer De Unganzu up weg Het Norsk Telegramb rau meldt tiadtr uit Kingsbay dat de feiragan za hwlennvorgen na de eilandjes aan i Nourdwe Lkust van Oost Spitsbergen te liebben gopaaaeerd ten Noordett van het MofftMiellaml le PeiiK iheeft vloitgez t in Oostelyke richting te midden van tiryfij waai l et schip bijiMa nu t door heen kan komen BELGIË Mr Atberic de Bwarte t Iv Bruswel is gistermicht ovei leden iMr Alibenc de Swarte Mr Öe i waite die aikom stlig was van Nieiuwpotut m West Vlaumleren had sin4 l 2t als sociaa riemocratisch afgevaai dt voor liet arnmdi semeni BmsHei zittimg in den UelgnHchen Senaat waar hij vooral en werkzaam aan leel nam aan As döifttten l treffende rechtskuntlige ondcrwijïKen cultuurvmag stukken Koer onlangs g venledigde hij met klem het Netler andl Ch Belgische intelleotueele accoord en veBBbcht hij den milaistor van kunsten en tenwohappen zooveel mogelij k uLle Ned pand sch tiprckenoe leeraren uit te wi ssei f werken tut h t her t f verbroken evenwicht lanidsche en Fransche bJjlphavingen Tijdens den oorlog = oli l tc f mr de Swaite in NeKterlantl waar hij eerst één dor redacteuren was van de Vlaanwche Stem en latex iin allerlei comité a ten bate van de gevangenen de voe lsel voorziening der bevolking van het bezette gelbied in België en het Koo ie KruiH werkzaam was In de Vlaamsühe beweging speeUle dieze knappe advocaat een voorname en giezaghebl ende rol Steeds was hij een beslist eai vui iig voorstamiler van de vemederlandsching der trenitsche universiteit en de bevordering der Nederlaaidsche cultuur in het Vlaamschc lanti Bij de jongate Vlaamaohe wetenschappelyke congressen te lieuven hield hy nog een groote rede voor de cultureeel toenadering en samenwerking van Noord en Zuid Ky was ook re liactie aecretaris van hot Vlaaiftsch rechtskundig tüdschrift en éi n der oprichters Van de Vlaamaohe vereeniginig vanrechtsgeleertlen De gestorvene was slecht 53 jaar oud DUrrSCHLAND De treinramp bü Siegelsdorf De oorzaak nog altüd niet bekend De directie van dte rijkaspoorwogen publiceert een communiqué waarin tegenovei de vele veronderstellingen verklaard ordt tlat niettegienabaande het onderzode reeds ecnSge dag n heeft geduurd een bepaalde Tot heileJt staat allee vast tiat de hoofdas van het draaibare onderstel van de locomotief het eerst ia ontspoord en wel t igeu W wet van de mid lelpunt vlieitende kracht ill naar drf binnenizljde van le bocht venier dat er geien enkele dienstfout is l ogaan en dat noch een mankement aan le veiligJield mstallaties of aan de rails noch een onvoldoend va tc onttergrond de ont riing kuni en hebben veraoi zaakt Wat ie mede leelingein van veizigorg aan de pers Iwti eft dat zy dfn tang vóór ile ontiiporinig op de plaats van do ramp fei trein waarin zij aatem voelden stoeten en slingeren iieiiaangaandei verklaart de directie tat zich zulke verHchyn J n bij eei snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur wel meer vooixloen doch dat dee geenfloinH gevaarlijk zijn Het omterzoek wordt voortgezet Het wonit mogelijk geacht dat bij den borgingsajibeid no g zal blyken hoe het ongeluk i ontstaan ENGELAND Plafond ingeHtort Een kind gedood zeven perHOnen gewond Ten gevolge van de instoi tjing van een getleette der soldering van de Central Hal te Westminster de zaal naibij Westminster Abbey waarm gotladienatige samenkonwten BUITENLANDSCH NIEUWS werden gehouden is een kiral gedood en werden zeven personen zwaar geworjtl NOORWEGEN De bemwnning van de Italia Maddalena te Vadwi Het Norsk Telegrambuvan Keinde gi 4teif avond uit Os lo De Itallaanscïie mi man Uirtt Mö klalenn i s met zijn watervliegtuig te Vai i aangekontcn op weg naar Spitsbergen Geen Amerikaansche hulp Op een vraag Van het Berlynache 8 Uhr Abenilblatt heeit hét Amerikaansche departement van Mianine geantwoord dat het luichtschip Jjob Amgeiles niet aan het i ed hngswerk kan deelnemen Hondensleden en vliegtuigen Een bericht varf het Norsk Telegram Buran uit Kingsbay meldt dat le raganza aan boord waarvan zioh de Noderland sche hondenmemier van Dongen en lult Varming bevinden in den nacht van Woensdatg op Uoralerdag veitrokken is Het stoomschip Kal de Hobby ontmoeten by het Noordelijk eimie van Straat Hinlopen De Braganiza zal daar de vlliegtuigen aan bootvl nemen en naar Kaap Nooi d Noortïoostlawl opstoomien De aviiateura zullen met de honctenimenners bgstaan door depots in t levensmidilelen en andere betnoodigdheden op het ys te laten vallen en tevena traohten de drie mannen van de Btalia op te aporcn die zich naar Noordoostland op weg hebben begeven H t welidagen van l62e plannen zal er van afhangen of het ijs niet slechter wordt 1 aldus medo te ran het in België feohen ik Neder Het geval Slater t laier volkomen van de wys Hel oiïiiiciht dat ttHKiir ftlater lieeU ge ie U zijn ver xioK otn ho Dg ir be ro4 p Ie wiU t InireïKkeiii ti èft Dij iltjpr vriuiKliwi OU helpesrs groote conslema tiü voi ooriftatKt Mater is naar dö N U t t vormeemt in eeafc aecr gepriK Kolüeit toestand on bij een beaoek uut hiij Maamdag aaiii sir Auetaan O n 1 oyle jrtidu protesteerdio hij heilig w eii hpi besluit van het hof om hem Jiiöt ailB getuige te roepen iii is rvan 0 vertmgdi döt eï eon samen xwermg tegen ttenii bestaat eai dat rijn appeil eion ïiuseo zial wox i iü Zijn ad voieaat AAloiiiaon zegt dat zijn kaio en lÜO tegen 1 ij i n het t eTO ïp ie witsneu en © eu belangrijk sdipd vei goecling te Krijgen en dat hdj dwaae Ï UU dioon er nu uiee uit te acheidea Water die meer d n lö jaren in a gevangenis liecït doorgetoacht en liüogHt wawnwühdinlijto oiKchuWig iete wat d © nieeaten lueiüBchfin bun verstaiidj zou doen vcrliezien is ucti torUoühliig en lobberig gewordicin Hij iü müoiinjk te ovctrtuigeji dat er i d ördaittJl geeu samenawering tcgtiu hejn bmtaat Conaai Doyie gelooifi dat hij golioel van de wij is omudüt liet Ho Iiejii alltha n8 naair aijm Me ning nu weier dwarstKHMut De ötai die dwingen mij de waiarhieidi mutrent het viwi Percival Llarosnonl te bewenmni Waauiieer alloeai dit doel l ereikt ts heb Ik ïnïmiers reeds veeil gewonnen io hemel sta je bij oim alles wat iog in lijet duister diuilt aan het licht Ie brengen zeidie West Genade verdient lle ter Kansoine waarlijk niei Xij söliajiit geen enkele goede eigenadiap te betattein en die geringste bai ror misdaden is nog die waarmede 7 ij liet dageiijködi broodi verdaan O boe wireed W 0 r it niet die inenech die uit iiiiij laadi een bORtoan maakt I tovereux en l ouise CiaTenïont verI vteiii niet geliijktijdig die dt terswoning Eerst verwijdieirdle mob madam © litremont on spoedde aidi naar de I ukeStreet terug dlaamp ging Dare Devereux naar huis wear Vida een inii i ile soiree had weinig vermoedend iBoe aipoedig de vxilkaaw mu uitbreken diiü haar loveaii kon versloren fü01 M vS rUK XXXUl I lemi volgendew avond vertoatKle TÜchi graaf de la Chaux w der in U DukeSilir ti e n liet spel aldiaiar ging levendiger on geatn in oerdeT dian ooit Madame Merville won d oor valsm Hpel vani den graaf over de honderd pün l sterling en Hettte r Runsome verkreeg op dewifdei wijzie ot winst van vijftig pwnd roem de spelers aicili verwijd erd ti bleef de graaï toevaillig l et meest ach gedaan Netüiif hierbi iu aanuit ikiug diu voor zoover haar beikendi is nooit ecuige veniioeden op liaan b gevallen fen dat arj fflohi dius zoo öe lig mogelijk waaait Altirfit staat er in dev cu of genen brief een zin die onbegrijpelijk schijnt aan hom di onbewusi ih van de zaak doch tüe eor te vojlc boteokenis erlumgt voor heuii tl it op lic liopgte d er toeMlanom is l n ais nu oens vroieg Wewt get u enkel bew s geen eiikole aanwijzing meer gesvond en nioeJit wopdeni li n gij dsi met lietgeön mj weten die vrouw van nioord gaan aenkUigon i Wij bejabeii op h t 0Gga biik all i n iiiiju gene ïHkundig atteöt waafbj ik constateer dat Percival Olatremoilt geslorven is tengevolge vani vergifl beslaaiide uit dao en die bestanddeelen en de verklaring van Fanclietle aan iou Klier vier oograi dat zij haar iirt stercM lieeft goholpen bij bet uit d en reg ruini en vim tiet lij Als nu Hester Ransonie allee hardHiekkig ontdenU wat dan l ani blijft imil nog dIo inadtt om haar ssed slifj te vemiotigen van dio iiiiaidu ïsiil ik golvuik maken als mij niettt anders ovei Bill leder zal iH t weten dat de vrouw die zich hier Hidteir etni valsdiens naam gevestigd iKsefI een vaTsdiie apeelster n Kifljniengsler is al on brekeln dün ook dv getulgcfi mi M MdnetbnMtuk gereflitelt ik te bewijacn Ook dit kan ini i dieiiHtig ziijni mn Heester Banwnue te biL al was Uit het getval gal Weet leii aaitwüoird daoi nog jmi men de werlviug niet kutmien ooi aan IJoch iriel je geruöt k dirank dden ik je zül g ven ia zoindtex reuK oü atoiBak Oe Uitwerking is laugzaaini onmierkbaar Esu euüGliigt in eien voi iouuen bewustelooaeii toestand die ongeveer vi elr uur ii anhoudt Bij t ointw ak n vermoedt iiuön niet iets te heibbeo ingenomen on is alsdan even heddier als na een rib iigen sJaap Binnen tien miniton kan ik je mijn alaapiaiddol gc ven en aal er voorïjiclitlghêildshalvel do gebruBrSuanwijiüng bijvoegejn De arts verwijderde zich en kwam ill dtiiii bL paald lu tijdj lerug met twee aeer klein © IleöOtijes die twj aan Üavereux en Louis © Clapemont ter hiand stelde Wait wij verder te dioen hebben aei Devereux aall afhangen vau tieitgeeïi wij morgen oBiildtö kon Dal er nog oonige aamwiiaimgen otntrent den luoord moeten bestalan meen ik M Fömohtelte B woordten te niogeu atleidieji 011 is dJit höt geval danhee madaniip RansaiiK w natuurlijk onder ftigen berut ting M nr t ZOU immierB krankzinnigonwerk zijn meiendei Went oiu dergelijkö dloounientem to galan bewaren Dat Hteaii ik je toe en toch zien va dfagelijkb dat ajulk eöii ktitlAiannigen wieirk zooala j e t noemt door booftwic ton ala Hesletr Ransoniie worf t Alles te hebben wat men verlangt noemt men geluk Maar gelukkiger is liet met meer te verlangen dan men heeft HET GEHEIME SPEELHOL Nadruk verbeden 51 Nüg verdere bewijasein bajbtrengen IlitTlJoe hebben wij die hiuip van onïien dokter noodig Wij mioieteii un drank h eW en die eem langen eai vasten slaap veirooraalakt DuErft gij op u i cine n iiiadwm © mn inorgeinavbno Hester RaiBome zaïllc een dr uk in ie Kwcn lk geloiof niet diat d aara n vele ti Qeiilijkhiedieii verbondleti zijn vanl jj gebruikt na t veHaielk dter gasten altijd eiem glas rood n wijn bij haar voiuloteiii k aelf ben geiwoionoan dnn een kop ohtt 5ola le te drinken en zie wel kam dten ijn voor haiar te men en En ik ne ein Fanol tle voor niiji repealing aeidi Deveremx De drank ii M t siierk ïiijn Weöt wam bedenJi rtial diie twe vrouwen niet ongeiwoon zijn apiritua te gebruiken Als t moffelljk is 7 g ik ook gatome dat de slaapdranlt niet oogen bliiüteli ik maar bijvoorbeeld een half uur na bet jeïmiik aijn werking d ed opdat 3 j niet een kwaad venmoeidieb krijgen letveinals dq V m i New er indieri ij