Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1928

Spatram Karel I Victor Hugo De Frans Jozef I bekende Aida kwaiiteits Regal 8 cents Velasques merken Cuba Winnetou 1066 20 A nbcvelend 1 L BIMEITDIJK 1 1 Kleiweg 87 Telaf 517 Hij wïKb 23 jaiar oud Ludt t an 4terfl die meevloog weid awaftr gcfwond ADVÉRTËNTIEN BRONCHITV Hiitt Asthni Snelle verlichting en genezing door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten blijkerol uit volgend attest Ik ben met Uw behandeling sedert 6 dagen begonnen ik hoe st minder haal vrïler atlem en voel my krachtiger Toch bén ik zeef ernstig aangetast want ïk heb mijn beroep op last van 3 geneefihee ren moéten opgeven De minste beweging was my venboden tlAöh in die viJf tlagen ben ik eem geheel ander menwch geworden A D te Seraing België Vraagt cii ulaire met bawyzen aan dm uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in tie metücynen G DAlMMAN aan de firma J H I SNABILIt afd P K Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is een speciale brochure voor elke ziekte Dat de gemeente op de vrye maikt geld zou kunnen krygwn tegen lager peix eaiaj t dan zy aan den gemeentelyken UienAt iictaalt betwist spr De gemeente Zwolle betaalt thans aan den Zwolschen dienst 5 Vi l e gemeente Gouda betaalt fi A De heer DE WÏTT WIJNEN interrumpeert dat dit geen vaste rente i s daar deze verband houdt met het promesse disconto van de Ned Bank Wethouder VAM STAAL verklaart dat men in Zwolle het standpunt heelt mgen tnen dat men geeji inpüchtingen meer vei schaft wyl men deze uitbuit tegen den Zwoif hen dienat Toen spr daarover den Zwolschen directeur heelt opgebeki werd hem medegedeeld dat de iniichtii ren reeds eerder door den secretaris waren ingewonnen doch dat Mevr Kiesz desnietteigenstaamle in den Raad zou hebben geiegd dat te gemeente dienst in Zwolle Jnet veriies werkt Mevrouw RIESZ Wanneer moet dat dan geweest zijn Wethoudei VAN STAAL In 1926 Spr heeft iby den Ontvangej van Zwolle geïnformeerd en hem gezegd dat de ot diertvocraten in Zwolle wel kunnen mediedeelen dat ala Van Staal inliohtingen vi aagt hy daarvan een aerieuh gebruik inEu kl Daarop heeft spr zym inlichtingen ter plaatse gekregen en nauwkeurig nagegaan Spr oestrijdt de meening dat de exploitatierekeningen niet zijn verwcbenen Sprzegt dat voor ale aangeslotenen de exploitatiei ekeningen gedrukt verkrijgbaar zyn Tegenover ie argumenten dooi Mr de Witt Wijnen aaniPevoerd ten aanzien van de houding der sdb dem in den Haag en Leiden aangenomen zegt spr dat d soc democia ten een half ei beter achtei dan een leege lop Zooals de toestand in Gouda is is pivan oordeel dat de soc dem van elders een zelfde houding zouden aannemen als spreker thang hier De mte van Mr de Witt Wijnen toont volgens spreker duiidelyk aan lat de Nutsspaarbank nooit kan slagen Dat is hprekcr s volle overtuiging Mr DK WITT WIJNKN Waarom met Wethouder VAlN STAAL U vraagt waarom niet Spr ontkent dat het niet Niagen kan JWr DIO WITT VunEiN We zyn hier met by de Veendammer Hypotheekbank Spreker wil hier vragen waarom r Wethoutler VA4J STAAÏ zegt dat bij de Nutsspaarbank ontbreken tie organieatie en de leiding voorts dle voliledige metieweafeing waaivan in Gouda geen sprake kan en zai zijn Spr aoht de basis onjuist Spr gaat than de geschietlenis van to totstandkoming van het voorstel na en memoreert daarbg dé pog ngen van de Üóperatie om een ophaaüdienst in te stellen Dat ia toen niet gÖjschied Later bleek da t de gemeentedienst aJleen er kan komen met een Centrale Inv N i i Nu de Raad derf wethouder in de gelegenheid stelt zijn plan tot uitvoering te brengen is het toch duidelyk dat dut ook gjhohiedt Spr wijet er op dat nadat vast is komen te staan dat de gemeente een dienst zou instellen de Nutsepaarbank ei mede is gekomen Spr acht het vanzelfsprekend dal de Nutsdienst geen medeweiking krygt om te kunnen doen belalen as electricrteit enz en daarom dus niet kan slagen al zul le invoering van den gemeentedienst wellicht nog enkele maanden zich doen wachten Spr is absoluut niet bang dat tie jjemeenteiliienait niet slagen zaiL Spr richt zioh thans tot tien heer Kamjihuijzen Spr is volkomen diligent inzake de vraag betaerffende den Ontvanger Tegenover tie ibeweringen dat de Ontvangei nooit meer personeel heeft gevraagd zegt spr dat dit onjuist is Spr bespreekt de beziwaren an tien heer van Wynen Dat alleen hot pio m het voorstel is genoemd acht spr vanzelf spiekend Wat het wachtgeld betreft spr heeft dit volkomen juist opgesteld Dat de heer Veikerk uitbreiding van den overheridsdienat ongewens t aoht daarvan neemt spr akte Spr meent tlat de heei Verkerk in tegenspraak is met zichzelf wanneer hij een overheidsilienst een verslapping noemt van de aangeslotenen en de dienst van het Nut nietl Wat de argumenten van tien Voorzitter aangaan spr deelt de e niet Spi ziet m dit voorstel een auivere versteiking an dï economische kradit der gemeente Tegen de opmerkingen dlat de gemeent jdiwiBt niet geheim zou zijn wat de spaargelden betreft komt spr op ter bescherming van de ambtenaren Deze zyn evenzeer als bij eiken ryksdienist tot geheimhouding verplicht In Amsteidam wordt tlaai aan ook niet gedacht daai is wel 90 der ambtenaren en werklieden aangesloten Spr ednddgt zyn betoog met een aanbeveling voor den gemeentelyken dienst Mevr RIESZ v b merkt op dat uit het verslag dat spr voorleest tluidelyk blykt dat T zich ten nfldeele van iten Zwolschen direnst niet heeft uitgespi O en Zy vei zoekt dan ook den wethogtler van Staal wel op te geven of door den Zwolschen directeur te doen opgeven wanneer zij zich i dien geest zou höbben uitgelaten Wetiiouder VAN STAAL s d zegt toe dit verslag aan den directeur te Zwolle te zullen zenden en inUchtingen te vragen Replieken Dr HOFFMAN r k herinnert er aan dat een Henpt aJs deze wat het principe aangaat reeds in den Gildentyd bestond Dat de Nutsspaarbank deze dsenat inridit tot eigen gewin kan spr niet toegeven Spr wii3t ei op dat het Nut wel degel yk op ideeelen grond staat en by rationale rampen steun en hulp verleent Ook thans gelooft r tat die Nutsspaarbank haar dienst instelt op ideëelen grond De heer VERïCEKK a r wyst er op dat de wethouder van te l iet kan verhandelen tlat via het Nut betoHngW gesehieden aan de gemeenteüehtfabrieken Daaifv o b volstrekt niet noodig dit te oen door jw del van het endoaseeren der kwitanties Eenvoudige storting is daartoe e het Nut kan dan verzoeken van z jn reke openbare Aanbaslading BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dinadag 26Juni 1928 dei namiddags 2 uur ten gemeentehuize in het openbaar tracliten aan te bettedea a De heratallinl vao dan ebeidiolimuiu om hetbuizenterreia Tan deGaifabriakeo b Het verbouwen van hettranifomiatorfauiije inAmerika c Het maken vAn eentranaformator reparatieinriebtintf voor het ElBedrijf Bestel teelcenint en inachrij vinga biljet zijn vanaf Maandag 18 Juni 1928 verkrijgbaar ten bureele Gemeentewerken Turfmarkt 48 legen terugbetaling van f 7 S0 Bestek en teekening kunnen mits in ongeschonden staat worden teruggenomen tegen terugbetaling van f 3 GOUDA 16 Juni 1928 Burgemeester en Wethouder voornoemd 1103 50 Verloren te Stolwljk een portefeuille met plm f500 waarvan 4 bankbiljetten van flOO met de volgende nummers A V 082352 A M 087388 AN 085583 AX 017246 Bij ontvangst van een of meer dezerbiljetten wordt men beleefd verzocht hiervan direct kennis te geven bij depolitie te Gouda ol Stolwijk 15 ing op bepaalde namen betlragen at ie sotiryven Dat is zeker mogelyk Oe heer JVli Dfc WlTl WJj NiON v b bpieekt zyn leediwezen er over uit ttat de ie vergadering liedenavond wordt gehouden teiiwyl bekend was dat tlit hem zeer bezwaarlijk was Met het oog op de behandeling van het aanhangige voorstel had spt zooals hy verzocht heeft gaarne een anderen dag gewenscht By volgende dergeiyke aangelegenheden zal apt gaarne zien dat met ernstige wenschen wordt rekening gehouden Tegenover de beweringen van tien wethouder van Staal zegt spr dat het voorstel van B en W niet voldoende de zaak belicht Spr acht het onjuist tlat het rapport van iien Secretaria waai aan aigumenten woitien ontleeiwï thans nu tie Raad geheel antlers Is dan in 1925 niet ter kenni van dezen Kaatl i gebiBcht Een zaak als deze h A eerst in ilie cominissje moeten wortlen behandeld en rustig bekeken tiaar er neer veel kanten aan zitten die ernstige bestudeering vereisclien iSpr vertlettigt het standpunt tloor hem jr eerste instantie ingenomen en handhaaft dit ten voile tegenover het betoog van wethouder van Staal Spr zegt van de balans 1926 die gasteren op zyn verzoek nog ter visie is geleg l lat ook daaruit blykt tlat het kasgeld Al mogen de cyfers anders zijn dan van 1923 tie positie van den dïenst ten aanzien dor gemeente is pi ecïeg dezelfde gebleven Spr s stelling blyft düa volkomen gelijk tf n aanzien tier teispositie Wel lis thans voor salarissen een hooger betlrag uitgetrokken mjaar tooh vraagt spr hoe tie Ontvanger van Zwolle kan toekomen met ƒ 5000 terwijl Zaantiam ƒ 14 000 nootiig hati en andeie gemeenten vrijwel gely ke bedragen Dat zyn te groote verschilien Spr haalt nog even aan dë zaak zooalstlie zich te l eiden heeft toegedragen Daarhebfeen de vakvereenigingen het beate bewijs van Vitaliteit geleverd eni heeft ttbRaad een heel wat loyaler standpunt ingeï nomen i Spr heeft met besproken de organisatie van de Nutsspaaalbank en zal daarin met tietlen Maar w wi toch zeggen dat tleze Nutsbank zich de luxe kan permitteei en dat zoo n dienst wordt ingesteld al ko t die geld Want dit staat vast Wethouder VAN STAAjL s d En veel De lieer Mr DE WITT WIJNEN zegt dat die kosten kunnen woi en gedragen door tie rentenuit de reservej flie thans 31 van het gestort kapitaal bedraagt Spr toont aan le nandl van het verschenen overzicht der laitete 5 jaren van t e Spaar en Hulpbantf aan dat de positie der Nutsspaarbank volkomen safe is en de liquitnteit dezer spaarbank niets te wenschen overlaat Spr vt ert daarvoor de volgenue cyfers aan in hyipotheken is belegd ƒ 1 014 759 aan tlepoaito s is er ƒ 47138 aan effecten ƒ 360 000 welke bedïag direct te realiseeien zijn Spr acht het onjuist dat dte wethouder ztw spreekt over de handelingen van de Nutsspaarbank ton aanzien van die leening voor de Middenstaödswomngen Wethouder VAN STAAL s d Niet tie Spaarbank maar de gemeente heeft geholpen De heer DE WITT WllJNiDN v b Mgt dat de verstrekte leening i verschaft tegen een lage rente die elders niet kon worden verkregen Er is ook geen sprake van dat hier vriendjes geholpen zijn Het is den wethouder wel bekend dat verschiücmle personen bij tleze woningen betrokken waren Spr wyst er op hoe gebleken is dat deze wethoutler zyn pliicht alg overhekdlspersoon niet aanvoelt Hy behoort niet omtrent een zaak zyn pejisoonlljke opdnie aan tien Raad voor te leggen maar heeft wel degelyk den plicht den Raad door een objectieve voorlichting van het voor en tegen in staat te stellen t jt een juiste beoordeeling te komen Spr komt er tegen op dat ook nu vóór deze behiuideling hedenavond het rapI ort van den Secretaris voor den Raad niet tei visie heeft gelegen De beleggingspolitiek van den Zwolschen dien st noemt spr zeer eenaijdig en wo lt door apr dan ook volkoipen gedisqualificeerd Het is verkeerd dat alles op één of twee kaarten wordt gezet op de gemeente en tie bpuwyereenigingen pat Ykn groote nvoeilykheden giftv n Spr vei zoekt den wethouder f h eetts te begeven naar de Oosthaven opi daftr de solitliteit en de liquiditeit der Nutsspaarbank te onderzoeken De directeur van het Spaarfjankbureau mAmersfoort aan welk bureau vele ook gemeentelyke Spaarbanken worden gecontroleerd kan den heer van Staal wej eens in1 lichtón omtrent de noodaakelijkheid van reiserveering = Spr vraagt of het waar is at men iemand die een ton wilde beleggen aan vanfcrfijk een lagere rente wilde geven maar toen deze die niet accepteerde toch fle hoogere rente toestond Spr ziet daarin een gevaar Er blijkt ook uit dat de dienst niet is eftn instelling alleen voor de kleine luiden maar voor de groote tijrtingen kan men by alle banken terecht en behoeft de Alle saorten Qebakjei 8 cent Siroopwafels 6 cent Alle soorten Boterkoekjes 20 cent Zoute en zoete Krakellnfen Prima Honingkoek 40 cent Gebr Kamphuizen SPBCIALE INRICHTINO voor bet iiinttiii VII SGhnriesHi s 1104 aOUWB 31 Voop hadan speciaal Aanbevolen Eevie Meopl 40 CENT PER ONS A J Opstelten ROOMBOTER KAAS EIEREN EN FIJNE VLEESCHWAREN I TKLKPHOOH 1 0 F A VITE Het beste poets en reiniginigsmiiddel voor Uw schoeTien in tille kleuren voorhanden bü H V d POOL SCHOENMAKBRU RAAM 107 109 De Echte Soiksclie Zalf het geheim van het Boertje geneest alle kneuzingen en verstuikingen hoe verouderd ook binnen enkele dagen Alleen verkrijgbaar Bmittirii IEI GIOENE MUIS KLEIWEG 91 TEL 317 GOUDA maar voor velen te Htreng en dat maakt dat men naar het vrije strand trek Innmidjdels biyft het bad zün roote uautiekk iykheid behouden merkwaardig Is het dat men bij het Kurhaus op kleine schaal Btillesbrandjè speelt HAiGENAAR GOUDA Zondag 17 Juni Kemonatr Kerit lO u v m Ds B D Tjalsma Onderwerp Het onzidhtbar Luthersdie Kerk 10 u vjn Ds J Simon Geref Keric Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Ds H Kxiiper van Amerika Vet Calvyn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v m en 5 Ml u n m Ds G v d Lee te Den Bommel Qeref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Ds B Kok Chr Geref Gemeente Heil des Volka 10 u v m en 5 u n m Ds J B G Croes AMMERSTOI Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Hugenholtz Bi RKENWOUDE Ned Herv Kerk lOVi u v m Ds L H v d Broek BfiBGAMLBACHÏ Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Dekking BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Ph L G Steenbeek te Zaandam lïemonstr Kerk geen dienst Evangelisatie 9 u v m en 6 u n m in de Herv Kerk met doopsbediening Ds A H G V Voorthuizen van Rysaen Geref Evangelisatie öH u v m de heer W G de 4tmg 6 GOViDERAK Ned Herv Kerk 10 u v n Ds Leenmans 7 u n m Preeklesen HAAfiTHEOHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds A Landstra Geref Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds L E Smitde MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg OUDEWATEB Ned Herv Kerk 10 u v m de heer P Lyklema G O te Waddinxveen 7 uur n m Ds U J V Schuppen STOLWIJK Ned Herv Kerk lOMi u v m en A u n m de heer v Kossum Cand t d H dienat te Gouda Evangeliesatiegebouw 10 u v m en 7Vi u n m Da Bouthoom Em predikant te Zeist WAÖDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m Leesdiensf 6 h u n m Ds v Eist uit Beeuwijk Kemonatr Kerk 10 u v m Ds J H Smit 8ibinga uit Nieivwikoop OUiDBRKEKK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 u v m De heer de Bed Üfcheid 7 u am Ds pekking van Bergambacfat NHEUWiEÏBiKjËllK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds F W G Veriieul KBEU WIJK Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds van Eist Van Golgotha naar it Olympiade Dondeirdagavond trad onze oudstadge noot Ds G Wiase Chr Geref Pred te Utrecht voor een groote schaJre op in de St Janskerk sprekende over het actueele onderwerp Van Golgotha naar de Odympiade Na het zingen van Ps 99 8 en gebed begon spr met een wooró van PauKis dïe op dien Euixvpeeac en bodem mei al zijn inaoht en wedde v wijsheid niet ander wii prediken dan Jezus Christus en Dien geknuat Het Kruis Evangelie iis het Evangelie des Doods en toch heeft dit Evangelie tie heidensche wereld overwonnen Het heidendom lag in den dood en zocht vrede bij brood en spelen Het Christendom kwa met de weeldowereld in aanraking na r heeft ook den invloed der wereld onpervoiKÜBn In de Reformetie heeft men terug trachten te grijpen naar de ooispion kelijke heerlijkheid van he t Evangelie In die dagen greep de wereld in het Humanisme over het Christendom heen naar het Heidemlom terug Zoo zien we i traks in de moderne wereld de heiden che jreest een positie innemen In 1928 openbaart ich in Arastendam een heidensch verschijnsel Dit blykt uit 1 ae is de trotsche aiti eelding van de oppervlakkigheid van tten modernen mensch Ü de propaganda gezodht en onrgezocht van het immoralisme 3 het gaat er om om d n mensch te verheerlijken en te bewaei ooken God is dood nu leve de tnennch Naar de ziel een heiden naar het lichaam een athleet is de uitbeelding an den moderiwn mensch De mo ienio mensch die afgerekend heeft met Go i eeuwigheid en oordeel zoekt vooi zich wij iing en egt fioót is het bruisende leven De Olympiwie is alztw de uitbeeklun g van den heidenschen Dionyaiu Kee t Den Chriiaten pa it echter zich ervan te onthou en en er tegen te getuiRen We hebben Ie Olympiacte te beschouwen als een oordeel Gods over lam en volk De Olympiade in ie nisttent voor een kind van God allerniin st In de OlympiarU ligt juist een teigen telIinR GolgotJiar Olympiadie De sport is iceworden als ee god adienst die thans tot uiting komt Ze leidt voorts tot verruwing van zeden Spr tiet in de Olympiade ook pen internationaal gewaar wat op oorlog uitloopen kan Maar het afllerergate is dat vii en aaJiKlag is op God fs Christua en yii itien t Het stadion is het stattion waar de übermensch aankomt van ïolgotha af Na een ei natig toepasselijk woord werd Ps 68 9 gezongen en met dankzegging geëindigd Gemeenteraad van Gouda Vergadering van Vrydag 16 Ju i 1928 n m 8 wur DE GEMEENTELIJKE OPHAAL EN STORTINGSDIENST ANNEX SPAARBANK AUe leden z n aanwezig behalve de hee zijn aangewezen ren Mr de Wdtt Wijnen die j Woensdair avond daarvan reeds mededeeling heeft gedaan L Overhand en P A Vin rling De beraadslagingen over het voorstel van B en W tot oprichting van een Gemeentelijke Ophaalen Stortdngstlienst annex bpaarbank worden voortgezet Wethouder van Staal komt aan het woord Wethouder VAiN STAAL s d zaï nux bepalen tot de goed gwlocuntenteeMle leue Vim den heer de W tt Wynen en beaowl r s enkele opmerkingen met ingaan op lu krentenwegersoppoaitie van de rechterzyde bpr wyst er op aat de tegensuuwieis tli beteekenis vaii het voorstel niet Jieüben bt giepen Het is met juist dat door éii besluit d dienst op stapel ia U t dit voorati i nie t alles precies inhoudt komt om lat lieL lïier alleen gaat om de prittcipieele besliss ng waarna elk punt van uitvoeiing uati den Raad zal worüen vooigelegKl Spr aegt dat de stichting van den ophaa er stortmgsdienbt zal moeten uitloopen op een giroverkeer B en W hebben by dit instituut ook gezien de sooiaJe zyde Dit instituut wil de Laksche betalers brengen tut geiegold betaten en ook veixtei legcung eü Heften tot een geregelii giro vcrkeer 1 Dudtschland ik men al jaren lang jaloer c li geweest op Kngeland waar het cheque en giroverkeea bestond Waar dat bestond wa men vóór op het torrem der beschaving Over 1 1 jareii zal meii hier getuigen tlac tloor dezen dienst een beschavmg selemeni ib getóchapen Spr wyst er op hoe in Ainftterdani de gjrodienst een hetalingselemept ts gewoixkn vani beteekema waai alle bttabngen aan de ambtenaven dooj den tUenst geacbiedt Men gaat ook giro bons invoeren voor betalingen met vaste bedragen waarop men koopen kan De bestryders hebben dnt eociale element met opgemerkt Dat m vei Bchiilendie plaatsen de diienj t gtld heeft gekost is juist maar dit vindt zijn ooraaak in het ontbreken van een spaarbank en een c ntrale incasso dien st Wat ibeti eft het met naar voren bi engen d r plaatsen waar de dienst niet is geslaagd merkt spi op dat geen verdediger de awarte plekken van een zaak naar voren brengt Geen pleiter doet zulks ten aanzien van een beklaagde die hij te vei dedigen hwft Voorts zijn de bedoelde gemeenten nuet te vergelyken met wat hier gevraagd wordt Spr zal daarom ook niet gaan spreken over de prae advieaen vaax amieiie gemeenten als den Bosch e a daar deze betreffen niet vergelijkbare diensten Voorts is het niet aannemen van een voorstel of een prae at vies in een gemeente geen zaak van feitelijke beteekenis maar is dit een quaestie van machtsverhouding Dat aan te voeren zooals nu de heer de Witt Wynen deed heeft dus geen beteekenis £ pr acht dit argumaiC een zwakke zyde Ten aanzien van de in de G o u d s c h e C r t verschenen artnkelen zegt spr dat waar daarin vermeld woi t dat m Zwolle is geïnformeerd spr kan veiklaren dat noch bij den ontvanger noch door diens personeel inlichtingen zijn verstrekt Spr deelt mede dat de secretaria dei door hen beheerde afdeelingen alle raateriaat aan leden van den Baad had kunnen veraohttffen maar zulks is niet gevraagt Spa wyit er op dat de GemeenteSecretaris iin 1925 een rappoit h ft gemaakt waaruit blykt dat deae voor 100 v in deze aangelegenheid achten den wethouder staait Spr zegt dtot het thans getlane voorstel door hem zelf is ontworpen met den Ziwolschen deskundige en niettegenstaande de gëheele aparte opiet sa n de SecretaTia en spr tot deaelfde conclusae gekomen Spr wyst er ook op dat de cyfers welke in het voorstel zijn genoemd door spr zijn overgenomen na bespreking met den Secretaris uit diens rapport Wat de beleggangspolitiek betreft api deölt mede dat aan die bouwvereenigingeii hypotheek worden verstrekt Wat de groote inlegbedragen aangaat spr egt dat jn Zwolle zelfs wel 3 a 4 ton tegelijk zijn ingebracht Dat de gemeente door gebruikmaking van dit geld feitelijk kasgoldleeningen aangaat en zulks in strijd zou zijn nvet art 194 der Gemeentewet wordt door spr betwist Van die groote bedragen wordt geen 3 6 c rente betaald Daarover wordt geconfereerd en op een basis dat de gemeente er wat van overhoudt wordt het geld geaccepteerd Het bedrag kan öok met ineeng worden opgevraagd Het i duidelijk dat Ged Staten van Overijssel niet minder waakza jti zijn diUi hier Dat airt 194 zou worden aangetast moet dus onjuist zijn Het blijft ook hetzelfde of een groot bedrag inkomt uit kleine be lragen dan wel uit gïoote bedragen Resei veering voor een gemeentedienst als deze acht spr niet noodig Het geW wordt 1 uitgegeven naar gfelang e is zooJat er geen aiisico is Dat ea eeni concurrentie kan ontstaan met particuliere banken is voor spr gesn reden om zidi daai van iets aan te trekken Het is juist dat de iiartieuHeo e banken vin dezen dienst nadeelen ondervintllen De vraag hoe de Nederland sche Bank zal staan tegenover dezen dienst beantwoonlt spr met de medede ling dat de gemeente Zwolle nog nooit zoo goed stom aangeschreven bij de Ned Bank als thans Dat de Zwolsche directerwr de cyferg zou hebben geeaimoufleerd is onjuist Wanneur er een run zou komen is de gemeente eik uur in staat een kasgeld leentng te sluiten zonder dat de gemeente wondt geschaad Met de spaarbank is dat anders Is daar een run dan is niet direct een kasgeldleening te plaat sen Van hoogerhand d styds ingegrepen toen een run op die banken J3 gedaan Mir DK WITT WIJNEN komt ter vengadering De Wethouder VAN STAAL zegt dat tegenover het genoemde salarisbedrag in Zwolle van ƒ 1500 er thans ƒ 7700 op de exploitatie is gebracht Wanneer er critiek wordt geoefend op cyfers had dese moeten geoefend worden op de cijfers welke voor den Goudsehen dienst SPAARBAMK VAI DE HANDELS EN LANlBOUWBANK Saldo inleg 1 Juli 1927 ƒ 1 981453 Saldo inleg 1 Jan 1928 ƒ 2 175 925 RENTEVElWiOEbiNG 4 2519 20 gemeente met op t treden Het U lughH van groote betlragen is ook b zvmreiHet IS veel beter tie mtuizenden t ht bbAmet kleine posten dan enkeden met mmtl posten Spr wy st er ilat wanner i bankrelatie wordt verbroken er dan geva bestaat wanneer i een ruai mocht komen in een of ander geval dat niet direct geldbeschikbaar is Spr wyst er op dat de particuliere bank n zwaie concurrentie zullen ondlervinden wanner de gemeentedienst de risico v n hooge rente gaat afwentelen oj de belastingibetalerB Wanneer de reserve van dej dien t zoa moeten bestaan in de bediijven uf vaste bezittingen dan noemt spr ttat een Imancieele politiek van het ja nul Arnhem een gemeentetyke dienst vraagt minitel 10 reserve en Arnhem heeft heel wat meer bezit dan Gouda Ten alötte komt spr op tegen de i uiniR volmacht die thans van dep Raad woitlt gevraagd De bewering tlat elk deel van tic uitvoenng aan den Raad woixlt voorgelegd heeft voor spr geen waarde daar met de beslissing van heden den wethouder alle macht wordt verleend Spr verklaart dan ook met nadauk dïit de door den wethoutller gevraagde ruime volmacht dtoor spr niet kan ci zal worden geaccepteerd De heei VAN WIJNEN e g verzoekt den wetliouder van Staal zich te matbgen iii zyn uitdrukkingen en beveelt hem aan te lezen de passage in een antter voorstel waar staat dat het aannemen van een vyandelykP houtlinjj mt et wortlen get ualificeerd alw wn handelen en nalaten indruischend tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van eens andere persoon betaamt Spr heeft bezwaar gemaakt tegen het niet hooren tier Commissie van FinanciBn Er zijh 3 vergaderingen geweefft in Nov en Dec die spr bijwoonde en mi pSs een die Kpr niet heeft bygewooml Er zijn talryii financieele quaesties geweest waarovpide Commissie niet is gehoord Er is eejimaal een quaestie behandeldl tïhe reedg publiek was Toen i s verklaard dat Ut idet weer zou voorkomen Spr ha l volkonwn het recht gehad zyn ernstig beklag te doen over de wijze waarop tte Commissie buiten de Kaken wordt gelaten Waar spr ieer gemaI tigd is geweest had hy niet een uitval als HVwn dbn wethouder ie giekomen magpEb vsr wachten Op de agerfda voor tie laatste comni i vergadering stond nel voorstel var Öiaiiri niet zoodat nu niiet kan woiiHifn aangevoeld tlat spr in de vergatlering waarjn ile zaak aan tie oatte moest komen ontbiotk naerby verklaart spr tlat het met bywontii diei vergadering naet geschiedtie om moeilijkheden te ontgaan Spr hatt een tetleii die hier niet tei zake dioet Er zyn menschen die zich door nistigen eruiötigen arbeid naar boven werken Spr hoopt niet dat de wethouder Vwi Staal de andere methode wil volgen om alles naar beneden te drukken om zichzelf naar boven te werken Tot fte zaak zelve komentte zegt spr ital hy van B en W verwacht een objectieve uiteenzetting tier zaak waarna de conclusie van B en W kan volgen Spr zegt dat die wethouder niet heeft oaitzenuwd spr s tbezwaar Wat tie liquiditeit van den voorgestelden gemeentetHenst betreft spr aoht het onbestaanbaar dat een bank met een zoo grooten omaet kan werken met zoo n luttel kasgttliK Dit is een zeer te veroordeelen systeem er moet een absolirte zeJfstandigheid zijn Dat spr en anderen het voor itel Tuet zouden hebben begrepen noemt spr w l curieus Spr acht het verbiTOten van giiotHenst aan tleae zaak met stitfkt noodzakelijk Heeft tie wethoudier echter dea betioeling dan had hy ook besüM moeten zorgen det dit in tie stukken ware vei mel I Het vooi beeld van Duitschland loor dsti webhouder genoemd is bijizonder ongelukkig Daar worden bruutweg de belastingen van het loon afgehouden Ala de weü fe zegt dat dte bank geen risico loopt J ppt de gemeente de nsico en in t jMer geUlt dit ten aanzien van de bouwSRügingen Als er een nm mocht komen in Ziwolle dan zou dit ongetwy feUl een crisis vei ooizaken en zou tfe gemeente Zwolle ook ai U tleze ook soliede zeker ernstige moeilykhetlen ondervinden De heer ICOWMANS r k zegt iwet vertier te zullen spreken nu er al zooveel ov r tleze zaak is gesproken De discussies toonen wel aan dat tie bewering tlat t e Ka l m bei adslaagt nie steekhoudend iaDe heer MUYLWiJ K a r heeft geeft prinoipieele bpzwftrpn tegen dep tbeiJil maar wel heeft spr üpz r tegeti ie tlie de gemeente loppt W r het sociale beisng VwO gered door een particulifii instelling daar begrypt r met dat de wethouder deae zaak aan de e niet overlaat De Nutsspaarbank heeft geschooid pers neel de gemeente moet dit zoekeu Het ü de vraag of dit goed zal lukken Spr meent lat wanneer de gemeente züu linnen meegaan met het Nut het gemeentebest r W een veel hooger standpunt zou lr nemen nai Wethouder VAiN STAAL s d t op de passage in het voorstel wftarm epw e van het lapport van den Secretaris zoodat de heer de Witt WUnen laarvan tnz68J had moeten vragen voor beStudeermg t Wat de Mï r kasgeWleMdng betreft m is van meerahig dat m de konwnde jaren van een promesse disconto beneden D o geen sprake kan kün De heer DK WJL IT WIUNKN v b kunt U in de toekomst dit zeggen Wethouder VAiN STAAL g d zegt dat i le teekenen daarop wyzen Spr bewtrijut i de bewering dat de Zwolsche dierast tie on kosten cijfers camoufleeii De bedragen welke voor dezen dienst worden uitgegeveft ivorden gecombineerd waartloor op dt n ge meenteiijiken stortingsdienst een klein üe r drt wordt gebracht Antlers zou het i n als apart personeel moest worden aangft gtettl Spr liaatt aan dat burgemeester ter Laan van Zaandam pr heellt verzekert lat het Kociale werk van den vaxiegeren liienst tioor de afschafmg van dien diienav fffer IS vernietigd t r wraakt het getuigenis van tien directeur van tie Spaarbank te Araersifoort Lte gemeentedienst beeft geen risfco Als thans de gemeente garant is voor een hypotheek voor Woningbouw dan is dit hetzelfde als wamieer de gemeentebank die hyp theek verschaft Spr ontkent dat het Nut beschikt over goed geschoold personeel en de nootlige organisatie Spr ontkent ook dat de objectiviteit in dit voonstal door spr is te koi t gedaan Er staat alles in het voorstel Spr noemt d i belegging in tJen gemeentedienst in Zwoll i niet eenaydig maar volkomen solvabel Spr staat op het standpunt tlat ook gitwUi Inleggere worden aanvaanl tegen ovefeen te komen voorwaartlen Zélfs dié sociaal temcHsraten aanvaarden gaarne mannen met tonnen voor hun party Interruptie van Mr de Witt Wijnen Partijkas De wethouder wyst er op dat in geval van crisissen tie gemeente het mee vt safe is meei safe in elk geval dan tie Nut spaavliank Uit het feti dat het Pensioenfonds in den loop tier jaren op effecten een verlies heeft geletWn van ƒ 60 00Ü conclutleert spr lat de effectenpost van de Nutsspaarbank an ƒ 360 000 evenzeer aanvechtbaar i en oür directe realisatie niet vatbaar Bn dat verlies is dan geleden onder het bestuur van den Gen eente Ontvanger en een vroeger college van B en W Dat zijn dan dezelftle mannen tUe de leitling hebben bij de Nutsspaarbank De iwethoutl er komt thans op tie beswaren van den heer van Wijnen Spr aciit deze opmerkingen onjuist Spr beroept zich lp tie uitlating van den burgemeester ilat koitheid argumentatie niet aitsludt D quae tie is niet anden s tiian dat de gemeentekas direct achter le ka s staat van den ophaaldienst Spr verdedigt in t kort het democratisch 0uitsche stelsel tlat belasting heft hy de bron Met den heer Keegstra heeft spr deze Kt heele aangelegenheid besproken Deze heeft als 2e Secr van tte Vereemging van Netl iemeenten toegezegd over de uitvoering uUe inlichtingen te willen verschaffen Het college zal niet zonder bevoejjtle otlvie en tleze zaak tot uitvoering brengen al ïal het dan nog wat dm en eei de tlienst kan werken Spr beveelt opnieuw zyni vooistel aan De VOORZITDER constateert dat Uaze Kuak knap is aangevallen en knap lia verde hgd Spr kan niet aanvaarden het tafHt punt tlat de Nutaspaai iank niet in taat is een goetlen dienst in te richten Het staat naar pr s mewiing vast dat betalingen via den dienat van bet Nut aan gemeentelijke HürtteUingen kunnen gescldetlen De Wethouder van Staal mtïge lit niet mogelyk achten spr is er van overtuigd dat zuilks niet JU Lat is Spr s groote bezwaar is dat hij Gouda ti klein acht voor twee van deze tüensten Daarom zou spr gaarne hebben gezien waar het Nut tleze zaak aanvat en dat ongetwijfeld goed zal doen daar het finantieel daartoe in staat is tlat tie gemeente van ait terrean zou afblijven Wordt het voorstel aangenomen dan zat spr zeker aan tie goetfe uitvoering medewmkeiï Wat de opmeilking van Mr de Witt Wynen aangaat over het houden tlei vergadering heden spr is van oordeel diat tleze aangelegenheid ten spoetligste moest worden afgedaan Donderttagavond was spr hirufierd tlaarom koos hij tten eerstvolgende a dag De heer KAMPH UIZEN c h protesteert tegen den bidruk door Wethouder Van Staal gewekt ala zou de ontvanger de oorzaak zyn van het koersverlies op de effecten van het I ensioenfontlSi Dat gaat niet aan Wethouder VAN STAAL zegt dien indruk niet hebben willen wekken De beraatlslagingen w irden thans gesloten en het vooratiel in stemming gebracht Ook de heer Overhand ia ter vergadering verschenen Vóór het voorstel stenmien Dr Hoffman Koeimans Heerkens MitWelweerd Steenland Donkej van VliiCt Fokker Mevr v Daivtzig Jrtellea van Dantzig van Staal Satitlers Prevoo Overhand aDle rJk letlen en alle soc democraten Tegen stemmen Mevr Riesa Mr de Witt Wyinen van Wijnen Karaphuüaen Veikerk en Muyiwijk de heer Vingerling wa afwezig Goudsche Waterleiding Maatschappij Positie gecommitteerde van den Ge Het voorstel betreffende het sohryveni van den gecommitteenle der gemeente bij de ttoudsche WaterleidingMy wordt met het oog op het late uut half twdalf aangehouden tot tie volgemle vergatBering Het VDMHtel tot verdere inrichting der aehool voor buitengewoon lager mi De inmchting der tierde klasse vordert een uitgaaf vam ƒ 2012 35 Aangeiromen Een bijdrage van ƒ 1500 voor het houden van een vee en kaastentoonstel Huk De heer DE WHTTT WIJNIBN vA verdekt overlegging der rekening van dlB vorige veetentoonateMing opdat de R M ovef deze uitgaaf kan oordeel fl Aangenomen Verbouwing gvmecfiteBpotheek kosten bedragen ƒ 3 4 28 Aangenomen Hentelling van de beachoeihig an den Ridder vm Cat w g la de kwten wordt door de Ned Spoorwegen ƒ 600 bygedragen Aaagenomen Verhuur van gerioleerden grond aan den heer M A de Korte Het betreft 25 M2 igrond tusachen iRaam en Vlaniingiatraat HuurpriJa ƒ 2 50 per jaai Aangenomen Verkoop van grond aan de firma E Sanders Co Aangenomen Inrichten van transformator reiniging ruimte in het voormalig Beatedelin genhuiB De kosten bedragen ƒ 2000 welke uit tie mitktelen der Lichtfabrieken wortten betaald Aangenomen De vergmiering worth daai op gesloten De Qoudsche Malkinrichting i It Turf singel Lmrt UttMdtmrtrff tiqki fflilk rin gwentraliiril vh VritMiaii STADSNIEUWS GOUDiA 16 Jui lt 2H De Gemeentelijke Stortings en Ophaaldieitsi annex l paarbank De Gemeenteraatl heeft zwah gistereiiiivon met 14 stennmeji vtior en 6 tegen uitgesproken voor de oprichting van een GemeenteljjkiP Stortings tm Ophaaldienst annex Spaarbank geheel haar het systeem van den te Zwolle bestaanden tlienst Met klemmende argumenten is voonai door Mr tie Witt Wijnejt in tv ee zittiingen ue oprichting van tlezen tlienst bestreden op grontl v4n het feit itat hier ter stede de Nutsspaarbank zuilik een instelling in het leven heeft gei oepen en dat van de in het iland bestaantïe Gemeentediensten alleen Zwolle winst oplevert en alle antlerc v mlies en het niet op den weg tier gemeente mag Uggen rijïioo in deze te dragen Wij veiwijzen voor heden naar het u tvoerig verslag in dBt nummer Slechts meiken we op ïat tie bewering van den wethouder van Staal als zouden de gegevens welke in onze artikelen Maan lag en Dinsdag aan deze zaak gewijtl niet uit Zwolle afkomstig zyn onjuist is daar de door ons genoemde cijfers wel degelyk afkomstig zijn van den Zwolschen dienst en dus juist Een interpellatie van Dr Hoffman in de Prov Staten In de gisteren gehouden vergadering van de Prov Staten h door Dr A C A Hoffman nog geïnterpelleerd over de schutsliüs naby de Rotterdaimsche dük Dr Hoffman acht een dt prvaartbreedte van 12 M voor deze sluis niet voldoende en zou deze breedte willen zien gebracht op 14 M Daardoor zou mede het voordeel worden bereikt dat twee schepen naast elkaar gesehut kunnen worden Spr vroeg of ook Gedeputeerde Staten van dezelfde meening n De heer von Pisenne Iid van Ged Staten deelde mede tlat de siuis wordt uitgevoerd volgens het ruimste plan Hiertegen Ls by Ged Staten nog geen enkel bezwaar ingekomen zoodat het college m de meening verlteert dat de sluis aan de te stellen eischen voldoet Naar het oordeel van Ged Staten behoeft de sluis dan ook niet te worden verbreed Hinderwet Bungemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zy vergunning hebben verleend aan J Hulleman en zyn rechtverkrygenden tot het oprichten van een motorherstelplaats en plaatsing van 4 electromotoren resp 3 van 1 en 1 van 1 P K voor het dryven van eenlge machines in het perceel plaateelyk gemerkt Kleiweg no 20 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie C no 2224 en aan de Firma Van der Want en Barras en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der aarderwerkpijpenfabriek door oprichting van een nieuw ovengebouw plaatsing daarin van 1 oven alsmede plaatsing van 1 electromotor van 6 P K in het perceel ptaatselyk gemerkt Oosthaven no 38 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie C no 3244 behoudens het recht van belanghebbende n tot het instellen van bertwp binnen 14 dagen by Hid de Koningm in gevolge artikel 15 der Hinderwet Hy die het beroep Instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bü deurwaardersexpioit aan de n genen n aan wie de vergunning is verleend Uitalag aanbesteding In de gisteravond door den heer T de Bruin bouwkundige alhier in het Vereenigingsgebouw aan de Heerenstraat gehouden aanbestetling voor het bouwen van een landhuis aan dgn Btoefmendaalschen weg gemeente Waddinxveen waren de volgende biljetten ingekomen H Verboom Gouda ƒ 649L L de Jong Reeuwyk ƒ 6193 A Postmus en T Perdyk Gouda ƒ 6170 Den Hertog Gouda ƒ 5650 De gunning zal later wortlen bekend gemaakt A U Kiesvedeeniging In tie Dins lagavoiwl gchoutfen hestu ur ivergaïtering van de A R Kie svepeeniging Vra st Gtrtt eert tïen Koning züï volgens de G P de functies als volgt vertleeld Je V4Miraitter II A Ptrfet 2e Votrautter M A Verkerk Ie Secretaris J de Baadt 2e Secretaris W A Piets Pemungnaeeater Jac van VJiet Aanbesteding Bungemeeater en Wethtmttem zuUen op Dinsdag 26 Juni des middags 2 uur t n stadhuize in het openbaar tratAben aan te besteden de herstePling van den scheidingsmoiur om het buizenterrein van de gasfabriek het verbouwen van het transformpti Hiwje in Amerika en een tnaosformator reparatie inrichtiinig votw het Eeleetr betiriji Belangstellenden verwyaen wy naar de betreffende a lveFtentie in dit nununer Een afdeeiing Gouda en omatreken van de Vereen tot Bevordering der belangsu van Slechthoorenden opgericht In een fUnk bezochte veigadering had gji teravond In Centraal de oprichting plaats van een afdeeiing Oouda en omstreken der Vei eenifring tot bevordering der belangen van stechthoorentleii Gedurende de vergadering gaven tich noK nieuwe leden op zoi dat de vereenigtng begint met minstens een SÜtal leden Mej iJpihraim de propagandiste der vereeniging eeft vóór de benoeming van het aféeelinjfsbestuur een uiteenzetting gegeven van doel en werkzaamheden der afdeelinigen en op welke wy ze de belangen der lechthoorenden kunnen worden behartigd Baproken werdeo o a de gezellige hyeenkomsten die niet aUeen de slechthoorenden met elkaar in oontaot brengen maar ook tiienen om ze met Jiulp van het bestuur den weg te wij zeii om te komen uit de moeilykheden die de doofheid hun heeft gebracht De bemoeiingen van liet bestuur strekken zich uit tot arbeidabemiddeling eventaieel beroepskeuze bevorderen van het lipleaen bevortlerinig van medische hulp verstrekking van gehoorapparaten en het zooveel mogelyk behartigen van de belangen der slechthoorende leden Aan l e nieuwe afdeeiing kon liet goede bericht worden medegfiideelti d ft een proefkist met gehoorinstroimenten reeds is geplaatst by Mevr N Soeters v Balen Blanken Crabethstraat 8 die zi gaarne ge heel belangeloos heeft beschikbaar gesteld om behulpzaam te zyn by het kiezen van een apparaat voor aledithuorenden De apparaten zyn afktftnstiB uit hét Centraalmagazyn van de Vereeniging en mogen ko steloos geprobeertF worden Na candidaatstelling van een groot aantal personen werd hieruit het volgende beirtuur gekozen H de Btouw voorz Mevr N Hóweler Smit vice voorz H J Bulder secr Mevr de Balbian de Jong 2e secr Mevr Baerents ooi haas penningm S J Vroman Ste pemm m Mevr Jaspers r Verheul Op verzoek aarwaarde de heer A C 11 Hóweler gaarne het medisch adviseurschap van tie afdeelmg In de na afloop der vergadering nog gehouden bestuursver dering werden niet alleen de functies verdeeld maar werden bovendien de grenzen van de afdeeiing bepaald zoodat na goedkeuring tkwr het Hoofdbestuur de werkzaamheden direct kunnen worden begonnen Thalia Tiieater De schatten der aai te het nobele goud en le flonkere edelateenen worden niet gevonden lang de gebaande wegen In de harde rotsen verbtjrge overdekt door het gloeiend zand Hggen fnmetetji rykdommeh opgestapeld temiikten van barre woestenijen en ruige wildenüasen Maar wanneer de menschengee zich gesteld ziet tegenover de onrerweldagende machten der natuur tian kan het ook zyn dat in het eigen hart schatten worden gevonden wier waarde die der stoffelijke goedoren verre te bovengaat Het slanke nidhtje van den ryken Lacienda bezitter dat zoo weinig mannen en daardoor niet voldoende de beteekenrs kon begrijpen van haar gevoelens voor tien man met wien zy zich verloofde dit meisje voeït in haar warme hartje een sterke liefde groeien voor den man die haar voor zyn vriend beschermde Het is aan de rotswanden en in de woeetyp dat de zeldzaamste bloemen in felle kleuireniparaclhit schitteren zoo ontwtiakt het vurige Spaansche bloed van de mooie Mercedes voor de gesjeesde student die op avontuuc uit naar het wilde Westen was getrokken Er zou aan deze geschiedenis die zich afspeelt in de dagen toen eöi man waard waa zooveel als hy met het vlug revolverspel of een welgemikt geweerschot kon veroveren er zou herhalen wij aan de romantidc van het cowboyleven zijn tekort gedaan indien het lieve meisje niet bedreigd werd door een rooversbentle ontlter Aanvoering van tie gevree itle Snake Landree in ireJke figuur intus when aoo stilletjes weg door William Powell een buitengewocHi knappe creatie op het witte tloek wordt gebradit Behalve deze spajutende 7 actige rol prent die bewerkt ia naar bet bekende bt ek van den Amierikaanscben aut eur Lane Grey getiteld Desert Gold wordt een zeer uitgebreid Journaal vertoond en het gewone Hollands Nieuws Verder warden we vergast op de teekenfilm Kt als Oceaanvlieger terwy l het programma verder nog de 2 actige klucht IJzeren Hein bevatte Ook het Thalia v rykje droeg weer het zyne tot het genot van deaj avond by Reisje naar Amheni Gi iteren maakten ruim vijftig leertiingen van school No 8 hoofd tie heei H v d Jagt een schoolTeiaje naar Arnhem Het weer was over het algenieen goetl Kt ii buitje dat isou af en toe wiel viel maakte tlat de zonneschijin daarna zooveel te meer gewaardeerd werd De reia ging maar Arnhem allereerst naar Sonsbeek en vervolgens naar tie Indische Tenitponste ing Op deze laatste wertj gerutmen tijd doorgebracht blijkbaar sseer tt t genoegen van de jongelui De I T A Ls inderdaad irjtem amt Veie bezienswaapthgheden uit Oost en West gepfaatst te midtóen vqn een ttukjef Hollandaeiw riatmrr dIat in dezen tijd van het jaar ook johitterend is Na liet bezoek aan de l TA trak het geaelsehap per boot t ar Heveadörp en vaiwtear wead een warirteling gemaakt naar het Kasteel Doorwerthi dat bezichtigd feré waaoTia ewi wandeling naar HeveaHfcrp volgde Daar la de boot naar Arnhem al kbaar Het watertochtje viel by onder in den smaak Trouwens zou er op de heele reis wei iets geweest zyn dIat niet prettig waa Hert spreekt vanaelf dat op verschillende plaatsen gerost werd en nwlk gedronken Het restaudant van de I T A biedt hem dif vermoeid z n van de wandoldng over h t tmtoonstellingsterredn eem uitBt ende gelegenheid weer op zyin verhaal t konten Do kinderen ibezoohten o m ook de 7 men in tte nabyheid van liet kasteel Doorwertir Wanneer men ven e reizen iloet dan kun men wat verhalen Ook over de ren van gisteren zullen de kintleren lieel wat te vertellen gehad hebben De schoolreis is toch voor valen een zeer belangr Jike jaarlykschf gebeui tenis Hchoawburgbioscoop De oude Mlddeleeuwache legende Bt atrijs is t ok niet kunnen ontsnappen aan de lens van de filmopen ateurs De hoofdrollen in deze BarohceUy filih die momenteel het hoof dnummer ia van het programma dat m de Schouwburgbioscoop wordt veitoond wwrden vervuld door Sandra Milowanoff die de rol van Beatris speelt en Eric Barclay die Ridder V lentün uitbeeldt Beiden hebben een gevoelige n piëteitvolle vertolking van hun rollen weten te geven die tloor de byaohdere fotografische vemorging van de geheele film lütstekend tot z n recht komt De titels van de film tlie eenvoudig en toch van groote schtMnheid zjjn werden door de tlirectie van de Schouwburg bioscoop ontleend aan het werk van Dr Felix Rutten de bekentle Lirabuigsche letteilkundige De legende van Beatrys tte jonge novice die door haar liefde voor een ridder Valentyn het klooster verlaat er na eeiüg jaren diep teleuirgesteld weer terugkeert om dan te ontwaren dat tie Heilige Maagd Moeder Maria al die jaren haar plaata heeft vervuld zoüdat niemand haar afwezigheid heeft opgemerkt deze legende mag als algemeen bekemd worden veronidersteUl Wy zu len ons dan ookonthouden van het geven van een uitvoerigen inUtoud Velen zullen deze film gaan zien een aanbeveling onzerz ds mag welhaast overbodig schijnen Het bijprogramma bevat behalve een mooie natuuropname uit Engeland een tweetal kluchtige films waaronder een zeer vermakelijke sportfilm met Benny Leonard in de hoofdrol De muzikale verzorging was deze maal uitstekend en geheet in overeenstemming met het bijizondere karakter van het hoofdnummer Bettmettelgke ziekte roodvonk Ten Stadhuize werd in de afgeloopen week aangifte gedaan van twee gevallen van be smettelijke zidcte roodvonk Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juni Adrianu Comelis z V W J Nieuwenhuijisen en S M dè J ng Wijdepoort 13 14 Juni Keter z v P van der Hout en G van der Voordrai Raam 310 ONDEHTROUWD 14 Juni A J van der Kleij en C E M van Velzen A de Bruin en J van Heymingen A H Doornik en K van der Bijl M C Ravenaberg en J H M Kortekaaa C Onderdelinden en J M A Groenewog OVERLEDEN 13 Juni Arie van der Horst 69 j Agenda 19 Juni Vk uur St Janskerk Orgelconcert door den heer H C J de Man Apotheken De apotheirfc van tie firma A Weijer Gouwe is tot en met Vrijdag 22 Juni benevens tien tlaarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds tlea nachts echter alleen voor recepten Zondagsdienst Doktor i Vanaf hedenmiddag 3 uur tot Zondags nacht 12 uut kan men zich voor medische hulp wentlen tot Dr tlie Raadt en Dr Rup BERKEN WO UDE By de Vrydag j l géhouctefl atemming voor twee leden voor het bestuw van den polder Berkenwoude zyn met algemeene stemmen herkozen de heeren M de Jong Gz en L van Erk I RKICBRKBBK De commissie die benoemd is of te trachtttn den burgemeester by de aanvaarding van zyn airabt op 2 Juli a s eenigszins feestelijk te ontvangen bestaat uit de heeren R Broere Adr zn G v d Voet Jr D v d Graaf Pz A J v d Laaft en A 4 de Gruiter NH UIWKKKEItK a d IJSSEL De beer A v d Dussen heeft ontslag genomen als wethouder dezer gemeente Tot hoofd der Byzondare Lagere School wthier is benoemd de heer K Rooy van Ter Aar Door de Rykswaterstaat is oen aanvang gemaakt met de werkzaamheden tot verbreeding van tien Hoofdweg De bedoeling is vanaf café Koenen in belde richtingen het werk tegeHjkertyd uit te voeren Aannemer is de firma Zanen en Verstoep te Gouda STOLWIJIL Mevr Baronesse van Hemert tot Dingahof tkwr het Groene Kruis tot eerepresi dente benoemd heeft zich deze benoeming laten Welgevallen ujoStvaart Sergeant vlieger Grwenea f De wereldrecordhooder duur vlieger van 100 m hoogte gevallen Belgisdue sergeantvlie ter Groftnon düe eiüitMe dagen geleidf i het iveireljdk eicor i tluurvlucht in gaslotea circuit met ravitailleering in de lucÉit op mjn naam had gebrach is giatetbidddiag van 100 M hoogte bij een vlucht boven bet vliegveld Qoilsenhovön neergevallen eo Kort iaarc aan die bekonieni vemwondingen ov Tled n