Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1928

Belastb Tari et Ver inkomen Voorh 0 525 Thans 0 62 hoo ng 100 6 25 6 21 0 96 200 10 63 12 44 1 91 300 16 86 18 74 2 88 400 21 26 26 11 3 85 500 2674 31 58 4 84 600 32 32 38 17 6 85 700 38 01 44 89 6 88 800 43 83 51 76 7 93 900 49 58 80 9 01 1000 65 89 66 01 10 12 1260 71 73 84 71 12 98 1600 88 11 104 05 16 94 1760 104 97 123 97 19 2000 122 10 144 21 22 11 2250 1S9 61 164 77 26 26 2600 167 17 186 62 28 45 2760 175 11 206 80 311 69 3000 193 29 228 28 34 99 3260 211 77 250 10 38 33 3600 230 67 272 30 41 73 3760 249 73 294 92 46 19 4000 269 26 817 99 48 73 4600 309 34 366 32 66 98 6000 360 86 414 34 63 49 5600 393 90 465 18 71 28 6000 438 68 518 07 79 39 6600 485 3 1 573 14 87 83 7000 684 07 630 72 96 66 7500 684 98 690 79 106 86 8000 637 43 752 78 116 36 8500 691 87 817 08 126 21 8600 702 95 830 16 127 21 9000 748 10 883 48 136 38 9500 804 54 950 13 146 69 10000 860 98 1016 78 165 80 11000 973 85 1150 08 176 23 12000 1086 73 1283 38 196 65 13000 1199 60 1416 68 217 08 14000 1312 48 1549 98 237 50 15000 1426 36 1683 28 267 93 16000 1636 23 1816 58 278 85 17000 1651 10 1949 88 298 78 18000 1763 98 2083 18 319 20 19000 1876 86 2216 48 339 63 20000 1989 73 2349 78 360 05 Kinderen 1 t 100 2 ƒ 210 3 ƒ 330 4 ƒ 460 5 ƒ 600 6 ƒ 750 7 ƒ 910 8 ƒ 1080 9 1260 10 ƒ 1450 Vervolgens ƒ 200 per kind beneden 16 jaar De ve rtwoging bedraa t 18 2 Het derde orgelconcert in de St Janskerk Zooais wij gisteren tieblwn gemeld zal de heer Henri C 3 de Man Dinsdag a a itjn derde or gelconceit geven in de St Jan eiic isii jo IB793 K R O Lmichmuziék door het Trio Winkete te Amsterdam 1 3 V 1 45 K R O Spr Dr Schaepmanfonós 2 00 5 00 K R O Uitzending van dfi Int voetbal wedstrijd tusBchen het vertegenw elftal van RK Nederland en S3C Duitschlandt te Venio 6 20 Dienst in de Nieuwe Westerierit Rotterdam 7 30 8 00 K R O Spr W v Kessel rector uit Vught Het pachtvraagstuk 8 00 Operetteavond Operette ensemble Klymnan Afd Kinderkoor 4 e Woudkonmgin kinderoperette in 2 bedr van M Schuil 10 45 K R O Epiloog door het koor o l v Jos H Pickker Daventry 1600 M en Londen 2 L O 361 4 M 10 10 Burgelijk en Militaire Kerkdienst gerelayeerd van York Minster Concert door het Orkest van het 14 20e Regt Huzaren het Ie batt The Green Howards en het Ie batt The Border Regiment 5 20 Kerkdienst voor kinderen gerelayeerd van St John s Kerk Westminster Dienst o l v Rev Canon C S Woodward 6 05 6 30 Baeh cantate Ah God in mercy look from Heaven Gladys Palmer alt Steuart Wilson tenor Arthui Cramer bas G D Cunningihem orgel Het Birmingham Studio Koor en Oikest o l v J Lewii 8 20 Kerkdien gerelayeerd van St George s Kapel Windsor 9 05 Liefd oproep door Mr William Mc Call 9 25 Orkestconcert door het Radio Strykorkest orkest o l v Julius Harrison 10 00 Orkest Tiende Concerto Grosso in D moU Handel Pantomime uit Les Petits Riens Mozart Moch Morris Grainger 10 32 Orkest Introdictie en allegro Elgar Radio PariJB 1750 M 12 20 Religieuse causerie door Père Dieux Religieuse muziek Daarna Persber 1 05 Concert door het Albert Locatelli Orkest 4 50 Dansnwziek door de Jazzband Grand Vatei 8 20 Landb berichten en persberichten 8 35 Berichten 9 05 Concert o l v Eugene Bigot m m v Mime L Barthe en den heer GilleB van de Opera In de pauze Persiberidhten STADSNIEUWS GOUDA 16 Juni 1928 Gemeentelijke Inkomstenbelasting De heer L O Rutten zendt ons het volgend overzicht van de per 1 Mei 1928 intredende verhooging der Gemeentelyke Inkomstenbelasting DE ZOMER DIE KOMT Zwart scihüven op 8 16 19 23 30 98 41 46 Wit schaven op 26 27 31 32 37 99 43 44 46 49 60 Probleem No 668 Onder belastbaar inkomen is te verstaan het zuiver inkomen verminderd met ƒ 750 voor gezmshoofden ƒ 650 voor ongehuwden ƒ 550 voor samenwonende ongehuwde bloedverwanten Kinderaftrek Oe Presidentsverkiezing in de Ver Staten De regeeiingserisis in Duitschland duurt voort uitiii ii uer grüüte coüiaiie in hei rij nt i ruiöen en me ï eiis inaar voüi zitie r heelt vetrloodaenöL j eiie la i ie wjiue n l een vergeUji i aain de aana üiOtiU niierop neernomnetnat uut uü L Uii sche Voüvspartij tfepaalue wamborgeai zouaen worden gebouen mei üetrejiKUig lot den diaiuni waarop ogk de D V l in die Pruisische regeeriii aou worden opgeaaamietfi Maar iij sdthieiJ kan bitreseiiitinjni tot duHver minister van b itendandlsdie zalkea en teveins iid der Duitaotie VoU pairtij iioy aijii grootetn invloeld doen gelden de HerUjiiBcjiie berichteiD beneiaen zeus üiat o rei emann over de liofuding van de fractie zijner partij heteleinaal niei ie spre ein was en iiermann MuJler die met den minister een ondierhouü hfld heeft toegez d aUles ig zullen doeh teneinde te bereiken dat ae fraoje der V I haar be Iuit her roept Men mag nui bendeuwdl zijn wal hict resultaat van StK eeemaoiii b beinvoelinjeta i l zijn Uiunogeilijk ia het niet döt diailiberalen tensioite nog waiey in den l viin doen ön diaai zullen e sociajail deimocrateii e r stellig voor te vinden zjjn te bewerkstelligen tiat biixneti alzieaibaren ti d wa de ameaistelliflg d rijksregeering en Clie van den grooten bandy taat Pruisen betreft homogeniteit tot stand wordt gebrachl Mocht de D V P Uesondanks in haar slitiöiioofdii eid volharden dan 3 i Hermann Muller het ongetw ijfeld over een anderen boeg gooien ooii zonder de D V P Kan desnoodri aan eein Kabinet met een working inajority het aianzijn worden gegeven al blijft die oplossing op len grondslag der groote ooöltitie het meest aant eivel enswaara ig i e repnölikeiitechei natioinaie oouvenüe in Kansas Oiti tie it bealoten jioover den mmisler van haodel caaiüifiaiat te stellen voor üet preaideiitscdiap dter hij itree ö37 steuiiinen törwijl op die overige acht caiidudatein tezamen er aleciits 2 7 werdeai uit eKraoat H t nieuwe repojlblikeiiiBohe prc ram wa arniiee de pardi d in strijd om deu preaideutsaetei zat ingaan uevai voorlaetting der oppoisitie tegen k v iJLsotle ditog dei buit jilaiKÜicbiD schuidieu naad iiaving van de vlooi op jici v ülie puji dei doof d cfonvfnJe vuu W trbiitUjjton is toiegeetaan eai toepabsmg vun ooiiscriptie in geval vaii nood nieuwe l evestiging van het geioo der parij in het proteoüonisme en steun aagi eeai wetgeving die üfln de boeren al d voordeejqn vaai l et tariei verzeikelrt instandiioufling Van eieo in Amerika gebouwde eui door Amerikans n geöXip loiteerd hamdelaivlaot ei verkoopi der regeeringsviloot aan pur iouli eigenaars krachtige toe asfcing van het drankverbod reoi anieatie van de marKten voor lamdoouwprodueten met bevoegdtueid om de overpraduoUe te contra öeh en venni nderijig der opeaxbare achuldi en dier belastiuigen bei i iniging op do openbare uilgftven oiUwikkeling der binnenlandBche waterwegeu oiu het iidden Weeten eeoi goedkotf pe r verl iiiöing jiiet de zee ie geiv ew invoeriig eener federale anli lynch wet BUITENLANDSCH NIEUWS WOOKWilGKA I e sclupbreukehngtta vun de Italia De groep MobUé ih OoaiwaartB atgedreven doch de wind iu inmiddeis geteerd i e Litta di Aii ano Ixeefl weer vcroind üg gefaau met iiet draauloos alatiüii van ue italia oe overgeoracnte deiiieu waren ecèter zv mi NoDiie semde dat hij sands Dinsdag uljiaa 7 mijlen c a ii 2 Iv M naar het UOöten was algeurevcffi tengev igo van oen Westeiiwina inans waait er ecinter naar d © Citta ai Milauo melüi weer eeoi Ooöt9n wina zoodai de scUiipbreukeijngen au weer WesiWiaarta moeten din ven Zooais wij üezer diagen al eens heuoen opgemerRt kan het ijs in üeae Poolaeeti onder de invloed van den windt die grilligste banen beschrijven al is die geregelde siriooming ook van Oost naar V est of liever Zuid West aoodat men op deai iangen duur tochi he open water berelut Vaaöaar dat admiraal Cagni de beroemde Itabaanedie poolreiziger die in 120ü van Frans Joaelland uit tot op 86 gr 34 N B en ö5 gr 20 U L is doorgedlrangen van meening is dat ndet aliee i die groep vai Nobile maar ook de andïere zeven mannen die met het lucbtscblp afgedreven zijn zoo zij niet zijn onigeikomeu bij het vergaan van dè lU wei gei pd zullen worden Inderdiaad heeft Nöbile in eien later radio telegraïïi dal zeer zwak overftwaiK nog gemeldl dat bij waatschijnlijk wet kans zal zien een ot ander Iv klein eiland te bereiken indien deae windricMing aanhoudit en verzoch voor dat ge ai om aan de vUegtui ïeti vooral opvouwbare booieai te willen n peegeven Oe N R Ct vertölt mxx eens wie van Dongen i sief van Dongen is een Rotterdamschei jongen die in 1922 alH jöOgste bwKende op het kantoor Zooais Uien w©et ziet Herman In vierband met den eisoh dielaalstgejioemdie paiitieke groep heeft gesifld been llennaniu Muller zioh in verbinding gefet Id met deïi Pïuisisohen mi nit ter preeident dr Biraun wien luj éem staat van zaken uiteseoBette De pTAinier van len bondsatuat heelt ecbtet duidelijk lateai uitkomten dat nel niet aanging aan de verlatigens üer Duitsche ij genumen van m ii v iioueridn hcge öpitsibörgeïj L ap aie ie Oroetuo naven Ureen iiaiSour in lü io is van Dongen overgeplaatst bij d en lechnischen dienjit vaa de roaatsetki ppij eu bUidsdiien is bij ais luooteur in ae centrale werlizaaiu V an I ongeai zoa vttnaekert men ous is een zeeir populair siüiooper en heen zeds meermalen in yen wedstnju tegewi beKende Noorsche idopers prijzen weten te b iaJen Daar van oongen een giroot uillioudingüvermiojein oe n heelt bij zien mt sportiet oogpunt op bet leiden vaai honoenspaumen toegelegd Ook hierin preeteieTde hij teer veel zoo zelfs dat men bom met de bewende dogdriversi op ééa lijn Kaji stellen liet doior hem awige voerdo teani is tie t stertKfete span van allei nedierzettingen Deze houdeai dtie liet he M zijn van de Ned Spitsbergeai Camp worden ever geheel i ptttsbetiTgen geroemd Naar Van ijoingen gesein l heeft i hij Woensdjag met zijn hondton aan boord van de Braganaa gegaan vergezeld van een neen i efie Deen w ev eens een werAtuigkundijge arming genaamd ZWEDEN Koning Gustaaf 70 jaar Kjoning Gustaa V van Zwedeni viert bedeel ziijn zöt eirtigateni vörjaardög ao herai kam wdi me zekerfieid worden gezegdi dJat hüj reohtsobapen en vooral geinoedelijk is En zatt bij thans nie t teaigevioigo van het combinatievffiTiniGiTen van Napoüêou I op den troon van Zweden dan aou bij e allergenoeiglijikst preeidtemt van een ze lvereeniging of tenBf dubziijngewieest ustaaf is een mam van de gezielfighaid wars van alrenge etttke te © o dus demiocratisobi zooais we tegenwoordig geheel teö oorechte vlothead in dien oingaing plegen te nonten De zeventigste jaardag des ivoningvaJtt samen met zijn twintigjiaïig regee ringsjubileum dat reeds in December I I werd berdaebt Thans echiLer zullen de beide feiten tezaimen als een nationaal feest woinien gevierd zonder veel uiterlijk vertoon niaalr toch met de t artelij ie blijmoedigheid den Zweden eigen e Koning lieett evenwel rd eav wenscii te kea pen gegelvien dat e votCT eem geacheniK ingezamelde gelden worden aangeweuia ter bebtitjdini van den kanker en ter bevordering van de studie deaet jjieKte viustaaf V is het vijfde lid uIl net lu is Bernadotte de eojiige door Napoleau in liet leiVen geroepen djmastie weiive thaais nog beWaat Bij zijn ge boorte was bij de © rfgeuiaaim ivan twee kronen r ie van Zwedem en Noorwegen üocth nog titidans de regeering zijn vaders maiakte Noorweijein zicji van Zvi den los Sedert 1881 ia d Koiiing gehuwd me pninsee Viotori van Baden een kledndiociïter van t kedzer Wilbelu Voorall de laatst © jao en echter heelt hel hartlijden der koningin die een groot deel van het jpar bet barre Noorden ondvliedlt o tt in Italië genezing te zoeken een schaduw over zijn tliuiselijk leven g eworpeo i e gemoedielijJvbeid van Koning Gt Maaf is beni goe l te pas gekomen toen in 1919 de vetkiesangen In aijn land den soctiaal democraten de meerderheid baddten geibraobt en hij met den leider der Arbeidiersparti over ae Kabinetsformatie ny est ondJerhandeleTi Zijn omganig met mu wijlen Branting den sociaUstisohen leidier was zelfs van aeer vertr ouwelij keft afflrd Vandaar dat de nneOdlote ook we l juist J zijn dat fcVming Gustaaf toen hfj eens met Suzanne Lenglen tennis wpeelde en deze heiro ïitehtelijk critiaeevde met de woordeta Majo ieit ie 3 meer naar links als t u beliett antwoorddie Ja ja dat heeft Branting mij ook RADIO NIEUWS Programma s van Zaterdag 16 Juni 6 u Omroeporkest u V A Rji tooneel u Concert u 30 Boyal 41i6aterorkest Huizen 8 u 30 K R O quaitet orkest ei koor 10 u Persberichten Daventry 6 u 20 Orgel u 5 Omroeporkest u 55 Variété u 55 12 u 20 Dansmuziek Zondag 17 Juni HiWerRum 1060 M V A R A 10 30 V A R A Concert Mej L Hanja piano F W it fluit Dubb maimenkwartet Euterpe K v d Berg voordracht Causerie door C H Geudeker sportredacteur v h dagblad Voorwaarts te R dam A V R O LutMbmuzdet door het Trio Rentmeester 5 00 6 45 Voor avondconoert door het Omroeporkest o l v Nico Treep SolLste Mien BouwTneester Verhegdt 7 00 8 00 V P R O studio uitzending Rede van Ds W Mackenzie A dalh Drie Godsdienstige studio uitzendingen De Mensch al s dichter profeet en arbeider 1 Als dichter 8 15 Uitzending uit h Kurhaus te Scheveningen SolistenConcert Het Residentieorkest o l v Prof Georg Schneevoigt Soliste Marcelle Meyer piano Huizen 340 9 M na zes uur 1870 M 10 20 N C R V Dienst in de Ev Luth Kerk Spui Amsteidara Voorganger Ds L Schutte en anillen daarbij medewerken Mevrouw Moyra Stava sopraan te Den Haag en Mevrouw Emma PijnappeJ Opetz viool Den Haag Van Mevr Stava lezen wy in een critirfi in een der Brussel sche bladen de iddi dat zij in het bezit ia van een zeer mooie sopraan waarvan zÜ zich met buiten ewone bekwaamheid bedient Mevrouw Sitava is leerlinge geweest van de beroemde zangeres Lili Lehman zy heeft veel smaak en gevoel en spreidt b j de wedergave der stukken een groote muzikaliteit ten toon Vertrouwd met verscheidene talen zmgt zü daarenboven met het grootste gemak de verschillende werken in hun oorspninkelijken tekst Zoo vertolkte zy en met welk een zuiverheid van uitdrukking liederen van Palconieri Scarlatti Caccini en DomPara dies in t Italiaansch enkele anderen in het Engelach een keur van liederen van Gustav Mahler in het Duitsch en eindelyk werken van Vuillermoz de Bourguignon en OiaiMsón in het Pransch Aangehouden Dood te politie is alhier aangiöhouden ekere W v K die m het Alg Politieblad toixi gesignaleeptl tot het ondergaan van 10 dagen hechteraisstraf Hiij ig naar lieL Huis van Bewaring te Rotterdam ovenfobracht iZie voor verder Stadsnieuws Ie tftad Raadsels voor de Jeugd OplosHingen van de raadBels van vorige week Antiloop Roermond De kerkeraadi van Lekkerkerk Met den hoed in de hand komt men door het gansche land Een struisvogel Kleermakers Er was dit keer g en enjnle geheel goede oplossing Wü zullen echter de inzenders die slechts een fout maakten volgende week laten meeloten om de prys Nieuwe raadseb Welk spreekwoord staat hier eeeoossstttiuwbk Hoe Lïuig slaapt een ezel in den regel In 1 2 3 4 wonen niet veel menschen 13 2 4 lusten alle kinderen graag hoewel het zwart k 1 2 3 is het tegengestelde van vruchthaar 1 2 4 is om een noot 4 Ik ben een woord van 3 letters waarvan 2 dezelfde zijn Laat men mijn taat letter weg dan wordt ik een kleeiingstuk dat door een bepaald soort nSmnen gedragen wordt 5 Je vindt me in boeken Ook altüd bü het zoeken Maar in Pai s of LondwiBen ik nooit gevonden Wiebenflc 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 U 12 LU 14 15 1 1 2 3 4 is aan je gezicht 4 8 12 16 staat en loopt tegelgk 15 9 13 is lekker 13 14 15 16 is een plaatje 1 6 11 16 is een waterplas 4 7 10 13 is een gebouw 1 4 13 16 zii n dezelfde letters Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 31 DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub Goada Secretaris K Tiendewe 28 lokaal der dub Harkt 4 Probleem No 667 Zwart schyven op 16 33 99 44 dam op 8 en 18 Wit sohiven op IS 22 24 26 28 91 92 37 41 42 60 Oplossing van Probleem No 663 Wit speelt 16 11 49 43 38 33 33 4 28 10 4 43 Oplossing van Probleem No 564 Wit speelt 49 44 17 11 32 28 48 80 22 18 44 60 38 27 38 38 32 42 4 ini i828 Maandag 87 Jaai ang eOlDSCHEGOlMNL NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN N HOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEa em BERGAMBACHT BERKENWOUDK ODEGRAVEN BpSKGOl kïOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEIXE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEU Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADTEBTBNTIEPBUS Uit Gooda en vtatitkm kalioawde Wt dra btuiikliiic l npim 1 UO elke nxel meei ƒ 0 2S Vu bsttn Gouda n den beiorgkriii 1 i leiela LU elto nitS meet ƒ iM Admtentifei In het Z tnda iiimmer aa bUaUg ut dei pttja Uetdadi lMldM hreit rtUn de Iwlft Tan dra prSs ABONNtMENTSFKIJS per kwartaal ƒ 2 26 per weok 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cenf oreral waar de hAMtxias per looper geadiledt rnnco per poet per kwartaal ƒ 8 15 met ZondagaUad iMüt Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons l ureau MABKT SI GOUDA b j onse agenten en loopers tien boekhan lel en de postkantoren Onze bureaux zijn lagemkt geopend van 9 6 uur Admini£tratxe Telaf Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDBDBBLINOENl 1 4 n ela i S IK alk npi meel f M Ot de voorpagina 60 booger Gewone adrertentien en ingeiondm madedMUnfai bg oonUaot tot IMI endoeeudra prijs Groote ietteis en zandra wonkn berelMnd aau plAataniimta Advertntl n kunnen woidm Iniuondra door buaebenkoout tu died Boefcluiid lazen Advertentiefcni anx en ome afentra n moatra daaca tMt da pUaiUittx aan bat Bureau zijn ingekomm teneinde van apiiam l Tanekaid te iVn Nieuwe Abonné s die 2tch met iuë iLng van 1 JULI voor minstenfi 3 maanden op de GOUDSCHE COURANT abonneeren ontvangen de tot dien datum versöhünemde nummeivs GRATIS zijn geboortedag n jegens land en ir een Comité van richting rang en ook onze volle Mr Fock zal morgen voor zyn groote verdieiAei volk worden gehuldigd Nederlanders van allerli stand een huldiging sjmpathle heeft leiding van deze verwerping op 11 Febr 1908 af Door het daarop aan de iïegeering gekomen MinisterieHeemskerk werd echter ünmiddeilijk op Mr Fock beslag gelegd door hem te benoemen tot Gouverneur van Suriname Na eenige jaren dit gouvemeur hap te liebben t ekleed werd Mr Fock in 190 opnieuw naar lie Tweede Kamer afgevaardigd nu door het district Haltlem en toen Mr Goeman Borgesius overleed werd Fock tot yiechts koAen tiju heeft hij onder het Ministerie Ruy 9 de Beerenbrouck dit moeilyk en verantwoprdelyk ambt Vervuld daar hem in 1920 de hooge waardigheid van Gou verneurGeneraal van Nederlandbch ÜostIndiê werd opgedragen Dat in de moeilyke omstandigheden waarin Nedindië op dat oogenblik verkeerde ale gevolg van den wereldoorlog die zich daar evenzeer ernstig heeft doen gevoelen als hier te lande aan Mr Fock dit hoogst gewichtig ambt wen toevertrouwd getuigt van het groote vertrouwen dat in hem ais bekwaam beleidvol en met de toestanden en verhoudingen in Indië volkoinen bdtend beHluiyxier werd gesteid fiw m mi f M e BIT jaar heeft de gouvemsur Fock op den Buitenzorgsohen troon het Nederlandsdh gezag uitgeoefend Vooi de wyze waarop hjj dit heeft gedaan komt hem alle waardeering toe Felle critiek op ayn beleid is hem niet gespaard wyi de yzeren noodzakelijkheid hem dwong tot inlÖTÜPön het treffen van maatregelen tot herstel van een gezonden financieelen baeis zonder verzwaring der lasten van de inlandsche bevolking Maar voor ayn krachtig beleid is hem ook van vele z éeiu warme hulde gebracht De moeilijke jaren in het tropisch klimaat hebben het noodig gemaakt dat de oud gouvemeur by zijn terugkeer in patria herstel van zijn gezondheid in het zonnige zuiden heeft moeten zoeken Na een kort verblijE daar is de oude veerkracht teruggekeerd en heeft Mr Fock de leiding aanvaard van de Liberale Staatspartij de Vryheidsbond Thans op zyn 70e jaar is hy wederom de krachtige energieke persoonlijkheid die zich met groote liefde en warme belangstelling geeft aan wat hy zich tot levenstaak heeft gestelid op de bres te staan voor de belangen van Nederland en Indië als goed vaderlander land en volk te dienen 1 0 0 Kf binatsorisi in Duitsohland jongen en tpn slotte le tle de vader een bekentenis af HJj veritlftairde dat yin oon ondeugend was geweest en hU hem had afgerost De jongen was boen bewiuitelooii gewoirden Meenend zijn zoon gedood te hebben had hy den knaap in den ketel geworpen Deze verklaWiny wordt echter naet geloofd Het schynt dat ie man den joi ren kwijt wiWe In de onderhandel in worden toi oplossing Vi laiiddagfiactieri der aniieve partgeii De bestuursleden hioi van zijn echter 1 met vacantie gegaan loqh omdat de zaak waaJ het om gaat van zoo grout belang is zuilen zy telegrafisch naar Berlyn woollen teruggeroepen Er wordt dus thans van twee kanten gewerkt aan die opioMsing dci kabinetscrisis xoodat de hoop nog steeds niet behoeft te worden opgegeven dait ook Ie D V P weer vertegeniwooMhgd xai zyi in Ie Duitsche rega ïriiiig In sommige Fran sch i kringen hoopt men van harte dat dit 7al igesühieiden omdat men aiwler vreest daL 4le socialisten izich te buiten zullen gaan aan eon financieeie demjbgO Cie waardoor U strikte uitvoering van het plafrDawes in het gedrang zou kunnen raken welike gevoel de Duitsche kabi r etscriï i it niet bijst veel sdiot zoodat val ie voLgende H uitsche regeepiH g pas in het gunstiigxtG week aan een nieuwB hot aanzijn kan worden egeven De DuitHche Volk p Sj blyft nog tee i met dezelfde hai dneÉpghöld va tht u ii aan haar stamlpunt medewerking i t vi te coalitie in Prun sen het ryk een feit fwoi Stiesemann diei ingenomen is met v zijjicifractie heeft d ak is mt tteinin ge Ie i Oil te spelen Maaa mann H gezag ook mi iiöchtanis niet in slaj te bewegen om op hui men Hij heieft dus reis utaar den rylcsi ben z jn bemoeiingen weakit Immers de Volksparty heeft de t slot gegooid zy geen bezwaar tegen tlf door de partijen dlie i komen zal worden re 9iiltg pr08ini Het aehynt dat ook Hermann Muller voorstander ia van een oplossing in dezen geé st waarvan het gevolg i dat by de ciKterhamlellnigon die worden voort fezet voorloopig geen daicussies zullen worden ffevoerd over de verbreed g der regeeringsbasia iru Pmis n Maar men kan er van op aan dat oOk wat de saRtenstellu ng van t reg eping3prügramma betreft zeer uiteeivloopende opvattingen a m den dag zullen tie len waaruit le gevolgtreSdcing kan worden giemaakt dat Hermaim Mtillei de ioc dem kabinetsformateuT nog voor heete vuiren kan komen te staan Slaagt hij er echfcea Jn op dit stuk van zaken de Duitsche Volkspartij meer oi minder te bevreidigeu en ook tot overeenstem mLnig te komen met Centrum en lemocraben dan is de politieke sfeer miaschien initusschen zoo gunatig gewordem dat ook het vraagstuk der groote coallitie in Pruisen miet meer vrucht kan worden beihandeld Deze kwestie bdijift ondertuaschen niet geheel en aJ rusten want uG ï uitsche Volkspartij heeft nu zij zag lat ntoch het Centmm noch die sooiaal lemocraten 6i zich mee kondon vereenigen dat van de zy le ler rykspartyen preswic p Ie Pruisische i eigeering werd geoefeind onter gegeven dat leden harer larMldagfraotie voeling zulleri oeken mot leden van de xij alleen voor wanneer de grooelijk met die van het geheel ruiet stijfho f li Kiiiei l Don hij nog zeer fit ctni btmiidKbL ii groot Strese zyn hy mocht i r zyn partijgenooteii sluit terïjg te ko vrij vruchtelooze maakU Toch heb whien iets uitge tler Duitsche niet voorgoed in I laten uitkomen er 4 ï en dat reetls iii r in aanmerking handedd over het POLEN Zeven spoorwegarii derB gedood Op den apoorweig tuaachen Üemfeiin en Dombrawa heeft een ernstig ongeluk plaat gehad Ken goederentrein reed met groote snelheid op een giroep Hpoorwegart oider8 die voor een uit tegenovergiastelde Mchting komenden trein uitwekea Zes arbenders werden op slag gedood een xevende werd zoo ernstig gewond tlat hij op weg naar het 2nd enhuis overleed BUITEJSLANl SCM NÏiÉUWS ZWKUKN s KonmgH eventigste verjaardag ï weden schenkt Z M et n tond voor kanker mnderzoek De zeventigisto verjaaniaig van koning Gustaaf V js Aterdag in heei Z we len eenvoudig doch plechtig gevienl Voor de herdenking is een bedrag va i nK er dan 4VSi milllioen kronen gedurne le de Laatste vier maanden byi openbare inschryvrng byeerigebracht Deze som is aan den konÉfijg ovei hand iigd en zal naar zijn wensch worden bestemd voor wetenschappelyk kankerontierzoek Alle bladen zomler onderscliei l van poUtioke kleur zoowel in weden als in de andere Skandinaafsche staten brengen hulde aan den koning voor zijn vörstandige reiie yke en nobele politrieke gedragalijn en zyu hoogstaand oprecht karakter De pers le t er den nadruk op dat by 8tee ls heeft gehandeld naar zijn devies Met my volk voor myn Itmd Een afschuwelyk misdrijf te Stockholm Zekere Sjoestróm een monteur te Stookhoilm heeft na lang draden ekend z Jn tienjariigen zoon Karl in den stoomketel van een melkfabriek te Stockholm om het leven te hebben gebracht De jongen wewl sedert Hnksteren vcmist Oj grond van een aTioniemeiï iiriei werd ie vad die voor de tweeile maa 1 gehuwd was in hechtenis genomen Hij inoeht echter later weer op vr je voeten worden gesteld daar men geen bewijs legen hem kon vinden Sjoeström diende zelfs een aanklacht in tegen een blad te Stockholm dat die zaak uitvoerig had behamleW By het voortgezette onderzoek von t men echter in Ie melkerij een aohoen van duw Mr D FOCK iMorgen 10 Juni ih Mr D Fock 70 jaar Deze getlenktlaig van lien nog energieKty TOjarigen Nederlander geeft ons aanleiding in korte trekken te memoreeren de leven sloop van dezen staatsman op wien de gansche natie trotsch mag z jn Dirk Fock werd in 1858 te Wijk by Duur stede geboren Op 22 jarigen leeftijd promoverde hy in de rechts en staatswetenschappen wanna Wj naar Indië v trok en zich te Batavia aifi advocaat vestige Gedurende twintig jaar byna heeft Mr Pock de advocatuur in Indië uitgeoefend waar hy zich uen veelzydige kennis van Indische aangelefceniheclen vepwierf In 1S98 keerde hy naar Nederland terug Vanaf dien tyd dateert zyn optreden in het politieke leven In Rotterdam werd hü lid van den Gemeenteraad Rotterdam bracht hem in de Staten van Zuid Holland die hem vervolgens tot Gedeputeerde verkozen ei Rotterdam bracht hem in 1901 ook in d Tweede Kamer In 1905 werd hij door d Aotterdamsche tJnie liberalen wederom tot Jid van de Kamer verkcMseti In merkwaardig snel tempo heeft Mr Pock zijn politieke loopbaan daarna vervolgd die hem tot de voor een Nederlander hoogst bereikbare ambten heeft gevoerd In 1905 n l trad hy in het toen door Mr Goeman Borge siuB gevormde liberale kabdnet ie Meester als Minister van Koloniën op aan welk Ministerschap door den val van het kabinet na de verwerping van de oorlogsbegrooting van Minister van Rappard op 24 Dec 1907 ontydiig een eina werd gemaakt het geheele kabinet trad naar aan DUITSCHLAND Ernstig ongeval te Leipzig Zondagavond l aat ha te Leipzig een ernstig verkeersongeluk plaats De chauffeur van oen zwaren auto reed in de Kisenbahnstrasse een waarachuwingsboird omver Lai daar was geplaatst omdat de straat was opgelwoken In plaats van te remmen gooide hij met een ruk zyn stuur om en wed zoo scherp tlat do auto het trottdaa opre i waar hjj de ruit van een horitogemakerswïwkel vemaelde Hderdoor verloor tk chauffeur gciieei het hoofd en liet hij zyn auto over het trottoir doorrazen OngelukkigerwiJ ze kwam juist een dichte mensohenmenigte uit een nabygelefren bioscoop Negen voorbyigangers werdeiv door den auto overreden Twe vrouwen bedden geiuBwd M ken op slag gedood te zyn Twee andere personen waren er met betrekkelyk lichte kwetsuren afgekomen doch vijif gewonden waren er zoo ematag aan toe dat zy in een ziekenhuis moesten ivronden opgenomen Een hunner overleed in den loop van den naclxt Voorts verkeert Tva een man in levensgevaar terwyl ook de toestand van den echtgenoot van een der gedoode vrouwen eri van nog een der gewonden zeer bedenkelijk is Het onderzoek naar d schul ikwestie wordt benweilijkt doordat de chauffeur ontkent dat bij het waarschuwangshord e in lantaarn was geplaatst hetgeen volgens voorbygangers en een poSitierapport wei het geval was FRANKRUK Drama op een Fransche badplaats Aan het straTud in B wilogn 4ur Mer heeft zich Zondag een aangi pentl drama iif gespeeld Ëen jonge nücamcien wilde zyn hond die ich te ver in zee had gewaagd te hulp komen Daaihij echter niet tegen de golven en de trekking op kon kwam hij zelf m levensgevaar te verkeeren Een jeugdige Engel ïhe die het gevaar zag sprong in zee om den drejiikeling t redden doch ook zij was tegen le golven ndet bestand Een hcbben tegen wü en aanK eïi fïaat eni wraak hlierven weg in mijn ziel O je weet hoe zeed ik getttredten heh Ie wee dat ik ge vl cih i beo onidal ik mij iSeilf te awak wist o u je beden te w edeT3taan maar je volgde mij e wilde niet naar mij hoorein je liet iUj niei handeien zooais ik dat allete in jou l elaiig wilde dloieo en ik werd tenslotK beiooverd ik nam het besluit aiï heit OïitaeLtendiD gehejn iep in müjn hart te bewarem We l dfukte mrti dat geheim als eeci ondraagl art last maar ik bendnde j © te aeer om Iw l Iw opaibaren en je UeMe te verlieaeii Nu ïm de zware Jast Vftn mijn geweien gefwonteldl niear Bta ik wee alleen op de wereld vfanX ik weet dö je niet andters kunt toen dan nnj vorstootem Dare o Hare heb medelijden Ti ei nïii Niet om genade smeek ik je want daarvoor ben ik te schuldig iijaar laaf je oordleel over ntij niet Ie liard weaün O bedenk to h in welke aware veraoekang je mij gebracht lirf t esi beproef cm aoo niet in lie de dan tocii niet zadiüieid je mijner Ie herinneren bedieink ook hoe ntijn opvoeding i geweest hoe weinig nwj geleerd werd van aHes wat goed e en retebtvaaidig ia Meï jou liefde begon eerst mijn Ie ren wj was mij een openbaring epn paradijs Oare mijn men oh laat ik je no eenrua il z o mogen noemen fWordt vervolgd Je moeder Is zij is de moordenares van Ferdival Oaaremiont lou moeder r Een niootdenaired Wild sprong Vitta oip eai staarde haar echtgenoot mei bestorvöi lippen en verglaasde oogen uan en riep uog eens iZi eei moordenaires Neen Hare uat Is oBiuiiogelijk Tocii is het de waarheid oli zij limk dan die vrouw je lep miinsty van dut gruwdaluk onkund g heeft gelaten Imt was dus jou geheimi en Hestfler s wraak Ik moeat niiin naam geven aan haar kind Mfl n e neen dat is niet waar gild Vida en w erp zich Midermaal uan aijn vttelen Zi braiobt inij in je klringt si om j tot imij te lokken ien wanneer ik e geheel in nii mjacht waande wanneer je mij je bart geheet en al had oveu gegeven moe it ik je van mij stooten en smadelijk afwijaeïi Zij vertelde ipij eenj verzonnen gesdüedema Zij zeidje dat gi haar jaroidang als tseii wild dier had achtervolgdi om een daad die zij nooit begin dat clj gt ieel onscfiulJig was ami dten ondergang en den ze ltmoora K n Pejcival Clareniont en ik gelooide alles wat 7ij mij zei o ik ondeirnain hetgeen zij ntj had opgeuragt n ir aar tel was een krankzinnig vermeten van mijn aijde ai zoo met iidjn eigei har te Uurven spt leai Ik moew je lief hoop van vToegoren trols aan Zij i uelui te clireien a li o mijii J Oi wan alies v at zij vennodiil Ie slainelMi Vida V oor ejn oogenblik waa i leivereux dioor dit looneel te bevig gyt bokt om to kunateji denken ol sprewen lti a g op de gebroken ge talt ais in eev droom VVat bad Vidö te maken met die Hettter Runsome Wat had aar 0ü vreeselijk aangegrepen Kn eer itij nog aijn gedawhteft v©raameleii kou blikte Vidw onrffx bief zieh wankele oji rtirexie de gevouwen IuikUu biddieau inaitr lien ml liet ge laat ver Jtüire riep zij met heet th g iui üaire wat heb je gemoan Zeg mij om Gods wil wat beb je toch gedaan Ze mij lieven si rak J evereux ernstig wal die vrouw vaor je kan zijn dJat alleeai het noienuen van haar haa ii zulk e en vefr ohr kkelijkp uitwerking op je heeft Ja nu moet je t wefteai Dare Dood nidj als je wilt Ik had je zoc lief en iiteen we i d je hoofd niet v n irtïj af Ik kan met neen ik kan iriet Hett sehoone hoofd boog üoh lot h H bijna dien grond raakte en onder een hevig anikkcn kw inem afgebroken de woordien van ha r lippen Hester Kan onre ia mijn moeder geheinr in verblinding moest staan De ereux slool de dieur en Keerde Hit h tot ida Lieidevoi ala hij naar do beiidi handen loc eui ai leyde huar pandje in de zijnein maar het outgin g hpm niet dal zij daarbij meirKbiiar van kleur veranderde Viclia bagoii hij bedaard je liobt wellicht reeds gCTad waarom ik je verziochl hielr te ko nen t Is oiif jo te hprc rf i over mijn gedraij ged urendiei de laatje weken Nooit heo Sk jie gezegd wat mij zoo ditwijls van je aijdie riep oin je niet ie beniooilii i ön daar ik wist dat je ook je eigen leed Ie dragen had Je hebt mij len volle vertrouwd w daaraan dieed jc wel doch het werk waaraan ik al dóen tijd aondteir je medew ten gearbedcj heb moet j thain weten Wan neer ik zweeg z ou hel je door dui zend andere meiiscben vertL d worden en daarom is het billijk dat je uit mijn iTHMid de zaak h eerst verneemt Bieeker en bleeker werdesn Vida s wangen en nagenoeg weirkhw iolijk zq S peiek Dare Heb je wc eens vroei uevereux den naam van Hester Raitsome lioo ren noranön Mei een hevigwi ruk tralï VidB haar ► andem terug vieJ op haair knöeon be dekte zich het gelaat en lag gebro I ken maar Ilcbaiam en stel als n puin Kleine zaken verwaarloozen is niet dewe om groo te te volbrengen KEUILLETON HET GEHEIME SPEELHOL Nadruk verbedeu 33 werd weder opgeborgen en 0 aijn pltKrts gezet zoodat geen spoor van ie gehouden huiszoeking over bleef en Uiidclijk daarop verli t d grauf de la Oiaiix h i huis In de Duke Stn el om nooit wedfeT onder Uiczellde veniioi liming te betreden Na verloop van e n uur werd hel pwlhul8 van Mrs Ruasell door depoliUe bewaakt en kon Devereojx ïicli eindelijk huiawaarta ibegeveo Hij l M d dit met ceïi min oï meter verlicni I hart want nu reeds aoif hij Vida kun neii 7 gcfi wat hem zoo dikwijls van haar aijdte had gerukt ie ontyjt liep ten huize van Dare ilevetreux ni eoo stilzrwijgend a Een somber voargevoe drukte Vida wer Éfcaïi zij zou kunnen zeggen toen haar echtvrieod o wtond on bfltt vriendelijk veirzocht hem naar de biolioB ok te volgen gevoelde ïiij ai a 3 versteend Zij begreep dat haar iete gewichtig8 zou wordien medegedeeüd en zij voelde dat h ieta met hoareigem f ft