Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1928

go 16794 Einlgi tn ilitniMM ktnnltiniiig Hierbij geven wij U kennis van het overlijden na kortstondige doch ernstige ongesteldheid v n onzen lieven Zoon en Neef den Heer Plittr Quirlnut TlJiUrmiii in den ouderdom van 27 jaar in leven Candidaat Notaris te Gorinchem Wed A TIJSTERMAN HUSSELSON L HUSSELSON A HUSSELSON Gouda 16 Juni 1928 Baan b BO k De begrafenis zal plaats hebben op a s Dinsdag te 2 uur van IL ge Gouwe 160 naar Algemeene Begraafplaats te Gouda Openbare Verkooping Ten overstaan van Notaris H C J M FRANKEN te Gouda op Woensdag 20 Juni 1928 des voormiddags precies 9 4 uur wegens vertrek van den heer A H L VON LOM Molenwerf 28 van een Inboedel en diverse andere goederen zooals Eiken Kabinet Meublement Buffet Dressoir Ledikanten en bidden Mangel Eraaile Bad en Geyser Gasfornuis Smyrna Tapyt Pathefoon Piano Brandkast Winkelgoederen als Toonbanken Winkelbusson Snelwegers Kasregister Kniideniers wagens enz Kijkdag Dinsdag 19 Juni van 10 12 en 2 1 uur 13 Goederen kunnen weiden by gebraoht waarvoor zich te vervoegen b j HAMBURGER en HOOGENDOOEN Molenwerf 30 35 H overs en een bestuur in strenge overeen I rttiliAirilMiir trMf teltetr ImPISra pan ehc reg ering en tok Verlang in den winter naar den winter tn den zomer naar den zomer Niet altijd voormtzien Geniet van wat is eeuilletonT HET GEHEIME SFEELHOL Nadruk vwb 34 En onder h ig siiükken brak zi haar woor eD af in üdeiiivLooB zwijgen h dl Dare naar li r geluiisterdi zondeir aelï oen po jiiig to wagen onw baar woordeiwloed to wtuiteii Nadat zij had lütgesproken boog liij zicih oivör tte geknaktei bloem hiiüf huar op kietiiKJiei habr aian zijn tooirst m riep op liartetochtelijken toon Niöt ee wnaal maar altooa tot in den dkiodi mijn leven iniijn zieil niiiii Vrouw Niet jij zelf hobï gezondigd maar aan jou weTd de zondlei gepleegd f Zoo er hier i nmid soliuld heeft dan 4 ei ik het n nie jij amijn lieWe mijn trouwe vroiiw Ü Vfidla VirflaL Had je j todli vertrouwd Ik hiaid je zoo innig aoo onui prokeüjikl lief dat ik zietfB met de keimifl vati de waarheid je to mijn vrouw txm htöbben verkozen Ndg één Wik op aijn gelaat en h ar geheeiie aaoisaiein werdi s het ware ovOTwieldigd door eien atorm van aan 00G AZIJN Voor een kwartje kunt U koopen een flesch gezuiverden of een flesch ongezuiverden azijn Waarom zoudt U niet de beste waar voor Uw geld eischen Vraag daarom uitdrukkelijk Boog AziJD die is gezuiverd jFa DeWéd HERMAN DRAVEMAM HAARLEM Voor engros verkrijgbaar bij Fa RENEMAN A v d HEIJDEN Boelekade 17 Telefoon 265 Oouda BRINKMAN Zn Speciaal adres voor Electr en gewone Waschmachincs en Wringmachines Goudscheweg 70 ROTTERDAM Telefoon No 5811 Wolphaertsbocht 17 CHARLOI8 WASCHMACHINES vanaf ƒ 31 50 WRINGMACHINES vanaf ƒ 10 00 Onze Electr Wasohmachines zijn vanaf de straat in weiiking te zien In prijzen van ƒ 100 ƒ 125 f 145 ƒ 165 enz enz Zoo klaar om op de Mchtleiding aangesloten te worden Oudst en vertrouwdst adres Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting Tevens ReparatieInrichtiniT 44 Adverteert in dit Blad HOB DB VAKMAN BEN BBoaUKTE vftÓERBBDEKKING Hl ne w n Vx aoe d w i hl k n stDflt ntBl kf e n m d U I Tii clil ov i d v ichllicndt aooilcn vloerbedeklüns n lüesl di waarop he kraucn den gctln scen Invloed uitoefent Ovenuifli U op deie wl w alvorens Uw vloer bedekking te koopen I ïioujlv h h Met BALATUM weet U waaraan U toe is De breedte van 183 cM als de voordeeligste maat de prijs van 1 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U niets garandeeren Doot BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn dat in denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht en eischt schrKtelijk gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Balatumfabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt niet geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM is economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteering dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd Houdt voet bij stuk hel is Uw voordeel Eischt origineele mef schriftelijke garantte en weigert imitaties die U als gelijkwaardig aan Balatum zouden woeden aangeprezta Udi Ufr Uyarualn llnft Traaft oai du k t adr ran du diakulUialiadaalwadarrarkoapar N V lALATUM Blaaaitraahl 117 Aailardaai Tal 31714 39734 Utrechtsche Hypotheekbank UTRaeHT Panifbpi wn 1 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 o Pandbrieven a SS I in stukken van flOOO fSOO en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Methode Dt DELOS PARKER Amerika Er worden HONDERDEN HAAIRMIDDELTJES in ilen handel gelbracht maar BEWIJZEN VAN HERSTKI DKN kunnen met worden f etoond CRINOFLOOR bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillede = oorlen HAARZIEKTEN Beleefd verzoek deze te controteeren CRINOFLOOR bestaat uit 64 loorten middelen voOr 21 soorten haarsiekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontaLaan m korten tyd zomler aweren zwerende plekken haArpün te vet of te drooir haar ena INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHfelFTELIJK eiken MAANDAG en DINSDAG van lO 3 en 6 8 uur DIERGAAKDESINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Hurkundil Speo Eanl eUenaar 4 Voor allen lie zich zwak en lusteloos gevoel n dio gwluiig vei nioeid zijn zoodat hun allis te véél is die na uitputtende ziekten n et weer op kracht kunnen komen dip te veel vergden van hun krachten of dii door andere ooi zaken het wf erfitan JMVP mogen hebben verloren is SANGUINOSE een vereterkingsmiddel van den eersten lang dat alle dpi trelijke middelen t i achter zich iaat dat snel en afdoeide ingrijpt in de oorzaak van bovcng nocn dp kwalen en door duizenden in en buiten on s vaderland met dankbaarheid wordt geroemd KANGUINOSE kost ƒ 2 per ft pe 6 fl ƒ 11 12 f ƒ 21 Verkrüghaar bij Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM t Co 056 De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Gij behoeft niet te klagen over gal slijUi maaelyden tra 3 ontla ting slechte pysvertering gebrek aan eetiust gevatte koude influenza lusteloeshoid koortsighedd duizeli rheid hoof dpün enz want door t gebruik van de Wortelbocr i Kruiden of Wortelboer i Pillea van Jaooba Maria WoiMboer Van Oude Pekela zijt ge biimen enkele dagen weer friach en optreikmapt Proibeer ze maar eene en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking Overal verkr gbaar 60 cent r Abonnee rt U op dit blad Rocken Brengt € U st€n 4ning erin geeft in gezelschap de gezellige atmosfeer en verschaft bij den arbeid het noodige concentratie vermogen Onaangenaam is echter de leelijke nasmaak en reuk niet slechts voor den rocker ook voor de omgeving Wees daarom verstandig Na het rooken eenige Wybert Tabletten en de onaangename tabaksreuk verdwijnt n s Bil alla Apothekars an Drodalan var rljgbaar 4 45 an 65 Cis Dubbel lekker smaakt later dan de sigaar weder want Wybert Tabletten bestrijden niet alleen den onfriaschen adem doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen 97 JMPB wg DiiwiiaB 19 ni i928 eOVDSCHË COIIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRE BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN H0SK00l JGOÜDERAK BL SraECOT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHfONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUUIUN ea Dit blad verschijnt daéelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTIEPBUSi Uit Oouda n oiutnkii Mwonade tot dw beMij kiinf 1 6 regote ƒ L80 elke ruel meer ƒ 026 Van boitan Qouda en den beioiskrlac 1 6 r K U 1 66 elke t 2 meei ƒ OJK AdrartanÜto In hat ZÉrterdagaammei 38 btialaff o d n pi la UefdadifheldMdveitantUIn de twUt t d den prQa ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 26 per mek 17 cent met ZondaeaUmd per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de lieiorxing per looper cesdiiedt Franco per poet per kwartaal ƒ S 16 met ZondacsUad a Q Abonnementen worden dajiel kB aansenomen aan ou Bureau MARKT 31 GOUDA by onze afl enten eii loopers den boekoandal en de wstkautoren Onze bureaux xUn diüemka geopend van 6 uur Admtniatratia Talef Interc 82 Bedactie Telef 88 Pttttr ening 48400 INGEZOCNDEN HSDBDBMilNGENi 1 4 rec la 8JD6 alka refel meer ƒ Ml Op de voorpagina 60 ft hoofvr Gewone advertentiën en inceioaden mededeiilngen btt oontiact tot nar garwtaoaartian prtts Gnwte lettere i randen worden berekand naar plaatenilmta AdverteotUn kannen worden iuffezonden door tmiitchmkoTBHt van aoUada Boekband lBr n AdTertentiebureaux en onxe agenten en moeten daagi TÖór de pïaabiinc aan liet Bureau zjjn ingakomeu teneinde van opname vanelmrd ta iQn Niiiuwe die Bich met ingang an 1 JlJLI voor l o rd om üe vliegers het eetste welkom too te roepen namens de njkMn gfering en den Vrystaat van Bremen De Amerikaansehe on iOngolachc contnilis waren mette b de ontvamget tegenwoordig De burgemeester Eonüe na le eerate begroetóng ilat tlo rtad Bremen haar bexte beentje haul vooi zet voiir te f enlyke ontvangst op Üinsilag en dat de vl iegers daainn te Berlijn en m an dere groote steden nog zooveel huidebetuigingen iiu ontvangst zouilen moetem nemen dat hij het bü een kort hartdyk W04inLl van wolkom en hukle wilde laten Kapitei n Koehl stelde laama den trouwen lotgenoot ider Duitsche vliegeis kapitein Fibzmaunoe aan do aanwezigen voor en mde daarop Wij komen u de groeten van omte IaredgetM oten uit Amerika brengen want wat on s by onze talryke bezoeken aan le grootJute Amerikaansehe steiten het meest getroffemi heeft i geweest dat ons onder tal van toejuiohiingen altyd en overaT weer de woonlen werden toegeroe pen Leve DuittwhJand Brengt de groeten aan het Duitache va ieriamr Koehl dankte daarna voor le ontvangst die hem reeds bewezen had hoezeer de goede wensehen vim het géheele Duitsche volk de drie vliegeri bij hun omlememing badiden vergeield VER STATEN De concurrentie mei de Mitg Columbia Toen hot boraCht van de landing van de Friendship to Harln r Grace op Newfouwlr land bekend was gewonlen veridaarde Mi fl Boil dat zy nu haar vliegtuig e Uïhs Columbia zou inschepen naar Southampton om althans nog de eerste vrouw te worden die den tocht in OoHt AVestolijike richting heeft volbradit BNOELAND De vliegtocht vaii d Friendship Miss Eerhart de eerste vrouw die over den Oceaan vloog Mjfls Earhart en haar metgezeJle zijn gisteren we meklen het reed te Berrypo t 111 Wales gelantt De vliegers haitden den geiieelen tocht wlecht weer ondanks dit feit zijm zij biTWien een etmaal preciea werd gevlogen 21 uur en 40 minuten den Oceaan overgeat eu lebrek aan benzine i oorzaaSc goweoüt dat men niet tot Southampton heeft geivlogen MiMH Earhart bÜgenaanul Miss Lindbergh omdat zy zoo sprekend igieliijkt o d vlieger LLntlbergh heeft om beurten met Kaïpitean Stuk hel vliegtuig bestuurtl Na de voortreffelijk geltilcte landing werd juffrouw Kaïiiart door haar meilereiïnigerH en de inderhaast byeengeroep Oi locale autoriteiten gel ukgewenscht met hft feit ttjit zij ie eerste vrouw is ttie ien Oceaan per vUegtuig wats oveirgeatokein Kapitein Stiulz vai telde ilaama dat de vliegers slacht weer hadden geha l en zelfs mfilsit en regen op het ga ootate deel van den tocht maar dat de motor van d Fnendb ip geen oogenblik gefaald had D RagMringsorisis in Duitsohland De Chineesche warwinkel De besprekingen van Dr Hermaim Muli j tien kabinctsfornuit€ Ui in Duitschlari i heblwn iiojf g en re iultaten opgeleverd Den eheelen dag heeft men gisteren onderhamlellinigen gevoerd maar men ia geen stup voi dei gekomen VermcluiaTig voi dient alteen dat dr Stresemann gister Wi uur aan de beraafUla ingen van zijn partyfractae heeft deelgerawnieii Heden woixlt de Fruisisïshe minister ipresideKt üraun te Bea lyn terugverwacht Men hoopl at ïün terugkeer wat meerr schot m le oiMVerhandelingen zal brengen Overagent fs men te dier opaidite in pairlementaire kringen nog rti t eng optimistisch Men vei wacht dat de nieuwe reg erinig in het giun tigste gewal pas togen het einde van deze week tot stanni oal komen De gedelegeanler van de Duitsche Volksi arty zullen trachten len Mini ster President Braun te bewegen KUn verart tegen een onmiddeilyke reicon 8tiuctie van de Pmiaische rogeenr f op te geven Men itient af te waOhten in hoeverre deze poging resuïtaat zal hebben A te gioote veinv ach tingen koestert men hiervan ititu sehen naet De Chineesche r ationalistische regeenrg publiceerde gjisteren een verklaring betreifpn te haair binnenlamlsche hervormiingspolitiek Hierin stelt zij vermintka mg van ie militaire tToepenmacht in het vooruitzicht ever al afschaffing van overmatige belastingen auivering van den burgerlijken dienHt het bevrijden van het lami van Wat de verschillende eischen van Japan betreft er is wel g een iinees dne gelooft tlat de bedoeldg eai van Japan opi echt zijn Veeleer vreest men dat Japan het er op toe legt zioh het protectoraat over MandisjoerÜe te verzekeren In Rusland heeft Japans verdachte hou hng eveneene le aandacht getiokken en te Moekou 13 men ewtna omtstemd omdat dt Japansohe pora een fel anti comnmnnstisoht houding m Mjanrisjoerije aan den dlag legt Zoo is iiKlertüd de bomaanisliag welke oi Is aing IW Lm den ieider der Noordelijikfn iH gepleegd en due dezen blykbaar toch niet het leven heeft gekost voongeatold als dn daaul van de roodian Maar iht is met het eenige wat den comnnunisten en Rusland in t algemeen voor de voeten wordt gewuipen Thans wordt van Japanische z idie geit binueeird dat er twaalf aovjet tliiviaie zijn samengetrokken om cPe Oost Chineesctie spoorlijn te besrfiermen Een der voornaam ste Ruis siache organen de Inwestui looohrnt zoo nadrukkelijk mogeliyk de juistheid lozer beweringen en verzekert dat er van troopenconcentraties in heel het Verre Oosten geen sprake ds Ook is Rualancl niöt vooinemens aanvallen te onklernemen tegen d OosrtOhineesciie spoorUjn in welken vorm ook In verband met die Japansohe leugens die ten doel hebben Rueland üwart te maken concLudeert men te Moskou dan ook dat Japaa van ayn kant stellig van zin iih om op grond van de onijuiste beweringen talrijke troepen in Sjantoeng te coiicentreei en en een nieuw Mandsjoerijispch avontuur op de GOUD Ibonneeren ont dutum versöhu minstens 3 maandej SCHE COURANT vangen de tot dieif Na het nazte van den moten n het innemen van benzine zyn de vliegers toen te haf Izes weer opgestegen waarheen wilden ze niet zeggen maai vermoedelijk toch met verder dan Southamptofn Naar de slagveMm niecnde nummers iK TIS Een bedevaart BUITENLAND H NIEUWS NOORWftïËN Nieuw gevaar for Nobdé De tochl van irsen en Liilzow Volgerte een i eiiieht t Kopenhajfen zyii op 4le Citta dl Mfilano euwe S O K roepen van Nohilé ontval Bn Nobdié berichtte een ontzettemle btorm boven het ikomp oedt en het g uk te slaan d Oitta H Mnlano n vcrkennings iloardoor govaar loopt Volgenw berichten va zijn ijaiLwn en Lutzow Orudamks het feit di waa en dat de vüogi gevlogen hebben bovi groep NoUdé meendt 7 agon zij nieta van Z meenoiï dat groep der drie naai Italuanen üich moet geschikt is voor den De twee d H ere vl tieren motoi in één d zullen hun vlucht h behiulp van hun mieer kamp van Nobilé op tl De Madulalena is gistei Vadsoe naar Spitsbe KiTNgiïtóy aangekoi Majoor Penzo i mat zün Ditt nier Wail van Ijulea naar Tronwoe vertrokken Hot Noorsdi tel bureau meldt Het vlie tutg Ijatham met Oallhaud en Amundsen is om 4 uur van Tromsoe vertrokken het zal rechtstreeks naar Kaap SmAth vliegen De weetische en Fmach © vliegtuigen zyn om 4 luur 26 min naar Spitsbergen vertrokken De ttussische ijisbreiter Krassin heeft het Hofdeiland bereikt Men verwacht dat de Kiiassin het eerste le groep van NoIxdé zal bereiken DUITSCHLAND De OceaanvHegers te Bremmt aangekomen De Oceaanviiegers KoehJ Fitzmaunce en van HuehnefeUi zyn gisteren te Bremen aangekon en Verscheadene eskatlera vliegtuigert brachten de eerste groeten uit de lucht maar het gerorjk der nnotoi en en het geil der sirenen kon toch don jubel iler meer d n lOaWC menachen die ter weerszijtten lang i den wlI stonden of met de Columbus meevoeren niPt overeenstemmen Om 12 uur beiieikte tie Columbus haat aanlegsteiger en begEivcn M imiisteraldiiector dr BrandienburK van het verkeersminiifiterie en die eerste borgcmeester van Bremen dr Bedcé zioh aan t aicht uitstekend ongeveer Cien uur zone waar zü de zullen viinden zonp waar de Rand noarcheerend nden het ijs af T ich j hebben een an Btellen ge et en teneind met iiese gegeve w het teken sre vlieKtuigen Pom hall één van I vertrokkjen en te iÜf duizend persowen zullen zoo meldt de draadlooze henat m Au iuatus door hou Britsche Liegioen voor een badevoart naaide tdagvoWten van Franka yk eii Vlaandoi en v onlen gebracht Dat aantal vormt © veöwel Jechttt een fractie dergenen die zouden gaan als er ruimte genoeg waa Da b levaait wordt officieel geoperal miet plechtiglienlen ter hwldi ing van de nagedachtenis der doeden op 4 Augustus de veertiendf verjJuirda+B van de toetreding wm Bnttannie tot den oorlog De panne van Wales zal zijn hoofdkwartier te RyH el vestigen en omkft degenen die daar zullen verbluf hwjden zijn maarschalk Fodh nuatsciudk Pétadn generaal Gouraud göieraai Weygand admiraal Jellicoe voorzitter van het Ürltsohe legioen Lady Haigi en haar ïoon Op 6 AuguHtUH sullen er te Yperen een herdenkingsdienst en een peinade warden gehoiulem b ji do poort van Meerren tear nagedaehtema van de 56 000 man der Bntsche domimon en koloniabe troepen die bun leven gaven voor tte verdedigjing van de Saillant en wwr graven niet konden terug gevomlen worden Het Vrouwenkiesrecht Het ontwerp in derde leztng aangenomen V+ i Japanache regeering veraöhillenile eischen heeft opgestdd en die tJhan aan de N geenng van Nanking zal voorlfegigen GeëiKcht wordt 1 diat de Ghineeschp Zuidelijke troepeni zich moeten veront schulligen voor de beleedngmgen welke ziji vle Japansche vlag iiobben aawgedaan Schadevengoeding voor de JapanBclic omdentenen te Tsinanfoe Bestraffing van dte Ohineesohe personen He de aanvaUem der Ohdneeache troepen tegen Japan hebben gelei l Van andere zyde wordt bericht dat dfe afyetreden bevel hei ber der Zuiuteiyke troe n Tsjiang Kaï Sjek te Pehing ia aangekomen om omleiiiandelangen te voeren met generaal Feng en Jen Sji Sjang over de voortzetting dejmilitaire operaties in Mand spoe rye Verder zou hü voomemene zijn bespre kingen te voereai met de geianteni van Japam Groot iBrittanje Framkrijk en do Vereenig le Staten en BuitschJand betrefromle de nieuwe poiitiek der Nanking regeering Nog niets zou besloten zijn over de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet Uiüe lil elk geval zou voorloopig g een nieuwG f ezant naar Maskou waixlen gezonclten zelf in den strijd te betrekken en wonlc alleen gezegd dat de Mandspoer ij soho activisten tegen de sovjets ophitsen maar niettemin trekt Ie bezorgtte toon in verband mtt Japans n orighoi l in t Verre Oosten de aandacht Biykens een telegi am uit Moskou aan de Kolniache Zeitung stelt men er te Moskou ook veel belang in wie Tsjang Tso I inVs opvolger za worden De lawestia acht ihet niet uitgeslotöi dat Janjoeting de ehef van Tsjang Tro IJn s staf te plaats van dezen zal innemen hij wordt als een groot politicus en sta ateeg in het Moekdensche kamp besöhouwd en tegenover Japan neemt hij een nieer dan welwillende houding aan Anderay Ls sch nt hJj te viinden te zijn veor een vergelijk met de ZuJ lelÜke nationalii tisohe regeering iMilinider waarschijnlijk wordit het te Mohkou geacht dat de gouverneur Tsjangtsnsiarug die iwe over een eigen hasis en lejf besfdiikt maai hij ile Japanners niet geliefd ia Tsjang TW Lin nal opvolgen Het staat vast dat men in Rusland met e grootste belangistelHng den loop der Chineesche gebeurteniisaen volgt en vooral een oogje in het zoLl houdt om te controleen n wat Tokio in t sjhild voert Het HoocierhuJa heeft het vrataantwerp hetwelk den vrouwen vain 21 jaar af onder dezdfde voorwaarden ahs den Tnaimen het kiesrecht ver chft£t en dal rsa t K h t liOgierhuis werd aangenomen zomler Hscussie in dertle lezmg goedgckourd Het ontwerp sal du thans wet worden FRANKfiUK De Fransche vllegeni Coatee en Ie Brix gewheidfln De beide Fransche wliegers Costea en Le Brix die na hun vlucht om le weireld een Oceaanvluoht wildem vooijboredden zijn van etlmar gegaan Lo Bnx heeft h b Drouhin aangesloten die met een Counnes vliegtuiig den Oceaan wil oversteken Dit vliegtui gis uitgerust met aUe venligheidsrinriehtingen en heeft eet draadiooze installatie aan boord De moord op Raapoetin De actie van z jn dochter Do dochter van liaspoetón de weduwe van Bons Soloview He edert 1924 in Parijswoont lieeft tegen Prina Yoeasoepow entogen Groothertog Dlmitri Pavlowitsj eenactie ingediend tot een schadevetigioediingvan ï 500 000 gulden wegens moord op haar va ier Ien pffioMtOr Raapoetin die in Decemlber 1D16 in Petersining vermoordwerd Deze actie zal voor de rechtbank vanParys gebradh worden maar het ia devraag of deze bevoegd ia om daarvan kennis te nemen lücinn eii l o grooito Uotikerf oogeïi vaelen diidil bet solioon Jiooid loiui aoliierwHOTts eai Vidu lag bewubteloos m lie apiiien van iiaar ücliigt iK ot llOOFUtiTUK XXXIV Het was voor l eveireiuix onmogeliik gewordicai om dem eeiiniiaul gevolgdwn weg terug te ke üron Uo gang van Aaikeii was van diicai aardi gewordeui dat flj hiaoir loop met müer slrenHiKüi of leidieai kou Eén dten be tü was er d at aijn toeataindi dri olijk iniaaKte uii übt diemkbeeld tiejwelH Idern imet eer verliet was bij hem opgeicoiipon lot n tiij Vidla vergiïfeiua vePletüKl fii aan het harl iiad gedrukt Het wafe de trooBtvoUe beinoedigenda gedavhle Vidla is iffiïMcbicu iinet de diochier vaii llenter Haitóoaue maar liiet vörttiiHte kind dat door dio vrouw werd groot gebniolit het kind van Perciva t en Ixmise Claareinont Zij ia misachien niet het kiiwl dier nioordienajrea maar van den vennoordo Met geeii enkei woord verried tii aan aijn vrouw dit demikbcMd die liioop voor hij iiKH Louis Clareniontt zougeHproken hetoben Intuesolen maakte de aiete kwaads vermoeïl t ndti Heftter R aïiï iTi t xieh gereed tot Ttöt ontvangen dier nachtelijke beaoekers in haar aaloo We bad xij zich bi het ontwaken deb moreeoB om tisft uur aear verwon yerü liat zij aicui sieerttsi J aa ontiuc u te jüü haa gt legu imajar lueTiuiwrue Z idï Uaairbij leveixa hoe die Hiaaji tm cie v niioeieaii Imur op eeai gegeven uogci blik haödieii overweldigd Vireenmi Loohi asoido aij bij het om bijil itiiniMUWn tot nnidala Mervilie n wejrkelijk Zioutler eMiigei adjiterdochi ivreemd toch t geen mï gisternaWih Ut kan wel eiggeii voor bet eersl vau itjn leve i gebouird Verbwld e ik be i in slaap gevaitleö terwijl ia bettiig waa om mi te onlKleedwn en van morgen lag ik bij Vii L wivUker worden da i ook u jg bah WkliH d e bed Eii voedt gfi u nu wel vroeg ma diiTie Mervilie vriendlellijik O ja ik deiüv dat ik gisLere n miafMüubn Win gla t ïilaret te veel IHy ledroiikcii uïschoou ik mij dïiarvaii niets iieriiinear Waa l ain 4ieitle beta eÉi au lüeld ovor haar sla eirigheid wijWülijk diem inqnd Oa r naj in hoair ziel overtuigd was aich te heibl en betlroiïken Terwiil de beidKv diimifM uo met liet oulbiit bcBig wii rt i wetrdl d d nn van ileHter M vüorkomiep o ït igeworiM n en storiiKlö Kanchette doodbildeek naar biraieii inei deii uitroep Madame madamet die poiiile Meer kon ai niet uitbrengen ZoO we bowtee Ctopelmont als Hwler Ran KWiie sprong veTBöhiritt van ho ar utoel op en vtKir één van twnaf oog eten l at moet uog beTveTen wordleii madame Sc n infuBeidvpai aoo oeieei l onr niij te volgen nset uw vjrouweliike dienstbode Wat sehreeimBedlo Fanchette wat höb ik nkett die aaaik te dloen Volgeats uw eigen bekeintenis vi i J eii eJ oia in zioh tot die kamenier w idendo in de Hranaobe taal een bokentwiiis aan mii persooaïlijk af elegf zïijt gij uw nyeeetereö bebulp caaiii geiweest in het Merdtósteren van het lijk der veiïiioordtel llv Heb ik aaji u e n befeeotenia gediaaan schre dle die vrouiw Ik heb u in mijn lieele Iwen nog nooit e zien Maar looh wei den graiaf de la ChauM niet waar Fancihalte ioed maaar gi aivt torfs de graaf de la Chaux niet M Mi w wekioincw kimM ft spotte Dare Devereuix een cwgenblik doslem aiannenwoid van den graaf bijPïi ik ai n een en dewïlfde persoon En nu Hesteq Ransomiie wie van ons beideo leeelt het spel gewonnen Ül of ik g vraag Jcou doen versdueien U lorsx tie getitaUö vau een ooiriiimi sflriï van politi op üeni üreflipel tlflc kaïmer met Mr i alre lievereux aontïïT aioh H Vter Riinsomie geleoK een in liet nauw gebradtt hert Al eeai blikaeuv door de lucht öfliioot het dbo r Itaar lüreiji iid Jiaar vr iibeld n geivaar was gobraibt en wel door l ar Itevertjux Met aU ö inspanning aiöb aelf tot l eitfaardheid diwii end vroeg zij in trotaclie houdimg aai dieïi commissar s Wat beteekent dii t Hur l al lyoteekent madlaimie küonk hel vatite antwoord dat gij u voor ue rechtbank z ult liebbt n e verantwoorttsen ini zake vam nioora gepleegd ep den persoon van Percivalf Clare niont Melt een gil skihroit de vrouw terug dodi ook dadelijk iiiKÜdvai in hare vertw ij foiling hepatddit aii ï ich voll onKTi en aprak mei hCildtYe stem l aaT moei hier een raittvea tanU bestaan ik ken deii naiant Betjfs niet dien gil aoo evein heb genoemd Gij vergist u in dien peaaoon I ait geloof ik niet madaiae Vw naan is immers Raiiaoim Header RanMOn e Wor Hfvesvolgdi Ibwber b reep daMeli dat zij de zaak aou vere erf n d r dit te ontkemnen Goed zei ze dat geeli ik toe nmar Perciva Clarenwmt i getsorven tengevol van zelfnuoiordt