Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1928

IIO TI6790 Kantoor HET CENTRUM OTTEIDAM T l 13678 Kniutrul 36 ko k OUrOark Uu Effecten Hypotheken Credieten Administratien Belastingzaken envenekeringen voor Brand Onge rallen enz enz Sparrow lijwieb lubeam Kioderwaiens Velollaaiiiiachines a eontsBi en in Dnnr Verkoopdepöt Lange Tiendeweg 54 60UDA J MAGERHEID iticiiooae voüa uc aauivormexi Uuor Li ti STi iNER i O08T£USGU £ KBAOUTFILLEN voor Damei Wonderbare Bust s Ook voor h rit U iidan en zwakken Bekroond m t g ud D mwlailieB en e re diploma i Iq 6 fi weken tot 30 pond toenenung Gegarandeerd onBchadel k Door Artsen aanbevolen Strang reëel Vele danJEbetuigingen Prfji per dooi van 100 itoks ƒ 8 50 200 tuki ƒ 6J10 franco thuis onder mnbonra of na ontvaagtt van postwiewlFIUAAL GURSKI Zeiatr 21 Den Haag ENGELAND Ëen geheimzinnige moord In hei dwpje Cïj awge aan ée rivier Ie Uerwent dichtt bij d beroeuwlu watervalleai m die Chameewciie uoHer l jocïi liiiijuo uil ilttigKOng a K MnAtig Reairreslteiewl lM ic4uJ a igd van moond op zijn jonge vrouw liet jMige poair kwam Maatulag uit Ectin burgh iii hei dlorp aan Zij schtiluiii pas getrouwd en zeer gelukkig He viTiiiWorde vrouw was een ÜOBterriche AcJiowiiieiid Zij wöb zeer eleguMit 1 kontbfflar gekleed Wö tted agmori tm is haar hjjt gevondie op de rot FHen in de vallei waorfloor d JJerweiU stroonit De vrouw was me een gorUijnknoed gewurgd det viermaial rond limr hals wae göwonden Usteran wad liei paar uitgegaan voor een wan lelin eai de niH i keerdie a ongeveer Iwee uur alleeti terug Ongeluk b j een militair saluut Een Litausch kanon gesprongen listerochtendl is de Eingelöche kruiser Canterbury in ie haven van Me jitei biraiesigejooipieiii Bij hiei loseen van saluulMchrt p dooT dte Utatuschiei artillerie gebeoirdle er een ongeluit Na het dorde sohot ontpio het kanon daart ij werden een ytioictt on twee HOlolen zwaar en twee personen licht gewondi Hedenoohitend aal oen tweedfe Brim h oorlt Ealschip Metnel beaoeken oigfinB een latet bericht is de Dikwijls wordt een lucifer aangebodenin de hoop er een bosch voor terug ie rijgen llW EEUILLETON HET GEHEIME SPEELHOL X Nadruk vert ed en 56 t Spreekt van zelf dat Tot biet laafrt toe b4e©f Hester RansoiTie met bet dreigeaule lot in het strijdperk Zij bad gehoopt dat haar zaak naar die FranMlie reichtbank zou worden verwezen omdat de njoord op Fransdii gromdgebi ed was geechiedi Hat gebeurde efchteli iriet omdlat beirie partijen Engelsdhe ondterdaoeö waren Alle hoop op de in FraiArijk zoo 1 veimK gende veraaditende onnstïmdigh © ïlten was verloren Bovendien kon ook in Engeland de trouwe Fawcbette als getuige tegcc baair meeMcres worden g tioon $ en die vrouw verzuhnde Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Pawdbriewen f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 Pandbrieven a 99 2 1 in stukken van f 1000 £ 500 en flOO Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG JUIST sigaren De meest modem ingerichte fabriek van NederlandPRESENTEERT UDE SIGAAR N ¥ Seriemerk ROOD 6 cent BRUIN 8 ZWART 10 GROEN 12 VOOR ALLEN Door de betere inrichting dy fabriek zijn wU nog meer dan voorheen in de gelegenheid aan ons fabrikaat de grootst mogelijke zorg te besteden PROBEERT IJ EENS By alle bonafide Winkeliers verkrügtiaar 1099 60 V DE OOIEVAAR GOUDA Tclef iX HAASTRECHT Tetef 365 WEET GIJ 1113 40 dat de San uinose auJk een vooi tr ffelijk middel is Voor alien die zwak moede zyii die liustdoos en zonder energie die ge liuriir vermtoeid zijn of ly leti aan pün in het hoofd in don mig of de lenden die te moe zijn om te eien ofte zwak om te slapen s de HanKuintrae e Mi opwekkend en verstfrkend middel waarvan de uitwerking snel en verrassend is SANGUINOSE kost per flesöh ƒ 2 6 a ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK Te verkrygen bij de mee te Apot iekena en oede Drogisten VAN J AM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag j I is een middel van wetensclrai pelijke samenslelllng dal de tlekteklemen doodi en de huid geneest Een proeffkacon xat U overtuigen Adverteert in dit Blad HOF Dr VAKMAN tl N Hl ÜKUKTF VLOIHBIULKKINO KfcURT Hi neemt een krajproef d w ï hl ktast een gehik aantdl keeren met deieltde ktai lit tchillentle soorten vlocrbedek king en kie t die waarop het liraïKn den geringsten invloed uitoefent Overfjigt U op dele wijte alvorens Uw vloer bedekking te koopen Wat creed is Wat goed is en goedkoop vindt aftrek Daarom vindt U bij duizenden en duizenden Balatum De ervaring die Balatum als eerste op het gebied van speciaalpateni vloerbedekking heeft wordt niet geëvenaard Daarom staat Balatum aan de spits U kunt U daarvan zelf overtuigen Beoordeelt Uw vloerbedekking alvorens haar aan te schaffen op de wijze waarop de vakman dat doet en zooals hier is afge beeld En U zult Balatum verlaBgcn Achter U staan de drie enorme Balatumfabricken die eiken koop van haat nieuw product schriftelijk garaO dee ren ondanks den lagen prijs Balatum is economisch mooi en goedkoop gemakkelijk te onderhouden en verkrijgbaar in een groote sortecring dessins naar ieders keuze Balatum ligt uit zichzelf vlak en behoeft niet geplakt of gespijkerd te worden Etscht origineele Bêlëim mtt schnfitlijke garantie tn weigert imitaties die U ais otliikwëvdig a n BaUtam xoudtn woedtn êMnge ram EOOG AZIJN Voor een kwartje kunt U koopen een flesch gezuiverden of een flesch ongezuiverden azijn Waarom zoudt U niet de beste waar voor Uw geld eischen Vraag daarom uitdrukkelijk Boog Azqn die is gezuiverd Fa De Wed HERMAN DRAVEMAN HAARLEM 1 Voar encros verkrijgbaar bij Fa RENEMAN A v d HEIJDEN BoelekBde 17 Telefoon 265 Ooud Abonneert U op dit blad Methode Dr DELOS PARKER Amerika Er worden HONDïïRDEN HAAiUMIDDELTJES in den handel gelbraoht maar BEWIJZEN VAN HERSTBUJEN kunnen niet wonien getoond CRINOFLOOR bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende fioort n HAARZIEKTEN Beleefd verzoek deze te controleereji CSUNOrLOOR bestaat uit 64 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten zooala uitvallen ronde kale plekken ontttaan Ln korten tyd zonder zweren zweirencle plekkeji haarpün te vet of te droop haar enz INUCSHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG en niNSDAG van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDESINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Ha rkundi Spec EenU cUenasr 4 Genezing door de Planten van alle hieronder veimeMe ziekten nieuwe en oudere gevallen lfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzuchl Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ragewand n sli chte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag kraimpen beladen tong Huidziekten uitalig roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pjjn aan ds lever leventeenen meren of blaas Aambeien Versttmping Alle ziekten van de waterwegen n de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt inde geneesmiddelen moet OT niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder d er behandeling G DAMMAN doctor in de MediciiROTTERDAM fd DSS Groote Markt 7 t am m aw K riekten men Ijjdt RocAen6rengt € ie stemming ei n geeft in gezelschap de gezellige atmosfeer en verschaft bj den arbeid het noodige concentratie vermogen j Onaangenaam ia echter de leelijke naamaak en reuk niet slechts voor den tooker ook voor de omgeving Weea daarom verstandig Na het rooken eenige Wybett Tabletten en de onaangename tabaksreuk verdwijnt Dubbel lekkei smaakt later dan de sigaar weder want Wybert Tabletten bestrijden niet alleen den onfrisschen adem doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen Zl t iiiaiiiiiiiiiiiMiHiii BIJ lla Apolhakan an Orocltton varkrllgbaar i 45 en 65 Os 4l Juni Dondepdag 1828 67 Jaaiogans eOllDSCHE COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK HODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPËLLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eaz ADVEBTENTIEPBUS Uit Gouda en oautnkm Mwornda tot den basoiikriDc 1 6 resele ƒ 1 80 elke regel meer ƒ OM Van Miten Gouda ta dm baiortfcring 1 fi ref ƒ 1 Ö elke rc ei meer 0 80 Adrwtentiin ln bet Zatexdagnnauner 3fk tt bttelag op den pn Uefda dglieid adTeiC Dti n de baUt nui den itr a IMGEZONDEN H£D£Dfi£LU46ENt 1 i regela iM eÜM legd neez ƒ I M Op de voorpagina fiQ boogar Gewone adrertentUSn en ingeionden mededeilincn Ii4 eontzMt tot wmt gendnceerdaD prlfo Groote letten a nadm worden benband naw plaatHuisite AdvertentUfai kapnen worden ingeaonden door twriiimlrowet na eoUede Boeldumleiaren AdvertenUeboraaox en oum genten en moetan daaga róór da plaataing aan bet Buraaji x ingekom i tousinde van opname Teraakard ta itfn Dit blad verschijnt daéelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONKlShfËNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per wecli 17 cent met Zondaxsblaé peï kwartaal ƒ 2M per week 22 cent overal waar de Imorgiiv per looper ceechleét Fraoco p r poet per kwartaal f 8 15 met Zondagsblad ÜM Abonnementen worden dagelQks aancenemen aan oui Bureau HARKT 31 GOUDA bti ooxe agenten en loopera tlea boekhauilel en de poetkintoren Onie bureaux zyn tU Ujkfi geopend van uur Administratw Telef Intew 8J Bedactte Telef 88 Postiekenlng 4M00 Nieuwe Jlbonné s üm Kabinatsorisis in Duitsohland Nog vele mwilijkheden Nolfde maar tn i luagde or ook toen met in ilc plaats e vuidten Van Vmumtüen geen nieuws üver hei lot m Aniti üs en en lUiitbaud H nog nieu nn t zekerheid ik keiul l e gi u hte dial hmi water vliegtuig zidi ten Noorden van Spitsbergen bevindt zijn tot nu loe niet beveBt igd an kingslmy zelf is ge n enket beritibt hierover onlvivngeii Men iriaalU zioh over het lot van Mjtddalena heeft ordier g kr en AtiwmdMti op te sport n De IJsbreker iMalygin kan niet verder Du HuwbwcIk ijsbreker Malygiu 1 $ op Uigtlveer 20 rmijl leii Wüftten vanlloüyeilaiHl uangekwncn diorh koniwel verder varen Men hoopt nuet eenider vliegtuigen een poging te doen lireet naar Nobile te vliegen l o sleetite loewtand vatn tied iJH en desiKjeuw iiiaakl een stam en een dalingechter Ziper gevaatli i ook de temjjeratuur werkt op Ivet oogenblik nietiiiee Ue ijabrek T Krasöln hoopt mor gou Bergeai te bereiken oni kolen te adi qi Het I lnsriw vliegtuig is nigew heej üp het stüioniMotiip Mainita ditt he deïütamiddag naar npit bergen ver trekt VER STATBN Nog geen Oceaanvlucht van Miae IML iMiian Boll heeft niedejed eid dat zij dt Ooeaainvluobt die zij vaxt pJan wiw atgevaanligtten wei den evrawens gewond die aich met ingian nunsten 3 nia d SCHE COURANl vangen de tot di niemde nummers van 1 JULI voor op de GOUD abonneeren ont datum vei sdhy tATIS Wanneer zal de Duitsohe kabinetsoinsiLh wonien opgelost Dit ig de vraag die menngeen zic i stelt nu dag na lag Ken berioht uit Berlajn wil de mfenschheid wel een hart omlci tl © ri m steken door me ie te leelen kat le met oveiwonnen rnoeity kheclen wel i s waar niet veTheume lykt kunnen worden doch dat de voaruit zichten niet betrekkipg tot de samenstelling ler i egeering met vertrouwen beoordeeUi kunnen worden dooh aan een dergelyke vuhtstelling heeft men niet veel Wij wor l n er n I onkundig over igelaten waaj op lit gematigïl oplimiam beiïuet bestaat zoo laat men dtoorschemeren m het telegiam lat een bemoe iiigemlen opbeurenclen toon aanstaat by alle partijen de wil om tot overeenatemniing te konrïeai dodi men kiytgt den antliiuk dat die wil slechts in zooverre aanweziig ia dat de amlere partyen waurmee wordt oniderharalel l het eerst over le brug moeten komen De gesdia I punten die de partyen waaruit de nieuwe minlHters nweten worden gelecruteerd vewleelt zyn van zeer veradhillenden aard en betreffen niiet alleen den ificii deiDiiitache VoHc arty om ook in de riruiisnaohe regeerinigacoalitte opgenomen te wonïen he4ige Centnim en Democraten zetels kan kosten maar hebben evenzeer betrekking op talrijke andeme veelal zeer netelige aang eigeabeiien W y inoemen slechtg le schoolkweatie die een twiatappeT tufschen Duit sdie Volk ipartij en Centrum vormt de hervormingen by de ryksweer tie amnestie de bouw van een nieuwf pantserkruiiser enz Het za een heele toer zyn op dit tuk van zaken de partijen tot elkaar te brengen en ea zylnJ zelfg peseimisten die b weren dat ovenr deze kwesties wei tot Kerstmis kan worden onnlerhandeid En het IS le vraag of tegen dien tijd de weg voor een vergeÜjt ia gebaand Onder ileze omötaminigiheden is het te begrijpen dat Hermann Muller le sooiaaldentocratLsohe kiJ iinetHformateur het raadzaam acht om vandaag aan de kopstukken der partyen die voor de regeeringavormmg m aanmerkii komen al vast maar het ptograirama voor te leggen van het kabinet dat hij denkt samen te teUen De lange dAiur ter crisus nmakt sommiig Duitschera al ongexluldig en uit de kringen van deeen gaan dan ook al verscheidene stemmen op düe Hermann Muller den wenk geven met langer te treuzelen de lieinan m mg aan te wyzen van het regoermgs ichiM en onverwijld daarmee in zee te staken Kr kunnen dan wel wat politieke bultJe komen maar misschien is het vaartuig zoo zeewaardig dat het de kradht der elementen kan weerstaan M o w or wordt bij Hermann Muller Op aangiedrongen aan de omfltandigheden over te laten of ie nu no5 bestaande meenajngaverschillen al dan niet de atairiUtedt van het kabinet waaraan hij het aanzyn moet geven zullen aantasten Onmogeiiijk is het met dat Hermann MüUer ten slotte tot dezen noodeprong zyn toevlucht zal moeten nemen Of zal hy na eendvB dttgen yoor de hem door HimleDibui g verstrekte o dtraicht bwlainken Ook dit U een eventualiteit hierbij voorsteld I h enter zou word toeai het op di slormaehtige appi daard waa hield korte rede iii hot vwi Hünelejdi ecrop jf dieï Ion vliegen digde een dochitertj iiiötenaWiirector rve van erkeerww vlieger de orde liieelt verüi67id Wijj land dienen zonder partij alduH vo3l Oiwh r f nllli usiü l d de vliegers in f H l run ll versier piibiiek NOOR Maddalena heeft Proviand va neergelaten echter nog get i L r ii jrt ii Ie iüU iit jia üni iwiar generaal ea iiMi rd au li liet verblujüplaais van üi lotgenoot en ie untaciKi iaalat lij K opget tege n zonder eenig spoor te ontcteKkein Toen In weer onverriditeraake op Ue Citla ü e MiU no terugke rde besloot mnen een draad looB toestel gejijk aaai oöt van NooUe mee Ie neiiien otiiB iDOodoende jnet Nobiiler in geregelde veftibflrtdiing tu blijven Zoo iH net gejukt die verblijtplaath te ontdekkeiii en proviand egi ainü ere aoor Nobile getvraagot altdtedeai neea ie laten Nobjle heelt reed firaadloos geasiiwoord dal hij de jiaketben m ontvangst Iwe t genoirteti Nader wordt draadlloow geseiaid i e radio lelegramni en van Nü ile hebbom de öisde aterklo teruggekregen zoodal men kaï aönnenien dat ij thans do nieuwe accu s door Maddalona naar beneden geworpen gebruikt Ket naar berieden werpen t uitruölingsstukken geEMfaiedde van een lioogle vaift a w meter tKnveii luti ijs Maddttilena kon niet landem aooüat hij naiar Kingsbay nnoest terugkeeren zonder met Nobile in dSreotie veiPL ijidUiJf te zijn getweeat eftialvtj gewsiren en anmilie zija ook levenHmiddellen sigaretten eo bHeven met iiiBtructnee naar betieditai igeworpeai taddfllena verhiaaldei dat hij 5 volItomfen gesïoïiïle nieuschien gerfen heelt dfie gebaren miaaJtlea en het mnTgooieu van het nialeriaaa afwaicbttt n Larsen wieiiö vatetrvliegiuig goen radk heeft wilde aoodrai hij het re sUlbaal vernaiin vun de viltuihl van Ma ditlena iikH een bewwnderenswaardigo Volluirding opnieuw op zoek gaan naar geroep ateeds rede gevolgde eeftiigwcins be KitüSmaunco een iige tH h waarna dat hel meis iloepiien ovorhaJi is van den mi rhet rijkHinin iHlo die aelf ah our Ie Mér tf iwillen hd vuüf r Oïidierscheid viiiv ifeld toejui ïhingen e bloünicn auto langs et pBN Ifobilê bereikt u itriist in gHHt II kken Van Amundnen f berietit uur 1 majoor öiy pge slej ejj te RMi fc 11 gt IUKt ue geiieraall ca ij i ÈÊÊÊmi I e president van den Mtraaterraad stelde den koning op de hoogte van de tragutohe gebeurteniBsen I e koning the hevig ontroenï was gaf last tot het zenden van zij i deelneming aan de t anniihee der afgervaardigden Hij begaf ztoh peraoonlijk naar Het ziekenhuis om kemü te nemen van den toestand der gewonilen en hun beterschap te wenachen Paul RaiUtsj is e ni malen minister geweeift Hy heeft indertyd o a zyn benüdideli g verJe d om Steven RadiAsj terofr keer an de pcAtiek n og elUk te nuiken en dienst gedaan brnnicklelaar toaschen ztl oora en Paajitsj iDe nfioordenaar RatajitüJ iiet ciich kaUn in hechtenia nemen Anderen beweren dat hij dour de arakre afgtnraardlgid i zou gelyncht zyn doch hiervan is geen bevettti ging tt verkrijgeiiL De ministers heÉ en onmidilellyk een minJfiterread belegtt en maatregelen beraamd tot handhaving ler orde Om het parlementsgebouw fa een cordon igendarmerie aamengetrokken daar m lemonstratiej vreest In de stad heeaischt paniek Het bestttiir van le KroatlKche boerenpartij wil eeïi pirocUtmatie tot de Kroatinche bevoJking rtidvten om detze aan te fqioren haar kalmte te bewarwi en haar te waarMhuwen tegen provocatiu obt die zaï vwi pla Hoewel de eerste iberiohten tuiden dat Raddt gedood soa zijn ia nade gemeld dat Kadit csvttitag gewond ia De li tfarUi tea kanlngs verriehtte een operatae op hem eie goed Verlif Raditaj bevindt skb reedt benluit neineu aangaapidie haar l oed oii stjge plannen BELGUS Uitbreiding der staking Lossen van goederen in Nederland I e staking dier Antwerpadie tiavenarbieidem twiedt zioh nog uitgebreid daar de voonnannen ritAi bi j e ta kers heiyben gevoegd De polit arpcöteerdo verschillende fitffiker wegens bei iiiibreuk nia en op de vrijheid van artjeiden ZÜID SLAVIë Een bloedig tooneel in de Zuid Slaviwhe beachouwd BUITENLANDSCH NIEUWS zwaargewonde offioier beBwekem Fotw dier gewonden verkeeirt nog in levensgevaar I n andierc hoopt men te Tedden De nieuwe StWaker van h Lagerhuis Gapt Pitsroy le meuwe Speaker van het Engelsohe l agerhuis ia met plechtig ceremonieel geïnstalleerd DUITSCHLAND Een geestdriftige ontvangM van de Bremen vliegers te Berlijn bo Breiiion vliggeirH ziju gisLureii nUKldög tü Berliiu awngekojiten en öp hel vliegterrein lempelho t h eer t rwetkonttli oor eeii jong meisje üiai den vliegfiffs bloemen aaavboodi eii lieit daarbij toe praK al Oaikcl Koein Onkel FitaniauTioe Oiikel lluneielff Dasux begroe te bem viccrKijktt tariseuer Mergt namens de regeernig en buir enieest r Boesh ntuinoiw de stad Bömjn Nadat ook é gezanten vaii Amerika en Engeland in uet i uib oli rodevoeringen hadjd gehouden na u Ivóhl bjot woioï i niemenB die Viliegera iir brak echter zulk een gejubel loa dat hij bijna niet aam het woordi kon koiiien Kóhl verklaardJe een dlergelijke ontvangst nodi verwadu noch verdieitwl te hebbeo Hij en zdjn kameradien braohten Oodi dank voor bet gelukked van hun tioolft e gaven uiting aan de iKwp dat do brug do or de lurtil van DuitsChiand naar Amerika via Ierland welks be to piloot hij BIMNKNLAND De reis van H ML de Koningin en H K H de Prinae Naar het land der middernacht zon Paul Raditsj ernstig gewond Voligen een metledeeling mt Belgrado liet gL iteren m de Skoepwjtma tot oen groot tumult gekomen Itasjitsj een MiontenieigrynöCh afgevaardigde leverde hevige critiek op de oppositie Hi i up ontatomd tumult Er ontwikkelde zich een conift ict tuHhohen kyi spreker die door zi n partygenooten werd oraiersteumi en b paaJde Iwlen van de t pOBitie De aC get anligde Iwari Pernar een voi geling van ïtadit j rarfitte tot lijusjltai pepwoonlyke beleodigiingen Het tiMwa t werd een heKsch kabaal met het g vuig dat de zittin p moest worden opgeheven Op hetzelfde oogenbMk trok Rasjitsj een revolver en schout in weea wil van alle pogingen om hem liit te beletten verscheidlene kogels in de richting der oppositie fWil Raditwj een neef van den bekeaden Krüöttflchen boorenleKler Stefian Ra litaj weiyl getroiffen De afgevaardjigdeai vaa de boerenpartij dr P ar en dr Bttt aricek wenlen zwaar gewomi nog enkele anilerc Blijkvfcns een door Ijet Nederlanduch JorretsponOentiebureau vo w J agWa len isi l e tlat oütvai en telegram Zijn de Kouiingiu n Pnuse Juliana niet hun reaagezelscteip gisterew te Abbiko in Lapland aangekon en Het eer if prachUg l e Poolcirkel werd te l H NedieruanidBClie Ujd bij Hcti tterenden zonne iiiju gegp jeieerü lapland m de naam vau de otoeat noorOeiijke provhioie van Zweden grootenüeelM ten noorden van den pool cirkel gelegen terwijl de meeat noordelijke eledtnB£ti Bpoo rweg door tocB0 strecdï loopt l it ut het laan van dte iiiaL ihtige gletsohienj reuaatSüige beig meren vaa éa hoogate heigKeteiitf en groütóte watervaiJllen d lanüa iW b rg Kebne ka it e i il2i3 meter ho bet Tometrëdimeerr tteeift e j oppervlakte van ca 6U0 j v M 2 de Har üpresiget watörval a 74 mieter boog en 2 K M lang en de Store S öfallet w 40 meter hoog en 70 mefïr breed fl l aplaïKl Ib hiot landi der Middaroaebi m gecturendie vesftohoideile weken j i ihct imdden van dien ïomer n m vani jegin tot midden Juli gaat de zon niet Swlier Hier Is een der rijkste ijzereTtSrdi itrioliCii dler wereld gelegen Üniiue elijke hoetreeHlhieden erts liggen in de scïiooj der arde te Kinuia en zelfden nian met tro diheid naar l et hoofd haj geBJingeril Moet het een atrijtf wOTdeti op leveii en doodi ioed We zullen zaen w ie van ons beiden als overwinnaar uit d en strijd 2 optreden gij of ik Ku sjdirikkelijk wöB bel atttx oord t welk in dit uur op desse vraag werd gegeven t 1 zomeravond Hmïü aan ïwind zitten nian en virouw in een vcaisterfcank dien prachtige hemel bij het ondergaan der xon te fwwondierett f Zoo i f dan sprak hij haar liefdevol in do groote tioiuk ere ooge starend alle schaduw uit ons leven gt we9ii i en alle goed e helder gewoc lefi Zijl ge gelukkig Ja kwam het van haar hppen want je hebt me Mef en je nebt mii aile vergeven Is liefde vroeg hij met ra liizen taeboo het edel gelftet m Helde niet in slEW om vergiffeni te schenken voor een fout e allen uit liefHe t e dreven w rd BDfDB niet om d toit eveiiidiseKl duT rt flhteiTh voor zicli in te roepeai lerwijl het haar duiidelijk waa vooi ehouiden dat hauir doei het best kon t elreikt wor en inet een volledig veMag te geiven van aiio daadzaken uit h et leven van llenter Kaniwnie J e dög waarop de zaak in tO enbaar beiiandHd wer wa re geii pn nieiveladit g maar g noodweer hiid de niieiuwsgierige tnenJgte uit de ge rediiïwaiail kunnen houden waarvan sells elk Ihoekje me4 menH en was gevold Ileeter Ransome in t zwart gekleed meestal nret de armen over de borst mona pde hel ap eï oimen publiek metvermetelen Of opslag Hoe slertjt diftvrouw ook was aan moed ontbrak haar niet Zij wilde die gapende menigte het genot niet fM ienken orn eenberouwvolle zondares te aanschouwettFanchette wierp zij enk een blik vanvemdiiing toe welke blik met eend om en wibeschaamd aanstaren vandeae bèwiwiensrwaawlige per oon eantwoord werd De eerste getufee die gehoord werd ejjt oor een ve rgif luiii gevonden düi tham was gOvaegd bi de stukke van övertuigiiiig in het roolitsgeding Kiiidelijlr w wdl Fanohetto voorgeroepen liet haar zoo tfitar vecvwaieodie gel ungfiiL V Zij bevestigdie in haar verklaring ook 00 omatnndfcghrtd dat ei voor t begaan deir imindaad van het voornemen kMuiis had gedragen e dat £ ij na t voibrengen van de é aót legon een teg noetköming haar iKeeifrtereB nas behiulpKaam geweest om het lijk vau den vermoorde in de rivier te wöjpen Hoe verder de behandeling voiderde des te iirindltr hoop verbleef er aan ïïeatw Ram siome m het vonniK stond dan ook vermeld Moord met voorjbedartiten raaf Toen de uitepraafe werffi gedlaan ontmoetten de dbgen van He rter Rwiso me die van haar togenstwider Pare Detverenx maar in dï Tnjnen lag no Si egepraal noch bliidschap over haav l Sle ts haan eigen woorden sneden haar door de riel dia woordlen die ze ruim vijftien jaar geleden ti I was df Kranncho poiitic ugtini onder witaii toeKictit IkH lij van l ernvalClareniont uil de Seuie werd gohaaii Daarop kwani Dare l evereu üyo verkiaardo hoe hel vernioedcn vanmoord bij h m wat opg koini n i uwelke rttaippen hi hmt getfiftan om de Im wiizen voor dat veriiMOeden bitsen tebrengeo N eirvaigenH kret g ookter Gif ford West het woord die getugde op diiem en dfien datiB eoïi lijkschouwing te hebtjen verricht tai ni t iK aiam de Dporen van vergiftiging te hebben gevonden veroorssaakt door een in ig +el + waarvan hai de harfdbestaiuddeelem kon opgeven zooal bij die imlerlijd haidi gesidBreven in het visum reperturai IhanK behoorMidip bij de tftukken van ov 1ui0l g in hic reehts Vender nioeat Lottriae Qareïnont vermeldleti hoe zij zidh en met wcik doea h i aangesloten bit Mr Russell hoe l re Devereux haar die behulpzame hand had geboden tot bererikbig van dm kieil en hoe ifij e nde tijk bij db naehteHjlcie huianweking het