Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1928

Klervraagt nu de vw plan T ièbermann om de Ie Veendammer onder de l 60 65 pet te koopeni J tbor e zoo gekalmeeivi waren lat ae zich door de aan boonH gefcomen pati ouille siontler verzet iieton arresteeren Te Coloinlw lijn i e H vwütekelingwi van boortt g haa ll Door len politieredntei altiaar zijn zij allen tot S a maand jtev ageniaatraf veroordeeld ÜOSTE iiïjK lBcl torrer vpn ï üii plicht Toen l snprtVeiti van WeeiMüii bet station Radherdjurji Stiermarken binnenreed mericte eert wiisJael wachter dat ofschoon het aigpaal veiiiig was te wiHsCH verkieienl Htomt Hy alaagi ei n op het laaate oogenblik len wissel om te gooier zoüdat de trein ig red was Hiji vvenct zelf echter ipof ieti troin g j reperi on op sJug K k od DUITSCHLAND Zwendelaars veroordeeld Tg pi ealau IS öii ert 30 April e en proces t gen Wee zwendelaars gaande die met vailachê voorjüpiagelingen menschen die gaarne een laiwlhuLije wilden hebben n im 100 000 Mark afhandig hadtlei gemaakt Tot dit doel had ten z fen Uci chsbaubunHt gesticht een onderneming lie in haar proapectus n beweente latxIhuiRJe te bou wen n aar inder laa i ahieen de gi ldcn He gowlgeloovvgen aln ceralen termijn srtorWen in deir zilki3tak Na een zeer langKhirig ge tuï féiVNerhbor er waren n TOO benwleel ion ia dan Zateixlag eindelijk het vonni gevdd De twee beklaaigden Appejt en Len nemann zijin veroordeeld tot 1 jAar ei 9 nmandeti jfevang nisstraf BfiLGI£ Chauffeiirsstaking te Brua el In Brussel staken de taxi chauffeurs sedert een paar lagen Het aantal htafeers t edraagt ongeveer 450 VeeJ merkt men van de iftaking echter niet daar de chauffeurs die een eigen auto bezitten voortgaap met ryden De srtakeria die een vast loon hebben van sledibs frcs 9 60 per teig maar vewkr al de fo ien mogen houden eiwcheii veilliooging van dit vaste dee BINNENLAND NederUndeche KeiHvereeni ing I e Hoiterdsiiu hee t de NederlauUafliö Keisviere ii igiiig haar algüireeue vtryjaderiiig die 18 Al i j i was gehuu Ueii doühi welker agAi ia ni u algewerkt kuimeii wprdieii VOortge et te aïtteeiwi l IrePiit tiu4 vooigcfiieid dö t iu eer tiam tol lui iu j v im t n leid r wordl vertaiigd de lii Ijereisd is dat hij tacl heef m ih I ider van et n giToep op te recl ii dn hij ai de Le bereiizen slrqek i o Kel inogelijii btekeaidi is dat hij voldueuJe laifi ken i is betoH Ite voorai lter iiir M 1 v d Flier zei dat omtrent de leiders informatieswordeo ingewonnen M n moet echterber enk iit r diait het bij de snelle uubreiJUUjilg vfili die V€reeniging heet ntoelBijit WiOrdit geischibli leiWierH te viHdIeii Vandaatr diat ni en soepele bepajingeii jiiOiq Iiebbei Afew Beeft altijld nog d e kladhteïironilnisiHie diie osnIrent dö kila ïit£n over een leder uitsifWatA doet De heer Rijnberk Ütrorfit melkte op dfat iH klachlCTi regent over de leidere Hij had eieai dos sier van niet n iinder dan 2 piagina met kladiteii aan het hooMbetstfuur doen loekonien Dit dossier is naar hi i van den diretoteur den heer PieierH liad verno11 601 zoek getraaJit Verder deed hij niBdledeeling wi eesi brief die lii i van een leidier heeft ontvangen en waarin deze hem alleflei dingen vraagt die eeoi leider behoort te weten eii die aantoont tdat deze leider nt nooii geiveebt is naar de streiek waar hij nu het getselachap moei rondleiden De voorzitter antwoordde dat deze briof bewijst dat Oe schrijver een oonsel encietiö man iüj Mie zioh bij zijn medeleiders van aHörloi op de hoogte ivil stelleii Dat hij daimwiiH ongGsoh ii t zou zijn zag hij niet inHet voorstel werd ingetroltken Breedvoerige diseusöie onlsjwu zioii over hwt voors el rtrecht oai op de algemeen © vergadieiiing een ooftitnis ie van 7 leden te beïioeiiïen geen Ijd van hei hoojfdbestuur zijnde die tot taak heeft de begrooting voor eet volgend jaar na te gaan pn p accoordbevinding goed te keuren Het voorstel is met 10i tegen öt ste iwitien verworpen Eep voorsiel Ireetit om liet voor jaren aangegaan couft icf inzake de uilgöï e en expeditie vani Belzen en Trekften niet te veteiengen of te ernieuw eni dan na nniehitiging dar algemeene vergadering werd na beslriiding ingetrokken Een rnidPr vonmttel Utrochf had de hedo© in g imperatief voor ie sdirijven dat de aoogenaamdie mitiatief reizen dirieniaa irt hol orgaan moeten orden gepublieeerdi waarbij de heer De Mmitiik Amsterdajn eein lans brak YOOT de p rivérei2e die wei wal in he4 gedraslg gdronie zijn Ierwij4 toch aan hen de vereeniging haar bloei te dan en i ft De heter v d Ke Amsterdam meende te hebben pgennerkt dat r bevoorr echt ing plaats heeft van den eemen leider boven oen anderen Imperatief voorschrijven van de plaatsing is wel aan te t eveleiii Het voorkomil ont vre Jpn ieJd onder hel eorps kiders De voorzifier zei dat de initiatietrelizen niet in he Wraiiig kctiien Dal ze op het oogenblik l iniet me T he voornaanisie element in de vereenijgilïS vormen is volkomen logsch s pr zegt toe dm uit alle madn bevordferd zafl wordtin dat d reizen die goedgekeurd zijn ook zullen slagen Htrceht trok toen zijn voordtei in Üük bei voor iiftlf Wa tchMi e oini van de nieuwe Iwleji een editree te vrag a vim i l inplaaiN van l ITiO w rd ingeirQkktm De hoer Havefrw U si iravtliliage kiiende hij die rona raag een motie in waarin de ens lBeli kli aid wordl uilgeHpiroken van statuleqi en regU mentshorziöning De e motie is na hrwd oi iige be spruking verworpen Ir Wentholt belast met de leiding vun dvn aanie Twente Ktjnkanaa Naar wij ventemien wordt dr ir I H Weniholt hoofdingenieur van den Itijkswaieri+laai e Nljiicegen mef ingang ven September a a ovengeiplaaisi naar üutphen en betast met d e led Miig van deirj aanleg vain het TweiiteHiin kaneal oorts vt rtiiaiir de Tei dat dr ir e W Lely h K Idingc nituF bij di iR i ii flwaterstaat te Zutplien niet ingan van dienzelfden daltuni over eplaatstwordt naar Nijmegen als hoofdlugeinetir oor de groote rivieren iii hel eerste rivierarromdissement waarbij hijtevens bt lasl al orden met de voorbereiding van de vetbetering van deverbgfioring van de Maas t r H v d Loef f t In den a igeloopen nadit is e Zoisl fl aar hij tot herstel van gezondheid verloefde op 50 jarigen leeftijd ovitleden jk heer 1 11 v d Loeft uiigever tmectenr van Tub nlia en de Enaoliedésche Courant te EnsQhiedé De overledene was voorzitter van de afdieeling Twente van de paUroonsor ganisajip in hW boekdirukkersbetlrijf Zeidand H bevolking De bevolking der provincie Zeeland bestond op 81 December j l uit 124 844 iiiannieai en 124 579 vrouwen totaal 249 46 1 ziotea tegen 24fl 9Rl op U De TwnbeT 1926 Mej Cath Cool t ï n det bea padden toelen kenne r van Nederland Men schrljit aan de N R Ct Te beiden is overleden mej ath Jool assistente aaiii s Rijks herba riiun een der beste padden stoelen l tlJttners van Nedeifland In woord en gesehrlfl heeft zi f steeds geijverd voor de verbreiding van de kennis dr zwanmien onder ons volk I akijk zijn ie teinitiooai ste l in Ron die met hanr linlp geaee l zijn geikomeii talrijk de Xf iirsieg tot welker welslagen zij zooveel heeft bi iRedlragen Een aantal af dMingen deiNe r Nai Hist Ver is ïiaöT in dit opziet erooteiv dank spIuiI Bflfkond is ook h Br paddiestoelen boekie in saln en werking met dr van der Lek geschreven Jhr Mr Dr A 1 van Citters t Oud gezanf te Peking Te s Oravenhage is in den ouderdom van 72 jaar overladen jhr mr dr A van Cit e s ondLgeT flflt tePeking Pe tet aaKfebesteiling zal plaats heb ben op Woensdftff a s Ie Heinkenszand De overlediene was ridler van d en Ned Leenw en officier der Ornnio Na au Orde idingen de KonLig ér van Dii Buitenlandache entferscheidingei Naar wij vtrnenieii heeU d van SïMHije aan den Mnüstér van dierwijs Kiawten en Weteaisdiappen Md M A 1 Wasziink verleend net Grooikïuis in de Orde van Civiele De Spiaansoiie ge jant ïraaf die Pratlère heeft gistermiiddö in d werkkamer van den Mirjister de varsierseileïi aan d eze ond rsoheiding n verl onden uitgereikt v oorls is de Minuiter vïM Buiten AiHls aie Zaken Jhr Mir Beelaerts v Blokland Iw noemd lot Ttidder lrooi k ruis in de Orde n fvarel UI n Spsiflje waarvan hel viorftierNci denMinisier dezer dflgen door den Spaanhclien gezant is overhandigd Ministerieel be oek listeron brachten de ministers van W nkTstiwu en HinnanUindsdie Zaken aaai Vullandrj het henite liii g ord van Spoor m traniiwegperaoneel Tfe Nijmegeji eeiï beaoek In tegonwoordigbeia van het voltallig dagelijksich bestuur den geneesheer dten dsrectenr en uo patiënten begroette de voorzatter dier vereegiiging de heefr 1 O Balkesteni de nünisters die daaAp de geheele i arichling bezichtigden Bij hun vertrek gaven de ministers hun jewondering te kennen voor hetgeen hier door eigen krachl was Lot tluld gekoiiten eit sipraket zjj hun beste lenschen voor lieit synnpaltiieie werk d er vereeniging nat Koloniaal feestmaal te Parijs Dit Parijs seint Havfl dbt de Union Colüniale francaise heden een uer zal aanbieden ter eere v mi den Belgischen minisier laspar en van den Ne derlatndrtdilen mi niHter i oniRgwberger die vergeyeld zullen zijn d or tal vaa Belgische en Hollandlsehe persoonlijkheden Doinnergue z l omringd door vewche den miniöters het banket presidieercti dat de poflitieke eni koloniale leiders van verechÜlende Eluropeeficlie landen zal vereeiiigeo De ex premier Frflncois Marsal die prudent vaij de Tnio Perriör de minister van Koloni in Bart hou namens de regeering Jaspar en dr Koningsberger zullen het woordi voeren Doumergue zat toasten op de goaondheid dier Belgi Koiui g sche öouvereinen en op de Koning der Nederlandieii Jnder de aanwezigen zulUm zieh bevinden mr Fyok oudgouverneur ge iw ra t van Indié n r ïreub g MieIraa Swart de tret idenit van den Boixi voor rubbercultuur in Indi de heer PutnMin Cranner en anwieren De moordzaak te Maartensdük Naar aianleJding van ck or Mr Metidiels max den Minisler vwi Juaiuie ge stelde vragen inzak © het opirediMi van den burgemeester van Muiarleiibdiijk bij liet ondeizoek inztake de nnoonltzaaK lo Mawrtensd ilk heeft de uïinister medegedeeld éH de burgekOeebter als ii ulpO frioier van Jusütlt met groote voortvarendheid ini Ulielit heelt geHaan VVel i wewir waw het afgenomen iniebbelijk veirlioor vftn bijzonderen duur doeli bel griiwzaianv ftjit eisdit gebiedemd zooveel mogeli ik lieht ie brengen in deze zaalk I lal dagbladoorrespondenten uitvoerige iiiededeeliugen zouden hebben verkregen is den nninister niet bekenu Dat hel noodaakeiijk zou lin gewee t v n den aangehoudene in het ofjenbaar voor het raadHiuis een pholo Ie doe noiiièn kan de minister niei erkennen Ilit wordt dain ook door den minisier bafreuid t n daiarom zal dan ook met lalle waardieering overigens voor de betoonde activiteit aan den hul pofficier van justitie en de hetyo i ken poiitiebloiu tït em worden kennis gegeven GEMENGDE BERICHTEN Ke n draina Zooal idlfijd schijnen ook thans d e emnen te Solo weer een slachtoHergei sflht Ie hebben van dien dobbeiharlslocht meldt d Loc Bij lietbaoourat nioet een Cli ine eN uit hel Hoera bjujasche onizéltend verloren heb jen Men sprak zeliEs van een halfliuillioe n en meer Hoei vel de mangrcpte sonijjnen iNj zadi had warendeze bij lange na me voldoende omM in sipeelharlstochl te bevredfigen Binnen eenige uren waren zijn jankde posiio s vergokt daaima zijn recbleuop suikerfabrieken en toen heïn e iidölijk niets andeirt oiverbleier zijcsplinlemieuwfi Paekand voor ï nniilc l latzek kon hi i vertreïtken ïs T nii en kinderen tellen niet mee Een Chinees vai Me en heeft lu l grootste gede lt van den bult bin nongeliaaki Arbei onrtict te Groento Naat aanleiding tan de formcele v e gering van de firnne Oosterholl en Wiegerink adioenfabri k en leerlooicle üroenlo om oe ingevoerae loonsverlaging m te tre i ke i loonsverlaging van ïi iieeil hei personeel dierifirma heloten hel hoofdlj stuur van piii H Ki Faibrie vsaTbeSders Bonü St wjilebrordus op te dragen aan üe firma mtee te deelen dat indien voor 30 Juni a s de 5 loonavorlaging niet is ingetrokken de staknig zal worden g6proclaaiie rd ilieropi heeft de IWrect e ier KirmaOosterkölt en Wiegerink gereageerdmet ontslag van he gedieelopersoneel h twelk 80 man omvat i in motorolie gebakken Na het eten van panaiekoeken is liet geheele gezin van den heer De i pjieaiitle aan de Ringvatajft te Haarleiiiiniermeeu plotseling ziek geworden Bij oijdCTzook Week dat de pannekoeken waren gebakken met olie m een winjkel ler plaaiwe getcochit en dal nieai zjch daar vergist Iwd b j de al levering in plaats van bakolie Uad m niioljoTolie gegeven Voloral ejen jongetje van 7 jaar is eir erg aaio toe geweeat Dubbel woonhuia afgebrand Cilöteravond te ongevee r 11 uur i brand ontstaan in het dubbele woonimis bewoond door de gesiSnnen Overstegen eat iieseling aan den Vijfhuizerweg Ie V jÖiuiaen l q liajidbwandMpnit uii Vijvhuiïien wa spocdig ter plaatse terwijl de autc iiotors puiit uit Hoold orp even daarna het Wussciüngawork overnam Hoi iiiocht gelukken die aangrenzeH e perceelen te t eboiudi oodUt de biflnid t eperM bleef tot hel dnbbe e woonhuis diat geheel doOT het TOur vernield wepdi De bedde inboèdfcls gingein grookendeeite TerloreiM © ooii ak is ixnbekeoid VekTJekerinlJ dekt do schadte listermiddag werd heit doolitertje von dt Zevenster die nog pas en week te Punnereiidi wo ont op de brug over die Slottersbui Wal dojor vergaande onvoorzichtigheid door een auto gegrepen en overreden De kteine werd oor demclfden auto naar et gasthuis gebracht waar zij over inwendige pijnen klaagdte De autobestuurder treft geen schuld De achtervolgde automobilist Zaterdagavondi wilden ecni paar agenitien m de Torenstraat in d a Haag een automobilist mee nemen die zich aan eQ i overtreding schuldig inaakte en weigerdo zijn niaalm en adres op ie geveni Toen dè njan in d e buurt van het bureau was traöhitc hij eetnsklaps meT zijii auto er vandoor te gaan Een dier agenten loste een scJiot uit zijn revoJver malar de autwinobilist reed door Toen prongem d e beid ag nt op hun moÉorfiefe Het geluUlO bun den aulontobilist in te halen en e der agenten kl ii ondet he rijaen op den anto en gretep den chauffeur aian Een worsteling ontblond waaribij de auto tegen eien lantaarn paal botste Verdronkcvi Zivterdagavond aijn vier personoa nP llardinxveld met jeterfi roeihootja onder de gemeente Sliedrecht in d Merweide 1 ator geraakt Drie wprÜen gered de vierde da 58 iarigo Ie L uit liardinxyöHt ja verdronken Inbrekers op het spoor l e Laretïsehe politie arreftieeirdeid n 2 1 iarige Larenaohe groeaitephaodelaar fTeriiuan Kalk als verdacht van medepi icbligheic aan de i in de maand April Ion luiiize van den heer Siderlufl te S estei berg geploegden inbraak Hiel diefslul lUi wenï iixgesHoten iii Ihet Huls van Óewairiiig te l rtwiit Thans wordt geiwiobt naar diens beid o me aacladers zi iin oom J K Kffliak epn berucht inbreker en een zekere Van Wegen voorheen te ITilvciwuiiu woonachtig beiden tlians zxmder vaste woonplaats Met dit trio ineem de politie de dadörs op het spoor Ie zijn der voornaamste inbraken welke gedurende den laataten tijd in bet Gooi zijn gepleepd bij diel familie WijnBohenk ie ï ren en in de Bergstichting Brand annachi zijn in den Bosch de magazijnen van de firma Hofstede aan de Sohapenmarkt itgelbranid De aanzienlijke schadei wordt gedeeltelük door verzekering gediekt Kind verdronken Gistermiddag i te Papendtrecht de 4 iarige A P spelende in de Merwed è geraakt en Vt rdronken Eenige uren later hee l inen zijn lijkje opgehaald Dotfdgedrukt In de garage viau den heer Siuit eau de llQ 0ge Ndeuw tTaat in Den Haag zou giHteroöluteoid d e 2i iarige J N I 11 een bostelaiuto schoonmaken em wou daar oe d wagen verpfaaitsen Hij bwachi deai motor in beweging Eeii 14jarigo knaap Joh v d Steur uil de Vailiaullaau m De i Haag die in dienst was van den heer t nit zou daar bij aanwijzingen geven Op een oogenblik gaf ï echter uen motor zooveel gas diai de wagen mei groote kracilii dein H jarigenï jongen aanreed en hear ipgen den muur drukte Mei ingédrukie borstkas en S 3hederbreuk w de jongen badende in zijn bloed bewitstelooB opgenomen en door den eerste hiuipdlenst nagr het ziekenhuis ovorgebrachl waar hij kort na aankomst den geest gaf De cliauffeur werd aan het hootdbureau van politie aan een ernstig verhoor onderworpen De politie beeft beslag op het lijk van Joh v d S gele voor seotleonderzoek en voorloopAg opgesloten RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilveriiim u 30 Omnx Gpoike st 8 u Kon Mill Kapel Huizen vf Dinermuziek 8 u N O R V avond Daventry 6 u 20 en 7 u 5 Grama pon 8 u 5 Vocaal concert u Operette u 20 Dan Simuziefc RECHl ZAKEN De Veendammer Hypotheekbank Zatenla is veixlachte W onidea vraaigïl Als verdediger mi Muller MaeSis ter staving van een verklarinig van vewlachte zicih beioept merkt de president mr Meckman hem op dat hy de verklaringen van mr S Aiiirniaiin maar Ittefst buiten beachouwiuig laat iBlijkena het verdene verhoor is het contract niet doorgegaan miet Sedijn tüe voor zijn hemoejingen ten behoetvie van Lieberma in een provisie van ƒ 75 000 van dezen voixteixle en genoemden Liebermunn daarvoor een procea aandeed Verdachte lanjgdunlg onidervraa ad over ie viraiag waarom hij igeen betaling in contanten maar wel in hypotJwkion dér Veendammer verlangde deelt medie dat oorspronkelijiB geoondiitioneerd waa een millioen in Qontlriten en iCen millioen jn hypotheken Nkderhand is dit veramlerd en is het gewomeB twee millioen in hypotheken Presi lent Wat was de re len dat het laatste milliioen contanten ook was omgezet in hypotheken Vajxlachte Dit g beundiG op verzoek van Lietbermann die op dat oogenblik zvjn geld in andere zaken moeist gebruiken en er was mijinerzijds ook niets tegen Presittent Zoudt gÜ niet liiever in gewoon Hollamlsch Zieglgen dat Liebermann het millioen niet had Waarom apeeilt U nu eigjenlijk igeen open kaart Ik kan toch niet aannemen dat U zonder wikken en wegen afstand doet van iat eene mtiUioen Verdachtje t Kon me niets schelen Wy haxklen geen behoefte aan geUi etn daarorti waa er niets te m om hypotheken te nemen President Niet te belangen van d pandbriefhoudep maar dite van Uw tej eifiparty met imme Liebermann liebt Ü bqr hartilgKK En Liebermann heisft maar fteeds gienwdderd om dat mfWioen te krljigenl De President oralervraagt nu de verdachtie W over heit pamdbrieven van de innerlijike waarde 60 wa itby veidacliie te wt aa S wooixt g ttfL IDe Presi lent maakt ilaan bü de opmerking dat Utfcermann de Veendammer in zgn Atla hypotheekbank wflde j r itn en voor het bedrag dat Oe pandtbriöven ii r Veendammer retmU waand wuren nadat verdachto W tloarvun 36 pet d i ü nühoen had gicnoten Na do pauBB beiert de substitwut oiifice van justitie ill Keilingih eeingc viagtm gestekt aa i getuige Spanjei bei g en wt l f Lïqbaimanin vaak in Üatewte en Spa gespeeld heeft G tuige Hpanuonberg antwoordt dat hij eens met Liebermann in OHtemUi i s gewi sst on dot genoenwle Liebermann hem Um vt teld heeft dait hij in de Hpeelzual v ur me mHIiocn fiianca bast gewppield l t i j ühi6iide in AuguMtus 1927 l j Op de vraag vau tien officier van ju stitia of ook vendachte eiibü waa antwoindt deje i tcih niet te herinneren Hiej nu woixlt be gonnem met het veihoor van vertBlchte J P H W Jr die Verdachte W Jr veiktaart dat zM vader hpm verteUl heeft dat Lieliermann 4 xotgené ma Schürmann ovej mliHioenen beschikte Verdachte is altyd il ê verondertdelii geweest dat er een informatie up Liebeav mann was maar later bleek dat er geen informatie was genomen PresSdent Zi g t u nu eens eerlijk of u al dan niet de informatie genomen hebt U nwe t dit toch weten want de informutJe op Liebermann xoo die werkelü k gt nomen ware moet slecht geweeat zyn Verdachte leelt nu me le t hij na n mfoimatie op Lieberm mi heeft genomra daar hij op igf za van zijn vadei en van mt Schürmann vertiicwwen in hem meende te kunnen stellen De presi lent maakt W Jr erop opmokKtiam lat teze in dfe instructie de vprantwoowlelüikheid voor het gebeurde op n r Schürmann afgesdho en ha l eraan toevwgentte tlht mr Schürmann niet gewaarachuwtl hwt uit vrees da ton van LJefeermann te moeten midtnopen A Is de pa ewwlent den veixlaohtti onderhoudt over dcm borgtocht van Van der Toom zegt verdachte dat deze borgtixAt in handen had moeiten komen van het wpu e bestuur der Veendammer Pi esfdent JDus u vondit het voWoewle dat de borsto t in handen wa van de trawianteir van LiabermannV Verdachte verfclaart hierop den bofgtoohit van Van der Toom vertrouwd te hebben omdat hvj gehoond had dat menschen als mr Patijn mr Limburg en mr Waghto commiaaariasen van te AtLai u ji wolden Bovendien heib ik akkn v rdMlite te veel orp mym vader vertrouwd Rechter mr Briot 7Daar nwogt f u niet achter verschuilen U hebt al Urecteur der Hypotheekbank uw eigen verantwoonlel ijkheid Veixhidhte Ik geef toe dat ik onverantwoontelijk geèiaixteld heb Verdachte veridaart echter dat het nook zijn J edoeling is geweeat me te te helpen de Veendamrmer leeg te halen De defimtieVB contractiMi heeft h nooit ge uen Na Ü n terugkeer van de buwelijltsreis is hdffi den hoofdinhoud der contracten med ge toeld Om half acht des avonds is de zLtthig gA dhor tot Dinedog 26 Juni a Vanmorgen is de behandeling ioortgeMt Veijdaohte A C Möhraïig is thans aan de beurt Deae verklaart o a op uitmoodfein van Liebermann itiTecteur der Veendammer to zijn gewoi deji Hü was vro jer accountartt ibü de Gooiache hypotheekbank en de Discontobank voor CredttetinstelUngen Liebermann vond het geien bezwaar dat verdachte niets van het hypotheekweaen afwist Daar verklaairt verdachte op P meiikilng van defl president dat hü wel moart veten dat Sdhim van der Loeff niet iupir taalkrachtig was dSt toe te gev i Hij meemie echter dat by het contract ook bo gen zoudejï komen terwylli verdachte eveh later verklaart dat er opeohoRtende voorwaarden ibastonden by hot contract Schift v d Loeff De pres izegt dat verd dit aaft den rechtetcomm bad moeten meededen Verd gt dat nog niet vaststomf wat hg als tHreicteur zou ontvangen De ipres vraagt of h niet weet waanMn Liebermann zoo maar opeens over een paar milllioen beschikken kon Verdachte Mg enkdfi algen eenh leD jvaarop de pnea ham kort en goed vraagt hcie h et nu ziit Verdaohte antwoordt met H t O M maakt hem erop attent dat de hoofdcommiasaris van polHie te Den Haag tegen Liebermann igiewaarschuwd heeift Den zin laarvan ha l verd to ih moeten hegirypen RADIO TELBGRAFISCH WEERBEBïCHT 26 Juni Hoogsie stand 767 4 tp La Corogna Hoogste stand 746 1 te lloUyhead erwflchti4ig Krtwihtagie lo stormacditige latCT ahiemendle Z W to NI W wiUid Zweair bewolkt tot betrokken met peMnbiïien en kans op onwe 8ir totfiP OpklotenBI aattviwikeiijk veel koeler Storm op til Vanjnbirgen 9 55 ia dbor hei statioa te De BiH be Bbanmwanrsohwwingwignaal ullgeaonden Weeet op uw ho de STADSNIEUWS GOUl A 26 Juiü 11 28 Zevenhuizen en het Goudsche alachlhiiia In de iSohoonhofven che Crt ihryft ienstfut uit Zevenhuizen ovej de vraag of Zeverihuiizen aich ervenals Keeuwü k Haa strecht Gouderak en Muordreoht zich xal aansluiten bU het abattoir to Gouda Het b bekend achryft hjj itot door eenige Hef Jiflbberfl voor de betrekking van kou iiit s fccearts veel moeite wo lt gtïdaan om de tiaAdsl ien te bevv gen met bUi Gowla aan te aluiten omdat het een hunner dan mogfllüik zal zy n zijn inkomen met fWIO jfulden per jaar te vermeeidei cr Schrijver noemt dan versehrtiende gevallen waarin lie dienst van t slat thuits goed weik heeft venridht Een tlfeffend geval weixl hom Dondetdag op k miaikt modegedeeld Van Jen iboer aiit e ii der by Gouda aangesloten dorpen laig i avonds 7 uur tv i varken dood van cmigeveer Ö O poiïd üJlfci boer weet wat iat met dit warme weer wil zeKK AIb hot vooi het Midersioek wn dag 111 tk noüdslaohftplaat 4 moet haTiiger jflan kan men zoo n dier vedl beter tii ect in de gt ond stoppen omdat het todi aflgekeunl wondt taar hot lan bedorven Is Nu d Kir de nieuwe regeling het varteen rechtstreeks naar het slachbhuks in Gouda kon woixlen gelbracht wilde hü een fcansje wagen Hy gooide het tW op een brik en rA l het naar kiuiia Op het slachthuis gekomen wend het Jirect opgehanigen om toen in ik koelkamer gebracht te worden Buiten wa het warm in do kuetkamer bcnietlen nut Het reaultaat was verrasseml Het varken werd na een lag goedigekelurd en te Gouda op de vrijibank verkocht Spreekt dit gevalt geen ihoekdieielen wö k n gixwt belang het is vH or een boer a f hij in een gemeente woont ilie m aangesloten by een abattoir waar ailc hulpmiddelen aanweabg zijn vraagt de hryiver en Ihij besluit met krachtigen aamlïiang op dien laad om tot aansluiting over te gaan Aanbesteding Ghhen ElectrJach bedt f Üurg meester en Wethouders dezer gemeente hebben hedenmitUlag ten StadSiuize aaikbeateed a De hoüstellirng van den srhftiilfinganmur om het bu4zenterroin van de Gasfabrioken b Hat venbouwen van het traniaformatorhuia e iti Amerika en c Het maken van een transformator reparatjerTiriohtimg voor het Eiectr I lrijf Er waren ingekomen dv vofligende 6 msch ry wi ngid i 1 jetten De heer J Th van Dyk alhier voor a ƒ 688 voor b ƒ 939 voor c ƒ 1372 De hear J F db Groot ailhieir voor a ƒ 745 voor h ƒ 948 voor c ƒ 1216 Be firma E Sauwtera Co allhder voor a ƒ 7W voor b ƒ 1095 voor c f 1188 De heeren J en H Overkamp alhier voor a ƒ 857 voor b ƒ 791 voor c ƒ 1162 De heer D Hoogendoom Jr alhrier voor a ƒ 995 voor b ƒ flUO voor c f 996 Dö heer C G T de Jot g alibier voor a ƒ 1354 voor b ƒ li6a voor c ƒ 1676 De gunning zal nader wonfen bekeml gemaakt Aanbesteding Oistermkkkag is in ten Haag in het stadhuis aarlbesteed het aanleggen rioleeren enz van straten in Ihet bouwplan van tnpronaen twee le gedeeRe omvat t erde 1 het leveren en verwerken van ruim 6100 M3 zand ongev er 1100 M2 Zlweedsch graniejkeibeatrating ongeveer 1 950 M2 WaalkJhrkerbestrating ongeveer 850 M trottoirband en het leggen van 500 M riool LaagHte inaohr fistier was de fa Gebr v Bo leg m te Loosduinen met ƒ 46 719 De N V Aannemings MiJ voorheen Zanen en Verstoep had ingtoschreven voor ƒ 49 740 Goedkoope treinen naar Arnhem en Nijmegen Op de Binsdugen 3 10 17 24 en 31 Juli 7 14 21 n 28 Augustus en 4 September 1928 zullen van Rotterdam via Gouda Utrecht en tusabhenliggende plaatsen goedkoope treinen ry dien naar Ere Awihem OoaterbeekLaag en Nijmogen en terug De trein vertrekt va n Gouda te 6 52 en keert a avonds van Nymiegen terug te 19 4L De verkoop d plaaitakaarten tot een bepeikt aantal heeft tielkens plaats des Woawdags tot en met Maandoigs Wooraff aand e aan den dag waarop de trein loopt en wel toti lüès iMaar daga ten lö uur of vroeger Indien het vaistgestelde aantal plaatBkaarten ia uitgeschreven DeeJnenjera kuTinen zich bij bet nemen van een pUiatskaart tegien regen verzekeren Bond van Markt kooplieden De Goudaohe Bond van Miarktikiooplleden Door Eendracht Sterk houdt op Donderdag 28 Juni a 9 in de ibovenzaal van Hollandüa een ledenvergadarlTïg Burgeriyke Stand GEBOREN 22 Juni Teunis z v J Radix en J B Vermeulen R vam Catsweg 154 Adrianiv Rafelina iv C A Prins en C van ter Byil Snoijötraat 47 GKITiOUWiD 25 Juni J M Vos en D M G van Eyk OVERLEiDEN 22 Juni Aaltje Boer gehuwd met J H Kodh 26 iaar 28 Juni MatthUa van As 68 jaar 24 Juni Adriaina WillenïinB Kok 3 jaajr Agenda ïem Zangv Excelsior met oml afd Jeugd koor Rep plken Maandag v j k öH 7 4 u voor gem k 8 10 Bovenz café Nationaal lederen Woensdag des m inis te 8 uur iji Sociëteit VredeJjest Sehaaldub Mess maker Clubavond Apotheken Do apotheek van den heer F A Dee West Haven is tot en met Vrüdag 29 Juni benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds des rawihts echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK BEHKKNWOtiDE Maandagmongen toen de vrouw van P Koot alhier op eon stoep aan dü voorwcteriiig eenige werkzaamheden rerrichtte is onder dat zij het merkte haaa 2jarig Boontje in Ie wetering gevallen Eenige ou nblikken l r mbtte ze t kind en aig zü et vooj flver drijven Gelukkig wist se het nog tebereaken en levendi op den wal te brtwigen BODEGRAVEN Begrafenis Dr J J van Bruggen Onder zeer groote belangwtellmg liet ft i uterdagmid kig op de N d Heiv Begraafplaats tpraanièbeustelling plaats si i dr J J van Biiigigen ai üa tevBodegraven iNonSat de kist met het itoffelyk hulucl in lip kapel van het kerkhof was geplaatst heeft allereerst mr H E la Hm al vriend ten overledene herdarfit Spr deeil daarby uitkomen dat nrwt dr van Bruggen iemand IS heengegaan die aMerwegen een groote achting genoot e aD geneesheer vooial zidi overal beminid had weten te maken Zijn nagedaldhtenia zal fon ook by zyn talrijke patiënten in dankbare herinnering blyven Vervolgens heeft de heer Blazer namiena het Ziekenfomls dr van Bruggen herdacht due gedurende tal van jaren als mttlicu daaraan verbonden is gewoe st waarby hy dien overldriene schetste ails iemand aan wien het Fonds e is verplwht ikwr de wyze waarop hij steeds de belangiHn Mr leden heeft behartigd NMet alleen was hy een kundig medicus d ch tevens een man met voortreilfolijke gaven des harben die zioh met hart eti ziel aan zyn jjatiënten wijidda Spreker besloot met een woord van troost tot Ie fanrtiiie en gaf de verzekering dat zy n nagedaeiiterais bij het bestuur en de letlen van het fo l ateeits in dankbare hor innering zal blyveri voortleven Vervolgens wend het wooisl gievoevd door een majoor van giezomWieid die in heriraiering te acht dat dr Van Bruggen tünh ns de motnlBsatie toon hy in dezelfde functie als spieker werkzaam was zi lh heeft toen kennen als een man met voortreffelijke karaktereigenöchappen en met uitstekende wetens happe Öfcc kennis toegerust Tenslotte heeft de heer K Stein narnen de vereeniiglittg Hetproene Kruis ten overledene herdacht en daarbij de groote verdiensteit van den overledene jegems deae vereeniging in he Ikdit gesteld Hierna wertl de kit met het ftoffelijk hulsel grafwaarts gedragen Nadat er bloemen in het g raf wren ge strooid dankte een broeder van den overIMene de aaniweaigen voor de laatste eer dfen doode bewegen GOUDERAK Gisteren is de melkryder Roozeboom met zijn melkauto van len dijk igeredon en aan den binnjenkant terecht gekomen De n plk ging verloren de auto werd zeer zwaar bejjchadigd De heer R kwam er ongcileerd af Gisteren is het paard van den lan llbouwer A Verstoep te water geraakt Toen men beaig w het dier te halpen kreeg den landbouwer V ten trap van het beest in het gelaat welke aoodaniig aankwam dat de hulp van Dr Bcekenkamp nooilig was die dfiii man heeft verbonièen HAA TRECKT De besmettjeiijke veeziekte mond en klauwzeer biyft in deze gemeente en in het naburige Vlist izich lamgoaam uitbreiden Do ziekte heeft in den regeJ gelukkig een gunstig verloop daar de mieieiste heren slechts licht wonieji aangetast Sterfte als gevolg der ïiekte heeft zich nog niet voorgedaan Thans aangifte gedaan tloor C Burger aan den West V ister k dat syin vee oor monden klauwzeer ladende m Op Vrijdag 29 Juni a s zal in een der lokalen dw O L iS l 5graiheid bestaan totkosfcelooze inemting en herinenting Daartoe zal op dien dag van 1 1 uiXr een ai frrfig worden gehouden Aan de in ge direvenen dea licnjtjiKér 1929 K Buitelaar en A P van Peperstraafco Ls oor goed em aan N Steehouwer voorioapig vrystelilling verleeiadi van en diienstplicht wegens broedieidienst Ter Secretarie i door een wiBlryder aangifte gedaan van het veriiezen eenci gryae ifaibawline regenjas SOHOONHOVSN Bevorderd tot imni arts Onze stadgwuoot de hoer J P Niekerk JaaiBz tlaagde aam de Utrechtaohe Universiteit voor het examen semi arts Spoedetschende raadsvergadering In verband met het feit dat in de Pi ovindale Staten de vorige week het prowinciaai wegenplan Ih vasl gesteld waarbij de veAeteiüng van den Lopiker Vflj irk of die route Sohoonihoven Jutfaas feörst in le tweede periode tlu r a 1934 al plaats hisbben ifl naar de Sch Crt melid t voor hedenavond een apoedeiachemie Raattavergadering l l iad waar voorstellen van B en W inzake het op touw TCtten van eeni adi eabewegönig pm zoo mogelyk Provinciale Statea tot aiJdene gedatftlten te brengen bespro é ken zullen worden VLIST Op Vrydag 29 Juni a a zafl ten Raadhukw van 2Vi 3 uur gelegenheid bestaan tot kostelooze inenting en iherinenting Aan de ingeschrevenen der lioh ting 1929 W J de Jon 00 voor goed en aan J J Vermey is voorlooplig vry teiling verleend Viin don iliienHtpt lold wegenw biXM lerdienist INGEZONDEN Buiten verantwoofiieHlkheid der Redactie iXt verworOwng aer Moderne Vronw Uoutia 2 lujü lÜJo Mijnheer U hudM teur tinriiK le vtlrixxïïv ik u beleeld lol lift UfmUHun van av volgende opmierklngni et likoed bevangt dm Holdeiikt iwU ii nuHi mj de gudachtt uuu luH jireven nflur jn ns iii ortiiiij in üi vrouwelijke natuur l pol Uüillanu En Sohopeidiauer heieft ge7Ai d buro a stent aan 0to dame iM ar1ik l n ge t hTfiven door veir Hidvillende dannew en w n vrou man openbaren den tljdgetwi van 1k ufwident hiuropa en de oj vattingen als aootUuiig uifi gqed I e airliketejL ïkK gwioiim n eicltter fi lii veor mij geen ol i om te poU ni sderen Zeer biizonderli lioni i dii uU ui artikt iitn van Mej bjmiioy w iens geKclirijr vï l zit van aiiarchisntie roinan Uek en gütoofsartikelen Freud aelit ik wel nooüig hiw etiis bi te halfn l e leveairfjesüliouwing di © Mej Emmy vertiier In haar aröikeleai dialUhiert de luïuding lot he lmwoH k fflou oonsteqiienl doorgOToerdi noodwendig finoeten leidki tot de ontbindinigs van den Staai nat Hfralle be woir Usrai rs die Mej ¥ mmy iiièf een aanzoek v re rd n deware nog öiet was begrijp ik wdl uithaar ge cliTijf want psyehisoli getóen blijkt bij vrou ven aiü id net een ander bedioeld lè ai l e w re i iivoor vrouweai van achrijfsiftr s gelïalteis een apaohe int€ löctueel of niet Kr is allied oen aeivawrlijke kant aan ioh voor vrouwen op gelijke wijaete iuteresw epen IH wereldhislolrieheefi geleerd dat fll f vrouw ziohgaal eiimnoipeeren eni oo doendenaar grenaen te buittyi gaat er grootere aak 3i verloren gingen hwi ftrlekHdhe en Roineinsdio volk Ji ons eenvoorbeeld en ook Aoam lel dank EEN AB NN ONZE lyLONIEN Luchtvaart in Indië Tu sschen h gouvernement en de N I Luchtvaart Maatsdhaipp ls h t contract geteekend beti ffende het t6t atandbreng m en oiKterhoudön van geregekle iluchtverkeersdiensten in Ned Inriië iHet contract bopaaft iat de Miaatachappy bevoegd is tot de oitoefenimg van alle andere verrichtingen tot liet ludhtvaartbedrgf behoorende zoouIk onder naeer plezier toeristen ristenen pa opaganda vlluchteit luditfotografie en terreinopncnring utt de lucht inaeotenbestryiUng enffi Het bedryf der Maatsciiaï py vangt onge eer 1 Sept van diit jaaj aan 13e Maatschaippij veHbjimdt ich de volgende luclïtverkeeradiensten regel nuitiig te oa lerhoudten a een dagelijk schen dienst v v tujschen Batavia en Bandoeng en tusschem Batavia Stanarang en Stieraibaja te onderhouden motiandvüegtuigen en hehoudena onvoorziene omatundigftMsUm te op nen op 3 Septemtier 1928 b een dientrt eemiwaaJ weeks v v tusHühen Baitaviar HSinigapope Belawan in laatstgenoemde plaats aansluitende op d aankomende en vertrekkende mailbooten t onderhouden met watervlnegtuigen en belhouKlena onvoorziene omstandigheden ttiopenen in de eerSto weekivan het jaar 192 1 AUe in bedrtjif te brengen i€ gtuigeni z i voorzien van radio telegra£iache of telefonische ontvangen seintoeatellen en van het peraoneel tkat met de ttodieniog hiervan vertrouwd ia Het Land stelt de noodigp vKegteirreinen en vlieghavens ter boachakkiing van de Miaiataohappij om er gabnurk van te maken en ib iveindien krijgt de Maatschappij de beschikking over hulpmiddelen ter verzekering van een veilig veikeer De iMaatsoha ppij ia verpMcèt met elk vliegtu ig het iiantal passagiers 3n Èe hoeveeliheid püistzendlinge n on goederen te vervoeren welke aich daartoie aanmelden i oapectiBvdy k ten vervoer w ortlen aungebüden en waarmeile met naChtneniing van de ejsohen der veiiiglieid elk vliieg ui g kan wolden belarft IVïïjtzendingen hebben hierbij deri voorrang Voor elk vliegtuilg aail in verbanul hiermede het maximum gewicht en den omvang van de te vervoeren briafpoat en pakketpoataendingen wor len va stgeabeld WaiHieer loor welke oorzaak ook voordat de vervoeade pa sag iers paatzemlÜngen en goederen hun bestommling hebben bereikt de voorbzettiaig van een vliegtocht mocht wonliMi verhinderd al de MaatsciuiM ij voor haar vekenang maatregelen treffen om bedoelde reiaigeirs poetEendingen en goederen aoo spoedig mogiedyk naar hun bestemming te brengen Het Land zorgt voor de n dige weers en verkeenAerichten Hi t contract atelt vervolgena diiverse vooiAvaurden voor de MaataohawiJ va t met het oog op de veilighBid Viastgcjégd i s venlet dat tie maatfiehappij oip Ie dtwr haar geëxploiteepde lynen gratis vervoer zal verleenen aan ambtenaren indien 7 ulk8 door de diiracteur van GJB in het belang van de liensten ten behoeve van de bungorluchtvaant woitlt gewensicht en mdts op het oQgenIbtik vian aanvipage in het vliegtuig plaats faeadhikibaar is Hot Land verieeivt aan k nuutts9luij pU een byidrage in ie exploitatiekosten Vaarunder ib grepen f OdWi hryVingen die zal bedragon in 1928 ƒ 00 0 0 in 19 9 en volgonda j ren tot het einde van 4le overeen komst ƒ 1 000 000 I oze overeenkomst gaat in op 1 September latiS tl duurt U t 31 DecenrixT 19 i LUCHTVAAKT Noudlonding bij We ep i istt rnMtW g offi Vi uur moest op o yi heide te Weaep het Duilsolie vliegtuig B 1146 wegen een defeat landiw Mei eim auto iK gavein de l i 4de vliegers aictt eerwt naair lM t kasiip te 01defdbroek om miatetrlqfail tor hm telting van Iw l deleot Daajr ontbraken e ter ik iiiidïlelen waairna üij naar Zwolle lipi gedaan oni he moodige op le Ikole pla een nur of vl l kom men weer opstijgen i ii koen ettein in de ricl Img Dtnisfhiand SPORT EN WEPSTRÜPEN ATHLETIEK Oen di n Staind van de campieiiitie van ïOuds lie n Adiletiek Kring na eersten geliiouden oora ppititie ieg pntt Tw edo klasseT H O K I louderak 11712 52 T HO K I 9493 40 O N A I 9405 10 Olytupia I Ö071 öa Kxt e or 1 K814 34 D O K 1 7750 2Ö Vire et Ct leritaB I 5287 99 Deipde klas T H O H I Bepgamo 77Ö2 7 7 N II 7494 1 ireH et releriati II 6897 2 O N A llï 6754 O N A ÏV 4684 5 T H O R Ill i 49 M 9 IVim et Olerilas lU 3791 7 Kxcelsior 11 2589 5 Aip Mn I Alphia I Homvasl l iOlKlfl I nd i fl pnt Dames klaawie Quick I 3060 67 KxfïolsiOT r 2031 88 D O K J tUO 67 MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Votfmarkt 26 Juni Aanvoer 252 paarden 13 veulens 736 nmgere runtleren 748 vette rui doren 190 vette kalveren 172 nuchtere keveren 139 schapen of ilamrunereui 53 biggen 1 bok of geit 87 graskaWeren 18 overloopers PryEon Vette koeien le kw ƒ 0 51 Oj64 üe kw ƒ 0 46 O tó 3e kw ƒ 0 34 39 Oliwen le kw ƒ 0 50 0 62 2e kw ƒ 0 46 0 48 3e kw ƒ U 43 Stieren le kw ƒ a4 0 48 2e kw ƒ 0 43 3e kw ƒ 0 38 Kalveaen le kw ƒ 0 69 0 70 Ze kw ƒ 0 55 0 60 3e fcw ƒ 0 42H 0 47 Meikfcoeóen ƒ 20t 415 Kalfkoeien ƒ 210 410 Stiexen ƒ 120 550 Pinken ƒ lOO 150 Graakalvenen f 30 50 Vaarzen ƒ llO 225 Werkpaanden ƒ 200 300 SAsuiApaarden ƒ 100 170 Hitten ƒ 120 175 Fokkalveröi ƒ 16 25 Biggen ƒ 6 1 Overloopera ƒ 18 18 B gen per week ƒ 1 36 L60 Handel in l eiein en ossen flauwe handel prjjeeoi van giistereuL Stieren tamelijke handeV pry en vast Vette en grawkalveren gedmVte han llel zelfde prijzen Paarden kakne handel Biggen buie handel Ii gere en Overloopers weinig thaaidel Coöperatieve ïuiniersvereeniging Gouda en Omstreken 25 Juni Koiukojnmers le x H lO llM ia 2o 1 5 ö H yü ld He i 3 0O Ü 4U geitj le 1 9 12 id 2e i tt 10 id je 1 4 6 lomalen A f 29 aO id B 1 al ld C 2 i eulen f 18 d j operwten t 21 24 Capflpncijnietrs ï 21 2o btamboonen ï 75 79 Öniibooneii I 71 77 Bioendiool le £ 5 40 11 70 id 2e I 3 ö 60 id 3e f 2 4 50 bpikkool f 5 7 l eien £ 6 11 80 Postelein i 2 708 10 Spinazie f 3 50 5 70 Kropala f O ïO 1 90 Anrilijvie 1 2 10 3 20 Tuinboonen £ 10 15 Röaarber t 3 90h 4 6O Sejldetrtel f 0 40 1 2Ü Aardbeie £ 21 81 Bieren £ 5 40 Coop Ver De BoBkoopsche Veiling te Boskoop Rozen le kw Ophelia 55 100 joliden Ophelia 31 45 Mairoel ROuyer 50 Hadlë 50 86 Claudius Petrnt t 50 90 Columbia 60 Butterfly 32 60 Mfic KelTeir 51 7Ü Wïlh Kordes 71 87 Mme Mm Bouché 61 8U Rosadindia 49 52 Polyanlharozien 50 57 Pauls Saerlet 60 65 1 dversen Daiilia grootbloemig 71 Gladiolen 48 51 La4hB rus 12 15 Pioeatei 69 93 Oanuipanula 22 35 De pliiniujii 23 Kaaamarkt Bodegraven Vanvoer 40G paTÜjeii 18716 atuks wiegtind 149728 K Ci Prjje le srt 111 r m f 51 54 ie art f 47 49 awaartiere tot £ 58 ïaiuSer r m f 44 51 LAATSTE BËRICHT DaAADLOOZE DIENST De reddingspogingen van de groep NoWlé Wy ontvinigien hedenmorgen het volgend telegram Uit Spdtsbergen worden slechts korte b ï i diften ontwangen van het Zweedache expJditfest p van kapitein Thorriberg Daaruil blykt dat het Fdkkervhegtuig van luitenant Lunddoerg dat Nobile gered hee£t totaal vernield is Vermoteideiy k is ook Je motor te schadigd Gemeld wordt dat de Zweedsdne regeering ziich heden in een aittimlg van het kofcünet zeil ibezighouden met de vraag welke maatregelen kunnen worden genomen om do voron eiukteii te hulp te komen Het womenien beRtaat ivog twee vHegtu en een Fokken machine en een Harillaiid SportvUegtu naar SpM bergen te zenden he ecrato bestuurd door Juitenant Kkman Beijtlo vliegtuiigen zouden reetlfl h len vond Vstor Tromsoe vütigen en vandaai I cr tKiKlp tuwy KdHtrtgHbaai vervoei d worden De afiatand wèWCe di ie vliegtuigen kunnen aftagBon is n l tè kl n om Utarheen tje vliegen Ze worden van ski s voorzien om op het te kuraien landen I e groep n het kamip van Nohil beachikt nog over levensmiddelenivoorraad van 2 maanden on le nwwBge uitru fting rtukl iii Z K wel fc ItaManen al de Finsche vlieger hetrf en zidh met hun toestellen muur Kinigflbay be gerven om met d Zweiwlscho expeditie samen te etken De achtergeblevenen aan d n Noordpool U8LÜ 26 lu ni VolgeiUB hiior omvangen beiriehteu bt taai ör weinig boop dia d © MiBlingrenR groefp nog kan woirden gertd Zij wor door oenieste dtukiuidlgeu ail verloren t eschouwd daar haar voorraad leveusmiddefleai bi l xeer zoujiiig bebeor tocii reeida elenige dagtüi nsoet ujfl uitge mt het aal vermot dieiijk 3 h 4 Wfekt n duren voortUit die achterge blwenen vande Nalj ilegroep eai luitetott H Lundbargizullefli ivwtraien gered tensaii liiet aeerspoedig gelukt tien nieft oen luchtvlipgtuig op aki s af t e M a üoliwidat niiet dan moet gewacht worden tot het ijs voldoende aal zi n gesmolten om een landing van een vaierfvliegtuig in de nabijheid mogrtijk Jfe uHukern Ê Van het vüegtufig l adtnm mte Amuia sen aaa boord hoort men niel Jieu nmakt ïiioh daaronitrent ernstig oogeniBt Vliegtuig neerges Op het viliegveld te Poaen is een militair vlieKtuJg omlaag geetort HeL werd totaal verriieUL De beide indttende öfïicïeren werden gedood Ontploffing In een kniitCabrlek Uut Rio de Janeiro wordt gemald dat bÜ een ontplofüinig lin een kruitfabriek te Nova Bollpeba drie personen werden gediooti en veïen gewond Chèque veÉAilBcherfl Volgens berichten uit Konatantino el is le Turkaohe politie eon vervalaching van chè iues door een internationale misdadigerdbemfe op heit spoor De bende wast van de Yoniache bank en van twee Itaiiaaneciie banken bedragen tot een totaal van 240 K Tuikst ponden lin handen te krügen VevMntspoord Meer dan j60 t erèanen werden gewond by Se owtaporingii vanr don retn uit Miissouri zefven mijt t in muiden vad YatAitf Kansaa Een EgyptlscH KabinetV JU Cairo woóxlt geseid da do Kof aan ImiaiBH Skli Paaka de vonningvan een aioiiw kjabin el hjeeft opgedj gen Onder de autobua Hedemnorgpn i e en 10 uur reed iu üte Papenlaan fo Muiifl ai een dome vergeaeld van ha aT uian pör ïiets in de riiditüig van het iCAm Aan den 1 akerkaiu van den weg uit de riebting Gooi naderde toen d Gooiache antobus op weg naar Ama je rttoni De ohaulfeiur gaf aigaaleo niaar het echtpaar bleef links rijd Toen besloö die chauffeur ook linlk te passeferen en haalde uit Op het laatste oogenblik echter stak de damei toA naar rechte over Zij w rd doOr d n bua aangereden en kwanv flr ondfer De auto moest worden opg vija d De dame bleek haar rug tel beibben gebroken emistig aan het hoofd gewond te zijn eni bol ei di n lUüVWÜg 8 knetfed te ijn Nadat dr Öioit in een n bi zijnde boerderij die oer te hulp had vefletnd werd dö dajue naar Ams terdana overgebracfait Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 25 Juni 26 Juni Officieel Londen 12 10 8 12 10T4 Berlijn 59 31 9 34tó Par a 9 75 9 76 Brusisel 34 66H 34 68 Zwitser laaul 47 84 47 8S Wemen 34 95 34 97 ï Kopenhagen 66152 52 Stockholm 66 57 i 66 62 Osilo 66 47 1 66 45 New Voik 2 48 2 48 j Niet ofAcieek Praag 7 5 7 36 Madrid 1 12 41 12 Milaan 13 06 18 06 Beursaverafcht De iaf faSt j op de AmBiterdajiKcdie eiffeclmubenrft wat h wlfwu tot een ininiiimm ingekromipent Meiïs vooriindufttrl eetew wa d © l ai stelling jbijna geheeï verdiweneai Ven ht teunstaijdeaandeeleï werden MacttWWs boi ien dp dlotkoerseoi van gistere i ingeaet dodit dtaarna had eeii kleiiiie re ctie plaais PhilipKaöndteeJtan vrijweil onvofandenrd R 3i vrij dlriikke affaire ontwikkeldessich in Koninklijkem ui © p ijsboud ndwaren docii ten slott itom oo t geen noeaiw i6waard ige wljïagingen ondergingeo i A Ml V Rubberaand e 4 3i haddien een teer b etrkt aanbod liwBQTbij Amaterdani ne rubber e i enkelie minder courante soorten iets lager kwameni te liggen Sdheepvaïtrtpepderen trofeken geringe attentie toch bwd hel aunbod e nigaiins de overhand