Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1928

U or xe zoo gefcalmeerd waren lat ae zich door de aan boonif trelromen patrouille ïoniler verzet lieten arresteeren Te Colombo ziji tie 8 vwistekeHngvin van boord gehAadl Door tten politiereclvtei aldaar zyn zij aWen tot 5V maand ffevauir niastraf veroordeelde OOSTKJfjiiïjK Slactftoffei vfn i ün plicht Toen tte sjmllreJin van Weetuen bet station RasïheirAur StJiermarken binnwireexl merite een wiaaelwacliter dat ofschoon het aignaal veii was tie wiHïiel verlce r l stomt Hy slaagde er In op het laawte oogenblik tien wissel om te Kooiei zoodat de trein red Vaa Hij weixl aelf echter ipo len U in gegrepen en op s Iag getiood DUITSCHLAND Zwendelaars veroordeeld Te pi 6slaiu is He le rt 30 April een proces tegen twee zweralélaars gaantt die met wL tche voora iifl ireling en mensclie die gawne een landhuisje wilden hebben i uim lOlt OOO Mark affiianitig hadileif gemaakt Tot dit doet hud ten zy den ileichsbaubuiwl gesticht een onderneming tlïe in haar prosfpectuasen beft eertte lantlhuiMJe Ie bou wen maar inderdaad aMeen de gehlen He goedigeloovigen als eersten termijn irtoi btcn in dewztik fïtak Na een zeer iangnhirig gptuiff erhbor ejwaren n TOO benadeelden rs t an Zatewlag eindielijik het vonni gevold De twee beklaaigKlen Appelt en l emiemawn zijn veroordeeld tot 1 jaar 9 maandeh gevangenisstraf BELGIË Chaufi eursstaking te BruHi l In Brussel ataken do taxi chauffeUrs sedert een jiaar dagen Het aantal stakem bedraagt ongeveer 450 Veei merkt men an de stalling echter niet daar de chauffeurs die een oigen auto bezitten voortgaan met rü ten De atakens die een vawt loon liebl en van sl chts frcs 9 60 per dag maar venter al de fooien mog n houden ei chen venhoogjng gjngvan dit vaste tleel BINNENLAND NederlandHche Keit vereenii ing f Ie Kouerduiii hee l de Nederlauüiidi Keisveretïni giiHj liaar al cireene vergwdering die 18 Mei yt wa gehou den doclh welïter ageii a ni ui itlgewerkt kunnen vyarcU voortgej et I e atdeeiwiij l t cnt lail voor icfil id dat niC er dm tot iili luii v nii tun leiderNwordl veriaiiyfi dt In hereiMl ÏB dat hij taci heef m tli I idei van een groep op te tred n dal hij ai ie beröizeii slraök i uo ei iugeh i blekend is dat hi vokdiende taiei keniiis betoH He voorzitter n M 1 v d Klier zei dat onntreoit de l l iera intormaties worden ingefwonnjen Nten moet e ch er ber enkeiï diat het bij de spelle uultrei iig v fl d e vepeenifting heel nioeiflijk wordt geschiktó leÜl erH to vindieBi Vandaalr diat men oepe e bo paiingen fiiiqqf Iiebbeïi Men fieeft altijdi nog de klachtencomlniissre due omtrent dte klachten over een ieder uilwpraiak doet De heer Rii betrk tÜtrerfit merkte op dét het klachten regent over de le iders ïlij hüd een dossier van niet ninder dan 28 pagina s met klaciliten aan het boosJdbest ur doen loekonien Oil dttssier is naar hi i van den dirootenr den heer Pieiers liad vernomen zoek geiraakt Verder d eed hij inedtedecliiig van eeai brief die Hii van een leidier heeft mitvangcn eii waarin deze hem allerlei dingen vraagt die een leider behoort te welen en d ie aantoont riat d eae leider nog nooii geweebt ia naar d stree4t waar hij nu hel geeelschap tnoet rondleiden Oe voorzitter antwoordde dat ile e brief bewijsl dat ü schrijver een conarfwncieus man in die zich bij zijn niedeleid rs van aUeirloj op de boogie Vil stellen l at hij d aiapain ongesohild 7 0U xijn zag hl i niet in liet voorfrtet werd ingelrokkèii Breedvoerige dis custtie onlsfwn v wh tover het roors el f trecht om op de algenieene vergadering een ootomissie van 7 ledeit ie betioeinon geen lid van hel hoofdh stuur zi die die tot taak heeft d e heg root ing voor net volgend jaar na te gaan en bij accoordijevinding goed Ie keuren Het voorstel j nief j yj legon in stejuniien verworpen Keti voorstel llreeht om het voor jaren ttangegaaii contttict inzake de uilgM e en expeditie van Ketzen en Trektcien niel te verlengen of te ernieuw ïii dan na mudhtigiiig der algeiiueene vergadering werd tm hestriidjng ingetrokken Een ander voorstel Utrecht had de bedocün imperalief voor 1e ï rhrijven dat de zoogeniaamdio mitialief reireu drieinaa irt hei orgaüii moeten worden gepubHceeird waarbij d e hwr l e De beier v d Key Anislerdanv meende te hebben oj enierkt dat er bevoorrechting piaala h eefl viin den eenen leider bovffi Oen anderen Imperatief vooTsehriiven van de plaatsing is wel aan te t cvelen Hel voorkmni üatt vredMiheJ d üoótr hel corps leiders He voorzitter Aei dat die iflitiatielreliaen niei in he g ddrting koimen Dat ze op het oogenbtiklKttiel meer liet voornaamsio element iii de vereeniKJing vormen is volkomen logsch apr zegt toe dal uil alle nuaohl bevordteré 7M w orden dat de reizien die goedgek ird zijn ook tullen slagen Utreoht irok loen zijn voorliet in Ook lï t voorj ftK VftlchMre om van die nieuwe eide i een eJdree te vrag Mi van i l ii plaals van f iiSti w erdl ingeirokkeoi He heer Havetm H r venhage Jddende bij die rona a g een motie in waarin de wenscliieliikheid worvü uilgesproken j an slatuleav en regU nmntsherzianHig I eze motie i na brw duoerige he sp eJung verworpen tr Wentholt belast met de leiding van den aanleg Twente Kynkanaal Naar wjj verneinien wopdi dr ir Ïj R Wentholt hoofdingenieur van dei hijkrtwalerrttaat y Nijmegoii met ingang ven pleniber a s ovengeplnai t naar Zutphen en bet la t met di leiit itig van den aanleg vaii het l wenle Kiin kaneal oorts vtTiKinï de Tet dat dr ir C V hely hooidingeniieur bij den Rii swatert taut te Zulplien nvei ingaiief van dienzeltden dalliim over epluutrfl w opdl naar Nijmegen als hoofdingenieur voor de groote rivieren in heleerste rivierarrondiisae ent waarbij hij levenw belast y a1 worden mei de voorbereiding van de verbetering van de verhet ring van de Maas 1 H V d Loeir t In den a fgeloopen nadlit is ie Zeist aar hij l ïï hersiel van gezondheid vertoefde op 5 1 iarigen leeftijd over e len de heer 1 H v d Loeff uiigeyer Uirectenr van Hibainlia en de Eimoliedésche Cnnrant te Enschedé Me overledene was voorzitter van de a fdeeling Twente van de pattroonsor gani alie in hef bo 4c kruikkeTsbedrijf Zeeiand q bevolking Te bevolking dor provincie Zeelanf heBlond op 31 neeeniiber uit 124 844 Tiianiien en 124 579 vrouwen totaal 249 46 23ielen tégen 4fl 9fll o y M l eeeifi eT 1926 Mej Calh Cool f Ren det be te piiddenptoelen kfjmP ir yan Nederland Men schrijn SBn de N R Cl Te heiden i overleden mej atli ooi assistente aam s Rijks lierba ritun een der beste paddenstoelenLeinners van Nedeifland In v x i d en gcschrifl heeft zi teetk geijverd voor de yeTbreiding van de kennis dfzwanvinen onder ons volk Salriik 7 ijn ie tonitioonptelbifli en die met hmu hnlp gereed ziin gekomen talrijk de ext ilPsies tot welker w elslaigen zij zooveel heeft hijgedfragen Een aantal af deelingen deiNe i J al Hisl Ver is liflöT in dit opzicht grooteni dank acluildig Balkond is ook haar paiddieRloelen boekje in sahieiiiwerking met dr vaA dot Iek geschrevefi Jhr Mr Dr A 1 van Cittern t Ond gezant te Pekingb Te s f ravenhage is in den ouderdom van 72 jaar overleden jhr mr dr T van Cil cirs mHi ge7 anf iePeking He teraawiebestalling zal plaala heb ben op Woensdwfe a Ie Heinkenszand De overled one was ridller van den Ned T eeuw eu officier der Ornnjo Nassau Orde Buitenlandsche onderscheidingen Naar wij vtrnemeii heeft de Koning van SjKinje aan den Mnvister vaij Ond erwijs Kiuwten en Weteuiscliappen Nlir M A l Waszdnk verleend net Grootkruis in de Orde van Civieie erd eiisten van i pianje t r ijl Il il r SmidI hüoïcBcominties aan het I tepa riemenl benoemd is lot Comnitt lde ur in die orde De Spiaansche geaant iraaf die Pradère heeft gisfermiiddlag in de werkkamer van tien Minister de varwierselen aan deze onderscheidingen ver bonden iiitgereikl oorts is de Min gter an UuilenliiiiKlscJie Zaken Jhr te iif elaerts v HlokUind brnioemd lot Bidder tirooi lilrui in de Orde an T arel lil n SfMWije aarvan het viierstierri el den Minister dezer dagen dioor den Siiaan t clien geyant is overhandigd Ministerieel hezoek iisleron braclifcn de nnnir lers van Walersiaiat en linuicnljuiNkclie Zaken aaji N iillandr het hersleiliuiJftOOTd vani Spooi en Iraïniwegpersomeel te Nijmegen e n l e Oek In tegoiI Kjrdiigbeid van hei voltallig dageUjksioh bestuur den geneesheer den onrecletir en npatieinten begroette de voOraitler dier vereeuiiging de heer 1 J Ualkestein de nnnisters die daarop de geheele i richiing be ichlig n Bij hun vertrek gaven de ministers hun jeiwondering te kenaien voor hetgeen hier door eigen kracht was lol stand gekonwn en s prakei zi t hun bftile Mienschen voor Itet syimpalhiel e work der vereeniging uat Koloniaal fe lmaal te arija Dil Parijs seint Hava dm de Union Coloniale francJdse heden een liner zal aanbieden ter eere van den Bclgisehefi minisler laspar en van don Ne derlatndrtclilen minisler K oningaiberper die vergeyeld Allien zijn dotor tal van Belgische en Hollandischie persoaiilijkhedco Dounieigue zai omringd door vewche iden ininiöterH het banket preiiidieercm dat de paiilieke en koloniale leiders van verschUlend Buropeescha landen za vereenigén De ex premier Francois MaTsal die president van de Unie Perriör de minster van Koloniën Barthou namieos de regeeriiig Jaspar en dr KoningAerger zullen het woordi voetpen Doumergue zal toosilen op de goaowlheid der Belgi sche tKJuvereineii eu of de Koning i der Nederlandien Onder de aanwe igeni zulltin zich beviudeai mr Kook oudigouverneur gü norual van tiuiië ir r Treuh generaal Swart ie jwewidenl van den Uoimi voor rubbercultnur in Indiè de beer Putman CrMiiier en andoren De moordzaak te MaartenMitjfa Naar alanleiding van door Mr Mendiels aiaiu den Miiiislier vaai Jiislilie go slotdie vragen inzak © het opt redJen van Uen burgemeeeter van MaiarloiiBdiijk bij hel ondeazoek inzjake do moordizjiaR te MiUfirtensdiij k lleefi de nimiHter medege ieekl dat d © bungetnieeötOT als hulpprficier van Justitie met grooio voortvarendheid zjn rtiicln heelt geHaim iWel is wear waw hel afgenomen nachteilijk ve rho r viau bijxapderen duur düeh hel gruwaaionv t it eisdde gebietfiond nooveel mogelijk licht ie brengen in deae zaalk fat dagbladcorre ipondenten uitvoerige iiuxiedeelingen zouden hebben verkregen ih den nünister niet bekeno Dat hel noodwikejjk zou ziin geweest van ljein aangehoudene in hot ojienbaar voor het raaicWiuis een photo Ie doe nemen kan de minister niei erkennen Dit wordl dan ook door den niinist pr t elreurd en daarom zal dan ook Viel alle waardieering overigens voor e betoonde activiteit aan den hu lpafficier van justitie en de betiro i ken politieb BiiiWiefn worden keiwiis gegeven GEMENGDE BERICHTEN Ite n drania Zooals ahijd sciiijuien odi thans ie rennen te Solo weer een siachloller gei solil te ifcebben van dien dobbeltuirtsiochi meldt de Loc Bij hel baoourai iiioel eoii Chine CM uil liel Soeiiahfa ia 4che ontzettend verloren heb jen Meni sprpk zelifs van een lialf niiillioen en meer ltoei vel de nnui grüpic soiumftn lïij z icti had vvaren deze bij lange na niet voldoende om M U1 sipeelharlslocht te bevredigen Binnen eenige uren waren zijn jankde posilo s vergokt daainiia zijn rechten op siii kerfabrieken en toen hem e ridielijk niets andeirn otverbleief zijl splinternieuwe Paekaixl voor C nuille Platzek kon hi i vertrekken rouw en kinderen tellen niel n ee Een Chines van Me en heelt Irt l grootste gedeejle van den buil bin nengolnaald V Arbeidsconflict te Groeoilo Naaf aanleiUing Hau de formcele we gering van de firinie Ooslerholt en Wiegorink sdieeiifabrieJi eu leerlooierij te Oroenlo om d e ingevoorae loonsverlaging in te Irekken loonsveri gnig van j iieeit liet personeel dier firma besloten hei lioofdh rttuur van deui R KJ Falbrieivtiairbeftders Uoniv êlAWiJlebrordus op ie dragen dan de finha line © te dieielen dat indien voor 30 Juni a s de 5 ioonavorlaging niet is ingetrokken de staking zal worden goproclameetrd Hiepop heeft de Ddrecti e ter Firma Oosterkiolt en Wiegerink gereageerd met ontslag van hei gelieelepiersoneo ii lwetk 80 man omvat Ifi motorolie gebakken Na het eten vaa panaiekoekeA is het geheele gezdn van dcn heer l e wtMieaide aan de Ringvaajri te Haar leinnieirineeir plotseling ziek geworden Bi i onderzook bleek dat de painiekoeken waren gebakken met olie in e s winkel ter plaaiwe geKochil en dal men z ich daar vergist Ik d b j de al levering in plaats van bakolie had m motjorolie gegeven Voloral een jongetjei van 7 jaiir is er erg aairt iol i geweieöt Dubbel woonhuis afgebrand iKteravond te ongeveer 11 uur i brand oiUstaan in het dubbele woonImis bewoond door de geznnnen UvOrötogon ettï iieaeüng aan den Vijfhuizerw te V jfliuizen De liandblrandtJpuit uit Vij ihuizeiiuab spoedig ter plaatse terwijl deautüfmiuorsp uit uit i loofidMorp evendaarna het Wussdiingavork overnamHet niocUt gelukken die aangrenaeodeperceel i te b boiKl aloodliüt de braufl txjperU bleef tM het duibbeile woonhuis dat geheel door het vuur vernield wepd De beide init t iels ging i grootendecde v rlorenrï e oos akIS onbekend Vek iekeuBg diekt dohchadte V iislermiddag weirdl h doclitertje van dt Zevenster die nog pas eri week te Pnmfierenid woiont op de brug over die Slottersbui wal dojor vergaande on x or ichtjgheid door een auto gegrepen en overreden De kleine werd oor deoaelfden auto naar et gasthuis gebratoht waar zij over inwendige pijnen klaagdie De autobestuurder treft geen schuld De achtervolgde automobiliat Zaterdagavondl wilden eteni paar agenten in de Torenatraat in den Haag een automobilist mee nemefli die zich aan eQp óvertfteding schuldig maakte en weigerde ziju reaatm en adres op ie geveai Toen d © maai in de buurt van het bureau waa trachite hij eeinsklaps meT ziin aulo er vaawlioor te gaan Een dier agenten lo te een schot uit zijn revoJver molflr de autiwnobilist reed doOT Toen siprongeai id e beide agenten op hun motorfiets Het gelukte tiun den automobilist in te halen en e der agenten klom onder tie ri öen op den anto en greiep dien chauffeur aian Een worsteling ontstond waairibi de auto tegen eten lantaarn paal botste Verdronken Ü a terdagèvond zujn vier personen uil llardinxveid met en roeibootjo K ndior de gemeente liedrecht in de leirweKleip Water geraakt Prlo wsj r Üen gered de vierdei del 58 iarlge U e L uit llardinxvöldi is verdronken luvbrekera op het spoor I e Larettsdie politie arreHteetrdci di n J iarige Larensohe groéEQlë andeSaar roriiian Kalis als verdiaoht van luedeplicl liglieid aan dten in de maand April ten hn e vaiu den heer Sidertus te f esiei erg gepleegden inbraak nnet diefslul Hij werd ingeyicten in Ihet lluli van Bewaring te r röchiThanB wordt gezcohi naar diens beido mieid ladeTS zijn oom J K Kaïis een berucht inbreiter en een zekere Van Wegen voorheen te lïilveiröum woonachtig beid n thans yxmder vaste uoon ilaals Met dit trio meeni dte polilie de dadeirs op het spoor Ie zijn der voornaaniöte inbraken welke ge l nrend e den laatsten tijd in het Gooi zijn gepleegd bij diö fanniilie Wijnschenk ie Laren en in de Berg tjchling Brand annacht zijn in den Bosch de magazijnen van de firma Hofstedie aan de Sohapenmarkt uitgebrand De anna eidijke schadie wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt Kind verdronken Oititermiddag is te Papendirecht de 4 jarige A P spelende in de Merwede geraakt en vt rdironken Eenige uren later heeft Tineax zijn lijkje opgehaald Doodgedrukt In do garjtige vian den heer timit eau do llojoge Nieuwstraat in Den Itaag zioui gitit eroohtend do 21 jarige J N il eeai bewtelaiulo schoonmaketi eai wou d iar oo d öii wagen verpjaajtsen Hi bracht den motor in beweging Een 14jarigo knaap Joh v d Steur uil de Vaihaullaan m Den Haag die ni dienst was van den heer Sinit zou dlaarbij aanwljzhigen geven Op een oogenbllk gaf tl echter uen motor zooveel gas diat de wagen mei groote kraoht don l4 iairigen jongen aamreud en liem eigen den muur drnkte Met ingedirukle borstkas en IS oliede rb reuk w Jdle jongen badende in ziijn bloed Vewimteloos opgenomen en door den eerste hiujpdlenst nagr liet ziekenhuis overgebrachl waar iiij korl na aankomst den geest gaf De chauffeur werd aan hei hoofdbureau van politie aan een ernstig verhoor onderworpen De pojiiie heeft bealag op het lijk van Joh v d S gelegd voor seotteonderzoek en voorioi g oi esloien RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum u 30 Omnoepoi kest 8 u Kon Mü Kapel Huizen u Dinermuziek u N C R V avoml Daventry 6 u 20 en 7 u 5 Gramafoon 8 u B Vocaal eoncert 10 u Operette 11 11 20 Dansmuziek RECHl AKEN De Veendammer Hypotheekbank Zaïtenla is vewtochte W onidei vraagd Als venlediger mr Muiter MaöSiis ter staving van een verklaring van verdachte zioh beioept merkt de preaidient mr Meckman hem op dat hij de verklaringen van mr Schürmann maar ISefst buiten l eachouwiing laat BJijkens het verdene verhoor is het contract niet doorgegaan met Sodijn die voor zijn hemoeiingen ten behoevie van L iebermajm een provisie van ƒ 75 000 van dezen voixleitie en genoemden Lieljermunn daarvoor een prwces aandeed Verdachte lan g iuni g ondervraa gd over Ie vraag waarom hij igeen beta liing in contanten maar wel in hypotibelgen der Veendammer verlangde deelt mede dat oorspronkelijik geconitliitioiKerd was een miUwen in x ntantten en een milUoen in hypotheken rJaderhand i s iit veramierd en is het gewpi den twee milhoen in hyipotheken iPreusiident Wat was ie reden dat het laatste milluoen contanten ook was omgezet in hypotheken Vordadhte Dit g beuiide op verzoek van LiKlbermarm die op dat ootgentriik zijn geld in andere zaken moest gebruiken en er was mijlnerzijds K k nrets tegen President Zoudt gy et liever in gewoon Hollandsch zflgigen dat t iebermann het mriilioen niet ihad Waarom Hpeelt U nu eigienlijk igeen open kaart Ik kan tooh niet aartnemen tatt li zwnder wikken en wegen afstand doet van dat eene mfiUioen Veixiachtje t Kon me niets scheien Wy lia kien geen behoefte aan geld en daarotn was er nieta tegen om hypotheJcen te nemen Presjdent Niet die bejanigen van d pandbriefhoudera maar dite van Uw t gfifr partiji met liame Ijiebermamt Hebt gy o hartitgd En liebermann heeft maar isteeds gienKKkiewl om dat miWioen te krtjgenl De President onKletrvraagt nu de verdachitie W over het plan Lièbermami om de pandbrieven van de Veendammer onder de innierl i ke wiaarde 60 66 pet te koopent waanby verdacht attttdis wt arzelSi wooitl geeft IDe President maakt daai by de ornneiking dut Lieberraann de Veeiwlamnjer in ziin Atlaa hypothwikbunk wflde inbiïryreii voor het beilrag dat fe pandbrim en der Veendammer read waard waren na kt verdacht W daarvan 35 pet cl L Ivt m lioen haxl snoten Na de pauM h eft le substIJbuut oflficier van ju3titie MB Reilinglh een e vnu gestekt aan geUiige Spanjeiiber e wel of Li bQimanin vaak in Oötwwkï en Soa speetd heeft i Ko üütuige Spangenberg antwoonlt dat M eêna met Liebermann in Owtëndii h gewcftst on dat genot m le Jbiebermami hem t en verteld heeft lalt hij in te wpeölaaaii vimr wt millioen fiianca Ivud gespeeld D t whiedde in Augu tus 1927 Op te vraag voq den ofScier van lustitie of ook verclachte enbij was antwo nat de zich niet te herinneren Hierna wordt begonnen met hel verhoor van venlachte J P H W Jr he Verdachte W Jr verklaart dat zijn vader hem verteld heeft dat Liebermaivn 0ig n8 mr Schürmann over mliiioeneo b t lkte Vewlachte ijs ailt jd in dê veronderstelli gewaeHt dat er een Jnformntie op lAébetmann was nmar later ble k dat er jteen informatie waigvgenomen Preaident i P gt u nu eens eerlijik of u al dan niet die informatie genomen hebt V nv e t ttit to sh weten want de Informatie op I iebermann zoo tie werkelijk gi nomen ware moet slecht geweeust zijn Ventaolïte leelt nu mede t hü ge n mfoimatie op Liebermann heeft genomw daar hy op gezag van zyn vader en va m Schürmann vertmuwcn in hem meende te kunnen stellen De pi e iident maakt W Jr ei op opmett Aaam dat deze in die in rtructie ik verantwoordeHj kheid voor het geibeunie op mr Schünnann afgesdhoven Iva l ei aan toevoegende tet mr Sehürmann niet gewaarschuwd ha t uit vrees de ton van Lfefeermann te moeten miaioopea Ala de piresTdenit den iveijdaahte onderhoudt over dcm borgtocht van Van ier Toom zegt verdachte dat deze borgtodit in handen ha l mtfeiten komen van liet nteu e bestuur der Veendammer Pre jdent J u u vowtt het voldoende dat de borgtodit in haneten was van de trawanten van l iabermann Veitlaj te verklaart hierop den borgtoohlt van Van ter Toom vertrouwd te heiben omtlut hü gehoord had dat menacheo als mr Patijn mr Limburg en mr Waghto commiasariHseh van de Atlas fouiji Wordea Bovendien heb ik aiam ventkoirte te veej op mtjin vader vertrouwd Keohrt er mr BriÖt Daar moogt rtj u niet achter verachiuilfld U hebt als directeur der Hypotheekbank uw wRcn veruntwooixiel ijkheid Veixlajdhte Ik geef toe dat ik onverant wooidelijk gehandelid heb Venlachte veridaart echter kit het nooit zijn bedoeling Ls geweest mecte te helpen de Veendammer leeg te halen De definitieve contract sïi heeft hy n K it gezien Na zij n terugkeer van de huwelijksreis Ie heïr den hoofdinhoud de r contracten edegedeeild Om half acht de avonds is ie zittiïliï gescJhoi st tot Dijie iag 26 Juni a 8 Vanmorgen is de behandeling ioortgeiet Veildaohte A C Mohring is tJhans aan de t eurt Deze verklaart o a op uitmood ni vat Liebörmann KÜrecteur der Veendammer te zyn gewordeji Hy was vro jer acooonttmft ibij de Gooiache hypotheekbank en de Discontolmnk voor Cnedtietinetellingen Liebermann voml het geien bezwaar dat vm lachte niets van het hypotheekwezen afwist Daarfta verklaart verdachte op een op nwrking van den president dat hy wel moasi weten dat Sdhim van der Loeff niet kapitaal krach tiig was dit toe te geven Hij meemle echter dat by het contract ook borgen zoudejt komen tei wyH verdachte eveti lalter verklaart iat er opBohortende voorwaarden hestonrien trij h 3t contract Schim v d LiJeff De pros aegt dat verd djt aan den nechtercomm had moeten meedeelen Verd zegt dat nog niet vaststomi wat hc als directeur zou ontvangen De fi es vraagt of hij niet weet waarom Liflbermann zoo maar opeens over een paar milllioen l e8ehiikke kon Verdachte zetg t enkele algenveenhedeil yvaarop de pnes hem kort en goed vmagt hote het nu ziit Venlaohte antwoordt met H et O M maakt hem erop attent dat te hoof lcommissarifl van poHtie te Den Hfl ff tegen Liie4 emiamn gpwaarsehtiwd heeftDen zin daarvan had verd todi moeten Ingrijpen RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 26 Jund Hoogste ötand 767 4 tp La Corogna Hoogste stand 746 1 te lloUyhead erwachtmg Kraehtjge tol stormachtige later afnemendte Z W to NI W tiviind Zw ar bewolkt tof betpokkMi met Pegenbitien en kans op onwew hWw Opklak M aartvMiMijk v el koeler Stonn op til Vanmilorgen 9 55 ie dloor het station te Dei Bi H he sbanimmarflohuwingwigluïftl ultgeesondlen We et op uw hortte STADSNIEUWS ÜOUlpA 26 Jlunl 192 veidiuizen en het Goudache slachthaiB lil de iSchoonhoivenwche Crt wihrijft ien nd uit Zevenhuizen over de vruug of Zevenhuizen aUrh evenals Reeuwijk Haastrech t Gouderak en IVluordivoht zich zai oarvsluvlen ibij het abattoir te Gouda Het In bekend uchrtift h idat d M r eem tf t hebbers voor de betrokking van keuiiirlgsvp wt ï veel ntooite wordt gedaan om de iaaiL4l len te bowwgen met htji Gowla aan te sluiten omdat he t een nner don nwgetüik tal Ü Oi xUn indtonum met I0 gijUlen per Jaar te vei meerderer Sehryvcr noemt dan verwdipllende gevallen waarin de dienst van t slachthuis fioed werk heeft verridht Ken tret feml geval werd hem Dondeidag op de niiai kt male gedeekt Van een boer iu4t een der by Gouda aangestoten dorpen laig H avoruls i uur eervarken doott vmn ongeyeer S5Ü pond Elke boer weet wat int met dit warme weer wil zeggen Als het vooi het onderaoek eien dag in die noo l 4Uiohtplaiat it moet ha nger dan kan men zoo n tüfm vedl beter du ect in tie grond stoppen omdat het toÈh aOgokounl wondt daar het dan l edorven is Nu door de nieuwe regeling het varken rechtatreekK naar het attach tb uils rn Gouda kon w jixlen g€Ü racht wLWe hg een fcans wagen Hij 4 0 iide het diei op een brik en reed het naar Gouda Op het slachthuis gelopmen wend het iürect opgehangen om toen in i o kuelkamer gebracht te worden Buiten wa 4 het warm in d koelkurner bonetlen nul Het resultaat was verrasseiwl Het varken werd na een dag goedgeikeiunl en te Gouda op de vryitwink verkocht Spreekt dit igevall geen iboekdiCielen wö k een groot belang het is vHwr een boer hy in een ig eme 4ïte woont die i aangesloten by eon aibattoir waar alle bulpmiikielen aanwezbg zyn vraagt de hrijiver en Ihij besluit met krachtigen aandirang op lien laad om tot aan stuiting over te gaan Aanbesteding Gasen Electrisch bedrijf BurgemeeHter on Wethouders dezer gemeente heW en hedenmiddag ten Stadhuize aaiübnateed a De henateJHng van den schpidSngsmuur om het buiiizenterrcdn van de Gasfttbnekien b Hat veiibouwen vwi het transfotmotorhui je in Amerika en c Het maken van een transformator reparatie neriohtiTig voor het Klectr bedryf Kr wai en angekomen de voUgende 6 m ehrö vii ng il jetten De heer J Th van iDyik alhier voor a ƒ G88 voor b ƒ 939 vooy c ƒ 1872 De heer J P de Groot alhier vooj a ƒ 745 voor h ƒ 948 ivoor c ƒ 1216 De firma E Sanders Co allhier voor a ƒ 75ff voor h f M 95 voor c ƒ 1188 De heeren J en H Oveilcamp alhier voor a ƒ 857 voor b ƒ 791 voor c ƒ 1152 De heer D Hoogemtoom Jr alhiier voor fl ƒ 995 voor b ƒ 910 voor c ƒ 996 De heerC G T de Joog alibier voor a ƒ 1254 voor b ƒ l26a voor c ƒ 1675 De gunning sffl l natloi wonïen bekend gemaakt Aanbesteding Gistermiddag is in tien Haag in het srtadhui aanbesteed het aanleiggen rioleeren enz van straten fh Ihet bouwplan van Sipr m n tweede gedeelte o nvaOtende o a h ït leveren n verwerken van ruim 5100 M3 zand ongeveer 1100 M2 Zweeubch granietkeit estrating ongeveer 1950 M2 WaalkJinkerbe trating ongeveer 860 M trottoirbiuvX en het leiggien van 5O0 M riool Laagste inaohr fster was de fa Gebr v Bodegwm te Loosduimen met ƒ 46 719 De N V Aamneminga Mij voorheen Z nen en Verstoep had ingewrfi reven voor ƒ 49 740l tioedkoope treinen naar Arnhem en Nijmegen Op de Dinsdagen 3 10 17 24 en 31 Juli 7 14 21 en 28 Augustus en 4 September 1928 zullen wan Rotterdam via Gouda Utrecht en tuaatohenliggende plaatsen goedkoope treimen rijMten naar Ene Arnhem OosterbeekLaag en Nyn egen en terug De trein vertrekt van Gouda te 6 52 en l rt s avonds van Nünnegen terug te 19 41 Do verkoop dea pilaatakaarten tot een beperitt aaaitsü heeift t 11cens plaats dee Woensdags tot en met MaandagiB Woorafgaande aan tien tag waarop de trein loopt en wel tot dlea iMaandagia ten 16 uur of vroeger indien het vaistgeatelde aantal plaatakaarten ia uitgeschreven Deelnemers kunnen ziK bij bet nenren van een ptaatokaart tegen regen verzekeren Bond van Marktkooplieden De Goudsiohe Bond van MBrktkoopLieden Itoor Eendracht Sterk houdt op iDonder lag 2S Jiuni a 8 in de bovenzaal van Hollanifia oen ledonvergaderiing Burgeriyke Stand GEBOREN 22 Juni Teunis z v J Radix en J B Viermeulen R van Gataweg 154 Adriann Rafetiina lv C A Prins en C van der Bijl Snoijötraat 47 GErRO UWiD 25 Juni J M Vos en D M G van Eijk OVERiLT i EN 22 Juni Aaltje Boer gehuwd met J H Kodh 26 iaai 28 3am Mattaiüa van As 68 jaar 24 Juni Adriana Wülemina Kok 3 jaair Agenda m Zangv Excdsior met omi afd Jeugdkoor Rep letJken ïiaandag v j k 6 7 uVOO gem k 8 10 Bovenz café Nationaal lederen Woensdag des aff nds te 8 uur ili Sóciejteit Vredebest Schaaldnh Messrfmaker Clubavond Apothdien De apotheek van den heer E A Dee West Haven is tot en met Vrijdag 29 Juni benevens ten daarop volgenden nacAt geopend na 8 uur des avowta de nadits echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK BËKKENWOUDE Muandagmongen toen de vrouw van P Koot alhiei op eon stoep aan die voorwetering e nige werkzaamheden verrichtte zonder d at zij het mericte huair 2 jarig awontje in de wetering gevallea Eenige oogent iikken l ter miste zo t kind en zag zü iet voorflver drijven Gelukikig wh t ze Ivet nog tcbemkon en levend op den wal te bivngen BOUUGRAVEN Begrafenifi Dr J J van Bruggen Onder zeer gitwite belangstelling htn ft ateixUigmiddag op de iNed Hei v Begi aafplaats teraanlebastell ing plaatn jis huii van dr J J van Bmgigen ailis te Bodegraven Nadat de kist met het stoffelijk huLnel i i 0 kapel van het kerkhof wias geplaatst heeft allereerst mr H E ia t o ali vriemt ken overldlene hordiwJht Spr deed daarby uitkomeji dat met dr van Bruisgen iemand IS heengegaan die allerwegen een groote achting genoot en als geneesiveer vo rai zich overal twmind had weten te maken Zyn nagediid tenii H zaL Fan ouk bU zfjn talrijke patiënten in dankbare herinnering blyven Vervotgens heeft de heer Blazer namens hot i ieikenfomls dr van Bmggen herdacht tie geduremle tal van jaren als medicus daaraan verbonden is goweewt waarby hij lail overlettene schetste als iemand aan wien het Eomlis zeer its verplicht door le wyze waarop hy t teed s tk belangK n t ir leden heeft behartigil Niet alleen was hij een kundig medicus doch tevens een rnan met voortreffelijke gaven des barben die zioh met hart en ziel aan zijn imtiëniten wijidde Spreker besloot met een woord van troost tot de fan i lie en gaf de veraekering dat zijn nagedflJcJiteni bij het t estuur en de leden van het fondw teeils in darikbare her innering zal btijven voortleven Vervolgens werd het woord gievoerd door oen majoor van giezomÖieid die in herinnering bracht dat dr an Bmggen tUdens de mabilfeatie toen hij in tezeJf le functie als spi eker werkzaam was aidh heeft doen kennen als een man met voortreffelijke karaktereigenBohappen en met uitstekende wetcnsohappelyike kennis toegerust Tenslotte heeft de heer K Stein namens de vereenigling Het Groene Kruis ïen overlc iene herdacht en dtoirbij le groote verdiensten van den overledene jegens deze vereeniging in hot licht gestoeld Hierna wei de tiaft met het atoffeiijk hulsel grafwaartp gedragen Nadat er bloemen in het graf wren gehtrooid dankte een broeder van den overledene de aanwezigen voor de laatste eer den doode bewezen GOUDfiRAK Gisteren is de ntelkrijdep Itoodteboom met zijn melkauto van den diijk igereden en aan den binnpTdcant tei edht gekomen De m lk ging verloren de aiuto werd zeer zwaar beschadig i De heer R kwam er ongedeerd af Gisteren ia het paant van den landbouwer A Verhtoeï te water geraakt Toen men bezig w het dier te helpen kroeg den landtwuwep V ten trap van het beest in het gelaat welke 2oo laniig aankwiaim dat de hulp van Dr Bcekenkamp no Klig was lie den man heeft verbonden HAASTRECHT De t eBmebtie4ij ke veez iekte mond en klauwzeer blyft in i eze gemeente en in het naburige Vü t izioh langoaam uitibreiden Do ziekte heeft in ten regel gelukkig een gunstig verloop daar de moeste lieren slechte licht wohten aangetast Sterfte a s gevolg der ziekte heeft iA i nog niet vlSorrge laan Thans 45 aangifte gedaan door C Burger aan den WieBt Vlisterdlük dat zyn vee aan mond en klau wzeer lyK nde i is Op Vrijdag 29 Juni a s zal in een der lekailen der O L iS gelegenhedd betAaan tot koetelooze inenting en heninenting Daartoezal op dien dag van 1 1 uur een ziittrng worden gehouden Aan de imgesqihrevenien dcr lichtio 1929 K Buitelaar 0 1 k F van F eMlxraate i oor goed en aan N Stoeiramwer voortoapig vrysteilJing verleend van den Wenstpiicht wegens broederd ienBt Ter Seci etarie i ioor een waelryder aangifte gedaan van liet verliezen eener gryffl i caibardine regenjas 8CHOONHOVXN Bevorderd tot semi artfi Onze Btadgenoot de heer J P Niekerk Jansz laagde aan de Utrechtsohe Universiteit voor het examen semii arts Spoedeischende raadsvergadering In verband met het feit d at in le Provinciale Staten de vorige week het prowi Ociaai wegenplan b vastgesteld waarbij de veribeteróng van den Lopiker Voordijk of de route SohoonlKA en Jutfa s eerst Ln de tweede periode dus r a hd zal plaats hebben i naar de Soh Crt irteldt voor hedenavoflHt een spoedeischende Raadsvergadering bel€ g d waar voormtdlen van B en W inzake het op touw zetten van een adi eabeweging om zou mogelyk Provinciale Stafc tot airiiieDe gedadhten te brengen bespreTten zullen wonden TUST Op Vrijdag 29 Juni a s zad ten Raadhurae van 2 3 uur gelegenheid bestaan tot kostelooze inenting en herinenting Aan de i Dgeiwhrevenen der liiditkog 1929 W J de Jong lia voor gvtd en aan J J Vermey ih o rIo pfg vryHtcMiiifr verltH iwl Vdn hsn iHicniHtpUoht wegents brutal en he nut INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie t H verwurdiCg cler Moderne Vrouw Ciouua 2 tuni IW n MiiiUieer d KeUueleur nicrmt U vtlraotjv ik u bcile+iUl loi lift pnudHtin van a vatgenut op iiit r khiKiJi 4p S etJinoed l evaii L dt n tteUleii litnden man bij de getdaetite uaii ilitti ftirevim naar iinieinsdii w ordhij in Ue vrouwelijke natuur l POl UOIluiiu ün Sobopenliaiier hoeft geaegti burojw slem aan de dimnu iM arti hclein gewdn eivenj door vor Hclvitlentk danii on een wouu man optiiibiartsn den tljdgeewt vatn hn u fuM deni Knropa e O die opvaltingen al ooOauig ui gojed 1 1 airtikelen aoo geaioiimii eichlfr ri iii voor mij geien ob e om te poleni slieren wiaarbij ik dif opnverKjinti wil makwi dal inet vrouwen over bet a lj eineien slerht te paieiniMoeren vali Zeer hijiM nd rliJik koml dit uu Mi de artikeioii va Mej fcinmoy wien ige clirijf vol zit vaoi aiiarohiïMiHe roman Itek en gelootsartlkelüi Kreudl aoiit ik wel nooüig hier etMw Ihj te lialetn De leve iir oeHCihouwing die Me Emmy verdier ln haar aftiikeleffi difttiile Tt de lioudinti lot he h Uwelij k aou aoiiseqiieiU dflorgevoerdi ivoodwend if moeten leideti t de ontbinding v van den Staait l at bij alle benvondeiraiars die Mej K iiimy fiièt fieii aanzoek vHHre riUin do ware iwng niet was begrijj ik wel iiithaar u ctyrhriji want psychisoh gezien bliikt bij vrouwen hJJd net t Mi am deib tlioeld te alj iHi wofe iiuuiVioor vrouweai van achrijlWtir s gehaltei een apache intettletetueel of niet Kr is alti id eem aeivaarlijke kant aan zich voor vrouwen op xakolijke wijae to interewseeren IR woroldhistoirioheeti geloerd dat als die vrouw xiohgaat nisamoipeertnn tsiii aoo dolendenaar groiiïjön te huilen gaa or gritotere aakwi verloren gineeoi ht Irleksdlie en Komeinneho Volk jj ns eenvoorbeeld en odt Auain Met dank BEN ABONNé ONZE K j PLONIEN Luchtvaart In Indië Tusschcn vA gouvernement en de N L Luchtvaart Maatsdhappy itA hflt contract geteekiend betreffende het töt dtamlbrengen en onderhouden van enegekte rluchtverkeerwlienaten in NecL lndifé iHet contract bepaalt dat de Mtoatachappy bevoegd ia tot de udtciefeniTiig van alle andere verrichtingen tot het ludhtvoartbedrijf behoorende zooals onder meer plraier toeristen ristenen pavpagRnda VliUchteit lucditfotografie en terreinopnemang uit de lucht inseotenbestrijdiing enK Het bedryf der Maatachapiptj vangt ongeveer 1 Sept van dJt jaar aaji De Maatschajppy veitbindt zich de volgende luchtvei ceersdbensten ntjgelmatig te onderhoudbn a een dag Hyk chen dienst v v tusschen Batavia en Bandoeng n tuaschen Batavia Semareng en Soerabaja te ondetrhouden mot Jandvliiegtuigen en behoiudens onvoorziene omatandigiiecUsi to openen op 3 Septemiier iy28 b een dienejt eeninaial b weeiks v v tuss iien Batavia nSingapone JBelawan in laatstgenoemde plaat aansluitende op d aankomende en vertrekkende majlhooten onderhouden met watervlBegtuigen enhoudens onvoorziene oraatarudigheden 1 te openen in de cen te weökivan het jaar 1 Alle in bedrylf te brengen v H igtuigen voorzien van ra iro telegr 9che of tel nische ontvangen seintoeateUen en van het personeel tlat met de bediening hiervan vertixniwd js Het l and stelt de noodigp vMegterreinen en vLie ghaivens ter beacJidikkirig van de Mluatacihappy om er gebruik van te maken en iboveomlien krijgt de Maaitachappü de beschikking over hulpmiddelen ter verze kerinig van een veEl ig verkeer De iMaatscha ppyi ia verplicht met eilk vliegtu ilg het aantal passagieivs en tie hoeveeHheid pustzentlirkgen en goedeien te vervoeren welke ziich daartMe aanmelden reapectiev Sy k tan vervoer worden aangeboden en waarmette met anajChtf miing van de ejsohen der veiiliglieid eik vlieg tui g kan woixlen belartt P o 4tzendingen hebben hiei faij ien voomang Voor elk vliegtuig aal In verband hiermede het maximum gewicht en len omvang van de te vei voeren briefpost eji pakketpoisbzendingen wonlen va stgesteld Wanneer door weUce Ktroaak ook vourdat de vervoerde i afesagiers pastaendingen en goederen hun bestemmling hebben liereikt de voortzettmg van eien vliiegtitcht mocht wonïen verbindewl zal k Maatschappy voor haar rekening maatregelen treffen om bedoelde reiaSgerw poHftizendingen en goederen zoo sjioedig mogelijk naar hun bestenuniiig te brengen Het LantI zorgt voor Je nuodlge weersen verkeerstoerichten HH contract stelt vervolgens diverse vóortvaarden vour de Maataohoppij vast met helt oog op de veiligheid Vaatgeiegd i verder dflit ie maatschappij op Ie deur haar geëxploiteepda ïy ien gratis veiwoer zal verleenen aan amW enaren indien zulke door de dinertaur van GJB in het belang van de diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart wordt geweauicht en nuts op het ougenbllk vian aiivragie in het vliegt tuig plaaits befichikbaar ia Het l aiul vc rU cnt aan d iiuuitschappU een by lrug4 mi de t vuloiUtLit ko U ii daaronder begrepen le arftachryvingen ft ie z l bediragen in lt 28 ƒ anO K 0 in 19 i9 en volgenKia airen tut het oi nde van de ovcrcjenJoonut ƒ l OOaOüO Deose overeenkomst gaat iln op 1 Sopteniberl Wen duurt tut U December 19 fiï LUCHTVAART Nuodlnnding bij We ep lii stt riiiKWag om l i ur mowt opeeii beide Ie vVeviep M Duii sohe vli gtmg 1 U4 i wiogeiis wji deted landienVlei een auto beguv ii di H nk vlieigers aifh eerst naar Iwt kiianp ic 1 1 ileffibroek ont niatoriaiarl ter herrtleJHngvan JKd deloet Daat ofiibralK ii M Uer dv middelen waa a naar Zn Olie jijii gtiguati nu iiiOt moodigo op te lutIwt Na een uur of vijl koji m en weeropstijgen wi koera zetten in de richimg ÉJuitsehland SPORT EN WEDSTRIJDEN ATHLETIEK iUeu den Sraiiid van de eanipesite van tJouilMciiein Athlftiok Kring x i eierstetn geliouden rtiim pfltitie tag ptd Tw Hïde klai ie T H O K I Unideraik 11712 52 T ll O K U 9493 4ü O N X 1 9405 11 Myn ïia 1 9071 93 Kxre tïior 1 8814 34 l O W 1 T750 28 Vlrew et Celerita I 5237 99 neipde klatMe T HjO H 1 Borgiuno 7762 7 O N A 11 7494 1 Vire el Oulerias II B887 2 O N A III 6754 O N A IV 4684 5 T ll O R III IJ 4304 9 Vin ti rt tWerilos III 1791 7 Kxcni irtr II 2589 5 A p m I Mpilia I liüiivawl I loiiita I ifJtKlïl II lliimHa klHSNt Qiiiok I 3060 67 pnt K xwImIot ï 2031 88 Ii O K I 1140 87 MARKTBERICHTEN Kotlerdamsche Veemarkt 26 Jiuni Aanvoer 262 paarden 13 veulens 736 magere runderen 748 vette nnide ren 19Ü vette kalveren 172 nuchtene kalveren 139 schapen of ilaonmeren 63 biggen l bOik of gdit 87 graskaWeren 18 overtoopera Prtjaen Vette koeien Ie kw ƒ 0 51 j0 4 2e kw ƒ Ü 46 Ü IS 3e kw ƒ t 34 41 39 Oasen Ie kw ƒ 0 50 0 52 2e fcw ƒ Ü 46 0 48 3e kw ƒ Ü 43 Stieren Ie kw ƒ a46 0 48 2e kw ƒ 0 43 3e kw ƒ 0 38 KaWeien Ie kw ƒ 0 69 0 70 2e kw ƒ 0 65 O eO Se fcw ƒ 0 42 0 47 Mcükkoeien ƒ 200 415 K fkoeien ƒ 210 410 Stieren ƒ 120 550 Pinken ƒ IOOL 150 Graafcalvenen ƒ 30 50 Vaarzen ƒ 170 225 Werfcpaanden ƒ 200 300 Slaohtpaanien ƒ H 0 170 Hitten J 120 175 ï okkalveren ƒ 18 25 Bigigen ƒ 13 Overloop ïrit ƒ 18 18 B ggen per week ƒ 1 35 1 60 Handel iji koeien en ossen flauwe handel prijzen van gistereriL Stieren tamelijke handel pryzen vast Vette en graskalveren geVirukte haiKÜel eeJfde pry zeii PaardenWime handW Biggen luie handel lagerepiy zen Overloopens weinig handel I Coöperatieve Tuinieravereeniging Gouda en ümstreken 25 luni Koiukoinmers Ie 1 8 70 11 bü ia 2ü 1 5 h H yO ld Bo 1 a aO o 4U gele Ie i 9 12 id 2e 1 tt 10 jd rfe i 4 t lomaieo A f 29 0 id B 1 il id C I 2 Peulen f 18 di lOjierwteii I 21 24 CappucipJiers i 21 2o btambooaien f 75 79 Siiiijbooiieii £ 71 77 BioeïiUiool Ie £ 5 40 11 iü id 2o i 3 Ü a idi 3e ï 2 4 50 Öpitfe kool f 5 7 reen I t 11 80 Postelein f 2 70 8 10 Spinazie I 3 50 5 70 Kropsla f 0 70 1 90 Anrilijvie 1 2 10 3 20 Tuinboonen f 10 15 Raloarber 1 3 90h 4 6O SeUdeiril f 0 40 1 20 Aardbeien f 21 31 Bieren f 5 40 Coop Ver De Boakoopsehe VeiUng te Boskoop Kozon lo kw Dphieiia 55 100 Cioliden Ophelia 31 45 Mawel RüiuyerSO liadl 50 86 Claudius PernH 50 90 Colwn biai öü Butterfly 32 60i Mac KHleir 5170 With Korde 71 87 Mme Jiüet Boudié 61 80 Rosalindia 49 52 Polyantharoiöen TiO 57 Pauls rfoerlet BO 65 Itiverseu Daiilia a grootbloemig 71 Uladiolen 48 51 Lathyru 12 15 Pioemen 60 93 Caninipanula 22 35 Delpliiniiuii 23 v Kaaajnarkt Bodegraven VainvotüT 40r partijen 18716 stuks wx geiml 149728 K CÏ Prjjfl te sTl ui r iii f 51 7 4 2e art f 47 49 waairHere tol f 58 ïoiidkT r m t 44 51 LAATSTE BERICHTEN DiftAADLOOZE DIENST De reddingspogingen van de groep Notdlé Wij ontvingen hedenmorgen het volgend telegram Uit Spütsbengen worden sleehta fcö fte b riehrten ontwang m v n het Zweedsc ie expalditteaohip van kapitein Thomlberg Daaruit blyikt dat het Fcikkervliegtuig van luitenant Lundberg dat Nobile gered heeft tota vernield is Vermotadeltik i ook cle motor ba chadigïl Gemeld wordt dat de ZweedHChe regeerhig xioh heden dn een zilttiDi g van het loafcünet aad iwï iihouden met de vraag welke mawtregelen kunnen worden genomen ora de verongelukten te hulp te komen Het voornemen bestaait neig twee viieigtuigen een Ptjkker machine en oen HarfllanNt SportvUe ftni naar SpMnbergen te zemtw het eerdte b tuurd door luitenant Kkman B fjt vViegtuiigen zouden reed hedersavond iiattr rroTnBoe vlliafen en vandaal per iöMftp litói KtitttiWlbaai vervoerd wonien De afiatantt Wéflce d ze vliegtuigen kunnem afletggen is n l te kt n om ulaar een 1 6 vliegen Ze wonden van ski s voorzien om op ihet t n te kuraien landen 13e groep rii het loaimp van Nofailé beachikit nog over oen tevensmiddetenvoorraiki van 2 maanden en iki noodige uitrutftmg itukkenk Z x wet de litaüiianen alis le Fineche vliegers hetilken zidh met hun toestellen naar K n gtil ay rl egeven om met de Zweedsche expevyitie Hamen te WeHcen De achtergeblevenen aan den Noordpool OKLÜ 26 lupi X oigentt litior onivangeii hetrichtesL bestaat etr weinig hoop dat dfe MiEtiUngxeiw roierp nog kan wotrdieiti gered Zii wordt toor tie meeste dfwktindigon al verkwen beHchou d diaar liaar voorraad levensniAddefltyi bij 7 eer uij iig bfhteeir toeh reods eieaiige dagt moet 7i fi uitge iiul H i aal veniioe e lijk t ö 4 Wieken duw u voordkit de achtergebletveiien van de Noljjilegroe p eai lintestatit Lundborg aulleu wmirden gorou tensslj luït aecr spoe lng gedukt heai met eieai luchtvliegtuig op skiH af 1 hiaden jeiuKi dat niiet daoi moet gewacht worden tot het ijH voldoende aal al n gesmolten om t oiL landing van èen watervliegtuig in dte nabijheid niio ge i te inakeak Vaik het vllegiutg Uadham tuet i aen aaiii boord hoort men nier nuaakt znoh daarogntrent ematil TUBt Vliegtuig neergetttwi Op het wliegveld te Poswm W een miUtair vliegtuig omlaag gestort Hetjyerd totaal vemöetd De ibeide iaiadttencle öfïicieren werden ge k od OntploffUig in een kruitfabriek Uiit Rio de Janeiro wor tt gemeld dart bu een ontploffing fm een kruitfabriek te Nova Bollpeba drie personen werden gedood en veflen gewond Chèqae verralacherg Volgens berich uit Konstantlnopel is de Turfcaobe pollti on vervalsching van chè xues door een internationale miiidadigembemle op heii sptrar De bende wist van die Y müische bank en van twee Itatiaansche banken t edragen tot een totaal van 24O00 Tuiksc he pontien lin hamden te kragen Treia ontspoord Meer dan iGO ievfeonen werden gewond bü de optaponni vain den Irreln uit MiHsouri zeven mtjl ten sulden vcni Yatïu Kansas Eien Egyptisch Kabinfltit Uit Cairo wordt geseid dat de Ko f jaè Aan Xsnne Sida Paaka de vormingvan eefl nieiïw kabii1 e h t opgodi gen m Otider de autobDB liedieiainorgpn liegen 10 uur reed iu ote Papenlaao fe MudOeai een dBiue vergezeld van haar nian per fiets in de rit ting van hot ïiool Aan den I kerkani van don we ï uiit de richting Ciooi nadeirdo toen dip Gooischo autobus op weg nawr ArasueMani Do ohaultcur ga aignaleoi maar het echt paar bloei links rijd en Toen l e8loo die chaulteur ook liiilkB te passeteren ön haalde uit Op het laatste oogenbllk echter atak de danto todi naar rechts over Zij w irOj dtaor den bua aangereden en kwajn r ondfer De auto moest wordcai opgevijzeld l e daime bleek haar mg t © he bben gebroken erm tig aan het hoolcfi gewond t © zijn eii boipen dion in ifie ig gekaeufed te aajai Nadlat dr Smit in een n bi zijnde boerderij dlci o n to hulp had velleend werd dei d sa naar Anisterdani ovetrgebrach Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 26 Juivi 26 Juni Officieel Londen 12 1014 1 2 10 4 BerUi 69 31 6 S 34H ParÜB VSH 9 76 Bruasel ZiMVa 34 68 Zwitserlan 47 84 47 88 Woenen 34 96 34 9714 Kopenhagen gaeZM f S 5214 Stockholm 66 67 6 62 VS Oalo 66 47 4 66 45 Ncw Yorit 2 48 f 2 4814 Nie fficieaL Praag 7J6 7 35 Madrid 41 121 41 12 Milaan 13 06 13 06 Beurwveraieht I B a ïaSra op de AinBtardiuiBtihe afti clniiilxmr was tuxtBn toi een miniinïiiii iiigokronipen e4Is voop lindustrieeta wan de b ansstelhiig i bijiia ge iK e vordwenrai V i du kuiwtzijd aaiidoelen werdeti Maoihtols haien dp sdolkoarsem van gisteren ingeaeil dodt daarna had eeai klviiie re ctie plaats Philipeaamteeleji wijwe onvota derd Beii vrij dtitkke alfairt ontwikkeldie zioJi in Koninklijkeoi ol © p rljslioudlradwaren doeli ten slotlei toch ook geennoeMM i8waawISf e wijwuingcn ondergingeu n Rubt eraaiiiilo ileai hadden een laer beip kt aanbod limiOTbij AmetCTdam ne rubbeï eVi enkelei minder courante soorten ie s lager kwamem te lig Sdheepvatirtpapiler n trokken geringe altetitie toch hBtl hel asnbod enigasjiiis de ov vtiatid