Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1928

67 Jaapgang deowbond het voorftci veaworpan tot beewi dligiuie van de taluing De uitslag betee kent raet aiiloan voortzetting van dieit tr ii i do i tev i een votum van verMBt te gen het bondaiieBtuur iat aannenwnir van het voorstel gaarne had gezAon Voligen s de bibre Bellgic ue hadc r in den loop van ien dag iieer bedai pryfce besprekingen plaath daar beipaalde tietekenuter op wy zen dat mien ataat voor een grootonntan tionaJe werkstaking van l avenarbeiilera In bepaalde kmngen gelooft men zeersterk dat ook spoedig een atakma te RotterdiaTn zad uitbrtdten Een katholieke sender te Leuven I e N R Grt verneemt uit Bruasel fké pnester DeJvoie uat Tongeren door de Bel iflnhË renUinng ite noodige vergunninsr verleend het bouwen en an exploitar tie nemen van een Roomaoh katftiiobeik zend fVtaftiion dat te Leurvferl ïou wowier lKevestigid ruitzendniKgen zouden op korte golf 260 3SÜ rhetei pjeata hebben en g organldleerd worden naar het voorbeeld van h t K ra station te Huixen i JAPAN I Het a B vor elyk huwelijk De aankomst van prum bjinjiboeit bruid ooats m n weet igaat pi 103 öjiajiiOoe tK l rttctUr van keizer Iuto Hiw in net nayam m hex ftuwelyk tredeit met mej Solnoe Mat hoedaua de tlochter an den Japanwchen ge zant te V aiShLngtoin Vrydag is de a s bruid uit de Ver btattn in Japan aangjekometi en vele duizenden menacheie ftoimten voor het station un ito + tverkorene van a keizers broeder te verwelkomen Op h € perron waren diplomaten floSravereSüBOFni met aamvewig hy ia op manoeuvre n et ayn regiment m d e buur van den f oejiyama betig en Kal de aankomst zyner aanstaande vrouw op de tilm kunnen aanschouwen Toen prins Sjiajiiboe in 1926 Japan vei liet om m Oxtonl te gaan atudeeren was het jonge n easje dat eene zyn vrouw zat wordei iee ia gekozen Mej lat oe iaira IS bhaiit negentien jaar oud Zy werd in 1909 te Londen naar het heet onder een guitsti i gebtemte geboren daar ihaar geboorte samenviel met een van tie v jf zg Sefckoe teestdagen Voor le officieele vertoving dienden er echter nog eenitge moei lykiheden uit den weg te worden geruimd daar de leden der keizerlyke tamilie met met de gewor bungenai nwgen huwen n ofschoon tie vader tier bruid van ade Jb n hy dte twee ie zoon dws voor de wet een ge woon burger Om deze hinderpaal te om zenien 13 mej Matsoedaira taan geadop teerd door haar oom den oudsten broet haam vaders het hoofd ter eude Aizoe fanulie Het jeugdige paar i zeer populaar Zoo als men weet ih prins Sjifijibo de vermoedelyk troonopvolger daar keizer Hiro Hito tot diisver nog geen zoons heeft MAGEknEiD Schoone volle lichaamsvormen door D Pr STUNFRh OOSTEKSCHfc KRACHTWI LFN voor Damen Wonderbare Buatea Ook woor herstellenden en zwakken Bekroond met eoudea medailles en eere diplMiit i In j 6 8 weken tot 30 pond toeneming Gega randeerd onschadelijk Door A sen aaiü volen Streng reëel Vele dankbetuigingen PrUi per dooa van 100 atuks m 200 dtukfl ƒ S30 franco thuis onder rtmbonn ot na ontvangst van postwisael FlUAAL UJRSKI Zeeetr 31 D Bug Ufpechtsche Hypotheekbank UTRKCHT des konings en op weg oin een b B zoek te brengen aan vnendeai Mis sehieii ktuu bj nwj aelfs don weg wei w iarai want ilc hdo in hi diouker e i verkeerd pad gefeoaen l o vrouw scheen tot bedaren te liQoien Nu u hem ook l eter fc e4teek scheen zijn kleedijng te njk ont dte van een bandaet te wetoen Zeg maar waar gij rfjn moet ant wtwrdde ziï ik ken het boech als mun eigon hut Bij den schddier EtJienno Mouron O dan IS niets getniaikkeli ker gi hebt inaar recht door te loopen h laantje uit als gu op struiken stuit s4aat gu rechts af en dan komt gij van zelf aan h huib Ifij tastte in den £ ik en reikte aar een zilverstidt toei waarna hu zijn weg vervolgde Me vrouiw bekeek het geldstuk bii h i licht en mompeldie achtertïochitig Vul franken Dat was zulk e n ktoinje diienht mfit waard Wat kan hl iMj inwester Mouron te maken hobbVïn op dit late uur l Er komen nooit be zoeSters en dan na donker Ik houd met van de gmote heerst zi heb ben 3B lden ve l goeds in den snn en struikroovers zien er m onze d sen al haast net eemder uit aegt men Nu Sk zal ziin naam goed onttwudfen men kan nooit weten Wordt vervolgd 1113 40 lat fW SanKUiinose zulk een voortiatfcluk middel ts Voor alien die z vak en moede zijn 1ip lusteloos en 2omlei tnergie die gedun vermoeid zijn of lijden aan pyn n liet hoofd in den me of ie lemlen die te moe zijn om te eten ofte zwak om te slapen ns de angulnose evn opwekkend en verriterkend middel waar van de iiitwerkinE snel en verrassend is SANGUINOSr kc p6r flesoh ƒ 2 6 f ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U YÜOU NAMAAKTe Adverteert in dit Blad De Heer en Mevrouw BROUWER SLEGT geven kennis van de geboorte van hun Dochter Arianna Rafaline Gouda Wi kverplegmg RMWIKLZAAK miei Slalling Verhuur ta Rep inr teroveminie lan eboden te Rotlerdam WestWinst f35 f40 p w Kooppnis f400 Br letters C R aan Zwagers Boelihandel Rotterdam 1142 6 Kostbare Parzina Piano van f95G als nieuw prachlvoUen loon ter otern geboden v si GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam t m Utrecht naar Ede t m Nijmegen p lil DINSDAIEN t m 4 Stpttmbir Zie aanplak en strooibiljetten AANDOENINGEN Zenuwen doen zich te meer gelden als het bchaam verzwakt is slechts een atgehe lc versterking zal dan resultaat hebben IfYlnts 6Ist Tamin TablelleD zijn in hun uitvm rking bijzonder krachtig daar zij het bloed volkomen zuive renen tgeheelezenuw gestel gezond enkrach tig maken Devitami nen zijnbijz heilzaam Qaranlii Probeei et doo lodien Uw icnu woeste nch met op wonderdadige mjze herbtclt betalen wij U Uw geld terug ua ont vangst dci led pe loos Verhrriebaar nioizenvao 10 75 11 ÏO t n t 2 50 bijde voornaamste Apntieber cm Orogrttpn £ 11 KV ALOEM HOLLANOSCHB HANDEL EN INDUSTRIE Mlf AldtdlnK Y V 1 Dennrw t imi Oe Hmi IRViNG S GIST TAMINE TABLETTEN FEN H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda Ona brood werd beliroond Amliem 1923 Bosch 1924 B dam 1926 Dordrecht en Utrecht 1927 44 Voor de primitieve r ensch die baby boet is er slerht eén vraajrstulc Het Voedselvraagstuk Als de voedsellcwestie u opgelost met de huip vod Molenaar Kindermeel leeft t aby In de beste veratand houdtnK met ouders en verpleecstor Vraairt attestentKiokJe aan r Ml lFN R To Wr ST7AAN Van Uw huis naar kantoor en van kantoornaarhuis op Uw xa l A Vrsafll g TII rl aeouranl Hn fabriek ta Daaamsvaarl W01 DEK t o yolj an doorliciea muttn Jaukni bij Iclulera braad mg niUd mdn wtntarhaiidaa n voatw n proBdMi Uppen nm buid bui ly rtiii fariaf JUOTan baiatn awtno opan en ptjnlijka U Md id in an ult andi t aambaiaii t t mra mat Wortalbowï Zalf vaa Jaeoba Maria Wortalboar VatMIsbaar t 75 Mat btf da rarkoopai u WwtaHwar a Ariaalaa KEURT nn ktaiproet d w ï hi ktasi een gelijk aantal kceren mei dezelfde kracht over de ver chllende oorcen vloetbedek king en klcM die waarop hei kratsen den gcrlngsten Inwioed ülioefeni Overiulfli U op de E wlji alvoten Uw vloerbcd kk ng koopen tiGU vo bqjïlttU Met BALATUM weet U waaraan U toe IS Dt breedte van 183 cM als de voordeetigste maat de pnjs van f I 19 per El 2i n uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U mets garandeeren Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch eA er niet van gediend te zijn dat in denzelfde w inkeldezelfdevloerbedekking onder bffchillendenamen tegen verschillede prijzenwordt verkocht v Houdt voet bt stuk het is Uw voordeel i en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM I Want de ervaring welke de Balatum fabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt iXiet geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM IS economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteenng dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd Eischt origineele Jfs een middel van welenschap i peiijke samenstelling dal dt ilekteklemen doodt en de huid geneest Een procOlacon Eti U overtuigen Voor enUliiaiMli I mtt schriftelijke garantif en weigert imitaties die il als gelijkwaardig aan Balatum zouden worden aangeprezen ladiva Uw Uvaraaoiar g ii Balatum h ft vraagt ons d n h t adrea vao d o di btatbijaijnd B wadcrvarhoopar NV BALATUM BI agraohtll7 Aaaatardam Tal 35734 Abonneert U op dit blad Pandbr f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 o Pandbrieven a 99 2 jo in stukken van flOOO f500 en flOO 40 D e Dl r e c 1 1 e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG BRINKMAN Zn speciaal adies vooi Electi en gewone Waschmachlnes en Wiingmachines Goudscheweg 70 ROTTERDAM Telefoon No 5811 Wolphaertsbocht 17 CHARLOIS RMUE5 WASfHMACHINES WRINGMAC HINES vanaf ƒ SLüO vanaf ƒ 10 00 VANYj$ENDYK 3 KOFFIE Onae Electi Wabohanachmes zyn vanai de sti tat m weitang te zien In pryzen van ƒ 100 f 125 f 145 ƒ 165 enz enz Zoo klaai om op de hchtleidmg aangesloten te worden Oudst en rertiouwdst adres Vraagt pigsopgaaf zonder verphchting Tevens Reparatie Inrichting EN THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND WEET GIJ FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Methode Dr DELOS PARKKR Amerika ir worden HONDERDEN HAARMIDDEILTJES in den handel gebracht maar BFWIJZEN VAN HERSTPUïEN kunnen met worden getoond CRÏNOFLOOB bezit ruim 6 0 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN Beleefd verzoek deze te controieeren CRINOPLOOR bestaat uit 54 soorten middelen voor 2 1 soorten haarsiekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontstaan m koiten tyd zondei ziweren zwerende plekkeji haarpyn te vet of t © droog haar enz IffKIillHJ INIilCHmNGiBN KOSTEIXWS ook SCHMPTELIJK eiken MAANDAG en DINSDlAG van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDESINGRL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMBIN Sr Hearkundig Spao Eenltf ei ena r 4 io 16801 Waansdag 27 Juni 1828 eOVDSCHË COVMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i da lijks behalve op Zon en feestdagen ADVEBTENTlEPBIiSi Uit Oooda au omatnfe üUbooxmi tot dn bMorgfcriBC 1 nsata f UO Un nc l maar OM Van Aoltan Cioiida en dn buoiskriiif i 1 rmjii ƒ 1 66 alk n el mMV ƒ UO Adrwtntiin ki kat ZatardacaoaiBW 88 tt Uklag opUan ortii Uefdadi wldMutreitwtlto da tieUt nn dn vrtM INOfiaCKNDEN M£D£DiB£lilNGEMi 1 4 ncab f LOB Ikt nc umi iM O d voorpagina 6Q hoocet Gawone advertenUSn en bveumdn mededeeUnfl b oomtraet ot MU c ndiw rdnpr a Groote letteis en randen worden berekand naar pUataroimte t j Advertentièu kunnen worden inxeaonden door tOMebenkoDut van aoUade BocUumolaren Advertentiebureaux en onze aj eaten en moeten daagp Tó6r d piaaudng aao om bureau zgn miïekomen teneinde van opname Tenakard ta i BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEU HfFK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVE NHUIZE2K em r ABONNlllBNTSPRUI i per kwartwl 2 26 jmt week 17 cent met ZontUfsblwl par kwartaal ƒ 2 per vedi 2S cent overal waar de bemriiaiK per looper geeoüadi Fraoco per poet per kwartaal ƒ 816 met ZondaKaUBd ÜgO Abonnementen worden dageUJks aangenomen aan oue Bureau MARKl SI GOUDA by onA agenten en loopers doi botkbamtal en de pogtkuitoren Onze bureaux xQu ilageltfks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc Redactie Telef 88 Poetrekenlng 48400 Dit blad verschijnt S D Kabinatsopïsis in I Berlijn Egypte iWoikelykiiiig vaoi het lailk beeM op urtigieJurèiden sttun kon rekeiKn Aigiemeen verwachte men nu dat het mWaterie gtiateraiyond pog zou zyn menigeötakè le namen yan hen dii er in zouxlen zitjcinig netf en heeït men reedi kun nen lezeiy Abzoo erd du buiten de fractiet om met it pantylcKleib oikié i handuld i het kaJbinet van pefraooiLliiidMilen d t g e voi snd zou woixleiji zou liufliffclon parfiyrpgee ♦ ing maar slechtS een i egteeimg van miriia teiszAjn lari o otm wo j l ot de emt ooi m tet pianHte wtfineor ör IWirtlj p huhi beiliuit to ugjbiieerei DoBfi au dut iloBt itan i De mir riee é chbis èi mtiggebrok m mn ifserh teekv is fcïieen 1b daaA hoetwi denroremiei Naha heeft en vM h m het geÉW den 18den aart van dit ji aanvaanWe Het ontslaan tn van le preriiigatlevein welke ilo grorwïwet hom I cypte ayn gi omlwet K reftg l ste maal dlit de koninig ziJn ïJRi tilaat Allten werd m Septemijei 1 2 Alxie Aaziz Pahmy paaja de totnmaiiige m nister van justitie loor ien koninig tot aftnKierf gedwongen In IH ontaloog tie Khöthve pen zyner mmiatera die ochttw ondtti pre sie van I or l tromieit lestyïls Britsdho hooige on missaiiB in zyn fumctne weid hersteld Men heeft gelezen dat het ontnlaig an den premier ziyn itlrecte aajitleid ing vond Hl de onthiuJlliiiK eii welke er in Ie jOing te daigen omtient Naha i paaja le kamervooii zatter Wisaa Wasirnf en den af evaaj dig lx Gaaf ar h akhri zyn gedaan Het heet n I dut deze dmie poLitiiiöi iie destiyds als reohits greliecrden optiwten in htt procet in ke be zitting€n van pnns Seife dm 117 ÖÜO pti str hebben aangenomen om de moeder vjji den ppina In het bezit van lliens viermngen U stellen Opnieuw I dus de füguiur van prirp Sei feddiin opgedoken In 1925 heeft menovea dezen pnmt minder mooie be richten kunnen lezen Print Ahmwl eifeddin werd n l beachuUHgd dertug jaar geleden op ayn ztwager pnin i Focad den te enwoonligen koning te hebben ge schoten en hem te hebl en gewomL Twee jaren bracht tie prans in le gevanigems door daarna werd hy voor kranikzanrtig verklaai d en m een aanatoiium an FngeilaJid opge tlo ten In 1925 wist hy uit het sanaton um te vluchten en Konstantmopel te bpre ken Dl Wiith wti vice kanseliei wot legeiL alle vorwaohtingen in au m Duiti land ihet kabme4 iM ulier het ktjpinet dtf penwonlykheden ook thans xu met tot statwl giekomen Di Wirth was aiet te be wegen de portefeuille van Verieei swezen te aanvaarden als hu Viet t verfe tot vj kanieliei werd benoew j Daar wfcld Henmann MüWier jue l van wijten Mtaat op het stanxlipiinitl tlat het vice l eirwhap oveo jMMiig Jf Dy Wiith wei daarop Int van het l j bmot te wordctè Dut Mu opizjohizeli nog zoo erg raet aU het Centrum iu yaist dte quaestiic tl effende het victatansekerwdiap tot quaestie Vam prestti ihiad g emaakt Ot van een en jwlen was lat Hermann MUlf i en kspresKlent gi teravoiid InOest mfi deelenV dat y henn jnqg geeiï definUief liit sluiitbeJ kon g ven Men hoopt dë moeilijk h en alsnog iitt tien weg te ku ninei i ruimen Hermann Jailer le sociaal democram Mihe kaihi neiistf rmatcui ii tot liisver bu zïjn besprekiT n niel birondiai fortumlyk Igffwietst Hetlaaigvoor de han l dit bij allfrr eerst zou prófceeren een kablne samen te stellen op den giron hl g der gi He coalitie Hftlaa kon min het niet ovbir het program ma eens woi den en vooraJ tK meeninigsver stwüllen tusschen sociaal democraten en D itsohe VolkBparty vormden een l clet I vMr een accoord ipaama gooide Hermann uHléi het over pfp andoren boeg de Dwitsche Volkspartij nl fe dan maar buiten tie regeec ng blyvn en f poogd worden een kleinere coalitie die vah Weimar centrurti itemocmteu en soc riem a ngevuld met de Beiieracbe Volks partijt en de ecommusicihe vereenifcinig te verwierkeluken Dut plan ontmoette niiet de minsite geestdrift van geen enkele zydo kon Hermann Milllor steun ontvanger Stresemann lid der Duit iche Volkspartij de panty derhallve 4lie u t een kabinet der Wiöimarsche eoaktie zou worden geweerd gaf aan den kaliinet rformateui een wevgerend antwoord op dnens verzoek ais vakmiiuateip tot de regeertng toe te tre den Stresemann a weiigemng ging echter 8ilgezeld van een wenk De numstei van haitenlandache zaktn het im den brief die lebeweegredencn van zijn weigering be hol Kie uiitkomen iiat de cemgie oplos mg der cri s z i gelegen was m len teTU fkee tot de groote coalitie omictiat men dan be sdhiikte over eem breede pairiiementaire ba SIS zoodat de regeenng dan nnet elk oo n hlifc omver kon wonien geblazen Samen werkajug tusschen sociaai democraten en Duatadhe Volfesparty achtte liy een nood zaak Vandaar dat Stresemajm aan de haiwl eod een kalbimiet samen te stellen bestaan e uii vooraanstaamie peraoonlijkheden die hooren tot de partyen dor groote coalitie 7on d er dat vooraf de pyksdagfracties om hun goedlceuranig wordt gevraagd Hermans Muller nam terstond deze idee ovei en Dc legeeringstiisis spoedlig bleek iLat hy by de lh men zoodoemle klteiid n het U i trum hNGhLANU De eerHlIi i iternationale potitJiegt ibenrH hl het 1 oiHbciiscïit Holboin K stuuiaiit i gi ftLivn Ie wrsu mtPrn tionia ie posizi gt it eyrs geopcuMh Alle grbote hamlelaajs in ze izam e postzegels uitcAmeiika bjaink lyk Sparjo Italië Duittwhianri HdiRiie em e iM t rvoor ovoigekomen en nnn sclxat dat irüfvwH een waurdt Van ÖÜ millioen igiulden uim posftzeigels byed i is ündt r de verzjame Il nigien netmt dt eerste plaat m die van liittwhip postzegea van Vv hitt die talloozt malen met gouden me laill bekroomd is tÊi bewhfluwl wonlt alg de mooiste collectie diB aeulcrt vgftien jaar aan d markt w igefl omen t e n de vflrzameling van wylen éen f van Orfcwfopfl wcdeir opj jRUSLANt j Ren poIitieKe moord Ie Kanfcinof ji Wit Uualanil eeft een iSdhttiK njmijf boemnAicUsue tydelnj ilo goils 1 1 iiHtoefonlng m d keirk aildaar n dienst i tmlen pnestar dbodigertchoten Voor tltliolitie verk aarde zy doven mooixf beigaan te tiebbon om Jjoltitiftko reAmen y ia nameiyk ifrti bolf erahiatusch geand en verdacht den vliegei ziich ibeschitóbaak ij gt j dtK r haar Igedooden pneirtei van het v i izue vtm de nooih iijiStiii i vtr kk olSj ii n U OeMwe van mlwhtumgen ovt r wn amtra irevolulionmBaie organisatie v aai vu lii zel f lieel uitntaakte OOSTKtfKIJK Ikja Kun veroordeeld tot drie maanden gevoJigenisiitraf De Rechtiwink te Wpenen heeft gLsteren Bcla Kiun veroordeeld tot dtne maanden ge moïljten et een parachiuta ttit et n vli atftUkg by hit kamp oi Nobd jpAep Ui dalenijfiten Uiikde het l G s thadDigde viliojrtoestel van lui tenant I uinidibiiig te herottiBen Uit liiga wOr tt gemeld at d Rusisjwhe ysbrekei Mialygiin tBie ff luiitigovaren om Awüunidsen op te iporen dtaadlooa beiicht heeft ige ond en er niet in eslaaigd tt zijr m0 gezet wonien evenalt Hon Breueï De reohtibajiik had ihet verzoek van den ofticier van joustiitie om de zaak met gesloten dteuren te behandelen daar er problemen van buitenlandsche politiek m het ge ding zouden komen afgewezen Na een opmerking van den president verkLaanle Kun dat hy overtuigd is dat hy het hei stel van het sovjet hpwmd tn Hon garye za beleven iHot bosiuut dei Oostenryk che legeering om B ila Kun nnet uit te lieveien aan Hon garye laai an het des betreffenide verzoek n tit hethewyh is geleverd dttt Bela Kun ujt persoonlijke xvenwegmgen het hem ten laste gcleg le htieft bediTven heeft in verstahnllen de vooral un groot Duitsche klingen te Weenen veel beroenng gewekt De Wieneir Neueste Nachr verlangen het ontsilag van den minister van jmsititie dr Dinghofer De Neue Fr Pr verklaart dat dte bei lis sing slechts lilt vrees vooi Mosikou is genomen BELGIË De tttakiug der Antwerpsche Haven arbeiders De Ktakuig duurt voort Met 7038 tog n 663 tdemmen is dooi de leden van den sociallstischtai Havenarbei v iibiiiidang met iijfci jITCIT bnemigen Nieuwe axpedtties Uit Nieuw Olesund wordt gemeW dat er op het oogenlbhk een ateirke nevel heersoht Zoüdpti het weer beter wonlt auillen de wee Isehe vliteifgera vertrdliken om verdere I ecUhiiigspoginigen te undememen Bovtttditn bestaat het plan met het gioo to weeil che AaU ivli igtuoig te gaan zoe ken maai het omihul iel van die Italia Aan deze expedibie zullen ook de Dormer Wal en ie Savoia inaohvrnsH deelnemen Indien deze exipediiitic mrfuikt moet de bemanning van de Italia voor zioowei zy uch nog op het luchbsohup U viimlt waarschynlijk wol als verloreji worden beschouwd Ook betrefferwie de redding van de gioep Maltngren ls men liceptisoh gie jtemd Daar Amumlaen nu reeda een week wordt vermnat vreeit men liat hy m de ÏJsree ia omg konwn In het kamp van Nobile heeft men in de laatste dagen verscheidtene ysheren gesdio ten De Zweedache reigeerinig hosloot le weedsche iSpitabengen eotpieidlitBe met twee vliegtuigen uat te lu eiden Deze zullen van Narvik uat per kolen stoomschip naar Spits berigen worde verroerd üe nde alapeiii te voeJeni veirfribeichen im r drtn atorn die de druiKken e dagbihe geliee had vefjaagd erst en bil iict woud beroiKt iiiad go voelde iiij yeroujv zit ii nitt van een lantaarn te htt ben voorzien Dei duif terms v m hier zoo groot dat hi tel lans moest wachten op een oogenbUk ddt de liaan V an aohter de wol keu te voorseliijii kwam om iin weg tb vm kn Op un gegeven ooge nblik vreewle hij verdlwaald geraakt te aii n ai stond liesiuiteioos stil l hiöl aUijd rOo efe inoöto kotitte goed te doen mioiinpKjld hij laciieoa ree ik dat de me estein oiiaer phi lanlropen leh sjouden lyten af ihnk ke Imst vroeg hij ach f ü4 liet niei wiiztT ou n ii op aipi aehroden terug te ktercn toen hij in de verte eeu lidiJtje nadiereii raag VerheMgd trad hij er op dt en op Qpnis weerklonk er een n uweiistemi iUMigt Maria n Jozef s taat niu biJ l e Oïige man latfifle 0 pnieiuw Hit bege dal dt oude vrouw wier gelaat door de lantaarn Stel u geru t moieöiertje zeide hl vnend ili oiij hebt geen roov w voor ü Wiei mt gij klonk het wantrou weflwl Wat fioet gi bier zoo laa Ik ben Heidor LoBon adjadaïït verzegelen en er op te achrijfveu Met den dank van een vnendl Zij zou J hi hu komnklyk bed ek herinnieren er eeii tliiK van koning erkentelijk titid in Aieoi iïn het me wage n dal terug te aenden Ja oo koiti alles in orde kom u Men l on zonder achrooim in den ge bieder s lauds aan vader zien He ee nige iiu eiii kheid bloef nu nog ho liaar het pakje te doen toeïtaiiien Be ilastie hi daarjnede eeni beduaide dan mi deze aan de uivedneiid zuner be doelingen twnfelen en miswidueii met zijn kaniioraden gaan babbelen qmt het onsehuldige kmd Neen hii moist liet persoonluk doeiii ook al Ztiy Wei IS waar was het weer verre van aaniokkoSnk die wmri was nu opgestoken en hwildo onheilspellend om hei laehtslot m het boK li on heï nog sombtTder nfn dodi ind en djo morgen geen zonnel idiijn beloordc voor de eerst volg eowlt lflge4i zou T lcwi k onder eeniiïön twiifel onnnd Üollill naar Versaulles willen terug keeren en was de geïc enhielid voo bil Wat lye ee ïende ïiulk eesi tocht voor le nandi van yijn leeft id lliy had WiCl erger vfoer gotroteeerd bi het naiagen van vemitdcen Een kwarher later bevond luj cli op weg Het de edl hem goed izjijn bran Door geduldig te kunnen luisteren ook naar hetgeen wii niet boeit geven wij eenhewijs van gezond verstand en van een liefderijk gemoed lEUILLETON Mapie Antoinette Koningin en martelares Hij had oen nuoeder gehad üic hem al vat goed en sohoon was had e reu bewottitiereïx ijn vad er was een voorböeild gewee t vau eer ep ridder 1 jkheid en nooit was hij wedergekeerd van een dier orasptartmen waur men ani Het hflirdbte droffiik etii döbibeldte of hu had zich over zjdhz lveai gefichaamd ijonder de kracht ite gevoelen op zijn schredien terug te keeren r hans nu hij het b eld aiiner doodie Meer aoo leveaiiClig voor zioh had z ien oprijs n nu fajj zidi afvroeg ol d e af Resüoirvenen niet in wa ïhiefd op de levenden nederM kken boeaeinde 13 zt A zLli afschuw in en dat gjevoel zweepte hem op tot het bettlmt een nieuw beeitaan aan te vang n niet langer d dictie graaf nifiar een mstig man te zijn eeoi edlelman in de volle betéefcenis dee woords Dalt voom emen alleen deed hem iwedk goed en hij momipeldip tem slot Ik wil miet een weldbadt beginneu I e Jiaaiii ui ut oiibi huUl van die ultine bosttiüuu liebbtn inij waUnei g Atirxïfii uiit imju reen iiet h ie meer dan bilu K dat ik haar daar voor aal belooneoi Ztj weigerde tt ge e letik dcb Ivoamig dat was ten nobeio tierhetd men verwoopt i jgastVifiiheid met maar ii toonde nog fftitter weinig van het leveii af te we len toen Mi den knf viaii de artnoeUë iomg Mieii lieeft iiklMwcihien w einig looi aig UI de bofawehen in dal PaiiiHA v aar iij iich na haur huivvehlk vesli gen wil iijdt men gebrek als men moet iwoegen voor het dögelijKhe brood Indien haar t ruidegon een aiarlsdloniiooT i zal hij da iiwien en lil lange jaren nog aan geen trouwen denken Haar jeugd zal voioaibijgaan in vreu 3dploos verlangen ivoiniaan Ileetoir mijn vnend je hebt wemig goedö nitgevoierdi tot hieirtoe Maak een be gin waarop je lalter altijd met voldV e mng auU teirugzaeni Sohenk dat kleine mensje een tiiriUKteohat zöodat éi met idiig öp höar geluk zal behoeven lo waHiten Maar hloe dat te doen zondör haar te krenken Hu had eon ronde som in zMn sooretaire liggem Spelers bchoe en aitijdl los geld Dat was dw hel beswaar meft maar hi wfildo met dat i ai n gefeohenk aou weigeren Op eens gKmlaldhte h over eigen Ittwtaichtigheidi IIij behoetdle het be dTag diat InJ voor haar befeteipde Blociits tot een pakje te tnnken dat te