Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1928

tlouMjt voalh ii Van Uw huis naar kantoor en van kantoornaarhuis op Uw VpMfll ga l prljtcoui fabrlak ta 0 a mav arl WOI DË IwivvalK vu doorUmp an tt J uka bU Uaderaa brand aD uiM vromdao wjnlarhaiidao an votteu n proiiniii Upp ii nm huW huWvarHlm taiinf klorm baratao awtnii asm bHMB pttulijka Utwdnid ia ifUwmdli aandwian c uMt imd mat Wiirtaibo Zalf vau Jaeoba Uaila Wortalboar Va Ttibur i 78 Mnt bü da TtrbwiMn MAGERHEID Schoone volle liduamgvonnen door D Pr 3TLINFR8 OOSTERSCHt KKACHT I LEN voor Dames Wonderbare Bustes Ook voor berstenenden en zwakken Bekroond met gouden medailles en eere diplomt i In 8 8 weken tot 30 pond toenemmg Gega randeerd onschadelök Door Aftsen aanbevolen Streng reëel Vele dankb tnlgincen Pry per dooa van 100 ituka ƒ 160 100 éiulu 1 6 50 franco thula onder r mbonn of na ontvangat van postwiBaal FlUAAL GUBSKI ZMitr ïl Don II i niïet aanweaig hy Jfl op manoeuvre me zyn regiment in de buurt van den ï oejiyama beiig en zal de aankomst zyner aanstaande vrouw op de tilim kunnen aanschouwen Toen prms SjkSji4 oe m 1911Ö Japan v ei liet om m Ox rd te igaan studcören was het jongo meiisj dat oena zyn vrouw zal wordiei lee ia gekxaen Mej Vlat wedaira IS thaiMS negentnien jaar oud Zy werd in 1909 te Londen naar het heet onder een gunsti gesternte geboren daar haar geboorte sauienrviel met een van de v jf zg Sekkoe teestdaigen Vóór d6 officieele verloving dienden er echter nog eenige moei lykheden uit tten weg te worden geruimd daar ie leden der keizerlyke famibe nieï met de gewor B toungensi mogen huwen n ofschoon eliB vader der bruid van adel is i hy èe tweede zoon duis voor de wet een igewoon bunger Om deze hinderpaal te om zenden 13 mej iMatsoedaira tnan geadop teerd door haai oom den oudsten broer haars vaders het hoofd der eudg Aizoe familie flet jeagdig paar ia zeer populair Zoo als men weet is prins Sji jibo de vermoedelyk troonopvolger daar keizer Hiro Hito tot dusver nog geen zoons heeft Abonneert U op dit blad Pandbriawn ff 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 t o Pandbrieven a 99 t in tukken van flOOO f500 en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG dCH konuigU en op weg om een b Bzoek t brengen aan vrienden ti iweii kiuil kil nnij aelf deo weg wel wjjjBen want ilc heb m het doaikeir een verkeerd pad gekoaen l e vrouw scheen tot bedareoi te kooien Nu znj hean ook beter b 4ceek scheen zijn kleeding tö njk vn die van een bandaet te weaen Zeg maar waar gij ajn moet ant woordde zijf ik k i het tniech als iiiijn 6ige i hut Bij den sehildier Btoenn © Mouron O dan IS niete getnialkkelijker gi hebt maar reoht doOT te iioopen h laantje uit ala g op struiken stmt Bilaat gM rechts af en dan komt gij van zelf aan het hiuik Ifij tastte in den zak en reikte aar e 7iIveTstuk toei waeima hi zijn weg vervolgde De vrouw t ekie€to het geldstiA bij h el hcht en mompelde aditerdiochtig Vnf franke Dat was zulk e klehnie dlienst niet waard Wat kan tii bij meester Mouron te iimken hebht n op dit late uur Er komea nooit be zoekers en dan na donker Ik houd met van de gioote heefren zij heb ben zelden veieï goeds in dien Bin em truikroovers zien er m onze döeen al haast net eeander uit aegt men Nu Ik zal zijn naam goed ontfuciiudlen men kan nooit weten Wordt vervolgd Door geduldig te kunnen luisttren ook naar hetgeen ons met boeit geven wij een hewip van gezond verstand en van een liefderijk gemoed Mapie Antoinette Koningin en martelares Hij had feen mioeder gehBti oie hem al wat goed en schoon wa had e ren bewoüderöQ zijn vacfcer was een voorbeieildj geweest van eer efi ridder 1 jkh ead en nooit wias hij wedergekeerdi van een dier oraspiaTtiijieni waar men om het höircfete droBilk eiii dbbbeldte of hii hjid zich over zjcÜiaejlveiH geschaamd nnder de kracht t © gevoelen op zijn schredien terug te keeren f haaiH nu hij het be i d zajner doodie Aveer zoo levendig voor zidi had wen oprijzen nu Mj aidi afvroeg of dei af gestorvenen niet m waeirtueSd op de levenden nedeirbl kken boezeinde ij zicJl lf afsdiUiW m ea dat gevoel zweepte herni op tot het befeluit een nieuw be toan aan tei vangen niet langer d © doile graaE niiaer een es n tig man ie zijn een edleiman in de volle betèekenis deö woords Rait voom emen alleen deed hem ïeedk goed en hij monipeldip ten fflot t Ik wil nnet een wdtteadl beguuieu U13 40 dat W Sanjfuimose zulk een voartiaffi lyk middel i Voor alJer die zwak efi moede zijn die luttdoos en zonder energie die geduug vermoeKJ zijn of tuden aan pyji m liet hoofd in den mg of Ic lenden die te moe zajn om te eten ofte zwak om te slapen ut de Sangumose een opwekkend en versterkend middel waar van de uitwerking snel en verrassend is SANGUINOSr ko por flesoh ƒ J 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAKTe erkiijp en by de mee ste ApotJiekera en goede DrogistenVAN DAM CoDe Riemeratraat 2c 4 Dmi Haag a Adverteert in dit Biad De Heer en Mevrouw BROUWER SLEGT geven kennis vin de geboorte vin hun Dochter Arianna Rafelins Gouda Wijkverpleging RMWIBLZAAK nnex Slilling Verhuur en Rep ior teroverniuDe aaneeboden te Rotterdam WeatWinst f35 f40 p w Kooppriis f400 Br letters C R aan Zwagers Boekhandel Rotterdam 1142 6 Kostbare Parzina Piano van f950 als nieuw prachWoileo toon ter overn tebodeo t al f600 met tab Br No 1141 bur GoudscheCt Markt 31 GOEDKOOPE TREIN VM Rotterdam t m Utrecht naar Ede t m Nijmegfen p dl DINSDAIEN t m 4 Siptimbf r Zie aanplak en strooibiljetten ZENUW AANDOENINGEN Zenuwen doen zich te meer gelden als het lichaam verzwakt is stechts een algeheele versterking zal da resultaat hebben IrvlDgs Glst Tamina TablefMiD zijn in hun uitwerking bijzonder krachtig daar zij het bloed volkomen zuive renen tgeheelezenuwgestpl gezond en krach tig maken De vit ami nenzijnbijz heilzaam Garanlii Probeei cldOock lodien Uw nuwRestel nch met op wonderdadjgc ijze herstalt betalen wij U Uw geld terug na ont vaxtgst dci ied pe doos VerkrIJCbur n i oiien van I O 75 tl 5U en I bU bij de vaorMamste Apnlhcber c Drngrcten KV ALOEM HOLLANDSCHE HANDEL EN INOUSTRrE MIJ tAtdtrllnt Vtail V it tOfnitrwir 0 Hu I RVI N O S GIST TAMINE TABLETTEN H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda Om brood werd bekroond Arnhem 1923 a Bosch 1924 R dam 1926 Dordrecht en Utrecht 1927 44 Voor de primitieve r ensch die baby heet Is er 8lefht s pén vraagstuk Hit Voedselvraagstuk AU de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste veratand houding met ouders en verpleoffster Vraafrt attestenbo kje aan P OIFN AR Co WESTZAAN en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Balatum fabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt luet geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM IS economisch moot en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteering dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd rtUfealaa Met BALATUM weet U waaraan U toe IS De breedte van 183 cM als de voordeeligète maat de prijs van f 1 19 per El zi n uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U mets garandeeren Door BALATUM aarrte schaffen geeft U blijk economisch en eixiial van gediend te zijn dat in denïelfden wM eUlezelfde vloerbedekking onder verscmHendc namen tegen vcrschilIende ptiKsn wordt verkocht Houdt vixt bij stuk het ia Uw voordeel l Jl9 een middel van weienaclnih petj ke samenstelling dal de zieklekiemen doodi en detiuld geneeat Een procSlieon tA U overtuij n Voor niriiHiMiiiliiMiN iB mzt schnflehjke garantie en weigert imttattes die U a f ehjkwaardig aan Balatum zouden worden aangeprextn Iddiaa Uw Uwmnolmw a Balatua hasftt vraagt oai dan hat adrea van dan diohtatbijayDdaa wadervarkoopar N V BALATUM Bla a raohtll7 Anatardan T l 3B734 Utrechtsohe Hypotheekbank UTIIKCHT frd A t BRINKMAN Zn speciaal adies voor Elccti en gewone Waschmachlnes en Wiingmachines Goudschewee 70 ROTTERDAM Telefoon No 5811 Wolphaertsbocht 17 CHAHLOIS muEs WASCHMACHINES WRINGMACHINES vanaf ƒ 31 50 vanaf ƒ 10 00 Onze Electi Wdi ohmachines JOOJi vanaf de straat in weilking te zien In pryzen van ƒ 100 f 125 145 ƒ 165 en £ enz Zoo klaai om op de hchtleidmg dangesloten te worden Oudst en vertrouwdst adres Vraagt prusopgaaf zander verphchting Tevens ReparatieInrichting VAN YSENDYK 3 KOFFIE EK THEE CROSSIER VOOR ZUID HOLLAND WEET GIJ FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Methode Dr DELOS PARKBR Amerika Fr worden HONDERDEN HAARlMIDDELTJll S in im handel gabracht maar BrWIJZEN VAN HERSTEIiOEN kunnen met worden getoond CRINOFLOOR bezit ruim 600 KERSTEI DEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN Beleefd veraook deze te controleeren CBINOPLOOR beataat uit 64 soonten nuddelen voor 21 soorten haarzaekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontslaan in korten t jd zonder aweren zwerende plekken haarp n te vet of t droog haar enz j lü JIH INLIGHMNGIBN KOSTBJLOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG en DINSDAG van 10 3 en 6 8 uur nibRGAARDFSINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haerkundig Spec Eenlf eifenur 4 No 16801 67 Jaapgang Woensdag 27 Juni 1828 eOVDSGHË COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NI EUWERKERlC OtJDERKERK OUDEWATER REEUWÜlf SCH00NH 0VEN STO LWIJK WADDINXVE E N ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt daaelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTIEPKUSi Uit Gouda oBUUku Muxmnla tot don bMor kriui 1 6 ragelo ƒ MO olte n meor ƒ ÜM Vaa taiiten Gouda en den bezorokriac 1 t raiala ƒ 4Ü alfa n al awar ƒ 0 80 Admrtaiitiin In tut ZataidacimnaMi M bijalaa co dan sijt UafdadUiaida ailraMentliki da lialft n den pitta AB0NNIMENTSPIUJS pei kwartaal t26 par wmk 17 eent met Zondaisblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 2 oant oreral waar d bMorgüic p r looper gescniedt Franco por poot per kwartaal ƒ 816 met Zondagsblad f Ü ËtO Abonoementen worden dacelïiks aancenomen aan oue Ituraau MARST SI GOUDA bij onze a renten eii looped dm boèkbamlel en de paiAk iitot ui Onze bureaux zfjn UageltlkB geopend van 9 4 uur Aomlniatratie Telef latere 82 BfUe Telef 88 FiMtniraninc 48400 INOtaONDHN MÜDEDBBLIMeBNl 1 t n ela ƒ iM elke refel maai MA O da Tooipagina afl tt hoocer Gewone adreitantltn an üiceiondan mededecUnoen bt aontiaot tot aeai andlloaanlan prtla Groote lattem en randen worden berekend naar vJaataralmia V Advertentiën kunnen worden ingelanden door tnaac henk o mat nn aoUada Boakhaaa laren Advertentieboreaux en ouae a enten en moeten daaga TÓói da iriaataiBC aan Mt Bureau z n ingekoifien teneuide van opname Tenekard te i n e Abonné s dcrebond het voorstei verwoipen tot lieeMi tld mg van de staking Dese uitslag betee Irent raet aileen voortzetting van dien atryd doch tevens een votum an venaet teigen het bondabeatuur dat aannemiinir van het vo krstel gaarne had gezien Volgens de Libre Be ique haddien er in den loop van den daig zeer belangryfce besprekingen plaats daar bepaalde fceejcenan er op wyzen dat n an taat voor een groote mibamationale werkstaking van havonaibei dera In bepaalde kringen gelooft men zeer steric dat ook spoedig een staking te Kcrttemlam zad ultbrek Hen katholieke zender te Leuven De N R Crt verneemt uit BaTiasel Sart atfi pftester DeJvo e mt Tonfleren door deBe Bche re eoruii de noodige vengunningis leend tot hel bouwen en an explbitor tie jh mon van een Roomfaoh katihoh k end staitfoA dat te Leuiven ou wbixlen gevostigid De 4i zendmigeji Zouden oip korte ffolf 060 ii 35J meter plaats hebben en georganlseerd j wordem naar het voènbeeld van hetR K tadioübat te Huizen I JAPAN Het H vwtitelijk huwel k De aankomst van prins bjiHjtbo g brtuU ooais men w ec igaat pun sjisjiiooe ite broetlèr van keizer liiro aito m net najitui m Jiei ftuwelyk treden met mej betsoe JMai oedau a de doctuter vaïi den J panachen ge zant te VS ashingbon Vrydag e de a s bruid uit de Ver Staten lu Japan aariigiekomen en vele duiaamten nenacheiv ftonden voor het station om ita j tverkorene van s keizers broeder te verwelkomen Op het perron waren diplomaten fcNtrtLANU l e eerttte iiilernatiunal poutzegeibeurH 1 het 1 omlensoni ttoiboin K stauiant giïtoien te eeri H internutioiuUe postzegel l eur opejiiM Allo gioote hamlelaais inzelilaBnw pOMtzegöls uit Amerikia l rank lyk SpMLjc Italië Lhtitwhlatwl Hdj ie eiu yn vrwor overgekomen en mtn schat dat ei vooijretn waarde an GO millioeii igwlden aan pustzagelti byeeii js Onder de Aerzame lnniaèti ntemt U nerstfe plaats in die van 1 iitiic poBtze ew vw Vi hitt die bailoozemalen met goutlen metteiUos bekroond Is dh jjc ihoMwd wordt als de mooiste iLolLettie die ilort vijftien jaar aan de markt is j kuméi t e n dP verjiamelinE van wyien den gial van C raiwfonl vorlfioohL werd HetJ iutfrstt pOMtsegeli ia t ï8teren verkoiftit wti biadht S 4 00 op i L USiLAND j f hen politieKe moord lU KaïddnofJi Wit Hmsland heeft e in adhj li njarig Meienmei uo tydens de gods tfil eftniiiig in d kerk aldaar len dienet lilpfi pi esteii doodigieichotesi Voor de p e vorklaante zy 4 on moonl bejgaan to enilom pojlitijc o teiliemcni y ia namelyk Iwilsjewiibtifc H gezand en er laciit den dd Haar it oden pnentah vum het ivoi MrSkken aöi e Gfpeoe ti inilichtingen ovot een contra revolutionfliaaie organasatie waai van hy i dieell uitmaakte OOSTENRIJK Uela Kun veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf De Rechtbank te Weenen heeft gtsteren Beltt Kaïn veroordeeld tot dtie masUden ge ten D KabinsUoHsis in Bei lijn wil vice kanseliei woidef De tegeeiingsciHis in Egypte eiTveikalukiriig ingaBg yfa 1 JULI vooi maanden op d GOUDJRANT fffioimeeien onttot dien datum verachyTieis tK TIb Dl Wiith spoedlig bleeky ilat hy by de van het denMoeelidi o p uutgieijireulen steui kon rekeneji y Algemeen verftachte mtn nu dat het miniwerie gnsteravoind Uog zou lyn amei BsteUf de naman van h dit er in linden zittiife nemien eeft me reedi kun n lezen Alzooiwerd duh bi tmide fiactie iin met dt pantylewieiii on letfi4 elfl n het kafcinet van pörsuonlyWhedenl dat ormi J zou woixleni zou lius g iB partyrcge rjng maar alechts eenWgeeiiiii lei fzin Ijangsfeen om ff s nste wanneojl Dr V rtijï en hu ii besluit Doen lay liit jyeder opnAi De miijistcrPfe iiti ehrokenb s ïffieekWki i lilleen wh iiarom o Woead len P NtiJhas paij heeft en met hëm het gelieelie ben l deni Maartivait lit jaaioartvaardide Het ontslisan an en van le prerog tioveh welke de g onld vlet hem Fgypte Jiyn gxoikVwet kreag is é ate maai dat de koning yn prerhitir ont slaftt Alleen werd m SeptemJaer lÖÉö Abde Aai izVahmy paaja de tommaiiige minister van Justitie door den konmig tot flitwHlen gedwongen In l ontaloog Ie Kh€khve pen zyner miniHtera ht ec it ir omlèj prP sie van Lonl Cmmieir iVestyds Britsdhe hootge x ommi t ai Ui m zyji fumctm wprd hersteld Men heeft gelezen dat het ontslag an i en pnenner sayn directe aanleiding voiMt in de onthuJliinigleni welke er in de Jonigrste daigen omtrM t Nahag pasj Ie Kannervoüir zatter Wisaa AVassif en den afigevaajxlvg le daafar tafchri zyn ge lad n Htt heet nl dat leze dme polibiiCli diie LeKtfljds als loohits jBeleenlen optillen m het proce in ke de beziAtingen van pnns heifeildin 117 ÖOO pd 4ti hebben aanigenomen om de moeder van den piPina in het bezit van aliens viCTniogen te stellen Oipnteuiw s a de fügwiar van prirs Sei fedidin opigedoken In 192Ö ns menoweir le en prins minder mooie be richten kunnen lezen Pnins Ahme lSeifeddm werd nl beschuldugd dertig jaar geteden op aijn iziwaiger piunsi Foead léni te nwoon li ï n koniiTiig te hebflaen ge schoten en hem te hebfeieii gewoml Twee jaren bracht de piuns in le gevantgems door daarna wend hyl voor krankznnnl g verkllaaaxl en iTi een sanatorium an Fn and opgevlo ten In 19i2 £ wist hy uit het sanatorium te vluchten en Konstantinopel te Jjipreikefn nuöuwëqI If 4 van de ovét géblevi en aan de P U ï d i dic Jl t Utgeaomler iian bo ÉU van Ifet sdhi jde ovoi jlev nefa varf i lluttpnlatft Ull l b cenij f oken a len l nMii wo Hoopt dftlHmt i sd ii h iten aaijKyn omuibJ It4 tiui m4n le n py eS t thans jBOoc van mRwrfhtt groei aarlCno nog ajlj tornKinKJért rteeds m n zoodoendo n in ent runt ya voUloei llfg van l lw irri pi hoüp ie ii ille vorwaohtanigen in iig in Diliibch lmd litt kabinat iMuliej het kaïbinefis tKi peiwomlykhieden ook tha s nog wet tot stamt gK komen Di Wirth was niet be wc ni de portefeuille vanl Verk swezen te aanvaarden als hu nief tevens totjvicc kanseUei werd beaoemd pwx ttiJde wdhter Heinuinn MüUcr niete vkn weten Deze htaat p p ihet tanéputvt d t het vice kon se lierschap fveibmlig is Dj Wirth wei nje daarop lid van het Kpbin tt te worden Dtiit Mu oiwjohzelif rKigyoo erg raet zun ala het Centrum met jmiA dte quaestic ibe tieWende het vicekanaötiersohap tot een tjuaestie van pre Vtige hiad g maakt G voLg van eenVen ander wa ï daff Hermann MüUer len rykspreSKlient gisterwond mo mede deelcn dffitt hu henp noig geen definUief uit slaathd kon geveti Men hoopt te moeilyk heden alsnog uiit den weg te kunmen mumeii bcrjcht uut Stockholm Ifréf vliejei zi h leschilobaai gc ï r w w W noothig mstru i inLMten met een pajhachut uit een vliflgtuiirf by het l amp ctoi Nbbrkigrttep U dulen ten uhitite het ttesohadliitdc vihwtoestel van lui tönant 1 umiborg te herstefen Uit Riga wontt gemeld Aat k Ruaaipbche ysbrekor Mialygin Die i itgiövarenv om Amunid sen op te jporein fcaadiloos t enchtii heeift ig zoml en er niet ii ci8laaigd te z Jn venbuiidiin ï met A bnenigen Nieuwe expedities Uit Nieuw Ole ïUind wordt gemelkl Ut er op het oogenlbhk een ateirke navel heersoht ioodpu het weer heter womit zwllen de web Ische Vlitag er8 vertrcWten om vei dwe rwkhngspoguiigen te ondernemen Boveiwlien bestaat het plan met het gioo to weetteche watttvlieRtuu te gaan zoe ken iiaar het omhulsel van de Itaha Aan dez © expediitie zuLlien ook de Domier Wal en de Savoia machinoH deelnemen Indien deze espedïtie misüukt moet de bemanning van 4le Italia voor zoovei y zurii Jiotg op het luohitsohip hl niiinidt waarschynlyk wel als verloien worden besdhomwd Ook betrtffemte de reddiing van de groep Maln gren is men sceptisch gestemd Daar Amumlsetn nu reed a een week wordt vermist vreest me n iat hy in de Ijszee is omgekomen In het kamp van Nobilc beeiCt men m te laatste dagen verscheidfene ysjoeren gesciho ten De weedache regeeirine bealoot de jweedsche SpitMiengenr eoqiierïitae met twee vhegtuiigen uit te bireiden Deze zuHeji van Narvik uut per kólenstoomschip naar Spits bepgen worde vewoend Hermann MhiWep iXa sociaal demdcrati Ch kahmiptaiformaitui i itot ikisver bij zyn bospiekinigcrmW t bi ondien fortuinlijk igewoest Het lug Vii r de haiTMl dat htlinllpr perst ZOOI probeereln een kab inet saiWen ti steltlen n p den giroji ti da g tier gi flotie coalitie Helaa kon men hét met over ijet pi grani ma eersR worden en vooral de meenm g iver sfhulien tuswhen sociaal dienlocruten en Duitse VolkBpart J vormden een beletsti voor ew accoord gezet wonden evenals Hona R euer De rechtibanik had het verzoek van den officier van juistiitie om de zaak met geslo ten teuren te behandeien daar er problemen van buitenlandsche polifliek m het ge ding zoa len komen afgewezen Na een opmeirking van den presitlent ver kLaanW Kun dtat hy overtuigd is dat hy het heritel van hiot wvjet h ewind m Hon garye zal beleven iHet beslunt der Oostenryksche i egeering om Bela Kun jmet uit te leveien aan Hon garye kiar ui het dieslbetreffenide verzoek mot het bewyis ia geleverd dat Bela Kun ujI persoonljyko oivenwe gm en het hem ten Lasite gelegde heieft bedreven heeft in versohnilen de vooral m groot Duitsche krinigen U Weenen veel berocaing gewekt De Wiener Neueste Natfhr verlanigen het ontislag van den mimater van justiüe dr Dinghofer De Neue Pr Pr verklaart elat dte beslissing slechts uiit vrees voor Mosfkou n genomen BELGIË De staking der Antwerpsche Haven arbeiders De staking duurt voort Met 7W8 tegi n 663 stemmen is door de Leden van dien sociaJ tLachen Havenanbei Daarlta goonde Hermann üMler het over pen ortpren Iweg l6 Duitache Volkspartij moest fan maar buiten de regeemng blijven tn igepoiugd worden oen kleinere coalitie die van W imar centrum tlem craten en soc km oangevuid met rte Beiicrsche Volks partm en Ae economische vereeniginig te verwierkeLijken Dnt plan ontmoette ndet de minsie gee itdiift van geen enkele zyde kon Hermann Milller steun ontvangen Stresenmnn d der Duitsche Volksparty de panty terha We die uit een kaïbinet der WtöimariJche coalatie aou worden g eweerd gaf aan ien kabinetsiformateur een weiigerend antwoord oip daens verzoek als vakministejr tot de wïgeertiig toe te tre dein Stresemann a wengenng ging echter vi i1gezeld van een wenk Oe mlmster van buiteniandsche aaken het in den brief die iiebeweegre ienen van zyn weigeruïg be hclidc uitikomeai diat de eenngie oplos mg der cri s zi igel gen was m den teruigkee tot de giroote coalitie orafcilat men dan be stihnkte over een breede pairllementaire ba SIS aoodat de regeerinig dan met elk ooigen blik omver kon woixlen geblazen Samen wericioiig tujischen sociaaJ denkocraterii en Duitadhe Volksparty achtte hy een nocKl zaak Vandaar dat Stresemann aan de hand deed ean kalninet samen te stellen bestaande Uït vooraanstaannie persoontHjkheden dte hooren tot de partyen der groofe coalifete zondier dat vooraf de rykadagfracties om hun goedikeurai wordt gevraagd Hermann Mttller nam teratond deze idee ovei en I e naiim eu tie ih hulu vi ii üie ivttiiie bosLüUuu liebbtMi mij waUi ei geachunli uiit iiiijn rot h i iX H iet nueer dan bilujK dat iik haar daar voor aal belooneo Zij weigerde el gebc enJv d ew JvO i in dal was tui nooeïe Uerheid men verUoopt iii i gfsitviijheid met maar aij toonde nog bitter weinig van h t leven af te wc len toen aij den l otf vian dt aTinoedt Ong JVteii heetl miaöctiion weinig woo dig UI de bohwdiöi in dat Paiij i wTlar iij zich na haar huiw hik vesii gen wil lijdt men getorek ais mtn moet zwoegen voor tiet dageilijitsc brdod Indien haar bruidegon oen aiartsdJomiooT is zal hij dïid insae n eu lu lai e jaren nog aan geen trouwen denken Kaar jeugd zal vooiibijgaai in vreugdieloos verlangen Komaan llettou mijn vnend je h ebt weinig go dö uiigevoerdi tot hwsrtoe Maak een begin wiaarop ie later aiUijd mot voldioe mng ziult tetrugzaen Sciiienk dat kleine nioisje eein ÏHWiuteohat zoOdat 4j niet IdTigör op haar geHuk zal behoeven lo A alohten Mfiiar hlote dat te doen zonder haar te krenken Hm had eeai ronde som in mjn söoretairo liggen Spelers behoe len aitijdl los geld Dat was dus het beftwaar niet maar hij wfildei met dat zli zntn getsdienk zou weigeren Op eens gUmlak ite hiij over eigen IcOrtznchtigbeidi Hij behoefde het be diag döt hiJ voor liaar befeteqide slechts to een pftkje te ttialien dat t © ueiKte alapeiii te voeJ ii verfns cben ooor dtfi stonii oie de druiKken e daghittt gel ieei had veirjaagid rsi oui hij liet woud bereiKl iiad go voelde hij uerouiv zicih mtt an een lantaarn tt htbbtn voorzien iioduis terms v m hiec x o grooi dat luj tel keiiM moest wachten op eeai oogeaiDUk dat de iiman van aohter de wolken te Op etn gtgeve n oogenblik vree le htj verdlwaald geraakt te 33i i eti stond besluiteloos stil Als hiel altijd roojpeieil moei to koötlc goed te doen mognpcUile hij lachona j ee ik dat do meestem onaev phi lanlropeii leh ïioudein luiten afschnk ken luist vroeg hij 3ch af of het niei WMAtT W u t U op upi cJireden lerug U keeren toen hlj m de verfce etn licluiie nadienen aag Verheugd trad hij r op al en op ee raa weerklonk er een V no uwens temt lleiige Maria en Jozef taat mn bij De lon e man lakifle oipnieuw Hit beigi eep dat die oude vrouw wier gelaat door de latntaam werd besoheaen hetiï voor n mi wWdJiger aatnfflig Stel u gerust moedertje zeiide hl vneinde ijk Gaj heibt gee roovw voor Qi W e zijt gd klonk het wantrou we id Wat dbet gij baer zoo laat lk ben Heictor fe Loison adisdBM KEUHaLËTON veTïiegelen en er op te achnjrven Met den dank vaji een vrienril Zij mu uüi bet komiiklyk beviJoek herinöeren er een blijK vaai a kmiings eirkontelijk htid ut zien i het nio wdge n dal lerug te aeiideo la 700 kon alles m odrde komipu Men kon yonder üchrooim m den ge biejor l N land ooii vad ep Jt f ecnigc moeihjkhi id blöef nu nofi hot Ihaar het pakje te doen toekomen Be llaötte hij daairmede eenjibediendt dan Ipu dit e aan de iUiveïihieiid inner bt doetingen twnfelen em mi ihieiii mei iin kaïincraden gam babt elen over het onschuldige kind Neen hij niot st het persoonliik dOeai ook al zat Y OIlne hem dbn i u ai het eor tia rtiuflijk vinden dat een d er hovelm gen baar hel cadeaul ieai koning bracht Wei IS waar was het weer verrö van aandokkeBiik die wunid was nu opeeHtoken en huilde onAieilspellend om ho lathlslot in bet bowth 7011 hef nog soinberdcT nfn dodi ind en dio morgen geen aonnej 9iinn beloofde voor de eer lvolgcawlie dagoin x u T o dcwijk zonder cemeön twijfel onmid ttetlhil naar eTsinlles wïllen terug keeren en was de geqc einhefid voo bil Wat beteektiide aulk een tocht voor le inand van T n leeftud fli hnd v e erger weer gdtrotseietrd hij het naiagen van vermakeaii rkMi k wöirfcier later Ijewmfl luj rteh op weg Het deedl hem g l anyiibran