Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1928

Sperwers 12 10 j 1 21 6 8 Ter Ckmw I 11 8 2 17 47 26 Velox 3 9 S 3 11 27 21 Ona Zwalu wnest 29 6 4 10 3 28 Rozenburg 4 11 4 T 8 20 48 Ter Gom 2 8 0 7 1 5 31 Spangen 2 8 0 S 0 2 67 komen Geld js hun intuss lhen met in hmuien gevallen Zorn von Butuch hejtemuligd Naar V D uit Straatsburg verneemt is baron Klaus von Bulach die in de gevangenJR van Straatdburg een straf van 13 maan ien onderging wegens zyn deelneming aan de autonomatische beweging dooi een besluit van den President begenadigd FitANKRUK De nieuwe Laiidru zuak Verdere onthuriingen De nleurwe LaiKirutaflOk trekt utUuurliji i U iiooKe imte de belaiigstetiiiig van de i arijache pera die tal van terioliten over tiet geva l pubHcet rt t sdhijni rectlK vast te staan ü i U üt oj 7A n iimiHt ze vrouwwi die naar aaiuleiding van üfa luiwelijksadr vertenliies n et hjeoit in verbiudiing warm getreden aiii liet ieyen heeft gebracht Een der vrojuwen die jin t hem in correspondeatie wa getreden i wleohls dooc eem towa l a liaar wj eloot t i tkoii eii aan het lot dat He mndfere alafhtafferft heeft getroffen I Mt was eeii Parlsieime die niet den z g iaülaird eeii an iikcMust in een l airiJMch rewiauraiit had üaülard tieeit tiaflr bij dle p gelegenheid voorgesteld een bedrag van 20 000 francs los te mak en teneinde eeu auto te koopeu waarmede luet paar een rem iiuar Tunis zou maken waarbi hij naar i in y eggen aaken hakJ De da ue had wl ooreii naiar liet voorstel doch raadpleegde eerst en waairzegster lie haar uit koffieidik voorspelde dïit de reis die zij vöomenienw wa A ic ond rneiiiPn haar ongeluk u brengt n Een luchtacrobaat verkoold By het landen na een pi oefvlucht tet ViJ lacomibly is de vHegcr ronval de houder van het reconi op het gebied der luchtaorobatiek in botalng gekomen met hot bombardeei vliogtuig van luitenant Cornillan Het toestel van Fi onival ging lm vlammen op en hy werd verkoold Oirnülon kwam er heelhuids af KUSLANO Zinowjef Kamenef tn Sti anderen weer t t de partij toegelaten Te Moskou is vo ijens Reuter een be sluil 8 ipubliceerd van het presidium van de centrale controle commissie van de communiötiHche party om Zinewjef Kaïmenef Jefdokinof Latjevitsj en 34 andteie vooraanstaande leden van de ojHtositie van Trot ki weer tot de partij tOe te laten Gezeg i wonft dat deze menschen alle hun dwaling erkend hebben efi verklaaixlen dat zij hun connecties met dte oppositie verbreken en zich on lejiwerpen aan de besliö Oiig van de communistische party en de communisU whe intemationale JOEGO SLAVlë Raditsj herstellende Het bulletin over den toestand van Stephan Riadibsj meldt aanmerkel ijken vooruitgang van iJen gewoncle De temperatuur is gedlaald de polasilag regelmatig de voedselopneming voldoemle De leider van dt Kroatea partij kan geacht worden Imiton gevaar te zijn Intusschei za de a isis die sind s den aanslag op 20 Jwni j l latent voortduurt niet dan na langdurige en meeiiijfce onderhandeKngen tot een oplossing kunnen worden gebracht Men zal er trouwens mede iftkening te houden helJben dat Raditsj binnenkort in staat zal zijn 2VJn lol m het politidce leven te hervatten De oppositie gaat voort het aftreden vai het kaïbinet en de ontbinding van liet par lement te eischen de leiders der regeeringgpartüen daarentegen zyn an meening dat de tegenwoordige regeering de ötemmjng over het Nettuno verdrag moet afwachten en de liquideering van een aantal andere mtTMter beliangrüfce kwesties van de agenda kan en moet afdoen Intuaaohen confereert de korting nog steetfs met de partijleiders Herhaaldelijk intving hij de laatste dagen den leider der democratische oppositie Pribitsjewit j BULGAKUK Een paniek onder de bevolking Uit Sofia wordt gemeld dat de iiaiti5chokken die zich sinids twee maanden in het Dulgaarsche aardbevingsgeb e l steetl herhalen gisteren weer bijzonder hevig waren Een paniek heeft zioh van de bevodking in het geteisterd gebie l meester gemaakt Herv KePk die Woensdag j f werden gehouden zijn de voigen fe voorloopig aangenomen reglementawyaigiingen ter ovemeglrtg en tot het uitbrengien van advie voorgelegd I Voorstel Groote Synode Voorgesteld wonU een aantal wÜrzigingen in het Alg Begl het Hegl voor Kerftelyk Oprioht en IXicbt liet Riegt op te KerfcelyJce Archieven het Regl op het Hooger Onderwart het Regl up die Predikantstralotemejiten het Regl op ile Ailg Wletlüwen en Wee zer urs het Regl op de Weduiwen en Weezen hülpbeurs het Regl op liet Fonds voor Noodliijdönde Kerken en Personen het Kegl op het Fonds ter voorziening in geestelijke behoeften het Itegl oj het I nds tot verl etering der schraalste Paedikants traktemwnteiï bet Regl op het Fon ts tot dching van nieuwe preri ikantspl aa t ien liet Regl op het atudH fondw en het Regl op de Generale Kas De hiertoe strekkemk voorstellen ingediend door drf J J Tintmer te Enmelo en ds b van Mastrigt te Haixlerwyk door 4ie Syiwxle van 1927 voorloopig aangenomen hebben Ie ti ekking te komen tot een Syrioilb van 4r leden van wie 30 p edikanten en liö ouderMnfjen voor zes jaar rechtstreeks geko en door de 44 clajwes en tie Waalsche Cominiasie Deze Synode ou een keer in de twee jaar moeten vergaideren by haar zou den voonstellen ingediend kunnen woixtei door lidmaten kerkraden ring pn clasaicalp vergader ngeni class en prov besturen en leden der Synode zij zou behalve de Alg Syntxl Commissie eok een Commijwie van Wetgo Tinig en een Comm van ttecht spiaak h 4iiben Er zouden twee class vergaderingen per jaar woitten gehouden II Synod Regl voor de Kerkeraden Voorgesteld Woixlt art U sob 1 van dit regl om forMeele redenen te wijzigen zooilat het Kal luiden By ouderl ingen en diakenen heeft een geregeittte aftreding plaats welke zioh immer gel ijktytliig slechts tot een i ea van hen bepaak Zy gaat indien mogelijk gepaard met tie bevestiging der nieuw bejioemiden II Wijzixing Kegl op de vacaturen De bedoeliing is om wat bepaald s in art 41 sub e b en c eenvoud igheishalvo te ver pl tsen naar art 67 zoottót de in deze altinea s genoemde vooiiwaartlen voor iiPtt düorzemlen van de aanvrage om handopening tloor het Class ba rtuur nu voorwaarden woiden voor het vericenen va i dcfgoeiïkeuring van het t eT ep door het clanii betJtuur IV Invoeging Rieg op de Kerkvisitatie Een invoeging in art 39 betloelt het mogelijk te maken Aalt oud Juderlingen die volgens art 5 van het Alg Regl benoembaar zijn tot le n der besturen ook tot kerkvi itatoren kunnen worden gektwen V Invoeging Kegl op de Kerkvitütade Volgen de thans bestaande regeling be hooren altéén d e soiiultlbekentenissen onder verband van hypotheek by de persoonlijke keiikvlisitatie tser tafel te zijn Voorgesteld worilt te bep l n dat opk de tfverige KÜjuidbekenitenisBen voorhanden moeten zijn VI Regl op het GodsdiiMistonderwiJs Voorgesteld wordt in art 39 de woorder te streven naar heiligmaking te vervange tloor te schriftelijke uitdrukking de lieiJigmaking na te jagen VU Regl op het Pensitwnfonds Voorgesteld wordt ile artt 34 al 2 en 5 35 al 2 en 36 al 1 to wyzigen al t 34 al 2 om het voontaan onmogelijk te mafcen dat een pn ikant die weduwnaar wonlt van dat oogenbllik een hoogere premie voor ziJn fceiUiwe pensÉoen moet betalen tan voorfieen terwjjl van het genot van weduwepen ioen gieen s irake meer iw art 34 al 6 om de betloelde reserve in het hierbedoddte geval aan den tl inemer zelf en riiet aan het fontls ten goede te doen komen en art 35 en 36 om sanctie te geven aan de inter pretatie vaiu ïen Pensioenraad In de claaaJs Gouda rwae de mifeftlag van de besprekingen als volgt Voorstel I Voor een en eertig tegen elf Vooi stel ia Voor twee tegen vijftig Allen voor een betere redactie Voorstel UI Voor zeven tegen vijfen veertig Voorstel IV Voor veertig t gen twaalf Amendemenlt toevoegiing en emeiiiti predikanten met groote meerderheid aangenomen Voorstel V Allen voor Voorstel VI Vijf tegen anderen voor Voorstel VII Allen voor sclui ffon viin ƒ 4O0 zonder er tien raad in te kennen De Voorzitter zeide dat dit inderdaad zoo is irKiicn ik post onvooralen zulks toelaat De vergadering wertl daarop gesloten In deze gemoeete heefft ztoh wenler een geval van beumettelijike ziiedcte CyphuH met tlootkïlijiken aflKM p voort iedaan WOERDSN Bij de aanbesteding gehouden Sp 27 Juni 28 U ii Iwhoevp van tie Dakpamtenfabr van de NV Woenlensche Di annen en Steenfabriek v h Fa J Brunt en Co wtts laagste inschrijfster de firma J Griffioen en Hadelt alhier voor perceel I f My 913 perceel 11 ƒ 26 33 INGBZONPBN BmUn verantwoordHiikheid der Redactie iU Juuii Zonnestraaldflg viwwr tttïii eoiieieie voor uiberculosoi eMinjtiiiii JU wawde stadigenooLen jLtt Ir lut liet uouuBOiiie lünuLe voor un z nn sttHi iiun uüt oij u zaï aaiu viL pj tTii y men gttvo voor irh mooie ei ai ibe 11 a a Q r g m ae laoerlUiiiKf ij trii ii n v ui wn i uzorg Op dezm vraag lui it ii ft untwoom itelpen uen uit fiet sanatüniim v ita ieB maar nog met vuiuiwauie KfaolMUi Ztja oui zelve tie tmrue airtju om het beslaan ie Kiui laiii vOifc r ngeii lift zijii uc ice zw akken Uie getioilpen iiiocteöi worö i want anüers uiiyieu e nog ongoLukkiger worden diun voorneen en a a z o r g iwit huq me bL iuipiMtme hand nieoien on a OH i r aai do Nedletrl verevniging lot i i o c tetu vau rbeidsI oionies voor tuberQuio eiUJdiei 0 in Nedi laaid onder pjco eptar a van h iteüeri Ifqodei Kruds Iheeft d i uazovgiLT ii uKi geno nen ein ui liaar erste ivüluiiiie vinden reeda verüdieiKJbeeacf poueiiteni verdere verpjegiug en airb iid Olsdvxai itiH de bodoehug i diat deverpleogd n jn de Artitemiakoiloa 1 e zooveeii gaun preBl en diat zpijge n hiulp van andei u noodig lebben gedurejidö het begiiï van hun verblijf aJdaar ia aulka utot nu geü k noaiaimin nioett i die terken raiiielpen mndie eejirte tijd te kunnentioorniakon Vandaar dat een beroepmoei worden gediaiaö a dte publiekeii iiliid idii ghoid Het üoydaolie comité hoopü dat de burgers van döae atiid ook dit jaar niet zuHeai nalaten bUjkeni van tiun Bympaihie voor het Iw eirk van naï o r g te getven a w nneen d collectanten Zatofdög 30 Jiiii li hen Zon nestra aUp ld e aaaibie l i geelt dan dit bewijs dioor bij te dragen aiar venaogön laati h t üOnul i des avonds veel silv kutmctii tetiien I uhhje tje en kidWcje luoeten üo buB e i beivatten eö b i conüté kam t vreden zijn diajrt hebben waarUjk de sterken jet gadaflii voor de z H a k k 6 n Met Couuiié vaiu de Üonnestraffljbtog 192 oorzitter W J die Rotte alg lUoudaiciie BeatviuKielraboiid Nfevr Cionda D Tk eraai af Groelne Kruis Mevr V Reedi tiortiandl I © Kat afg Roode Kniis 11 A Blok alg Ver lez iraif Valdïeni Mevr V t a iit ig MelleB belangijteüend nanten 9 D A P H J Bulder waaïTi s lr penningni Öecr penningjii N II Meuliiian Kattenwingel 62 afg Ver lot be tr dietr t b c pnugrttn 11 UU voor leU e ii en nit t leJ n van den A V Ü bevaitceii ioop sprnijjeïi werpinufliuneTs en al extra nummer 4 X IW Aleter efttaletle voor AinsteroaniHOhe voetttólïers D weJ trijaen vinditttii pliiar wan het Mosveld te Amteifdmn aanvang 1 uur I e Utr Vw Athi iUWfi begint a a Zondag met zijJi competitie viO iaïri d©n waarvoor met minoter difui iü ploege i Mfi inge itilirea en d w edutrijdén wor non g inou en op net terrein vmi tn itr Voetba iver oorwiiiorls uaii 4le forbeflkolaan te I treoht im vangen ami ten 12 ure vertier veoietu het programma Beknor wed iirijd i te Irf mwaroen en een veldloop te Zulphen voor welke wenritrij lein groote bfflangHtelljng besiiiat KERKNlKUWa Een vergissing Op dti dasttieale veigadÈring te Emmen stemden naar de N R Cll veriiec iit d ooir een oinbegriipe llik misverslandi Mj de eerste stemming waarbij eesi secundnslldi van het prov kerkbestuur moest gekozen worden Lweo leden dier IhiHertraotie op toi canudaal der rethierAijd in D Sieroeiink van Koswinkel waaitteor deze vorkov en werd Ds Ö moot 15 At ustue a 8 als priraiffirlidi optredleu zoodait dftil van af d ien datum do linksoha classis Knniien eten orfchtodloxö afgalviuirdigde naar het prov kkirkbeBHuur aal 7 aid6n De verhoudtiug iu dit bqetuuir wordt daardoor link 2 recht 2 LAATSTE BËRICHTflN DftAADLOOZE DIENST Professor Aengenent benoemd tot Bisschop van Haarlem Naar v is vernemen is Professor Aengeliellt professor aun het Seminarie te Warmond kanunnik van bet bii4dom Haarlem benoemd tot Bisschop van Haarlam jts op volger van wijlen Monseigneur Carlier Weer drusdlooze verbinding met de groep Viglieri HüMli 29 u i üUlcieel wordi ir e i d tat Ue Oitta tie Milaino iia twee dagen onderbreking vetiuöedelijki tengBvolKH van atmosierisKto stroomin gen 1 londenJag w Bdei diraadloozci verIjiiiuing niet dr groeip Viglieri heelt geit regen 1J6 groap bevond aidl op een pi lt ongeveer 10 mijl ten noorden vai l eilli SniyUiaap l e Braganza zit nog ate is in het ijs Het weer is itiog ioh t Groote brand in een kinapakhuis BAlAVl i 2Ü Juni Deaer dagen m brand qntstuau in het kinapatohuis en ruMieremplapOneiit i oro beJiooreiuiB aan de üudi IJjolotigo gelegen boven l ckalaigau ue sohHöie welke geraamid a op f 120 000 wordt Uuor verzekering gedekt W F van Kol van tluwerkerk In den oudea dom van lu jaar is Ie l tjerht overleden dte heer il l i iol van au v erkerk oud te M vuai de iiriiia Vlaer en Co bekeioKie bs i i a tn Utredrt De overledenie wat hi 1888 lid ven o Kafluer van Koo diantlei van welk instituut hij in 1901 pj verv voorjltter werd fiedflirende tal vati jareM was hl Udl van tien Gemeemteraad Ilii be kleedde versebillendB kerise Ujke hmctiee De moord te Maartensdijk Mr B F J Simim te Utrecht zal als verdediger optreden Mr B F 1 Simon advocaat te I ftreoiit heeft de verdi tiging op zich genonien van den vexdaahte IJe B in ide nioordtwait van Floor to i Maartensdijk Zi in wi i wèJ ingelidi dat Wijlt De B no ï steeds bi aijn opitkentemis voiiiarden Een hevige ontploffing in de fabriek de Vü te Doetinchem UOETICllEM 29 Juni Hedkaipuddag ia na een hevige ontploffing een groote brand uilgebrokon in de eloaromoto i nfabriek de Vijf alliier Oe abiriek slond binnen emilsele minuten in lichte laade en het löiat üdi aanzóendat van de tabrieit nieiLs ges paard zal blijven llertiaaldeli tk vinden er explosies plaals Eenige peiwoomliike ng lukken die tïchter niet van enmtigen aard zijn gebleken zijn reed voorgevaUen De salarisvoorsteUen van B en W van Amsterdam AMSTKJtDAM 2 Juni Na langdurige ünderhaiixleüjiïïen tu i ehen h t College van l II en W en de oiiganiajitae van gemeentebeambten en werklieden in het georganiseerd oveitle ï over een nieuwe loonovereenkom 4t voor iiet geineentepei jwneet ia heüel J het voorstel van IB en W in stemaning gekomen Be door B em W voorgestelde loon overeenkomst werd met de stemmen van J alle organinatias tegen v 5rwx rpen iDe door B en W voongeetekle loonovereenkoinat zal thans zonder door de organi saties te zyn aanvaard iai de t meenteraad Ir ibeharaïeling komen Het requisitoir inzake de Veendammer strafzaak Vrijspraak toor Mc Kortenoever AM8TERD VM 29 luni Op den 10dèn dag van het Ve indl inmCT atrntprodes was er in de re tj al een l elongstalling als nnnraieir te vorea N lBt de r bmik zeiiJe geen be2iwaBr tel hsbbon t sen de in d dagvaarding verandierdei mertedecjling was SPORT EN W £DSTKIJPEN LAWN TENNIS Het Wiml ledon Toumooi j Mefl Böuïnau heefi gisteren op Wimhledon gewoünen van Prati Reznickien krjithti en hindteBlij t e wind tond over hel veld en d bal werdsteeds vfu luKig gt peeW MeD goaliebaükiiand sohoten veoaekerdle die Duitsohe speelster zich in de erste setvan een 3 1 voorsproiig om ten slotte mei fi 3 to verlieaen Toen meL Bouniian op 3 3 geïi k gemaakt had Jtond aij in de aevende gamiei met löve 40 achter om te i slotte toch ook dieaegau e te winnen In de tweede game wa de HoUandöche veiBreweg tU sterksle en de laat ste galni na ni zii zelfsvoor löve Voor de andere I tóUandBche vertegenwoordigster mey Rolliin Cou iuerque ttras het g em gelukkige dag Zii nK est m miss Rtti haar volatrekte ineerdete erkemien en veï oor in twee straignt sei Ook iai het Door het beetnur der R K B is wegens vergevorderd seizoen besloten de korfbalcompetitie te sluiten zoodat de resteerende wedstrüdfen niet meer gespeeld behoeven te worden Eindtad 2e klas A R K B De collecte voor de Zonneatraaldag Men meUit ons dat vrer nwuziekkorpsen zuLlien medewerken aan de collecte voAr de Zonne traaldag Het comité beschikt nog niet over een voldoende aantal colleotrices voor iie begeleiding vam dte koi sen en zou gaarne verdterkinig in deze ontvangen Jonge dames bon en lö jaar düe aan de collecte willen metledoen van 3 tot ongeveer half aes worden verzocJit zich aan te melden by de secretarie van het comité KaïttensingeJ 62 of Zaterdagjnitidag tusBchen twee en h dirie bovetizaai Blauwe KïuöH Westhaven Het depdt van den verkoop van frankeerzegela in de kioak aan de Kamemelkfiloot opgeheven De Directeur van het Post en Telegraafkantoor te Gouda maakt bekemt dat het depot voor de verkoop van franikeerzegels en andere postwaardeai hetwelk wa gevestigd in de kiot k aan de KAmemelksloot is opBeheven Aangehouden Alihier is aangehouilen J v V koopman wonende te Bodegraven verdacht van diefstal van eem manii met bootlschappen uit een IcaaKwagen jtaande bü do voorm Bank V Leening Op Ustij wijze heeft de man de mand met boodschappen vervoerd en overgebracht naar een wagen waarmede hü naar huia zou teruga don H in in bewaring giestflkt Procea verbaal zal teger h m Worden opgieanaakt BINNENLAND He reiB van de Koidn in en de l rinHCs Het Noorsdi telefgrambureau meldde i isleravoiid uit Oslo dal Konimgin Wilhelrnina op het stoomschip Mosken liiatidaj een prachtigen dug he it geiiald ito Kwiingin bekocht imet pracht tig weier de Proldfjord Van deTroldïiord naar Lyngseidet waar H M met een reaidiersled e over die Lyngenfjordi e m nederzetting der Laippen besocht geïioot men van een prachtige middernaditzon Aai oord heerschte groole geestdrift De oniiigidi is gisterniid dflinr te UÉM a Hngefeoaiven Prins Hi S de Pressa Ie KeMlen Prins Hencfri v vertoeft dez e weeiï te Keulem voor een langdurig bezoek aan de Pressa Oe Prn word vergezeld door de he eren Cremer eii graaif Mellernich in de middaguren gisterest wa a PrinhPii eerste beizoek aan de Neiderlandsdie o de© ing waar Z K M ontvangen werd door d env wgeeringsooinmissaTis den heer W Craedt ven Roggen de beeren Chr A Viefvreg en W Hennv pespeeiieveiijik voorzitter van de veroenigins de Hederlandscbc Dagbladpers m van het Pre i a Hni 6 deir N ederlftnds be afdce4ing den heer C M van Dolder Uit bovenstaaiKle tand Wfict hoe fe polidache club zioh in dit eerste ja r heeft rehouden Ëen mooi be n M HMvKl no 2 zal z j todl wnnoerieHJk de volgende compeUtie in de Ie klos uStkomen ATHLETIEK De Amslertf AW Bond heell op Bii de rondvraag vroeg de heer de Bruijn Zondag a s atWeftek i fehiidto Mot B en W een telma lme kunnen aan geschreven met een aeer varteerend 1 0 be Hhoide afdiee iing Ned Tndüö niet de organiïiaitie vau uen eersten vlieKloolil Aiiü erdiuini Batavia Dezag Z Iv 11 nret groote belangatelling en ïuj gaf nu alloop van het Uenoan den tieöien CJraadit vtui Rotjgew e n Vieweg ai fn hooge levredenheidi te kennen over de wijze waarop Nedeilaod op de Pressa vertegeiBwioiord igtt waa De iiiededteelingen betpeffeiide de uilbtekend gewlaag ie radM 4cruiögei8prekken welke dteiii dag te voren in Op Nederland elie afdeeuing luct Eatavra haddcfli plüuta geluid en waarbi vijf personen l uitsc iers met bloedverwauiterix in lndi gegproken haddiem die oi eto gon gewSFesi waren over deae niouw tü verbinding n el het verre Ooaitjn vOrd en door Z K 11 mei aamdiaohi aanReJioordl en Z K U oo iiplimeineerde die NedierlaJidsotie hoeren met de ie afiraiciiie waaoiiede dö Nbdwlandsche altlpieling zidii op bijzondere wijze van de teelnenning der andere Hiaten on derscheidde het avondM liad een d iner plaats Z K H uaiigeboden dioor hei gelueeiitebeKluuT van Keulen waaraan ook de retgewimgsW iiiitissaris en de heeren iewe g Kenny en Van older deohinciien Zaterdagochtend verfrekl Prins Hendrik naat Noorjii egen Jhi Ir de Muralt zal zija burgemeesterHambt neerleggen lenield wordt dal de burge neester van Borculo jhr ir die Muralt lid der Ke te Kamer de r StalenGene raal aan den Raad heeft iipedegedeeld dtat hij voornemens is binnenkort ijn ambl als burgemeeitter neer Ie leggen Bezwaren leKen de herhenuemHiK van ct n bui engj woon fid van Ged Statt n van Drente Het wanbeheer van Meppcls financiën Naar de Tel rfela ngrijk deel der Statenleden van Drente erastige bez varen mede lo Moi keu tot dje lierbeiioeming van den heer 1 Knoppers buTgehieefator van Mqjpel tol lid der State bedoelt in iirl 81 der Proviiwiale Wet z g bni tengewoon lid van Ged Staten De e bez waren ho idiï i verband iiiel de otiistandigiieidi dal de geldelijke adiniii niwtra ie der gemeente Meppei ie weasdien overlaat liet rcwuliaat van hel miidepzoek dieinmiijgaande door de lu tilio en d hoogere behtuurscolie ges i s nog niiet bekend zoodat nog niet is vastgesteld in lioeveifrede ourgeaii eester voor d v en toestand vcrjuitwowdelijk IS Uit d ret+Jw bekende feilen nioet öchler gebleken zijn dat de burgemeester zioh aan pliolilsvcrzuim heeft schnidlig ge iiiaak De Statenleden hebben hwn bezAvaren tegen herkieziing vaini deii heef Knoippers aaji de c li frauïtie die net do r k en de a r frdk tie d e re htPrzifde van êe Staten vormt miede edeeld doch deze hondliaaft den lieer Knopi rs die zich woder beschikbaar heeift geirfteld als haar oandidaal De a s openbare z itting waarin de benoeming moet gesohiedem word I zoo wel in Statenkringen als daairb en met iiieer dan gewone belangstelling te$ eiiioet gezien Plannen van B en W van Rotterdam tot feestelijke herdenking van hel zesde eeuwfeest Zooals men zich herinneren aal werd in de gemeente raadszitiing van 17 April j l h esiotea 1 hel GOO jarig be Mtaan dezer gen e eme l otesfelijk te her denJcen p en luefbben toen een difletal a mbtenareu betioemd tot een commissie van voorbereiding en deze zijn met hel volgende plan voor de feeMviering gekomen Op 25 Juli zal des mididags aan alle aiitoxlteiten vereenigingen en burgers gelegenheid wordien gegeven om het geimeenteï esluur te begroeten terwi d des avonds een aantol personen w o de Men van het Koninklijk Huis gn Ic Regeering tot elen maahijd ten Stadhuize zullen worden uitgenoiodiigd Hel rt a lhiiiM zal versierd worden aan de Hcdioolkindieren vanaf liet zesde leett jaar zal een toepaBfeelük boekjo worden uitgereikt Tevens zal aan ouden van dageai weezen gebirekkige kindereu enz een versnapering worden verschaff er dieT zal eeti historische tentoon ileiling worden ingericht dw r middplvan elecLrisfhe lampjes en scbijnwer ers zullen van gemeJenlewege e nigedieeien d slad wordien verlicht zullen muziekuitvoeringen worden georga seeTd ten zal vmirwerk wordenoiHstoken 0orJs zal aan veracJiillende buurtvereenigingen een tegenioetkomriig in de kosten van verdere verlichting ror den vqjschaft aaiigenioediTdi ull i worden etalagewedï trijden eniz De uitgave vam e i gedcai boe dat bii de firing Wijt en Zonem verschijnt m financieel gesteund worden er zal voorlig gelrachl word eni lijdeïis een lïïiddagreceplie ten siadhuize een défilé der veirscliillende vereeniBingen me iiaor vaand s langs den Coolsingel fe onaniseeteiii Tevehs liet het in het voornemen van R on W om nan de ondersteunden on bedeelden der gemeente een extrai uitkeerine toe te kenneni tot een gve zamienlijk bed rüg van f 20 000 Bond van Veehandelaren In de te rireclit geftouden vergade ring vam diPïi Fedl Bond van Veehandelaren i h t Centraal Beetuur Pis volgt samengöateldi A Trompetter voorzitter JM de llaas vit e voorzitter 11 NöttfiiK 9ecre4ari8 K van Gelder pemiingni en 1 J Wiersma commisAarl De K L M Voordeelig saldo ƒ 27 459 In ée gisteren gehioudevi aarlijksche üilgoiiieene verga itving van aaiitie itiouders der N V KofiinkliiKe Luchtvaari Maatschappij voor Nederlandi en ivolonit fli waren vetneganwoordigd 1240 aHïkloelen uilbrengeuidie r 4 atei iimenx Jte vergadering heichtte haar goedKC uriiïg aan de b Ktan winst en ver liekireUoniing en jaarverslag Bestoten werd hel voordeelige saldo over 1Ü27 len bedrage van Tranaporurbeiders tweejaarlyksche Congre Ie Kollerdani t uy iiH l oejaariijK on congres van ten Centralen Bouu van Transporturbt iders te Hoiteffuani beelt de Spr heeft vervolgens over het oi nisaiieeonllici van liet Kciitierd aiiii ne Trampersoneel verklaard dat in een op vorsroening geridMe arbitrage de op ossing ligt V ortsi heelt huj inedeUeeling gedaan van liet feil dat er plannefii aijn voor oen nafuwep verband tussciheü do orgeuiisattes van spoor en truniwogpeTKianieei en de transportarbeiders oil zaï leiden lot eien concentratie welke dan ondeiuemiers in deze Ibetlinjveai tot waars tiuwing en aaimianing zal dienen Na ge memoroerd te hebbeai dait de cui i munibten handig pbgen gelbhult te maken vaji de hier en daar ontstane ver j wijderingeii iii deaf Bond heeft Spr gezegd dat bovendien de houding der werkgevers verontrustea is daar zij in weerwil van het feit dat verbeteIring van de poelliei dfer arl etiders dringenwt noodig i vörsleohleringen schijnen te willen invoteren Spr herinnerd eraain dat deze politiek van iiegatiöiin vroeger jaren lol poole sliikingen he ft geleid De BoaS zal middelen weieti te vinde i om werkgevers tot andere inzichten tebrengen Komende tot het slot ijiierrede weet SpT nog op dtit de toestand op den Rijn zich zoo Scheveningèn in het meizoen Scheveningen viert dit jaar zijn ihomlcrdjarig bestaaji aIs badploflts en ds tentoonstelling weitee doof de vereenigring Die Hag he m eten der zalen van het Kurlia u s is gaorganiseerd heeft betrekking op e igeschi enJs van Scheveningèn en geeft een overzicht vaA de ontwi kkeiingv der badplaats in de laatste eeuiwen In Mei van dit jAar was het honderd jaar geletleii dat het Ha che GemeentebestUfUi het groote stedelyke batihuivs opeiiile op tie plaats waar tlians het Kurhaus ataat en daaimede niet ajrtlïn eert nieuiwe richtSng gaf aan de ontwiWielin van het vi sgchers dorp Schevemngen en van dte Residentie Den Haag maar ook de eei ste baciplaats stichtte aan tie Neulerlaml sclfe Nooitlzeekust Wel had de Soheveninger Jacob fronk reedti tien jaren tevoren zyn klein badhuisje bij den ingang van de Keiaerstraat rgeoi end en hem komt dus ongetwüifeld de eer toe ti pionier van het NeiderlandHche zeebatlwezen te zijn maar wat de gemeen dec was zooveel omvangri er zooveel definlitiever dat het waarlyik ndet ovewtreven is te zeggen lat eerst op iat oogenblik de ontwikkeling der badplaats mogelyk werd En hoe is Sdhevoningen niet verandei d Vroeger kwam men er meebtal in kleine gezeSschappen waaronder tlikwijL i vorstelijfce personen Thans kunnen zeer velen van de höerlijke zee genieten en de genoegens van een Vei hlyf aan het stiunti amaken Voor een zeer grroot getleelte is dit te danken aan de KxpUritatifr Maatschappö die heeft gezorgd dat de hotels ich hebben aangepa st aan de behoeften van dan tegenwoordïgen tjjd diat R g eerijïg en Gemeente hier congressen kunnen ontvangen zooals nengens anders moigeiyk is Maar die vooral ook heeft gezorgd voor de attracties welke een grrpote badplaats nu eenmaal noodii heeft Dit z jn wei m de eerste plaats de Kurhausconcerten welker o ienbn medioJuni den eigenlijken inzet van ihet avondleyen der badplaats ibeteekent De figu ir van den Finschen diiiiigent Prof Schnéevoigt is in den loop tier jAren als izomerleider van het Residentieoi est zóó populaai geworden dat men zich dezJe concerten zondter hem eigertlijk nauwelijks meer kan indenken De groote toeJoop naai deze inderdaad oitste Mrale concerten met eerste i ang s soiüstea bewijst wel dat men deze muzikale zyde van het badplaatsleven hoogeI ijk waardeert Terwyl tenslotte de Kurhau scinema tracht ons de besie fiJme te brengei en ook den dansliefhebbers voJtioende g elegenheid wordt geboden om zich te vemnaken Inderdaad Soheveningen is gereed om ook dit jaar de talrijJ bezoekers wa rdig te ontvangen het ibadsei zoen is in vollen gang en er valt nu nog aJleen maar te hopen dat H iM de zon geen al te groote wi ttarigheid vertoontt EERSTE KAMER een inenting wegens gemaedi bezwaren By het aftteeiingsondei zoek der Eerste Kamer in zake het Wetsontwerp houdende Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten veitlaarden vele letlen uiterst sceptisch tegenover dit voorstel te staan De wijae Waarop het in tie Tweede Kamer be handehi was door den voorzitter dier Kan r zelf ais iietw it overhaast gekwalificeerd kon hen geenszins bevi edigen Ëenige leden betmgtlen hun instemming met het tloor de Tiweetle Kamer aangenomen anKendementByJeveld om vri 8telUng vitn inenDinjf te verloenen bij gewetenwbezwai en van gods MBnwÖgen aart Anderen echter betwurtlen juist de aanneming V n dit amendement Sommige hunner verklaarder lat het ontwerp door de bovenvermökie toevoeging voor hen onaannemelijk waa gewoi den Anderen echter wenrohten vooralar os een afwachtendie howling aan te nemen Nog merkten enkele leden op dat het bevreemuïende verloop fier behandeling in de Tweede Kamer ih i vt ornameHjk was te wyten aan cie wankelmoedighefcd van den miniiater van Arbeid die verscheidene malen van houding was veranderd en klaai blij keiijk geen va ibe iy n volgtle Zij zowlcn het op prys stellen lindien de minister zijn in t eze gevoerd beleid nader zou willen ioelichten GEMENGDE BERICHTEN Jaltiuzie Een vrouw de neus algebeten uirilerfciiavoniUi kiwam de 29 iariige low vjer vn ani K L k op hel Oostptein fn Hötteirdiaiit d © 23 iarige vrouw t le on van wien hij sinda gcffuimen li u gesehA jyejii i ii i e Buin die buiteingewoon JHoersch IS hudi ongeveer een jaar gebeden üo vrouw reeda op Oe Hoogstraat aangevallen en haar èen atecK met een mes gegeven hiervoor werd hij veroorüiceid lül 4 maanden gevangenisstrnf Oisieren zag hij üe vrouw op li§t Uoslplein ronde plotseling op haar IOC w itwelge eenige woorden en beet naar loen do neus af hel werd een oploop van jewelste waarbij de politie mioeite htad om de orde Ie jewaren lien vneni van K t e 2ljurige y Ni wilde hem te tuiip KOmen loeu de poditie den woesteiing in zijn kraag pakte Deswege wecü deze v M gearresteerdi doch tiiiei dan na zich hiertegen ernstig te nebben verzet De wouw rntoest naar bet ziokeuhuis worden overgebracht i dader is in veraefcerde t ewaxing ge teldi Op nel leven van do vrouw wae wei tiet ocm en ander aan t merken KeiKeiyk proiebi tegen uti L mapaik e Keriveraadi uer Uerofpruieetdie L e i eenie ie AjiötelveeiDi heeft een sciurijiveii gericht tot tiet gemeenleb sluuif van iNieuwer jViiistei waarin ge proitftleeru woiut leigem net L uuiapais iu deö BuJtend ikschfi BuiteoVöiderV ödien Polder D © Kerkeraad betoogt L ai weiKC naam men ook hm dergelijKe gelegenhetüen geve dq in werkelijkheid niet andiefs is dan ber tet der vroegere komiiis en wel gedurenoe een lange perioye Ook al zoeatt iieïi tegen excessen te wafcen en al zul zcUs op deal dag gcb lierren ne Veirgenoegingspark géftloten blijven hoewel de Kerkeiraa het betwiilo t iJat op den duur weerstand 2ial kunnen geboden woirden aan oen aandrang om liet ook dbn geopend te kri en nee t dit niet weg aaï de Kerkeraad hiervaia groojtö gejesteliiket en zedelijke gevaren diuont met net minst voor het opgroeiend geslacht Ilij meeait er op te moeteoi wijfflem dat tijuenö de 01ymp isichie Spel iQ dergelijke vermakelijkheden op het gronogebied der geuteeDte Anwterdam nergens toegelaten werden terwijl u sameaiptrooHiiing van zovele a ensoh n uit oadeïsohelden © landien en van oo versciiillende geaardlheöd deze geivar nog grootür maken De Kerkeraad kan riiet anders dan zSja smerteUjt © teleurstelling uitspreken over die vergunning die zoozeer indiltiBCiit tegen de gezindheid van het grootste oeel der bevolking en in breede kringen ergemia verwekt Door meststoffen vergiftigd Twee doeden De arbeiders DrWst en Hootaen te Achterberg bij Rbenen zijn bij hun prrerk door dampen van kunstm eet vergifligd Nog denzeifdlen diag zip beiden overleden meldt die N R Ct Verdronkan Jisteravond is de 29jarige M P worio de te Katwijk aan Zee in ie harin iaven te IJmuiden bij het afdn wen van een vlo t uil een roeiboot govalleii en verdronken RADIO NIBUWS Programma voor heden Hilversum rj 30 Oniiroeporkest 8 1 Toonkunst AiwersfooTt Ïïui7 en 5 u Viool piano en sopraan 7 30 V P R O Ds V WijngQüïden DaVentry 6 20 en 7 05 Orkest 7 3 5 Uedieretn a 05 Omfoeporkest 9 0 Vocaal oon ert 10 2 5 Dansorkest 10 55 Studentenlied ten tl 20 12 20 Dansmnadek STADSNIEUWS GOUI A l y Juni 1928 Hinderwet Burgemeester en Wethoudei s brengen ter kennia dat ay Vergunning hdbben geweigerd aan te American Petroleum Company te VGravenhage tot het opriohteïi van e ff ondeugrontiöche benzine fbewaarplaats met aftappomp op en voor het perceel plmitnelijk gemerkt SrpooiwiBgMtraut no u jt dastraal bekend gemeente Uouda Kpfti r o 3782 Voorts dat zij vergunning hebbt n verleend aan tte Continental Petroleum Com pany te Rottenlam en hare recbtverkrugen fkjn tot het oprkïliten van een bi nzmebé waanplaats met aftappomp op en vom het perceel plaaitst lyk gemerkt KUxiweg no 20 kaïlastraa bekeml gemeente Gouda Soetie C no 2224 en aan tïe Continental Petrolewm Conipan te Rotterdam en hare rechtverkiy B n ien tot het oprichten van een benzine tankwn gentje in het perceel plaatselijk gemarkt Ooathaven no Ö2 katlastraal bekend ger meente Goiw a Sectie C no 2496 behoinlj n het echt van belaingheübende n tot hel in tteLten van beroep binnen 14 dagen liij H M de Koningin ingevolge artikel ir dei Hinderwet Hij tlie het beroep in ttelt geeft daarvan gGlyktU lig knnis aan het gemeeïitebeafiuur n bij dourwaarder exp oil aan de n gene n aan wVe Ie vergimnhig is verleend Eindexalnen R H B Voor het eindtexamen R H BjS zijii geslaagd voor afdeeliing B J Hoogei boom Bergambacht P v d Lintle Bleiswük J MiieKlema Zevenhullen iM v d Vro Hekemtorp A 7want Verspuij Cïroot Am mers P Jager Stolwyk Aa CernieraatI Gouda H Apdon Gouila D v Dunren Gouda G Boei ends Gouda A v Grootfeest Schoonhoven W v Hulïen Gouda Ken verzoekschrift van de Vrijzinnig Her aan de Kerkeraad der Ned Herv Kerk De afd Gou ki van tie Ver van Vrüziijnig Hervormden in Zuvd Hoiland heelt z cii met een venzoekachrift gewend tot de Kerkeraad der Neti Herv Kerk waarin mot tien njeesten aandrang gevraagd weid m de vacature welke ontstaat door het ver trek van Ds EÖngej eeiï vrijzinnig piwlikant te l eroe pen Xy voertien hiervoor de navolgende gioifden aan De I ederlandsoh Hervormtie Kerk ontleent ha ar èetbekeni voor een zeer groot getieelte aan het feit tteit zy de Volkskerk is zy zal dit alleen kunnen blyven iiwSeii de verschilleiiide schakeeiingen van Pro ttisbantsch Christelijke overturiging hierin uiting en beviientiging vinden Hiertoe behoort ook de vryaijmige richtiing Deze ot t Wikkelt in de llaatate jaren n grooter kracht dan te Voren Zij is woor veten de vervulling van hun diepste levenabehoefte en bereikt groepen tüe voor de meer recht che overtoigjng geheel gesloten zijn Het ia detihalve niet tdleen het goed nvM dezOr rlohtimg dat zü Mider de GtHUböhe predikanten één vei tegenwoordiger h ett doch het is ook dn het l eliang der geme nite algemeen Zeer zeker zij n mede door verachiHemte omsta iiighe leTP welke hier buiten bespre king kunnen blijven de vrijizinnigen tliana een minderhertl in deze gemeente Zy duen echter een beroep op Uw college om iiu zü een raindenheid zijn hun plaats al zoodanig ie erkennen Reeds een bestuur Ui werkelijk Ghriatelyken geest breng mee dat een toevallige minderfieid niet wordt ondeixlmkt Zy kien echter dit beroep op U mef te meer vrtimoediigheid omdat de Vrijzimiig Hei vormden in de gemeente waar Öe reohtsche roepen in de minderheid zijn deze steeds haarplaats hebben gegun L Zy herinneren U er aaJTD diat ook de vryizinnigen te Gouda jn dezen geest hebben giehandeld In de laatste periode van hèt kiescollege toch aü niet alleen Ds Cannegieter en Ds Borger beroepen maar met hulp en volle steun dfr vryteinndgen ook Ds Veirheul en Da Hos t pera ï Op dit verzoekschrift werd het volgend 1 antwoord ontvangen jg j J at de meerderhekt van den Kerk raad dér Ned Herv Gem alhier heeft gemeend niet aan het verzoek te moeten voldoen De Reeuwijksche en Sluipwijksche Pla i eö In het bijvoegsel van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw van het laatste nummer van het Algemeen Nederlandsch Landbouwblad wordt een overzicht gegeven van le tiehandelting van de interpelfaibie Vlielander in de Provinciale State in akfe de drooglegging van de ReeuwykBche en Sluipwijksche plassen Wy I 7 en hierin o a dat de lamïbouwende bevolkifg van Zuid HoUanttnu al jaren lang wachl op eene beslisang en een ifltforeiding van den cultuurgjond met 800 H A haar zeer weikom zou zijn Voorts aobt me voor den pokier de Broekvelden en Vcttenbroek een spoedige drooglegging zeer gewenscbt daar de kosten van bemalinj voor dezen poldör zoolang de omringende plassen zullen blijven bestaan veel te hoog zyn naar m n meent te weten omstreeks ƒ 2nO per H A De provincie aldus de schryver van dit bveraioht heeft kranig werk verricht door de spoedige droogHegging van dezen polder na he onderloopen in 192fi docii dit werk zal pas z n voile beteekenis erlangen ala door verdere drooglegging het boeren feconomisch mogeliyk word Inaonderheid Voor de Broetovaiden en Vettenbroek doeh ook Jn het algemeen bejang zou het zeer fcenJMhelük zün dat üla tot d K legging tWr plassen aal wortten besloten dit WJ spoedig mo Hjk geft eurt De Clasaicale vergaderhig van dei Ned Herv Kerk Aan de classicale vergfld 4i g n d©r Ned Goed afgeloopen GistermoiTgen omatroekB half elf is Dr Hofman door het uitwijken voor een autt in het watep van de Zeugestraat gereden Gelukkig wenl het ongeval door eenlgf torbygnngera opgemerkt die teral nd tf hulp kwamen en den tk kter spoeitig op het droge konden brengen Een winkelruit ingereden Oistermitldag i de winkelruit van den lieer Kelder aan de Stoofsteeg aüiier b j net paï Bei en vail een beladen wagen met schragen van de Markt ingetlrukt Plotseling overleden Hedenmitidag in de ouden heer v O toenhy op het kaectiiertiicantooi van de fiima Kpox en DortUmt enlcele aken wilde i egerlpn plotseling onwel gewoi den en Iweft een hartverlaan ming een einde aan zyn leven gemaakt Per branoaixl van E H iB O is de overledene naar zy JuuiH overgebracht ZondagdienHt doktoren De Zondaigifeenst voor de doktoren wordt Zaterdag en Zondag waargenomen door Dr HofÉnum en Dr de Raa lt de laatste in do plaats van Dr Meeter die met vaeantie is UIT DEN OMTREK GOUDfiBAK Gemeenteraad it e Kaad dezer gemeente kwam gij teravond in openbare vergadering bijeen i eigenwüoiidig wai en met den Voorzitter Burgemeester H Bengpian alle ledpn Na de vergailewng op gebruikelijk wijze te heibben geopend werden de notulen voorgelezen en oiweranderd gi ed gekeurd De Vooi z tleedtle mede dat goeitgekeui l is het raaiiabesluiit van l l April viMtita dat tot hd van le Gezond he itbtcommis sie i herbenoemd Dr iBeefcenkamp Ingekomen was een sdirijven van de Gel r Nobel inededeelemiiu dat tte veebool en por t in tmle zyn Ken achryven van de Netl rlamlbehe Aannemersbond verzoekende de termyn van werken hij werkataking te verlengen en vei beterirjg van de regelen J j borgötölMng Woixllt voor ktmni igeving aangenomen Ingekomen wa s het bericht dat voor het 4c kwartaal 1927 wei klooaheklinbewluit moet wortlen betaald ƒ 88 06 De keuringsdienst van waren zal vomferen ƒ 203 50 Voorts een adhiryven var Ged Staten iwaorin bericbt woixlt tlat het salaris voor de wethourtlera blüjft bepaald op ƒ 226 Mededeeling wordt gedaan van de benoeming tot bramhneestei te Stoiiwijkerslul van den heer C Verkaik Voort dat het rapport van het eloctniseh bedrijf een tekort uanwyat van ƒ 823 94 De Voorzatter wees er op diat iJi deze gemeente nimimcr een iploats is aangewezen voor woonwagens Hy stcidie voor hiervotir te kieaien den zg Dam Besloten wend de opslagplaatüj voor noodïlaiohtplaats op te hef en Eervol ontslag werd verleend aan den keuringBVoeairtB tien heer iHuipke in vea band meit de aancduiting jby Gouda Een schrijven van den heer Overijïider te Moortlrecht waarj hy aegt een overeenkomst te wiHen aangaan over den muur aan liet veer woixlt na eenige ddscuis e aangehouden tot een volgewdfa vergatiefing iDe Vooraititer deeUte mede dut tie hantlbran tspuit stuk is een onde Pzoek is ingeateW naar de onkosten voor verbetea ang en gebleken is dat ƒ 240 noodig is voor herstel De spuit zal dian weer voor 30 h 40 jaar bruikibaar zyn Op een vraag voji dien heer tie B ruijp deelde de Voonzitter mede tlat een motorspuit ƒ 4000 zal kosten Het tegenwooniige brandbluschanateriaal is volgens den Voorzitter niet veel De heer tfe Bruy n meemle tlat een betlrag van ƒ 4000 niet te hoog mag worden genoemd voor de veiïigheid der iinwoners waarop de Vooiwitter machtiginig van den Raad voor B en W vraagt om tot aankoop vart aen spuit over te gaan Na eenige dlsouHsie wordt besloten een extra raadsvergadering te houtien voor dez aangefcgenheid eai wel op Maamlag a s waartóe ook de brandmeiefrtera zulleni worden uitigenood ïgil Een verzoek van tie muzie vereeniging Caecilia om beachikbaarsteÜing von een sohooiilocaal tot het houden van oen bazar wontt goedgekeurd imet alg st In beMpreking tewam vervolgens de aflastering op de algemeene begraafplöata Dit aal een bedrag vorderen van ƒ 800 Een voorstel van d heer de Jong Hz om over te gaan tot allgeheele afrastering weiK verworpen miet 4 tegen 3 stemmtiffi Een voorstel de Bruyn igetleeltelijke aXraaterinig loosteaule ƒ GOO werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen Ingeküimeai wa j oen sehrijven van de schoalcommiösieen het hoofd der o U school over het geven van getuigschriften aan tómderen hü het verlaten der school In diit adlres vraagt de Voorzitter bet oordeel van den Raad Besloten werxl met allg st dat voortaan het boofd van de scftiool in owérbeg met de achoolcommLssie getuiigachmften zal uKréiken ï n verzoek om een ploin voor t e schooi in te richten tot speelplaats was dotir B en W lafgewezen De heer de Bmyn zeide teif urgesteld te fiijn over deze houding van B en W De Voormtter noenkle de plaats zeer ongeschikt Een voorcrtel van dem heer Vleggeert om Itn elk geval eten scboolpdean in orde te bren gen werd verwonpen met 4 tegjen 3 stemmen VaatgeateW wewl het kohier Hondenbelasting Ut Bacrt de la Futdle als belangsteliendlB in do aaal varsohenen Te half 3 ving Mr l noiiing Dzin zijn requislioir aan Spr U iie do vraag voortq Zijn de verdBAton te kwader trouw geweeet Bij de b apreking dhorvao bepaalde spr aloh eerst lot de iHiiiie vemlaoiiien Woltman Ill haaJdei iluarbij naar voren hoe door d Veendamffler onder de dürectie dezer heeren een lioogst verkeerde leeningspolitiek i oevolgdi Spr bracht in verband hiermede d handielingen van get KoV ter sprake die ateiedit naar lii j ieide voor eigeti iiorosihaei h t gepreekt Spr wa het volkioinen eens hiet de deskundige Sk van Nierop Hat in de Jaren 2 24 2 V2fl dioor de Veendajmner een leeniiigpoliliek is gevoerd dSe niet Oom de heugeH kon Spr herinnerde aan enige zee onvwantwoordietljke hvpoth n o a d m Bavo Van deae hypotheken hee t de familie Woltnwiji vooideeilen genoten in den vorm van doweaiiren terwijl de pamdibriefhoöitlierH de vt rlieaen diroegen riet verleroen van d hoogst onveranit woordeilijke hypoWteken kwnt voor rekening in hooftMaak van vadtr Woitinan ÏMi wxm dedd hoogst onbehoorlijke uitgaven Om aan iei toon In hoeverre de Wiltomm s Ie kwader roiiM w aren en j de wetenschap hadden door hunne liandelkiigeR hunne eretUteuren te Ijenodlewlen wees Spr op hnni besprekiJigent me Sedijn wa ffbij niet is sproken over tegen prestatiew en die betaling mi activa De Woltrnan s walreiu eenige malen gewaarschuwd zij hadölen dn nooit op dezen raadsman fuogen afgaan d8e mededeelde dat jiel ermBn over imlMoeneJi had te beschikken Het O U besprak voorts de prijp der ajanUeeflen vOrder de aekerh di van do Veeodarannor m den voi m der lK rgsl eHing weilket volgene spr niet op kon g n waarna hij tot de bekende qnaestie van Ue Atlas kwam IMt al de daden van de WoltinflU s blij t duidelijk de bemaJdceMng dsr crediteuren Een l e roef op tie advocaten moet verworpen wotdien in de eeiisle plaalH onidlat aij bet Sr kiffn hun raadslieden den toeMand wm het by pollieekbedrljf kenden en in d tweede plaats omdat zij eigenlijK medeplichti en ziju a n ongeaorlootde handielingen Desoe aidvooaiteni het ben in overleg met de verdaditani de overeahkomfrten iiïeenvormgekle d dieerop perieht wa buiten heil bereik van d rechtbank te blijven BöweBell is de kwade trouw d r Woltaüan om de orediteuien te bemadeeloo Verdaidhte Möhring heeft naar de nieening van het O M teneen ailes geweten Ook hij Woef rdstig a opdtaohilen van Liebertmnn opvolgen Wat deae vertaohte belrett djn strafreohilelijk aanspraUelijkheld kan hij nooit l elwi8ten Wat IVfr Kortenoeivw baiPdrt apr nneendie dat niet bewesen is dat hij kwaad opzet hoeft gebad Spr m overmigd di t hij de speelbal is geweest van gewetenloos Uedeo tie en r Me hieif niet belrecht st an voor Mr Kortenoever kon spr sleilhts vrijBpraak vragen De zittliig dtiurt voort BeuTs van Amsterdam WISSELKOERSEN 28 ton 29 Jnni Officieel 12 14 9 7 84 67 47 86 31 97 66 60 66 62tt 66 46 2 48K 12 10V1 69 2914 9 74S 34 Vi 47 84 34 97 66 60 66 60 66 47 2 4814 Londien f Beiliijn Parija Brumal Zwitserland Weenen Kopfmhagen Stockholm Oslo New York Niet ofticteel 7 35 4 91 13 06 Pma 7 45 Madrid 41 02 Mibaii 13 05 Bearaiwerzicht 110 week werd op ue j niwte rdnntsctie rffetïtenbeun op kalme wijoe oe sloten Terwijl df affaire van beseheiden aiïinötiitoen was heeïBChte eencnregeimnlige stenuning tie Industriepa pieren waren aan Te gHirukie kunt Wel waren d © kun tzij fe aaindteelen in vasie lioudlAig ingeajet iloctl reetfe spoedig vertoonden die een ilitgeapro ken iieiging tot tenigloopen De Fhilipsaandiéelen liepeni geleidelijk aan meerdere proceiiiein terugf Vjntr ker en We t oiker waren aam aaninid Jnderhevig Vqnr rubberwaardlen w aii de tatdeiiz wat verbel erd en A niBterdeni ful bér liep onder beursli idl geleddetijft aan naar lioven Tabakken waren goedl prijshoudendi loch per saldo niet veel verandertl Voor petroleumiflandeelen wPrd weinig lielangsteiling aan llen dag gelegd Krm niel nioeiv n wa Kllig vBrandierd Kuikerwaarden goMl van loon H V A s werden wat hooger afgedaan dodi konden eh niet geiheel liandhaven r Amerikaaneohe aïdfe lHig had een rustig verloop Mjlwaakees werden hooger genoloerdi RAmo TKLRGRAFISCH WEBBBRRtCHT Verwachting Maitige lo krachtige tijdelijk afnemMide zuidietijke toi wea I8lij i wind AfwfalaiBlend bewolkt WaarstJiiinlijlc enkele regen ot onweeTst uien Aanva nkeli iets warmer later iets koeler