Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1928

Mo 18804 Voor df primitieve mensch die baby beet is er slechts eén vraag stuk Het Voedselvraagstuk AU de voedseUcwestie opzeloBt met de bulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met oudera en verpleegster Vraagt attestenbodcje aan P MOLENAAR A Co WESI AN EERSTE glAD Frappez toujours lodeieeji ihaast kent de Froiiachfi uitdi uikkin JPrvi ppea toujours waarmöde men diut wilt zegigen ALa g Uwe tnedeniienischen van eene waarfieid doardningi n wilt wya heoi er iaji niet eemnaaL op maar do het herhaaifieluk in verschillenden vorm en by elkie £ eleg n €iul Se óch voordoet Dit gel it naar het om toeaohü nt inzonderheid van vraagfiiddcen die liggen m de politieke sfeer en waaromtrent uit poEtieke overwegmgien zoo licht ondier de maissa meenun en woirden fi epropa ei l Uie meft de werkeIjjikheid in atryd Ji en ten alotte kannen leiden tot schade van het algemeen belang Tot ikoti vfaa g9tukken behoort ong Cj wijfeld de vcithouidiinig tusaChen Nederland en Inidie Van zdcere ryde wordt vooMUirend de meenimg övood aJs zou het verlie van IndSë den Niederiandsahen arbeider t aangaan ja zou hij er aiah zelfs toe mioeten leeneit die soheidiiing te bevordetren Zyi die dit inderdaad meenen niogen ter harte neniien tte rede xtie dieper da i uitgesproken door den Voorajttea der Nederiandische Jdaatachaippy voor Nijverheid eft Hatidel Mr O H Guópüi ter operanig van de te MiittóelibuiTg gehouden al meene v erigadaring dier Ma tachafupy 2k ndeT Inrflë feeën volkswelvaart in Nederland aldlus luitkb het ondenwérp dei rede waarv m en reMdBg BK raffeir n tit ita t Crt en aan welk verala het volgerxle ie onUleend Het heeft den spreker getroffen dat er nog groots groepen onder de bewoners van Nederland 2 11 dÖe het aanhouden van de innaige relatie tusBohen Nederland flk Nedea landach Indië beachouVen als en uLtaluitend belanig van silechts één enkele groep tie niet de hunne ia en daarom hun interesse niet behoeft De uiting door © en overj ns veitlii Snateliyk lader van één onaer poütieke gpoöï en dat le Nedörlandsche arbeider zal juichen oodra Indie van Nederlandscheoi invloed bevryd al zyn heeft preker diep geraakt en medegewerkt tot het vormen van de opwattiaig dat heit nog steedlg noodig is actie te voeren om het wiaandenibbeeld te doen veidwynen dat slechte voor een dee van Nederland en niet voor het Noderlandsche voilk m al yine laigen het behoud van Indi è eene z éik van het grootste tt an Is Heft ai ch voortplanten van een dlergelyke valeahe en ongunste oprvatting zegt de heer Guépin zal voor de Nederloindsche weSvaart de igTOotste en meest vierstrekkende schade ten gevolge heWben De aprefcer wyat er vervolgens op dat TABLCrriH MAGERHEID Schoone volle lichaamsvormen door D Fr STEINER s OOSTERSCHE KRACHTPILLKN voor Dames Wonderbare Bustes Ook voor herateilenden en zwakken Bekroond met 8 ouden medaillei en eere diploma s Iq liS weken tot SO pond toeneming Osfa attdeerd onschadelijk Door Artsen aanbevolen Streng reëel Vele dankbetuigingen Prija per dooa van 100 stuks ƒ 8 50 ZOO atuks f 6 S0 franco thuis onder rembouri uf ni ontvangst van postwiseal KIUAAL GUilSKl Zeeatr 21 Den Haai ilacht zich bevurat Ja er waren onder onze raadslieden die een ontstellenden achteruitgang boekten al uitslag van hunne ervarinigen Welke zyn de verschijnselen Gemia van nauwkeurigheid gemis van begripmal ig denken Een chaotische verwar ring in de spellin f onkunde van de taal oppervlaklugheid het gewetene lylit meer van buiten aai ewaaid dan van binnen overwogen De opstellen vertoonen armoede van ideeën ja drijvein soms naar het vulgaire af B vertalingen ht kt vaak dat men den zin v n den vreemden tekst niet heeft gevat laat staan de sfeer van het vreemd taaieigen benaderd BJj de weergave van de igeschiedenis ontbre it al te dikvnijlfi het stelselmatige en de omiauwkeurigiieid die de taal praestaties bezoedelt spreidt zich ook uit over de wiskundige vakken Dit zjjn geen vensclignaelen van een enkele school of van een enkele Boort van scholen Hier i het wat beter daar wat minder maar de oppervlakkigheid en slordigheid van werken vertoont zich over heel ons middelbaar en voortgezet lager onderwijs Geen wonder dan ook dat b i de oververzadigheid van intellectueeien en halve mtellectueelen waar onze samenleving aan Voer encros verkrijgbaar b j Fa RENEMAN v d HEIJDEN Boelekaie 17 Telefoon 265 Gouda Laat ons leeren random ons vreugde te verspreiden gelijk de zon haar stralen uitgiet over bergen en dalen HaiiiliiiaGJiJiiis vanaf f 43 S0 Elactriicl vanaf f iO OoIk aorradiB goediioopara soorten vaaaf ff SS i CONTANT en IN HUUR 40 VELOWaschmachine Ml L Tlendeweg 53 Gouda Mapie Antoinette Koningin ea martelarei 8 Ktienne Monirc gecraakte l lijkbaair onder den indruk dier laatste woorden althans hij ondeirwiieirp 2ich ea zwijgend liepen zij verd Eindelijk kwamen zij aan den zoom van het woud reecB zagen zij hei thans in maanlidit badende landkhap voor zicli liggen toen op eens zionaer aardchuwing ée kranikaiiiDiigei een grootm sprong nam en tiKöclyeni het kroupe out verdween Loifion vernfunnog zijn sohö terlaoh maair van hem If viel geen spoor meer te ontdekken Met heel die sluwheid aian aielsziekea eigen mo t hij geohirende het laat sttt half uur zijn ontvluohting hebjien beraamd Htj zal naar de pl fe wederfteeren waar ewis zijn woning stonid mompelldie die jonge ratan verotagen Hem terug te hal n of te volgen i onmogelij Wat zal ik docïi Hij was thans uitgeput van vermoeienia en gevoelde niet veel verder te kunnen gaan Zou hij dan zijn S Combinatieverkoop j Ruim Biiverdieniten P Vraagt in 1 lichliïgen voor een vertegenwoordiging bij C CHR ZWARTENDIJK 8 Heldringatraat 23 Maassluis Eirtti Niiirj ISchiipsnrbiMiMiitiGliippi iCTOititd te R otterdam iiDe Directie maakt bekend dat deop l Juli 1928 vervallende Couponsder 4 pCt en 5 pCt pandbrieven vanaf dien datum betaalbaar zijn bijde heeren M J OGIER Co te Gouda 1151 15 lietare MoopiD Notaris WAGEMAKER te Nooid wijk zal op Woensdagen 18 en 25 Juli 1928 des voorniiddag s 11 uur in het café de Jonge Prinb te Zegwaard in het openbaar veilen en verkoopen Eene party uitmuntend weien bouwland gelegen in denpoUer de Honderd Morgenof Wilde Venen onder degemeente Moercapelle samen groot 40 hectaren 34 aren 63 centiaren Verhuurd aan t a den heer A de Vrij te Moercapelle 30 53 40 H A wat het bouwland betreft tot blootschoof en hefweiland tot Kerstmis 1930 b den heea C van der Knijff teMoercapelle 9 81 23 H A tot blootschoof 1930 In 8 perceelen Te aanvaarden onder gestanddoening der huur biJ de betaling np 15 Septemiber 1928 Nadere inHchbingen te bekomenten kantore van genoemden Notarisalwaar gratis veilingsnotities enkaarten veikiiigbjiar zijn 40 Notaris J KOEMAN te Haastreoht is voornemens om op WOENSDAG 18 JULI 1928 in het Verkooplokaal Molenwerf Gouda pi bliek tb VERKOOPEN MEUBELEN ÉN ANBERE GOEDEREN 1 S Vanaf heden kunnen dagelijks goederen worden bijgebracht en desverlangd aan huis afgehaald waarvoor zioh te vervoegen by HAMBURGER HOOGENDOORN Molenwerf 30 30 JUNI A S NATIONALE Z0NNESTRAALDA6 Da STERKEN voor d ZWAKKEN I tÊgBN DB TUBBBCULOSE Stiunt in t mild hsnd htt moois work vsn Zomostrssl ton lists sn tll c pstWiitsn sllor gsilndtsn uit hssl sno Isnd 24 11S2 S S van Dantzig Ruime keuze m HEEIEN MODEmTIKElEN SPECIALE AANBIEDING van eeoi e Demoflslralie loeslellefl die we van agenten terugvragen Prijzen ver beneden t normale Aanleg van antenne voor deze apparaten kosteloos Boidicho Ridlo lndustrla G DE RAADT WiitHann 42 Til 46 Boudl taBfevolg van doorlicrea metteD u J ukMi hii kinderen brand ml en ver uilde wonden winterhanden en voeten tt iprooKMt lippen mwe huid huidverechilr Hnr kloven barsten sweren open Menrn rtljn1 jke bloedende in en ottwendife aamlwfMt arenenit men met Wertelbeer Zaïr van Ja o ia Maria Wortelboer V HtrtlvttMr X 7R nat bij d ▼ mkoeperwVf S Wo rtolbow f Artllrelen 9N If l GFFIE HIDIEn IAAT UW MAN CERUfT ROOICEN MAAn GEEF H H GEEEnGOEOr 00PE EMTOCHCOEDEI OP mPFIEWILTHEBBEM VRAAGT DAM IWEM WIMKELIER VAM NELLEIS HACHEET l DFFIE 35CTPERHALFP0riDSMK E Uti echtsohe Hypotheekbank UTItKCMT Pandbriavan f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar ELOOG AZIJN 4 a Pandbrieven k 99 fc in tukken van f 1000 f 500 en flOO 40 D e Di r e c t i e IS HIT STADILIVIN OEZONOI De statistiek wijst uit dat de sterfte grooter is op het platteland dan in de stad ondanks alle voordeelen van het buitenleven De oorzaak In de stad wordt meer zorg aan de hygiëne besteed Om dienzelfden reden koopt de huisvrouw die op de gezondheid van haar gezin Iet ook geen lossen azijn meer waann bacteriën en azijn aaltfes voorkomen maar uitsluitend den verduurzaamden BOOGAZIJN in verzegelde flesscher Fa DcWed HERMAri ORAVEMAn HAARLEM Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Alle ziekten van urinewegen en blaas VELO Waschmachines Verstandige menschen En juis zij alleen Zij koopen een VELO En wringer meteen ASTHMA Wanne r Uw leren dag en nacht vergald wordt door benauwdheden op de borst en bg de ademhaling maak dan het taaie kleverige ilijm lo met i e beproefde Akker Abdüsiroop Gq luk dan spoedig bevrijd zijn van die angstige beklemming en dat verstikke ncle gevoel Ook beroemd bij bronchitis kinkhoest slqinhoest griep en influenza AKKER s ABDUSIROOP AhHn mlirijgbaai n kakm ± 230 t 1 ƒ I ja T 4 SM 1 4 27 1 tOOOfr i 4 sa EiKk I kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lijdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet ara een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bü M Snabilié Afd S 85 Grodte Markt 7 ROTTERDAM die U aJl aanwijzingen zal toezenden omtrent de wtjze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten Methode Dr DELOS PARKER Amerika Kr woixlen HONDERDEN HAABMIKDELTJES in den handel gobracht maar BEWIJZEN VAN HBRSTEIiDEN kunnen niet worden getoond CRINOHOOR bezit luini 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAARZH JKTE N Beleefd verzoek deze te controleeren CRINOFLOOR bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontslaan in korten tyd zonder aweren zweo ende plekkeii haarpyn te vet of te droog haar ens i INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG en DINSDAG van 10 3 en 6 8 uur DIERGAARDBSINGEL 91 h d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haarkundig Spao Eeni Ifenaar 4 Adverteert In dit Blad a Züterdagr aOÜpiif 1828 fiOIMM CDDRifl NIEUWS EN ADVERTENTIEBLADfWOOlt GOUDA ElSf OMSTREKEJN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOl qoüDERAK HAASTRECHI MOORDRECHT M EBCAPMIJa NIEUWERKERK OUDERKERK UDKWATER REBJUWUK SCJI NHOVEN SfObWUK WADDINXVEE N ZEVENHUIZEN C ADVl T£m l£ l 9 Vit ÖoQila m owMnMv V bootmtO M fNv btioniirbu ifi r tela ƒ iM nSf renl aUBr OJiS V n talteit Ooodw 9fot0f as i teStU t i 6S a k r l mm t 0 AdTMtoafbi In bM ZktiwdftCBvminé 2a li iag 02 d a priMh Ue 4ihUsb slrM rCMitl B 4t bem n dan p tfi Oiêm P ii ll£l a jKEUiO£Ni 1 4 i C i O6 Uu rosAJ am t ƒ 0 Ov iie ¥ oot Kiii £ t Ifaf K Oéwone tulYerieati0B aa iiuésttuléB itt edêaUiiCiB IMI coétiwct tot zM gerediKeerdeo prjk Groote letter eo riuidtfb n benkMut m DlMtanttmta AdvertentiBa kumi woAl t ï ion4Ai A or iosBWtailiuit tw MÜéde Boekhcsde lanen Adverteatleibur w eÉ a ta i a moeite 4aa pi ir r dr piaaUligi jivt Bureau z n intt jiM teixIln TSii opcan tf rz tertl M i B Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS pei kvartaal 2 26 per watik IV cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 t 0 per ivedc 22 cent overal waar de iieiorgiitg per looper seediiedt Ft nco per poet per kwartaal 8 16 met ZondageUwl t O Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan utie Ituieau UARKl SI GOUDA by onze agenten e i loopers den boekniulitel en de poatk vil oren e Onze bureaux z n dageUjki geopend van 9 6 uur Adminktrstie Telef Intere 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 Dit nummer beslaat uit twee bladen e Kt aeer goed en mj dté yidiön l HJp dflt jè n Q e vroegere sjgstesijeji bep b mei emaaikt ien tooütea W uen dat laet aam i uteö © a aiiutwc n rjgliedett pi etwijföid ifl jai er is ge wordon Wal er uja Baii yferlteierde aan aluitinjs u wxukomt is g eei de JÊ vAuiJ i tuawcsneii die jvUiuüt ui ik pu rt jil l n dezer wiw i m ueniuup y uft i ieKi art üoU aan tocvii 1 biift aoioci ï iaaii lil uo firooi0 iaAUiiacM uiiuvt ivciiing Oie in teaw tud lmppn iMuff drukkunsti ia 0eq bedangri ko vooral lïl de laaitate decennfla door soannugien een voorstellinig gegeven wondt van onze vei houding tot NedËu landsoh Indie alsof de voorapoed dae wij dank zy Inddé genieten ten koste van de bewoners van Indle zou zyn verkregenOok deze theorie ia onjuist Het zou voor de bewoners van Nederlandsoh liidie gedurende de eerste reeksen van jaren geheel owmoigelijik z yn het werk dat door NederlandeaB in Indië vernöht ia eai wordt en waarmede onze wöLvaart ten naiuwste samenhangt over te nemen Een deel van Iindiè bevindt zich onteigenzeggelijk in een ataidiuim van ontwikkellnig doch niemand die de toestanden in dien groot ei archiipet kent siai willen beweren dat de ontwikkeling van dit reusacihti gebied wü lounnen plaats vundan zondei Weatersche leiding en zonder verder doorgadrongen eJ lneene ontvrikkeling Moge somtijds de wellvaart van de eene natie slechts verkregen kuitnen worden t n koste van die van aan andere in dte verhouding wan Nederland tot Nederlandsch Indlë is dit niet het geWJ tl e welvaart in Nederland door Indië wordt niet v kWigen ten koste van Indië m hare bewoners Integendeel er zyn talrijke vopipbeeiden aan te halen om aan te toonen dat dé welvaai dóe ook In Indié bestaat door den invloed en het weiik van ons Nederlanders is verkregen Denken wg aJechta aan ibet4geen is beredkt op het gebied van het iirigatdiewezen Wy kuimen gerust ztïggen aldug de heer Guépin dat een scheiding van Nederland n Nedertamdsch lndié zou ïijn een raïnp vö rTJeafertftnaÉjfi rMir dft lÏEaf ö de udbing viMi den genoemdien politieken leider nAg eiens in hennnerinig te brengen de juicheaide alibeider niet aUeen een ranïp voor Nederland maair gdlijktydig ook een ramip voor Nwlerbandsch Indie zou toejuichen Tot zoover de rede van den Voorzitter der Maabachappg voor Nijvetiheid en Handel Deze iede bevat zal men zegsren weinig nieuiwa Veradhdllende prekers en sohrijv er hebben reeds meermalen hetzelfde betocigd Ook wij hebben in ons blad reeds herhaaldelijk artikelen van geLyke ata ekking opgenomen Dat wy ndettemin de rede van den heer Guépin niet stalzwijigend wilden voorbygaan vindt zyne verklaring in hetgeen w in den aanhef schreven Meer dan van eenig ander economiscdi of sociaal vraaigstuk geldt weQ van de verïiouding tussohen Nederland en Indié diat ons volk betere voorldchtung van noode heeft dan het gewoonlijk ontvangt en dat met betrekkang tot die betisire voorliohbing vooral het Prappez toujoura in toepassing dnent te worden gebracht BRIEVEN UIT CM AA dat m t kwwtrijke ïeprodttOtiCf m ieder geivel kan med aliM rien met a i KMmi tui z ctfj op goeui a w ze wo ad Lgvemiering Kan veirsQhéllen Op diU g ied valt joog he 1 wat to verbdl ren Het ia dftkHriila nog ifi iseüiik W er in die 1 aan dett aaa hangt eoi diaf imi 2X 0Yeed t éter n t wellicht minóif l ld dan toètiMivooxz g heusche kipaWcsiciaii u aoft Oto © jgoniijk volkomen waardejoo rijn ue drukkerij Lankhiouit beeift vocuf de kuinistop wüütoüz van 9aa wik on tegemieiggellj Veel gOtËaan en L p it daa rvoor eeyrtgjejujkweaac eDeeff sTOord van tMxtd en nk HAütiNAAR tfchuld Van d4 lenecbie 2ielf Ate net clraad ci van tlf 9C f slarcbg v nchteti tsn daairdöof ferKcerue Bsum n ei Wij zijn tevredieij over d l leïoon maar Vinden dlai bet tariel nog altijd te hoog 1 Op S t feiedï jf dIat slec dioor eea beW Idetin deel J befe l ¥ kHng gebruik wonit iva tuiOBt i wijtót wordieti gömaakt bot nu toe ge aeltte winst ib t grobt geiweieö ja Aai is bi ditbedrijll dat nqg tang niet aig Bteeni is niet g oedi Vaii de 115 xaeaé w pl g A jii imi Haag o l wafaschüniijk teerOMJr v7 l nogid 10 Yt aijn aösflgefllot i en diftt cijfer ia be laaig W betalen jbaiii een taiflef 4ssi ton op h t aianta o voejHilgea HkW groofter het aafltal a n BluJtingeai u ho0 gcOoter h aantal getaxrekkfitt wordt êè lioe mieer kans er 19 dat m n in e hooeere klasse van hei ges $irek k kitairi TerWl ï aakt Wiij wen9 ch eïï dit becb iiÈ gaam fipli 0 p ziiti zólvefeitt feeBt fanngeo £ b ook gaaime hi öei egx IwóeM fet het et gW tate sidBlhefea Èic6 zéü lüito en dlaardiQor sj taricinit aal vérlageti an aen a odleff jubtlé odèi l J vtereo than van ea yjmjd geifiieeintaieieli üten len Juü aai hetl ijii ü L de eei io boraoit wöTü lil m wüÉ veraaüetra in iviöi een eeatraal bi van feoi waannee d öe üeil telöTottu i ie di OHv iiadi ai ter don rüg De aaw hel exploiteerSffi biiK iiii ea vier dirie oadi roön trail et voor Voortïurg vooy wijl OOK Wassenaatr centrale aan iijet gesloiein Aih è te s lid 500 aansluitu ea aeiiKj toQstelien iiel Hot ontwikkfUnfl i U van hst fongffift goftlftclii Oqder h t oj M Ufi t Het tnkaade sciiipV wijÉt het UtirecMseh JDttg jTad er dat het mtwikkeliiigsp tl van hefe Joagule gestftcstit Uüieibii caxi daalt Hat feit wordt bevestigd door mannen en vrouwea uit de lumkt id yfsa ott onde rwü ij hebben giefijpnokeiti nwt n j rmen en vrouwen van alia dïng wi r Jt eit aan onderw a gfivfin olitto Bicht houdes o het kifibs KJinildterli Lanidiiout dl op dien diai 75 jaar heeitaat Ieder kent cü e naami di e op duazendiea kumBtreproducties i te vindlen In den loop der jaren heieft deze firmij d ® techniek W kuuBt ibndtkutiiBit zeer ops oerdien tal van a£fidiet9 eau liiaaaielsdrukwierk i leveren dJaarvafi hc bewijs De beste Neti iandflche etsers en graveurs zijn op tiaar atelleïB axm iuei werk gedweest en werken er nog geregeld Het ia mtar ssant een def ijk bedrij eeoialn cogensiehoujw te nieimeni Vijf n zeweotig jaar geleden begon die heer Lankbom die aan de typografiaohe afdeeling van de Regeering was verbondeo Rijn drukkera je met ééni gezel Thans werkt er een tachtig man en zjin de nieuwste procédés en Ie nieuwste machines er om hun werli unt te voeren NaiflT wij hoordeni aijni pAacpen Ijn overweging onii een tentoonstelling te organiaeeren waarop een overzich gegeven zai worden van de ontwikkeling van deeen tak vaü dtmskkuniBt Voor het publiek zal dit aeer intereseant zijn want voor het oveir oote deel is deze khnst w l een heed diep geheim Al zaS het niet gelut Ren dit geheim te ontftluieren een vergelijking vain de Slechts langOTaoï wait vooTiaaiEi m de rij b trait h t aantaii lioiKÈerdi Jiwoém iv w gea ruim 6 Zwi len Haag la li t ger dan he gematWlel en bijiut iiett dubbele dedde in ows getie le iHoidU Nu moet iinen wei bedarUv en da djeai Haag door zijn ontzaiglilke hoe ae ir vele aanalui hieeft Precies gaat niet op Het zou ai hoeveel woning aaioali Dt ainit de ivtbreicUng Oirt wordjeii geiaacfa tlat men niet iieelr fqb Didirtdt jpak iitt ren De fout wa aitii dlat Iset eeiste aaar zoo dwiir wa In die laiat te reli is da arln wel eeangei verancHering gebracht maar nog niet voldloeïiide De z g aianlegkosten moetent wiardeoafgeöchaft en diaarvoor in d plaiata een eiyentueele retributie W ji dpxe ing binnen een b spaaW aiantaii jaren Ook hfiid nia een verlaging van den prijs na tat aantal jaren in het vooruitzB dit ïioeten slelleto Gaat ïnen met dat sy eera te werlt dan trekt men stellig velen naar de telefooM en vaststaat wel dat ied r die eenmaal eein poos het gemak van een alst luiting heeft leerem Itennen niet acw licht tot a tschaffing overgaat üin te treKken aoudeo wij er niets tegem hebben om d © oerste drie maanden g pati te gaven aoodat het eerste jaar aledits negen niiaaiikl eiu ko Daar naai t moet men de ioodiDg niet iangelr per half jatir stellen nuaair wel per Kwarlaiaii Juist nu m n dte woonlbuj ssen wil traichten te beipeaken moet men bögrijpen dat dit fi o veel gemakke Iijker betalingswijae is dan per balf jaar ij tiebben hier tiet vol automaüsohe systeem dat tjs t voldoet Het red dngswerk moeten opgeven t Op uat oK eniDlik vemaiit hij n gediruisch van wieüen en nau lettenu toekijiteïid zag hij over aen su aaiweg een huilfkar nauieren üeu nfieuwe hoop fllkketrde bij hem op üeni boer iiaxht hij MfttóChieu zal httj urnj zijn hoeve aanduiden en het meisje tegen goedl geld bij Zicli aan huis willen nemen Haastig trad hij nu het voertuig tegemoet en riep reeds vam verre den voerman toö Wie iaiar oo wooirdldie de boer op onlpfBten doom wawit het woud van Meudon was zeer geaiohikt voor een schuiilplaiats viaor teitï u iikroioveriB eu Frankirijk told © op dat tijdstip derge lijke beiBdeti bij honderdien Vrieinid ïi des koninge aeftde Loii n Ik behoor zedl tot het hof De man hiefld zijn ipaard in en bukte zich naar voren om beter te znen 0 o bromde hij een vrou diie ontvoerd wordt Nieeia ee ongelukkige die bijeen Ibrancf deefflijk gewondl wierdi die ffochter van ien s Èildier Mouron Dien heb ik noodt hooien nonnen Haar vadefr had een huis biet in het bosótK Het braotfide af en iU b het mcdsje u3t de vlammen gehaald Waar w otc3nt gij Ik zal een tlinke som betaHen ate uw vrouw haar opnemen en veraörgan wil Zij is half dood Ik ben al een jaar weduwnaar was hot niet zeer belinloedigend anfwoord en de kinderen zijjii klein Buitendien wpon ik een vijf kwartier hier valodaan Ik kan niet tem ceeren ik bre mijn groenten naar de markt en moet met hei krirfceti van den dag te Parijs zajn Loiaon stond een ODgcnbllk v rsufi en reedb wilde de man diolorrijd en toen hem iets inviel Wacht iriep hij snel Wilt gij vi tig francs verdienen door ons op uw wagen mee te neimieai Te Parijs kan het arme kand gebnaMcelijk wösrdön verpleegd al zaj er ten minste nog levemii aankomt Wflï dat betreft diaair heb ik niets t fiien Plaats is er genOeg Waldit ik aal aïstijgen oni u Ie hielpen Met gr K te behoedzjaandseid strekte Loison de bewustelooosei in dö kar uit sftek deta boer het bettoofdle geld to en klom bij hem op dten bok Het paard zette zich weer ini beweging en langzaam ging het voort in dien stormachfigen nacht DERDE HOOFDOTUK SylvBMV Norbert had onv vna oht een tikleine 8o n geldb ontvans en Een rfj neir leerlingen die bijzotideT aan hem he cfeÉte was ziek geworden en had niaar hem gevraagd Overdag geen tijd hetobend e om aan diem knaap te geven stelde W diene vffd voor des nachth bij hem te kolmien waken Dit aamibod werd dies te danktoaardter aangenomen waaiT het moeilijk viel een anderen verpleger te vinden want de kleine kranke leed aam kinderpoKken een aielcte desitijds nog veel meer gevreesd dan thanei I e teerling bëzweiek er aan en de ouder bladden den jongen meester die de laatele levensdagen van he kind nog had trachten te verzachtai geen beter blijk van etkeniterijkheid weten te geven dlan dbüf hem duizend h anken te overhBndig n Dat wasi zooveel als een schat voor den jiongeling die vaak honger leed om toch maar 73 jn levenödoel te kunnjen erei fen Hij meende zdchzelf nu wei eenige dagen vacantia te mogen veroorloven te Tneer daair hij in lang niets van Yvonne had gehcwird en die vrees dat oo t éj ziek gewordien kon afjn beimvooridurend kwelde Hij Tiou haar daarom gaan verrassen Als zt lijdend wsr aou idjait haatr meer goed doen dan eegiige medicijn ter wereld ea hij zelf had wel eens die vreugdie vendaend Alvorens zich oip w g te begeven kocht hij een miooi geschenk voor haar iets dat zij later ook in hun huishou den zoudten kunnen gebni ken Het was winter nu maar nooit wa de natuur hem zoo schoon voorgekomen noodt bad hij zich aoo gelukkig gevoeld De 4cde ie som ia zïjiQ borsizalc verborg i ivwam iiem voor ais een hapitaai itet begm van dje welvaart waarvan lui zijn vrouwtje hoopte te omringen EEUnJLETON Eerst toen haj het bosch van Menden beredktei werd zijn hart bekiepiri Die grooiie bOKttuen met hutuoe naaKte dionikete armen schenen hemi met somtoer gebaar den terugweg aan te wipen hetii tö wiUlen waaxschuwep niet verdter te gaan Er woei en steriele nooipdenwindi en het iwas als buUdea die takken die hier en dfiar als ziij nog klein en iswak waren afbraken en neervielen De gele bladeren op dten grond dTvfdrrelden omhoog en wondd en vnioblelooae pogittgen aan om terug te vluchten tot de twijgen die hun eemmaa ieven en schjooini hiedd hadden verleend Op het pari aau zijn voeten rustte een doode vogel blijtbaar door gebrek aan voedsel onigekomen Het wofud hadi iets yrreeé iets onheilspelliends dat han nooit te vore was opgeva llen Hij zette echter deze somtoere indrukken van zich af en veraielde den rred Daar zag hij edindetijk het kleine vriendelijke huas ver heel ver voor zich uit tusschem do eiken heen schemer © Hoe heerlijk warm zou het daarbinnen zijo na deae vinnige koude die hem de vingeren had verkleaitiid Hij stelde zach reeds het tafereejtje vowi dat hij bi aijne Rank Hnst zou aanscfaotuwen Wordt vervolgd J Pft 1