Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1928

a s in AinsterdaAi len esade ó nu bereidende aaatir eleo te treSen vcüor de Olyinpisetoe i leo Ü © roaff kornet van dit beHiuur staat in nauw vetrbfuut nuet da groote imatavijTliHiea voor de 01ym iieiio ap4eii welke de veo wacihtingcu y Re faieliiwn Iveilirollen 33 landden w o Nederland hebb voor die Ulyin u he Zwems l i ingeaohreven Alle plaetsea in het Ul iiiipifiche Zvetriwtac iou dja uUvm kocht et beetuur van den Nederl Zwuabiond beeft op alle nuir titt s voor de Olympische Zwarrtsp0lea ineactkrevfo ïulktt naar aanieid teig van het feil dat dfie inM hrijvingen voor 23 Juni j nriieftten gesciüedtnii Waar uog niet bekend ia welke kracbten voor den Bpeien beeohikbaar sii tieett iiet bond beHtuur htit aclkere voor het on2 e ere genomen en duH voor 11 miznmers d de groepen sbwenrnncn wateirpodo en sdhóoiwpriaigen w o lok torenypringen ingeschrevem Modhi lazier na de seiectiewedftttriiden Wijken dat onvoldoende materiaal aanwinjig is dan zal te N Z B sücb voor enkele I numiiiöre terugtrekken e s4 eottewedl tz d li ull n worden geho uden 7 en 8 Juli a s te I lr irflt aan l VlQiisciiegataohedi k i Hk progremma lodervioor ia als volgt saijnengesteld Zateixl 7 Juli om 7 ü r 100 meter vrije slag voo tieerer 400 nve ter vrije ag voor i dlama Schaonapriagen voor Eeèren en 400 inetCT vrije lag voor datnea Zondag 8 Juli om twei tiur 100 meb vrije ag voor dof iee 200 nveteir vrijp ag voor heeren sdhoonspringen voor dar mies 100 meter rugsJag voor dame 100 nieter vrije slag voor heóre 200 iiuE er tidioolafag voor dhnuea en waterpolo lai wclien twee OlympiscÉiiQ z entallen Na deze selectietwedötrije 1 M v Ql wordten besloten op welkte nummejH door Nedetrltfnd op dei Oljfin Hche Hp ien zal wordeta dMlg no r He beoordeeling ést m rlngara sten zal n et gemakkelijk zijn daar het Hpringmateriaal in Utpodit nie aan de gesteldie eisdién voldoet Daventrjr ifioo M en Londen 2 L O 361 4 M 10 50 Allfeeai Dav Tijdsein enfv eerber 3 50 Otkestconcert 5 35 De gTondBlagen der EngeJache Di tkunst XÏV Tennyson 6 05 Badh cantante Cimipasaionate Heart of tbe Love Everlasting Ijeonie ffifado sopraan Alice Vaughan alt John Armstrong tenor 8 20 Kericdienst in de York Minster 9 05 Liefd oproep ten bate van The British Hospitalfor Mothers and Babies door Countress of Carlisle Langenberg 468 8 H 9 20 10 20 Morgenwijding 4 15 4 50 Concert Van Bloemen Dieren en kleine kinderen H Ijachmanski Schaul zdng L Schwarz declamatie H Cornelius pinno 4 50 6 20 Concert door het Soio 4cwartet Rheingold 1919 o l v J Diefenbach G 80 6 46 Uitzending uit DiJ seldorf Kampioenschap Duitachland Kunstvliegen 6 50 Uitzending van de Evangeli sche tentoonstelling op de Pressa Geestelyke muziek 7 30 7 55 Halfuurtje voor de Arbeiders 7 55 8 15 Dr Zeiler Goethes Faust in der Muaik 1 Das MuBlkalisehe in der Faustdicihtung 8 35 Martha of de Markt in Richmond opera van v Plotow Regie Anheisser Koor dirigent Zimmermann echtgenoot n pf een van heti met kin dejvn üp kunneïi reizen Voor Zwedt n mogen de kUnttereii niet oiaier Ziijn d n 12 m Kra 4triik i iritent de imm epaapoorteffc niet officieel k ch zij worden toegewlium Vooir Belgij mogen de kindieren nfiet oiuder nijn dan 14 jaar voor E eJmid 18 jaar Stalen die t en pamisum eischen Hongarije V tsuiiH 5 25 ïjew uiuanyèn geJ li dooirrei zond er oponthomi l o teloo8 Kannèl iepaswen ijn loegettlaan klnd reti daarop vermeit mogen niel ouder zijn dan 14 jaren TjescJio Siow ki e f 6 eien jaar gf dig voor een willek urig aantal in en uit reizen voor dooitreii geen visum noo dig luegO Sraviö Steryie Kroaltiie Mov e voor een viaiwn zes uïaand ön geldig voor ver ctull inde in en uitre 7e f fi voor een viiuni voor een ineïi uitreik f 3 dooareïs visuiii in t oponthoud een maand geldtig l dtoorreiisvijiuni zonder op D rtliaud een maaud geldig f 0 60 Roeuwfiqwë f 11 Vi 1 $ In het begin vmi 1927 heef de TuchtUnie aan de Coiftniji ie inzake Volksver maken op lracht gegeven een rapport sa men te stellen omtrent het vraagstuk der danaglfilegenheden en kermissen Dit rapport IS in Januaii 28 varsohenen en wonit thans in het onga n Ier Unie gepubliceerd Het geeft weer epn analyse van ongewenschte toestMiden en een besohouwing over de taak der Overheid in dez n dan wel den weg di door beachaving van den volksgeest tot vorbeterinrg zou kunnen leiden De Commissie meent de aandacht van het bestuur te moeten vestigen op het vraaigstuk weill wegen kunnen wonien aangegeven om an s volk te breVigen tot een meer passend vermaak eïi ay = van meening dat by het aangeven van de middelen ter verhoogfinig van het zedelijk peil van volksfeesten het stiftwen gericht zal moeten zijn op een terugkeer tot zuiver nationaJe feesten ter vervanging van vermaken die een gevoLig zijn van international zedenverbasterin en waarvan de dancing een voorbeeld is De kermis Jn het i apport wordt vooropgesteld dat nu vooral in de xjotere ste ien de gelegenheid tot uitgaan veel grooter is dan vroeger de kermis neet meer pa ft in het kader van onzen tijd Z veidwijnt uit het vülk sleven waar pogangen worden aangewend om ze weder in te voeren vrorden deze met met siiocea bekröf i l Nadeelen aan kermisviering gebomlen zijji Ie het ovemistlg gebruik van alcoholica i 2e sexiueele Jèxceasen tengevolge an drBJ4 ebru Tf 3e het verbrassen van spaarpenningen het maken van schulden en het beleenen van goederen 4e eene tÜdelijfce verruwing in t bijzonder van de vo skiassen die door het voorbeeld het tuchtbegrip vooral van de jongeren achaadt De Nedetiandache volksaard die zich in t algemeen ndet eigent tot eene kaJme feestviering eisöht veelal van een populair volksfeest de gelBgenheu voor amusement dat door een groote menigte tegelyk genotsen wortlt en waarbij eene veelal brooddronken zidi in luidruchtagheid uitende vaUtsmasaa gele enheid heeft zicfh uit te leven en de feeabvierin voortzet tot zy rich lichameJijk totaa heeft afgemat Eir bestaat in breede laigiJn der bevolking eene algemeene behoefte tot eene dergelijke feestvieiring als die igeleBenb id zich voordoet WUtot duidelijk dat de lust op een tleaigeJijke wijze uiting te geven aan zyne feestvreugde nog bestaat en lat die gelef enheid gretig wonlt aangegrepen Het is titer Commissie niet gebleken dat de resultatten van tK gin en de kermis ilooi andere feestelykiheden te vervangen van veel beteekenis zyn geweest Koninginnedag De viering van dpn Konaniginnedag woidt in iiommiige plaatsen goed geleid doeh neemt aomtyds eemgermate het karakteraan van een kemwa iret waardoor het feest veelW een ruwleren vorm krygt en waartegen niet ernstig genoeg kan worden gewaarschuwd Het van Overheidswege wedi r invoeren van eene officieete kenmis kan niet noodig of wenschedyk geacht wotxlen Daar waar de kermis nog bestaat of waar men zou meenen teze weder te moeten toelaten moet de Overfieid i egelend optreden teneinde de velerlei uitangen s n tuohteloosheid zooveel mogelyk binnen de perken te houden zonder aan de kcrmisviering vhoihet voik de vreugde te ontnemen De gertglementeerde kermis De Commissie is van oordieel dat de Ovenheidsèemoeiing fcich moet uitstrekken over de volgende punUen Ala plaats voor de kea misviiering dient te worden gekozen een aifzOTiderlijik afgeslo ten en goed verHcht terrein Tegen plaat fling hier en laar buiten het terrein van een koekof wafelkraam zou geen bezwaar bestaan Van plaatselyike omstandigbeden zal het afhangen of dit terrein centraal in de gemeente dan well aaA den buitenranil g egen 2a zijn Ligigimg aan den buitenraul kan echter wiel heel sterk berorderen dat paartjes te g maUc ijk in de late avonduren en des nadif de land elijke omstreken der gemeente op oAen zoodat dan politlietoez t dringend noodzakelijk is Plaatsen in we er onnriddeHiJke naib iei vee kof ONZE KOLONIËN Mangkoe Na ioro VI ifK t aiKiuru ua ieii ia Soeiiliio zoo A dti Kiniiernaant van pftiiïiera i fVidupaiti Ariü MangHïoie agoro i wieiis uvi riijueii wij iietN en ts if t wnie ruim iiieges ti n ja ren oveir mi iwaiiigKOtiflagorosoheriik e i m neni vtariietit net Ned nlendi cihe geeag i va en zijner troiuwste diematreii 1 A A Mangkoe N ig nx Vl werd geuoron up VA vi art löt 7 ais derde aoüiii vmii ivlang oe NagOTo JV hij was uc joïige t roeOer van Mangikoe Maseru V vader van het tegenwoordige lioofd van het huin lol ijn aditHtf jaar ontving dö lltudui oyerJedeibe e si auófver Javaansehe opvoenJüjg docti twee jpteo later im ii zjjii vadJër tteaii maar aleont voor korten tijd anaar dö KuropeeI ad sdiooi Van Uöo 6 Jangen leettijd a begon é ualitf ii eidlng a4 gewoom useiier wfiHK hij ingeli d m hH logjoen van Mwigkoei Naigora waarin hij iia ciroa ee jaar te hebl eiii gediend d en rang van tweeden luiteuiint bereikte Na db promotie tot imajoor volgde Aetac eeriiig bi dier jrseliiiilende ri kBkantoara dipetling€o en tienoeiiiing tot riiaioor bij de intendance een functie weilko njet zdCh bracht het toeziidH houden op de Wafhiüa hou Miig Toen Mangkoe Nagaro V m 189 i 4 i ijaar oud stierf aomDer een troonopvolger na te latem viel j a memoreert tiet Hbld dte k uiae oni op ie troden ala hooifiü vaa hifl t Mangküe Ne gofoöclie tuiis direct op den ihana overledene wat iriemiand verwonderde geaiöüi zijn nnooaen staat van dienst De bekvajchUging van Me iKaioemii door die Ned Imtisetue reigeeriag volgde op 21 Nov bnoer van e v igeoo6md jaar Teved werd haj op ddtfi fd n daium tot kolyMiel eünnnandiant van het legioen benoemd Ter viering van he krooiiiigsfeest van d e Koningin begaf hdj aiieh naar W tevred eii bij weiitie ge egeinheiiid lioiii het ridderkruis in dé ord © van den Nederlaodsdien Lemnr w4rd verfeend Als groote blijk va veitr Lr wen in zijn beetuuiBbelefeli Bdionk de reg ing te BuitenzMrg hem kort dtaairop do bevoegdheid om dJei rijkögeldien zelf zonder dire t toeiBi4 dier regearing te beh eren eet bövoegc d d ie aan ztiri voorganiger omÈnoinen was wijl de rijksuitgaven atfiodk djo inkomsten ver overtroffen H t wa de groote veirdieiist © van Mangkoe Nagoro VI 1 l €1ïrooting8evenwi hit tijdig te kunnen hef leillen hee nijn streden was erop gericht dff emnokaiaciie poeitie van hot Mangkoe Nagorósche rijJc zoo Kterk i ogeli f Ie maken l e aoidij deir rijltflgrooten en ambtenaren werd aaninüeTkeiijk ve rt ©terd Uloth oen iïi 191H dt resident voorHteJde om zijn eigen pf vé iukonien Ie bren e iï op f 4000 in de maand sloeg de Maingkoe Nagotro dit ainbdd af omdiat naar zjii me ening dleeie vertiooging niet gopaiard k Mt gaan flii t gelijke in komstenvenneeirdelring rójner onderh l benden En toem op begrootiitg raaaindielijk f 1000 meier voor hem werd iBtgetrokken t ie hij dit b drag ire de rijkafcaB terug met die bestomHJiiing om het wöor eo algemeene imtie te beatedien Aas blijk vab waardeerk voor ajn p eeriBe eid werdi Man toe Naeo ro VI in 1913 door d e Konin inivoor üe tweodle maal gedjewoa ierd hem werdl toen het oonttuaudeuralcrui der otd e van Oranje Nasseiu gftedKwken T e eerste e voom ahniH£i taak DiiJ h et amvaarden van li hoog iTobt wos het rijk 4e redldleit ypa een an Stamkt Mht Vani een reia in het biwteniand aldus Neerlaiïdia brengt men onveranderUjk di indruk mede dftt Nederiand op nagenoeg 4k tcrredn meie U et xvch Joat yeltteii geëerbjedlitfd wondt wereliÖtartèil wojitlt dte Nwierlam l Bche mediewerking gesooht een van de grootste vüii zuEke Kichamwi tro iw sia is de Kon inWiyke Petrolew mi MiaatMcbapiiiii li aau een ntijlJioen meru ohen een staaai verschaft n in twier rijk de ïon noftit awlergaat In den lubberhamdel iheefC liet Nederlaiyischo htelaei ten alotte ten ioioralag gHgeveaji Dikwüls wohH d mededingi ng van Nerier Jai igevrejesd ïn vele ik kiisrtie n iir Duatschkmd vraagt niiPn h j het hepeien van prijizesi en tactiek w t zaS Nederland doen Men igaat te vaAf met de ervanmgen en metliodèn van den Netdeo landidilhen tand eai tiianbouw Op de botAwribeur te l lorencp heeft de incEeniling van un laml bjjtzoiulere aani kcht getrokkan Men wa i vei Muwd eix veraast over e hootge ontwutketóng der Nedetttondscbe boekdrukücunat In eien bes pretoing van den Australischen wofliiiitnfoer waarby in lifö7 Nwderlaruisrfic diiepen meer dam een milUuen gut len aan vracht h bben vendipwi HteJden onilangs de AuistralJiaabe Undén de KoninlkUjke PiaketvaartmaatBchappy tot voort ee d aan de Dflitsrfie sicheepvaartondiomemiinigier v die gereigelde dienjiten op het w TeI kleeJ onderhouden BINNENLAND lie KuniuKm naar de Nuordkaap In het land van de middeiuiaeh on e KuiLHUJiii is Oip reiM naar ao ftuwüiK dup ao iioütt i üdijkwie punt van i iiropiu u liever de uiierstt pum van zijn ïtooraeiiijKHtw eiiuiiu Wa t ro t Knap hgi up vt gr 11 40 i 11HTwiji ht t iioiorde li kyte punt van iiK i vaEweiiinu Kaap Nopduyn erf Ki iiit idi it ap 71 gr V Nowderöreedte m Noürdl va i noemt mcw eun otwtipiex vmi d rie kiate ateiiilü rotaen waarvaii de hougatw 295 M uit do aoe opstijg p den top lis eieu gmanivbeni uil aaO gt l röchJ I anK zij den invlaedi yan don goHalrooni a hot liier veel liiindier koud olm iiïen aou aaiineiiueai BevrieBen doet de zee hier nooit De genniddel U winle nt ii eTatu uir er 2 4 gr J i siurt ondier nail tóe van dökOudfate fliuaftii ü 6 gr In de wamiwte zomerniöaiid ati igt de gomidldeldie lemperaluur tot bijna 5 gr C I ö Noordkaap wordt in den uixnct in dte laatste jaren ve 4 beoodit dxwr toiwiislen die e miédwnac taon wil zien Bij die NoorB he rrts vflai 1920 met de Meroftö is H M niet noordelijker dian Trondl fhiein gopejid die Ujd volar dSe reis wbh ütöer beftjerkt Bhjk5aar is bij onze Koningin toen het verlangen gerijpt om m hef mHdc i v dön zoiirfT d e ni dldleimaich zon in al haar glorie te zien V an de Nuolja bij Abialt ojokk geniet men dien aanblik niaar len deele al blijit hé heel den nacht lichit Vuor de Zomer reJB Welke landeui vragen een paHvitium Staten waarvoor geen paHviMuni noodig ia Voor NeüörianUwlhe Siaa dyui ger in iiet uezit vatt een geldig NeitürtaiiM scli paspH3t rL niet voormenieii uvi nietterwooai in genoi udie sleUwi o ve tigen is géeir pawnsum noodig voor I UiUw und UelgLc Uroof brittannw e i Ierland iJenemeirken Zwedun Noorwegen Finland EwUan d Zwitserliand Josieauijk Krantliri k i ran ch Marokko Algiers Tuni Italië Spanje Portugal Luxeimbuii Ururguay Hai i Nicaragua Mexico Paiuama Salvador Ctlba Japan en Canada Voor Belgiö en Luxemburg kan men inplaais yan een paspoort een bewij s van Nedierlajidiertichiap voorzieii van een dioor het gekii i enlebe tuuir d er woonplaa ls geötempeklie foto geibruik Degeldigheidsduur Idervan is j jaren Voor redfflgers naar I uitMe iiland geldien nog deee bepalingen kin U ren tlie den leeftijd van 15 jaar nog iet bereikt hebben he4 ben g eit paspoort noodig d och i uiMieii volstaan met een verklaring opKemiaakl door den burgenireeBter Ier pJaata van inwoning of dooif den eonmiisaaria der Ktflitngiib waarin naaTu ouderdioi staa tsburgersrftap en woonplaats wordlen vernield Voor kindierrai oudcir dmi tien aren moet op de e verklaring een pasTolo worden opgeplakt affigeBletapeSld dow genoejnden overheidBiperaaoii De hieiAxweti genoéinldie landen erkennen alle I et faimitiejpaapoort waar lÜ tt gecommitteerden en aeeraren tot een Kestrenglieid genei nücet waartegen hun hart in opstand komt Heer dan ooit gevoelen 2Ü iuin nüpende verantwoordelykheid tegenover de sanwnlerving waarheen iq de poort hebben te ontsluiten Wy gaven aan dit artikel den titel et zinkeode a ip Omdat w j wilden aanduiden dat de versch jnael i van het vak te denken geven niet alleen over de toekomst van een aantal jongens en meisjes maar over de toekomst van onze geheele cultuur Een der leeraren wien wy om zyn oordeel vroegen een man met een vyf en twintig jarige praktyk riep uit het wordt elk jaar minderE Maar als het elk jaar minder wordt dan inkt het schip onzer beachaving langzaam maar zeker en dan is de nuttlleering waarover men altyd spreekt en ichryft geen sprookje maar bittere werk ykheid Stel leser eens eenige eenvoudige vragen bijvoorbeeld over geschiedenis aan een voor het eindexamen van een onzer middelbare schol i geslaagde leerling met normale begaafdiieid en het zal u droef te moede Worden En bepetkte de niveileering zich maar totde intellectaef e hoedanigheden Voor denscherpen Kurder met eenig zielkundig inzicht verachynt daarnaast geen merkwaardige moreele inzinking Wie de opbtellengoed leest ontdekt soms bü hon jeugdigeschrövers een geestes en gemoedsg ateldheio die ibedenkelyke trekken vertoont Ëengoed pnU n van wat niet zuiver is een verzwakt bewustzijn van gesag een te veelaan weeke gevoeligheid een te wein aankarakteritraolri Indien onze hypothese juist is dan c n vfij met een vraagstuk bezig dat de grenzen van het tMiderwij sgebied overschrijdt dat heel de natie aanbelangt En dan moet iedere poging tot verklaring die de noodzakelijke voorwaarde is tot verbittering beginnen met de oorzaken te zoeken in de algemeene gesteldheid van ong volk Het kenmerk van onze volkaziel in dezen tyd i dat ze verslapt omdat ze geinis van weerstand heeft Onze geheele volksziel die nvet conferenties g voed wordt in tcde van met idealen zinkt ineen Zy kent geen na tionaal besef meer en geen nationale worsteling zy laat godsdienstige en politieke grenzen verflauwen en zy staat open voor het eerst verschijnend inzicht Vergaderingen nemen pLaats in van het buisgezin en oudere en kinderen vervreemden vaii elkaar De techniek vergemakkelijkt t leven ongemeen en een ethiek d he vnwieht gaat verbreken tusschen humaniteit en karakterstevigte die begint met goed te praten en vryheid te geven verweekt de zielen Er zyn scholen m Nederland waar de le raar zich door zyn klasse laat adviseeren over op te leggen straffen waar de Jeeraar het eind oordeel over oi dragen taken in handen legt van zijn leeilingen Ër zyn oudercom missies die bevoegdheden aan zich trekken willen die haar niet zijn opgedragen Wy zeggen niet dat die in Utrecht zijn maar wij zeggoi dat ze er zijn £ r is een verwarring van gezagsbevoegdheden en onderwijsmethoden er zijn voorschriften omtrent de spelling die wissel i op iedere school Kollewijn of de Vries en te Winkel beide ayste men worden verdedigd Wij willen ons niet mengen in de wetenschappelijke dibcussie diW er over wordt gevoerd Maar geef ons een van beiden consequent De Eipelling anarchie die thans heerscht werkt vernietigend op het jeugdig intellect en het jeugdig karakter MOPKPRAATJE Bruidscoatumes Ofschoon zoowel te Parys als hier te lande de echte bniddstooi hoe langer hoe meer plaats maakt voor gewone kleedy Kaat de Mode nog altijd voort ook de bruidsco stu ims met hare belangstelling te omringen Men zou haast zeggen hoe geringer het aantal bruidjes dat in bruidkleedÜ trouwt hoe geraffineerder hare uitrusting hoe fraaier snit en bewerking van het bruidkleed Men moet by het zien der nieuwste bruitbtoiletten vorstin Mode weer bewonderen Aan uitersten eenvoud weet ziJ uiterste elegance te paren ja het is ongelooflijk hoe zii door kleine aanwyzimfpn liet grfteele arrangement van bruidskleed en sluier tot iets delicaats weet te maken Natuurlijk volgt het bruidskleed de algemeene lijnen der mode Daar deze zich om een wyd snit met veel vertoon van losse drnperiën van lïitgeschuJpte deelcn en naar pene zijde oploopende valling bewegen komen we deze kenteekenen van modieusheid ook bij het bruidstoilet tegen Het is byna alles biai satijn wat de nieuwe bruidscostuums ons te zien geven Lange lijfjes even Wousend of strak breede ceintuur rokken die van voren of van één kant kort zyn en ter bevordering van de stenimigheid lange mouwen en nauwelijks gedecolleteerde halzen Ziedaar de stüU waarin de zomersche bruidsjaponnen gehouden worden iien wei nigje witte kant aan tte hals doet iiet werkelijk reeds ala gameering Een enkele maal wykt de mode ook van dezen gedistingeerden eenvoud af en geeft het rokdeel van het bruidstoilet een oploopeiid randstuk van prachtige kant met een lo pt kanttorsade aan den langen kant Zij maakt het décolleté dan rond en flink diep geeft het lijfje een breede patte aan den linker zijkant welke eindigt precies waar bü de ontmoeting van lijfje en rok de torsade begint Ook versiert zy het bruidi Eleed naar modernen trant met eenige lagen van klokkende en naar één kant oploopende strooken Waar deze oploopen valt dan juist weer een lanpe dubbele slierbaan tot el 20 c M beneden het korte punt Ook het gecroi seerde IMje is aljijd een geliefkoosd Regeren voor het bruidscostuum Zeer ryzige ele nte bruidjes geeft het een statige allure vooral daar het rokdwl breed overslaat en toteen waaiervormige draperie byeengenomen wordt Ter afwerking worden praehtige halvemaanvormige strassgespen gebezigd wier schitterschyn wonderschoon met den glans van het melkblanke satijn harmonieert Nog imtmer zyn de ttouwtoiletten voet en onkelvrij maar zy dalen toch een heel eindje onder de knie en maken niettemin daar de iiennnering nog voortleeft aan de lange sleepen een korten indruk De sleep wordt thans gevormd joor den tuilen sluier die in lange golvende plooiingen vanaf het hoofd omplooiende kapje neerdaalt en met één of meer punten meters vèr den grond beroert De vorm van hot kapje hoort overeen te komen met die van het japonanit is dit in sohulpvorm gehouden dan ook daalt het kapje in ronde bogen over de ooren neer en vertoont van voren een sierlijke uitholling ib de rokzoom gelijkmatig dan is het kapje en bandeau om iet hoofd gedrapeerd en worden de plooien op dezelfde manier bijeengenomen ais die rter rokdraperie Zelfs heeft een fantastisch bestrookt bruidskleed welks strooken in lange punten geschikt zyn een puntig uitgeknipten sltijer terwyt by een ander fantasietje van satijn en kantstof de sluier eerst een kapje vormt dat heel het hoofd omsluit om vervolgens ais een waizige écharpe om den hals geslingerd te worden De ti ransctie bruid draagt soms vlak van voren een groote witte bloem tegen haar bruidskapje In elk geval is dit nog eens extra versierd hetzy met smalle kantstrookjea hetzy met een ry bloemen of blaop de ooren indien de sluier daar byeenderen van voren of met een toefje bloemen gehouden wordt De Haute Elegance schrijft schoentjes van ziiverlamé of zilverbrocaat voor aan het modiaus doende bruidje en dit schijnt zóó iB den smaak te vallen dat het voorbeeld ook ten onzent dapper wordt nagevolgd GRACE ALLAN LAND EN TUINBOUW Het houden van bjjen De gemeente Vinkeveen heeft het vorig jaar het houden van byen verboden zulks tej bascherraiing van de komkom merteeit Eenige bijenhouders hebben zich hieitegen verzet en de kanton rechter te Breukelen stelde hen in het gedyk Nu is deze buenkwestie zelis voor den Hoogen Raad geweest die één der bijenhoudens veroordeelde De gemeente Vinkeveen werd in het gelyk gesfceld zoodat voortaan het houden van bjjen m tfie gemeente verboden is tot vreugde van de komkommertelea 6 Dure aardappelen Aardappelen zyn den laatsten tijd geweldig iuur zooais vele huisvrouwen die door hun wintervoorraad heen izyn tot bun spgt coüMtateei eJi Ook op het plattelainl woixien hooge prijzen besteed Zoo weiilen ge luiende de laatste veertien Lagen le aardappelen op de Hoeksche Waan verkocht tegen prijzen van ƒ l5 per H L Het zijn tte hoogste prijzen dit jaai betaald hooger nog dan in Zeeland en Friesland waar zy omstreek ƒ 10 50 per H L beliepen Vooi den verbruiker dienen Imeribij te iworilen getekend de noodzakelijke onkosten welke van producent tot venbn uiker H cent per K G bed ra gen I lant nu boerenkool Elke boer die l t wil kan nu gemakkelijk oen veldje of een akkertje vimten Waar hy boerenko ri kan pooten t Is nu nog lie tyd Straks wanneer t winter wordt aakt men de verzuchting Ha l ik maar koo gepoot Maar dan iis t te Iaat Nu dus de hawl aan den pJoeg gesiagen Waar de vrocaardHppeTS Tiperooid worden 4laar g aat het nog ba it Meni neme Wefst laagstam of middelhoog want e bijzonder hooge ly den s winters te veel doèr de vorst Niets brengt méér rente op dan ihet bapoten ervan met boea enkool De winter is lang i eem rlaarom een groote plek Wie de boerenkool verwaarjooïtd heeft stelt zich in den winter tevreden Wet bieten maar ik zeg u nieten kunnen niet in le schaduw staan van boerenkool Deze Jaatste zuiveren het bloed tiev leiens w ojren het hoagn ijaergehalte en zijn bowendien ook rijk aan vitaminen wat met bieten niet het geva w Ik gelofif niet dat er één gewag op de boerttery zooveel geld kan opbrengen a ii boerenkool voor het wintei giroerevoer der kippen Denkt aan de leren die dan voor dubbel tellen J aiuur versterkt beschaving verzwakt Dat geep de wereld ons pijnlijk te aanschouwen fioeveel leugens worden uitgesproken in onze beschaafde weretd EEN TUCHT UNIE RAPPORT Wat da karmit op haar ftwattn haaft De dancing aan gavaar Het basloten clubje nog erger fiehuizen aijn moeten zoovcpI mogelijk worcfen vermeden omdat daaruit een grooter drankgebruik kan voortkofnen De duur dient zooveel mogdijk te wonienbeperkt waarby er echter rekening m e moet worden gehouden dat voor goede exploitanten opbouwing van hunne inrichtins loonend zy Hfet sjiuifcingsuur moet niet taier vallen an het tijdstip waarop de plaatselijke vpikecffsmidrlelen in staat zijn e bezoeker s te vervoeren en in geen geval later dan het 8i wione sluitingsuur der koffiehuizen Di ankgebiuiik of drankmisbruik zaï pien zooveel mogelyk moeten tegengaan de daartoe te bezigen mitktelen zullen afhankelijk zij n van plaatselylfls omstandigheden wellicht kan een ti4 verbo l iiensti r zyn Op het aCge slioten tenrein zelf zal sterkfxirankgebriiik uiteraard uitgesloten moeten zyn Eet toeeicht bij eene particuliere kermis moet uitgaan van den ondernemer pohtietüezicht moet zieh Iteperken tot controle op de naleving van de voorwaarden bij leen openbare niet afgerfioten ioor de gemeentepolitie echter buiten de inriehting n de aangewezen regelSng zijm ieen wederinvoering Uit het bovenstaande blijkt dat de Commissie nnet geheel afwüwnd staat tegenover de kermis ai zoodanig maar wel ernstig bezwaar heeft tegen de wy rze waarop iy dikwijlK gevieovl wordt en de geld verspilling waarmede zy gepaaivl gaat De Commissie kan dan ook wederinvoering van £ kermfi s niet aanbevelen en waar 2y jw g g ouden wordt laar tiede le Overhqid regelend op ten einde de feestviiering zooveel mogelyk binrten de peiken der welvoeigelijkheikt te bo4fdenr Door Overheid en partrculieren moet worden gestreefd naair beschaving van den volksgeest waawkwr een ovenMögend deel van het volk op den duuT afikeerig zal woixien van dieze iiiwe en kiidjuohtigp uiting van feestvreugde fen een feest m meer besohaafden vorm voor de kemni en hetgeen tot nu toe de kermis waar zy werd afgiesohaPt verving in plaat zal tretlen De Dancing De Commissie heeft zich de vraag gesteld waaraan het zou zijn toe te schrijven dat het lansen in tegenwoordigen vorm zoo enorm veel beoefenaren teJt In de eererte plaats is de moderne dana in het algemeen technisoh gemakkelijker en minder vermoeiend dan de vroegere en vereischt bijna uitsluitend rhytmisch gevoel terwijl ook de grillige opwindende en zenuwprikkelende aard van de primitieve muziek en de aankJeeding versiering en kleurrijke verlichting zelfs van den dansvloer der moderne dansgelegenheden voor velen aantrekkelijk is De tiidgeest e i de danswoede De meerdere vrijheid welke ook vrouiiv en en meisjes t enwoordt mede door meer moderne opvattingen welke de ouders huldigen genieten de meerdere vrüe tijd tengevolge van de verkortere werktijden de verslapping van den gezinsbamll waardoor het karakter van het gezin verioren gaat en verandert in eene samenwoning van jpzichzelf staande individuen die elk voor zich hun genietingen zodcen buiten de huiselijke omgeving al deze factorMi tezamen geven een psychologische verklaring voor de danswoede van dezen tijd Tenslotte is ook hier de mode van inwJoed em wordt het in versidhillende standwi gereneend een eisch des tijd te zijn dat men aan het moderne dtonsen meedoet De Conamissie ziet geen kwaad in het dansen op zichzelf zy acht de behoefte daaraan een algemeen menschelyke en meent dat van den dans in een goede omgieving en in een goede sfeer zelfs een veredelende invloed kan uitgaan dodh aan den modernen dan r wordt dikwijls een zeer sexueel karakter g gevMi en eenige invloed ten goede kan er dan niet van uitgaan De ware aard van de dancing De dancing heeft het karakter van een geftgöiheid van vermaak welk vermaak dan evenwel veelal van sexueelen of erotischen aard is en kan niet beschouwd worden als een gelegenheid tot lichaamaontwikkeling in den vorm van onschuldige ontspanning Het is te betwijfelen of de dancing voorziet in een behoefte van ons volk d w z een beschaving bevorderende gelalrfwvorderende behoefte juister zou het zifn te zeggen dat zy behoefte opwekt en onbevredigd laat Het bezoek van de dar sgele senheden houdt verband met t meer of minder koetbare vui de inrichtbigen in bet algemera kan worden gezegd dat zy zeer druk bezocQit worden door mannen en vrouwen van allerlei standing gehuwden zoowel a h ongebuwd i door vrouwen en meisjes met en zonder begeleiding van heeren door piostituée s met haren aanhang terwyl pen vril groot percentage wordt gevormd door de aankomende jei van beiderlei geslacht In meerdere plaatsen mogen personen beneden den leeftijd van 18 jaar niet dan onder behoorlijke geleide worden toegelaten In hoeverre aan deze bepaling de hand wordt gehouden i moeilijk te beslissen Zucht naar luxe Het ligt voor de hand dat het verkeer in luxueus ingerichte danszalen een behoefte opwekt aan luxe en het opvoeren van uitgaven welke weer een streven naar loonsverhooging medebrengt Loonsvertiooging uits uit€3id voor vermaaksdoelemden kan de welvaart niet bevorderen Is het gebrek aan familieband een der ooraaken van het bezoeken der dansjokalen wederkeerig verzwakt dit veelvuldig bezoek wat er nog aan gezinsleven over is het verslapt de zedelyke kracht en veroorzaakt de daarmede gepaard gaande gevolgen ats toenemende nervositeit vermindering van het verantwoordelii kheidsgevoel enz terwyl de door het vele dansen en het geregeld laat opblijven veroorzaakte vermoeienis de menschen minder geschikt maakt voor hun werk Vooraf de dancings de z g n eer t eerste klasse inrichtingen wekken zucht tot uitgaan en modieuse kleeding de wijza wa jop veelal gedanst wordt is van ongunstigen invloed o de moreele en sexueele opvattingen van het puWiek voor moreel zwakken kunnen de openbare dansgelegenheden beschouwd woiden alis voorportalen der prostitutie In de volksdanshuizen waar de verhoudingen in het algemeen veel minder gecompliceerd zijn zyn die bezwarwi in mindere mate aanweosig Zoowel door jeugdige personen als door volwassenen wordt tengevolge van het be zoek aan de danslokalen meer en overdreven zorg aan de kleeding besteed De invloed op het liuwel jk Gehuwde vrouwen bezoeken te duetttfT zonder hare echtgenooten en knoopen met de mannelijke beaoekers die veelal niet tot de degelijkste behooren connecties aan die tot funeste consequenties kunn i leiden Hetzelfde kan gelden ten aanzien van gehuwde mannen in het algemeen zal de meer ongebonden wyze van omgai tu ssahen de geslachten een ongunstigen invloed oefenen op de aensuïditeit en het verantwoordelükheidsgevoel doen verminderen de invloed van een veelvuldig bezoek der dan cings op het huwelijk kan tkin ook niet anders dan ongunstig genoemd wonien het vernietigt het idealisme van het huwel k en moet wel meer m meer leiden tot echtscheidingen De openbare dansgelegenheden worden gaarne door prostituée s bezocht in t bijzonder door haar die nog niet tot de gewone straatprostituée ia beihooren e n zy vinden er veelal een vruchtbaar arbeidsveld Hierbij heeft de Commissie het oog op d dancings in de volksdanshuizen met ukzondering van de zeemansdanshuizen worden prostituée s weinig aangetroffen Er bestaat in het algemeen een neiging de dancing te maken tot plaatsen van samenkomst voor mannen en vrouwen waarvan rendez vous bezoek dikwijls het gevolg is Veelvuldig komt daarby het geva voor van amateurprostituée s d w z geslachts omgang zonder financioeie bate en door meisjes van betere standing Een verleidelijk karakter Of de prostitutie door de danslokalen bepaald wordt bevordeid is niet direct aan f te toonenj wel wordt zü er gemakkelijker door gemaakt bovendien krijgt zij daar een minder ruw minder afstootelijk en daar door voor fijnere naturen een veel verleidelijker karakter Waarschynlijk zal echter een streng toezicht en strei e controle het mogelijk maken uitbreiding of vergemakkelijking van de prostitutie biinnen retlelijke grenzen te houden In het algemeen zal het alcdholgebruik in de danalokalen tengevolge van de hooge consumptieprijzen niet overmatig groot zyn De dans in het besloten clubje Laat men het dansen in den besloten familie milie of naasten vriendenkring buiten beschouwing dan is te verwachten dat de sexueele invloed in begoten dubs zich wel op dezelfde wijize zoo niet sterker zal doen gevoelen als in openbare dancings Er zullen ongetwijfeld vriendenkringen zijn waarin het dansen een zeer ottBchuldi efl zelfs vei edel id karakter draagt maar uit mededeeliwgen van de politie van een onzer gco te steden ble dat men daar van oordeel is dat de publieke dansgelegenheden een veel fatsoraiiyker karakter dragen dan vele besloten cluibs waar inderdiaad het danaen dikwy ls op aanstooteiytoe wijze schijnt te geschieden Aasberolen maatregelen Ten fllotte komt de vnwg aan da orde of de Overheid ten aanzien van de dancings onderdrukkend of regelend moet optreden Het komt der Commissie voor dat de Overheid de voorschriften zoodanig moet stellen dat het aantal dancings beperkt blijft Het zal bezwaarlijk zyn een direct verband tusschen dancings en prostitutie officieel vast te stellen Wel kan gezegd worden dat de dancings plaatsen zijn waar vele meisjes gevaar loopen een levenswandel te gaan volgen die meermalen tot prostitutie zal leiden Dansen in het openbaar is te prefereeren boven dansen in besloten kritlg omdat dit laatste veelal leidt tot frauduleuze handelingen om het besloten karakter te redden De Overheid dient zulke ntaatwgelen te nemen zoowel voor het dansen in het openbaar als in besloten clubs dat onmiddellijk door haar kart worden ingegrepen indien excessen plaats vinden De Commissie is van oordeel dat minderjarigen niet behooren te worden toegelaten voorts dienen bepalingen te worden gesteld tegen toelating van ongunstige personen h ankgebrujk misbruik nwn zal behoorlijk ingerichte ruime lokalen moeten eischen met voldoende bekwame leiding om van een nistigen daarom nog niet saaien gang van zaken verzed rd te zijn Crf orgd zal moeten worden voor een scherpe controle door de politie op lïe naleving van deze bepalii en In becloten citfbs ingrijpen zal waarschy nItjk alleen dan mogelijk zijn wanneer men nige zekerheidi of althans zeer ernstig vennoeden heeft dat daar gehandrfd wordt in stnïid met de wet en dan nog zal met veel tact moeten worden ingegrepwi Naast Overheidsl eraoèiing zal een krachtig wapen kunnen zijn de objectief inge lichte publieke opinie Vele ouders zullen hun kinderen beter vasthouden wanneer zy beter dan thans de werkelijke gevaren kennen Het moge aldhus besluit het rapport de tdak zijn van de Tucht Unie ons volk ook in dit opzicht te wijzen op de gevaren die van deze zijde ons volksbestaan bedreigen ItA D10 wiKÏJWS Programma voor heden Hilversum 5 u 30 Omroeporkest 8 u V A Jt A pri amma 10 u 30 Bioscoop muBiek Huizen 5 u 30 DinenmuKiek JJ Ui Lezing ir Bongaerts Waterwegen inLimburg 8 u 30 Uitzending uit s Hertogeiüiosch 10 u Persberichten Diventry 8 u S Vocaal concert 8 u 20 Variété r Uu 55 Concert 10 lu 50 2 u 20 Dansmuziek Zondag 1 Jult RiWerRum 1060 M V P R O 10 30 Uitzeofding van dien dienst Vit de Luthersche Kerk te Haarlem A V R O 1 00 2 30 Lunchmuxiek 3 00 Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningen Uitzending van het MatifVee Concert te geven door het Residentie orkest o I v Ignaz Neumark Solist Aparo Iturbi piano 5 00 6 46 Vooravond concert door het Omroep orkest o 1 v Nico Treep Solist G ie Wildeg ceUo S OO Tijdsein van de A V R O klok Persen sportberichten van Vaz Jj 8 15 Aansluiting van het B us te Scheveningen Uitzending van mWoIisten Concert te geven door het Residentie orkest o 1 V Prof Sichnéevoigt Soliste Ursula van Dieman zang In de pauze Causerie door Albert van Dalsum Huizen 340 9 M na 6 uur 1870 M 8 30 9 S0 K R O MorgenwiJding 12 80 1 30 K R O Lunchmuaiek door het Trio Winikels l 0 1 46 Rede vmi Pastoor de Kok te Beemater Het Dr Schaepmanfondp het oordeel vaxi den dokter over zyn fonds 2 00 4 00 K D O Concert Mevr Sybilla Wan rood liedercïi met luitbegel Aug J Gaiaer guitarist 4 00 00 KJt O Ziekenuurtje Mej T v Arnhem causerie M Feerdeman bariton 5 50 NX R V Ddcnet in de Jeref Kerk Oosterketk te Utrecht Voorganger Ds P Oh V d Vliet 7 80 8 00 K RX Spr C J J Terwisscha van Scheltinga Het 4de Nationaal Congres vanSobriëtaa 8 00 8 10 K R O Intenties van het Apostolaat des Gebeds 8 10 K R O Opvoering door bet R K Ams erd Tooneelgez JeKsonda het Dochtertje van Jaïnis Myrteriespel in 3 bedr van Dr P Hutten 10 45 Epüoo r K R O Koor o 1 V Joa M PiekcTB e etie eioacte ivaaroiin t ehw e iu © lij ux ue Ererate eu van ïiju rüget rui i weinig uaa mei dareci pBnouu Ctie ve wOTKta eerst Kort voor u aiireuea sieiwiMie hij m eer osiuierwijs cri nuiiHi i iiuanA zijn speoitieiH javflaui die upvoeuitig oegrec iBuni noe iiaguro i io n uen meuweu tip tiij lueuowutf ella lot di eemten oiei moderne ïoèG ea 6n oegrippen in zujn FhiK m loe p s ing bracttt Voor tiet legioen voei 1 uie tuj eveneena veel hij waa altija echi oiiciwxVtaar niog vee4 iwew zoui iiij voor land em vwk hpt beai K inueu aoex indien hij docu goed t adviseur en vrienden ter zijde waa geBtaau Möngjvoe NagOTO VI wertt center sleelits dooir zeer wcioigen gewaard eerd en begr eo en kxw verschillende oni tandagheden benevens faanilieaangekgenfeedien koesterde hij r ede lang plannen oaii te a hfJicoeroa In 11 14 versocht Mj den eouvameur e neraiïl om an de regeeriiig afstand te irogenj doen oodanks dë begnrarcn van rijksgrooten m eenige fafQÜieiedeo In verband met d EuropteeBcliea oorlog koQ gouvjeraeur geoflBW idenburg dat verzoek niet dadeliik inwilligen doch Z Exc sttmde t inioedat Mangkoe Nagoro i in het begin van Januari 1916 zijn vraiardigh idf otficifeei zou neerlegg t Ben paaa d en na ai n arftredeai vertrok hij in alle stilte naar o lava en vestigde zich te Soepöbaja Ue goul f meur genefval beinoeiiide he ii lot kolonel bij ïen generajen staf van het N I I geT Het was jiöen juüHt 52 areüi gelecten dat hijlot twwdftu luitenant werd l enioeind Ëlectrisdie trein door een tootblok gereden De oleotrisiAe trein die s inorgena omstreefe halfacht het tatiwi Bitavia binnenrijdt is volgens Anrta tloo het weigeren van de remunen door het stootblok gereden In den trein zaten alecht één pawagier derde en één pasaagder eerste kJa se Toen de trein het station Batavia Noord binnenreed sdhoof de trein door het Jïtootblok en dSwirs door den vry dikken muur van het station aan de gde vah de Binnen Nieuwpoortstraat waar de locomotief terecht kwam vlak voor het aan de overzijde gelög en gebouw van de Handelsvereeniging Op zyn weg dwara over de straat beapliadigde de trein een voorbÜ ruitende sado waarvan het Mard moest worden afi emaakt De in h d by de vti eerdere ritten van dien morgen uitstekend gerenuL De machinist bemerirte pLotseling dat de remmien niet werkten De trein vloog voorbij het atatiomigei ouw Met alle macht trachtte men den trein te remmen met de handremJnen Dit bleek echter onmogelöV Even voordat de trein door den ttationsnvmr brat en de tra t op vloog waa de stoomtram voorhyjpereden Het onderstel van den trein is ontwriciit Het bovenstel licht beschuldigd Er waren eep jieisoonlükc ongfWien et poMiek toonde oen geWekÜKe ielangstellmg voor de vemielïn Het verkeer in de geWohkeerdie straat wad tijdelijk atreand SPORT EK WEDSTRIJDEN VOETBAL a Zondög 2 uur s peelt Gouda I tot l esiuit van het seiaoea haar bene fiett vedstrijden tegen Velox I Kajnp van de 2e kl N V B mt Dtreeht Om 12 uur apeilen d reBecvflft van beid clul en wedshiijd WATERPOLO Programma voor Zondag 1 Juli 1928 De competitie Heef n Eeimtei klasse Gouda G Z C L Z C DAMRUBmSK OuAn redactie van de DamMi Oooüa Secretaris K Tiendewafe 2S lolual der elüb Haikt M Piobleem No 561 Reserve e te klalaee trecht r l Z C H Het Y It iouda i z C n L Z C II j LAWNTENNIS Op het tennistournooi te Wimbledon in Kea Bonman iretdagen iad Nicolopoulo jtloög Kea Bouma 12ilO 8 ti Het wau eesi jwachmte strijd wJiartjij de wlnnare iefa riUiVQrder lipeftiKk In de tweedia set lejdrie mad NiMnIopoulo raiet 5 2 Toen haalde Kea ttp tot 5 5 Op 6 5 werd wegens een i enbui gestaakt Onae kannpioene ïorceorde daarna 6 maar verloor d aarna de set en daaraUeei de match Timmer en FiHher zegevieren Zwart aehijven op 2f4 6 3 10 14 16 17 1 21 2804 Wit achijven op 26 28 32 40 45 47 49 Probleem No 6 2 Tinwne en Fhdier vendoegen de Eikgelfltiie veteranen Mamfogordteto enllawtion ni t 7 5 5 7 6 1 4 0 oj egeven iffegiwy en Kitigsley si Spsmc en Ly eett i 6 2 6 fi 3 6 2 6 4 Norman Brooke eai Coen si de Z Afsikaneirs Walöott en Holthouse 6 3 i4 7 5 Austin en Bettyi mitfuall l Bqyd en miss Tyrrell 3 6 6 4 7 5 ATHLETIEK Zwart schijven op 8 18 18 23 Op Zoiidög 8 Juli a s zal te Delft e i krachihnieiting plattts vind en n selu athieten van Èeu Uelftsdien ïo dHPhen m Leudfecfren AïJileiiekK fing Het proTrantma is al volgt 100 400 800 efi 1500 1 hardïoopftn hoog en verspringen liink stap sprong cüscusen s eerwerpen toogelüfoolen Estafette 1500 800 400 100 M en 4 X 100 M Oe Olympische Spelen Het Zwtfinstadion uitverkocht 33 land si nemcta deel Nederland schreef voor alle nummerH in Nosr de Tel meen komt bet bestuur v deF I N A reeds 28 Juli Wit echJTen op 27 28 31 32 35 3e 38 39 41 49 Oplosftins van ProMeem No 5B7 WH speelt 44 40 49 44 20 21 32 28 87 4 GO 44 44 2 OplOBBin van Probleem No 8 WH speelt 81 27 26 21 22 1 32 34 So 37