Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1928

GOUDSCHE COURANT ZATERDAIG 30 JUNI 1928 TWEEDE BLAD iii M tjü ieu4ciii liAi aieiuuiBüii etiti viütuiu vaji veruAjmveia in i iim oait e uangeaoiii iia eiiL uöarniieiUle goeajueunüg geneciii aan ü verüJarijDgeia van O © r ge cuig uii uesiuui is tjvajieii naoiiti roiucare eejOj i uat eiiiiaetting haa gegeïven va ue aam inöteiiniig vaiD ücl Kacmiet bfl djeui vv öcih tiot liet ongewijziga vqotfiiaöjjaïpvaui aijo po4itie nad ilik jjes gFflSen i e Köt ii eir bleeds slerK oindie r dea aimruK vam de TDae van Jr ojioare r aa van zijn verKlaring dat huj van iieerdeirüiedd dier Kamer plot sieelüa een Htlioorvoetenqi gegefven eieiavoudig vwtura van vertrouwen vroeg Zoo alleen wiWe Poincairé die leg nng vooirtz tieia on moeut weteji dat iia dö stabiüsaiLie de nunste of geringö u onhandig h d aillep w r in gevaar iton st iUeu Poinoare beriunerdei eraau dat zijö niinmterie la sannengeeiteildi uut zeBoudpreioiierïit Oeziö saunea beUiiig waarDorgdö een voOrai htige politiek ii j aeda © verder dat indien die Kanier e n verandering in de rege ering wildi in rechiachien of linksohein san haj Poin oaré zou weigeren eien nóeu w ministerie samen te stellen daar hi sohdfliir ia met aj zijn iiuedeweTkea s die vro etr zijn teffenstaiodiGirai wf en dioch thans zijn loyale vneiwlen aijii De socialisten blevem gereeerveepd diooh de raidicalen judöhten Poonoare toe toen h herinnerdie aan d © lasterjjogen die tegen helRi waren gelor muleerd Poincaté mierkte hietbdi ironisch op Men noemt taij Podnoaré 1a Ruhf zidfs Paln oaré lai Gnörre ïk heb steeds deze lasteringeoi veraAt J e radüoaïen toonden aidu nodulana Handler geiescdHftig toen Poinoaré het syndidoliauüe der amDtaaaren al irees en het voor onraogeiïik vieipklaiar de in den Ëteas he t beginsel van de hcïieiiiding van Ketk en Staat toe te pass i Vervolgen sprak hii opp wedspre kende wljiae over de noodfeaE ellibheid van de politieke staibilSteit Haj ndigde nret twt ischen van een duide i votiiöt vbftr of tegeö de reigaelring Drie kwart le r Kaaneir bracfct hem een ovatie doch die hedtt d p radioalen onthieldi zich van dleie iiefirii ë daaralan N Eau de Cologne BOLDOOT 4711 eoz Driiistirjj Je GouiiscliB Gipir Markt 6 Tel 762 Qouda UI I VblIIIUUi WIJDSTRAAT 35 37 Gi ossierdenj in Suikeï wei ken enz VRAAGT Vertegenwoordiger Vast salaris en provisie Brieven omko No 1158 BureauCioudsche Öourant Markt 31 11 T C Reparon Kleermakery Keizerstraat 38 GOUDSCHE ZIEKENKAS Het ibestuur van tH v ng noemd e kas ireeft by d€tee kenm lat op ZATERDAG 14 JULI a a een Iis een middel van wetenschai A pelljlce samenstelling dat del xlekteklemen doodt en de huid I geneest Een proefilacon ui U 1 overtuigen Voor niilil anrtniilmgu g BLOEMPdESDAO Vraagt de Stalen TER INZAGE zal wt pden gehouden ten bat van het Bonkis Sanatoriumfandi 10 WISKUNDE lessen aan bodem op zeer billijke voorwaardan voor leerldnffen H B S en Oynmaaium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILUER 751 10 BJVÏARTENS INGEL 12 Barnes van 16 jaar en ouder welke hunne welwjUende nied werldng willen verleenen voor den verkoop van ibloempjea worden veraocht aidii aan te meiden op Donderdagavond 5 Juli ajs tusaefhen 7 en 9 uur Sn t gebouw 4 aniël ingang NaayerstraaJt of by een der onderstaande coimitéle len DOET uw INKOOPEN g op Teirmijnbetajine uitsluitend in een vertrouwde en soliede zaak Vraatft eens PRIJZEN en CONDITIES bq de N V C G SCHULER S Goederenhandel H VAN DER GKAAFF Blauwstraat 19 T MUIL Lethmaetstraat 3 J J KOLSHQE Graaf v Bioieabwit 99 J J HQBNBS Kaam 2U I P V HBSSE UsBoUaan ll l M An V d TOOMBN BlaekeMsingel 3 W BOiEIWRiS Mr v Heuodenstiaat 48 RIJkskwaakMhoal vaar ONDERWIJZERS ta Sehoonhevan LAGE GOUWE 34 C A B BANTZINGER Ontvangen groote sorteering Kleiiiils in Buffitioipers MARKT 18 19 an ONDERWIJZERESSEN Neemt proef met Steefllafld s Krenteflbrooil 30 cent en 50 cent pep stuka Ml KLEIWEG 81 wÊÊm Aangifte voor het Toelatingsexamen moet geschieden vóór 10 Juli a s Geboortëacte geneeskundige verWaiing en schoolrapport zyn daarbii over te leggen 10 De candidaten voor de Ie klasse moeten op 1 Augs e k 14 jaar oud zijn en mogen op dien datum hum 16e nog niet volbraoht hebben 1167 JAQER Klilwag 37 Qouda NIEirWE PIANO S G Adam E t mooie trebruikte Piano ƒ 150 Stemmen Rchoonmalcen A ile soorten aebgkjei 8 cent Siroopwafels 6 cent Alle soorten Boterkoekje ii 20 cent Zoute en zoete Krakelingen Prima Honingkoek 40 cent Gebr Kamphnizen Schoolg ikl ƒ 40 ƒ 20 of gi atis Inlichtingen vea schaft Dè Mrecteur W BROUWER VELO Waschmachines Verstandige menschea En juist zij alleen Zij koopen een VELO En wringer meteen HiRiliiacliinK niiif f43 50 Elictrisclii vinif f30 P l lnetSZoneo SCHILDERS VERFHANDEL Oosthaven 65 Gouda Telefoon 28o Ooh oopradig Boedkoopara sook taH vanaf f as i CONTANT en IN HUUR 40 VELOWaschmachine Mij LJiendbwog 53 Gouda 00G Azijn II HIT STJIDSLIVIN ZONDt i De statistiek wijst uit dat de sterfte grooter is op het platteland dan in de stad ondanks I alle voordeden van het buitenJeJ en De oor zaak lp de stad wordt meer zorg aan de i hygiëne besteed Om dienzelfden reden koopt de huisvrouw die op de gezondheid van haar gezin let ook geen lossen azijn meer waarin bacteriën en azijn aaltjes voorkomen maar uifshiitend den verduurzaamden BOOG AZIJN in verzegelde fiesscher Fa OeWed hERriArt DRAVEMAfl HAARLEM 1161 Voor engros verkrygbaarbij Fa RENEMAN A v d HEIJDBN Boelekade 17 Telefoon 265 Gouda BINDTOUW PAKTOUW VUEGERTOUW WATERGLAS Om eieren in te leggen bij ANTON COOPS Drogist Wijdstraat Gouda Dit is het toestel dat U eveftials een Strijkijzrt of Schemetlamp a m t licht net aansluit Geen accu ereen battery en geen gfloei draad weei standen geen apart opgesteld plaat3 p pnningsapparaat Een toestel waar alles in zit en een Philips Luidspreker meer niet Algeheele voeddng uit het liehtnet Dat is t wat U hebben moet En een kaait ei bij waar de stand van de zendstations op staat Dan is U klaar en Ü kuint alles hooren Bel ons op en wie komen met t apparaat Tiaar U toe Telefoon 46 VEIWiCIT UW imv verhoogt uw eluk en ko optde luiermandbenoodigdhe denbij J e SIBBES HOOGSTRAAT 7 TEL 423 Dit wondertoestel heeft bijna geen antenne noodig Wü blijvenin ieder g eval met den di aad op Uw eigen dak We ontvingen Hilversum en Huiaen op een draadje van een paai Meter Als we bij U komendemonstreeren hebben we ook niet meer noodig 1165 GOUDSCHE RADIO INDUSTRIE G DE RAADT Maison Para H oof dsteeg 7 Rottardain VirpigIngnrtikMn toritti BummikoHun Briukbindiii Warmwiiirzikkin 8 111 irfligourint irttli EUMMIWaREH 702 GEBROKEN KW ATT A CHOCOLADE IS 20 cent per half pond Fa C V Tongerloo Groenendaal 4 Telef 755 WESTHAVEN 42 GOUDA Hofleverancier Levering en plaatsing door t geheele Rük Soliede agenten gevraagd Prospectus op aanvraag Voor Vacantie ea ZoiDerreizeii GARAGE GOUDA 40 163 Luxe Verhuur i Crabethstraat Telefoon 400 H BROUWER DEKONING Spieringstraat 153 Gouda Obb brood werd bekroond Ambem i923 a Boscb 1924 R dam 1S16 Dordrecbt en Utreobt 1921 m GOODSCUË FBUlTflAI DËL rirmm Wad A Rl itv l T ELEF 313 LANOE TENDEWEO 27 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEK VERSCBE AARDBEIEN MEIKERSEN AALBESSEN SINAAS tPPELEN aXKOENEN üoh Bell Radio Elaetr Taohii Buraau Blauwstraat 12 Tel 66 h eft in TOorr ail TAFELPEBEN TAFELAPPBLBN TOMATEN BANANEN NIEUWE VIJGEN STUDENTENHAVEB VRUCHTEN IN BUK VRUCHTEN IN OlAS Adverteert in dit Blad Een eenvoudigs waarheid De verschillende pog Lnitjreni wellke in tan laateen tyd zü n gedaan om bepaalde takken van indiustriie ten koste vian de verftmukei te beschermeni he b ben het vraagatuk van vrijihaTMlel en bescherminig wedar in meer algemeeneq vorm op den vooigroml gtibracht Het i s dais van belajug dit vraagstu lc waambü w Wlen ala verbruiker lOi nauw betrokken agn nog eèias even nmlei te belichten Als economiach ï olitiek muWel is bescherming theoretisch niet te verdedigen dit woffdt zelfs door vele voorstanders van besdhernulntg eikend Maar wat de economische theorie verwierpt kan de practjjk van het leven soma to h noodsakelük maken W r willen aantoonen dat de Nederlandsche piractijk evenmin de baachennuig eischt of wensdielyk maaikt Oonspronkelijk is beBcberming ingevoerd om twee reduien Ie om zuiver politieke redenen nïli om hetiand onafhankelijk t maken vooral niet het oog op een oorlog van den invoer van andere iaiulen 2 © om als opvoedingsmiddel voor hetbedrijf te dienen v De eerste rotlen valt buiten het kader van welvaartspolitiek de gevolgen echter openbaren zifh UI d e welvaart wel Voor de tweede reden aou oogensdiyjilijk iets te zegigBn ziin maar de ervaring heeft overai geieerd dat men er niet weer afkomt als de T den vervallen De beschemming hoeft dan allerlei verlangiens en belangen verwekt die haar behoud met alle middelen verdedi n anderen zien ni nijd de begunstiiginig van hun medeburgers aan eij botte belangeiiisti d is het gevolg Niet het al meen staaii beLang eischte de beachermung waar deze word ingievoerd b v m Amerika maar buna overal weten groep ibelanig n undet aanvoermg van krachtige elementeni in hun bijzonder belaag de befeoherraiinf te doen handhaven En doarvlut het eerste zichtbare gevolg vbji het wegvallen van bescherming het kwjjnen of vcirvallan van sommige bedrijven zal zijti ie het publiek gemakkelvjlc tot de meeninig over te halen dat de afschaffing noodlottig zou zijn Dit gebrek aan verbeelding by de gioote massa gepaani aan de zucht om ook de begeerde bescherming te lyner tjjd deelachtig te worden weirkt voor het beftioud der baac ermen le maatregelen Wie eenmaal de industrie of den landbouw begint te beveiligen door middel van beacherming weet wel het begin maar kan het einde niet zien en daarom juist ia bescherming zoo verwerpelijik Zonder twijfel zou de wereld sterk vooruitigaaji wanneet men overal inzaig dat bescherming voof de belangen van het aligemeen vermindering van welvaart beteekent Mlaar hoe zwaar ook de invoer bèlemmererwie maatregeleii van andere landen aommi ge onzer ibedryfsI takken nu en lan ook mogien treffen het algemeene ibedrijtfslewen in Nederland is daardoor niet in die mate aangetast dat het ingrijpen met draatiache en in weaen verkeerde maatregelen igeboden is Oe regeai ïngspolitiek van Poinoaré Financieele huJp aan aangevallen staten Weer vryhandel voor huiden i e rcuaciie xjiii u8 ie van net i ue voor veiiigiieioi en aiflonra e ia jenèv © iK gistei n w iiex © en puuneiae Ziittjiig genouaen en daann uet 1 uj aie paan lot het verleenen van itutaiioieeie nuip aaa aangevallen staten ueaproken vtsvtaTAai Dnacht ais voorzatter van cue gemende com4ilisH je besiamide tut urie ItxtCii van net veiUgneiuiscoitnie en urie leden van het rinaincieei co iidte rapport uit iü uit ble il dut ae N ueriaiidsclie aiilStvaarO igue iNix Kutgers daarbij heeit opgeuueirK üat wanneeje en eenetemmiig Raadebesluit votóoenue is voor d © toepassing van liaaaïcieele hulpverleemng alleen a © permanente jKaadB edsn dei aeiüerheid tiebben d$it het plan noodt teg n hun Zjin wordt toegepftöt wedk voordjeel viOQr ae andere deieilneimetrs met bebtaat Dit pun is voiigema Mr Rutgeïrs n van des te meer belang aangezien tinancieetla hulp niet adleen zal wort k toi epast als sanctie kraiohteDB arfikel 16 van biet Paic Maar ook in geval van bedtredgiong eis maïutregcd U l voorifamng van oorlog krachtens artikel 11 Uet Flnsche lidl Eacidi was evenala net financieelei coniité van me en dat deelneming aan be verleenen vam linanoieele hulp vecphdii moest zijn waarneer die Raad eenateBnamg tot een besluit komt ie eewige Ojpmierking diei van eenig bellang was wWl granaakt dioor UVÜ CusheéduBJ die opimlEffkte dal die geldmarkt die in deae qua estie aeker neeft mee te praten raoh weSnig bekompinert oiii de opinie van die VêilighieidBconiiiBsaie en éei Veirgadering ni iar sleciits de vraag ste t or het pdan financieel geaond en uitvoerbaaT is Ten slotte werdl ie quiaes Je veirsdiovrai naar de Aa embiée van Septennbeg a s De he T Serrt op en d gistermorgem te Geneve de vergadöring van reigeejringsafgervaardlgden dfie bijeengeroepen is ODi te anderzoekcn op de reputatie gebood veel Drie dagen later werd het kastje met een heel pootje teruggebracht t Stormde nog even na toen vijftien gulden uit de kas verhuisd waren naar den hand van den reparalieur maar dra luwde de storm Het kastje werd aan het opgegeven adres afgeleverd Even later gaat op het kantoor de telefoKa U apreekt met Van Peuteren reparateur van antieke meubelen Ik wilde u eveh vragen of er wellicht ook een vergissing plaats heAt gehad lik zou uit A toegezonden krygen eefl antidc kastje waar een poot af was om dat te repareeren en nu ontvang ik een kastje dtit heelemaal heel is Meneer Versjouwwi kreeg iets dat veel op een kinderstJtiip geleek De reputatie was inderdaad schitterend gehandhaafd Te veel zelf te veel IN DE LIFT Wanneer twee jonge menschen die verloofd zijn geweest en gekibbeld hebben in hetzelfde hotel logeeren kan dit een heel penibelen toestand teweeg brengen Als ze echter toevallig beideh in de lift staan en deze in beweging komt voordat een van de twee er uit kan gaan is dit heelemaal verre van prettig Marjorie had zich zoo ver mogelijk in een hoekje gedtidct en staarde naar een advej tenti e waarbij zekere John Jobiing te kennen g f dat hij rijtuigen per uur en per week verhuurde T ANTIEKE KASTJE De firma Versjouen Co Expediteurs Emballeurs Transportears specialiteit in het hewaren van inboedels motvrij onder garantie enz eniz was een zeer achten waardige firma die er prat op ging dat zjj haar laJcen op uiterst loyale wyze voerde Klachten waren zeer zeldzaam en als zy binnenkwamen werden ze met ernst onderzocht Dit deed de baas zelf in hoogst eigen persoon want het gold dan het allerhoogste n l de reputatie van de zaak Klachten dienden voorkomen te worden was één der spreuken van den baas en hy deed alles wat in zijn vermogen Iwa oip die spreuk hi praktyk te brengen t Gebeurde wel eens en heel tnkelen keer dat iets tijdens het transport iets beschadigde maar de goede reputatie eischte dat dit onmiddellijik hersteld werd Op een goeien dag stormde het op het kantoor van de firma Met de vrachtaiïto was uit een narrige plaats een antiek kastje meegekomen én bij het afladen ontwaarde men dat een der fijne pootjes er naitst lag Dat gaf me een lawaai van belang De haas brieschte de expeifltieknecht zag Ijjlc bleek de kaotoorfderk durfde niet opzien De reputatie van de zaaki Het vaderland waa in nood De oude leuze kwam voor den dag en dus begaf de baas zicfe peraoonlSjk op weg naar een bekend reparateur om dien opdracht te geven het gebroken pootje te repareeren De prys van dit werkje yjel niet meé maar bereidtverkiaring laflagdieo om óefti vrijhandel van li owteai 4e herstellen BUITKNLANDSCH NIEUWa RUdLAND Het Sjachty proces De doodstrat geëiicht tegen even beschuldigdein Het Openbaar Mimsterie heeft tegen zeven besöhiuld gdten m het Sjachtj procesi iie doodistraf geeischt Omtrent de zitting met gesloten deuteivan het Moskousche igerechtahof waarmeede verhooren au ihet proces Sjachty geëindigd ayn la een kort en vooraichtig gestel officieel communiqué uiitgegeven Daarinheet het dat in deze zitting verscheidene beklaagden nadere bu ondterheden over overeenkomaten met buiteidandache re geering3 instellingen en vooraanstaande buitenlanders gegeven hebben Daarbij zouder hoofdzakeLjjik Polen en Frankrijk betrokkeiten zijn geweest De beklaagde Boedny die ie postUjon der sabouteur geweest is zou tenmanste veertig brieven overgebracht hebl en en ook muldtaire inl ichtuvgien hebt en veradhaft De beklaagden Soesjefski en Matof heibben eveneens bekend dat a j met de vroegere mynengenaars die zitii in Parys Waiïschau en Berlijn ophielden relatie gehad hebben Ook hebben z j toegegeven direct of inthrect m t amibtenaren van buitenlandsche regeenngen in verbindinig te hebben gestaan n van hun groote sommen ontvangen te bejbben Scarutto gaf nadere bijzonderheden oiver de Saetrekfcingen welke bestaan zouden heibben tussdhen üahinoiwitsy en Franische en Pooladhe regeemingsamtotenaren Aiwtere Ibekllaagden vertelden van een bezoek va jL vooraanstaande buitenlanders aan het Dongdbied in li 26 aanwie zij inlichtingen zouden hebben verbchaft t Voordat Krylenko aan l et woord kwam om zyn requiaitoür te nsaiien was het do beurt van d e openbare aaratlageri the a tolk van de openbai e meeiwig tegenover de beklaagden staan In dit getal waren het t r vier Uit hun redtevoeringen bleek de volkomen overtuiging vian de schuld dei bdtlaagden zoowel wat de sabotage als de vormmg van een uitgebreide samenwerking betreft die haar led n op centrale punten en in de verlschillendie mijnen had en Ihaar aan wuz ingen uit het buitenland ontving De aanklagena eïHohten de istrengste bestraffinig voor de verwerpel tjke elementen die met hun hart aan den kant vian het kaputalisme staande de mogel ykheid van opbouwenden arijeid m den Bowjetstaat ong ibiiukt gta aten haddten maar met koel overleg de sowjetlHiiiahoiudinig igesaiboteerd en verraden h foben om ze dan kapitalisten in handen te spelen Prof Stem noemde de beklaaeulpii ellendehngen en kettinighonden en vergeleek hun gevaar ylkihe id met die van syphilitici en kettingih0nden De erste rede van dtt rfag wwrti 9tormBcirt4g o gejBicht d vooinzitter veBbood echter herhaling van tieze temonstratie Aasadajó ihoopte op een vonnis dat de beklaagden voor zoover zij meer verleid waren dan leidend waren opffetreiclen den terugikeer op den weig van eerlijken arbeid mogelijk maakte Hij reipte ook van Je Duitsche firma s Voqr zoover zy onder den füruk der b iklaagden proviBnes betaald hadden d e aan de aaboteuTSonganiisatie ten goede kwamen moesten zij verontscbukligd womleiB Voör zooveo zij eohter omgekocht hadden om dhbe machines van de hand te doen moesten ze van Ile llJBt der leveianciera geschrapt worden ENGELAND Thea Rache De Duifcscihe vkagsteir Thea Rache heeft volgens een bericht uit Ca p de la Madelaine m Quebec haar pLan om den Oceaan over te steken nu voorgoed opgegeven De roat diamant iDe Roze d amant ter waande v n ongeve 5 miljoen gu den die in October 192u uit het mxiiseum te OhantliUy gestolen weivi en teruggevonden wend doordat een kamermeii je uit een hotel toevallig hi den appel beet waarift de dieweii hem verptoipt hadtlen is pater weer m het museum tentoonge George staande aan de andere zyde van de lift floot zachtjes een liedje Marjorie verdroeg het totdat de eerste verdieping bereikt was Toen kon zij het niet langer uithouden Houd in s hemelsnaam op met fluiten riep ze ongeduldig uit Neem me niet kwalijk zei George stijf En wees zoo goed uit de lift te gaan Dat zal ik doen zoodra die stopt antwoordde Gorge Het is onmogelyk die automatische liften tot stilstand te brengen voordat ze op haar plaats van bestemmingzön aangekomen Ik moet op de volgendeétage zijn voegde hy er aanmoedigend aantoe Marjorie wendde hem den rug toe Op dat oogenblik istopte de lift Z wachtte do ontdekte geen enkel geluid waaruit bleek dat Oeorge het toestel zou verlaten Wil je alsjeblieft heengaan vroeg zy zonder zich om te wenden Het spijt me zei George maar ik kanniet De lift is eenvwudig blyven steken Voor zoover ik kan nagaan staan wy tueschen de derde en vierde verdieping in Marjorie keek om zich heen Door het hek bemerkte zij niets anders dan witte muren Wil je het ding onmiddellijk in bewe ging zetten klonk bet op conimandeerenden toon Ik zal het probeeren zei hij maar ikheb nooit erg veel verstand Van een lift gehad Hij stapte o een schaketbord toe en drukte op een knop waarop stond 4de ver steld £ r Ls nu aan pectalie bewaker hij geplaatst GRIEKENLAND De regeering treedt af MecningBverschil tuswhen Kafandarig i Venizelot Toftgevolige van een brief van Venuïelos waarin deae beizwaren int tegen de overeenkomst van die regeening met de Nationale Bank en het verdrag met Fiiankrjjk tot regelimg van ie oorlogssdhuld tuaeohen beiile landen heeift de minister van financiën Kafandante verklaard zich verplicht te gevoeaf treden Gw t ren nog zou de premiier Zaimiia den staatspv sident het ontstaig van het kabinet aanbieden KERKNIEUWS De nieuwe Ksschop van Uusrlem Bisschop Aengenent bekend als locloloog en philosoof Professor J iD J Aengenent de opvolger van Wiülen Bisschop Carlier wiens benoeming tot dit Jwoge ambt wg gisteren hebben gemeld werd op 14 Maart 1873 te Rotterdam geiboren Hy studeerde aan het seminane Hageveld toenmaals m Voorhout gevestigd en te Warmond werd in 1897 tot priester gewyd en benoemd tot kapelaan te Roelofarendween Spoedig eciiiter zou hy het terrein der zielzorg verlaten om zjjn intrede te doen in het ryk der wetenschap waarin hy zyn naam als socioloog vestigde Eerst als leeraar verbonden aan het seminarie Hageveld vol e in 1904 de benoeming tot hoogLeeraar ih de wyabegeerte en sociologie te Warmond Hier was het dat de werken over sociologie en ook de andere boeken ontstonden Professor Aengenent schreef oorspronkelyk voor de studenten op het Groot seminarie zyn Leerboek der Sociologie dat ook buiten de kringen van semmaristen eel belangstelUng ondervond Dit werk is geheel gebaseerd op de steliingen vervat in de beide encyclieken van Leo XHI De Rerum Novamm en Graves de comimuni en op het Motu proprio van Plus X over de katholieke sociale actie Verder verachenen van zyn han i tal van brochures waarin de nieuwe sociale problemen uit katholiek oogiamt werden betzien Ats mederedacteur van het tydschrift De Kntholiek gaf hjj o a zyn oordeel over lijkverbranding openbare leesssalen oedryfs radenstelsel isocialissatie vrouwenkiesrecht en eigendbmerecht In het onder redactie van mr Aalberee verschijnende Katholiek Sociaal Weekblad besprak hy o a de bevolkmgstheorieén en de beteekenis van den 8 wngen weikdag en de vrouw Niet alleen door geschriften maar ook door het gesprolren woord nam prof Aengenent ievendtg deel aan de sociale beweging ten eerste als igeesteliJk adviseur van de KatJwlM eehil Aotiein N derluid t later nadtot de dreigende Novemberdagen van 1919 waren verstreken alf lid van den Hoogem Raad van Arbeid Het was vooral na die Novemberdagen die aanleiding werd i voor de etiehting van het bedrij f sradenstelsel onder de katholieken dat prof Aengenent telkens de pen ter hand nam om zyn meening weer te geven over de mate waarin aan de werlcnemers medezeggingscihap diende te worden gegeven Daar waar de theorieën van prof Veraart velen soms te vooruitstrevend toeschenen sloeg prof Aengenent een meer behoudende richtang in Zyn rede uitgesproken by de instaUatie van den bedrijfsraadi in de metaalindustrie te sHer togenbosch op 25 Februari 1920 verscheen in brochurevorm onder den titel Wat is het Bedryfsradenstelsel en beleefde verscheidene drukken Op plülosofisch gebied schreef de Warmondache hoogleeraar zyn Handboek van de Getohiedenis der Wöjslbegeerte en te samen met Chr Wesaelinig een Handlboeik der Zielkunde Het boelkje De Oorlog en God s Voirzienigheid werd opnieuw bewerkt en vonLcheen m 1928 onder de benaming God en Het Kwaad in de Wereld De groote levensproblemen omtrent de toelaatbaarheid van hèt kwaad in verband met de Goddelijike Voorzienl id word i hierin bespro dieping Er gebeurde niets Joen draaide hy een hefboom om waarbij geschreven stond Alleen te gebruiken in geval van nood Weer gebéurde er niets Toen drukte hy op alle knopipen tegelyk doch het resultaat was wederom mhil Het is jammer maar er is geen levenin tu brengen merkte hij op Ik vermoed dater iets met den stroom niet in orde is Wat ben je van plan te doen Ik zou niet weten wat Maar ze zullenhet wel gauw genoeg ontdekken en ons tehulp komen En intusechen moet ik met jou hierblijven Ja er zal met veel anders op zitten Als je wilt kun je je echter gedragen alsofik iemand anders ben Doe niet zoo idioot zei Marjorie meteen verpletterenden blik Zeg eais Marjorie begon George vindt je zelf nu nietf dat wy een beetje bespottelijk gedaa hebben Ik ben het volkomen met je eens zeize kil Als je m een greintje verstand overhad dan zou je aUes in het werk stellen ditellendige ding weer m beweging te brengen Dat bedoel niet sei George Ik heb het over het feit dat wy rondloopen alsofwe elkaar niet kennen Je schijnt heelemaat te vergeten datond engagement verbroken is Ja dat is juist het onzinnige zei George Zeg kunnen we het niet weer goed mak 7 Wil Je aI jeUie niet zoo dicht bü me k r om tot de TOncluaie t loxmen dat er geen contradictie is daar kwaad rampen oorlogen en andere ellenden door God worden toegelaten en als middel tot een hooger doel worden aangewend Ats eecretariis van de Nederlandsche Katholiekendagen waarop telkens om de drie Jaar actueele vraagstukiEen in Kerk en Staat behandeld worden i prof Aen nent ofdc steeds een leidende figuur geweeet En als lid van het Kathedraal kapittel van Haarlem werd zijn naam dan ook reeda dikwijls genoemd ak de moigeljjke opvolger van mgr Callier Zoo heeft deze geleerde vanuit de afzondering van het seminarieleven zyn gaven gebruikt voor de bestudeering der sociale problemen ten einde een oplossing in cliri telyken zin te helpen zoeken voor maatschappetyke moeilijkheden en beroermg i De sociale Bi 8cliop De T d herinnert er o m aan dat mgr Aengenent als lid der Oomimiisie van reorgamaatie der R K Staatspartij toen de i torm der Michaëliaten was legd met aller vertrouwen de ontwikkeling der dingen naar een nieuwe richting zocht te oriënteeren Van den socialen Bisschop kan Haarlem nog groote verwachtingen hebben gegeven de ongemeene werk en wilskracht van deze figuur die zich in zijn gelwele leven en werk liet leiden dor een diep stidhtende opvatting van het Misereor super turbam de leiwe welke ongetwijfeld de hooge bisschoppelijke 3 aardigheid zal bezielen tot welke thana de pperhorder van Rome den socmal ipriester lyken leider heeft geroepen wien het Katholieke Nederland eerbied z jn gelukwenschen aanbiedt Op een wenk uit den Hooge Is het zichtbaai Oppenhoofd der Kerii Ohriati te rade geworden met het episcopaal geiag over dit deel van s Heeren kudde te bekleeden den hoogeerwaarden iiooggeleerden lieer Joannes Dominicus Josephus Aengenent en wie die op de nooden van dit tydsgewricbt wil acht geven en denlevensgang van den nieuwen Bisschop kent zal niet in de uitverkiezing een providentieele beachikklng erkennen Aldus De Maasbode RËCHl AKKN De zaak van de Veendammer Hypotheekbank In een deel mizer oplaag hebben w nog kunnen melden dat het OJM vryapraak vroeg voor Mr Kortenoever Het O M vroeg ten opzichte van Möhring schuldig veijdaring aan het als bestuurder van een naaml vennootschap die in staat van failUssement is verklaard ter bedrlegelyke verkorting van de nÉ sdhuid cischers aan den boedeJ Ht Pekken 2e ten opzichte van het medeplegen van hetzelfde t eit Verdear vraagt hy schuldigverklaring I van Möhring aAn h vaorta ettojmivlriif van bedriegeluice bai cbreuk en van J J Woltman aan verduistering iik dlwistbetrekkiu meermalen gepleegd Spr eischte tegen J J Woltman vadei zes jaren gevangemastraf Eisch tegen J P H Woltman zoon één jaar en drie maanden gevangenisstraf Eisch tegeai Möhring één jaar en drie maanden gevangenisstraf Pleidooien Mr J H van der Meer de verdediger van mr KortenoiMver zette uiteen dat hy overtuigd is van de goede trouw van zyn client dien hy reeds twintig jaren kent Meer als eer vriend treedt hy dan ook voor hem op OngelukkigerwiJB leerde Kortenoever Liebermann kennen in respectabele families waarin deeie zich had ingedrongen Liebermann die het beste te vergelijken is met den anderen Rus Barmat oefende een ontzaglijken mvloed uit op de menschen met wie hij in aanraking kwam Door Liflbermann kwam verdachte in kenni s met Woltman den directeur van een betrekkelijk groote hyptheekbank en met advocaten van standing als mrs Schiirmann en Van Gigch Deze stel kn t voor dat Woltman een prachtige zaak kon doen en Liehemiann ook en dat hij Kortenocver komen zei Marjorie Ik zal geen stap verzett i voordat dekwestie opgelost is Ik zal je alles uitlegen Dat meisje waarmede je me dien middag inde Savoy gezien hebt was myn zuster diejuist dien dag uit Indië was teruggekomen Ik probeerde je tegen te houden en je aanhaar voor te stellen doch Je wilde me nietaanhooren Oh George waarom heb je me dat nieteer gezegd Monk het verwijtend Daartoe heb je me heel weinig kanagegeven is het wel Ik sdhreef je maar jestuurde my n brief ongeopend terug En toenik bij je kwam weigerde je me te ontvangen En ik had er zulk een ontzettende behoefte om alles uit te leggen en htt weerin orde te maken Ik ik geloof dat ik dat ook wilde zei Marjorie bijna fluisterend Was het niet geluWrig vroeg ze evenlater toen ze haar mond weer vrÜ had washet niet gelukkig dat de lift juist bleef steken Nu n j de waarheid te zeggen zei George is het een soort samenzwering dieik op touw heb gezet Ik wilde je op de eenof andere manier te spreken krijgen en ikheb den portier omgekocht om de lift stilte laten staan tueschen een paar verdiepingen in zoodra ik met jou alleen daarin was Marjorie staarde hem met groote verbaasde oogoi aan Dus j ij hebt dat o o k met hpm afgesprt en bracht e ten slotte uit