Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1928

Afscheid Df Hoogstra als directeur van den Handelscursua Gisterenavond Jieeft T3x S S Hoogstra die gedurende 24 jaren directeur is geweest van de Handabioursua afaoheid genomen van de leerlingen dezer sc ol Ds Hoogstra heeft in een apeciaal daarvoor gehouden bijeenfcorest een woord van dank gesproken tot de leeraren die zooveel jaren met ham hebben samengewerkt aan de e gemeentelyke cdrsus waar de jongelui opgeleid worden voor handel en kantoor Dr Hoogstra die vele hartelüke woorden tot zijn leerlingen prak werd daarop ii1tmens de jongelui toegesproken door den leerling van Etfi en die hem met hartelijke wtïorden van dank voor het genoten onderw f als tastbaar bewij s van waardeering een dlvankleed aanlMiod De leemrein tier scholen hebtwn den scheidenden directeur Donderdaig j l een genoegelyken a ond bereid Cursus E H b O Vdor de afd Gouda van K H b O geeft Dr Montagïie Woensdag 4 Juli des avonds 8 luur een cursus in het Gebouw Daniël over eerste hulp by vergiftigingen uitvoering InyaMditeitswet De Raatl vajj Arbeid ti Utrecht deelt onn node dat met inbegrip van den voormaligt n Itaad van Al beiid te Goutla tot p 1 Juni 192 weixlen toegekend UÖI invulitiitoits renten tot een totaal jaö rbe tmg van ƒ 194877 54 3721 outlteixlomsrenten tot een totaal jaariiedrajï va n ƒ 55439 560 weduwerenten tot een totaal jaarb lra van ƒ 99203 R59 weezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ i02H43 52 Geneeskundige Mondeling en of verpleging werd verleeml in 1454 gevallen ohserviaöie had plaatM in 39 gevallen Betreffeniik alle Raden ian Aiibeitl ttwamen Tot op 1 Juni 1928 werden toegekend 20WS4 invaUditeitwrenten tt t een totaal jaarbedrag van ƒ 3464370 50 Jr 9 N ouderdonis iienten tot een totaal jaaHbedrag van ƒ 9H29196 H 34 1 we luw renten tot e n totaal jaaiiibetlirag van ƒ 1 2B127 46 1014 weeaenipenten tot een totaal jaai tietira van ƒ 1852f r fi 68 Getieeskundage beliiamlpMng en oif verpleging wenf verleend in 2552 1 gevailen otewrvatie l ad plaatt in 1209 gpvallen De ZuRters van het St JoBeph Weeshuin gaan Gouda verlaten In verband met de atichting van een nieuw KK Weeshuis teven s Ziekenhui gaan de Eerwaarde fiüu ters van het St Jose A s Wee huis aan de Gouwe d ie zich gedurende 34 jaren ook aan het liefdewerk der aiekenvet jleging hebben gewyd Gouda verlaten om aan anderen de nieuwe taak te laten die de nieuwe stichting van hen zal vorderen Deze zusters hebben behalve in het Weeshuis ewi grooten en liefdevollen arbeid in onze gemeente verricht door overal waar hun hyjjtand in ziektegevallen werd gevraagd die met volle toewyding te geven In vele gezinnen ook al Iwhoorden deze niet tot Aem roomwh Tkatholieken kring zyn i de liefdevolle verzorgsters eweest die hel pend en troot tend zyn opgetreden Voor de groote toewyding dezer stille vrome zusters zullen velen hen ongetwijfeld gaarne dank willen brengen en hun de hand ten afacheid reiken Het bestuur van het Wee uais heeft gemeend de gelegenheid daarvoor te moeten openstellen MorgenZondagmiddag Van 1 3 uur VryVlag a s vertrekken de zuster hun plaatsen zullen voorloopig door een viertal andere worden ingenomen Wanneer de bouw van het WeesihuLsi en Zieken in richting gereid zal ayn zullen meerdere zusters komen Remonstr Gereformeerde Geineenle In Ons Orgaan maawliilatl voor de Remonstrantache Gemeente in Leiden Gou tla Ro oop enz wordt medegedeeld iat Ds TjaJama tee het beroep naar tie Uemoiistranti che JemeentG te Loklen heeft aangenomen op 9 September a s hfier tier stede afeoheid zal preeken en 16 September zich aan de Leidöche Gemieente zal verbinden Het Bestuur der Remoïiatrantadhe Gemeente zal na het vertnek van Ds Tjalsma zoo snel mogeJöjk het beroepswerk aanvatten Maatregelen daartoe zyn noeda genomen Hopelfyk heeft tlb gemeente weer begm 1929 een nieuwen predikant Met het oog op Ie keuee van dien nieuwen predikant wonlt de gemeente opgewekt den keirkgan op de Juli Augustus en Septemberaondagen niet te verzuimen I e pnediiÏMJit zal afwezig zyn 1 14 Juli en 22 Juli 4 Aug a s De Vereenfging Oud Leiden op bezoek Hedenmorgen bracht een geselschap van ca 20 personen deel uitm eml var d VerwnÜging Oud lxiden een bezoek aan onze gemeente Hot stadhuis werd bezichtigd waaiby de gemeente Qrchivari s de heer Pot eenige toelichtingen gaf vervolgens girug het gezelschap naar de St Janskerk en hedennamnVidag wonlt een beaoek geibradht aan de stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht BurgerlUke Stand GEBO0EN 26 Juni Adriana d v F A Signer en A A de Jong Cronjéstraat 2 27 Juni Johannes Henricus z v G W A M van Serieel en M W C HendrikR L Tiendeweg 53 28 Juni Joslna d v C Noordergraaf en J Zandvoort Wijdstraat 22 Maria JosephJna HiUegonda d v W S A van Leeuwen en C Laurier Bockenbergstraat 65 Annigje d v R Kok en M van der Sp Krugerlaan 43 ONDBRTROUWID 28 Juni J de Jong en J H P den Biyker W M Mets en A N Loaidersloot C J Helmond en G Oosterom OVERLEDEN 27 Juni Aartje van der Woonl geih met H Veilhruggen 54 j Agenda 4 Juli 8 u n m Gebouw Daniël Cursus E H b O Onderwerp Ëerate hulp by verKiftlgingwn Leider Dr BContagns Sport in OlynipladB VM a r staadpuit butaii nen 81 8 ialieTein 9 fi4 Campanula 10 12 Aiijera 5 15 Aaparagus 48 fi5 8PIIARBAIIK VAM Dl HANDELS EN LANDBOUWBANK Onder bovenstaanden titel wijdt de Goudfiche Post het a r weekblad een beöchouwii over het standpunt van het protestantsch christelüke volksdeel tegenover de Hport en de Olympische Spelen welke j hier thanü worden gehouden Hoewel er velen hi chriateLyke kring bepaald afwijzend staan tagenover ile sport waartegen ziy bezwaren hebben van specifiek chriRtelyireii aard en van zedelyken aard leelt de wohryver dier be sttfiouwittg die meening niet De aport op aichzeif acht hy geoorloofd en gezond em gtigronde bestrüdhig bestaat er dwi ook bij de a r daartegen niet De sohryver heef graag aan port gedaan Hij heeft eild geroeid en gezwomniwi Hyheeft jjekaanpeerd en lange wandel delen fietstochten gema tt Hy waa vei 1 zot op voetballen en korfballen II j heeft de p ttig8te berinneringen aan de gymnaatiekzaal t het apyt hem geducht dat hv aan al die mooit dingen tetgenwoordlg haa it geen t jd meer gev i kan i n nu vma gt het a weekblad Welke plaats moei de icport in ona leven iheblten Wie in zyn vpgen tyd aai i port doet dat is een frisMihe vent ma ir wie aan iport doet met verwaarloozing van zUn geestelijke ontwHolrelin is meer spier dan hersena en duh een stuk nbenul jjphreef de ocialis t Kloerekooper dezer da Niet onjuist Kn van die stuiklken on benul ayn er maar al te veel tegenwiïordig Nu j prebai wy nog maar niet eens van lie jongelui die Maandagw zoo ge radbraakt zijai door de Zondagache voet bal match dat ze hun werk met naar bebooren verrichten faimnen of van de pummels zelf te fatterig en te b a J om een goedeai traip tegen het leer te geven wier heele bestaan drqait om de succe en van Ajax de nederia en van Be Quick en de kansen van We t Friaia Hollandla of Alemarla WJj hebben het nog niet over de heertje en de danwtjeH üe Zondags lieVer op het voetbalveld verkleumen dan in de keric te zitten want w hebben vandaag het oog op de chriutelyke jongelui Onder die zyn er al te veel die tUd Jiebben voor alle mt lyke takken van spurt maar bU wie het geen tyd in den mond beötorven ligt al je ze aansprerfrt over de catechisatie of over de jon elingïïveiioeniging iMet permisaie dat zjjin stuklcen onbenul £ ekIa Ken waardige wezen s feitelyk die meenen diat het teven een lolletje dsv at Aïti van hot leven een lolletje maken willen wier povere geest geülotwi is voor de vraaghiiuddcen van t d en eeuwigheid aan wie de woiMteling der geesten voorbij gaut die voor kunst en ga ichiedenis de sohouder ophalen die maar matige interesse hehiwn voor recht en gerechtijg held ja die zich weinig bekonuheren om den staat van hwn ziel voor God Als de sport een grootere plaats inneemt in het leven dan haar toekomt dan venuidert zy van karakter Dan fe m niet meer de dienares die den geest verrykt en het Hdlmam taalt maar dan is ze een tyran en wmrdt voor haar slagen de voetbal een godje en het gymnaistenpok de roei en de zeilboot al evejizoo En nu i ons bezwaar tegen de Olympische Spelen dat de port t een te groote plaats inneemt Omstreeks een half jaar duren ze vele milliocnen kosten ze uit alle oorden van de wereld komen haar deebietfters op voor de Jichamelyke ontwikkeling hebben ze een zeer matige voor de gee tetyke eer eón negatieve beteekenw erwijl de moreele gevaren die aan deze spelen verbonden zyn niet gering geschat moeden worden Het Olympisch voettïaltoumooi heeft laten zaen dat van de hooggesten le verwachtdngen inzake internationale verbroedering maar weinig over t vuur komt al zuillen wyi ons er voor hoeden deae zwarte vlek aan heel de Olympiade I aan te wryven Het voetbal peI i nu eenmaal een mw spel en de voetballers meest verkapte beroepsspelcrs vormen juÏKt niet de bloem der noties Daar kan aits stndts te hyppliwhe toumooim igehoudön worden de roei en zeilKport beoefend wordt bast een betere indruk wonden gegeven Maar het bl ijft toch zoo dat de deelnemerfe der Olympiwohe SpeJen slaven ayn van de sport die iriet meer naast hun dajpelykische beeigtfieden en ter verfrisaching hunner geefstelijke vermogens Ie fport beuefenen maar vele meamlen van t jaar indlien al niet hun heele jong leven wydeoi aan de cultuur van het lichaam en daattloor rnrtig bekort doen aan hun geestelijke behoeften Dit aH liRs maakt dat d ¥ protestantschchristelijken nu wel geen ryandig3 maar toch een uiteiint geresesveapde houcHng tegen de OlympiMche Spelen aannemen pn Hchüuderophaleiide staaiv tegenover het holle enthou ia me dfet oen deel van oons volk met betrekking tot de Olympiade scbynt te vervullen Coop Ver De Boakoopache VeiUng te Boskoop trtwpii t kw Opitetia B8 43 Oo ri i Cïiïhelia M iO Möwel Rouyer 48 i 70 Hadley fiti 92 aauriius Pernel 55 90 rdu mt ia 40 75 Birttertly 32 48 Alao Keiler 78 Wilh Kord s 71 Mn e Jults Bmiché 54 57 Roealindia 40 55 PolyaTitharocBeti 7 48 Paul = Saerlet 70 71 v Romuiu 81 Diveraen naMia s grootWoeimig 70 Gladiolen 33 Uthyn 15 20 JPioe Kondag I Juli GOUDA Remonetr füerk lOii u v m Da Ë J v d Bnugh Herv Prod te TieJ Luthersche Kerk Da J J Simon Gercif Kerk Turfmarkt 10 xu v hv en 5 u n m Db D Seheele van Mkkl burg Ver Calv Nieuwe Zaal Tnrfïnarkt 142 10 u v m en evi u v mi De heer vam Galen G O te Sctuiarsbergwi Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Da B Kok Chr Geref Gemeente Heil de Volka 10 a v m en 6 u n m Ds J B G Croea AMJC R TOL Nod Herv Keric 6 u nun D U H v d Broek van Berkenwoude Kvangeliaatie liO U v m De heer J de naadt van Gouds fiffilAKENWOUI N d Herv Kerk lOH u v m X a L K v d Bm GAMBACSeV Ned Herv Keric 10 u v m en 7 u n m Ds Dekkiaig Doopen BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds J M Ei kelens Bemonfltr Kerk igöen dienat Evangelisatie 9 u T m en 6 li n m O P E J V d Plftsadie van Kjilmpen a d Lek reref BvangeHsattie 9 u v m en 6 ti n m Ds J J V d Griendt van Kerii IMel OOUDBSAK Ned Herv Keric 10 u v m en 7 u n m Ds Leennuuu HAAiSTBEOBT N d Herv Keric lOMs u v m Da A Landstra Genef Keric 10 u v m en 7Mt u n m Ijeesdienirt UOORÏDIÜSCBT Ned H rv Keric 10 u v m Da B Nieuwburg STOiLWlJK NecL Herv Keric lOWt u v m Ds A J Kamii Evangelisati ebouw 10 u v m an 7 u n m De heer C A dei Vnrè G O alhier WAiDDiNXVEEN RemKMiBtr Kei4t 10 u v m Da W N van Nooten OÜDBRKiBBK a d IJBSEIi Ned Herv Kierk 10 u vjn en 7 u njn Ds J EnUaar NiHBUWKRKERK a d USSEL Ned Herv Kiwrtc 10 u v m Da L C Seve rei 11 te Waarder 7 u n m Da Vooi ateegJi van Gouda BBKUWIJK Ned Herv Keric 10 u v m en 7 u n m Dè van Elflt Saldo inleg 1 JuU 1927 ƒ 1 981 153 Saldo inleg 1 Jan 1928 ƒ 2 175 925 RENTEVERGOEDING 4 2519 20 fjeni angv Kxcel ior met ond afd Jeugd koor Rep eiken Maandag v j k 1 u voor gem k 8 10 Bovenz café Is a ttunaal lederen Woenydaig des avonds te 8 uur in Sorieteit Vredebest Sohaalclub Mease makcr hibavond Apotheken De apotheek van éan heer E Grendel Tiendeweg is tot en met Vr dag 6 Juli benevens den itaarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds th naehti echtei alleen voor recepten Zondagsdienst doktoren De Zondagsdienst voor de doktoren wordt Zaterdag eU Zondag waargenomen door Dr Hoffman en Dr de Raadt de laatste in de plaats van Dr Mieeter die met vacantie is Urr DEN OMTREK BODEGRAVEN De contmiïit ari s der Koninigitn in ïiuidllollarxd heeft b noemd tol vi van de gezonuïheidseommiywie voor de vereeniging van gemeenten wiaarvan de zetel is te B degraven den heer L i Lucaaae BungemeestPr van Reeuwljk wiens aftreding vol gems len ronwrtiep zal plaats hebben op t Juli 1931 MBUWËRKKRK d IJSSEU De heer M Molenaar dit in de laatste raadHverftiajdteri ng benoemd wenl tot wethouder heeft deze benoeming niet aanKenomen OUDKRKIORK a d IJiJSKL iDo inzameling van gelden voor den gewappndcn dienst heeft opgebracht ƒ 2 54 Met ingang van 1 Juli a B is aan Mej A Vi s er Beyen assistente aan de O L Kchool II athier eervol ontrfafi uit die fnnctie verleend Onze dorpsgenoot de heer P J Mid is heden geslaagd voor het efitamen ter verkrüiging van het ooderwÜBers diploma Na een korte ongesteldheid overleed heden te Gndio ten huize van z n kleinzoon de Heer S van der Wal in den leeftijd van mini zeven en tactïtie jartau Tot voor eenigen tü d was de overledene inwoner dezer gemeente Ruim zA en tachtig jaar was hy hier woonachtig en meer diin 74 jaren oefende ky het beroep van kooiker uit n den loop der jaren zijüi vele duizenden eenvogeis door hem aan den poelier afigelevcrd Van der Wal was voooheen op een jna de oudfrte inwoner van deze gemeente De zoon van de wed Joh van der Ba alhier kreeg Donderdagmoï en in het land een slag van zljn paard terwijl het voor den wagen stond Het ongeval liet zich ernstig aanzien en geneeskundige hulp moest direct worden ingeroepen Gelukkig Ta de toestand nu weer wat beter SCHOONHOVEN Eindexamen Kljkskweekechool Geexamineewl 6 oandiïlaten tiie allen slaagKten i H de Groot Ottoland C Verölui a Schooniioven C van Velaen Gouda J Vrijer Schoonhoven M Oaiweneel Goftida C DieiJeniïor rt Amefldte Gemeentebegrooting goedgekeurd Ged Staten hebben de gemeentebegrooting dien t 1 2S thans goedgekeurd Lid der Gezondheidacommiisie De CommiisHarisr der Koningin in deze provincie heeft met inigang vaii 1 Juli 1928 opnieuw v K r den tyd van 5 jaren benoemd tot lid van de Gezondheidscmnmissie gezeteldte iSchoonhoven de h r Th Beekenkamp te Gouderak STOLWUK Omtrent de werking der Ie Ned Maatschappy voor ZieikenhulBverpLeging afd Stolw jk kunnen wij het volgende vermelden De uitbetalingen beliepen als volgt J925 ƒ 695 50 löfie ƒ 960 1927 ƒ 1490 terwyl over de eerste maanden van 1928 aan de verschillende ziekenhuizen is uitbetaald ƒ 648 Het jaar 1927 was voor de maatschappy een verliesjaar daar op de afd Stolwyk een bedrag van ƒ 310 70 werd verloren Blyift de toestand voortduren zooals de eerste 5 maanden van 1928 dan staat ook voor dit jaar een verliegpost te wachten Het aantal inge ichrevcn leden bedraagt 927 personen MARKTBERICHTEN Cotiperatieve TuinieraTereeuiging Gouda en Omatreken oöp Tuindera Ver Gouda en Omstreken 29 Juni Komkommers Ie art ƒ 9 10 10 50 2e 5 rt ƒ J OO 7 40 Se srt ƒ 5 30 C 2ti gele komtootmners Ie srt ƒ 9 11 2e srt ƒ 6 10 3e rt ƒ 7 tomaten A ƒ 24 E ƒ 25 O ƒ 23 CC ƒ 12 bloemkool Ie art i 3 40 ae srt ƒ 1 40 3 20 spitskool ƒ 0 5O 1 60J peem ƒ 3 40 6 90 stamboonen ƒ 52 83 snipboonen ƒ 7 l tuinboonen ƒ 7 9 peulen ƒ 10 03 doperwten ƒ 17 31 capoc jners ƒ 22 25 kn sln ƒ 0 30 1 20 postelein ƒ 2 60 5 10 apinazie ƒ 6 20 10 10 aniHivie ƒ 1 60 3 10 sekierie ƒ 0 60 1 rïAaWber ƒ 1 80 3 20 aanlbeien ƒ 17 27 eieren ƒ 5 50 6 RaadMls voor de Jeitgd OploMinnen van de nuulMla vai vorig week mjawyk Napels Sohevwringen Graa as Oporto Sering rin g Theeblad Gaaf raaf ïwaaf De pryls Is bij loting ten deel gevallen aan A SCHOT Molenwerf 14 alhier De prya kan Maandagaan on s bureau worden afgehaald Nieuwe Raadsels Begraven plaatsen We wilden apipeLt koopen maar de venter had ze niet op zi n kar Rivieren wouden bergen alles vlooffaan ons oog voorbij ZUn er niet meer kerken in deze stad dan w ö gisteren zagen Wie beeft nooit ruet in zün bed Welke woning wordt een bloem ala mende eerste letter weglaat Wat staat Mer Sttceeoomnlrashen WeUce oogen houdt men meestal bedeflct t M4Jn eerste gedeelte is van dezelfde beteekenis als mijn tweede en mjjn geheelis ook al hetzelfde maar ook een gedeelte van een geheel OploHsdngen mzenden aan de redactie van de Goudsehe Courant Markt 31 Gouda LAATSTE BERICHTm DttAADLOOZE DIENST Twee inbrekers op heeterdaad betrapt KüOMIMiKmE 80 Juni Hedennacht ongeveer h lf een heeft de politie m twftetal inbrekers oip heeterdaad betrapt die bezig waren een alajg te alaan iai het fcantpor der ffirnia Getor van Vliet awi de Noordej hoofdBtraat alhier Toon de agent van politie de Ziwart beÉdle mannlel naar het Bureau bïècht trok een bunner de 31J jarige Stéeding afloom ti uit Zoanldam terwijl hij dpJddng zocht achter deJi tweeden man een browning wn rby hü den agent gelastte zijn hamlen omhoog te stekeiu Inpkiati ian zuik te doeni trok die agent eveneen de revoiver en trof daarmee lö tweede aangehoudene Mulder eveneen uit Zaandam it tit rechtertHKiHt Hjj s ertinaar de Ziekenverpleiging vervoeixl Zyn twewtand is hoewei ernstig niet lieiveniBgevaariÜk l en ongeluk met een hebttvlling M HMN KN 30 Ju HedtensDorgen Wartel ie werkliecteo v d Möulen eii zijn twoo zoon rHMril en Fokke in jftii t hu die heer J C Kunpman aaai nier alhier iiMel eeii op dpen wal Btaotitie kraan bezig rnriga w iriü ain heden te verriofcten ïpeieiiö brak de kraan m iPl het drietal l water De l fhid zoons raakten onder dei kiraan de IS jarige Welricb w r t na eemigen tijd opgehaald bij hem bleicen de levensge etön geweken D © vader a de ander © zoo weWen gwetf araan voor de DïscontobaiA tam meewerken Het contract van 10 Juni 1927 werd hem toen voorgielegtt volgens ddt contract zou de betaling van de twee milUoen In contanten ptaats vinden Een millioen waa r maar naar het andere millioen werd gezocht Vervolgens kwam Schim van der Loeff tiie in GoiKia wa ar vewtachbe opgroeide een klinkenden naam had Hy verzekerde te komen namena een concern dat over twee millioen beachtikbe Het contract dat olateerd was op 15 Juni 1927 werd op 34 Juni 1927 psteekend Dit contract werd g 8maakt door mr Van Gigüi en aaoKeradon hoewel het later door Paardenkooper een schüncontract werd enoenKi Toen Kortenoever vroeg noe t met de pandbrlefhouder moest gaan antwoordde mr van Giffch daar heb tk nu ewnfi erg best voor g Eorg l doe t gerust ook met het oog op het contract Schim van der Loeff Ook ei pi met Kortenoever van mf enin te zyn dat Van der Toom niet t én maar twee iborgtochten geteekend h ft Niet étn Iwer is geSbleken dat Kortenoever onwaarheid fsprak en al h j zegt ik heb op 15 Juni 1927 een aparten borgtocht niet itcn ffrooten gerien dan is dat een andere borgtocht dan die welke onder het kassierscontract stond Vraagt men wat stond er in dien borgtocht dan weet hij dit niet precies Nadat in de vergadering van 24 Juni 1027 mr van Gigch zijn schitterende redevoering hield en mrs Sch irmaim en Van Gigch goedkeurend imikten heeft Kortenoever 7 ijn naam onder bet contract gezet Het is hiervoor dat hg vijf maanden heeft gezet n Aan de houding van de Rechtbank die Kortenoever uit le prevemtievp liechtenio ontsloeg meent pi te kunnen bespeuren dat de Rechtbank meent dat verdachte te goeder trouw ia geweest PI kan zich dan ook vereenijfen met het retjuisitoir Vitn den officier Bohter meent hü dat de naam van dezen man die in eerjite kringen verkeerde ontzettend veel heefi geleden Er y i er die zuilen zeggen hy fieeft t gedaan anders zou men hem niet zoo lang gehouden hebben anderen zullen zeggen hy if door de mazen van het net doorgekropen Daarom zon pi zonder daartoe het verzoek te willen doen in overweging willen geven laat de rechtbank ten ü er formeele redenen zyn om t niet te doen ten opzichte van Kortenoever nog heden vonnis te vellen President mr Meckmann Is het een verzoek of geen verzoek dat u doet Mr van der Meer zegt te vreezen dat by een weigerinfe van het verzoek door de Rechtbank by het publiek een verkeerde conclusie zou kunnen postivatten Hij doet daarom liever geen verzoek maar Iaat t atm de rechtbank over De rechtlbank besliste na raadkamer dat zij om formeele bezwaren geen reden aanwezig acht om de zaak te splitsen en niet ook ten opzichte van Kortenoever over veertien dag m vonnis te wyzen De pleidooien HedeittAoi geDi wenten de pleidooien gehouden Het eeirote fcwiun aan het woord Mr Mmller Maa s ten behoeve van de vei dachte Woltman Sr en Ar Pleiter braoht dank aan le rchthank voov de wijae waarop zij gewerkt heeft Spr had niet verwadht xoo n zwaren eisch tegen Woltman Sr Want de officier majr in geen geval de restitutie van aartdeelen en obligaties door de hearen Woltman rta het gebeuren veoigietpn De M ficier hari leitBr zeK in een gesprek voor te ibe haTwlel ïng gezegd dat hy daarmede in zyn requisitoir rekening zou houden Thana laat de justitie de volle zwaarte op dezen man neerkomen CommissarlsBen niet aansprakelijk xeacht Na de debiele van het dagblad De Amsterdammer De derde vamer der Rechtbank te Amateriluiii heeU vounis gew ïen iiiue civiele procedlure indertij aanhangig gemaakt door den heer A o Kok te liiiverautn nslnteus de hrnia iorveyj contra de oomoiussariBsettii ab NaamUooze Ve oootaciiap DeAmöterüanïwer Christedijk VolWsdagblatd met name de heeren A 1 aa i Oöla mr S die Vriee Cki mr U liijl veld 1 Wijnbeek en dr B WieHng a éie aangesproketi üja ioi betaling vau achadeverg vad 103 388 2 1 veniieeyderd met 6 renle wOik baidirag d firnia Corvey i a g wlge vauliel tóillifiseinent van de N V De Unsterdammer zou ziijn te kort geKomen De Keohtbaniï heeft tien eiseher niet Hilvankeliik verklaard in sijn easch J op grond dat uiet vast staaL dat de gedaagde coniraiasairfasen van l e niftterdanuH©r hebben behoeven te weten dal gelijk bftpaald is in arliUe 47 van het WcHboe t van ICoophandel en waarop edsicheT zicSi heelt beroepen het maatschappelijk ka pitflal een verliee van 5 of 75 heeÜ geleden daargelaten da iiersteï van de slechte tinandeeHie positie dlervennoolsPhwp volfttTekt iViet uilgesloten p pflTht kon worden De sjgarettenautomaal Straflbaar verstrekken De naacfi ie rechtbank heeti uitHpraak gedaan in de aflk tegen ten winkejier A B wien n laste was trolc jdi he is nder verpuawinc van B II W aan d e sCraatdipiir van 7 n winKe op de openbare straat terwijl 1 deur f eslo en was he ben hi gen van een aiptoiiioaitkaftt en vowts het ver strekken aan iornanct bened B den 14 ijirigcn leoftiiil van fligarelten ut die nito intt Ie kmMonrechter bod vertf tchU vni esprn en van het subsidiair fenlaste trHegde en honi veroor tipei I voor het primaire feit echter ondw daarvoor straf toe te passen H t Lunapark ne ze effe fainl gilde de Rotterdam sche tiaatjongeji die de Nenyto aftleelinijf LuTiapark op de een of andere onverklaarbare wijze was binnengedrongen tn zonder naijver volgde ziJn aandacht ons op dien wonderlijken tocht over de acht baan on by wyze van introductie aangeboden dooi de mannen wier wichtige taak het is de jool te cuRiveeren op de Roiterdamsche tentoonttteUing Want anniae ment ts het zout in den rifstebrü beiy waai de tentoonfrtellliiig l ezoekeiii ïich moet duarheen eten onder Nelupa zou de Nenyto voor velen haar grootste bckoring tuiar aantrekkingskracht lioar spanning mi scn neem lie t Lunapark r eem de gemoderniyeenif kermis weg van de Nenyto en le aartbge guitiig lachcjid jongedame is van het reclame bul jet dat de viooiiikiliöKl in beeld moet iwengen en d s wege door de Nelupa overal ij opgeplakt verdwenen al wat re t in tie melancholiischf jongeman die met zün jsomibei gez icht en zyn hof en hoed aan een U oevige plechtighciid doet denken We hebben onir Dondeixlagavond tijdens omzen rondgang afg J viaag t hoe het iemami te moede zou z n die op de womlej lük gedachte zou komen met een dergeiljk gezicht en met een sooitffelyke hoed in een schuitje van de acht baan plaats te nemefil Om op de introductie terug te komen tie directeur van de N V Kensie Neul Exploita tiemuati happij tot het houden van Lunaparken en feestterreinen met Nelupa wordt de mondvol tot een behoorlijker proportie teruggebracht was bij ons in het schuitje en moest dus meevaren Hy deed dat met een gemakkelijikheid die bewees dat ook dit bedrijf K n geheimen voor hem heeft Hij wandelt langs de tenten en men groet hetm alij een koning AMe poorten gaan vooi hem open alle uitgangen wortten ingangen voor hem en werden het dus ook voor onfl indertijd by de opening van het Liinapaik hebben dt blmleii er op gewezen lat de pi ijzen ietwat te gepeperd waren Vandaar de uitnoodi ing van de lUi ectie aar ons om nog eens te komen tójken om h t genoegen wat tlaar ge bo k n woidt mee te beleven en te taxeeren en daaiTiu te coir cludceren of men indei dlaad te veel eischt Natuurlijk hel ben we dit niet omier ons gelaten Jeugdroes heeft on bevangen we hebben elkaar verbaascl toor onzf uitgelatenheid Toen wp uit het schuitje van de acJitbaan staptem hail zich 1 metamorpJiose aan on volti okkem we waren kermisklanten gewonlen hchateieintie joelende Hol De rt ditbaaik heef hiel vönniï i Uo geheel vernietigd en niel l ewey eu erkl aurd hel eersie feit mei name niet Kla i de au ton iaat kast optie openbare straat zou itebben gehangen ain dit feit is B derhalve vrijgesproken Wat het tweede ïeit b tretl meent We ffcdiibank dat aan het begrip ver alrekken soodanige ruiine bPleekenis moei worden gegeven dmt dit ooit door middel van een automaat kan geschieden B is voor dit feit vert oordeeld tot eeïi boete van f 1 Pe geiiiiaichtlgde van verdarhle mr van Deventer zai van de e uitspraakin caasat ie gaan Verdi en de oude zan ev Wasilij Nomirowitsch Dantachenko de negentigjarige nestor der Rusüiache ichnj vera publiceert in het te Riga verachjgnend blad Sewodnja intei essante herinneringen aan zijn ontmoeting met de beroemden Italiaanschen componi rt Guiseppe Verdi Het was zoo vertelt hy in Lagi di Como In de tuin van de vSUa d Este kwamen eiken avond alle gasten bijeen die m hel oude hotel der vroegei e heerMchei s van Ivombarye woonden Het was een sprookachtige schoonei maannacht de ziliveren maan verlichte de lee De lampen waren getUmftl en lie zuidelijke nacht was spookachtig schoon Daar klonk in onz © nabyhei l de klank van een mantloVine Een oude bedrfaar mwlcwle het Paleria en zijn bevende stem xong een of ander Itaitiaan ch lied Ieman l lachte haruop Stilte riep de beroenxle ftaliaansche componiist Guiseppe VertU die met zijn uitgever Riccordi in bat hotel logeerde Toen vroeg hy den zanger lEnrico ben je het Ja iilustro maestro antwoordde scheiden le oude zanger Hoe gaat het met de zaken Vi seg Verdi verder ySlecht maestro maar nk ben gelukkig dat U wel zijt en gezond Waarom geeft ge de buitenlandeche zaïïger i geen les zooala je cotlega s in Milaan 0 maestro ik heb o het tooneel geoongen als een vogel in het woud Dat was een sttrm en ik had talent Noch het een noah het and r kan ik niyn leerlingen bijbrengen Ik wilde vrecnHlelingen niet bcïh iegem Ik ben geen kwakzajver zooaltj de anderen diie beloven uit iedereen een tweeden Canuao te maken Je was een groot zanger je bent oi k een eerlijk mani Helaaa tegenwoordig vindt ge dien maar weinig Je weet zeidie Verdi te en myn vrouw dat de owle vi oeger een beiywmd zanger is geweekt Zijn naam s Arnebdi eens weende men in de theaters wanneer zijn wonderachoone stem weerklonk Wat moet je doen zeide de oude zanger Jhet iö nu een andere tijil Noi lachen de anderen en ik moet van honger rterven JMaar dat mag ttiet zoo blijven riep mijnvrouw de beroemde Ru che opei aïangerep Soja Kret chertowa Wy moeten wat doen Ik ken den naam AmeiiH dat ia de bememde zanger die eens met Viardo er Boaio gezongen heeft Noodlot Md © peinnend de oude an op de Nenijto lanuLsche jongena die uit zijn onverschillig zelfe voor de oritteehe blikken van bekende Roetendammena die zioh tot kijken bepaleti in Rottepdaim Die in Bei lijn Londen of Parijs moeten zijn om low te komen i Bamum en Bally met ayn curioi iteiten de kleinste man ile kleine en de grooté vrouw met de oiifantsvoeteo verstiUle ons even Daarna werd het negenlorp voor ons igemöbihaeeiti De lioofidman over 76 wachtte tma aan den ingang op lowlde ons rond en verwonderd keken we naar het ilaa en in de kraal het weven en al die werkzaamhedien welke bij ons ook plaatt liebben zooais teekenen schoenenmaken e d maar op een gieheel andere wyiae Men krijgt het tuaschen a die bruine doipelinpen pen beetje warm Vanilaar dat Aui ore aan de n uitgang met een ijis stia id staat We zyn in caroussels geweest van zeer vernuftige vinding waar men onmogelijk ernstig kijken kam In 1Ib Opel baan realen Ie bezoekers in keurigie wagen fn ramen in een vlot tempo de gevaarlyk te bochte n zelfw al hatklen ze nooit een ituuira l m handen geliad Etearop volgde een i ew met een spoorwagen welke in beweging ia loch niet van aijn plaats komt door de A lpen waarbij de tocht door tunnels voor velen het interessants zal zijn We sliiertten in fJleetJos van hooge toppen liepen zonder moeite door een dwiaaltuin worstelden om ds ver glijdende tc ppen van het ahimmyhuis te bestüifen en Weten ons door koker en over meohaniisch liewoge loopers brengen op een wals liie iten vermeteKng weer op den beganen grond deponeert De kijkeis genoten vooral van de lamea cfie op dene wijize weiden getransporteerd We maakten een rit in alleraaivligste kleine autotjea ondergingen nog vele vernftakeliikihe len met buitengewoon veel igenoegea en verkwikten ons tenalotte in tiet iBeier sch restaurant met een koelen dronk De prijzen Inderttead heeft de directie ona vele uitgaven bföipaawt M aar zeker i dat men pret maktn kan voor zijn geld en idat dit Lunapark zich mtten kan met wat in het ijuitenland geboden wonit Want van de draaiönde tonnesr ile twee per ontiVoertuigen die elpctriwh wonlen voortbewogen den fttygereftden eizel he ben we nog nif t eenw vert€ l Men doet het be st dit alles eLf eens te gaan zien en mee te maken Wie da t doet zal er ge i pijt van hebben zai zioh te buiten gaan IKterlijk en figuurlijk aan on huklig genot en zich na zoo n avóml een totaa ander mcn icii voelen ger anderen nisten op hun lauweren ik op mijn sti oozak uit Wij moeten voor den zanger iets iloen zeide mijn vrouwopgewonden yBedenk iets Carina merkt Verdi op Ik heb het riep plotseling mijn vrouw en trad op den zaïnger toe Cavu Arnatdi kunt ge op je mandoline de ai ia van Giilda bcjgeJdldeii uit de tweede acte van liigoletto O ja Sigïiora ik heb deze opera gezongen Miijn gehenigen heeft me niet verlaten De mandoline h mijn trouwe vriend de snaren voeden me a woni ik daarbij niiet half t Voorudt den maar En nu klonken in dten stiUen wondermooien Italiaantschen nacht de b eve klanken van VerdJ a muziek Stil wenl t in don tuin jïprookjeöstil SlechtM van uit de verte werd het klateiren van de bron gelioonl Allen die nog op hun kamers waren kwamen in den tuin en op de balkons verschenen gestalten in het wilt Soja zong in ihen nacht zoo mooli al nooit te voren en toen zy had geëindigf applaudisecrden allen begees terd jGeef me je hoe l zeide myn vi ouw tot den zanger toen wendde ij zich in het Engelscii tot de aanwezigen en vertelde op ontroerende wyze de geschiedenib van den zanger Zü trad c my toe en ik wierp aoO lire in de hoed Tben liepen ze naar de Amerikanen en deze gaven 100 en 500 lire De Ualianien wiieipea kleinere bankbiLjetten in Ie hoed Arigo Boito gaf 25 lire Riccordi nam uit zyn notitieboekje een blaadje en schreef er iets op Toen wiei p hij het papiertje in le h ed Toert mijn vrouw op VertH toetrad kupte hij haar op het voorhoofd en zeiile Ik kus myn igrootmloedig hart maar hij gaf niem Te zamen voodein we 1500 Hree in len hoed en het papiertje van Riccordi We lazen het en wij vonden de wooixlen De kas van myn uitgeverij betale levenslang op den eersten van iedere niaand aan signor Amaldi die zoo veei voor mijn opera s heeft gedaan lÜO lire Hy maig bovendien zich de mooiate mandoWne m nnijin muziekhamtel uitzoeken RkcordÜ Een Amerikaan liet was een neef van Vanderbilt nadertle mijn vrouw nam zyn hoeii af en weüde 500 Ure voor tie roos die gÜ op uw ihors draagt ÖOlt riep een toerist uit Chicaigo 1000 wanneer de Signora nog een lied ziWgt 2200 wanneer maestro Venlii de Rus9ÏBclhip zamgeres begeleidt Verdi stond op en igiing in de zaal waar een prachtige vleugel M ond en na een uur kon de owle oanger eemge duizenden lires meenemen Den voJgendeit dag verscheen Arnaldi by on i Hij was geschoren net g kleefl en hy moest onze gast zijn Venli ArriffO Boita componist van Mephistophelet en van Neren E4vira Laboranti vriendin van Boito namen aan tafeil pltkatn Ptotisel ing fttond de grijze Venu op en vroeg den ou ten zanger Ben je niet verbaasd geweewt lat ik gisteren niets gegieven heb Maestro igehebt me meer dan geld geschonken gü hebt mü begeleid 4k heb over Uw lot nageïboht zeiide Venli Je kent mUn villa by Genua Ga Firma B DE JONB l ETALEERT GOUWE 141 1 MODEENE MEUBELEN GOUWE 89 I INOANTHRENSTOFFEN Kleurecht Liohtceht WABchccht Alleen vertelen woordlglnl v h INDANTHRENHUIS laar heen en letd ihiar Ik zal more en aan Giovanni schiijven bÜ zal je een tuinkanwr inrichten Voor je venpileging zal gezor l worden Tot het einde van je leven ben je niijn gast ook wanneer ie hondeivl jaai wordt Van de personen die aan dezen merkwaaixtig n lunoh deelnamen zy n de moesten niet n eea in het leven Fierst is mijn vrouw gestorven toen voligden Verdi Si nora I aborn ati Boito Riccordi Thvee jaar geled en v a Arnaldi nog onder de levenden en leefde in de villa van Verdi welke villa zooalln bekend alis tehuis voor oude Italiaanscflw zangers wei d Ingericht naar le testamentaire beschikking van Verdi GEMENGDE BERICHTEN Een woesteling ui iitu en lieieii eüii LeilaïUtncJic ï t ü iiian in Iicl natel Staü Kiga m itoiifiTumir waflr hij veTMiji hield naar aJie Nvaaracliijnliikhe d ai een viuug v ii ui nuen g foot ö op jcliuadiHii leweeggebracht Uo man was up het dak vu tutit liOLe i gelilomtoieii aüur z i 111 1 iu de daKgoot kretetai slakead naar vüorbi jgaiigers die tilj len slotte mei ti pujuien begon te beKogeleHk i e redo iigsbrigatie werd eialariueeTd liet vemeer wati iiwiuawdieii m veruiinüi me iiei gevaar oiiigeiegdi niyar ijl wuagde ïAvii nieil in de nabijheiü van den wiwsteljng Na korten tijd is de itiüii van hie l daK get proiigeu nmur burgers hebben helu in een deKaeil weten op te vangen Oogeatectfiijiilijti xfluter leti el ia hij per a o van den U U I naiir heil iiekeoiliuiis aaa den Coölsingel overgebracht waar de palienl ler observaite in opgenoiiiem liet is den politie gebleken at de l etJaiidei in den aaohi van I onderdag op rijdög op het politie bureau irf g itonien waar hiij aliefflej onsamenhangende vertialen pdi6chte O m verleide hij voortdurend ie worde i nagezeten dwyr ntensciien die het op zijn leven geiuunt liedden Me heeft hem loen nach v erbiiji verschaft eix B iiiorgenH in alle vroegte iwerd die geneesiiiwidige dienst ontboden Hel prjrsooieel van diea dienst wilde diea ïeeman niet mcenefnie omdiut roen met een geval van delirium tremen meende te doen te hefcben Depotilie eefi den iiiitti daania ter besduiiirking van den vreemdielingendianst gesteld omdat de holelhouder zijn gast niet terug wiide hebben In den loop van den d ag schijnt de patient vrij te zijn gelaten ii ieder gevad is hij weer in het hotel frechitgekoiiieii Autobus verbrand £ en groot ongviuk voorkomen Bij hel uita Bipje van de leden der tliindieigltaüiier in d © Ardeainen merkta naar uil MafetötP cht wordt ge meild een di r d jujifetir dat de wagen niet meer goed lunottonneerde ilij durfde diet verantwoording voor een ril in het oerglaindi nie langer op ich memen en de de 25 inzittenden overslappen in de andeïe autobus Mij wilde zijn wai e naïijf de ga rage te Bek Linilbuïg terugrijden Ter hoekte van Tehge bij SpU beniiertffcehij eveiiwej dat de remmen weigerden Hij liet loei den wagen in een btóschkant loopen Door dien schok vloog de aulo in brand De chaiii feur kon zioh ttjdig redden De aiitobUB branddie geheel uit Een telling van reizIgerB Op Zondag t 8 en 15 Juli zal een telling van de redsdgefrs in de treinen der NederlandBClie Spotrvregen plaate vinden INGEZONDEN Buiten verantwoordtlijkheld der Redactie De collecte voor Zonnestraaldag Geachte Iteilactiel Met verboizing las ik giifiteren in de Goudsche Counant de aamenstellinig van het Comité voor de ZonnestraaJdag 1U28 Is de vereenigin Zonnestraal tegenwoordig ook al politiek gekleurd Men zou dit todh mogen afleiden unit het feit dfet zoowol een afgevaardigde van den Gwidachen BestuMPderabond als en beiangatellende vanwege de SjD A P daarin zitting heblwn terwijJ andere politieke of kerkelijke groepem er blijkbaar ndet in verteg nwoordigd zÜn Waar moet het heen als een dergelijk streven ook aJ beèjalve wat boo vaak gebeurt een kertteiyir een politiek büsmaafcje krö t S De Goudsche Melkinrichtlna Turfsingal fiiqka mtik nn flMantrtiairrivM STADSNIEUWS GOUiDiA 30 JvMii 1928 Koninginnefeest Door de Commissie voor Openb ire Peesten is besloten dat ook dit jaar de verjaardag van Koningin Wilhelmina feestelijk al worden gevierd Het programma voor de fecsteltjkheden is vastgesteld met voorbehoud van mogelijke wfjaiging waar noodig Alri eerste en voornaamste nummer zy vermeld een sprookyesoptocht voor kinderen in den trant van wat verleden jaar iveds op het gebied van sprookjes en legïMiden werd gegeven De sprookjesoptocht zal dit jaar een meer afgerond geheel vormen In tijt echte kindernuimmer zal u worden voorge stcld eenige ïragmenten uit bekende sprookjes van Moeder de Gans Deze optocht zal bestaan üit 7 groepen n I Moeder de Gaiia Klein Duimpje Roodkapje de Gelaarsdé Kat AfLSdhepoesfter de Schoone Slaapster m het bosch en de Toovergodin Elk der genoemde voorstellingen zal te gelegener ty nader in onderdeden worden om fchreven Deze sprookjesoptocht zal ongetwijfeld de belangstelling van het publiek trekker en ook die der deelnemers Een woord van opwekking tot deelname aan dezen optocht ten einde deze oo goed mogeiyik te doen U slagen vindt hier een plaats By enoegzanw i deeLname kan de sprookjesoptocht een prachtig nummer worden De optocht wordt gehouden in den voormiddag in de binnenstad en des namiddags in de meer buiten het stadscentrum gelegen wyken Een tweede belangrijk nummer voor de en feestdag is een voetbalwedstr d voor Guud ohe clubs te houden in den namiddajj op het Sportterrein tegen matigen toegangsprüs Als prüs wordt een fraaie beker beschikbaar J gesteld Het zal zeer op pry s gesteld wo m den als alle Goudache voetbalclubs aan de W zer wedstrijd deelnemen Een uitstekende gelegeniheid om de clubs eens alle by elkaar te krijgen als een eenheid Door veler samenwerking kan ook dit nummer Iet s interessants worden Dat de deelnemers dan vele mogen zün In de morgenuren worden de fectitelültheden geopend met een muzikale entree de muzikale reveille en de bespeling van 1 carillon Des avonds wordt in de St kerk als naar gewoonte op Konlnginn een orgelconcert gegeven Op tie Mflil wordt vervolgens een concert gegeven en getr acht zal worden tijdens dit concert een voorstelling te doen plaats hebben met plastische standen beelden eniz Ook dit jaav zullen de fecstelijWieden worden besloten met een schitterend wirrwerk ZooaLs het programma i samengesteld mag worden verwacht dat de feestelijke viering van ïS iiinginnedag in veler smaak zal vallen Doch de financiën spelen by het goed ten uitvoer brengen van een mooi fee stproirramma als het hier vermelde een groote rol De nervus rerum is hier ook in zeker opzicht heit geld Daarom zal het de Commissie aangenaam zijn wanneer de finanrieete bijdragen in ruime mate zullwi toevloeien Dan kan er iets moois tot stand gebracht worden Werden ten vorige jare circulaires aan de mgezetenen toegeizonden het ligt in het voornemen djt jaar de circulaires door de leden van het damescomité by de ingezetenen te doen bezorgen Op deze circulaire kan men vermelden welk bedrag men ter beschikking wenacht te stellen roor de viering van het Koninginnefeest Dit bedrag kan onmiddeliyk aan de dames worden afgedragen of worden toegezonden aan den penningimeester de heer J Reneman Kat tentingel 33 die gaarne beredd is alle gif ten groot en klöin in ontvangst te nemenv Moge de penningmeester met de inning w de ontvangst der gelden heel wat te doen liebben De verschillende bijïonderhe len een kht Redetailleenle opgave van de feestnumiii i o a de samenstalling der jrroepen van d r Sprookjesoptocht zullen tydig bekend gemaakt worden Moge door het thans vermelde reeds veler belangstelling gewekt worden belangstelling die o a zal kunnen blijken uit groote deelname aan de feeste lijkheden en t zy bö herhaling geeegd milde bydragen in de kosten die nu eaimaal aan de goede uitvoering van pen mooi programma onaf scheidel yk verbonden zü Akte L O Aan de Rykskweekachool te Schoonh tvi i zyn geslaagd voor het eindexamen akte O lie dames C van Velzen en M Ouweiiwi alhier Schouwburg bioscoop t Is al Parijs wat de ktok slaa Ttt gioote hoofdnummers beide over Parijs I de eerstte plaats een film in vier acton Pai ye in den loop der eeuwen een overzicht van de voornaamste gebauntenin t n tiie zich in de loop titei eeuwen in dit wereldcentium hebben aCg peeld Tal van schoone en hietoriache bouwwertcen worden ons veitoond oju we doen atecSits een enkele greep uit het vele te Notre Dame Instituut de France de fcorUnlfcHJke paleizen VoiBaillas etc en Ie belangrijke htetoriwti heilinneringen die daaraan verbonden zij wopcfen daar busadhen ingevlochten op w dam e w dat een hoogst interös ant t i smaakvol geheel is verkregen dat V oogenbllk naiaat die aamiwe gen t boeie Bekende figuren uit de wereld esohie I zien we uitgïWfeld in de omgeving waar ï leefden en weilrten waar ze hun triomfen vierden en him l ten Fran j Hendrik IV Btohtelien Maaarln Ijodewu XIV met a n actiodue vrmiwen groote öt rator i Molière Rach Comeille en niette vengeten de van ouds bekende de la Fontaine zien we voor ons verjjchü nen en de bfllanjjrykatie Mten uit hun leven worden I ons getoonni 1 et tweede hoofiUïummer tïestaande uit zeven acten i een du PleaBy fiim bfwerkt naar het werk van iMancel Prévost DejmvWngea onKlor den titel H l f maagtien M t eveiweel juistheid had men tie fjiln kunnen benoemen naar een van te romans van Emile Zola uft de sex ie Les Kougeon Maxiuarti n li le ja t naar fortuin want laar m h aait het tenatotte ook hier Jonge meisje die zich iloor een rijk huwelyk een onbezorg le toekomst willen versoliaffen en dit ianigw veitwhi Hemde wegen ibereiken zy zyn de hoofidpeiv onen in dez rolprent Ue eene weet daarin gemakkelijk te alus n dooh anderen die meer van het leven verwachten fan alleen gekl en toch ook weer niet izórtder dat feunnen leven probeeren van ibedde kanten die onvei eenigtoa blüken te genieten zij apelen va banque en verliezen Door zieh te veiikoope n talen ze het bankroet van hun loven t Deze zotnwtt wat regie als spel betreft typisch Fransche film geeft een zeer geslaagd beeld van het leven Sat Prévost in zyn werk heeft beschreven Germaine Forttanew en Gabriel e Gravonne vertolken op uitnemende w Aé de hoofdrollen Httt strijkje zorgt voor een passende i maakvolle muzikiïli illustratie Goudalite dek op de Bleekerssingel Deze week iis een aanvanjf gemaakt met het bren n van een Gomlali te dek op de Blwkerssingtrf die onlangs geheel rJipuw beatraat a ZoouIi bekend at met ingang van I AugTistua het één ridhtJinig verkeer op dezp ingel worden ingevoeml Een leelljk geval iDonderdag onwrtPeeks 6 uu r fietste Mcj H wonende aan de Krugerliaan alhier over de Martenmmgeil nahlj de De la Heijlaan en zy kwam twen w o be vallcTi dat z j een ernstirfi beeniwondi bekwam Voorbijganger die het ongwlyk zagen geljeuren Iroegen Mej H binnen bij den iheer v tl Linden aan de De la I py Laant Waai de heer Langeirsai het ee rifete verband legide Dr tie Baaxlit wiens huliP inmitldels was inigero pen etn die poedi g tej plaatse wa s zorgde voor vequlere hulp Intercommunale Arbeidsbemiddeling Aanbiedingen van werkzoekenden Lü st van 27 Juni 1928 3 aardewerkens 4 püpmakers 1 gieter 3 drukkers 6 timanerlieden 5 letterzetters 1 uitvoerder timmerman 12 grondwerkers 3 metselaars 4 beier 2 boekbinders 1 wittef 1 loodgieter 2 electricïens 11 opperlieden 1 mach houtbewerker 1 lankomend loodgieter 1 klompenmaker 2 kistenmakers 2 houtdraaiera 1 heepHtuiger 1 kleermaker 2 schoenmakers 2 bleekersiknechts 2 slagersknechts 3 scheepaklinkers en yzerv erkers 2 blikslagers 2 machinisten 2 stokers 2 banfcwerkers 1 halfwas 1 koper gieter 2 textielarbeiders 1 tuinman 3 boerenarbeiders 2 tuinder 6 brood en banket ƒ bakkers 19 pakhuisbedienden 4 suikerwer kers 19 sigarenmakers 2 plakker s 4 ortetrders 1 ged 7 schippersknechts 2 rej zigera 1 kantoorlbediende 2 kellners 3 koet i siers 1 winkelbediende 1 boekhouder 90 transport en fabrieksarbeiders 3 chauffeurs Thalia Theater Het is wel een zeer exquis programma dat de Directie van het Thalia Theater deze week op het witte doek brengt Op een zeer aaatrekkelük Journaal volgt het bekende Hollands Nieuws terwyl verder de avond met de beide groote hoofdnummers op zoodanige wyize gevuld is dat de vaak weinig beteekenende klucht geheel achterwege blyft Daarvoor in de plaats echter draait een rolprent tintelend van de ftjnate humof met niemand minder dan de groottneester van de meest brill iant geestige mimiek AdolpSie Menjou op een waardige vt ze genssisteerdi tioor de Meftaülige ArJette Mari ial en de Fgmcieuse blontle schoonheid van Greta Niseen De groote acteur is hier wel geplaatst in een rol dSe hem bUzonder goed ligt De romantische franache charmeur wiens hart hunkert tussehen het blonde mrisje en de bitnette Die dan weer eens een tydje met de eene gehuwd is en dan weer niet de andere en het wordt een ware comedy of errore wanneer hy met de tweede getrouwd zeilde het terwille van een oude grootmoeder moet doen voorkomen alsof de ccrsrte nog aiJn vrouw was Hetgeen natuurlak weer aanleiding geeft tot uiterst pikante en met zeer veel zorg uitgewerkte situaties Greta Niaaen de jeugdige Noorsche actrice zou Ihaar eigen natuur verloochenen als ze niet van de gelegenheid gebruik maakte om in deze film met haar slanke dwisbeenen nog een partijtje te charleatoniien De gemakflieiyfcheid waarmede zy van de vertolking van een landelijke schoone plotseling oversprir op de uitbeelding van een door en door modem geshingledcoctail drinkend dansraeisje doet soms denken aan het talent van Birgit Hebin die zoo bekend is eworden door Metropolis Evenals deze ia zü een echt germaansch type Na veel verwikkeling biykt ook hier dat gentlemen prefer bkmdeg Arlatte Marchal heeft ons vrüwel de geheele avond be ig gehouden deze lieve artiste treedt n I ook y tesamen met Jack Holt in de cinematografische vertolking van Zane Greys bekende Ijoek Farlom River Een geschiedenis uit ïtet wilde westen uit de dagen toen jrroote benden stoutmoedige veedieven de wyde vlakten afstroopten dodh er mannen kwamen die met vaate handen nieuwe omstandigheden gemaakt hebben Daar doorheen gevlochten ia de liefdesgeachiedenis van de ranchersdochter voor de Wder van de bende die haar tenslotte van den zekeren ondergang reedt t en dan verplcht is zooals ftUn komische f kaoneu het uitdrukt haar te trouwen 1