Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1928

IKIEKITES T7 £ liT DE I T fi De Indische Tentoonstelling te Arnhem staat in t midden der pubfaelte belangstellinfiC En deze vei dient ze ook ten volle waar ze beo t meer Icennis omtrent Indiê te verbreiden onder de bewoners van het moederland en daardoor een nauwer contact te legger tusschen Nedeiland en de Koloniën wiei belangen niet van elltandei kunnen worden gescheiden Nederland heeft Indié noodi en Indiërs welvaait is aan Nederland te danken Van het vele interessante dat deze tentoonstelling biedt gevenwe hiernevens afbeeldingen van een tweetal daar geëxposeerde prauWen zooals die m vei schiUende deelen van den Aichipel worden gebezigd j HH Hj yi V T F i p 1 m n H H ADVERTEERDERS Wij hebben dezer dagen zeer belangrijk nieuws voor U Let op onze aanicondigingen i in de komende dagen § 4 Directie GOUDSCHE COURANT Heden overleed plotaehng tot onze diepe droefheid onze ge liefde Vader Behuwd en Groot vader de Heer JOHANNES HUBERTUS VAN OORSCHOT in den ouderdom van 82 jaar E P M DE RAADT van Oorschot M F DE RAADT en Kinderen fVaswnaar P J M BOLTEN van Oorschot J P BOLTEN en Kinderen GOUDA 29 Juni 1928 Regenteaseplaatsoen 12 De Begrafenis z l plaats hebbenop Maandag 2 Juli op de R KBegraafplaats des morgens te 11 uur 1171 35 Jongste Bediende GEVRAAGD Zich soliriftelflk aan te melden ten kantore dei N V tot Aanneming van Werken vjh H J NEDERHORST alhier De van ouds bekende POFFEITIES II NllFELIIIIilM van Firini F W HN lEI STEEM IS wederom gearriveerd aan de KLEIWEGSBKUG Hij hoopt het vertrouwen dat hy gedurende 25 jaren de eer heett gehad te mogen genieten ook dit jaar z n deel mag zyn ZONDAGS GESLOTEN Bekroond met Zilveren MedaillePOFFERTJES 25 cent WAFELS 12 2 cent IMirl il A U BAHLMANN Co GOUDA HEDEN TOTALE UITVERKOOP Noamaals stspk variaaada prlfzan In alle afdaallnflen VKRKRMOBAAII I DAMES EN HEeRENSCHOENEN MET maEWERKTE TCUIZOOLEli EVEI DE JUISTE BODEM DER VOETED P K VAN MAAREN VMVBRSTRAAT Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs waimeei ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor dke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slcchte spysvertenng verhes van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes m t a ngezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatick Jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pan aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gg alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmiddelen moet g niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandelmg G DAMMAN doctor m de Medicijnen hu firm J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke riekten men Iqdt Verzendt Uw goederen per ZxdHgsehiAutobtsieldlcnsi J VAN OE MEER v h J C lit Min Gouda Moordrecht Nieuwerkerk If otterdam Rotterdam Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Woerden Utrecht Adres Ie GOUDA Bodehuis HET CENTRUM Nieuwe Markt Tel fi77 Adres te ROTTERDAM Bodehuis Grootekerkspleln Telefoon 4279 I LIKDOORNS KLTKNOBBBLS verdwijnen onniddelluk en voor goed na gebruik van mijn tinctuur Per flacon met penseel 35 cent Drogisterij Hit BItvwiKrois Burg MartenssiDgel 109 Tel 739 Gouda Zilver Rozenkrans Met etui ia SO Alpacca Rozenkrans 7S et HEETMAN OOBTPLEIH 8 TEL 8S74 ROTTEHDilM i Methode Dr DELOS PARKER Amerika Er worden HONDBEDEN HAABMlMlELTJBS in den handel gtibracht maar BEWIJZEN VAN HEBSTELDEN kunnen niet woiden getoond CRINOFLOOB bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKfLN Beleefd verzoek deze te controleereji CRINOFLOOB bestaat uit 54 soorten middelen vooi 21 soorten haaraiekten zooals uitivailen ronde kale plekken ontstaanin korten tyd zonder aweren zwea ende plekkeji haarpyn te vet of te droog haar enz INLICHTINGLN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG eit DINSDAG van 10 3 en 6 8 uur DIEBGAARDESINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Uaarkundit Spec Eenij eUenair 4 WEET GIJ 1113 40 dat de SaJiguuiose zwik een voortreffeluk middel is Voor allen dde z wak en moede zyn die lusteloos en zonder energie die gedurtg vernM Md tyn of Ujden aan pyji m het hoofd m den nig of lp iendien die te moe wjn om ie eten ofte zwak om te slapen as de Sangumose een opwekkend en versttrkend middel waar Van de uitwerking snel en verramend is SANGUINOSE koat per flosoh ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT XJ VOOR NAMAAKTe VBrkrugen by de meeste ApotiKekerg en goetle DrogistenVAN DAM CoDe lUemerstraat 2c 4 Den Hug j Alle ziekten van urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gfl ludt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel met om een uitvoerigebeschryvuig Uwer znekte of alleen den naam daarvan op te zenden aarden nitvmder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bcM Snabihé Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alleaanwyzmgen zal toezenden omtrent de wum van behandeling met debewuzen van de verkregen merkwaardige resultaten