Goudsche Courant, maandag 2 juli 1928

ITALIË Kardinaal T cd t Te Rome ut ovt rleilen Giiovanni Tacci Kjttrdiiiiaal Tiicei De koninK van S anje naar weden De Koninig van Sp je zal itit najöar oen paao weken in Zwedefl Loorbrenken om ti te jagen Om den kouiog een waartHg vei blyf te verzekeren heeft ie SpaonL whe retfeering voor 600 000 krotten een pal6i R ezocht van rrins Carl den vader van Pimpee Aritrkl die dtt sinds hy Betf een etasrewontng m le staKl betrt verhuurd had aan het Amerikaansche Ge anttK ap binnenlandT l rwijl de kwestie van de ontwuptDe beteekenis der coiiperatie en ning siaa UI het braiidpuni van afier haal nevenbedryven in dit verband be praiK pr net vernoua ag iu chen veUer uit C Keteiisbi aat 44b naar Amsterdam F Bolatnaat 107 111 P van der Laan it Geuaenatraat 33 naar Stolwyk A 1 A J Both uit Niieiiwe Markt t2 naar Leidschen I dam Broekweg 5 P Mulkter uit Crubethritinairt 75 naar Sdioonhoven Haven 29 h IVL P A Dekker uit Gouwe 147 naar Uti echt Ry nlaan 158 € M Kraan uit Willens 59 maar Kotterdam N BinnenWeg 439 M J Hoyftman ui t Kn g erkian 145 naar Rtttteixlam StokiooHstraat 65a H Knoop uit Turfmarkt 58 naar KotU ixlam Aelbredhtaplein 3D W F mn der Heijdi uit Fluweelensingel 103 naar Teiteringen Ooh i terhoutacheweg 48 W J E Linnetwiik uil IJasellaan 233 naar Eimthoven Zeelsterst wög 29 U R J M Vermel int Turfmarkt 80 naar Woerden Uti echtjKhastraatweg 89 Vl i T H Koek uit N Ürnxw e 1 naar 3 s Giiiavenhage J vaii StoJbenglaan 63 J Öroeneveld uit Spieringstraat 87 naar Amstentam Crymziseniati aat 58 1 H Oastoltjn I uit Kleiwek 5 naar Dordrecht Krispijnscheweg 129 z W H O J Binnendyk uit Kleiweg S7 naar Medtentbliik Achtere4laiid M J Kamphuizen uit Gouwe 14 mwir Ainatordam Binineniga tlhui s 4 Koning uit Keizenstraat 66 naar Aarle Rixtel Woning bouw D M G Kyk uit GiAHWo 144 naar Dordrecht Vooratiiaat 303 M C Raveiisbeng uit K van OatswW24 0 naar Boskoop Ryneveid Wak AT mr fiehie van A dt Kerk 28 naar Waildinxveen Noordelnde 159a H F W van Soejït uit Zeugstraat 48 naar Heerten Parallelweg 12 J A van Aebt uit Turfmarkt 14 naar Maarasen Pai kweg I Wetl G van Middelkoop uit Kiuigerlaan 21 naar llO w yk Jlaan van Necklaan 164 Wed P pouwe uiit Nieuwe Haven 21 naar Utretchti Bilileiiiük straat ÏW P A VinigerÜng uiit cUbefilisüraat 65 naar Voorburg Laan van hfteuiw Oosteiitde Ji F H Rutgers uit Hoogstraat 23 luiar Anisteixlam KliovienlLer 4burgwa 30111 C de Jong uit Fluweelenstnlool 67 naar Amster dam liustenbupgerstraat 26Mli A vun den Niiouwendiijk uit Vrouwen steeg én na Rosmalen Stationsstraat j Gevoati il P G Wagiter mo lelma ker uit Huizen Achter Wriii ns 5 A Ciijsbertien Kleermaker uit Rotterdam Boomgaafldstraat 50 W van den lï ve l sJager uit NteuwerSoBiiik a 1 IJiweJi C Huijgenskatle 152 J H Kern Kaashanil liaar uit aantlijk Ooorniiertstiuat 2 A Boer IW rb uit Gouderak Jaagpan 45 Wi Sltffllfc touwtsBager uit l tt E nkim Laziims i kAle 4 H L van Uomn el apotlieker uit IXdft OoKthaven 10 M de Biuijn pjikhuiKknecht uit StoJiWiijik Vlami ngfli raat 23 A Brouwer sigarenmaker uit Ajninwr stol Vondelstraat 19 Wed J van den Dool de Bniin uit Ammeratol We steTkadtjJiO A L Bloem apoth ass uit Breila CrjiftGthwtiaac 20 J AwtriewMie timmiernuan uft liptrt j flam K F HoJwAg nwleeg 2 J Manifaï kapper uit Schoonhoven Kleiwegwtr it 10 J G van Baaren apot h a uit Bei ichop L Tiemleweg 9 G Regeling bloenu f uti Dieren L Tiemleweg 71 W J Nelle t in meubelmakier uit Waddriinxveen I azaraskade 9 P Burghoorn kldidi aaüea uit Waddiii tveen NobelWtraat 61 V C M Franken tlit Koe waöht Westhaven 25 L J Bax kleeiimaker uit AlpJien a d Ryn Usttellaan Q J Vernïeulen schipper uiit Rotteiviam 3e Kadü 55 G Niermeyer waigenmakc r uit j Rottei dam Karnamelkaloot 80 J F GerhanvtuH uit NijnHigièn Kleiweg 77 M de Boom mach tiankw uit Amstenlam Kleiwegatraat 38 W M Karstan sig maker uit Roosendaal W TomrK fgwtraat 4 i H G Kenigen vei togenwoordilger uit VenJo ïlleekers tingel 4 J Beun timmorman uit Aardentmrg G van BioiRstraat 42 S Vombeng hawlelsreiffiigor uit Zutplien Gruenendaal 53 J van Borgen banketybakker uit Boskoop Hoogstnaat 23 A A van der HooEt klerk gem lichtfabr uit Utrecht Kamemeiksloüt 15 C Plomp rejziger uit Reeuwijk Kleiweg 74 P M Taheij winkc bèdiende uit Utrecht Nieuwehaven 296 G H den Heeten bankwerkier uit I iVlen Voaaiusstraat 7 W F F van Beek monteur uit Alpihen a l Ryn Westhaven 29 A Verbooni tuinier uit Reeuwük Achter Wdlen 3 J H L van Riet stationselief uit Bu ssum Crabethstraat 70 H J Huisma n lantib ing uit Sl Oen Fluweelensingel 72 A J Viunena boomkweeker uit Boskoop KJfliweg 38achter Wed E van Eaveld le Koning uit Asmsterdam Nobelstraat 11 M Verlaan rywiielhetrsteller uit Boskoop Pcperata aat 16 C J van Berkewteyn meubelmaker uit Waddfl nxveen SnoyititTaat 36 S Frerek uit Haivanna Turfmarkt 18 J W N Schoenmakers deipoithouder nut Rotterdam Kleiweg 5 J N van der Pijl kellner uit Utrecht Majikt 34 H Harms Dir Nat Banfcver uit Doird recht van Iteraonlaan 2 Volks en Schoolbad In het Volk en SchDoIlba l wierden in de afgeloopen week verbruikt 164 kuiipba Ien 228 sproeibaden en 962 schoolbaden in totaal 1354 baden Slechta langzaam vord rt Ket iileepea het Ëngelache doL IWH Miiiddeugedeelto vun het riingaporei bfestemdei diroogdok sileept dIooT die Koode Zee Zwaï Ztte ImHuK en Soheldi bevond zj glstenniddalg omi lü uur 49 gr Noordl en 4 gr 42 Weet Tew gevol van het ruwe en stonmachtige weer hei Kanaal ib de vowuitgaiig gedi r nde de lafilï te vier da@e ü slechts ui rin geweest I e iweede sectie bestaande uit sl epbooten M um ber Viilte Zee lav Zee 6 1 Oostzee bevond zich gistenop denzeirden tijd voor den lUimluOok hier was de voortgang nis gt vol van sterken Zuidi Wewer windi nii groot Overigens is aWes wel a hboid was lng i uiald en aan het gemeentehuis waa aangekomen opende te eerste weth nider do hoer van der Wouden do zittin g In z n kort openingswoord herinnerde spr aan de peiiode die thans achterligt waarbÜ a r genoodzaakt wa door de btjna voortdurende afweKighei jj van den burgemee ster een taak op zioh w nemen die niet voor hom wa s beatCmd Spr nam dan ook g ame afscheid van dien thans affpetreden imrgemws ter dirai hy iveel goeds toiftvi iiischte Na voorleamg van het Koninklijk bewluit der benoeming van den heer Boos tot burgemeester der gemeente I kkerkerk werd de nieuwe burgienRiester door het oudste en ht t jongste raadslid binnengeleid in de tjokvolle kleine raadzaal waar ook talrijke ukken het nieuwe hoofd der irelkomden irigp korte toespraak instal 1 ler van der Wouden den bur hel wnisioedriij voi riM eJi en um US en ue éoupcraiie vervoigena het ntderscheid tusMheu loitei eii irust till viüi in düciaal opaicUt i auetfige werking daatrvmi Men merkte soms wel uit lultuig der ooöpe ttes 111 üeze verkooporgajusaues ais vooibeelu an sameuwerhiug noemde üe neer de boer Jurgens en v d bergii i e eiKaar vonuesi bi dl iian el aji i r zijn Hö OOO vei bruihers georganiseerd In Nederlaridi worui per noofdj der bevolKMiiii tA Kg inagarine vertxruiki ue bij Uv HaiidclsKamer aangesloten verbruikers eonhumeeren ruim jO0 O0ü K g ecu i f H voorstel tot i+tichting een er jam fabriek werd im het stellen van eem ge vragen z h s aangenomen Nervolgens kwam aan de orde e vt rkiev ing van vier leden van den Raad van Coimnis rissen Ciekozen werdien de heeren Bindels de Boer aniit en in de vacature Viamanf ir W C van der iMeer te H giOlo dei verifieWie connnissie werd wiv vaji den Volkenbond diie indien Haag zijn eers eii Mtl had n l hel redcifpaleiH waarin llian s nog een beiang njk deel vaa den vrt de arbei4 v oi dil verrldU en wel db intieiWltioiuile ucitrage Spr wee n vook Ih op het veirdrag van Kel og legen dén ooriog dal ïijn ps i liologisr hen invloed heUwn zal ijj mie twïtchaaldc volken Al moei mt n op hei punt van weiroldpoliliek niel al ie opliiui stitwh xijn spr durtl zeggtin lat dit een uildaging tegen deii oorlog in van de eerste orde appluius De lieer Oavhiski lid vai den ool M lien sonajil Iradil dttfiK ain II M de Koningin tiet boöid van den staat rt elke iMïoveel gedaan beftt in het bellang van den w0reldlpted dM eeywen doo on dankle mr Bakker van Boö4fhe die zooveel voor de voorberei din van dit ron re gedaan heeft LuchldienHt in NederlumlKch Indü Het hootdbet uur fjktc posterijen en lelegralio en de fl ireetie der K L M iiiakeii hel valgeiïdo i ekend Oeiiiik reedH aangeiktaidigd zulleui de 4 vlielgtuigcn besleqnd voor de iuchiidiensien der Ned orlandschindi sche Luchivaan Eaataohappij welke eerlaiii zullen worden gooiMjnd i w de dagelijltisChe dienst ilnswchen Batavia Seiirara4ig Soerait aja en Batavia Fiandoeng d oor de luoht naar hun piaairt Mtu besteiiVMi ing worden gcbrachi liet aijn vier Fokkervliegtuigen van iiet tfd l pe ills wauniiede Koppen naar Bataivia eJi terug vloog n I lu l i pe F Vila ni ei Lynbmotorem vao i20 T K elk geleverd door de Siddeloj rmïvlraiig Works I c regislraiie teekeins d r gen Mullen aijn H N FA II N W C on ll NAFl z fraaie bU em gemeente vei Met een to leerde wethoi gl mee ter De heer lit RECHTZAKEN Üe reis van de Koningin n de l rin e8 llüt Aoor ciif itl uuroau meui uit i lo KOHiiig n Wilhi liiuiia i = y mrmüvHen Jiiei net titoouisdiip i TOiuiiiiy Maud tl I Tanitw iiii aaiiyeftomeii ue ivoii u g i IS er iffin m een apecia i riituig iiiet et ii slaapwagen uie haar door ie Noort ehe spoorttegon ter oesctiiKluiig nijii gefrteid naar Fetor m hui t ruoDransaul gereiad rtaar de Koningin in hel zelWe gebouw Aal wonen het vorge jaar e Fetor m ie Koaiii iu cenigo ekejï blijven daamwl is nog met definitiefs vaötgestelcl I rinri lleiïdrilv zal Zondiagavond l6 ï lo aankomen ea d eai volgenden ochleiid iiaar l efor verder gaan Huldiging Mr Dr Fock door de Liberale Staatftpartü de Vrijheidshond Na de aLgenioene huldtging op 19 Juni j l door een nationaai tomitc n Mr D Fock t r gelegenheul van zijifc 70en verjaairdag Zaterdagavond ook gehuldixtl dour de Liberal Staatspartg De Vrijhewtebojid Een comïté was daarvoor gevormd bestaande uit de heeren mr H Smeenge voorzitter mr I Eh oogleever Fortuyn mr J D Veibroek mr G A Boon en J L Hoos secretaria Zaterciaga vond heeft dH Comitt met vole vooraftiwtaanden m te party den jubilan en Mevrouw Fock een huWigingisdmei aangeboden in het Palace Hotel te ScheveninKen Aan dezen feestdisch zaten or geveer personen aan Er waren verschillemle lellen van het 4ioofd4 estuur de voorzittei ler Vereen van Léberale Gemeenteraadwleden dr W W V tj Meu len en de voorzitter van iie Centrale van Jongeren mr N J C Kappeyne v d Coppello De jiiberale TweedeKamerfractie was behalve door de heeien mr Boo mr Droogleever Fortuyn en Staalman vertegenwoordugd door den vonraitter prof mr ir A v Gyn dr S K B Li rema W Boiasevain mej JoJi Westeiman en mr A G A Kidder v iiappaiil lerwijil van de Eerste Kamerfractie aanwezig wanen betwilve mr Smeenge de heei en Geidemian en ir J Koster Voorts waren er vele leden vaai den Partijraad onder hen ook de afgrevaaPdi den voor den Kiei kring leiden de heeren F Tiieter r J Beyen en J Ph Sobela Ka een welkomutwoortt vaji Mr HSmeenge d ie aUereerst een dronk instelde Op H M de Koningin js aan tafel liec ooixl gevoejvl door Prof van Gijn als voorzitter der Tweede Kamerfractie de heer J O Hoos als oud voorzitter dci Rotterdamsche liberale kiesveiVeniging He Mr F x k vo lt de eerste maal iiv de Kamer bracht waaiJa de tafelpretwdent met een enthousiastJrede aan Mr Fock dien s dooi k n heer fan Meegei en geschilderd portret aan lyiodf met een album met een groot aanta photo s alle op het leven an den ieer Koek betr ing hefcibende Een fraai gecallugrapheerde opdracht i s m dit aibum upgenonten Diit portret zal een pliaats krygen m het Koloniaal Instituut te Am sterdam omdat Mr Fock steeds gepoo ïl hf ft NeiderlamI en Indië bijeen te houden Mt Fock IS voorts nog gehuUligxi doiir Mej Dr Baale aU vieeipi esidente viin xW Vrouwengroep uit den Vrijheidabond dooi THr Kappeyne van Ve CoppeLlo als voorzitter van den Bond van Jongeren in den Vrijheidflbond door ten beer Van uit Sommelsdijk den heer F d Schiirmann namens den Kon Ned Mijddenstandshoiid en der heer G A de Ridder namens de vi oegere Joïïge liberalen In een van merkwaaixlige vitaliteit ge tjjigende rede heeft Mr Fock de versohdlende pprefcers tank gebracht waarbij bij t kennen gaf diat wel e mge mutigins liud mogen woixlen betracht m dion tof dw hfin is toegeziwaaid Een filmivoonstelling van interessante episodes uit het le en van Mr Fock a s GouverneurGeneraal in IinHp besloot ieze huMiiging Het huldigiing scomitê had oor dezen avond een feeMcourant De Fockbotle uit gegeven waarin vele vooraan taanden een kort woord aan ten jubilaris hebben gewijd en waarvan het meei endeel in h t handscimiift ig gereprothiceeixl rnimi Volkenbondsvereeniirintïen Het congres enpend In de Riddea7 öal te Men ilaa is vaiïmorRen hC ctMigres n de rmon van olkenbondavereeniginKeir ge ÏJet kioor van Toonkiiwijfef aong onder leKting van Joh Wa eiiaiaT lwe coupl lten van hel AVijihehru uaanm d f iniaisieT pree Jhr de Geer bet oon re in de Fraiisoihe aal wetkwn heef le en d3iarbii we em on de solidarileit van fle gebeeie bpspha ifde wereld len c p irhle van de vredes idef die de I em 8 van de int Tnatiomle po itiek De Veendammer Hypotheekbank In het venstaig vaJi zijn pleidoüi lieeft M Muller Mais veitlecÜiiger van Ie heeit Waltinan vrüapraak j evraagyt van cliënten onwiat naar hy conolu deerde hut kwa te trouw niet fe geibloken en omKiat wa zij gedaan hebl en niet straflaaai is volgei ie NetlerlarKliwhe wetgeiving De offieior heeft in zyn requisitoir g zegd lat die verd te J J W k Oi zij en rg ie de VeendaAier Hypotheekbank ti bloei beeft gebrachT Is d it niet eert bew ij dat deze veiK achte er niet aan geija t ka liebben om zijn levenswerk ta vervN wbten Is alles niet ite wijten gewee st aan den kwu den ini oed van LlebemrKWin Wat pleiter geizegd heeft over den vader geldt i n tiendufcbele mate voot dein zuori Deze is slechts zeer korten tiijd bankrlirec teur geweest en heeft zich watnig iiwi d transacties bemoeid Versclvllllende mensi lier die len va ler kenden en ook de innljge ver J houd ng tu schen vader en zoon hebben ge zegd dat de eerste nooit zyn zflon iii de transacties betrokken zooi hebhen waniieei bij igeweten hac tjat hij hem daardoor Idootstelde aan een gerechteirijke strafvervolging De izoon daarentegen heeft volkomen n zijn vader vertrouwd Is dit niiet een Iwwij te meer dat bei len te goeder tl ouw zijn geweest Wanneer zij werkelijk gezondigd hetiben iildus beslulit pteiter laTi zijn zij dlaaiTooi t leats ziwaar genoeg gesttraft BUna al iiun btaittingen zijn verloren gegaan en bovrn lien maken huLsetijke omstandigheden het noodzakelyk xlait mijn cliënt naar ijn geal tuaai zijn vrouw terugkeert Daarom vraag t pleiter naa sï ontdag van lechtsvervolging onmjiildcüijke invrijlheid stelling op de eerste plaats voor den vptÏ dachte J P H W maar daornua t ook vooddiens vadtei J J W l De rechtbank trekt zich dan tei u in raadkamer om te beraadaliagon over V6tverzoek van de verdediging Teruggekomen deelt de president mede dat de rechtbank geen termen vindt om aan het veirzoek van de verdediging te voldoea De zitting woixlt l uirop geachorat tot Maandagmorgem tien uur f RADIONIEUWS i tot voor difn wethouder der gemeente Vlaardlrtgen aunvaardiV Ky n ambt met eqh toe praak jwaairin hy tijn dank betuig e aim HJM iia Koningin voor de hem waardig igekeunle Iwnoeming en de hoogere autoniteiten voor het vertroitwon in hem gesteld om hem voor het bupgaiTV ester iambt voor te dmgen Burgemeester Hoos Verklaarde met naiiruk de beloiiigen deriéemeente te zullenbehartigen naar besrte weten en naar v lle I overtuiging zonder te zien naar welke rich tin ook Als libera man zou hij zk h ten volle aan zijn taak gwreii die hij ftoofpttt ooi Toed mogelyk te volbrejlgen Burgemeester l oos riep daarvoor ie medewerking en den steun in van den Rkiad ende amlytenaren d gemeente en uok dt vollebelangltel ling vah de buffgery Napat de burgtfmee 4ta0izün rede nitd b eindiéidii klonk eett luid Mf H4 iidste lid nui deam dt ftainij ook het O Uamii on ten slotte iW ffiB voerdjBn nog het woora W In ft by zomier prak ie hedj Broereifeil ziJn weuigde over uit dafHurgeipeester IflJKi zyn iinbt had aanvaard i werkluardft dalr by dlft deze nfelllwe toefttfml ijioeds eer r hiul loeten intreden A i m iV NaJd üffiK eelp plaojitlgheisl mfaak ll velen gfibiuik van le geliegenheid om Mti burgemeester t cnmplSmentenron pn anA ren jm met hem kcnnÜs tö mak n Later op den da kwarron dét vereenigii r gen z ich by ten b irgi nfleesdier nre entper ij f anayolid is er ree it In het dorp r Dooi i le ïjenoertiing van burgeme h tf5 Rüo s h oft I ekkpikerk wn hoof l der gemeente geküïlen Aat zich tharus in 1 tgeniHtelllinig rn£t den tot nu bestaanden toestandW aarby d burgermeester elideps wooiiiplaat had zich dagel ks aan de gemeentezaken kan wütteii hetgven zeker in het belangder genieente is laus ad Je hoer ïiïut em ltd v m den r Cl Broer Jizn vliegtui 11NU B ju in deaelfdie kleurert donkeren lH hlbla mv gebehilderd als de welbekende vliegtuigen der K L M lei elk der vliegtuigou zat pwt wo deii iiK egtgeven waarvoor een extra uchlre t hi wocdl geheven van 40 t per liiricfkaart en 7 oeait per 2U grajii ivo ir die overige slnKkon Hiervoor zijn bijzondere postzegelu aangtmaMikl wei Kc lijdtg verkrijgtwiar zullen wordeü gefield Dit reeds lage luclitre hl steekt wel zeer gwnsiig af bij ée f 10 welke verleden jaar Dog voor een briel moest worden beiaaid Behoudciib wijziging i de voorloopige regeling voor de bemanning der De eer te bestuiuiiiderh vaoi die vier vliegtuigen zutleu zijn burger vliegers welue aan de NedeTlandsoh Indische Luchtvaart Maalschappij zipi venoondeu De tweede bestuliirders zijn mdiisdie miihaire vliegers oorls zal mei elk vliegtuig me aan en werkluigkuudige ije eer ie vlieglmg aal a lduB worden heinund Koppen die chel van den vliegdieuiyt der Ind lie De bemanning van hc i 2de vliegluig zal tjetiaan uif Moll gewezen NederlandHoiilndische vliegtuigbeBtuuir dex sedert eemgen tijd als tweedte l estiiurder werkzaaun bij de K L M luitenant van llazeleii terwijl als werk luigkundige medegaat de heer Behago o d o frcier inaehini9t diie dpef zflj worden vaai den fceohnischen dienst der Indische Luehlvaart yaalsdiappiji De luitenante Kengeu en van Hazeten weïden door den gouverneur generaal op verzoek van de K L M Ier bchohikking ge e ld Hel derde vHegtuig ssaj beniand worden door van Merzel thans tweede bea unwier bij de K L Mi en luiteDant Waltiiian He werktuigkundige is nog niet aaugeiweïexi Pe vertrektilden njm bepaald op 13 jn 27 Sepfeliiiliyer en 4 Ortol er a s des niorgen om pl ni ti iiKr van Schiphol De i osi zal op le o dagen Ie ó ur morgens van Aii sl rdam S vertrekken Gegevens omtrent de laatste ti dstippen van lerpoet bezoa ing ia zullen nader worden bekend geanaal t Overwo j eii wordl voori j df eersl dert raalf voorgenomen retourvluchten 10 21M9 n reeds op 11 Oclolwir as uit Ie voeren Ned Juristanveroeniainn In de Zaterdag te Nijmegen gehouden vergadiering van de Ned Juristen Vereenjïing werden ni plaats van de aflrodfinde bestuursleUeni mr P S rfiol ten e Anisterdaoi hit I M 1 K Bloeni aris e Breda en ur L i Meilink te AiiiMerdaiu die niet herkieviKiar waren goUo en mr L Stoop fe Letniwarden ïiiff T van Nierop Ie Aan hel bestmir werd overgelaten of ée volgende jaarven adeiring te Rolterdani of te s HerlopfenbOPch gehouden zal worden De Handelskamcr Een complex fahriekeji vodr df Coöperatieve beweging Zateirdög werd te Maastricht in + 6 aJeemeene vergadering der ITandetak inier door de heer K die Boer lidt van den Raad van Com niflBariHsen een inleiding gehouden oveï m irstó Wveni5 Slt r Jifi weiutSiritjIJKW wfel güfefétn üOmMêet Kpe l den mam niÜdÜLg itet apo we sig tWwiil ren1 gW e giwflHea vlu ge parlijïte iipn 0m ki flj fhei beflui had i j C even de oveirhantf maar spoedige nan L Z C lét spet over en binnen enkele n iiuten moest lop voor t ttn onverwaotit hard scihot in dejn hoeJi zwichten 0 1 Bokhoven de ettelijkt inaUai het leder kreeg toegespeeld werd uit tekend gedet t tt aandoor hij de juiste i IcJitihg niet hon vinden hl Ir l tweedit gedeelte wist d e Leidaohe keeper de schoten ook gemakkelijk te vérwerköit waarbij een enkele iiiiaöl die doklat en staanideff beau te hulp kwainen Ook liet Gouüst lie dioel werd iet mfter dioarboord ztMMlat hl s aiKl onverandfïrd fatieeL I ö ri ierves gaveat e eia aanHnökkelijk sipeli te liieai Eiihter diei gasten schioten beier op doel en govaiarlijker Nadat de luudsühe keeper het eerste schot goed had verwejrkt moest hij voor tiet volgende zwichten ü 1 Tol aan irei l na de hervatting schoot een der I idenBar in d n hoek waairbij dfe G Z C keepieir Alle anders zeer verdienstelijk werkte iraagreetp 0 2 Hf ewel de voorhoede der i Z C ers e nigB goede kiaiisen kreeg wistencAij deze niet te benutten yoodlat het einde met ongewijzigde stand werd aa igekoiidigd Het was wel opmerkelijk dat bij deze ontnioeti ig zeer dikwijls tegen de spelregels werd gozondigdi In aangewezen oen vortegettiwovirdiger an Ons oordeel te ouda In i029 zal dé atgenieene veirgadiering wflTden geJloudein Ie Utrecht I itgeloot werdfen vV r die i obHga ii y i Ii i ï de nummers 2H en 5 groot f Um van de stufeken van ï 100 loeten uit de nummers 217 122 i2 171 en 1 9 Wij vömemen nog nader dat de Kamer nobi i lutfaas de i es rhkikin r heef over een eer grool terrein waarop 7jJ reeds een zeepfaibriek in hediriif lieefl op d t terreóffl wtl thans ook ne lanifabriett gebouwd worden Hel moet niet ifitiTeslolem INGSZONDBN Buiten verantwoordet kfieict der Redactie Goudsche Vcreeniging v or gezondheidskohm iSn De Caminiösie tot inrichtiaig van het Nieuwe KoJoniehuis heeft al jPeipirge zeer gewaaixteerdf gescheniken ontvangen De Rotary Club G iuda zegde toe een Weeg TChaaj om tie kinderen te weigen de Goudsche Melkinrichting UU MeJkhöbers de F rma van Goor kiïiil erb ekien Wte volgt im er meerdei e zyn voorgegaan uns gelukkig te maken Wij helAen nog vele wenachen Mogen wy d verlanglijst opnoemen l en root fomuis een gruote kachel twee kleine kacheltjes een groot petroleum I stol een waischimaiwl kieerbakken dienbak met schraag bloemtafel vooij planten Frie sche hangitlok vltüegenkast dmo rek aardewerk tec versiering van het huis boeken voor kinderen van 7 13 jaar kleerer geilragen of nieuwe voor kimleren van 7 13 jaar U ziet htsst is heel wat Maar goetl voorIieeld doet goed volgen Ook giften in geld zulilen zeer wdikom ün De Commissie bot inriiehting van het Niemwe Kolonieiiuiw Men rouiw GAARLANIDT DE KAT Mtwrouw DE VOOYS DE LANQE Mevmuw H W K LEK SIM IT Mejuffrouw H H KORTENOI VER Me juffrouw C IJSSEiUSTUN Mlejuffnww W J SMIT Mejuffromv A BOUrPB R I VAN DANTZIG SPORT EfTwEPST RIJPEN Programma voor heden Hilversum u 1 5 Ijzing toelating H H S u 15 Kurhaus Schevening n fHuizen u Solisten en tpr N C R V Daventry s u 20 en 7 u 5 Trio 1 u 5 Omi oepoikeit I u 55 amcert u M Hoorspel l l u 20 Dan smuaiek MARKTBERICHTEN Kotterdamsche Veemarkt i 2 Juli Aanvoer 595 vette rumleren iOO vette en graskalveien 14 ï varkens 152 schapen en laimneren Prij en Koeien Ie kw 51 i54 2e kw 46 18 3e kW 34 31 Osöen Ie kw 60 53 2e kw 46 4Ö 3e kw 43 Kakeren Ie kw j 70 7211 2 2e kw 60 65 3e kw 47 i50 Schapen Ie kw 28 34 I ammeren Ie kw 20 23 Varkens Ie kw 33 2e kw SaVj 3e kW 32 ï Ha ndelin koeien en ossen gewoon weinisT f en veranderEijlt m prijzen V 5tte kalveren Slechte handel prijzen ieta hooier schapen en Lammeren sJechte ihamlel g h ukte prijzen Vaikenw tanwlijke ihantUel Pilzen ieta minder Aardappelprijzen Rotterdam 2 Juli W6stland s ïhe ronde 10 12 p K G WestSandfiche kleine ronde Ö pJCG West lamLsche zand 9 10 pjKjG We ttlandsche klei gewone 4 6 W estlantlsche kleine lange 6 7 Italiaanache 8 10 Nieuwe eigenheimers 5 7 Ma lta s 11 14 Viasbeure Rotterdam 2 JuM 1000 K G blauw 1 1 10 1000 K G Holl geel I IO 1 30 300 K O Grom O O l OO lfK 0 K G d r l OO 1 10 Kaasmarkt Oudewater 2 Julii Aangevoerd 134 pai tiJen 6080 stuks 30150 K G PriJB Goud sche kaast lefsoort m r m f 60 53 2la soort ƒ 45 48 Zonder r im ƒ 42 45 iHande matig Kaasmarkt GrootAmmers 30 Junii Aan de markt alhier warenaaïngevoewl 59 pairtyen me te tarnen 2142 tuks kaaen wegende 14455 KjG Prijs metjRÜksmerk Ie soort ƒ 48 51 2e soort ƒ 64 46 Ongestempeldfi ƒ 42 MH Handel matig LUCHTVAART üok Fitzmaurice naar Doorn Behalve le tJwee Duits che Bremen videgers zal ook de Ier Fitzmaurice bij exkeizer Wilhelm te Doorn op bezoek komen KERKNIEUWS Mgr J D J LAATSTE BERICHTEN Ü41AADL00ZE DIENST Om de Lundborg groep Naar uit SipitsJbei goni gesein l wordt xyn U bcule ItaliaanHchc vluegtuigen het groo te Zweedtiohe watervtiegtuag en epn klein Fin soh vHegtaiIig iii den aJ geloopen nacht qjnïeuw opgestegen De weersonistandighe len ayn zoover venbeterd d at volgens berichten van luitmant Lutadborg de mogelykheid bestaat aan don l4o kant van het kamp üjp df iJBseJhot te lïVwlen Het FinscJiR vISegtuig iat met sA s iti uitgeest zal trachten de Lundhorg g p te reddten Verder wonit gemekl lat de Ru s ische ijsbreker Kraasin zich buife n de Hinlopens traat bevindt en zul trachten naar Lund burg door te lriiigen De eerste pri B Uit Bazel wordt gemeld Op den grooüen GEMENGDE BERICHTEN L W S Paardenkooper gearresteerd In Duitschland wegens beweerd bedrog van een hank Zaterdag i volgens de Tel te Dus eldorp gearresteerd iiv een Beriijnsch l oiet de heer L V y Paardeukoo per prebidmtcOiiMnïBsaris van de Builenlandsche Handelsbank te Amsterdiam welke firma e Berlijn ilamburg eai Dusseldorp filialen lieefl De heer Paardenkooper wordi verdacht va bedrog len nadeele van dien Mitteldeutschen leworbe und i redilvereiu He lieer PaardeiikooptT die oonsul van Cosla Rica is wordt door deiiMillOKleut M hen C ewerbe und Kreditverein er an besdiuld igd OOOOO Mar die hem voor tJe opric iting vaii een ondenioniing m Amerika waren ler hand gesteld vttor een andier doel aaingeweml te Iiebben l e Mitleldenische ioiterbo und Kreditvcrein stelde zich in verbinding n et den offioier van justilie te Dusseldorp waar zooals gezegd de buitenlandBichie Handelsbank een filiaal bezit en verkreeg een bevel tot arrestatie De heer PaaTdenkooper zal eeir t Maandag verhoord kunineai worden daar eerst dan de documenten uit Duseeldorp aangeko nien zullen zip De geiarresteertle pnt i I VOETBAL Uitslagen van Zondag 1 Juli 1928 N V B Promotiecompetitie 4e Rijswijk l Vriendschappelijk Uoi fl ou Ia ll olox II 1 4 riondji ioiKla 1 VeJox I 2 1 Uitslagen van Zondag 1 Juli I92lt G V B 3e klühtfo B ONA Ti ljeiJikeiPkerk H 10 2 Üverzickt De i V B oompeütae beeoanea op II S lomfbtT van het vorig jaar is gisloTen eindelijk betMndl gdl Pe eindstanden van d e eerste en tweede kl publiceerden we reödt die vaai de detrde Masse A en B volgen hieron Me benefiet wedstrijden dio gisteren in het Bloeineodaail wwdleo gespeeld Kiülen geSoflve we wei aan de verwaichtingen hebben blBBntwoord Wat hel wi slrijdreBultaat betreit zOTg len de Joud s fae kampioenen voot een vorraasing Nadla d © Veloxreser vett die Gouwena rs miet 4 1 luidden geklopt hebben de kampioenen een aandigen wedstrijd te ïien gegevenVoor zootver de teoipetratuur het toe liet werd enthouffiaamie raitwikkeld het UIT DEN OMTREK BOSIJCOOF De heer A van Bergeni alhier i t Sohoon hioyen geslaagid voor het examen onderwijze L 0 De alihjer gehouden lUoempj averkoop ten bate der vereenigjng rvoor tubeixn loj e bestrydnng in deze gemeentp heeft opgebracht ƒ 275 Het viee van ilen veehoutier A de Jong alhier Is gebldten lijdende te zijn aan mond en klauwzeer LSKKJfiRKIüBK Burgemeester Roos geïnstalleerd Hedennïiddag is in eon buitengewone zitting van ten gjemeenteraad en in tegenwoorda eid ran vele belangstellenden ook van elders db iieer O G Roo geinstallaenl aliK burgemeeater van Lekkeiilrerk Nadat de nieuwe liuz gesiiee8ter met een stoet van 16 auto s vanaf Krimpen a d Lek het met vlaggen feestelijk getooide dorp RAïaiO TELEGRAFISCH WEEBBBRïeHT Veiwaoh ing Maüge m ieist Z W j wind lieht tot half böwoiftt wednigoï geen rejgen weinig iv nd rli temporat uur kma met den meeeteH nadruk het i ten laste gelegde De heer Paardenkooper la dflteolfde wiens naajii herhaalden in t V en d amiuer 8trafproces weird gewoemd Op UI September 1927 koülit hij de aandeolen vaui de Voendamm er hy tK tlieel banl voor f 5 000 00Ü Hevige autobotsiflg te Zeiut Zaterdag morgen botsten te Zei l In de krul in Moniaubaiiöiraat Arnhemsdlie Weg eon ii elkanto van den melkliaiiidelaar Van Eek eïi © en vraotitauto van de linna Vonk l eiaden met zakken coiieTit zoo hiövig op elkaar dat de come ntanto over deai koj sloeg Een zeveniienjairig kneolitje döt onder den yuto geraakt was werd door oauelijk toegescholen bufi ers en politie mei een zwaar gcktieiusd been bevrijd en vervolgens per politieauto naar hel z ekenhuis overgebracht ie ohaufteurs kramen mei den soiirik vrij Ook de n eikauto werd zwaar beschadigd De chu d motl gezocht worden bij en melk hand o aar die niet gestopt iKid om i e vaii reolits Icrtnienden auié terst Ie laten passeerein 102 jaar Mej Aan bekomen brandwonden overleden Mevr F de C die vorige weeJï bij hel smelten van was in haar woning aam den Kruisweg Ie TTaiffrlem ernstige brandwonden heeft gekregen is gisteren aan de gevolgen in hiet Diaconessenhuis overleden Voorloopig geen staking bij de Kijnvaart Een vooratei van de Rüksbemiddelaar In de Zraidlag Ie RoUeröBni mei het l rrsoneei der Rijmvaaittuiigen gehouden huishouidoH cio vergadteTing heelt lOl afdoelingBbestuur van detn Centraen Bond van Transportarbeiders me dodecUng gedaan vam hel voorstel van den Rijl sbe nïiddielaaT om de actie èén week stop te aelten en in dien tijd onder zijn leidiing de onderhamdeliugen met de werkgevere Ie heropenen Na langdurige besprekingen heefl de vergïüdeTinT injet op 2 na frtgemeene stemmen het Iioofdbcstuursvoorstei Om het advies van den RijksbeiniddeJaaT op te volgen aanvaard Tegelijk hebben dergelijke vergaderingen plaats gehad e itui hurg en Dordrecht l e heer A Kievit lid van tiet hoofd beetuUT was daartoe gister avond naar de Roer vefrtrokken Wordt ook in deyx vergad eringen hf hooïdbestuursvoorstel aangenomen dan i do kans zeer groot ïait men alsnoij int een voirgelijk zal komen Zooflis men weet is het grooJe geschilpunt dat de werkgevers alleen een nieu colliefHef contract willen afsluiteit het andwe is met ingang van heden gei ndigd wanneer de werkneniers individtueei zeikerheid vjU len stellen voor het riohtig nakomen f van de overfenkomst Wonderbaarlijke genezing te Louides liceu OLUige üaigeu voaruul ue beutjvaarigaugers in Maaslricüt uiil Louruies zouden terug Keereu waa uaair een H tegram ontvangen van ue p Oiseiiiiyu yenezing van méj lieufcöcnen üuu 40 jaar die ffceds Ib gMTea i k w is en ie laatste 4 jaaT b dieg erig i i wit tweemaal tiai i zjj de reis naa Lourues medegemaakt echter zonüeir resultaat Per dtaagbaar werdi zij verlefieii week in een ziekenauto naar t n trein gebracht Vrijdagmiddag een uur voor aanivumst van den ziG ieawrein verdron gein de meiischen zich op hel perron e J aledstraat waar m ej ll nietuaar ouo ers woont was in vlaggelooi ge sioken En mej li dae pet auto naar huis werd gebracht liep en verteF e aan de buren en vriemden die tiaar geluk kwamen wonsciieai met de wonutjrbaarlijke genezing dat IwaaK geueewtieeren Ie LouTdes de geaiezoiig geconstateerd hadden De geheele straal had bijgedragen en ba ir het beeid van de ü L Vrouw van Lourdeh geschonkeai döt omgeven door electrische lichtjes en tal van gesclionbloemstukken de veslifciuile van hiaar oning sierde Hond rdion nieuwsgierigen beKiogen ziüh in des buurt der w 0 iing waar twee politieiaeeaiten de orde moesten handhaven De aOO ÜOOste bezoeker De Nenijto i ondiordagmiddag vervoegden chaan dun ingang dier temoonötelling 42 leerlingen jongeaia eai raeisjeis vanjeeo s iool om de Nenjijto te beziaeken Totlïfln verwondering vernamen de jeugdige bezloekers fcit aftob onder hen delïüO OOOste bezoeker bezoekster der teiuoanstelling bevcBid Het tentoonstelling eatuur hee taan ai dcïie khideren een lol in de C uldenslotetrij toegekend Lustrum feesten Ie Deifl Keunisten opgekomen in gruoten getale Ie feesten tcï gelegeiiJieidi van et Hide luBlrum van het I elftsch bUiden en Corps zijn Zaïterdlag aangevangen ne resultaten die m grooten getale opkwaoneii worden evenals de senalen van he bevriende corpora op de sociëteit Phoeüïix dioor dèn Senalat van het jubÜ erendie Corps ontvangen en maiaktien daaimal een wanideling dioor do stad Op het stadJiiüis werden zij omtvangen door burgenveester mr G van Baren Dej4 middaiË s was cff een bijeenkomst in de Stads 1 loeien waar het öpenj ngswooirdl van het lustrumfeest werd gesproken door demi heer R E Laman Trip president van deo Senaat ièi STADSNIEUWS GOUDA 2 Juli 1028 CanAexamen Veeartaentj kunde Aan de Rajfcsuniversiteit te Utrecht slaafde heden voor het candtidantsexöinen VeeartsenÜtouiüdj eerste jfedeelte le heer Moona tUhiier Cand examen GtUieeskunde Aan de R ykiwniVer siteit to IJtreoht slaagdie heden voo het canKlidaats examen geneetdounde luerste gedeelte de heer R Qwutt alhier Béaoeming Tot leeraar in de klaasieJce letteren aan h t Gynmaalium te Schiedam is benoenwi de heer P J T Endenburg athüei Benoeming De heer L Bron en L van Spelt zün uit de 247 isolliicitanten met iiigang van heden benoemd tot veerman aan de pont over len TurfHingeJgTacht Directeur Nat ba k Tot directeur v de Nationale Bank hiefter stede is benoemd ab opvolger var den heer de Balbian de heer H Harms te Donlrecht Ken ernstig ongeval Zatêrdaigmiorgren ia bij hot zand losaen voor lieji aanleg van eei nieuwen weg aan de Zui cade te Waiddinxveen de tiimneiman G Gi oenendük alhiier ei n tig gewond gx ia lrt doordat een zamibak plut felinig naar beneden viei en op ten nuan terecht kwam Met zwane jnwwndiige verwon llLiig en U de man naar het van Iterson Ziekenhuis overgebracht Jaarvergadering Ned Verbond van Ziekenkassen Zaterdag hield het Nederkndsch Verbond van Ziekenkassen in Provinciaal ver bawl haar jaarvei gwllering te Alphen a d BÜn Des morgeiis te 10 irne werd het Bestuur van dez n Hond officieel ten atadlmiize ontvangen door den Burgemeester en Wcthouden Na eeiïige vripndeiyike weMtomstwooi den von dèn Bupgemeèster Dr I vink werdeiK venverschingen aangeboden waarna men naar het Nutsgcbouw gimg De werschillende a pfj vöianlligden waren y reeds tegenwopi dlig toen bet Bes tuur met den heer Lovink de zaaj binnentrad I De vergadierfng wen gefh eaideerd door r den heer W J Wiik misie ust U kfc hend am viop voorzitter De heer C Blank wa door ziekte verhin eixi de vengaidei ing bij te wonen Na Pen kort openingswoordi van den w n voorzitter nam deburgemeestei van Alphen Dr l rf V nk het woord om zUti vreugde er over uit te preiken dat löze vergatleHng in Aiphen te Kamen kwam en er tevens op te wöKen hoe nuttig het werk van de ziekenkassen is Spr twytfelt er niet aan of de Regeering zat met een dergel ij ke organisa tie ter dege rékenang houden Een vereeni I ging Ue 60 000 leden heeft jen zooveel nuttjg Werk verricht moet ieder volle instemming hebben en ap veler medeweiking kunnen rekenen De vooraittcr dankte Dr Lovink voor deze woorden waarna tie vergadering met de b shandcMnig van de agenda kun aanvangen Bepaald werd lat een rentelooze leening zat worden uitgesohrev m waaraan elke af deeling deelneemt Indien deze niet slaagt zal zJj verplichtend woixlen ge stebd Het Reglement van het fïi serve fünd evenals dat van het Sanatoriunüfonds weiden vastgeatehL Te ruim 5 uur werd de vergiadering door den voorzitter gesloten daarna ïiad een gemeenKchappeiijken maalttjd plaats Scheepvaart door de U HeRutBluis Door dé MallegaUttuis kwamen gedurentl de maaml Jiuni 3614 atoomschepen inhoudenrie 251267 M en 978 antitere schepen inhoudende 120791 M3 In totaal 4692 Mchepeiï met eeji jnhoud van 372058 M3 Voorts 22 koppels hmit uitmaibenide 167 lagen Volksgaarkeuken Gedurende de maand Juni werden in de Voltsgaarkauken veikoeht 1984 portiea afgehaakt werden er 436 in totaal 2420 Ken expositie van Nelly G edewaagen en den heer G J J Bosch Naar wy vernemen wonlt Woensdag a 3 te Schoonhoven in bet izaaltje Iwven de Lakpoort een tentoonsteliling geopend van schiilrteryen van Mej N Goedlewaaigen teekeningen van de heer G J J Boseh en hout sneden van de heer H Ellenw directeur der Hyfcsvak en Kunstiuüverheidschoo te Schoonhoven De tentoonstelling blyft geopen tot en met Zomlag 15 Juli a 3 Vertrokkenen en gevestigden Vertrokken W wan tlor Steen uiv Gouwe 186 na r Bofikoop Bur Cotynstr 21 J tf Biwier uit G van Bloisstraat 85 i aar Vooraohoten W jn mnlelaan 9 M B HuUeman uit Burg Martenssingel 121 naar Amsterdam Watóterati aat B Boon uit Kedaerstraat 54 naar Schoonhoven Haven 3 A van der Lec uit Crabethstraat 47 naar Reeuwjjk a Gravenbroekache weg 32 Z B A CwnelSseen uit Groenendaal 20 naar s Gravenhage Noorderbeekdwars8k at 222 B de Vries wviui Krin pen uit Fkiweelenaingel 103 naar Rofitjenlam Schot acheabeeg 9a W J Ajuüheunis uit Gouwe 214 naar Leiden iDriftwti aat 18 B C Minderhout uit 46 Kade 106 naar Krabbendyke Spoorwegstraat 278iB A J Bloot uit Leth traat 15 en J M iBik uit F W Beitzstraat 65 naar Woerden Halvemaanstraat 2 C C van VMet uit Turfmarkt 34 naar Schoonhoven Koestraat 126 M te Haas uAt Kleiweg 38 naar Noonteloos 249 J Border uiit CrabeÖïatraat 5 naar Schevemiwen LcMvensche straat 77 F Bïanchi uit Krugerlaan 165 nasr Rotterdam Samuel Mulienstraat 51 J van EUck uit W Torabergatr at 60 naar Oranjewoud ll5a H Cus 1 II wieeMi van Üoudadio zijde waafdoor en iiiit l su im van deii vijmj in e wsrsto liGiH een 2 ü voprspilang werd verkregen Spee wa de niiaier Ui v doelpiuiteJL In de tweedt lietït was Velüx bet met i aanvallend die üoudw sohe doorbraken wareji edhlor niict vaa gevaar ontbloot die roodr wiUen schiet pen aells d iiK aiste kansen tot h 0 j ren iCen strafsciiop werdj diO traditi © getrouw door ype © niot benut Te i het einde gehikte ha elox pas een tegenipunt te s x reii Hjalilal lal van potgingen lelk s op die aobterboc e wa en gestraald I c heer Wey wan airbil r He l navond 7 uur speelt titoropiaop het Sportterrein oen vrioh rfiappelijken wedntai d legen Leoo4 8 UitItolterdam wt Eindstand Se klasse A f vliögdag t lo on w clkc op 40 Juni weid gehouden f bwiociit wenl do ir 6U l 00 perao r n n kreeg de f okker F 7 v de BaJsce UifCasUiengeisellMChaft den oerstw pry voor economie en comfort iSooaUi bekent onderhouden dewe toeetellen den dienst Zurich Jlaoseli Bru iHeil en Anuite wm Hel anti OortogiiverdrBg Voleeiïs een telograitn uit WaahJngtoi aan dtf New York HeraiW heeft de voorzitter van de ScnAatsconimiasie VQor buateniandacha zaken Senator öoraih verklaard dat hetCntioonliogsveidmg z kier door den Senaat zuJ wonien geratifticw wl öorah wa eiiyian overtuigd ilat bet verdrag lïpoedlg door het Püt grua Kat worden goedgekeurd I en dan lie krooti zal vormen o het werl vai de i egeering van president OOoJidge Wad Knxveen 2 Bodegraven 3 Alphen 4 Alphia 4 Waddinxveen 3 Gouda 6 10 7 2 1 10 6 2 2 10 5 2 3 lO 2 3 5 10 3 1 6 10 l 2 7 iVidii tif i w iiiii tsp üctii i en van iiet V ennoaiii ior slf pwces ViitK Hl iu itsiu pie iL ir iMr KOaowskj diiiii pieid aaiu ten tieiioevo vuu utiClHe viuiil in IZitoifkUs ZiJn CUiilirtjitJ Eindstand ie klasse B fl ïouda 5 Haastrecht 2 Olymipla Jj O N A 5 Lffkkorkerk 3 Schoonhoven 3 Gmwierak 2 Lekkerkerk i Moordreclft 16 II 16 H 16 7 16 8 16 6 16 7 16 6 16 5 16 3 6 i5 2 h 2 H I 10 1 12 iHir ivauitjr nas is bratail j tv tter uui ue ium uej leiuiitg nier r n t u m Oieiie ziiah speüiaal kun u e vaij i U preHiu tvn uaarnaaHt nettftte pleitef wooiüöii van waarde U4 toi uun i i i lieuT ia w lke waiiraotitriiitf hiij uok laen recJUercotiiiinis8 ri8 t e rok tKHtvvel OOA pleiier net bleti bekeuren uat v vercKMigers niet bij d e verhooren iu de insitrnetie aanweztg ttadduu uio en ijn uttiw aan Mr Vtulleir vlapftis bri i n pleiter hiilde voor oiens pleidooi WATERPOLO I j Uitslag wedstrijden J N Z H Ie klasse jl loudfi i ii Z C L Z C 1 U Z a I I Maas 1 1 f II e itvvti Ie klaes fd Ajuda 15 ZC UV L Z U lijf lot u zaak zeilve kouaMMie zeid pi hoe Krni men kwade l om aauaè ijeii ts Wer omtrent hiet ge uur U m deze zaai jiieiis vast staat len gwit idersttlllirtg uyt plivhs f ein een fiaellepre ena nieai Hok kan sleai voor eh wntrent Ue Zocffijiig Lieber niebvlftiiitWitkw ordK ling volgen h uit ian de UebW iöf e n sdiurk y h Als neid i órdt dit a rnen dene verd idit rijd G Z c I Ji Md naars ti vroégerf fiSi jUe On4 til44 bAÖ tölmidtiöÉ g oondfKfrö f ord Beiu plo 5 $ Pft l on tdam m e TiélL m cjf lven oil WareuT iaP S fas en pHbbefi onac stad oti ilm i t ngKi t iniinj6i dat fi ea hc bermIMui i m mitivA kwadfy li r i é n iy lj tjoii imm de i We i pu i niW iez e iv vooj t van pk tt iffed Nogi aafej onm delllak üliem J Na faa iküi mede jtlat p £ bank ttpeiïV aart dtl vhp v i H M de l ningin SÜKSTDJJK 2 ze r zal H M dti befisoek brenjgen Btrg ïi BoBtst U óop aji uBB loitatitps i 9 aspttiA do aunaopjq op Uf doi ü la A U3 3o Aa Joop si aaj tj i 33j uftz tpop PfBcm a loipfaiiog pp Ai8oi A do uipiUBiuErtpjuwni U3a ua n3U0C uaSuBjj uo opfta üi 0K in X USA s UBAUB op ui uii aymaSo ui u9C qoi u z v aaS uop oio jttmu Sjru u UBA odoang ifïn iJaojiA aipu33i9 oi hu jnn YiS Uf ioui U3p aip oaunBiuB uo 4H30X pi cunH uoa aiaaaiiA uameag U wspjaistuv j BU 13IU iuai 9 A i ui34g aa Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 23 Juiu 2 Juli Officieel Lomieii lajOÜ lilü lierlijja 69 29Vii 5i a ls I arlja 9 74 IIVÖÜ Ilriuiafl 34 ti6 34 i4 Zwitserlaml 4V S4 47 82 Waaien 34 97 V4 34 1 7i4 Koflanhagen 6 50 6 60 Stookholm m m 66 60 0 lo 66 47 66 47 M Now York 2 4814 2 487 Niotoftlcieel Praag 7 36 V4 7 3Sta timSni 40 91 ai 40 9 1 2 Milaan la OóH JS liu Beuraov r iicht Uel publioK Iiiöjd EiCH op de beurs lietleir bijim gel ee l afssilidig ea iie i mm l ftti van bettofaeidt fl muneiuigeii laj giu iiu l iiit wareii vöbl ge tti iiiu itaarojiiegen lagen fe Philipewndeeloii wak til te mark RubbBrwaariitm goldai miaerendeel 11 iileinigheW lagör ndettegflpstaaji do la rubdeirv Km ttd ïï te Looden venlcf zijn aJgan m i i TabateKoi had l i ieii ae beperk Op te iiili rafd eling ging ïoo nu iJi d£lii Ifi oiu In lUVI A i di e divldeiiU worden genodeeBd u tevens ifi s tyger S pivaarlpa i iereii lirokteu sl ui gt riii 7 i belangïjteUiaig Petroleumwaarden werdien ap bescliaid n vo t vi TlsamüeM Kaninklijken kondeii aidï dharbi i echter handIiaven Oiidw diversen trokken de liouiwaardeii d aandaeJut döor © enige affaire te zien te geven op een lichtelijk verhoogd koeTïMiiveau ONTVLEKKEN en OPPERSEN VAN HEEREN COSTUUMS ff2 SQ DE PELIKAAN 40 GOUDA TKLBPOON ISe