Goudsche Courant, dinsdag 3 juli 1928

o 16807 D GiCU i Midano jweldt nog tiat tie Ituissiwche jy4 ieker KiMBaiin de Vi liieri groeft tot J p i55 inyl aldjutttd genatterd u iDUir CUIiANU hen ttdlmongeval Dertig zwaargewonden len g evol pe van het iflwfect roken van oe i WLSBol IS gnatfer eein bffvJUgen vam de elec tneclw tram te üfcrHjiï n evaHen w rby 1 J per nen awaaè gi Jrtiili werden ZWllpHilMD ICocketelier Jr éiar l eii ve Vulontair iiD de bibliotheek klcinioon van liein iUiUiioinaiir Kotfcelel ki die tnvee nulJuoeui ± rancs heiettt gesi iloii ktn ttn bchitpeve v die VolkeitboiWiel oektry zal al volon utr ten nuaand tv een fer at4eeiing eirt vaai het Voilkenbondö je Tetariaat te Oei wenkem tenemde de in t iohtinig en werking vatvpin Voilkenbdtiid te lesenen kennen ibNGËLAi 0 btn htnnnéring uantt tiaie Mackay Dt KaïicKsker van de nuuutki t Unuiviihdt hteii gisttreii ut tiet ij ig irnuiia de beiaiiig tyke nuttedtelmg geoaaBTdat i oiti en 1 nAiy iniOicape ter dtagung d r rsatioiuue öumui t cn beu rag vun oen hatii mjüioei ptit heb beii gohthionkien het bewt van hun docliter t lane ftlackay die m iviiaan i I net ieven erloor by haai pogiung met kapt ruiwiiiie om dert Oceaan over te vliegen IjoiyI Inchcapie had len wel sch uitge oproken lia t dit ibedimg voor den tyd vian jU jaai lente oip r tje zou worden geaset tenziy het leeds viMeger mojgelyk sou ziyii met de opbrengst die Nationale Schuld gie iieel pi t loeo Het fonds l l e Madkay fonds heeten Artw niLuni vergittiging ïisteren ja te Gloucester voor een juiry de be andediing Jbegonneai van het pi oceiH tegen Beaftnce Pace terecht staande ondei beschuldiging dat ziy haar nian Horry i aoe met arsentoum liat op Ie boerdeiy voor hel wasschen van schaipen gi brudtt wend veirgevtn on gedood heaft Do piocui eur generaal waarrachuwde de jury tat zy het achuldiig niet zou kunnen uitspiLken tenziy men hiot b6w yM kon kvereiii dat tie verdachte het vergit haul Unege diend eti de k od h iervam het gevoilg wa geweest De verdiaohte moeder hoorde m tranen de veridamngen aan dit haar tienjarig acontje als eeiste gjetuig t aflegnk Uy vertelde o m byzopideriheden over de woeste manier waar op n vader tegen zyn nnoeder placht op te bieden ien keer had hy een tong opgeno mtn om haar te slaan tilizaboth Farker la moedei van dei k ode det 1de jnenie iat zij haar zoon eens een kopjt watei lia l gegeven dat naast het hei stond Hy had toten gezegd lat hy het niet kon lruiken omdiat het zoo leelyk smaakte In een kruibvei hoor moest zy ech ter trkennen dat Beatrice Pace haar nian met groüte toewy hng verpleegd had Al gaat het noodlot iemand dikwijts yoorbii eenmaal vtn tt bet hem toch iot ken ml dat gij nuj lüli ieggen uiiiar iiv h iar Kan vinden Loisen wott net tlij hadt haar e Ker in lille liefg rogea wan l ik wist tl mes Van Maar hi waa hard voqr IJ hij wilöiv iiuj met bij b EUarbr f cii Lm ik heb het hem toch zoo gt lar vvoont dl man bromded © unigtlnig Up ht jaUiKlot van den kon ng Ixnsoit is een hot goplaiatsi nmn eit vonne is nik nu eoi gravin maar ik wiidt haar hwer bO mij t ebben Nu litb ik nog aljeesi Maroeile iiteek dl spreeki mij mei over h t vuur I It Uiter Hoe ontstond dt brandi Mouron begon weaenlotte te laieheo t H brand dwazf jOngen Ir was een bwand Ik heb dat ook eenw ge drooind Ik had eien vreie elijke nach ii rno lil metndfci dat alles inSitflrtte om mi heen Vlaar toen ik ontwaakte fig ik dat u mi ge Iukkig tiadl ver lal Wij hebben hier een pra ctrtig unrwerk ontstaken andiejra met Zie liet huis maar Er 1 zieilfs geen plank je van verschroeid En Yvonnei O ik soieek u er inner u klonk het op hartversclïeu rend i toon Kwaiiu ziJ waarlnk Hiel m de vlaanmen om De klunateïiaar l eigon t lachen Wordt vervolgd Marie üntoinette AUot ik diat ntet deed liet was gistereö zie gij vaiidöag trouwt iOij Hf gisiereai guig üj weg zoaider mij vei£ wel te wggen en liei wüb alsoj Ood iseif haar daarvoor Zi a nasDoe Ken tel kemneM gaf wam hidt iwperhcht verdween niei van dien henid a de doidiera lagen deden aille m d om Ir k dreunen mLu toen vroeg Sjylvain snel a hii begon de waarlieid ui het o teaniipnhangende verhaal op te maken L JL dToeg lu haar naar iijn bditelot Daar woirdt hedien de bnii loft geivi rd Ifc wilde er ook bn zijn iK was toch haar vafdlsr imaiar ze wier TP biMtm Ik wa met m brui r IflFteWejedleirett 2aet giJ en asoo wit zoo ireie 6hjk wat En hit beeft haar weg gedragen Wie was dl man Feïi hoveling aooaüa de aiuJei a lOftHr beter o veel betea graaf H tor die hoiapfi Hll iflld maj dwingeö Voer enfros verkrijgbaar by Fa RENEMAN v d HEIJDEN GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam t m Utrecht na r Ede t m Nijntegen p deDINSDAIENt m 4Saptimbir Zie aanpUk en strooibiljetlca H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gonda Oni brood wenl bekroond Arnhem 1923 a Boich 1924 R dam 1926 Dordreclit en Utrecht 1927 an Uw huis naar kantoor en van kantoornaarhuis op Uw ah uanxmft In Vnafl 0 ï prl BCOuf nl MN f bri k la Ded m v pt MAGERHEID Scboone roll lichaamavormen door D Fr STEINBB i OOSTERSOHE KBAOHTPIL LEN voor Dame Wonderbare Bustes Ook roor heTvtallenden en Ewahken Bekroond met gouden medailles en eere diploma s Ii i weken tot 80 pond toeneount Gefa nndeerd onschadelijk Door Artsen aanberolen Streng reSel Vele dinkbettiigingen Prya per doos van 100 ituki ƒ 8 0 200 tuks 1 S 50 franco thms onder rembours of na ontvangst van postwissel PIUAAL GURSKI Zeeatr 21 Den Haai ZENUW AANDOENINGEN Zenuwen doen zich Ie meer gelden als het bchaani verzwakt is slechts een algebeele versterkmg zal dai resultaat hebben Irvine s Clsl Tamina Tablelteo zijn tn hun uitwerking bijzonder krachtig daar zij het bloed volkomen zuive renen tgeheclezenuw gestel ge zonden krach tig maken De vit ami nen zijnbijz heilzaam Oarinlie frobeci cl Uooa lodien Uw icnuwRestcl icb niet op wonderdadige mjze herstelt betalen wij U Uw geld terug na ont vaagst der ledige doos rljBb ri6 N V ALOEH HGLLANDSCHE HANDEL EN INDUSTRIE Ml iKIdrttint Vc l V te 1 IRVING S GIST TAMINE TABLETTEN n a Tts 44 Voor de pnmitjeve tensch die baby lieet ia er alertita een vraatiratu Het Voedseivraagstuk Als de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeot leeft baby in de beste verstandhouding met ouders en verpleegster Vraagt attestenbo je aan P MOLENAAR Co WESTZAAK HOE DB VAKMAN EEN BE DRUKTE Vloerbedekking KEURT Hi nctni Ktn kxBïproc d w i hij ktasl tl □ tl k aantal keefcn mci dcielfdc luacht ovct de ver schillende ioorten vloerbedek king en kle d e waatop hei kranen den geringsien invloed ulioefem Overtulgi U op dele wl M elvorens Uw vloerbedekking te koop l Help Uw maag een handje en neem na h l eten tukje WRlGLtV h hbo gezond bit itrlauk eetlust en een guede spyeverlerlngt xljn di ecvata verelschlen voor een ge zond lichaam Geen b lero hulp hIerbB dan WRIGLI if S KAUWGOM Overat ve krijg Pt tJ von 6 en va i iritt Importrurs fa u A tlnaettm OtH II g I vtna Mm en cischt schrifteli k gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Balatum fabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt lOet geëvenaard en l et is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM IS economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteering dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd Met BALATUM weet U waaraan U toe IS De breedte van 183 cM als de voordecligste maat de prijs van 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U niets arandeeren Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn dat lo denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verscbillende namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht Houdt voet bij stuk het is Uw voordeeld Eischt origineele teikgevolge van doorUcfea nutten e jeuken bjj kinderen bramd any eo vuvuüde woadeia wmterhaiiden en voeteb geHprongen lippen rawe huid huidveradülfering kloven barateo iwercn open beeoen pUnltike bloedende In en uttwendiffe aambeien geneeüt mwi met Wortelboar s Zalf van Jaeoba Maria Wortelfooer Veiitr gbaar t 76 esnt bD de wfeoepani u Wertelboar e AvUkelm tM 1 üMeitiDilllal ijief schnftelt ke girantte en weigert imitaties die U aJs gelijkwaardig aan Balatum zouden worden aangegretei ladlaD Uw Uvaraaoiar vvil BaUto boaft Yreait ooi d ii hat adrea Tao dan diebtatbijctindaD wadcrearkoopar N V BALATUM Bleaafcaebl 117 Analardam Tal iS124 BRINKMAN Zn peciaal adres vooi Electr en gewone Waschmachmes en WringmachinesGoudscheweg 70 ROTTERDAM Telefoon No 5811 Wolphaertsbocht 17 CHARLOIS vanat ƒ 31 50 vanaf ƒ 10 00 WASCHMACHINES WRINGMAt HINES Onze Electi W ischin ichinei zyn van if de sti vat in weifcng te zien In piijzen v in ƒ 100 ƒ 125 f 145 ƒ 165 enz enz Zoo klaai om op de licht dUMiUcUv Mavreuw h t l ganoag van hrt gowl hoa hearlijk Uw hopja kof f ia ook imaakt maar mijn hart Hat Mndart met MIJnhaer ga bnilkt U garuat nog een kopie bat la koffie HA6 abioluut on aehadalljk ia dMi OOGAZIJN IS HIT STAOSUVfN ZOND f De statistiek wijst uit dat de sterfte grooter IS op het platteland dan in de stad ondanks alle voordeden van het buitenleven De oorzaak In de stad wordt meer zorg aan de hyyiene besteed Om dienzelfden reden koopt de huisvrouw die op de gezondheid van haar gezin Iet ook geen lossen azijn meer waarm bactenen en azijn aaltjes voorkomen maar uitsluitend den verduurzaamden BOOG AZIJN in verzegelde flesschen I Fa Dc Afed HERMArt DRAVEMAM HAARLEM J fenige fabrikant r ü iü leidmg aansesloten te worden Oudst en vertrouwdst adies Viaagt prusopgaaf zonder verpUchting Tevens Reparatie Inrichting WEET GIJ uu 40 elefoon 265 Uouda Boelekade ïlat die SanifUinose aulk een voortreff Uik middel is Voor alle i die jwak en moeifte zyn die lusteloos en zonder energie l e gwlunjr vernsoeid ayn of l j der aan pyn m het hoofd in den ru of de lenden die te moe Ztyn om t et n ofte wak om te slapen as de SanRuinose ee n opwekkend en versterkend middel waarvan de uitwerking snel en verrassend is SANGUINOSl kost p r fleseh ƒ 2 6 f ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAKTe veiknjgen by de meette ApotJiekers en goede DrogistenVAN DAM CoDe Riemerstraat 2c 4 Deo Haag a 87 Ji ai ang Woansdag 4 Jiilf 1828 mimm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEBAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK ÜUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eaz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADV£RTENTI£PHUSt Uit Gouda en omatrikaa behe n iide t t d i beaonkrinc 1 treceia OO elke ngel meer ƒ 0Ji6 Van tmltea oada en den besoi Erlng 1 lH ele 1 elke refel xa Kt D Adrairtenttfn Itt liet ZatezdagMamaier SN tt biNliik op düi pi LiefdfügheidB KtreHentiën de helft vaa den pr JS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per week 22 cent overal waar de besoixuc P loopei gceetüedt kwartaal ƒ S 15 met Zonda ixèliid d i 0 i ot4 n duffflltiks aangenomra aan o BtirMji JfABKl 8 OOUDA 1 lo q eTB den boekhandel en de poatkantn n dagelj geopend van nur AdmliUi atie Tel f lateiCa 82 Foitrekenlne MOD INËËZONPlbN MfiDËOBBLmOËNi 1 4 re cJa ƒ 2Jie elk regei meez ƒ iJft Of de voorpagina 60 hooaair Qewooe advertentittn en ii ionden mededeeUncon htf ooÉtniet tot seer geredaceerden prija Groote letten en randen woideq berelnnd naai ptaÉaniiiute Advertentiën kanmn worden insezonden door taaefthenkenmt van eollede Boekhandelaren Advertentiebureanx eia ottxe geateii en nuMen daaaa vóór de j Bureau ztjn ingekomen tcjoèlndf van opname Tenufcerd te vtfn P g M ingftvoorstell d van Hainan Mutlpr ea rede vAn den b Coiyn In Oenèv wiordt ge t ti eeri i aaii tfn 8tölisi l naai by dt evenredige vtitfgipnwooirdtgiing woidt ge mthaafd nMUi i tegeiUjk de kiozei u uwiei cuntiut zulten staan met bun gekoÉeaücn 1 Wa l betiMilt de ohoolpohtiek zaj de ItyküijeirreriïiK e weoiinacfht van lie Diiitac h lepublit k baai t aAk besch in ng vaji k gii i til hanitlihavgnig van joixlt Kti hit b teftlainiiL A slochti danthljglt mM k kuriü Vi vdUcn wanneei iy ih het y v woi t j en t hièagd vMoiJnlq k het vdiftiouw Van am lageii der bevoliiing D j jir o i ttn I Wtt vatterbamlöohe ep bovea p tytn MmmlJ unsteLlii hievönierlykj Bijja ht 1 rfoj mmg van het stra 1t hit voütBwielyk odk U kweStie van iifc i ve tuttlejil pheffmg van te doQulsbi aif ovei gen mi ten w rden HeB 14 Lgemeen tlebat over de ieg oer niK verklap ig zal hleden j eoilia ble mjuefli Mi vermia t dat B i eitschoiti graaf Westai Stegwlsvald hcholz tn Haas aan hel ilxU 7ulJen Uii ei iieimoii Onze landrgenoot ouKJ onimstet Lolyn opende rus teinfLongeiii te Geneve ley Bweede intemationalt tonfeientie voor dt fcioiiaf fmg van in en uitvoervwbodieiii enwei er kingen met een redt welke hy ïjegiai lAet een warm woonl v in welikom aan de LIegift ties vaiii dt Internajtonale Kamer van f joophan liel lie op lt l iatbte conferertti een groote hulp gegeven iheibbein De heei Oolyn conistateende dat met uit zomiering vaji Oiïli ailile Staten voor 1 Pebiuari d diooi htm gewentwhte rtseiv hebben aan 5eikond ijgiil idocih in vetlnand met i en grooteii afstaml llacht lie hoti oliyn wel lat de conferenta de la ierv s van Ohili nog zal wiUen aanntmem De heei tohjn legde iien nadruk op de mooihjkheden ii e de conferentie gie luiendie haai zitting i n dtin weig uilen s taan IK Laak dit xy te vobhrtngen heeft zoJ nwt hjkai zyji dan vtlen vain onsi op 8 Novem ber 1927 ge laolït hebben dioch leat moe lyJcheden moettn naar de hteu CoJyn meent ona niet beliommeircn ons dioel te beienktn Het IS niet alleen de plicht le£E en eersten stap tot meeiayiiiiige verdlragen he zooveti beloven voor n lodejyke oiïtwiikke ing vian de hand i ebrekfciin reii tuisschen de Staten tot een s ucces tt makem dioeh le eerste stap moet ook vertrouwtn inlboeaemen welk lei tl ouwen zoo noodaakei ijk na voor liet ecorro mi 3h herstel van Luropa en dt geheelt werelicL Het u in icÈei eerate plaats zeel nood 7aikeliyk om den ecomoraiachen toestan I met nog slechter te doen worden In mieer l an tskanaelei Mlllei heeft jihUi itucht Kijikiadav hét nieaWL kabinet ingelaid en een uitein etliuig gegeven kUi de ta w eike de njtuiwo i ejreèitng aich hee£t ooi ooD en cgeij elld Na tte ooi ioffaiji thans het DuitsciliJ lUisti en £ eiitaidiff lujvlamentèn ain I poUt en toeatan l bot W u 2U ll in weg Tah MKïiJen S aAgj beanitiwc ixiituHK iw i ypi tviu vuu Duiit he volk aooaisrdie bu le Laatste vi kteKtOK n tot luting 4 elcomen Ai is dtze K jkaregsidning m g irdet jtevoimd op diw gröniLstaig van die giioote c IJtiie toch s zij tot sj nd gefcoimen met de fcoesfammnig va n l én nlie daarvoor Ln aanmeikmj gg juiitenl ndsche pol tliek zi leii wy MBTi tit diU sver gevolgdien tt ög blijjlö n vo ijienv n kaairtMj bliijlken gev n van oaacr Vastel wtJ jnet netiiere i ti in goledé vor statmthouding te lle eal en jciteie gmljachte vah nevajKhe veire van oAs te lfc utieii fier zullen wij biyven streven njiAi on iDuitHJhilatwi Ue plakts te mii cjiii ki eren te lloen toekomen waaiop 3iett heeft en met cLe IlegeenmgenJ van te re mogendhediMi aamon te weiken aa Ïpohtieke en fonomische conaoli iatien Furopa De Rykaregieeiiiilg is overtuigd van de noutlizakeluklheid dat de bezatte gebie Ien ten spoedigste ontruimd moeten wordtn Nog aleclits anmleitólif jaai scheidt ons van den dag waarop 4le tiwee le zone zal oi ilen oivtruanwL Wanneer men echtci tlieze kwestie op de lange baan bchuift laat men tlaaranede een mooie geJegemheid vooiby gaan om de poJiitiek van In bet bramlpunlt van onze belangstel Ung wat den Volkenbond betreft staat de kwestie van de algömeene ontwapensng nu de ontwapeninig ain Duntsdhlaml tot jm by ïonderiieden is doorgevoerd Duitschlaiwl was dè eerste Staat die aondei voonbehoud zyn mstemmmg te kenmen g af met liet Amenkaansche ontwerp voor eem anti 001 logsverdrag De woreld moet nu ook GindeJyk eens luaiert da t het toch iwet aan gaart dat een groot lamd als Duntschland geheel ontavapend te miiddlen viam tot de tan den bewapeawie andere iawlen verkeert Van beaJi send belang voor de poaitie van DuitachJanri ds ook de kwestie van de hersbelbetalingien Duntschillajid is zyn ver phdltlneren geregeld en punctueel nagelko iï en De oomtna asaje van deafcunïiligen self IS van oordeel dat het Daweti plan slechts den tyddyik karakter heeft £ c llyksix ij eei ng be cliüui vt de ei Jaiig ain DuiU hlan iE t t ayn liux n m Ivet Qubten en A dK ü ten aU oen piobleean aaji elk opJoaw ng siz ilf g o lHtei mootte leWeiDde i U diJl behou 1 op d i p U l ewt4 ing op de miaikt mort 1 leurlnie ai den Staat an zlcht habjien He ll oAiani itit van trus th kp i tolu lii diig li ke Schfinwu Met l it doel zyn dus wetgc eniljj maatiie gelein t verwadhUen op het mm van n veroemgingen liijzQwfei e aanüachtS be ste de Kegeermg aai e oitjtwiikkfeluii van dtn toestand in de atecaïkoolijwliui tli 4 De nupdèwerl iniff lop iot t vanÖ giciyk teiiid ïooi d e wtrknierafer aan Wofenjsch er Hociale politiek al ïvortleiv b v lenl Het Mrstel vaJi ilflic reijtabiiUt l va teJi landbouwr is oiuvooMvaaaidelijk in het beiamg vaivjoen gtapiwli SLhen toei taniil va n iet UuitftchL oiï moet het Ryk toortga bt nemen ter vej etermg van g jsft j dibeid e bevowltor ïig v Ji étw ttclm schen gaomfsJüjg van Ji t laiylbpiyb Injt Lveneens moeten midltlolen gewondlen woi Ct fiXi om leii oogst te vergrooten en d tno geku khei eji een afzetgelrtod to vindem te veibeteoen Op tllit gt biie I moet teii end komen aan d angebrefWitelidie pryvschommt Dingen van vee graam en aaiKlappelen JV tn btreeft ook haer naai eer veiiaKw ng yan de toltarieven Met volle kracht mo t dé koJo niisartyie bevordeaxl worden in het byzondei door het verschaffen van creilieten van Uin ian duur 0 p het gebied van die aociaJe poUtEék 1 de Kyksregeftnaiig voornemens dit convent e van Waishmgton tt atificeeren liie eti k kmg heeft op Aen achtuiigHjn arbeidsdag Het wetsontiweip teu boschermimg van tten arbeider zal spoedig aan don liyksdaf wor den voopgeiegnt Het lot van die oorlogsverminktem en van de najfel ten betnekkmgtn van 001 U g slachtoffers iail wonkm verzacht De woningnoo 1 veiei Wiht een by onïkie Op elk gebied iq vruchtbaar weik slechts niogelyk m een Staat tilie rust op het fun lament van tile Grondwet van Weimai De voornaamste taak van lie Kogeeimj is op len gronidsJag vain leze grondwet m dtmo orartfiaohen zin het bewirul te voeren n eei bieid voor de republiek en haar symbolen Ai te dwmgen Wat betreft dte kiesrechöhervoinwng n Jaiwi met lage tiiritvfi iH en gjoeiieJi de neugtin tot v rdtdigingflnaaLugelon UgtiW ti laiwiein met ho g tiwievwn l t lkeni oni t kun leiijiellyikp rteLgiingeii sleohta legengaiut en vtTiilmkei dat ay op andi j e lanidei overslaan dodi het bereiken vantoiuqrrete u sultaten In October en Novennbea lietft dt oonitereMio 4ioce geha Het c M betivuie tiiiiwaaiKliiK n wanftQeir dt dtytjjtijs beieikü ipwlfcteh tlmnw vealoren omlen guan laan vöiihj len onwi lc lei aibeliïeti op ikn polttioken vooruit afm en wil van het De h ei Oolyn eindi re met zyn overtui gtng Uit te öpixjiken da t allle gieittelègeertten leu wenAch koeatfti den ieae utnftPeratie tot etn goe ll tindt tt bi eiLgon waa i nipde hy Lf rtoiieikl eiklttaiKie 3 buAhJnjlandsch Nüfcuws V r fl f i I t A NOÜRWfcCfcN n llwUiaansihe fuulexpeintie fi F en DiiitHche hulpexpeditfce misluk 1 oco i nu lk D ki flati tt ojl bodeviii VolgenatJK be iuht van tie Gftta ili Miiano is ntn Difitwpht aanbod tw D iitsche vii gtui geiMvooi £ i HtÜLng van de Italna ex peil tii tjl bew hilklfiïfg tt steller aftnge nomenj jj Van Duitiscïiie iynlj woidt tvenwel yjèfhekt tiat die ondetphandeMgen over bet zenden van deze ü editie Vwg niet geeindligkl zyn ten livenHtotken van Amundiien Het No rscsh rol Ag meJdl utt 0 lo tiiat een teieigfiti uit liom oe aan tie AJtieiiipituBtHn Imfc t ngtWclie I jacht Albion lat ciy op 15 K ftJ beiWondön lroms e bevindt eem traüd looÉ beijwdit van de yl atham ou htibben onbvangeii Htjt meteoiologitich in tituut tt lrom oe heett echtci niLctt geïioord ioodat het van ooixtee4 is dat het beracht tnet alle oa rbehowl eiiit te woiflen llht arfgwi T liautèr meldt uit Tromsoe dat de Hobby gtistennwldiag vertix fcken is naar het Berenedand met benzine voor het Italtóian sohie vliegtuig Mianiiie L dat voomentenis s bunnen enkelt diagen zijn basis op dit f rland te ve tigen Dt Maune 1 vertrok om 2 JO voon een tand langs tie NooivÜcust van NoorVvegen laiaima zuj hot vliegtuig etü verkenning m te luchting der zee doen teneLn ie na te gaan rf de geruchten idat de Latham ge voniien zou zyui juist zyn Het Nooisdho Tol Ag meldt uit Oslo dat een yner corresponden beni naar aanleiKling van htt bei cht tlat de 1 aiham op 4 4 niyil ten Nooix we ten van het Birtneiland was igfesigTialeent per fooïil yk een on lervoek lieeft ojigösteld Het waargenomen vliegtuig was een t njs achtige tweedekker dse op een hoogte van im M vloog Het vliegtug wewi den löen Juni en nirt ootds aanvankeliyk weril gezogd den ISen Juni geiai Do man die de nuidledeiLliing d sd fceonle maar de vilachvangst teiug vooj dk mededoelïnK bekend wei l De auto I teLten iuUeoi het omleiioek vooi t ctten De fLatham n It eenigt tweefk kker Le op dezen afatamd moe te gaMi iiiaöir ik wa hem te wluii dl voei te liiii öEi iK moest ulleen huiHftaarls keeren maiair ik vierde och ook leest thuis nnjn jongui Ik slak eïi schatterend vuurwerk af Niooit hebt gij ioo iets sobooaibi geaveu als die vonken tuHscheu de doultete boomen Ik stond toe te kijken met MidrceUe Ia ia iiieeHter eniwoordUc dï iougeliiiig gejaagd uie ir ineg niij ot Voone voniie komt o tsi m do tweed © plaats vitl de kuiiHtenaiir liein gt strens in dt rede Zij is iin dier tifmr als eui afgobed tn knul 7t is lau ook mun eenige nuaat boven luiar itaat m mijn harl hinr utooder t vrouw die belooW heelt lit f t n leedi imet mii e deelen tot d doo cm i liaiidten ml elkander losmau 0ii7e kindteren Sylvaip jjn sleclm geleend © schatten vritjawleJijkc vogel tr e die bn ons b iivdi oolong i niet vhegem kuiinein moar oodta h kraditig genioeg p ijn duflrtot de 1l ken u if laan en heen weven voor al ltd Is WIJ ze voor htt eerst m dt airniön klemmen weifen wij reiedïi dot 71 oiH over eiikclei laren vniwilU Hrlleai verlaten ni r die vrooiiw onzer liefde bluft bij ons alltijd Al i wij oikI © n door de wörold Vie eten zmt 19 a nüg daar ora ons aan oiiz eugd te hetnimelreai onn ons de laatste moei tevolle jaren t€i v nlaicÉaeD Zt de b iJiermeaigU die oujrf gterveo IterL lid uiii itveu tb lutf ben gciegt iid Wit iöidt dat Yvount ons oiitrou w wtrd Laai Iwjm ach v oone als lii durli Uil IS etn tabttraicir lii iv ial diQii itfugen op biem wreken Maar c nei vidroejlt net mijn jongen vvij mogen haar niet hediroewiLti Hij rtrt t k uiiGt die vingeirs door k verwarde lokken eo heinajji na veir loup van teai oogeublik terwijl yl vdin i t liii M ijinopig aansta trd idi tevergeefs afvragende w Euaroitï due va ki du ocili 700 dicip getroïkfl wis door hei vcrdwijnoii van ijn uid siethls sprak ovtr dt vfoiBw ijiitr jengd wier gemis hij re eds oo lang hacT leeren Urugoii Wai wilde ik u ooik wcier z eggLiii diUintraks f Mijn gt heugen begeeift nii Ik hiob Miij sseker overwerkt maar dal betceken nitLs Een man mo t voortarbeide n voor tiaar die hu lief liietift Haar O ja nu we M ik lu weer Hot raadwt 1 Gij ajt niei vlug van hersenen Sylvam dat gij het zoo Mpoedig ojM tefl timar ik i il lul e rf gciH ik vond miin oiidie brievi 11 we er d hnevtn aaü Mflpceille go schreven ui ik hi b Zie geiler n over gelewn he l den narfit Zij heerft ze ilti 1 bewaard gt do met hotAVr 7ij niii hefhtert O do arme liefJi wporden d tlagelljkü wordlen ver scheurd Urbain Lfèlville den ipeid houwor b oodht ik eenb onveirwacht KBUILLETON Konmgm en martelares u Il IJ had ieli iijn vuur willui aunma I UI en heil lukte liieiii iiiaar liait zoo dut IK aAii ood hem to hüli tn lue dui roowier lag etn noop halt vt r I ü o kik papier maair een paar woorden W irtA ttJLsbdar geblevtu In leven 11 dood uwe Hortentse Ik tveesbem d uarop on Inj Aeadio laioheind Ja de Inivtii iiujnetr vroutw Ik had met a iKiers bif de hand Het is ouditf roüiir r il Mireolle diidhi OM met eu toch iju d It bntveii van mij oud heol oiHl il heiriiuierde et mij de inhoud iiied otns meer van 7n daïi t bi gil e riijiju vnond Ih e want I 11 en kan oo rmet nieer hrijvt n in on dagen I letde gaat de werol hit I iir ineir diiuintr rod vergevo en miinsdien want zij wett n niet wat aij dorJi d H T haar uit tiutt leVew te ver h mnt 11 1 1 IS Iitt öTBgti dat ons tot 1 ouiuijtii di£ r s lHii piug I iank ilM had mt 7i n bo tioak een pakje door tieil vuur ge paarde twieveii genomen cai roikt luit aan Norbcrt over di tiet steiuht süioorvoeitead aannam Meester zeide hij aalraeJend 7iil ke brieveir zijn voior geen d rden bestf nid I tes 7je kjoiik heit gebiedend En 7eg daarna aan de mgé van thans hoe men woegtT lijpnilndie Ik 7al het doen ik beloof hiet u spraii de onge mian om dien krank innige tevreden te ail len maar itw vrouw üelve wil diat ik naör YvoWie