Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1928

No 16819 Donderdag a s OPENING VAN HBT NIBUW Fotografiscb Melier MODERN Markt 33 GOUDA naast het Hotel DE 7ALM boven dp hirma V ZAAL Lat op het juiste adres ft Heden overleed zacht en kalm onze lieve Moeder Behuwdmoeder en Zuster Mtvrsuw MARIA HOOB in den ouderdom van 67 jaar Gouda Dr J P TREUB J M L TREUB KlEHENSTAHL Niimegen Dr I M J HOOG Bergeijk M HOOG Kuurio G HOOG s Gravenhage TOOS HOOG s Gravenhage 16 Juli 1928 Groot Hertoginnelaan 4 Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag as op Nieuw Elk en Duinen Vertrek van het sterfhuis te elf uur Eeaige en algemeene kenniB eving 3h2 lo Voor het plaatsen onzer tecHnica rijwielen met eeuwigdurende garantie rechtstreekt bij het publiek zoeken wi BEKWAME WERKZAME tm COLPORTEURS Slechts zi die ervaring op dit gebied hebben en over prima rifirsntlBnbeschikken geheven te soUiciteerenSchrifteliike aaibiedingen aan Directie CYCLE IMPORT Rijtwi kscheweg55 te s GraTeufedge 1281 20 Abonneert U op dit blad eOEDKOOPE TREIN met 1 Vapxskcriiie t B ü rae ii van Rotterdam t m Utrecht naar Ede t in Niimegen op dl DINSDAIEN t m 4 Septambar Zie aanplak en slruüibilietlen H BROUWER DEKONING Spieringstraat 153 Gouda Ons brood werd bekroond Arnhem 1923 s Bosch 1924 R dam 1926 Dordrecht en Utrecht 1927 Marie Antoinette Konmgm en martelares 23 Leskigü minutüii Ji e onM hte e stilte m liei vertrek loen was het ylsot Manu HieTeaia ipTijnhjk gedactiten van aich afwierp luaur gdadi nan weder een plimiad aan Ik fiiiBg er op rekenen niet waar ai ons gespreit gehififtm aal bluven aelftj vwKw uwe oversien broedier Nooit zal een le ende zuel er door niii vpn vernemen Majeftteit Zj tond op opentte een ladö der c vii fta el en naim er e ai goed gevui Ie beurs mt Indien gij nog vi de wareldi waart zeide zaj op vïi idieiiiken loon zou ik u op waardiger wijae mogen be ooiicn Ihans kan ik u sle een aalmoes voor uwo arwien geivien mflar mijne dankbaarheid zfifl blijvend ijn tn zoo gij ooit voor u of anderen een gunst van ons höbt te vragen zult gi i gceii grorter genoegen kunnen loen Mijne diensten wat n 2100 gering Mitwoomdd © die monnik dat Zi geen veigfllding verdienen o aar Uwe Ma Voor de pnmitjeve en ch die baby iieet 18 er ilefht een vraag tul Het Voedselvraagstuk Als de oedt elkwestie ib opgelost met de huJp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstand hoTidiny met ouders en verpleegster Vraagt attestenboekje aan P MOLKNAAR Co WFSTZAAN MAGERHEID ïichuone volle lichaamsvormen door U l i SlUNLKs 00S1LKSCHE KRACHTPIL LEN voor Dames Wonderbare Bust B Ook voor herstellenden en iwalücen Bekroond met g ouden medailles en eere diplMna I 6 8 weken tot 80 pond toenemm Gega randeerd onschadelök Door Artsen aanbe voien Streng reSsl Vele dankbetuiffinfftfi Pröi per dooi van 100 atuki ƒ 50 200 rttuk ƒ 5 BO franco thuia onder reBttbonri of na ontvaDfr t van postwiiBcl FIUAAL OUBSKI Zeeatr 2t mn Raar liverleerl in dil H Q dup ncl d maanclttn 1284 40 t iiig volg vu doortiiTKVB Hnfltt n j uk n btt Idiwltrail brand rh an var viiü U wosdMi wtntorhuulm n vo t n g ipronfr n llppan ruwe huid huidv rKhil r rinf kUivsii bkritsn tvrnva open bee IMD ptlniykc blo d ndfl in en uttwondiri aanibei B flDMit men met WortAlboer i Z ir vu Jacob Maria Wortolboer Varin ygbaar h 76 eaot bU da verkuopcr TKn Wnrtelboar ArtiknU ftf i aULIi AUGUSTUS SN SKPTKMSKIt Sp olal anbladlnfl 6 bruihe briefkaarten met Salonfoto f 2 50 Groepen en busten iets hooger 93 Atelier geoftend van 9 6 uur Ook des Zondags j Fotografisch Atelier MODERN Maritt 33 naast De Zalm bov n de Firma T Zaal het lulata numtnar Firma O G VAN VREUIVIINGEN TELEFOON 198 GOUDA Onze Maryland tabakssoorten bewerkt van de prachtige rijpe oogst 1926 7ijn buitengewoon van qualiteit pri zen f 1 50 f 3 50 pei pond Het van ouds bekende sigarenmerk La Vsnta melange als voorheen met Havana bewerkt is weder verkrijgbaar pp s 8 cent 1283 40 VELG Waschmaohines Verstandige menschen En uis zi alleen Zi koopen een VELO En wringer meteen ttandinacliioes vanii f 43 50 Electrische vanaf fiO Ook voorradiB BO lkoapera oortan vanaf ff 2B i CONTANT en IN HUUR 40 VELO Wasclimachine IVlij L Tiendbweg 53 Gouda Maison Para Haofdstasg 7 Rotterdam Varpagingiartikain Baraati aummikouaan BraiikbandanWarmwatarzakkaii Balll prljicourant gratli BUMMIWaREM 6702 ffoTu lvccliv mi ZENUW AANDOENINGEN Zenuwen doen 7ich te meer gelden als hel licli lam verrw ikl is sltchts een algehcele verBterking zat dan resultaal hebben Irving Glst TimiDe TabletlcD z n m bun uitwerking bijzonder Itrarhtig daar zi het tdnctl vnlkonT n uive ren ni iRtlii k tiiuw gesiel tV i denkrat h lig mjk II Dl vit irui nenzijnbjz heil am liaranliii 1 r U J ndicn w 7t vK tü ïirh met t woodi r I ln t w 7c her I 11 IjpI len wij U Uw I t r R n ont vaDgst I l i il os VerkHJgbaar O J5 fl jt I sa bIJ de Dr F IRVING S GIST TAMINI TARLETTEN Met BALATUM weet U waaraan U toe is De breedte van 183 cM als de voordeeligste maat de prijs van f 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alle andere maten en prijzen betreffen imitaties die U mets garandeeren Door BALATUM aan te schaffen geeft U bli k economisch en er met van gediend te zijn dat in denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verachiUende prijzen wordt verkocht Houdt voet bij slÖThet a Uw voordeel en cischt schriftelijk gegarandeerde BALATLIM Want de ervaring welke de Balatumfabrieken als eerste op het gebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt niet geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM IS economisch mooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sortcering dessins het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd met schnfccUike girantif en weigert imitaties die U a 5 gelijkwaardig aan Balatum zouden worden aangegfttvL Eischt origineele 91 Jaapgang Woensdag 18 Juli 1928 f wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLË NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWLTK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINX VEEN ZEVENHUIZE2 cm Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTUBPRUSt Uit Gouda ao nnatralno ahoorenda tot dan baMTgfcrinc 1 6 recela ƒ L80 elke rafel meer ƒ 36 Van 6alt n € oada en dan iMot aiawt 1 recela 1 elke ra ël meer ƒ 080 AdvertantUn in het Zaftrndecnnmaier 81 bttslag n den priia liefdadiiMde edTeitcntiln de heUt van den poüa i ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal 225 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cenl overal waar de beioigiiiK per looper gesdiiedt Tnnco per wiet per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagablad a t 0 Abonnementen worden dageiyka aaii£enomen aan oua Rui eau UARK1 SI GOUDA bij OOM agenten en loopers den boekhantlel en de poBtkantoien Oiue bureaux s n daxeMJks geopend van 0 6 uur Administxatifl Telef Interc 82 Redactie Telef 88 Portrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDBfiIJNGENi 1 4 refele ƒ UB elke racal meer IJl 0 de voorpagina 60 ft hooier Gewone advertentièn en lnj ezonden mededeeUnfan bti contnwt tot laer eredneeerden prQs Groote letters en randen worden berekend naar pUatanilmta Advertentifin kunnen worden injrezonden door tTiaeehwtkomat vtui eoliede Boakhaodelaren Advertentiebureaux en onze agenten en mortan daace Tóór da piaehrinf aan het Biireau z n mgekomen teneinde van opname venekerd te itfn Het tipoorwegungeluk by Munchen Volgen e ii meiUxDeelung der tipoorwog dureotie ruot de adhukl voor de tipoorweg lam t by München op een amb enui van het s inhuuiii dlie het signaal van vertrek van den 0 trein te vroeg heeft gegeven OOSTENRIJK Hpo4H4yn weggespoeld u tiifi utuosif Ue al w Tdim tfister uvoüiii ie rtuis van ue vrii eir iDauu üvtr i ii lengte vmi AAi M wti jge sjx eilti liet 4 poorwegveTKeer zal tmar u durectie d er spporwcgen verklaiun ttn uaiuim vau net goed renv voer t enige iL a wairdfiu ooderbrolEieci terwijl het peraoueuverkeer Ooor overAtiippein aun den gang zibl wareben ge tioiiuieu 1 RANKRXJK l jen vlucht van Brest naar NeW Yurk De transohe vlieger Parut zal rijdag ot Waterdag meit het watervliegtuig La i legatte voojde vlucht van Breat naar New York atarteai Mi at vliegtuig kiygt een kortegolf radio toeïtel aan boonL ZWITJSERLAND Hitte en Onweer In de beoigatiileken van ZfWitaerland vallen s nadhts hevige o niwede rs Oveidag is tet aeer warm ochtends om zever uur s het gemiK Ul al 26 gradlen C iin de bchaduw ZUIÜ AM£RUU Generaal Ubregon verpiot ru 1 e tue ime geKOfaen prQatdieot van ivitxi genemaj ubr QD is gister iniuui Uj i nb een t a9ucet lu eenreBuuurant ved iiK Qi l 1 q oa ter w ra ge HFiftiteerdi Hat belri€ht van eten cnoorüi heeft m Ue sitad M xim groote opWindJing Opiep antertanQ A m aakt mdx wer biepomdi o fr de poiitieitrei gevotigeai van ue dïiadL Pre icliein4 CfliUeö heeft aidi on niadldieiiiijic nadtaï hy het gebéurde had vernoiikeri uaar ban Angel begeven de voomtiaid waar zioh b re taurfiii t lai het looïneieil was van de luiada d bevindl ien verwaciit dat preaidlenit Calies in veinbpjid met den aoodi va zajn op volger genieraal Obregon het aiinotvan prefwdient vaïi Mexico zal bli V i bezetten I t dlacter van diön moord genaamd iuflH I sioapillaTiio jh een jong oarrioatu nenteekenaieS GedUrencto die laatsbe jQireii zajn ver sUiilIende aanwlagen op hei letv a van generaa l Obregon gapleiegdi Nog in November van het vorige jaar wer een bom naair liettn geiworpen Hij kreeg toe n echter sieciitii liohte kwet suren Later werd zijn hoofdkwaitier in Mexico Ciiy gebombainSeierd Eeröt oftdaR j I keerde haj van aijn land goed Soooira naar de hoofdstad te rug Mluaaoliiii n ém Nationalisten 40 M pei uur op Onze siaai ukken ook wy elf tot den hulö toei waren kletsnat Wy kwamen den ïten Juni op hét eiiaml Bioch aan IVee honden sJuerveji in hf t paJï yt en drit by onze aanliomat op net tiland Hiei hadden w y vier daifon sneeuw itarm tn leefiikn wy van vclklproducten maar dez fflljn daar nceor schraal Den tn Juili vei tiofcken wy naai htt ejlanil I oyn en hal tien over dezö ü kilometei een ennlti tig uur weik wegens den toitan stioom in het ys Wy ha4iden niieits meei te etei er waren gtnoodzaakt etn hond te slachten Wy kook ten het vieesch in een cacaobus Den ïen 6en en en gingofi we met den iiigzak om in itn stuk dooi om de j ro p Vooili tt oe ken doch zomler iesul4aat Wy nueatei wegeiks moeheid temckeertn n i ir toyn Den l en Julli 2a ein WÜ de Krissin Wy piabeei dtn sei iiien te g ven nnai kiegen geen intwoonl Wy hSdldten diei dag een nieuwen horet moeteai tochten Om 23 uui van dien zel fden Ug Zftg wy dnt vlieg tupgen Gtluikkig was dooi len sf inken ötiüom toevallig open katei waaioo een Ier vlitgtuigen dai i kon Kett Wy moöbten alles achterliB Den I3en Juli weiden waj mot veel jfét aan de Konin baai mtvanigen lik heftf op vetzoek vd n le AmeatkaanMJhe pasaagltes een in r ge hoiwlen op de Reliance Alkn wairc tr gec tdiiltPg Ik hoop Wnnenkoit allej uit voenig in Holland te vWteMen Met een veiizoek om tórt telegiam dooi te emlen aan yn ouders fteslijt van DoniP n zyn rtiaas dait m zynisojwren eet ud mas schien een beteren indruk gteft van de moeilykheden lae ow P W men moeaten wrrden en van le fliidEtoi4 waarmee litt ge bchied 18 daa d besijeftiti uyËr sw kunnen wekflcen door e eiii tot m detajl opgesmukt verhaal Wat van Dongen in zyn ayin path akeneenvoud nmet nieedeelit maai wa dnec tie van de Spitsbergen compagnie van an deie zyde vemoKieni h eeft i dat hy l y tenüvertochit naar Biroch kapitein Sora hetleven heeft geired Deze was op em gegevenooigenbhk tus ïhen twee yfcflchu1 en ngezakt waai op Sjef hem met gfvaai vooimglen leven is by fesprongen en vvtei op vcX yi heeft weten te halen Geen WJndei lus dat bewle mannen tot hun hals toe mit walem Wat hy ook met vertelt maa wat v x i iedereen begiypelyk moet ayiii i hotzeer hetlhem aan htt hart H gegaan zyn honden t len omkomen en ten sJoitte zelfs voor oigen llyfsbehniKl te hei ben moeten opeten Deze honden die Ky als jongen ha l zien af mchten aan wit r afrachtir hy misschier heieft meeigethol pen en die nu al eenuge jaien zyn u pan waren vormden een beioem l span op Spitsbergen Dat zy m uit teki TKlcn vtaot verkeerden blijikt wel uit het mak waarmtf e l e beide eeirste dagen 230 K Aj met het span ns afgelegd Het wel jam nrter dat van Dongen de twee homlen lic by ziyn rcilidiinig nog m leven waren niet heeft kunnen meenemen dk ch het was on ten göwowlen weid I le onj n t miniytene van bmnenlareLsiche zaken v oer fge nomen en hem de lei inng opgediagen ax liet Depaitement van KolonJien Hiei Met het ovfei boord s ten der nationals ten schuilt inen thans verderen voortgang tL maken AU eerste ia de imnistei va i onderwus Fp lele aan ie beurt geki men De fascistische peih geeft tt el toe Ut hij vie heeft gedaan vooi het fat isti H h maken ler obool maai z y weipt hem vooi de voeten det hy noig te eeii het elassncismt heeft aungeihangen en bohoonk Lot den kring van littti atoren zomlat hy niet vol doende lekening hield met de eisthen die die ecuiw dei teojime k aan het omlerwys stelt Of htt met tie beitle andeie na iona isten Roeco en I ederzom lenze Men v etg op dl gaan kan op het oogenblik nog met worden gez f gd De plaats van P edele is thtins in genomen toor éen minister van econome sche zaken Belluazo dhe aU technicus de school zal vervullen van tten geest deizer ty den en op z yn beurt zal wonden viervjingen ioor len muneraJoojr profeiwar Mai tcl i die met die geoloigTwhe kernips waarover hy be hiikt op effectieve wyze kan bydrao en tot dfó üplo flhing van het vraagstuk dei i nd stoffen door de opsporing van kolen y zei en petroleum De nieuwe onder taatsswre tairissen yn alle wasechte fa scis en Het fa ci9t i he mmisteiie bestond tottJuavei UAt Mus l im die bedia ve met lietiremieiaebap izich iheeft belast met de tei lniK dei departemeiiiten an bmneiilundsche aaken hurtenlandeche laken oorlogiiiaiine liwiitvaait en de corpoiatie ttitIS een mooi oyfei zea minister e de idhciisten Cviunatu piublieke wï ken Oiano Volpi waa dt belangrijkste piifïooiilyk heul van htt kabinet In opcuadh vi n Gio litti ha l hg in 1912 met de lurken der dooi de nationfili ten kiaehtLg beKte kn MtKle van Oiichv g iloteii ydie italic ybie be iorgile De reformisti che socialist m iakte hem daarop in 19 1 tot gou vemeur van In Itohtame yn beoett ng van Alisurata leiJ oe de herovenittig der ikolome m die vo tooid werd door de mbiezjtneming van Git i in en Ohadame ten en amlej btizargde htm den t tel van graaf van Müsuiata My sohni be noemde hem tot opvolger van een minister van financiën De Stefasu en in Itze tunc tie heeft ihij de fcwestïe den oorloc sschuldeii en tie stabilisatie van de lire g if eld Hij bezat het vertirouwen dei inteit ationkd fi ranoieele weaeld was If eer iijk en nam zoodoende togemover Maissohni een viij zelf tandige positie in die voornanielyk bleok by de tabili atie toen hij terwijl Miussolina de Ine hoopei wikU tabiiisceren dty i wmt te duetten kit de italxiLihatie geschieti Ie op de basis van 90 lire m het poml Volpi va i al g uimen t Jd amtotsmoede vooral daai hef Befieer vian zyn gew eldig AreiTiog tn hoe langer hoe meemvan z jn krachten vergdo In den loup dier vorige week nu ib Volpi vn tet tooneel vewltwenen en 7yn p aats is mgettomen dooi den ambitenaar Mo=con dit eveneens omler Giolrttn z iöli heeft üpge t ikt en het alteilaatst peirfect van 1re t as Welike igevoligjen de pcrsoonsvo wiisheling aan het Italiaaniiiche deipart menit van fina n cien zo hebben op de internationale finan cien moeit afgewacht worden Ondertjs schen blijkt uit een en aiwlei zooals de lïo nrïemi e coireBpomlent dei Kohlni eht ei tiing dezer dagen opni erkte dat men te Rome behalve de zelfstandige en onafhan kelijke manmen de nationalisten tracht te veiTwijdeireni 7ij zijn in tcgen iteli ng tot dl fa iciBten litteratoren en geleerden di van fitt Iranache nationalisme het TK narchl me clericaJa s me en corporationieme bj toen overgenomS n Geiïeraals 7on lie soldaten probeerden kij de fascisten als zoodanig te gebruiken Tengei lge van de MattpjttI affaire v aarb M its oluni zelfn net mipjt teiie van binnenland whe zaken aan Fetler zonn afstond maakten zy opigang en gev n aan het fa WitHme een staatsideaal Ut het oorspronkeiijlt ala auivei par yleger n de hand van een oondottitere heelamaal niiet be zat Nadat de toestanden weer kaimrr wa inqgeljjk ze in het viiegtuig op tt m men Kooduit e afigiemaakt moejtttn wonien De Oitta dl Malano heeft aangeboden de w lai de d ti honden te veigwHlen Het kast echter heel wat tyd oei een upan weer zoo afge licht en in conditie i gebracht aU met dit vpan het geval waw I on slotte geeft van Dongen s reiaaa ook een whets van te ystoestanden aan ilten laml van liet pakys jn tto zomet inaamien welke verkhiart waaiom het met mogelijk is geweest de gioep Vigüem ret sletlee ipedit es af te halen MU aU Sora er van Dongen de gioep gevonden hadden wat met mogelyk waa omdat zy mtU s cheii ver ihiai het O wa i afgedreven haildtn zy na het veilies hunmei honden toc i wei I ig of mets Uit leddinig van dit vyftaj kun nen ondernemen DUITSCHLAND SlachtofterM der warmtt De onwedeis van goteienimoht lÏN na byheid van Beilyn brachten eindelyk dj oo met smart veiiwaohte afkoehr tot 23 gra s deii in de schaduw Doch men voorspelt een onmiddellylken terugkeer tot de hondadi gbn In en om Berlin zyn giisteiin 43 pei sonen door de hitte flauwgevallen van wie er vner stierven Ken oode dame ib door de hitte krankzinnig gewonden en mjest m een gestioht worden gebracht Onweder in de Paltü BUITENLANDSCH NIEUWS De aware onwed irs die Maanruag en den doaropvoligenidien lUbcht in t Zuiiden vun fe Falls hebben gewoedi hehlwn een orbere kenbaie schade aangenlcbt en nenochenlevena gjeeiacht NOORWEGEN De achlpbreufcelingen van de Ifa1ia Ken rapport van Sjef van Dongen De directie van te Neideilandsehe Spitsbergen t ompaignit heelt van Dongtn gi lukgewenscht met zyn beboiuc en tenigketr ip Spntsbeigen on van hem met zyn dank Ijetuiiging een koite beschryvin ontvan gen van den kranügen tocht d c Sjet met kapatein Sora gemaakt heeft naai het eiland Poyn De dwectie waib zoo viierdei yk aan dt N R ürt te veiigunnen di lappont af te dirukken Het luidt als volgt Den ISeai Juni vertrokken wy mt t ten slede van de Noort kad p van Noordoo itlai tl 1 Juni moesten wy Varminig de Dftn lie Ie derde man van het tiroepjt voiindie Keil op kaap Platen wtgens sneeuwblimdhe I achterlaten met oen uitrusting van 20 da gen In deae twee dagen w aren wy 230 K UI vooruitgekomen Don 2KX n en 21lh kwamen wy echter niet verder i n tot naby kaap Bruun wegens ien slechten toes an van het yb Den 22en piobeerden wy op het pak yt te komen met een uitrusting voor drie weken doch moeatein onvt rri rfitetzikf weer keeren Den 23eii vertrokken wy net een uitrusting van acht dagen Deze uitniLting bleek nog te zwaau wy moesten ck heitt achterlaten Wy hdhotcn tengev uigf van echt ys en veel open water naet meei iUn Ie Herzheum wenrd een landbouwer met eiya woe paardwi door den blikaem gedood en zijn zoon gewond Te Nieder Oppeii bach Insheim Llrrweiler en Esaingen brandiden woningen stallen gevuJd e graanachureTi enz teng volige van het i n sjiaan van Aexi blülosem af In de wijnbergen van Ili esihei n en Sie beldiiigen uohtte de hagelslag gioote sohadip aan De viering va n de grondwetHdag te lierlyn en frankfort Nu de ilyksdag er met m geslaagd ia reeds dit jaar den Hen Augustus tot nationalen feestdag te maken wil men blylkbaai doar bizondere toebereidaelen voor het paiUmen taire voorstel iii 1929 iee ls thans de noodn ge btemnung maken De feestelykheden m den ryksdaig iy Wa een kalm verloop hebben Ds Ryksbianiier tielkt iien ag i aar i lank fort aan de Main Het zal dan tamelyk bO aar geleden zyn d jt daar n le Pauluskeik de eerste DuB tsche nationale veigadmtitg gehondeji s Op het jaaimarktteiiein aldïiar spiekeo de ï ite buiigemeestei tn de presKlent van Klei bond Hersing ei Ie oud mpnjster dl Davikl Den lag daaiop votren ook om het woorti gener aal Komei uit Weenen Soheidemamii di fetej Reinhol Hopsing en generaal von Daiml ng Elkander leeren begrijpen is de groote levenskunst esieit heeft de eenigen genoemd voor wie ik nuts weigeren mag In haar roenirijkeai Jiaani M iK veiien geluk kig kunnen niaken Ik kan n niet ge noeg danken voor die vreugde nu vrouw Zij reikla hem de hand illie zich Boo Xiild en iiaar SeitMind u ti trükte luj boog aieh daarvoor en verlifl dHaro i hei paleis VCIÏTSIE HOOFDSTUK Dien gaaisfhen dag bleef het voor höoiJd der keyjeirin gerimpeld u rachtte aan gew ohtige staatsi aken te afcbeiidotï en veTme ei l apfrjetielijk met Marie i toBiette alleten tt ajn als kon ZIJ Jhans den aanblik van düt liet lall geteat ni t verdralgein nuöair voori durend ruiwchte de eipastge taal van den kloostorhng aan hare ooren voort en talkene ook wilde 7Si mti e op dringen dat hi dien toMtantt veel te donker inzag Wais he jhiel rwluurlijk dat een vroinie monnik in wiens oogen elke zjonde le afziohiehjks wan zich dOoildTioogqn gevoelde van de o e tUl ging dalt het av€ rtreden van dods weiten zou woindien gestraft Zn ook geloofde dat de kasdiding daairboven met Bou lifitWuveii inaar hier beneden Hoe valak had au die ondeugd met zaeo zögev eren lot het laatst Ja LodHöwi XV aou vroeger sterven dsnk zi rfin loBbandig leven dan een man vaïi Eijn krachtig geötel anders had mogen ver wadi ten nuaar vooi hel overige zöu lijij êe vruiohien van het gezaiaule onkruid mei pilikken en Vwinklrijk ou wamneer hij slechts lenmaal dè oogeii ge ioien had ytr geten w at het geletbén luad door Pom padloiiT s en Dubarry 4 om loh te ver t ug n in hot opgaan eener nieuwe on die het land enkel gehiJc belool de O zeiker het zou veiliger ii n Ivaar dochterlte nog e enige jaren ondier hare bescjieirme nde vle uge1 te koemen het kiJid was nog wel heel jong om nu reeda te konii en ui Aulk een duep vti dörven omgeving maar van haarzti ve viel mets te vrezen zaj liad eei i atrenge opvoeding genoten nion had haar van dt wieg af det dteugdl leeren liefheibL en en zn ZiOQ nnniers dien goe den Daiuphijn aan hare ziide non met onbewchftrjiid staan tegen t kwaad Bamen aouden i zic voarheröiden op die groot laak hem weggelegd Een koningskroon aJ t die vain Gai luj werd niet eilken dag aangeboden Mocht IJ die weigeren voor iiaar kind en dat alleen op groaid van wat oen boetprettikor haar hadi coei erluiE terd Zn Wilde zich met hörinneren dal veel van hetgeen hij hadir had me egedeeld haar apïve röedö bekend was geweest dïit zij hem juist had onlbo den in de hiooip door hfkit te worden geruölgeeteid meenende dial een Fransöhinian geien kwaad van zijn koning en laExigenjooten na erkennen O Zoo zij had kmmein vermoAden wrik lot Aij haar tegenzionid lk moedere klonk het meuws gi ig Zijn er dian uu ai trouwpianp nen vow mij O dat hoop ik toch niet Uan zou ik iiekeic dlsudedijk he©i vTeetelijk deftig moeten a in Neten liefste gij ault uaelve luioe ten blijvein Dat 1 het beste middel aaiwtondh litet hart te winnen van hiet volk lat tn u zipe toeikosnatage koiimgiii zial zien Het houdt zelf van zonnescihijn en eaigd i een vroolijken gliiinJaoh Wio IS del tooverpiri n vroeg hal pnnsesie dat zjieh op haar arfsoot had genesteld mef graippige meuwsgierig heid He Dauphijn van Fiiamkn maar on oud wel iai niemand zelfs w broeders en asMteTs het voorloopig iiiogen weten I we ve rloiving moe een geheint tuisechen cms beiden bliy ven tol de komst van het gezantschap dat lodewljk XV mi sturen om yffi meel uwe hand voor den hehoi van Berry te vragen Mijne hand hesteajde Mane An toiiwl e en bekeek fiaoir onwill eu ng Een am imager tkandje nog ongevormd en zonder schoonheid Maar onbesclft ijfelli betooverend wapen die oogen die er adi nd op nieerzagen WoKtt vervolgd waar ij had gert Jiend buiten z jne oieirltjkheid a n medielijdtn met een jong letvfiii dtat nog kon wordlen gered KEUILLETON II Ij luadl werdtroven herhaalde zij vüorldiurend bij icii v Heel Uien muil it biel f harre iiroedorjijke bezorgd hei i mei die e a juicilu fiiieï mucniigt vOnWiii worstelen eTi tegen den mor tien Imd du oerziuohit ot erw onnen stlirte Sii aïwi dui man die zi gien xnllüo iiiin ilrilitfce diat liiaar kmd ijii kiemdoohl€T worden zou Na Iwrt ontb jt dot j in hart Jtzon derlijke vertrekken gtbruikte iitt zij het aarlsihieirto miietje 7i riffi Iwar tot zich n sloot haar onatuimig in de atmien Vloe er gij weenli nep Mane Hel w orndHt ik mi n dochtertje met lang meer bij mni zal tjeiioud en antwoordde Miaina liieresia haaBÜg hoay oogen drogende en gij weet hoeTO T ik u aüleen liefheb mipi kimt maar tk mftg niel zelfzuchtig tója gij gaal eeo beetliik lot tegemoet