Goudsche Courant, donderdag 19 juli 1928

IS Juli ia Juli Officieel 12 06 12 0 1 4 59 30 59 30 5 9 72 9 73 34 61Ü 34 60 4 47 84 47 84 j 86 10 36 IH 64 44 k 6 45 6 S6 6 55 68 42 4 66 12 4 2 48 2 4SV Niet of fideel M A 7 6 40 93 40 4 13 02 4 13 02 4 7 kleinere fihn minder minitieu nwaï met erven groote zoilg vervaaixügtl kan gemakkelijfc tuflschen ite gewone nummern door In een bioscoop g edraai I worden een veel grooter jmbliok zal daardoor worde bereikt En tlat kan todi lechts de bedoeling zijn Het KaaKbetiluit De voorzitter der commia 4ie ex art 17 der Warenwet beeft aan den Alg Nedt iivelboml miedegeiieeld biykens het jfficieel nrgaaii dier organli satie dat fabrieèten die uit haar pakhuis au en dan kazen per stuk afleveren aan levoranciiers of i ersuiM et of aan anderen deze kuizen niet vun de in bet Haasbesluit voorgienClineven meuken Sehoetien te vouraien daar een zuivelfabriek ook al verkoopt zy kaaen per stuk niet als een winkelier sly ter of venter art 2 van het Kaasbesliuit kan wonlen beschouwd 4e Orgel bespeling St JanskerkOp ihet Orgxïlconcert dat d t hcei Hcnri C J de Man hedenavorsl in de Èt Janskerk geeft zullen medewerking verleenen Mej Giista Scheepmaker alt te deji Ilaa en de beer ► Dekker Ie vk li st van het lïesulentie ui4test te den Haagi Het programma vermeldt o a voor orgel het praeludiium und fuge in d moU van J S Bach Largo uit de Fluit Sonate No IH9 Finale uit de 4de Sonate A Juiliimnt en Poatlude lin A Majeur van H de Vries Mejuffrouw Scheepmaker zal o m een Aria Kingen uit HT Udas Ma ocabüus van Q F Handel Day After Day en Love My heart longis day and ntght van Bertha Trensel Weg ener Koopman en een tweetal HollamlMche liederen te heer Dekkei eelt een Sonate in g moil van G Tartini en Ciacjonn van P Vitali dat dg Raad daarin wordt gekend waarop de Voonsitter antwoordt dat zu ks zal ge Olieden evenals dit bÜ het Electriwh bedrijf gesohiodt om zootÜoende e n vaate basis te verkrijgen waarop de b venng kan geschieden Wordt zondier böof teiyke omvi aag goedgekeurd Bii de rondvraag wiist de he r fïeneman op de achenpe boek bü de Sigarenfabriek De Voorzitter Z€ t hiervan het gevaar niet in te 2i n doch eal dit nogmaals met d n Gemeente Opzichter bespreken De hoer Van Dijk wyst op den gevaarlijken toestand by het iMissi buis waar c es avondft geen verlichting is waarop de Voor 2itter met den opzichter zal overleggen op wetke wÜoft beit mogedyik js daair een ichtpunt aan te brengen De heer Scheer zegt vervolgens dat de Zuidei lJaseldijk nog steeds in een ilechtpn Uiestand verkeert waardoor zooveel ongelukken voorkomen In andere Gemeenten voert men actie om tot spoedige uitvoering van het wegenpJan teïgeraken waarop de Vimi zitter antwoondt dat hem bekend is dat deze dyk behoort bot t e wegen i elke het eerst voor verii etering in aanmerking komen Men ia thans steeds op den weg aan het wenk toch aonder andere wegbedokking is deze niet boter te niakem De heer Scheer dringt er op aan dat Je Raad aiah in deze zal uitsprekei waarop wordt besloten tot de Gedeputeerde Staten een schryven te richten waarin op spoedige verbetering van len li k wordt aangjdfoij gen Hierna sluiting der vergatlerint t WOERDBN B H B S Woerden Uitslag der overjrangsexamens Bevorderd van klasse J naai klasse 2 G Beijen J van Dolderen An K H T A Denijs Margaretha A L Kuipw R Hadderus Ooötingih H T Ml Schoenmakers J G Sndleman R L van der Spoel A ida J de Vries Niet bevorderd 5 Bevoi dend van klasse 2 naar klasse 3 W F van ter Valk Bouman P G durg giiaaf W H Frederikze A Griffioen H A Mmkenwi Philippina J A Radix W M A Sclkoemnakers J Slinger Araiic A Smits EÜliabeUi Soeters Adamina G Vertioeff J Varnet Hendrika M Versloot C IJff L Bestebroer Niet bevoiderd 6 Bövoidei d van kla v e 3 rwar klaaie 4 H Bakker fciüzabeth M den Butter A Das Woutei ina iS ten Hoeve J J ae Jong J W van der Noordaa H C van Oosterom J 0 Schouten C H Sohouten Hendrina M Uittewbogaajd Jeonnette Zon Niet bevoiderd 4 Bevorderd tot kla 4 als toehoorster Antonia W C ICoiiing Bevorderd van Masse 4 naar klasse 5 J den Buttar L P van Dam J N B van derGrient H van der HeWe CoVnelia P Hoodenboom R K W Kuipers b IJskes S Snell man J W Th RopjiaidNiet bevoideid 1 Zi heeft 10 uur en 25 ndnuten aüxtefeeft ge wo n ni ii en in toWal H5 IK M aifgelegd Doordat 1 © J3w 6i ter uit de ko TB raakte h ieft alj eien groote omtweg geïilaaltt en 12 K M la veel gözwoBiBiïen Zif was niet efg vermoeid LAATSTE BERI€HTi DSAADLOOZE DIENST De Malinrin op aek nuur AniuniiH n 1 pi vorv vo raitter van die KuBttiscil0 r U l ülg o viiaiu8fltie üi DeneHI Iweft aait ia I l i iiiedeg l H d t te Kiu4Mtia redddngsexjKdiiie anid c r alle aiiiHUiindigh len aal tracbtea Amundsen w i edKüeti Men moH oannemon dat Aiin idtjeu Irli tot groot daden iif ataat ts en e al nienaoli en göleapd hdj db Rus aen In groot aamien alaat aicli begeve heeft omr d e giH ep di bjet meeste in gewaar velrkeeide e dm liij üfti op liet oogenbllk Wj haar bevindt Ue Krassin moet Uiaog eenige reparaties ondergntm waannedio eenaga dagen getnoeia aullen zij eeigt dan kan de Krawiin Amuuditen gaan zoeken VToorls wordt gaueld dat dte ijsbreker Malingin uclt uit het ij heeft be rïtjdi fm thaiu op saeki in naar Amuud 3 11 Mariano s been geamputeerd Naar de Lokal Anzedger uit kingsbay meldt i s dJe Kraöean Woensdag te Kingsbay aangejomien OtuiiiidxieUijk na aankomst ging d sdaeeipaarta van die Oitia to MUano aan hoard van de Kraasin om MairiatiO te oi erzoeliea mem tomland eniHtig ia aet bevroren been van Mariano moei terstoind afgezet wordten Zijl toeBMmd is thans bevredigeBd J e vïio CT Bf joesjkin treft voor reüduneen voor uiei a veriteniiingt Nobilé terug naar ftalié Naar verluidt laJ generaal Nohile hiniieii enkoJe dBge i naar ItalHü teiugkeeren Het i met bekend o NoWie teTi jgetroepen us door aijiii auperieuren of tat ivij etigener bmvneging mH spoed naar Italië terug wil gaan De moord op Generaal Obtegan Volgens berictiten uit Mexico City OTllem de asnhanger van Obregon hedeiimiiddag bijoeiiikonien in verband met helt bijeenroepen van een buitengewone aitttn van he oongre Het ma lu de bedoetmg liggen het m grea ie lateu besluiten dat Callea iiojl 2 jaar liet pretiidenWfihflp aal waarnemen Volgeiifi een medeUeeling van president Calles lijn er aaiiwi zluigen dat de katholieke kerk met den aanslag op Obreg in verlMnd staat Calle boe t de bevonkiiig apgeroepen zich pehter db Begeering Ie plaatsen t geen gehoor te sctenken aan de verfadea lijke propagajidla die wonU gevoerd ren slotte varklalart TaHes dat hij ook de geestelijke h rijvers van den moord zal opsparen Acht personen gearresteerd Uil Mexico Oity wardA genwW dat tot nog toe 8 personen erden geartesteerd in verhatid mJit dKm noord op generaal übfegon lie döjder heeft verklaordi de raoordl oiii godsdienstige redenen te he ben gepleegd Eil het zwemmen veriinniken Woensdagavond om 8 uluir ia de 28jairige gehuwde keilner Ia 50 Haoke vader van 4 kinderen wonende w Breda bij hH zwaiinien in de Leeni putte onder Dorst verdlromken Hoewel hij direct weid opgeliaald blekkjn de levensgeesten geweken Wij maken onw VELE lUIUNDEN LEZEK en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publldteltfimiddel in Gouda en omgeving ia dan de ZATERDAG EDFITE van de eOUDSGHE CBOmilT foot het plaatsen van aanvrngen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvTi n en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR n VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld n l van 1 8 gewone regels mmit ouLDKN ellic regel meer f 0 1214 mita contant aan ona Bureau MARKT SI Uiterste termyn voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral rrocf in BEBARANOEERDE OPLABE MINSTENS 6000 EX Een aanrijding Gisterenavond iheeft op de Rottei daniïche dlijik ter hoogte van de watei tor n een botsing plaats g ehad UisecJien een luxe auto en een motonijwiel Persoonlijke ongelukken kwamen niet vooi wei werden beide voei tuigen einstig besChatiigd Uitspraken Kantongerecht In de zitting van 18 Juli wenk n veroordeeld Wegens voetbal gespeöld H A I L beiden te Gouda lieder ƒ 1 subs l A de J A A N en H W C dtn E te Gou la ieder ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtr motorwet F L vai der 1 te Rotteitiam ƒ 30 subs 20 d h Wegens overtr alg jkeur hoochcemiaa 1schap van Rijnland M M G te ICtjikdnel ƒ 3 subs 2 d h Wegens overtr pol verord GouJia P M H en A E D Wegens overtr in validiteitHwet A it A V te Goutb ƒ 40 subs 20 d n Wegens openbare dronkenschap A M W J N G P en A J P aHen te Gouda J V te Woerden en P A K te Rotterdam ieder ƒ 5 subs 2 d h Wegens overtr pol verord Gouda J N te Gouda ƒ 3 subs 2 ik h Wagens overtr tnekhomtenwet J 1 te Wa ldinx veen ƒ 6 subs 3 d h Wegens fietsen zoalder Mobt J A van G te Gou iB en J de V te Bodegraven ieder ƒ 3 subs 1 d h Wegens vissohen zonder vprgunning C V te Gouda ƒ 3 aubs 2 d h hengd v v Weigens overtr pol verord Reeuiwyk A A L en L C L ibeiden te G xitlB ieder ƒ 3 subs 2 d b Wegens overtr W van S J J K en A beiden te Gouda ieder ƒ 2 subs 1 d h Wegens fietsen zomler licht C vdT der W te Reeuw k ƒ 3 eubs 1 d h Wegens overtr poi Yei dord Gnuda A van b te Gouda ƒ 3 subs 2 d h Wegens overtr W van S A M van D te Wjiddinxiveen ƒ 10 aubs 5 d h Wegens overtr motorwet T 7 te Rotterdam ƒ 6 suibs 3 d h Wegenis overtr pluimvee vei ord Reeu wyk J van Z Gouda ƒ 3 subs 2 d h Wepens overtr wegen en voetpaden in de Rrovincie Z H M H te Waddin veen ƒ 6 subs 2 d h Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Juli Pieter z v J H Rietveld en J van wienen R v n Cat w+ g 2t 4 IG Julii Adrianus Johannes i v A S Janmaat en J Streng öpoorstrimt Ij IJke d V H J C van der Snoek en E van Dalen Gr van Boasstr 59 17 Juli Joeepha bena Pieternelta d v J F M fedema en P Pons Vorstman rtr Ö Johanna Adlriana Maria d v J H Curlier en E J van Wyk van S wietenstr 7 GETROUWiD 18 Juli G C Fenverda en M S Luitjiew A Schaap en K Waasing G K NieuwJand en J Hornes J Wildschut en J Souiffre OViBRiDElDEiN 18 Jiuli Jannigje van den Heuvel geb met J Blok 56 j Agepda 19 Juli 1 uur St Janskerk Orgelconcert 23 Juli 2 uur Gemeenteiaad Agenda Padvind ri Vrijdag 20 Juli 8 uur Troepraadi 9 uur Eere raad en K en wagen van den roentekoopmian van Staveren in de Gouivve Het paard verdronk terwyl de lading groenten byna geheel verloren ging Voor den man een iheele schadepost De oudste inwoner dezer gemeente ée heor h llornemann is beden liii dea ouderdom vun 92 jaren ovejtlöden HAASTKEOHTT Gemeenteraad Vergadeilng van den Gemeenteraad op Woensdag 18 Juii 1928 voormiddags 10 uur Tegenwoordig met den Voorzitter Faron van Hemert tot jDiiugHliof alle lotlen Na opening der vengadering worden de notulen dor vorige gelezen en onveranderd goedgekeurd iDo Voorzitter doet mededeeling van de volgende ingekomen stukllfen Miilsaive van de üedeputWrde Stilten d d 2 13 JuH houdende berioht dat da va tsteühng van het vermenigvukiiigingscyftr voor de piaatselyke inkomstenbelasting voor kennisgefvang is aangenoriien Verslag van den toestand der Gemeente M issive van d Ged euteeide Staten d d 30 Möi j l tiegeleddende de goedgekeurde Gemeente i ekening 1926 Aangenomen voor kennisgeving Burgemeester e Wetilioudert bieden aan l de Rekening over 1927 welke ter visie ia gelogd I e heeren Renoman en Scheer hebber als Commissi el etlen de Rekening lfW7 van het Anmbestuur van RoozendaaJ onderzociit en stellen voor deze vast te stellen als vo gt ontvangsten ƒ ÖV Jj Ol uitgaven 4c78 97 d lie RADIONIEUWS Programgna van twden iljJversuriB ti u Diiiermualek 7 OU Lmng 7 15 Uzing De öulturecle filmi H u Opeirette De nieeiB uit Dingctt 10 u Persberiohten Huijseo 7 iO Declumiitie N C R V H u Uitaendlavond Dövetitry H 05 Variétéartiste 8 20 Populidr oonocirt 10 55 I aiii inuzie SP T EN WEDSTRIJDEN batig slot ƒ 2061 97 en de begrooUng voor 1929 s luitende in ontvangsten en uitgaven met ƒ 6205 54 evenals een begrootangwifziging 1928 zooals deize worden aangeboden vast te stel ZWEMMEN üor de a s Zojidag aJbder te houdieu ïrt ttiK vtTdstrijdqii om biet kampiociiHcJiap van tien Wt fsteilijke Politie aport Bond bewtaat iliak bellang telI iiigesdiiTeven werct door de Ie Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN len Conform besloten In verband met door de Gedeputoeide Staten gemaakte opmerkingen worden de verordeningen op de heffing en invordering van keürioonen van vee en vleevh opnieuw vastgesteld De heer VaJi iDyk vraagt of gestorven vee dat op bet ea f begiraven wordt Ook moet worden gekeurd De Voorzitter zegt dal dit volgens een uitspraak van den Hoogen Raad moet gebeuren docrf dat hij niet weet of dit door den Goudschen diienst reeds wordt toegepast Hij zegt een onderzoek te zullen installen Op een verzoek van het Gemeentebestuur van Oudiewater ineake aanvulling van de bestaamie overeenkontst tot toelating van schoolkmdeiren op de O L S aldaar wordt giunstig beschikt Deze wy zigir brt ngi met zioh het betalen van eeiU bydrage in de rente en aflossing van nieuwe ho lloka len Het verzoek van G B Gabry om het i erceel C 132 te h ren wordt aangehouden B en W stelden voor het huiis t verhuren voor ƒ 255 J e heer Schew wyst ar op dat genoemd perceel altijd een sta in den weg voor het Burgemeester en Wethouders vni gen den Raad machtiging tot het sluiten van contracten met grootgebruikers van leidingwater iDe heer Scheer vraagt of het de bedoeling ia abeeda contracten aif te sluiten zoTider teil van d e Aiifeterdaniöctie üynmasliek eii Spor v ereeniging lierjnandad te Rott dam Hatogachje Politie Sporlve re iiging ei dk lJtrwhfcidï e Puiitie SjKiirtvereeniging Tot dlea ö iadtöten betoöprt t a de bekenxle köeper van ll Z C I d heer ï C Telenburg Het progranuna der wöctetirijdeu Itiidt als voigi 5U M rugstag 50 M schoolst g Estafeltf 4 X M nja alag 50 M vrije slag Popduik fli Wi isels ag e8tafelte 4 X 50 Meter school rug zij on vriie slag H iiid TmsBw e ninuen 50 M geklfted zwommen waarvain de laatste 15 M met Tenkeling Schooijspringen Aan de nrs l 2 3 4 5 6 en 8 is liet BWkiytampioeinbcbap vertxmden Zooala wij reedö nieldliien wordt na afloop een vriendsohiappelijlien wedslpijd C Z O II do Zijl II Loidlen ge speeld weQke belooft spannend te zijn daar beide ploegen van geliike sterkte ijn Over de Zuiderzee Mej Leibbrandt na ruim 10 uur zwemmen te Enkhuizen aangekomen Kranjife prestatie l e Utrtwhlaohe zwemster mej Leiibrandt is eir in gmïaog i in 10 uren de Zuiderzee over Ie awettmnflii GistwiDorgen te 6 uur ii aaj t tavoren l © water gegaan en t 4 utir teFjikhui tm mn wal gestapt Dit iB dio eetrm vrouw die deee prefltatie verrioht Voor haar Hee alleen M ijet de Zvi Wft avcHfenromh Lrf mlen Berlün Pariis Bmanel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stoddiollm Oslo Neiw Vork Hra g Miaid Milaan Prolongatie 4 BenrsOTeriicbt 1 Ie beurs Imd heHen een kalm voorkomen evenwei werd e ai goede belangslellin uetoond voor die Philipeaahdeelen die Ond f levendige voorzetten op eeo vetder verhoogd nj iw kwamen Van de kunatzljde aandeelen wanen die meeste vast gestemd Van de buiiteinlandBche indt ieelen werden Ver Kiffk Ind wat lager genoteerd Vbor lahakheii beatondi een vaste tendenz en de Si natrasoorten werden allien hooget genoteerd hoewel zij later op dien midHag lodh naar beneden liepen Op de petrolpmiiBldeelin waren ook Koninklijken gogdi gedisponeerd hoewel de lioteeringen tooh niet veel versohiWen bij die van gisteren Van de irubberfondsen gaven Boetons een flinke be veging te zien en fegelijkerliid werden die op een varlioogd nivéa i afgodhian Rubberfondsen hadden een tJopeiWe markt doch gOl l n bier eo dtur w8 lag UIT DEN OMTREK BERKENWOUDE Door dte leerlingen Ier vier hoog fte Wassen tier O L S is ihet jaarlyfcche schoolreisje weder gemaakt Met den trein naar KJlvewmm waar allereerst de Hi versunische Kei bekeken werd Toen per tram van Hilversum liftngs Laren BLaricum en Huizen naar OudVadkerveen Zoo kr gen de kinderen een goede innlruik van het mooie Gooi In oud Valkerveen eerst wat gespeeld in den speeltuin en toen naair de Zuiderzee Als altijd werd ook nu genoten van het baden tapwyl zy dóe hieraan niet deelnamen ieh vermaakten op het mooie strand Het wai een prettige en zeei leerzame dag BOSKOOP Gl9ter geraakte in dfe Ridderbuwrt paard tot hetifti en te fcnnnc i brengen llykof erfcende dat thij zich by het beooi leelen van lie mogelijke Kevolfjen van de Miiatrosrelüii van geweld op het land zwaar hteft veigLst De criais was nog volstrekt niet overwonnen en in tal van districten stond het soyjetbestuur nog viüwel op zyn kop Stalin erkeiwie fvopeen niPt t oote besListheiitl lie noodzakelükhte id van rie nietiwjboereiïpoMtiek en waarschuwxie na hukkelykvoor de in aovjet kringen sterk verbreideopvatting als zouden de mogelukiieden v inhet indi ndtuede boerenbedrijf reedis Jiyn uitgeput BINNENLAND Directeur van het Konrnklyk Uuisarohief De Koningin heeft met ingang van 21 cbeKÊT benoe nid tot d röoteux van hel KoninkUik Uuiserdüef dr N Ja pikaft te s Ciravenhage thaitut direc Icür van li l Bureau van s Rijks He schiedkumtige Publit ü su aldaiar Prins Hendrik aal 28 Juli de peniriR iler Olyrapiache Spelen bywuuen IMiis Heii drik vertoeft dtwser dogen in Medilentourg De Prina wordt Don lU rdlag 26 döwr in l en ilaaig vfrwaehi voor zifiv btszoek iian die landbouwten toonst lliatg Zaïerdög 28 Juli begeclt Z K il zich naar Aausterttam voor de opening dw Ülyjiipisohe Speltin De Nederlandsche vrouwen in Brn ilifc en het jubiteunt van de Koningin Moeder In i Boodi chappor eau ie SaoJ itulo m Braz lb yersdiijneud Nedacland sch periodifK vfnuen wii een oproep diQor den Nederlandst iieii geza ut 111 Jiru jliü jhx C van Kapparü gefifhi tot de NeOeirljaHdflcii © vrouwen m llraBilió qui bij te dfageu tot eeu gesdneok déa te biedem aan de konuigin Moeder bij gelegetUiead van liaarjul iieuDi van 50 aar Nederlandschoiaaisburgersdiai Het Durus Kijker tFon H i e lieer Henri Ter Hali heeft beUankt als voarxitteir van het Dorua Riikersf idB w egens een comflict ii ei ov rige ledieii vun Ivet be Uiur Op navraag bt i den secretaris vaii het fleddien d r Zeefonde Lïorus Rijkers bleek het Vad dal er erneüge bezwaren legen hei bele id van den voorzitte gereaen jn die iu yelangri ke zakeji betiluilea nam zonder zijn jifedlebetj uMTs Men daarJiu te keimen Het altntractaat Een onderwerp bEj uitstek i i uhikt voor internatiooaal ovtileg Den büeenkomst te den Haaj In de Stalenzaial van het departement van Waterstaat is gisteren de jaairlijksdie bileenkflinst aiangevaiigeii van goivolmaditigd eti ingevolge art lÖ van het usHchen Nederland en de Kijnoeveri taten gesJoteo zalincon tract I e uïnister van Binueniandsche Zaken en Landbouw nB J B Ken heeft bij de opening van dietee bijoenkomst in het Dultscti de aanwezigen toegesproken lem er op gerwefflen dat bij uiistek moeilijk zijn de vraiagstukken diie zullen worden voorgelegd Ik spreek uil ondervimding zeidte de Minister want telken jare bij de behan deling van de t egrooling plegen ook a in mi vragen te wordiere gesteld Maar teven is t een hoogst intetressante arbeid die van U wordt gevergd Omdal al gevoelen ook velen xieh geroepen o er de visschetij i sprefeen yleelits wein gen ais waariijk deskundfigen m aen zoo bijster moeilijke matierie uilverkoren zijn De Nederlandjache regeiering heelt een onbegrensd vertmuwen in Thv be kwaamheid en toewijding Zij vleit zicfli dat als een oplossing kan worden gptvondein düe allen bevredigt deze slechts van T verwadït kan worden De voorzilter van de bijeenkomst ide NeriBirlandischie gevoJmfitSit gde dr lï J Lovmk beantwooipdidie evenf ns in het Duifich deze toespraak De Internationale Unie voor de Scheikundt Het coHRres geopend In de vergad rziaai der tweede l a it er m gjt tero hlend de 9de wnfeTcutie van de Inion Internationale de la Ctiéinie Pure et Appiiquèe geopend Prof Slotetairaker de Bruine heeiie namens de regeeriiig de aanwe iigoa w lkoair Den Haag zoo zeme hij is in die laagste itnaamden e zeer lïepaald het müddelpunt van internationale belangstelling en de vergaderplaats QOr internationale samenkomslen z owlat telkens eien minisier zich Meroepcn iel een inleTnaiionale vergadering namens de Regeering hegroetien Zij dtoen dat gaaime al ware hel stleebts onidat Tii i dan dïuik uu n uit ipreken voor de belung lelling die iegens oas vadeTtend wordt beioi Md en oimdat 7 daairdoor in nam e betrekking blijven tol hel geheelo mo rijk £ enuaneeerdie möRtsohirppeujkp Ie ven van wplensehap en kunst van nloreele strevingen en le iOtiïïrfhö v erk zaanheid waardoor het zoo + ikflMls gevreesde gfVaair vooir bureafncraiie in iedier geval wel zeer sterk veTmmdert De voorziller van de n ion pro eHsor Rrfist Cohen zeide namens it Hehaakn den m inister diimk voor zijn vriendelijke woordeii 7 e miin he ft to n s yr zich tot lieiu pndde om zijn iinede werk ing Ie verzoeken voor de7 e comferentie onniid ïe11iik toegerjegd Dif ve rwondeirde spr niet Immers er ün niet llfen juristett die tensliolte ïroote pheimici zajn geweest als Arago mïiar er zijn oo ï predikanten die zich op rhemlstJi gebieid verdicnsteil iik hebben eeniiaakt Spr noemde Pries le5 den ontd ekker van dezmir htof en van het xlawater Gelach De Minister nu i predjkant geweest en spr wa overtuigd dal inid ien hij iijfaa r geruiiuen tijd met lie cheimci in aanraking bleef hl één s één d©r hunnen zou worden VroaHjkheid Na ppof Oahen voerden nog het woord prof dr II B Kru t voorzitter van den Chcmisoheii aad van Nederland prof F A T C Went en voorzitteir van de Kon Aoadfemie van Wetenschappen NaimiaiiM j 1 dd 6rjlainidsi0he Regeering werden de eluemert aan de nege k onfefen e van de Union mternaliouaie de Ha Chinide ju e applit fuée en hunne daimes gi teravord in de Uidderzaal door d n Miinister van Oiiderwiis K en W mr Waszink onivangen De receptie welke zeer driüt bezodil was werd door muziek opgelnijsteilfi Democratiitche Partij Te Arnhem heeft de Demiicrat che Parii Iiaar algemeene verga ienng gehootlen nndec peesUlitum van prof mr J K HeeiPs Aan deze vergadering ging een propagan lav6rga t€iring vooraf waavm als spirkers optraden ile heer Van Gent uit Waalwyk met het onderwerp Vyf on twintip jaar coalitiepolutiek een donker hoofdstuk m ie NederlamtBche geschie le ns on de l eei van Syn uit Rotterdam met het onilerwerp Zomler ontwapenmg geen vrede Blij de bestuoiirsverkioamg werden d vijf aftretlerwle be tuursle ien herk en terwijl m de plaats van mevr Kuyken Stuuiiiian wend gekozen de heer H ijchgel te Arnhem Ka Ampele bespreking werd bc loten an de verkiezingen deel te nemen Op voorHtej an mr W H A Klmk Schuurman wwd hpt Iveginrielprogram uitgebreid met de erklarmg dat de partij dringenii lowlaakpnjk acht dut de Nett regeennH aan i tn Volkenboml het voorstel doet lat iuii st i van er sdhiiUende laralen een internationaal volkenrecht ontwerpen mf t algeheele teVKijdelatintï van het oorlogsrecht ojKial geschdien bij een internationaal p eieehti hof ki innen worden besleeht GEMENGDE BERICHTEN Itijw iel vervoer per spoor I es XHiiers Ih op Zaterdagen het teeen verdere opvoering d r Mari chka revue AUes aui Liebe MaatregeïeWvan de politie Giateiravond had aicli een groep kaIholieken bij het Gebouw voor K en W aan den Zwarteiweg m den ilaag Verzameld om te demomfltreieipen tegeo de WeenSche rCvue Aliea aus Uehe welke daar sindb Maandag j wordt opgevoerd De temonstratie blond onder leiding Mam hei raad lid luit en den heer Van Klinkiiim Onder de aan ve igemi circirfeerde een lijt l waarop handteekemngen wor den vétrzaimeld vooreen adares dlat aa don burgomieestetr zal worden aangeboden en waarin verzocht vlordt de veirdere vertooning van de revue te verbieden Tegen hedienavond is een mafesa de iHonstralJo geotrganise rd waarb ij naar dip heer Van Klinkum vwraekerdö ver over do duizend kaHholieken zulle opkoiLien Naar he t corr bureau vemeetint zullen wanneer het zich laat aanzien diat deze demonstratie e iigs ma groeiere afmetingen zafl aannejm ön dan tot duRver bef geival was door de polilie maatregelen worden gebroffen om de demonslranfen niet to dien Zwarteweg oe te laieh aaniQjezieai afliders het verkeer en de toegang lot heit geïböuw te zeer zouden worden beleitmiierd Krnstig ongeval te Bentveld bij nndvourt Auto gegrepen door een tram üisIcravoM onihlreeks half actii is te Benlyeld bij de halte van de E S M een erntjiig ongeval gebeurd waarbij drie personen zwaar en één licht gewond werden Twee autos die bij elkaar lioorden redeai door het k okslgnaej op den overweg van de E Ö M heen lie et rsle wagen Uep vrij diocb de Iweede weird door dten tramtr in gegrepen en over een afstanö v i vijtiig meteT meegesleurd In den voorop rijdenden autobevon iou zicJi iir K W L die Murall burt omeeater van Ter Aar lijdelijk wo neaidf te Ijaairleflu voortö de neeren 1 llOf enbom eu S A van Zwieten resp sewretaris en onlpranger v n T r ur en pawtoor Umgeniaar uit llaat Ifiii In diein tweedeen auto zaten de ec ngenoote van dien bvsrgenreeBfcec mevrouw De Muralt en haar dochier nievronw Itoogenboom en mevrouw v Zwieïen Mevrouw de Muralt liep een ernstige beembreuk op Erger was haar docihfer er aadi loe die zwaar gewond werd en in levensgevaar verkeert OoJ de diauffeur de heer J Viseer uit Ter ar werd zeet ernetig gekwekt i e zwoar gewonden 7AJa per lri in na j Haarl0im vervoerd en daar in de MMpwe opgesiomeii Een der and Wft kreeg slechts enkele lichte vn Vffgen De auto w rd geheel vernield De vierdaagsche afatandsmarsch De twe de d g De tweed dag van de vierdaagsche atstan lmflradi is gi teren uitsiekend vePloopen HH aantal uitvallers was 59 Met het oog op d © hitte zou van baag hel j ar xmrs in legenovorgestelde richiing word n algölegd en zou de irouu loopen over Heek Hen LÜlenput i rüesbee MooK en Heumen naar iSij Kegen terug liet is merkwaardig oni ie zien op iioe versdtillende wijzien er wordt geinaröheerd Terwiijl de eeoie groep er eoi methode van snei waiid eren op na houdt en aiohi alreedt bij het vertrek naar vorten worklj doel de andere hei luist zeer kaUu aan met beaa ihgde lange paewen De marschea bevorderen de kaane raadbdia elijkheid Wanneeif er èen wat afaaikt brengt zijn buuniMin er direct den moecU weer ni en ih er soms e Ms een eoikele door de hiUe l e angeitt dan help een kameraad lieju weer op de been Düor dt n geneeskundigen dienst warL n verscheiueine veirbaiul owten inge richt en bij Wijdten was een grooto ziekenlmlle waat o a de Roode Kruin wagen slond te wachteu De lueesle groepen hadden zioh eobter van de liulp van eiigen vetaorgere verzekerd n diiar de ongevallen ine eslal met vaii eriLstigen aard ai ini ktinnen die verzorgers hel besl aC Hei is sym aIhiok zooallw hel publiek met de marschen meejeeU Natuurlijlv zi in de Ni megenaren slerk favoriet doch daarnaast applaludlisfteert men ook hetiy voor de DutlsOhers lilnge sctien en Noren De Hagenaars w e ziich kranigI e grenadiers marcbeeren eenvoudigisohitterend Eén der Haagsclue burgerf Üe heer J J vaij Rijn was den ganschen dag nummer één LUCHTVAART liegfeeaten op Waalhaven I e lïoiierdamsclu Aero lub deeU oiUa het volgende mede uaur aanieidmg an de vliegfeesten die zij ui amen erkiiig iii i de K L M 20 21 en 22 luli as op Waatthia en organi seen De navolgende dolinaifcH e inschrijvingen ut het buitenland werden ontvangen Lady N Hea th MJss O Brien Capt Broad Mir Cooper 11 IL nri Pelre allen lingelaud Boshjns Cisetiet e elien Sebca allen België Koques Albeirt DeHmottes Paul Scordel allen Fraivkp jk Buiiendien zullen dieelnemen aan de wedstrijden de Pander loeislellen der Roilerdamsrhe Aero Club die bestuurd uilen Schniidt Orana lhr öandlbetg van Craft 11 Pamdier van Brakel ViruK allem Holland He navolgende prograimmia is Ihans deliniiiel vastgesteld Vrijdag 2u Juli 4 uur n m Aankomst dor deelne üiers aan de Stfitrvluchit op het vliegveld WaaJhaVenf Des avojnds wordt de beroemde vliq nim Wing in het Grand Theater vertoond Za terdflg 21 Juli 10 12 uur v au lloofd vedetriid l o tevlueht TTlertoe zullen 4 toesteilTlai tegelijk opsHigen 2 nO 3 uur n ift EstafeHte wedstrijfl waaTaan door groepen van 3 toestellen paarsgewijze zal wordien deelgenomen Voor deze weidstrijden wordi een parcours van 20 K M gevlogen helwélk vanaf het lerretn te voUgen is 3 Jl BO UUT nm Deinonstralievluchlen van 3 Paindör foe liellen 3 30 uur n m t itreiking van de Harmon Trophée aan l uiitenani Koppen Deïe Iropbée zal persoonlijk door Clifford B Harmon worden overhandigd Dit kun tvoorw 6rp wordt Jaarliiks aangebo ieii aan dien vlieger van elk land die hei afgeloop jaar de groolafe prestatie heeft gelevekd Dit jaar ib luitenant Koppen d © uitverkorene door zijn vludiil Tlofliand Tndié ¥ arktb ichten Veemarkt Gouda 19 Juii Aangeivoierdi in totaal 1824 sluks aarvan 440 slachtvarkens Vette van 1 Ü ai 0 31 p p levend met 2 korling Loaideïuïcihe van ï 0 27 0 2rt p p lei end wt 2 korling Zouters ven f 0 0 0 31 p p lebend met 2 korling 633 magere varkens pr van f i20h3 p wt Ö48 biggen pr van I 7 12 p st U rundereai pr van f 2riÜ 36r p St 41 nuchtere kalveren pr van f 9 13 p st 1 schaap geen noi 32 lammeren pr van f 14 17 p s 1 bokken en geiltn pr van I A t per stuk Handel in ve he varkens Londensche Zouiers en nuchtere kalveren vlug in aïle andere soarlen matig Kaasmarkt Gouda 340 partijen kaas Prijzen Ie kw m r m van f Til 5 2e kw m r m van f 45 50 Ie kw zondteT r m 44 jO zware l ri7 Handel matig 877 ponden boter loeboler van t 110 p p Weiboler van f 0 90 1 p p Handel vlug 444 parlijen eieren Kipeieren van I ri öO i per 100 stuks Eendeieren van f 5 ri SO pet 100 sluks Handel vlug Graanmarkt Gouda Tarwe f 13 25 IS 50 Rogge f 13 14 ierst f 14 14 50 idi chev f 15 50 16 Halver f 15 25 16 per 100 K G RADIOTELBGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Matige tot zwakke noordelijke tot westelijke wind Zwaar tot badf bewolkt Weinig of geeai neerslag Weinig verandering in temperatuur STAD NIKUW8 GOUOA 19 Juli 1928 Gemeenteraad De Bi i gemeester stelt z icih voor den Raad bjjeen te roepen op Maandati 28 dozer des mi klags te 2 uur zoonoodi voortzetting les nanwWags te K uur KuHie diensten Gemeentewerken tn Uouw en Woningtoezicht De heer Bakker dirwteur vun Gemeentewerken B en W stellen den Haa l vn r ovev te gaan tot een fuaie vain de two boven eiioenule dwnsten ij Jierinrwren er aan lat leeds nveermalen den wen wh hiPi toe is geuit en zij meenen iat het moment thana gunstig i S nu de vervulling van de functkc van Directeuv van Gemeentewerken vacant ia In een uitvoerug schryven aan den Uaad wijaen B en W er op dat de in elkaar giyipende belangen van tie bciwle diensten veel omvangrijker zijn dan naar buiten te vooi sohyn treecït en ij zijn van ooKioel aat de dien Jt van gemeentewerken zich moet kunnen uitstrekken over en oo ruim mogelijk gebied Hoewel bereiids maatregelen w ren genomen zonder meer in Aeze vacatiiie van Directeur van Gemeentewerken te voorzien is tij lpns het ovei wagen wi5 de icngewtzen peiwoon tot vervulling dezer vacature zoa moeten zijni by B en W de jredaohte gawekt of wellioht niet zonder dat hei belang ler genïeente hierbij werd uit het oog verloren of persoonlytke gevoelens van een reeds jaren iiti dienst der gemeente aijnden hoofdbeambtenaar zouden worden gekwetst tot centralisatie van den meergenoenwlen dienst ware teigeraken en zij zyn tot lic volgende conclu ie gekomen 1 Zij achten het gewenscht en mogelijk than tot fusie van de diensten van Gemeenrtewerken en Bouw en Wor ingtoezichtte geraken Voor de motiveerinig en de wenschelijkheid verwijaen sy len ItaatI naar hetgeen hiervoren omtrent een en ander reeds is opgemerkt 2 De kfidïing van tleaom geccntralisoerdlen nieuiwen dienst iis naar het hen wil voorkomen als volgt te regelen Wat de löidin g en de verantwooixling van den zuiver techniisdhen dienst b de afdeeMnig Gemeentewerken aangaat zouden wij hiervoor aangewezen willeri zien een alleszins bekwaam civiel ingenieur in algemeenen dienst met éiien verstande evenwel dat met behoud van diens volkomen vrijliejd van haiiidelen wat leiding van en verantwoordelijkherd voor le hem op te dra pn taak betreft toch een zoodanige onder mige bami tusiwhen Directeur on Ingenieur in algemeenen dienst wordt geschapen da nitt eerbiediiginig vaiï iedtera taak eei zoo v ille lig mogelijke samenwerking dovtr hoofdamibtenaren wonlt verkregen en gewaarborgd Daarnaast zal aan den Directeur vm Gemaentewerkfia zjjn opgedragen de adm iflistffatief teohnisohe dienst en de bchandelimgder personeelsaangelegenheden en watzij iin Qvereenatemmitig met meeitlere gemeenten zouden willen noemen de WomingdBienat inclusied het Bouw en Wonmgloeziicht in zijn vollen omvan j Hier grijpen lus in elkander die werkzaamheden en bemoeimgen op het lobied tiervolkshuisivestflngin het algemeen diü tot lusverre feitelyk bij twee diensten berustten Het spreekt vanrzoLf itat èn V Directeurèn de Ingeniieur wedeiKijtls hunne ervarinigen kennis op diit grebied kunnen uitwisacJen zoodat lie afdteelinig Bouw en V omngtoezicht op deze wijze van de fusie kan prol itaeren Xooals de Raad uit deze imPKÜLnig 1 hebben kunnen afleSden zit bij dezei ge laohtengang voor dat de teRenwo jwl ig Inspecteur van het Bouiw e n Woningtoezicht in pdeze gemeemte de heer J M Bakker worde benoemd tot Directeui vm den gecombineerden diens t en dat naast hem voor den zuiver technisohep dienst der gemeentewerken een civiiel inigenieur in algemeonen dienst woidien aangesiteld Zy hebben op de ba sis van hetgeen hiervoren als ieders taak ia afgebakend in structies ontworpen vooj deze belde hootdambtenaren Wellicht zou merken R en W op di e central satie teiilten tot besparing van uitgaven hetiüj thans of in de toekomst hetzij direct of anidlirect Hoewel zij in dit voorstel niet te diep hierop willen ingaan wenschen zij ilen Raad toch er op te wyzen dat zij e naar giestreefd hébben te voorkomen dat de totaalkosten veibon l n aan lewllijiig van de gefu sionneerde diensten d tot ial uiitgave voor de thanö bmtaande a fzond t lyke diensten overtreffen In dit verband gevien z ij in overweging het salaris van den Directeur van Gemeentewerken tewytaigen in ïiien rin out dit zal bedï agcn ƒ 5000 ƒ 5ÓO0 dat van den ingenieur in algemeenen dienst ƒ 4700 ƒ 520O met dien verstande evemwel dat de heej Bakker bij benoeming het niaximoal salaris zal gemeten Het totaal der wedden ial du be ragen ƒ 10 700 than ook maximaal ƒ 10 700 De minderheid hoewel niet afwijaend staande tegenover de voor ieelen verbonden aan centraliaatfle in het algemeen en samenvoeging van deze twee bouwteöhnische lUensten der gemeente in het bijzontier acht het tü iatip en de wijze waarop men dït fihan q meent te moeten beworksteliigen niet juist gekoeen Hi i dient vepweReniyknn g van den lang giekoesterden v ensch uitgesteld te word Ti tot ihet tijdstip waarop de functie van Inspecteur van het Bouw en Woningtoeaicht vaceert Dan ware door toevoeg ïVg van dit onderdeel der gemeentelijke bemoeiingen aan den dienst van GemaentHwerken te geraken tot fuaie onder éénhoofdSge leiding die inzon deiiheid het teohiWHcfw d l var ner itienst beheej wht Het denkbeeld dter moerderheJd voor dit tedhnische en belamgrykste deel van de taak in het gefuwLonnwrtle btdr f aen kracht te zoeken buiten ilen uiKlionaria ony die in naam Directeur wordt is naar het oordeet ller m iniilerheid onjuijit IDe Directeur van het gefut ionneerde bedrijf behoOTjt een oiïg teetde Imvi jfdlldd t hebbeh Dart alleen is een omgoficeLd veran tfwoordeHj klheid mogelijk Elk kans djt te eemger tijnt omtnerrt deae verantwoörcié lÜkheid versohil van opvtittin ontstaat dient vermeden te woixlten De meerdei hei l Schept leze kansen bij voorbaat Ook op dezen gi oml kan de nimderhoid met het voorstel niet mcdeigaan Zij dcht Üe wijze waarop men thans il e leiding van de werk aamheden bij den dienst van Gemeentewerken waaraan toegevoegd het Boufw en Won ngtoozicht wensoht te i egelen een gewro jrene die niet in het igemeentebelang is Irplaat j van cenibralisatie krtjigt men decentralisatie Ijj den techmsciien diienat van het ledrijr van Gemeentewerken want hoe gooi ook bedoeld en hoe zeer ook gepoojjd ia ieders taak in de insti uctie af te bakenen welke moaitregelen ook zijn genomen tfr bevordaring van samenwerking tussche Diivcteur an Ingenieur voor haar staat lomstoota lyk vast dat op deze wijze niet ee i eenhoofdige leiding eer ste eisch bij centralisatie wortit vepk flgen en de kiem voar verwriikkeüngen wonit gelqgil ResumeereoKle stelt het College in mpevdtrJieid den Raad du voor 1 te besluiten den afzoiwlerlyken dienat van het Bouw en Woniinytoeawht in deze gemeente op te beffen en küzen onttei w brengen bij den ilienst van G mpentewe ken 2a te besluiten aan de pe soneelsforma tie an het bedrij f van Gemeentewerken toe te voegen een Ingenieur in algemeenen dienst welke l elaat zal woiden iet Ie leiding van en de verantwoonlelijikheid voor den technischen dienist by het l e irij f in zyn vollen omvang een en amler te regeltn op de wijze als iirt ie bijgevoeitfde conoeptinsti uctie is vastgesteM b 1 suib a hienboven geoemile instructie voor den Ingenieur in algemeenen dienst bij het be lrijf van Gemeentewerken vast te itellen den heer J M Bakker In spocteurvan ihet Bouw en WoningtoeiHcht in dezBgemeente wegens opheffing zijier b trekkinft met ingang van een nader door B enW vast te stellen datunii eervol ont slag teverleenen als zoodandg vast te steMen de in concept bij dïtvoorstel overgelegde instructie voor deji Directeur van Gemeenteweiken in ilele gemeente 5 te benoemen tot Di ecteur van Gemeentewerken len heer J M Bakker voornoemd welke benoeming zal ingaan op een nader door B en W te bepalen datum 6 Het aalarisAwsimt 1Ö20 te wyzigonal volgt a tu ssM hen de groepen V èn VI onde A van het besluit in te voegen Groep Va Ingenieur in algemeen m dienat by het Ijedrijf van Gefneentewerken ƒ 4 K ƒ 5200 Groep Vh Directeur van Gemeenteweik n ƒ 5im ƒ 6600 7 te bepalen dat in afwijking van hetbepaalde on ler A sub 3a van het salari ibesluit 1920 de heer 1 M Bakker voornoemd als DiivcteUr van lïemeentewetkenvanaf zyne infunctieti eding als zoodanigzal genieten de maximaal aan deiz fnnctieverbonden wedde te i weten ƒ 500 Aan het voorste is toegevoögd e n in jtiTictie voor de beitle functionai if aen Benoeming leeraar aardrijkskunde gymnasium Tei voorziening in de vacatuie ontstaan door het aan dien heer J Kof man vaileend eervol ontslag biedt het college van curatoren by het ifymna ium den Riad onder overlegging van het advies van den Inspecteur der gymnasia ter Fbenoem ng van een ieeraar in de aanlrijk skumle aati het gymr asmm de volgenile aanbeveling aan Ie P E van Bemmel leeraar in de iia drijkakunile aan de R H B ri te Winterswijk 2e J K van Leeuwen leeraar In de aai driikskurwlle aan de R H Ü S t Appingedam B en W stellen den Raa l voor tot d benoeming over te gaan in de vei gadering vun 23 dezer en het aantal lesun n te bepalen p8 Benoeming conrector Gymnasium B en W SteMen den Raail voor in overleg niet het ooilegie van curatoren bij het g mnasium alhiier ter voorziemno in dt vacante plaats van conrector ontstaan door het vertrek van den heer L van Liempt we ens zyne benoeming te Amstenlam onder cverle iging van het aulvieg van den Inspecteur kir gymnaaiia te ibenoemen den heer Dr U J Tiele Ieeraar aan het gymmafiium in d Nederlandsche taat en lett rkunde alhier Deze benoemin ï zal ingaan op 1 September a s en onder voorwaawie dat hy geen betrekking aan een andere school zal aannemen tie hem bezet iioet ayn op uren geduremle welke er les gegeven wordt op het gymnasium waarmede de betrokkene actoord gaat Post en Telegraaf kant oor te Gouda l ijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke le afaei ders onbekendzijn Terugontvangen in de te helft dermaand Juli 1Ö28 Brieven Bimnenland Raad van ArbeSd Utrecht Til Niermeijer Groningenj De Telegraaf Amsterdam T Merks Groningen Co van ier Worp Druten Wuite Bijisaen Briieveti Buitenlandl Cawière Hansen post Helmbech Eifel DRAAGT MOOIES HOEDEI CAREL KROPMAN BBTER zijn er niet Verbreeding Kteiwegsbrug Volgens het Goudsohe Volkablad hoeft iK commifl sie van plaatseljjke werken Jn ludie genomen het plan om de Kleiwegsbrug belangrijk te verbi eeden door oen voetoad te maJton aan den buitenkant van ht C h k hetwelk natuurlijk lan weer met sen hek al worden afgesloten Het ligt in de be ioclinfï liet voetpatl breeder te nuücen dan het huidSge voetpad terwyl het ryvlak dour ie voetpaden van thans er bij te trekken beduidend grooter wordt Bezoek awi Gouda De Zuid HdlIandsohe Fe teratie vnn den Nat Woningraad heeft völigen 4 bet G V besloten om haar eerstvolgend to ign s te beleggen in Gouda Het Hgt in le beiloelin om aan dit oongres be vei bintlen oen bezoek aan de verschillowie bezienswaardigneden van ie stad De predikant svacature in de Ned Herv Kerk Naarwiü vernemeni komt in de Ned Herv Gemeente abhior een steeds sterker wordende stroöming tot uiting welke ik bestaande pretliikantsvaoatui e vervuld zou willen zien door Dh G Westmijise te Drachten Een hiertoe strekkend verzoek onderteekend met Ie namen van vele ïidmaten zal ilen Kerkeraad worden aangreboden De Film van Waddinxveen Het omterhemende gemeentebestuur van Waddinxveen heeft in samenwerking met een aantal inklustirieelen in deze gemeente de handen ipeen geslagen voor het doen vervaaidiigen van een film over Wacklinxveen een film dje natuurJyk in de ee ste plaats de groote intiu atri eele omlememin t n die Wadcliinxveen telt meeidere bekemUieid moet geiven Gisteravond draaide desaj film voor een aantaJ genoodigdien die de benedenzaal in t hotdl vn den heer Iv waak geheel vuidieji De borgemeester van Wadiünxveer Je heer P A Troost sprak een wonixt ter inleiding van döze rolprent waarin hy schetste hoe deae film mede een pronhict was van den weni wh van Wadidinxiveen s g meentu bestuur om in het belang der gemeente ineejxiere bekendheiid te geven aan het Wadddnxveensohe product Spr herinnewle eiaan hoe deze film eigenlijk n gevolg s geweest van een ibespreking ten s taulhuize van Gwida gehouden over een mogelijke atreektentoonsteWiing die niet is doorgegaan Voorta werti door den iburgenwis ter fank gebracht aan hen thie bij ile totstandikoming deze fiilm hun steun hebben verleend o a de heer Snoek secretaris penningmeester van de vereeni ging Nedertandtch Fabrikaat onder wier auspiciën de film n zee gaat en de fabrikanten die er het hunne toe bydroegen ü m deze film tp doen slagen Weldra zal deae film ook e ders wonlen vertoond en wotxlt zij to wij le wereld ingestuurd om de lof van de Waddinxveenscbe industrie in tiuropa en mogelijk d iarbu iitt n te vericontligen WatWmixveen gaat een gi ede toekomst tegemoet 200 besl ot de burgemeester moge de film daartoo bydivi en want bloei van de bodpyven vindt weerklank in de geheele gemeente Daarna nam de vertooning der film een aanvang Meer dan amlerhfllï uur werden de aanwezigen geboeid door deze lolprent lie geweldig insloeg mede ook omdat telkens tal van bekende figuren op het doek verschenen Acflitereenvölgens geeft deze film een aantal mooie kijkjes op het dorp zelf waaronder we tot onzen pyt het Oudie Doip en het poldierllan l om de gemeente misten en veovolgens een fraaii overzicht van de bediyven der navolgemle llirina s Aman ielsp j 9 en fondantfabriek van de firma C P Broer Paj ierfabriek De Sohotme Haas dir de heer van Ijange N V Houtz kgerij v h J en G Alblaj Verf en ïapaniakfabriek fa Boonatoppel en Zoon f eubelfabneken van den heer Matze een Iwdryf van indfii daad geweldllge onwang tie fabriek voor binnenbefcimmering fa A K mpkes en Co de speelgoedfaibriek van de fa Okkerse Em aantal ikiiekjes van het zwembad waarom hartelijk werd gelachien besloot de ver toonir Na de vertoonijig prat de hrer Snoelk nog enkele woorden waainin h wees op do beteekenia van d ze fHin voor Wadriinxveen noe hierdoor aan de belangtryke ibedryven m deze gemeente in de werej mecr ierp bekendheid zou wordeji gegeven De burgemeester sloot daai na met een dai woord de bUeenkomst Hy deeWe nog naae dat gepoogd zal worden een vertooliiig van de fiiHm Jn wyder kring mogelijk te maken waarvoor men een zaal In de fabriek an den heer Mabze op t oog heeft Wanneer we een oordeel over deze film milen uitsproken past daarby allereerst een woord van hulde aan het actieve genwentabejftuur eji de industrie van Wad iinxveen voor d in alle opzichten zeer verzorgde mtn die tot stand ia gek nen Het gemeantebestuur van Gouda moge ook eens Wn dit reolamemiddel voor Gou la denken loch zouden we aen opmerking van algemeenen aard willen maken n l dat le fJJm t algemeen te veel in detaM a aat om J af mv un publieke gelegeniwden zooals bioscopen en theaters te vertoonen Slechts n zeer Wein belangoteMend publiek zaJ n Kim gaan zien die anderlialf aur duurt een industrieplBats die het niet uit wuiere aMigchouwing kent Ben zeer veel