Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1928

Mo I8825I W i maken on TELE lUIZENDEN LEZE en lezeressen opmerkiaani dat er g en beter pujjllciteltsmlddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAGEDITIE van de GOUDSCilE CODIANT roor het plaatsen van aanTra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonCeeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP tl VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR W J hebben voor deze soort advertentien een speciaal tarief vastgesteld n I van 1 8 ge wone regela MKN aULDEN elke regel meer ƒ O 12 mits contant aan ons Bureau MARKT SI Uiterste termen voor ZATER DAGMORGEN 9 uur Zend vooral vroeg in GEBARANDEERDE OPLABE MINSTENS 6000 EX fel ldebe le JOP llwbronds lotfe den wiotw WO qarsndeeroi qoM K2e fdi n iümtnf pr ma kwal leiten or laaqsten prjs BRANDSTOFFENHANDEL JOH DESSINCe OOSTHAVEN Getrouwd A PIERSMA en TOOS KOOL die mede namens wederzijdsche Familie hartelijk dank zeggen voor de belangstelling bij hun huweli k ondervonden Gouda 24 Juli 1928 Krugerlaan 21 i8 n De BURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend dat ter emeentesecretane ter inzage ligi aanvragen van L BIN NENDIJK en J VAN DER MEE om VERGUNNING tot het Terrichtea Tan bakkersarbeid toaachen 8 aur dea namiddaga en 6 uur des voor middags in de perceelen resp Nieuwe haven 157 en Boschweg 58 Op DONDERDAG 23 AUGUSTAS a s des voormiddags 10 uur zal m het raad huis gelegenheid bestaan om ten over staan van den Burgemeester BEZWAREN tegen de aanvraag in te brengen Gouda 24 Juli 1928 De Burgemeester voornoemd 1347 20 GAARLANDT Nilfwas en bekwaini TIMMEILIEDEII kunnen geplaatst worden bt S G van Hof wegen Aanmelding Winkelgalerij Boschweg GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam t m Utrecht naar Ede t m Nijmegen op lil DINSDAIEN t m 4 Saptambir Zie aanplak en strooibiljetten H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gonda OnB brood werd Inkroond Arnhem 1923 VBosch 1924 R dara 192e Dordrecht en Utrecht 1927 ZENUW AANDOENINGEN Zenuwen doen zich e meer gelden als het lichiam verzw ikt is slechts een algeheel versterking zal dan resultaat hebben IrviDg s Glsl TamiBe Tabletten zijp m hun uitwerking bijzonder krachtig daar zij het bloed volkomen zuive renen tgeheelezenuw gestel gezonden krdch tig maken De vit ami nen7ijnbi Z hcilziam Garanlie Probeci md en Uw zen f i iicbn lopviond 1 wijze herstelt bet Ie uijU Uw cld tcruj m ontvangst dei led pe 1 osVerkrijgbaar n en van 10 75 ri 50 cn I bij de voornaamste Apnl eUr s er Drfic fcteti £ 1 f Iwft fHV ALOtM HOLIANISLHE HANDEL EN INOUSTHl MII IRVING S GIST TAMINE TABLETTEN KOFFIE inDIEM COED OOPE EI1T0CH GOEDE N3P raFFIEWILTMEBBEM VRAAGT DAM IWEM WlliKELIER vam nelleis hacneet i dpfie ttls een middel van wetenschap 1 Ipelijke samenstelling dat del I ziektekiemen doodt en de huid 1 I geneest Een proefilacoo tal U I overtuigen JSCrPERHALFPOniBBM E PRIJSCOURANT VOOR LEVERING IN DE Maand JULI T Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere cevallen zelfs wanneer angeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Domaniale anöiracict 20 30 ƒ 2 50 per H L 30 50 f 2 70 50 80 ƒ 2 50 Anttiraciet 20 30 ƒ 2 30 30 50 ƒ 2 50 Eierkolen ƒ 150 KacheMcolen ƒ 175 Anthraciet 10 20 ƒ 160 Geklopte Cokes ƒ 1 Grove Cokes ƒ 1 Parelcokes ƒ 1 Speciaal bevelen wil aan onze DOMINALEi lANTHRACIET Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag ol ingewanden slwhte spysvertermg verhes van eetlust zwaarten in de maag kraonpen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpvin Slagaderverkalking Pon aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien g alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmidde len moet gv met aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicg nen b firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM rS Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Igdt FRANCO HUIS ALHIER Adverteert in dit Blad L HEPPENER Lange Tiendeweg 20 Harloger Gouda Goudsmid Magazijn van alle soorten Uurwerken Goud Zilver en Optiek 100 verschillende modellen voorradigReparatie inrichting spoedig en billijk KoogAzijn ASTHMA Wanneer men U tracht een flesch a ijn te verkoopen onder het voorwendsel dat hl even goed is als Boog azi n bedenk dan wel dat dit niet waar is Wanneer Uw leven dag en nacht vergald wordt door benauwdheden op de borat en bq de ademhaling maak dan het taaie kleverige ilijm lot met e beproefde Akker Abdijiiroop Gq zuk dan spoedig bevrijd zy n van die angstige beklemming en dat verstikkende gevoeL Ook beroemd bg bronchitis kinkhoest Hiniiioest griep en influenza AKKER t ABDUSIROOP Akim wktq h JR koUe ± 230 ir i 1 50 Boog azijn is de eenlge die op flesch door sterilisatie wordt verduurzaamd Boog azijn bevat geen onztiiverheden en munt uit door zuiveren risschen smaak Fa DeNWed HERMAN ORAVEMAM HAARLEM IB Voer enuro verkrijgbaar bij Fa RENEMAN 4 v d HEIJDEN Boelekade 17 Telefoon 265 Oouda Maison Para Hoofdslaeg 7 Rolt rd in VirptglngiirtikMii agrieti 8ummikoiii n Bnuktinilin Wirmwitiriikkiii ailll prljioourint gritli HMMIWAIlEa 6702 87 Jaargang Woensdag 8J Juli i928 mimm mmm MEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOl GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enx Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTI£PBUSi Uit Oouda n oiQunkM h ihonw i tot dia bMazffcrlnc 16 recel 1 0 Un n l meu 0 Vu talten ond n dM tMioigkrioc 1 i ngèU 1M6 6lto nvd meer 0 AdwtMtUo In kat EiiC vdacnammer tt btieUiK op den pr LiefdwUrlieidMdTeitntiëD de bdft tsd prfM i l 4 M ƒ iS6 Iki IH mm M Op IMO£ZOND£N HEDi ËUNGBNt ABONNBMEMTSPRMS per kvuUal 2 26 per week 17 cent met Zondagsblail per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waat ds heMijing per looper eadUedt Fmnco per post per kwartaal f 816 met Zondagablad S 0 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Rureeu HARKl 81 GOUDA bH onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie buieaul Sn dagelSkü g eopend van 6 nur Admintatraüo Telof Interc 82 Bsdactie Telef 88 Postrekening 4gW0 de ToorpairlBn M tt twofer Gewone dTertentiën en infexooden mededeeUnfes 14 eontnet tot Beer geredooeenlen piÜs Gntote letten en randen orden berekend naar plaatanitmt AdTerteotUto Inmnen worden faiieioiidn door taadienkomat Tan eoUede BoeUundelaren Adrertentiebareaax en onze agenten en moeteo daaaa Tój r da plaaitcinc aan hot Bureau z jn inxekomoi teoeiode van opname renekerd te iHb BINNENLAND zantschap te Ohio ev i el mede dat van zulk een Uit Stockholm zyn eenige vertegenwoor digers van het ItajiaanHche gezantschap naar Narvik vertrokken om Nobile en zyn metgezellen te begeleiden Dt gezondheidstoestand van Mariano die op 20 deze een oipemtit heeft mm ten on dergaan welke na de amputatie van zyn voet onverniydelyk was geworden verbetert ge eidelyk Gisteravond wa de temperatuur De opnieuw opduikende geruchten vol gens welke de Nooa ohe vluegoi Hjllt ei l ar sen erin gesdaagd zou zyn het lyk van pro feasor Malmgren te vinden worden door de Nütrsche admiraliteit die geenerlei beves tigmg heeft ontvangen tegengesproken l JlHWorth gaat Amundïten z eken LliLaworth die Amundben op twee Tool vluchten heeft vergezeld heeft aangeboden ais Jeider op te tredeD van een expe itie welke den ontdekkingsreiziger die sinds 18 Juni Ib Hsworth heeft den Amerrkaanschen ge 7art te Oslo telegrafisch verzocht er voor te wdlen zorgen dat een vliegtuig hem in lierger al opwachten om hem naar Tromso te brengen Vandaar zal een vlucht worden ondernomen over het gi iedi waar Amundsen mch zou kunnen bevinden ZWITSERLAND en dreigende aardverschuiving Van den berg Notti Arberio by Belluizona üreigen groote rotsma a s naar beneden te storten Deakimdigen hebben na een onder zoek ter plaatse verklaard dat het noodig is dat de daardoor gevaar loüï ende dorpen ontruimd worden De bevolking van het gehut ht Rusteada weigert echfter haar haard bteden te verlaten Op het Juntïfrau Joch geland De witaeische vliegier kapiten Wirtih Is er givteinMi m goslaag il imt zyn vheg tuig niaawt het igebomw op liet Jungfta i Jwli t landen j POLbN De B s manueuvrea in het Wilnu gebied Naj r eliL KunjEir Wamzaw ski van yn conespondient te W Ina verneemt he eft op l eveil eier I itausche millitairc overhejd e en concentratie vaji gttniabiKiseapde trotjpen afdeelluïgen langh de Poolsch liitau cht givnA pliuatg gHirvoindon De Ze denwmatratie ïs bedoeld als een aint woord van Utaucn op Ie P X lache plannen tot het bouelien van logieir manoouvies n het vVjlmaigebied M ilijkh d n tu h J p M nkin iteHiOK Ktiegd op ait Uepmtenieni van buitenlandscne saKen uuint iuuiig viwi 111 1 n il UU ut Mual I Li uiiuiLui onai uepaivimm w niijri iK ot vuidaiadt aau uie itcni bi vutius vut dlL iiaitigiMkiiO re titubuak up gtiOfcAit vtirixiiülwing aoii ut Icgwiipai I 111 Mil iiviuie jWooe ueu jitvr VvttiHugtvr vroogtr KiUtóclier bii it NtüeiwiaUMii guiajusthap m lokio ici tUiiny üii vcrajitwiüordaiig af te le j t m irti virkoop aun iitii neer Viiuüt tv totbeltaooru h e4 l tiult jjoe Ut tJt h eefl gIS Itroth It tiu üt uiwaar iCT Ctronu Jt voor dttii lnöei I e heer rouiditM gmg Uaarot iiaar htt düp irtt iiont vaiti DUiletilandööHe iak u va ige zien het iidi achter dat do pirttnieait K l gou Kijksarohieï onder en imnwiiier is ingotscBiiroven op liet kadawter ew neu me proeiee die hoegrooüieid van M departöiiient kon ap vcii dt dieutTw aarder moet in dt lule dte groottö v n liet m beslag gcfliqnwaï güied noetn e ii iiioeBt de lif PT roiidél ook beslag leggen op dttil Rijksarchiel Ulier he t tijii gewpa oken njiet den lM of Hoooa inie Van Roeuiaien V rvoig€B ts deur ader Gwodefr naar den procureur geoieiraal bij den üoOL eii Raad mr lafc gegaan vraar hi het txjploil voor don taal h uitgeibracht Hierna restte liem net andiers la hel origéieel van het exploit te laten regislTt t en weiciefl om 12 u werd itel mtgfbrathte exploit op het hypo thfötkantoor in dw rtgiMtt overge hiiuO Vin foewyzing der golflengte voor len Radio omroep liet hoofdibestuur tier postenjfqi en U rah i deell iuchU Niiïir lanleidaaig van veradiaUenae pt P bt nolit i van den laagten tija aaaigaande die verdeeling der auii Nedöriund toe te wij aon gt lüengtein whijiit het nift overbodig er nog eens op t wijzen dat de I mon d Uudiu fonu oen inet a fieieel 1 tihiai 1 m h lar oaiï f re nlie It IjausoiMiie sleflit vc orstlltïii hoeift geft riiiuleerd bt treffen lo de loeiwijaing van goiflcng toflii aim dl oau lersiolieitfem lan Ka In vmiirb euhng is thans een oon Itremilau van tie vt rUgtnwt nri ireri Wper bitrokkm lanJtn Itr defni lie e De aege dei noitiDualisten ii Uiiniu vvilkc hun zetol iieW en nry Niankin lietit wti voöriüopiig len ïbiyd met het Noorden be Biecht maar nog met teiistuiui een eau It gemaakt aan aiUe moailijkliet Ltn in h ct uit gebiea le CiiiKcesohe lyk Het js be iupelyk dat Ie oxeiwinniniir lier Zuwlelykcn de po mtie van dioaen tn aanmorkelyfce mote hectt veifteirkt Zy vmmen de macht in ÜosL AiZJe waarmee de mc gendhetlen in tVeii vei iolge uitsluitönti habben te malken Wat nu de vrtemcte bbaten betreft die belangen i i CJiina hebben lez n i s iieeds aang zegul dat lc nat onalistiische le eeriniif ie zg oryrelyke vertHragen met lai g i van kracht besohouwt De machthcbber h te Nan king ineenen dat bet oTDveretenigbaaa is met CKina s soevei emiitoit Lat venliaigen in stand worden gehouden die China stempe I n tot een mimlerwaaixhige mter ol mmdei onder buitemhndische voog lij staantie re publnelk Nanking wil natuurlyk wel relaties an veinchiHerulen aard met het Irtiittnband mlerhouiden ein ovuieenikom n aangaan d oh tk tot dusver geUlerwte verdragen moe ten wonieji igeanaileenl en vervanger w i aiwlere die het resultaat zijn van omlciiHÈn delingen waunbij hnm qp voet van gelijk hewi met zyn medecontruiCtantien wotdt be iiaindieild Wet deze opvatting kaji zich Ja pan alLeu minst vei eenigen en voorail hoeft het te I okio ontstemming f wekit tUt dt Nan kling ix geci ing kort tn bomllig het Jaipanex h thnoesohe venctrag opi ie even hicelt vpi kla rci ü t aptreilon u aUtus meeneji de Japanneia niiet m 4en haaik en te Nank n IS tagen tlie opzcigg ng van t ven tia g dan ooik reoc eproteMt rd ftl a tegelijkertijd tf konjien gegeven dat Japan aame bemd IS oen revisie van t ventl raig tot een inunt van besprekimg te malken Het Jaipaa ht boawaar togen de houKÏin van de reigeenng te Nanking geldt vooral e omwtamlijrhud ddt OhiTia niet den vereiaChtcn opaegg nigs teimyn in acht heieft igenomen en dus con tractbreuk beeft gepl egiti Mansteii een alf jaar voor het verstiryton van ten eet sten termyn vim tiengaar igedureiuite i eiken het Japansch Chuineasche verdrag n kracht waa haid Nanking ien wemch tot heraienn gte kenmen moeten g vtn doch de national iiatiöohe regeering verzuim ti tot deaen stap over Ce gaan Ie lokio is men nu van oORleel dat het veixirag nu automa tisoh opnieuw tien jaair igeldïg is Jaipan beeft zich echter nnet tot dit pio teat bepaald maar oo k ingegrepen jn de lie treaokmigen tuasehon Zumc Ohina ei het Noorden Men herinnert aich wellicht diat Isjang Hsoe Liang die nn Mamlbjoerye de plaats van zym vader óen oertigen ti d geleden vermoontlien Tsjamg Tso Lui heeft jn penomen fentol jk berend was te danisen naar Nankings pijpen £ en accoond waa fei tdijk al beklonken en wel m dozen zm idat de nationalist sche vlag oote m Mandsjoerijc 70U wortlen goheschen cn aldaai tevens dnpolitieke piuwiipts van iiet Zui len het na tionaliatisohe Ohlintt aoutlen wonlen luinge harden Japaiib interventie men maig euvei denken hoe men WU is wel veiklaatbaai tiaar men te Tokio ben zeeiate jekant it tegen de uitbi kkng van elen invloed dei uïdelvken tot het Nooixfen In Mandsjoe lyo toch heeft Japan Üiizondei gi oote beian gen waaamee vele milihoenen yen ói n gi moeid en het ib te voordien dat wanneei de naOionahhten ook m het Nooixlen vrij elyk de lakens mochten uitdeelen deze belangt n ieeLyk in het gedraag zornien laken Om ecomomiLachie i otlenen verzot Japan z ch der Iialve zoowel tegstn ele plotseilingt opheilfing der verdragen als togen het al te nauwe contact tusachen de legeermg t Nankiig en den nieuwen dictator van ManxLsjoeiije Isjang Hsoe taang Nu moge Mand joeiije voor Japaji z ijn giaawicht Ai trouw blijven aan de Ghineesoh Japan chv vewliagen Zuwlelijk Ohina echter betoont zich miiwlor gettwee Al heeft Japan aangekowtigd zcli z Lch le inoad s reCht te zuHeji veischaffen em maatregelen te nemen tor b schei ming van z yn belangen nochtans geven le na tionalifrten geen kmnïp Zy hebben de Ja pansche elachen van te hand gewezen 200 lat het conflict ziiioh heeft vf rschei pt en een ematiig ontwikkolmg vaJi den toeatand met ie luitgesloten Miaacbien treectt voor China lan ook een tytlpei k van nieuwe mooi ijttche den aan Van belang is ondiertusiichen of li mogendheden wat de heizienmg dor vei dra gen betpeft al dan met e en vastaaneenge aioten oiniwïutebaar front zaïllen vormen btiiaaKieling deaer voorsleiltu j e ti ut iing ütaftan eiK ianü tdi9g dJtiut i oineiifett gesöhaeUt uiteraard uoor Ue re eering van het betrokken ian indien aan Ned rla ü aieoms eu lm ge gollieogt nkwm wwdeo ta gewt rtm Kan teao ieriialve wowti voor Huvorsum ala voor lluizeM wonieti be suiiiü ot deze gtultltngte nog iit b süliouwing kan wordlen genomeu vour toewijjïinig van de aa eiijKe i omroe i wat Nederland betreft iSvla aan beha vtnwngeii iM iniodie allio iigen van Ie iH öttjjït van de liooger genoelnde rttateiihfioafcftrontie tinitrent de mtein deiijke regeling deaetr aiangologenheid staat du8 nog met vaat Mr t A van Leeuwen t In den ouuerdwn aii 0I aren ié gismrtu ie t ralveiuiage ovefie Jeu ac hetr mir 1 A van L eiiwöu öuuraddsheer m het lidrecnialiol te Ara dtt rdttua j t Ut aamle beetleilluig van het stol felijH uversduH zal plaats hebben a Vrijdag d s voonmdüögs ten hall ii op tie Nieuwe iWgraalpiaBU teBaarn De iweede Kamervacttturedr Scbeurer De heer H Coiün heeft z in benoe mmg met aangenomen BUITENLANDSCH NIEUWS NOORWEGEN De Italia bemanning Ie Narvik Officieel wordt gemeld dat de Citta de Milaiio gisteren Kingi bay heeft verlaten koerö naar Narvik heeft gezet waar de ge redde leden der Italia bemanning ont scheept zullen worden Het sthip iul daarna naar Spitsbergen terug keeren ten emde zyn nasporingsarbeid voort te zetten Voorts wordt uit Oölo gemeld dat de Nöorsche kruiser Nor ienfikjoid en de 1 runsche kruiser btraabourg hedenavond te Iromjso zulen terugkeeren zy hebben herJiaaJdelyik Jiaar het l thani vi egtuig van Amundhen en Guilbaud gezocht zonder ech ter efenig epoor te vinden legelykertyd wordt ook het Zweedsche expeditievaartuig Quest met kapitein 1 homberg en de andere deeJnemers aan de weedsohe expedatie aan boord te Narvik verwacht In Noorsche knng n liep het gerucht dat Nobile verzocht zou hebben aan de verdere opsporingbexpedidtiet van den Jtu ssischen Ijsbreker Krassin te mogen deelnemen In verband hiermede deelt het italiaansche ge Ittanb IS hij hen teiiiraal Stembu retiu bet d oeir diagen rt edö aahge kondigde en gefiuiotiva irtte W ncbt lu gekomen dat de beer il Coiljn iü oeuoemii verklaard ia in die vacature fttslieftirea tot Ud van dö Tweede Ka liter uie benoeniuig me aanuieenit i e heer tolijn heeti evenwel wederom aeq wenaöh te Keminen gegeven oin bi n lAter 0 MnvaU vi vRaeenjpla U m d Kaïner geafidt t wordien voor te koinen op de iijst van oandidaten waarop hij gekoaen 1 Nederland en weden uatt iui i i e B gteii een y ciaai iiuiniiit r o er eu riuiiü i i wtMteng i Kate laaii in mui aiiut ayeii iiyiiti etfi het eerste Hje uut ukibOiuu van 3lota kniiii luvuisnn grt oisie van wedien zoowel wat op idge ajs auveiTttiuiies on tectmiaoüie m riuituifc Ufirtii utxji lutar aaaieiujig vau ue opening uer uiyuupjeeae i diGu Aija geheele m meerdere kleuren ar iisutiiA bewerkte iiondag bijnage vaji uen Z2 deajer gewijd aiau Nederiandi en de retaUe tussoheu Zweden eu liolhinti u nuuMuer nat m biauaij ue i gro ot IS bevat ümitrent vijïUen artikelen en ongeveer lOü lUustratiets Uwaronüer een aantail leekoumgen van ZwedjeOB je te letv ende kuusteUtOars op ia gebied lorsteu bchonoerg 1 igd Isoliwak en Hjahiter Straat Under tie af uktleii kejuioin vooi sein deringen van VniBt mlMai de Hol landötjiie provincie alsook beödlm ïjvm gen an induptne 11 vjasühieinji Ltu aardig opwt l over Ivosiingin Wilhel Die Zijn mond en zijn tong bewaart be waart zijn ziet voor benauwdheden filËUILLËTQN Marie Antoinette Koningin en inartelarei 29 l at iult gtj ook anwoorddcnjj unM ïidG hami tevredtsn te atollcJi in ai kUiiiertt mx u laten üm on ui ciai tlöf straten uie de stoet na hel havo li k doortrekt Neen utcn me op een al tau i o ma eoii enkel oogönblik v 1 ik de haiiphinc len nep Dubarry uil ik moet haar vtm nabij kunnen be wondlereii alb daar ten miHHte reden toe bestaat Daarna m ik a ook on btwuiipe d vertellen wat gii vau haar te verwachten lïebt b r Oij w et U vrouwen zijn oideilbaar n ouie beoordeeihng van andier © vrouwem 1a het met onverbltldeliik dat gij had wiUeii zeggen schcirte e Lod e vlJk Gij zijt niet lief vandaag klonk het verwntond 1 poost nuj daarover gauw door naj te otlo fieii dat ik aan het hof mag vprsohijiieti I itiiiaal werd die konine tooh ongediuldig Al8of gij niet uw óigen hofhouding ham hevd prak haj op koiidejti ooo Ik heb uw verlangen zelïs iiüjji kleik ooiib ajju u voorgtst lu vtr cbciaent Itddröin van iiiijiu gevolg tot u gebracht Ja maar allijd Uier en gij weei aiaar al It goed fc re welK een on dfjirschöid inen uiaaKt tusi enefii de lu dtMijlot wiu mui gaat tyi hui dienen bij Aitïi aan huih ontvangt Stelt giJ dan waarlijk üCo laag dat gij nuj met et iiiot de virouwe n uwer ka nierhea n gthjk wil atel eai Ik heb allea vow u over ik lub u dat sedert niaaiictetn bewegen inai t ij eischt dittiiaai hel ommogciijKe liet onniegtljjke lu rluialdt zij Waarom Oindat uwe positie ongolukUiger wij valdOh IS apraji Lodewijk r zolend Dr flikkerde iets in liaar oogon iiiaar j bediwoaig iich Alleen oor Aaolifcheid kion iij djen gr inaard tot liaar wü overhalen li c Maje steil doelt jsktx op de sehandeijjke Imndelwijaei van graif I mbal ry De koning knikle toeetemmend Waart gij sJechlb werkelijk yjjne vfTouw geweest j ben ik niet ta i e erste slaohtT offer Sire Had lin luet pleolitig be loo d mij to uilen trouwen on ik dot niet reeiite als een feit beadiottwen toen hij mil als zijne vrouw aan Uwe MaiCflUit heeft voorgebteld h h Maar ik had moedfig genoeg moeten zHJn hem in uw biiaii teg n te spre Uoiiitn urn mij dt te aohenk n daarna mag hij we elr vertrekkui ioo hij wd j f gi hebt d i gedaan f stolttrdt lit koauig hl bire antwöorddle zj laohend maar heel rusti f Morgenavond zal niLiiiaml auj meer mijn naam betftriatiMi Mag Ik da ima aan het hof ko men l Zii was 0 tKtaeii en haxe srtioone üogm bliktfii hüliii 8 i etkond sm t üd wi k gevoelde dat lü het reiebt I isit tot te goven dal hij met al l n iui gamohen adieJ maar ook zajn liuis txiiv Marie Viilomeitte djaairmede UI het gelaat Zjou slaan niaar h ij had de kracht niet langer te weigeren Nif t aailötonds dati zeide hij 1 i iar binneiikort n mder te btpakn gelege ditid M t zii WO Ssre antw oordde zij It sluw oni ftiles te btsJerven door tlian no r me r tt vorderen Ik ta ge duklig we en e waohttii Dat iM goed leainne Ireel goed siprJik de koaiing verheugd ten niinste uitstek u hebb n verkregtMi Ln mi Ku todi ZWO iTOrstandig znt iiiioel gil nuj ook beloven nadlat glj ni aarhe d gravin geiworden zult ajn pt fNi dwaiéiheü en m eer te begaan Het olk begint te morren n de hekel duiiters O bet volk sprak fle Dubarry imet die verpletterende minadhüng voor de ncdieffigen dier aarde waar door aij htenxi poogde tie doen vtsrge ten dal 2ij zelve een uocbt tul net voK was Kan iiveu u Ak nog beitom iiLören om iiju oordeel l liet is altijd tai valseli ti i ut pötwjteii birtii dat lï t en ras tlat verdelgd motsit worden sediert liet nergens andera meer toe dient dan tot he siohrijven van kladbeJirifieii tot elfs op uiK ttii onsfïtiuldig wtfcewitjo alln iH at fjSftii ander imsdmjf ideegde dan i rankrijiks grooteu konuig te vereeren 1 n ook de rol der verdirukle onschuld speetdie iUj zxM meeaterlijk dat LtKhwijK haair aUes jjeloofde wat ZIJ wilde lot trt 0tit vooir ajo wrtede midkejinmg TlKNDt HOOPDSn K Onafzienbare mienscheaniQSKa s ston desi opieengepakt oii getuige te zijn vTii den pk l ngell lUitoctit der nieu we DaniiJune binnen Panjs Alleen de leden Ier hofhouding hadden haar 110 gtzien Men wa4 tins ineuws it rig al gtjvoelde men niets warmers by dt gi danhtei aan tte jonge vreern tielinge lie ni die oogen van het volk we at de ondeud den dier verdrukken mee zou Ivengen en even haTieloo i en onbeschaamd zijn als de l ransche vorsten Wordt vervolgd ken maar ik vreesde dat ik u miju be inndion koning den held van al niijn drtwiiiien dian aanstonds inusha en uXi Me n weet Jielaas reedb overal dat h n l ii± iirry uw etshtgmiool niet is en wüit Hl mi n oOgeu wenn bclex kenl luxnil s lir klmreaidt afnietui jtu aan m litot oordeel van kleiinge 8tige iiiepitHslieNi Wartn t geeii vrouw tsiii aMiii iiiijn hol Duw imJiion ik waurUik gravin I u barry was mu gij u geiwonneai gt ven Ja ae ker aiUwoordde lod wijk 0111 luiar teivrcdeii It stellen iiiaör dat iH nu eeiniiiaal een verloren k ns vleon Dubarry Iteeft doh als een cl ieiuleliug getlragen Nadlat ik mu te j iijncn opBMSlite hoogst eideJmoedjg luid j betoond als blij vin erkelitelnkheid voor oivm keinniymwking Iieeft Uij üith niet ontaten overal te verkondnge i i it gjj lint VTOiuv met waart Zulk een man kunt gn dlaarna niet huwen En toch heb ik het in tiii in iinrtil gravin Dul arr Ie word 11 Sire klonk het zegevierend Ik versta u met iPttui heefi een broeder la jtoiïtes DnlMiirry een nver belorliijko déugniel die als tfien btde jjoar rondloopt u rngeland Maar dit niettemin aun naam en titel behoudt Ik heb hem oveir lateai