Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1928

üiuui aiHï i utii ut i göKroi eii i t ivüiiinj iu van u eu nuag en Auia ü teu uuïipuiiug up uc ueniv dtr ivouiutjili Vüor iRt Zweecteciie getyeigte uii lietUü Uiü jii Awoaeu ztJt r op pnjH getiteild wordil Oe voocaautiUiti Uüc iwuiwUirmcub uoctor iur iieau V j ijCiirijiL ov6 r de Uud uollaiuiUuche kuubi cit t i luui atriiiK i mi ueii iitul uollauidi veroverd pnoviiioien y ótwiiuiieil L de iiiecKwuarUigeareoglegglUg i i n puQJr urdkele ii houdeu £ icii bt zig mei de groote apior get eurlenib te AtiiiHierdiuiui joo bchriiU eeu der iiiiöest beitioultt bare bporiKtiuonj van Z wedett die heer Enk llergvai chel vaa het Stadioii ie SUwfeholm oiiQt üe ilollunderti aX s portsiiedieii eu na een bctjoltouwkig van de kunc eu der veiachd tlende natleu lioudl hjj nog het voor waarschJjnlijkat dat Nedealand ue iweede piiaiute aul veroveii n aji groot mtereatje vioor het Nedeilanusdi publiek is ieea airtikel over de liollaiaicle rs üi Zteothea wauiuil o a blijkt da de riiksle peraoou in liet land de heier Aretwi v er leegh ilolItttkUer is Een in Nederland wonende Zweedödie daiiie mevrouw Else Aluiquist draagt oij met een paar sympathieJie artikelen over Hollandsch faniilielevea i houdt aicli m hei bijzonder Qp ibii het m Zweden geheel onbekende ïee t Öinterklaiasaiirend Roztntentoonstelling op de Nenijto Op aansti chtiimg van den heer J H Straatati van Nes is thans m üamenwerking niet be Boakoopsche Veiling op de Nenijto een rozendemonatrabie tot stand grekomen Ze is ondergebraoht m een g iheal afg esloten ruimte m hal B en 13 een beaoek zeker overwaard want de duizenden rozen die hiet getoond worden zien er mooi uit en zij Ti ook tot een keurig geheel vereenigd mede dank zü de heeren H Hartlibb en J Bourgignon van Rotterdam en Koper uit Heetustede die geheel belaji loos hun medewerking bij de opsbeüing verleeuuien Ooii aijn de heeren uit Boskoop dank verachuldigd aan liet Nenüto bestuiur voor iaÜ i welwiHend metlewerknng Aan deze tentoonstelling hebben 22 kweekers hun medewerking verieéh l en voorts heeft de Boskoopsctie Veiling met een collectieve inzending voor d e aanikieedirg van de vier hoeken ezongd Alhoewel vr klein van opzet ia deze rentoonstdling inderdaad een waar de koningin der bloemen hoogty viert zonder inzendlingen op ander gebied l d rosen zijn langs de wanden deels tegen een achtergrond van diverse coiuJeren geg roeipeenl en in het midden geeft een fTaai gazon de noodiige rust bij al die uitbundige kleurrn en tinten Voorts zyn de rozen deels in mooie in rustige klearen gehouden vazen udligeatald waarvoor de plabeelfabriek Zudd Holland te Gouda speoaal een 250 stuk £ heeft vervaardigd De Boskooptsche Veiling toomt kasiozen in mooie kwaliteit in een der hoeken zjjn rie grootbloemige roode kleuren vereenigd aan de andere zijde de oranje en gele Linten in tie overige hoeken hebben ook verschililende polyantha tro8 rooi jeb een plaats gevonden Als mooiste groöp oranje trosroos e s aien We langs den binnenwand de prachUge Bchatterend gekleurde Lindbergh en de iets lichtere en van een wit hartje vooizieiw Golden Salmon De nog niet in den handel g 4 rachte polyantha s hier dichtbij sporten van Miss Eddth Oavell en Orleans Rose kunnen ons maar weinig bekoren vooral de eerste vinden we veel te donker van bint Ala rose trosroosje zien we 1 er weiikeluk een juweeltje n I de Marytj C sant heel licht rose en zeer m het oag luopend Dicht erbü prijkt een giw te vaas met de Mevr G A van Roasem byizondor iioai van tint a zyn we ibajig dat e spoed g bij het uitbloeien verkleurt Bij de trosroosJBt tier Bosikoopsche Veiling ien we een prachtig bouquet df j overrijik bloeiende trosroos Ellen ï oulben eon vrij algemeen bekende soort die heerlijk geurt iets at slechts zeiar aporadisch bij trosroos jes ihet geval is Ook de roserootlc MagmfKiue toont hier heel aardig te zij eveneens de nieuwe roode Pai is In het mu kïen der Imkerzude staat eengroote groep i ozensoorten nieu vier da 1924 Mooie soorten zijn hier te bewonderen o a de GWi neth Jones met zeer apartekleur ma helaas ei tecr uitziend Ook deAngèle ï fy pet treffen we hier aan maardit moet wel op een vergissing beiutte want de roos i s al m 1924 m deJi handelgekomen Haailevendig oranj igeie tint en tke mooie knopvorm zijn bijlzonder mooi Inde mukfengroepen zien we dnie scliittei eitdebouquelte vter paarsblauwe Clematis Curandi diie hier bÜEonder mooi tot hwi leohtkomen Dg i ozencollecties in het middengehelte mogen oók gezien worden o a groote sortimenten buitenrozen met stelen van ten mmste 20 c M en de groepen roodie t Srozen Heel mooi is ook e n vakje van een nieuwe roos die nog met m den han iel is n I een zaailin nr Butterfly en H A Verschuren met zeer mooie licht rose en crêmegeet getinte forsche bloemen Als mooiste nieuwe trotiroos zien we er in een klein aa je de Gloiia Mundi prachtig oranjerood die ook eenige tagen geleden in Den Haag op de tentoonstellmg zoo ie aan tacht trok Opvallende soorten in de veixh re groepen zijn o a noig de zeer licht getinte mooi gevornHie Mr Kerabergen en de Elvira Aramajo minder lo van vorm maar zeer apart van kleur De bekroningen De iury oor ka rozen bestond uit de hwren H Hartlieb J M Bourgiuiigmin H de Lftiige C Thim en P Kojper Voor de verdere afdeelin n de heei en W C Hagen J Ooöterw jJc J Boer J 151lerhroek J de Vink Anton Kluis en A Vuyk De prijaeii zijn als volgt toegekend Voor het girootste sortiment ibuitenrozen uitmuntend door kwaiStcat 3de prijs G Keva Voor het mootete sortiment buitenrozen met ateJen van ten minètfe 20 cJH Ie pffiJB H J Kersbergen Voor het grootste sortiment roz sedert 1Ö25 in den handel 2de prjje W C Ha e Voor de mooiste groep gele rozen 2itl e prya Gebr G W Toom Voor de moourte groep rose rozen 2de prijs A Spaaiigaren 3e pa ijs Gebr v d Toorn Voor de mooiste groep oranje Polyantharozen takkeji of in pot late pi fgs Gebr Kromhout 2de prijs G de Ruijter 3de prys G Kersbeirgen Voor de mooiste groep rootle Polyantharozen takken afin pot Uste prijs C van Wilter 2de pry Van Oosterwiyk 3de prij G Kersbergen Voor de mooiste groep rose Polyantha ozen takken of in pot 1ste prij C van Wi liik 2de prys D Oostei wijik 2de prys LKersbergen 3de prys G de RAiijter Voor de mooiste groe p klimrozen tokken of in pot 1ste prys Ravensberg Boei Voor de mooiste nieuwe roos nog niei in den handel 1ste prijs Anton Kluijs Voor de mooiste groep rozen vrije inzen ling 1ste prijs Gebv Ellerbroek 2de prij s B Hoogendoorn 3de prijs Gebr v d Toorn 3de pry s Anton Kluis Vo i de mooistje nieuwe Polyantharoos noig niet in den handel 1ste prys G de Ruijter 2de prys Anton KLuis 3de pryt G Kersbergen Voor de mooiste nieuwe klimroos nog met in den handel löte pnjs G Kersbergeir Voor de mooiste vaa bloemen onive7 s hiilig welke soort geen rozen 1ste piTJs Clematis C v d Willik 2de priji Chrysanthen Hoogilander Soet Aan de collectieve inzemking der Bo koopsche Rozenveiling werd een eereprijg met felicitaties der jun toegekend N R Crt KERKNIEUWS De bisschopswyding van Mgr J D J Aengenent Aen mui uk ethtienut piccn ii neiu L l im K tBJiiio eiih eiK i4unüeii e t lt j Lii uui jict üiouuiii ilauiitjiii j ui cii ii i ueel KtttajioUoü i ederlanu tuuw gt uomptlu Ha aou nci v1 1 fiUieiden vuu den bruinden bisschop hijieü lugr töiiiöi Jin grooi was loeu j woi vaii Ue üjut uei i uinoiie ü i feüeriieiipiheiü ala van die dier burgerlijiie autoriieueu de bolangsiöilmg bii üc ontroerejuue piu 4mgtieutMi ein i aan de lu alieu eenvoud piaata geiiau tiOjbea ie uitvaart iiju voorat gegajan Ue kalliedraal was loeu lot op de luatöie plaats govulu mei een groote ticiiare KörkelijKe boogwaardigheiusl c1 iOödeTB autoriteiiteiu vau laiia gewekt en siad eu verdter mei al vaii een vtiudiga iiedeii dieKïreiCrden oiu nci verlies van huu DaonlUiülïÜge ii fierder Vaintiaag was h i prachtige kerkgeybouw weer geiieel gevuld met meer n deels dltiteliliie persouon die bij de uilva airtdioii leiu vain wijlen mgr Calher legeuwoordig waren Mpaar uu he t iilite er eeüi opgewekiL steiiMiumg wani al dew3 gee itehiKe en burgerlijke uutoniteiten waren lu do teesteli k versierde kalliedraal bi eeugekoiuen om getuigeoi te iiju van üe ieldaaam indirukwekkeade p eclitig bedeu bij de wijding van den nieuw beiioenidüu bibschop van Uafarleiii Mgr Joanueb Douuiiuüub Joseph ud Aengeaeut Na de begroeting cbreed de sloe an bisschoppen mot deu wi deiing eu b eieideude geesteli keJi naar eu oaeraiueintskapel terwijl de aangers lien begroetten inet döu leestzang liccc Sacordes Na eeu korte aaubiddii bij Mei Sacraiii enl altaiir begal ï ich Mgr L Schioppa die de consecratoi was nau den biö fJioi lijken kroon öui ziich te kleeden als voor een l ooutificale Mis gebruikelijk De assisteer nde biasohoppen Mgr L Solirijne en Mgr P Hopman kleedden aioii aan het an dere al aar mei de paramenten 11 i rochet aaricl stool eo koorkop Evenals de wms onator droegen ook su hun gewaadi lu het rood de kleur van den dag He wijdeling kleodde aioli mei de aiiiiot albecjngel en stooJ die hi nog als eeaivoudig priesfCT over de borst gekruist droeg en meft den koorkap I e conseorator be ait zich naar het root Altaar waar Zijne DoorliMSitige op dein aetel deai rug gekeerd naar he Altaar plaats nam Intusachen ge leidden de aaaüste rende Biaechoppen den nujter dragende den wijdeling inci de boiuiGit op het hioofd voor den zelel vam d u conseorator Zonder zich ie ontdekken begroeten de as istoerend © Bis oliopi ni den ComsecraUor met een kleine hoofdbuiging I e wijdeling echter oivtbloolte bet hoofd en boog ü A diep neder Uaarna gingen allen naar de voor hen bestemde zetels en zetten zich daat ned er Na het gebruikelliijk c re iiKHiiee4 werd de Pauselijke lastbrierf door dien secretarib van den Coaiaeoi tor voorgelezen Hierin word getuigd 4at d e fopmeliteilen der keuïje ondlerhanden ziin en deze door den Paus zijn goedgekeurd Na de voorlezing standi de wijdeling n zijn zete op knielde voor dien conseorator en sprak het eiedsloriirulier uit In ddeai © edi Dwoer hij geboorziaomheid aan den H S oei © n de hetige Canons n belooM hij de kerkelijke eigendk ïmnen wier bestuur iipfa wordl toeverlrouwd goeo ie aulleai beheeren GEMENGDE BERICHTEN Het vU ongevïü Waalhaven Een doode vier gewonden Het ongeluk met het Fökker vliegtuïg op het vliegveld Waaihaven in R otterdtim iis met zoo goetl aCgeloopen yls men ons gi steren berichtte Zooals men in een gedeelte van onze voiige oplaaig lleeft kunnen lezen wa een Pokkeo vhegtuig bestuurd door den by de K L M gedetaoheianlen luitenant Schot opgestegen op het vlieigveld Waalhaven meit een Fokkervï iieg tu g waarin zich 5 passagiers bevonden Het pesrsiïUTeau sehndie on dat het vliegtuig in het onddepe gedteeite van de WeulIhaven viel en dat de passagiers niet ernstig gekwetst weitien Helaas heeft het ongeval zich andene toegedragen e is er zelfs een slachtoffer te betreujren Te ongeveer dirie uur stafrtte piloot Schot itiet de H N A B R een toestel van het F S type zooals de KJjJW vroeger algemeen gebruikte doch welloe ae op dit eene na verledien jaar alle aan die Zwitsersche Maatschappij voor die luchtlyn op Bazel van de hand gedaan heeCt Het ayn toestellen met vyf plaatsen welke voor deee rondvlucht boven de stad ook alle waren ingenomen tfcoor vijf dames By de start elif deed zich nJets bijzondters voor doch wiel viel het allen op dat de piloot moeite had om het toestel op voldoende hoogte te krygen voor het verlaten van het vljfigveld Het schynt dat een draaiwiml het toestel uit zyn koeis trok By het passeeo en van de achuttir aan de Noontzijde van het vliög eld was het vliegtuig nog slechtö weinige meters boven den grond terwijl het stérk naar rechts afgleeil zowlat het technisch personeel aanstonds begreep lat de piloot het niet jii bedwang ha l Aanstonds Eiprong men waaronder ook de chef van Waalhaven de heer Bouman in n gereedistaanden auto om buiiCen het veld te zien wat er met de nmohiiie verder zou geschieden De vrees was niet ongegrond geweest Want nadat het vliegtuig zeer laag over len weg lanigs de Waalhaven was geigleden kwam dit te ia g over de diaar geankerde Kynschepen Van de vier achter elkaar geankerde schepen weitlien by de eerste de Kolenmijn twee kleme mastjes vernield Daarna kwam het toestel dat nog meer naar rechts afj leed in volle vaart met den lecbtervleuigeJ tegen den grooten mast van het dei 3ohi p de 4 Jsael stroom Een geweldige slas laplinters vlogen naar alle kanten uitseai Een gedeelte van tlan vleugel was afigeslagen waanna hat vliegtuig een vijftig a zestig matei veixiler in de Waalhaven terecht kwam Alles speeJlde zich in een enkel oogenbldk af Doch op hetrelWe moment waren reeds eenige schlppera in hun joliLen gesprongen om het vliegtuig ter hulp te komen Dit bleef aanvankelijk gedeeltelijk boven water Schipper P M Pieters van de Münerva wist het eerst het vüegtuig ie bereiken De piloot was toen hij kwam aanroeien reods door een gat irechts voor naar buiten gekropen en wenkte den schipper om toch spoedig te komen daar er ich vyf passagjeis in de cabine bevonden Spoedüg lag de schipper met zijn jol voor de opemng in het vliegtuig en energiek begon hij dadielijrk aam de redding van de pas By de eerste gmj diit gemakkelyik en in een o enblilk was de eerste diame uit het gat getrokken en in zijn jol gezet Toen werd het evenwel moeiijk Het adheen of men van den schrak niet wist wat te doen of dat men elikaar verdron g in de inniiddiels beneden den waterspiegel wegzinkende cabine Zij het dan met groote krachtsinspanmng slaagde 8i 4iipiapr Pietei g er evenwel in om nog een tweede en derde dame waarvan er een aan het gelaat was gewond en een ander blijkbaar een beenf i aotuur had ibefcomen niaar buiten te halen Een van de dames de 19 jarige Mej ten Cate die slechts een hoofdwonde had maakte zioh vreeselyk over stirar daar haar moeden nog de eenSgie was die niet uit de cabine was gehaald Zij snwekte keii redders haar moeder toch nog te radden Het reddingawerk werd echter stee ls moeilijker Het toestel waarop zaoh onderwijit meeixlere personen hadden begeven om liultp te verleenen begon al vei der en verdei te zmlten Om te voorkomen tlat het geheel zou veixlwynen werd dan een tros Uitgebracht van een dei schepen om het vliegtuig daarmede oip te trakken Hiennede ging wel een kwartier of meer tyd verloren voor de vyfde dan mevr ten Gate de Lorraine HoHing uit Deventer iLit het toestel kon worden g haald Nadat het vliegtuig dangszij was igetrokken weid door het technische personeel van Waalhaven te noodklep welke zich zooals bekend in tte zoldering van de cafcine bevindt opengetrokken Met haken heeft men toen le laatste passageir naar boven gehaagd De heer Guillonooid chef van tien teohniachen dienst op Waalhaven heeft ich hierby izeer onderscheaden Hoeweil dte G G D miet twee auto s reeds ter plaatse was n dr Koning aanstonds kunsbmatigre ademlhaJdn toepaste kwam deze hulp te laat Nog gemimen tyd is men met een zuurstof apiparaat beziig geweest doch de levensgeesten waircn bij meivr iten Cate reeds geweken Met de PoHtie II werd bet lyk wegigevoend De vier overige pasaaigders waarondier twee zustena van het groote ziekenhuis werden met een auto van den GeneaskuTïdigen Dienst muur het 3iekenhuia aan den Coolaingel vervoewl nediat eerst by een der dames mej F E S Kappeyne van de Cop i pelo uit den Haa die een beenfractuur had bekomen het ibeen was gespalkt en by mej t n Cate de Lorradno Hoiling eenige hoofdwonden waren vettxmdlen De piloot dUe w einitf letsel had beicomien weri naar Waalhaivon vervoerd Het toestel wemd later met zwaardere takels itit het wmber geheochen en by het adhip X e Tweellme op het dek gezet De verslagenheid op WaaUiarven ovdr dit noodlottig onigiefval waa eer groot Men betreurde het ten oseerste dat dooi l epaalde ontstamdlghleden niet alle passagiers jn gered Ook voor püoot Schot vond men het getieurde aeer jammer Wat precies de oorzaak van het ontval moge geweest zyn men vond dat Schot er van g en aak t heeft wat er nog van te malken was Want wat zouden de gevolgen giewee aijn als het toestel eenis niet in het wuter terecht was gekomen Dat er nu eem dioode valt te betreuren had misschi en vermeden geworden aJfl men dattel k de noodklep had geopend Achteraf is echter gemakkelijk de zaken zoo te bezien Op het oogenblik van het ongeval hebben de mannen die de reddling heWben volbracht gedaan wat zij konden De mzittenden waren mej F E S Kappeyne V d Capello wonende Emmastaiaat 38 Den Haag waar de lajnes ten Cate gelogeerd waren de twee ahdere dames waren twee verpleegsters van het Ziekenhuis op de Coolsingel de dan es G van Sohiphart en C G E DoMng resp 29 en 33 jaar oiud Eiersfcgenoemde had een van de aohaudferbladen gebroken en InwendDge kneuzingen opgebopen De andere had het linHcar dybeen gebroken RADIO WIED WSr Programma voor heden ililversum a u Oniroop orkest H 15 Slolisteooanoert Kirhaus 10 80 Persbea ielUen Hulzemj 30 Leaing Ziektoveirzekormg u Conioortgeboiuw Da ven try fi U 20 7 05 Oansorkest 8 05 audlöliedijes 8 20 Operette 9 r 5 Tooneel 11 20 Danainiiuaiek SPORT BN WEDSTRIJDEN ATHLETIEK CoMipetitle sta nd vau don oudsohen AtlUeliietK Kring na üon derdlen joinpetUiedag 2e kitiBse Deadie dlag TotaalTHOR I Üouderak 11970 10 35179 52 Ülyiiipia 1 10813 00 30243 83 THOR 2 Gouderak 10214 84 29333 34 ExoelsiiOT 1 8895 31 26089 41 DOK I 8857 03 25031 1 4 Vi es et Cel I 8430 34 18425 82 3e klaese THOR I Beirigaiiiiib 8041 7 23955 1 Vdrea et CekTita 2 7504 Ö 22Ö59 Ü Vires et Coleritas 4 8337 0 15987 2 0S I 7788 9 15895 5 THOR 3 Goude ak 5285 2 15358 9 ONA 2 15318 3 iouda I 64061 13936 3 ires et Ceierifcaft 3 4366 8 12483 1 ONA 3 10425 5 Olympic 2 8787 3 8787 3 Gouda 2 3400 0 7104 0 Kxeelrtior 2 l 82 5 5571 5 ONA 4 4684 5 ONA f 899 0 Alphen 1 Alphia 1 Hou Vast I i lames klasse Quick 1 9072 66 25518 39 Excelsior I 7364 07 19617 07 DOK I 5284 32 J 8903 34 Vires et Cel ï 5360 50 979t 10 THOR I Bergambi 5329 00 Quick 2 1598 60 1598 60 l e niet een geanerkte plo n zijn nog één dag acbiter teamijl de ploegen vam O N A eo de pioeg van T H O R BetTgaimbaoht diafli e den derden oomipeititieHdiag nog moeten alwearken iln de tffieetie klasse hioelt T p O R Gouderak wederom het kanipioenschap behaald en w op een wijTO die die voffige resultaten owertrefl In 1925 werd het kainpiW cfaaipi van de dterd klasse behaald in 1926 in w elk jaar de tweede klasae werd ingesteld eindigde T H O R no 1 met 30488 97 pnt in 1927 met 32954 50 put m in 1928 niet 35179 52 pnt De Quick dames zijn eventïeos voor die vierdie maal kanipaoem harer aidie lieg 1 6 eindstand in 27 wa 26678 08 psd Do besliasing ia die 3d klasea laat ni even op zich wachten OLYMPISCHE SPELEN De Prins naar Amsterdam De prins zal aidii Zaterdagochtend naar Anttiterdiam begeivem in verband met tl opening van dte Oiympttacne Spelen Naa wij vernemen a de prine zich Zaterdag tegen het uur van d e door heiu in opdaradit van die koningin ie openeai Olympische Spiejlen van hel ij ominklijk Paieis op dien Oam naar het Stadion begeven in een met vier paarden beöpanineai gaiatcalèdie waar in modie plaats zal neraien vioe admi raal Baudiiiin adljudan t genieraial van ée koningin en chief van haar militair hiuis dü aan den prins bij d eaio geu ïj enheid is toegevoegdL Diti galarij niet twee paardeat bespannen htrfriitung aal wwden voorafgegaan dtoor ffo rijtuig waarin 1 gcTet n B in de Kamerlieer oereononienrieieaifceir d r koning gin balpon van Haidlejibroelii van LockIhorst Ati eT het gala rrijtuig zulten m een hohijtuig volgen d o be4dle adjudanten van den prins mia oof jhr La man THp eo luit ter flee Ie kl Ter f met rtellien STADSNIEUWS GOUDA 26 Juli 1928 i Bakkersnachtarbeld De Burgenneeater vain UoudA maakt heiaeni dat ter gemreente ecretarie ter inaaig ligt © en aanvraaig van L Bmnemdük om vargunning tot het verrichten van bakkersafbeid tusachen 8 uur des namiddags en 6 uuj des voormididaga in heit perceel Nieuwe Haven no liB7 en van J van der Hee om vetigunMing tot het verrichten van baikkersairiieid tu Bchen 8 uur dea namiddags en 6 uur des voürmi kiags in het perceel Uosohweg no 66 Op Domlerdiaig 23 Augustus a a des voormiddaigs 10 uur zal in het raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burgemeeeter beziwairen tegan tie aanvraag in te brengen Daarbij wolden zoowel de aanvrager als aÜ dSe bez waren inbi enigen in de geleitenlieid gestedd zieh Haar aanleading van de becwaren mondeling en schriftelyk te visrklaren Diploma Boekhouden Vootr het praktijkHliploma boekhouden Mereunius slaagvlfen onze statllgenooten de heer A C D Gelajns en de heer A Via Waddinxveen beiden leerlangen van den heer L Boer alhier Examen Mercuriua Duitsche Han el correspondentie Voor het in Juni j l gehooiden MercurmsExamen iniDuütsche Handelscorrespondentie slaagde de heer G Hooykaa s te Schoonhoven leerlinig van iden iheer Ch Laffeber t Gouda Mercurius Examen Voor het in Juni j l te Rotterdam gehou j den Mercuri usExamen in t Boekhouden sl aaigilen o m onxe stadlgenoocen Mej J E Visser en de heeron G Smit A Vermey G Groafland n A Beü allen leerlingen dor Vervólgoumus der Gem Handelsavondischool onder led lËng van le heeren H Bouma en W H Polet Examen Vereen van Leeraren Deuer daigen slaagden voor het Examen in t Boekhouden afgenomen ïoor de Vereen van Leeraren in de Handelswetenscbappen oiwe stadlgenooten de dames J EVisser en M Slingerland en de heeren G Punt A Vermieij G Graafland A Bey N Vermeulen A H Teuiniasen allen leerlifr gef de VervoHigcursuis ier Oem Handelsavondschool oniiler lieadinig van de heeren K Bouma en W H Polet Examen Engelsche Handelscorrespondentie Voor het Memourius examen Eng lache Handelscorrespondentie is gL laagd Mejuffrouw F Moniaach leerlinge van len lieer P C Heynabengen te Roüteiidam Geslaagd voor Engieiitwhe handel scorrespondentie MercurAus óe heer C v d Vel den alhier leerling van den heer C J v d Putte Engelsohe Handelscorrespondentie Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen Geslaagd te ou la voor bovengenoemd examen de heerem W Bourguignon A J van EiJk en C v tk Velicten allen leerlingen van den heer C J v L Putte alhier Vereeniging van Leeraren in de HamdeU wetenschappen Examens voor het praktük diploma De uitslag van de examens van bovengenoemde Vereenigimg ter v erkrij ging vanhet praktijkdSpJoma welke op 25 26 en 27 Juli 1928 te Gouda gehoudten zü n is alavolgt iBoekhouden 26 candulaten geslaagd 16 A H Teuniasen Q Punt G J Graalland A Vermfij A Bey N VernnBuilen A C de Waal C J Sluiter Jr Ja E Visser G J V Leeiuweoi Wa M Slingerland A C D OelijnB allen te Gouda W C van Zwieten te Bengambaoht J H Zorg te Boskoop D A Blanken te Gouderak Engelsch 4 candddlarten igeslaagd 4 C v l V eldien W Boawigui rnan A J v Ey k O J v d Heiden Pransoh 2 candiklaten igealoagd geen Diïitsch 2 candliidabetT igeialaag t geen MuU examenEt Te s Gravenftiaige zijn geslaagd voor heit Mulo Aramen diploma B G J Weekhout W S A Elfihout C Wi v Staveren en R Begeer allen alhier De zevenjarige leerverplirhting De Inspecteur van het L O in de Inspectie Gouda heeft ter fconnis vaiï de hooftlen van openbaTe en bijaortdere lagere scholen in de Inspectie Gouida gobracht dat de weder invoering van het zeventio leerjaar nog met zal gelden voor leeulSnigen die op 30 Juni 1928 volgens Ie op dien datum geldende bepalingen aam tte zesjarige leerverplichting haddeai voldaan Deze kimtetien kunnen de sdhoot verlaten wanneer zy fUt verkieaen Alle overige leerliingen hebfcen vam 1 JuH 1928 af te voldloen aan de nu geldende regelen welke ayn a De Ieerverplichtii g eindigt zoodra een kind zeven jaren leerling eener laigere school is geweeait en laevem leerjaren dtooi looipen heeft met dien veratande dat de verplichting niet eindigt ala het kind dan niet tevens dertien jtaar oud is en de klaisao heeft doorloopen waairin het by het bereiken van den Verleenjarigen leeftyd wa s geplaatst h De leePverpilTieKtinig eindigt in ieder geval 0 p den da waarop het kind den teerftijd van veertien jairen heeft bereikt Gaat een nog lêerplichtilg kind van da lagere school over naar Gymnasium Hoogere BwiTgenschofll Ntjtverhdds of Handdsscbool dan is het van de leeriv rpHchting vrüigesteld ïoolaa het die sdiool heooelkt Veriait het echter dóe eciioof vóór n veer tiendB jaar dan word het opndeow beeir plichtiig Een paar voorbeelden ter verduidlelijkinig a Ken kind wordt op 5Mi airig n leeftyd toegelaten tot de Flagere achool Ale hetregelmatig overgaat is liet na ihet doorioopen van het zevendle leerjaaa nog maar l Vi jaar oikJ Het ÜHJift dam noig leerplichtig enmoet het rzovemdo leerjaair voor dfe tweedemaail dooi loopen f als dit or i overgaan naar het achtste leerjaar dat het djuiook geheel moet voljgen WoKlt zoo n kind éénmaal nliet verhoogd tan ia het na het dioorloopen va n het zevende leerjaar 13 i Jaar ou i en niet meer leerplltchtng Wowlt het metft dan eens niet verhoogid dan aal Het veertien jaar geworden de school mogen verlaten ongeacht de klasse waarin het dian zit b Wotidt een kind op G jangen leeftyd toegelaten Klam is het by regelmatigenovengang ina het door lotipen van het zevende leerjaar 13 jaar oud en dkiis niet meerleerpliahtig Wordt zoo n leerling éénmaal niet bevorderd dan zall het ook bij het i ere iken van In gemeenten waar een centrale school is voor het zevemdte eventueel ook voor het achtste leeiyBar wonden de twee opeenvoligende scholen als één geheiel beschouwil Zoo ooik Lagere en UjIi O sohool Teniilotte meirkt tU ln sj ecteu r nog het voligemlte op Als aan een school op gi ond van het i epaaJ de in art 3 tweede Lid laatste gedbellie Ier L O Wet 1920 maair zes leerjaren zyn dan is het nio gelijik tlat een kind na het doorloopen van die ze s leierjairt n niet inaer leerplichtig m Immers art 3 van tie leerplichtwet Tieigt De verplichting eindigt zöodra een kimrll izeven jaren leerling eener school lis geweest en het alle klassen doorlooppön hooft met dien verstamie dat de verplichiiing nimmer eindigt vooniat het kind dtm dertienjarigen leeftijd heeft bereikt en ule klaisisie heeft doorloopen waarin het by het bereiken van tllien leeftijiA was geplaatst Aan ilie eischem zal een leerling hebben voldaan die op ö jarigeii leeftijd tot een aesklassig © achooJ toegelaten na één keert niet te zijn verihooigsl aan het einde van ihet eesde leerjaar irfgekmïien Een derigplijik geval zal aich echter maar sipora ÜBch voordoen Kaashandel My Gouda Winst ƒ 3r 3 085 Divideuid l i pet Aan het jaarverslag over 921 der Kaashandel meatschappy jGouda i s het volgende ontleend De uitkomsten van het afgeloopen jaar ziyn zeer bevredigend geweeiit De uitvoer van kaas blijft zidi gunstig ontwi kkelen en niettagenstaande tie zeer scheiiie concurrentie is ons aandeel in dezein uitvoer percenLsgew ze wederom toegenomen Het njeuwe bedryf die fabrica ge van korstlooee kaas bleef goede uitkomsten opleveren en alhoeweJ met aaniaienliyke kosten geipaard gaande is de maatdchappy in staat een prima product ter marfct te brengen hetgeen steeds ruimeren afzet vindt Uitlbreidinig wend o A aan de kistenfabriek gegeven alsmetle grootere opslagruimte voor de voorraiten verkregen Do uitkomsten tlor kaaaverkoopoombina tie loo nlHoillamli iouKlla waren evtneenS gunstig het cortitract werd wederom verlengd In Xu id H alland was de maatsciiotpdiij gedwongen pakhiwBien by te huren daar de beschikbare nuüm be niet valdoen le bleek iDe ret ltaten lalien toe ƒ ri2 461 aan de reserve toe te voogen en het dividend gelnjk leodw gemeld op 7ïi pot v J 6 pet te bepaJen waarna de reserves zijn gesbeigien tot ƒ 226 263 De balans per 30 April 1928 vermeldt onder activa gebouwen na afsohryvang ƒ 775 000 ƒ n9 m inventama na afsölirijvmg ƒ 196 000 ƒ 174 000 motorbooten na afsdiry fving ƒ 20 000 ƒ 24 000 inventaris kiistenfaimiek na ajfschnjjivinjf ƒ 14 000 ƒ 8000 aandeelen in andere vennootschaippen ƒ 3iOO 75 onv votwraden ƒ S78 634 ƒ 8iS3 2i2i7 dubieuze debiteuren verminderd mat reserve dub deib ƒ 1 onv debiteuren ƒ 1 063 413 ƒ 997 479 diiverse banken ƒ 24 103 postgiro ƒ € 401 ƒ 2851 kassier passiva kapitaal ƒ 2 OO0 0O0 onv reserve ƒ 113 812 ƒ 81 202 extra reseo ve ƒ 44 997 onv onbetaald divwHend ƒ 9ö0 ƒ S16 deposito crediiteuren ƒ 250 671 ƒ 354 3y9 crediteuren ƒ 695 764 ƒ 620 084 De winst en verliegreiloenling vermeldt als lasten Onkosten inbere jt sulari shen ƒ 665 273 ƒ 644 67 reserve dubieuze debiteuren ƒ 15 378 ƒ 1 331 af schnyviin n ƒ 89 689 ƒ 64 93ti en Ls baten exploitatie ƒ 1 096 738 ƒ 896 373 exploitatie huiaen ƒ 9916 ƒ 9551 dividen l op aamlt in andere vennootschappen ƒ 16 776 ƒ 11 072 Er is d n een aaldo winst van ƒ 363 086 ƒ 167 359 Zevende VolkHconcert Dondenfeigaivonid 26 Ju li des avonds 8 uur al in bet HoutTnamsplantsoen het Steilelijk Muaieldtorpa dllrecteur de heer Joh Pavrtaan een concei t geven Het programma liuïilt aldus 1 L Enitree des Gliadiiotieur Mau sch G Wittman Die Beid em BLiïiden Ouverture Mehul Le Trèeor Valse J Strauss Les Dragons tie Villainsi Fantaisie Witte rwu l g he o Le Rocher Pantóme Ouvertuire Popy Suite Orientail Popy GudUaume Telt Fantaiaie Eoasiini 8X Prinigat Möirsch RKmsseau ï nieuwe winkel van de Goudttche Coap Broodbakkery Ons Voordeel iDe Goudödhe Coop Broodbaiklkerl Ona VoowJeel zal mongenaivondl om 7 u ur een i uwe winik openen in het stadadeel rte Akkeren eai wel in de Roemer Vi Bcherstmat Db G Wteae benoemd tot docent uan de Theol school te Apeldoorn De Generaile Synode lier Gereformeerde Kericen heeft ibenioenid tot dtooent aan de Theol achool te Apeldloom onze oud stadgenoot Ds G Wisse predikant bij de Geref Kerfe te UlJPeohit fim locate antobusdienst Dubbeltjes ritten ingesteld iDe autobus ondtememei de heer A Doncbers te Rottendom die reeds in versohillemde plaatsen van ona land mot succes locaJe aiutobusdi enisten onderneemt zal ook voOr het atadaverkeer hier ter stiede een tweetal diensten openen en heeft döairvoor reeds vergiujnninif van B en W verloragem Met ingang van Zaterdöig a s s moiigeins te 9 uur aJ deze nieuiwie dienst op de Markt ofiÜcieel wowJen geopend Het ligt in die bedoeling van d en ontternemer autobussen te laten rijden elk kwartier van het station via de Markt Fluw singel naar het begin viam tte Krugerlaan file andere dienst via iMlarkt Haven naar de Korte Akkeren Het tarief is bepaald op 10 cent per rit Ageada lederem Woensdag dea avonds te 8 uur in Sociëteit VredebeKt Sohaakoluh JWes e maker Clubavond Agenda Goudsche Padvinders Woenöria 25 Juh 5 30 Welpen byeenkolnst Troeplocaail 7 30 Algem troepavond Tiroeplokaal UIT PEN OMTREK ALPHEN a d RIJX Op het tweetal by de Geref Kerk zyn geplaatst de iheer K Bokhorst cand te Elburg en Ds P jfmev te Papendrecht BOSKOOP Gemeenteraad Verslaig van heit verhandekle in de open baro veogadei inig van tien Raad der gemeente Boskoop op Aüaandsig 28 Juli 1928 des namitkiaigb om 7 uuir ton Gemeentelmiae Voorzatter de heer P A t lyn Bungemeesber Secnetaris le iheer C vaai Heesen Te nwoondiig alle J eden De Voorzitter opent de vergadering Do notulen der voriigie vergadering wonden onverandierd vastgesteld Wethortwler van Gekieren vraaigt het wooml en zegt ile willen ispreken over eern peiisoonlijk fett In tie voriige vt rgaderirug heeft die heer Biand irJe fjcvraaigKl of de gerftohten ju ist waren dat een tier Wethouders aich in heft bnitenlamd voor don Eurgemeaster van iBoskoop htjcft uitgegeven Wethouder Gulitlemonti heeft toen medegodeeDd tlat hy ihet niet was 21e jf was gpr üiflwezig wtigens een verblyf in het buitenland Toen hij tïan ook temigkeerde en een en ndcff in het raadsverslag las was hy uiterst vert aa3d doch ook verontwaaiiclig i over deze vraag Spr heeft do ConaulGene raal te Weenein veraocht een onderzoek te willen instellen naar de herkomst van het bericht t hy Bua gemieester v an Boskoup zijn intrek in een hotel had genomen welk b ilicht in een Oostenrijksche Coui ant stond U it het ontlarzook is gelbJeken lat hij zich ala zoodanig niet heeft doen inschrijlven berwü l le Rexfactie van het Datgblatl beweert tlat ziy het bericht van e zijde vaji iitït hotel heeft ontvangen Hieruit blykt dat hem inigeen geval een blaam treft Vol gens het oonleel van spr heeft deze zaak overigens ini geene deeile iets te maken met gemeentcEaken Geen enkel gemeentebelamg was ejmetlle gemoeitL Dit seiLsationeeJe bericht heeft naets anders dan kletspraatjes veroorzaakt Wanneer tie heer Brand niet gedekt was tloou Ziijn Utimaatschap va n tien Raad tlaii had rfpr overwogen in hoevem e een atrafiechtelijke vervolging te gen ten lieer Bmnd mogelijk was Daze manier was indei daajit zeer onfatsoenlijk en kwam met overeen met zyn lidmaatschap van ten Raad De beer Brand r k antwooixilt dat hij in een vorige vengatiering tie vraa g gesteW heeift of een der WeChoutlers zich in het buitenland voor BuJigemeester van Boskoop uitgaf Daardoor stelule hij den betrokkene in de gelegenhtsid aich te rchabilitoeren juiiiat omdat het praatje van huis tot Imiia iguiig In ieder geval heeft het benleht m een courant get talin De vraag is tliia of zijn manier wel zoo onfatsoenlijk was Spt had raeer een woord van tiank magen verwachten immers Ijhanis is de heei van Gekka en in do geleigenhoid gesteld heel naaiwgiezet een onderzoek in te stellen en zich zoodoende te kunnen rehabiliteeien Wethouder van Gelderen v b meent tlat de heer Brand zich m dit geval m de eerste plaats tot den persoon had moeten wenden wien het betrof Het incident Js hierm ule gesloten I e ingekomem srbukken worden voor kenniisgieving aangenomen Een verzoek vam tie dirie bouiwvereenjigingen om vrügeiatelid te worden van de betaling der leges vooir verleende iMniwve i j nningen wordt gestold in handen van Durgemleeisiter en Wetjhoudieiis B en W deelen am mede dat tie toegezegde bijdrajre in de kosten van den aanleg eener spoorltyn Goutla Bosktxtp Alphen aan dem Rijn pa sal worden gestort binnen 3 maanden na opening der sipoarlijn Voorts dat pde boüw van 4 ophaalbntgigen m Zuidiwyk ie gegund aan den heer L van l rait voor de aoim van ƒ 5545 Vender dat tie bouw van 37 ai beiders voningien te bouwen door de drie ter plaatse igevestiigde bouwvesneenigingen is aanbesteed en in 3 nftaat 2 perceelen gegiuml laap veffsdatlonde imjachinijvers De begrooting voor den Imuiw v n I S arbeiderswon inigiem docff de Bouwvereemé iïi g St Joseph enikej waa met oen ibedrag van ƒ 740 overachreden Overigenia was de uitslag benedien het cijfer tier begrooting Vtwrstel van iB en W om te besluiiten tot vastBitetling vtain de vengoedSng bedoeld in art 101 der Lagt r Onüerwyiswet lysJu over 1926 toekomende aan do beibtuiren van scholen voor mt geèreid tacex ondei wus De heei Masmam ojr ia van oonleel dait een verkeerde maatstaf ifi aangelegd by de toi paaamg van art W i Er zyn drie Gemeenten met een oiieiïbare M U L O School genomen om tot het tjewUBte middencytPeite konten genomen t W Aakmeor Wtihiervttiik en ÜUedreciut Van twee daarvan is het 1 bekend tiat men daad heeft centrale kapscholen zonder ondeaibouw Spr meemt dat men als maatstaf zaïl hebben te zoeken naai tiirie scholen met een gedeelite voor Lageir Ondeinwys De Voorait er anüwoordt éein heer Mesman dat bij 12 Gemeenten oen onderzoek iis iiigeBteld Het bleek dat er 7 gtcn openbare ü L O school op na hieilüem De keuze wa niet byater root B en W hebben toen eskel die Gemeemten om da vereiachte gegevena verzooht omdat B en W met written schaften in dje betiraigen Het i esultaat waa dat m on tot een oijfier van ƒ 25 per leerling os igekomen iin tegenstelling met vroeger toen dit ƒ 26 bedi oeg De vra ig is overigens wat onder s ort gelijJc wordt verstaam en waarvan de Wet spreekt Er ontstaat een vrylangdurig dezat Teflvsilotte wordt het voorHtei vaai dii ini heer Mesman om voor tie toepassdng van au t 10 een ve rgelykLng te treffen met drie openbare b L O öchol en in andiea Gemeenten waai tevens Lager OndiarwiJB wordt gegeven dus U L O scholen met zjg onderbouw met 8 t€ gen 5 stemmn aaingenomen Het voorstel van B en W wordt alzoo aangehouden tot een voljgende vergadering Overpenkomstiig het vooi stel van Buige meester en Wethouder wordt besloten tot onnlorhandische verhuaing van een perceel boomkweeflcerijlandl aan tien heer J Soet AtlviOB van flungemieester en Wethtnidffiirs op een atires van J A van der Velden eji houidentie vei zoeJt in liet genot te worden gesteld van gais water en eletrtrici teit Dut advies luidt om enkel in den Ham die kabel van hot eleotriHch net door te trokken Na de toelichting door den Voorzitter woixlt het voorstel aondler hoofdely k bteanmmig aangenomen De gemeente rekening over 1927 welkeworttt aangeboden wordt gestekl m hamlenvan tie Commissie voor het nazien der KekonmgKïn Vastgesteld worden d pensioenisgrondv ïlagen van den Burgemeester den Secretaris en den Gemeejite Oipsuchter Onder dankzegiging wordt aanvaard de volgende sclienkïngen voor het meuwc Gemeentehuis Van tien heer D H vajïder Tak een Voorzitterastoel van dhr H A Boekraad een schilderij en van den inseir N Baiieiulsz een Vooi zitterwhamffiir terwijl daae laatste verder toegezegid heeft een deel van die beplanting voor den aam te l gen tuin voor het mouwe Raadhuas De Voorzitter deelt nog mede tlat de Vereemging van Buskoopstihio Chilturen een bedrag van ƒ 200 bosch b iaa heeft gesteld om hi ervoor iets ten behoeve van het nieuwe Gemeentehuis laan te schaffen dfe juiste bestemming van dit bedrag heeft tie Vereenigmg aan den Burgemeester oveiigelaten Ook tleae toeoegglngen worden in dank aanvaard Thajita is aan tie orde het voorstel van B en W om te beshiiten tot herziening van dic wiatertarieven Woixlt dit voorstel aangenomen tlan komen zy te staan op het peii van voor dten oorlog H iioroiver ont staat een vry langtlurig leibat Ingediend zyn twee nadisre voorstellen eein van den heer Noest s d a4p en een van tien heer Boekiraad r k N aida t elk tenslotte uibvoerig zün voorsUU heeft verdeduigt en de Voorzitter de sprekers heerft beantwoord wondt het voorstel vaai B en W met twee sbemnnten teigen aangenomen De voorstetilen van den heer Bodcraad en Noest zijn venvoiipen Voorstel van B en W om te besluiten tot het verleenen van een bydraige van ƒ lÜOO per jaar u die kasten van cntlerhoud van den aan te lagigen provincialen weg Gouda Boskoop Alphen aan den Rijn De heer Brand r k vraagt of er wel izoo n froote behoefte aan tiezen weg be itaat De heer HoudyQc r k sluit aiah aan bij tten heer Bi and De heer van tier Wolf a r vraagt ol tle e jaarlyksche uitgave n ƒ 1800 met boven de drsiagkracht der gemeente gaat De Voorzitter antwooixlt tlat er wemiig plaatsen in Holland zijn met zaïlke slechte verbinthngawegen als Boskoop iDoor de besturen van de vier gemeenten waardoor de gep joj6cteerden weg jg ontworpen is midertijd getracht om de bewuisten weg te krygen Komt deze we g tot stand d ai is Boskoop uit zijn isolement verlost en heeft men een zeer goede verbinding met Amstendam Rotterdam en tien Haag Spr meent tlat dILt wal een offer van ƒ ISOO jer jaar waaid is Het voorstel wordt vervolgens zontler hoofdelijke stemming aangenomen Tenslotte wordt aan B en W n achtiging verleend om te trachten een geldleenmg te sluiten ten behoede van den woningbouw van 4 a pari Hierna sluiting 448e NEDERL STAATSLOTERIJ le Klasse Trekking van Woensdag 25 Juli ƒ 1500 5148 jf 1000 12697 ƒ aoO 1870 16681 ƒ 100 1 1474 RADIO TELËGHAFISCU WEERBERICHT 25 Juli Verwachting Zwakke tot matige noordjweMteliike tot Kuidwestelijkle wind Bwaar bewolïtt trf betrokken woiiiig ol geen regen weinig verandlerlug m teinpeiralttrur VIM den Goudfloben Raad i DejF bevoegdheid van B en VV eu die fan den Kaad Ontslag van den J rta P C CleUndert alH directeur Tan het Ziakenbuis Fusie van U meeintewtfikei en Bouw en Woningtoezicht Bezwaren tei en de leiding tioud krygt een openbare LeeBzaaL ry G ineente jubHidie van ƒ 4300 Niettetcehstaande de hooge temperatuur is de Raad Maandag in middag en avondzitting bije en geweest Het wordt blijkbaar gewoonte om aan een raadsagenda meer dan eén zj ttii te wyden By de niededealingen van B en W aan den Raad was er ditmaal één die den heer Mr ae Witt Wynen aanleiding gaf B en W er op te wijzen dat deze door hen afgedane aangelegenheid er eene was die niet behtwrde tot de competentie van B en W maar tot de bevoegdheid van den Baad Het btftrof hier een rechtsvordermg van een Goudsch ingezetene tegen de gemeente waarby de leverancier volkomen in zyn recht stond en de gemeente dus had te betalen Om een bepaalde reden die v ij om de ingewikkeldheid van het geval maar zullen laten rusten betaalde de gemeente eerst nadat zij in rechten was aangesproken Het ging er hier nu om of B en W bevoegd waren om deze aangelegenheid af te doen dan wel of daarvoor machtiging van den Raad was vereischt Mr de Witt Wynen was van oordeel dat dit laatste het geval was en grondde ziin meenmg op art 194 der gemeentewet aub i waarin staat dat aan de goedkeuring der Ged Staten worden onderworpen de besluiten der gemeentebesturen betreffende o a het berusten in een tegen de gemeente ingeijlde rechtsvordering Het bedrag der vordering was niet van zoodanig belang dat dit van invloed was op de gevoerde besprddng ze betrof dan ook alleen het principe dat aan deze daad ten grondslag lag En waar Mr de Witt Wünen van oordeel was dat het niet de eerste maal was dat B en W hunne bevoegdheid ovei schreden en hy wees daarvoor op de publicatie van het manifest inzake de spaarbank achtte hy liet noodig op dexe zaak de aandacht te vestigen Wethouder Van Staal poogde B en W s handelmgen goed te praten met een beroep op art 194 sub h waarin gesproken wordt van de vereischte goedkeuring betreffende het vtjeren van regtsgedingen door de gemeent Lhetzy in eersten aanl hetzy in hooger Iferoep of cassatie maar deze wethouder gevoelde wel dat dit argument niet opghig en daarom bepaalde hy zich dan ook maar in t algemeen tot de qiïalificatie dat het een spitsvondigheid was van een advocaat Ter verdediging van het standpunt van B en W voerde de Vooteitter aan dat deze aangelegenheid niet de moeite waard was om daarvoor een speciale raadszitting by een te roepen Zeker geen sterk ai mnent daar de Baad wel eens voor andere aangeüegenheden ia byeengeroepen waarin mededeelmg van dit geval had kmmen worden Op zichzelf besahoawid is het een kleine zaak die niet zoovesel discussie waani was maar toch heeft deze bespreking deze goede zyde dat het college wete dat er wordt toegezieiL dat zyn bevoegdheden niet worden overschreden De geneesheer directeur van het Van Iterson Ziekenhuis dokter Cleyndert heeft wegens zyn benoeming tot geneesheer directeur van het Ziekenhuis te Detet ontslag aangevraagd en eervol verkregen Er komt dus binnenkort een vacature De vraag komt thans naar voren of nu het geschikte oogenblik niet is aangebroken om alvorens een nieuwe functionaris wordt benoemd die aangelegenheden met betrekking tot het Ziekenhuis onder het oog te zien welke meermalen tot versichil van meening en tot ontstemming aanleiding hebben gegeven Het Ziekenhuis heeft in het algemeen niet tiie sympathie by de bevolking die een dergelyke uitnemende inrichting hebben moet en daarin mt t indien eenigszins mogelyk verandering komen De Raad heeft besloten de diensten van Gemeentewerken en Bouw en Woningtoezicht bijeen te voegen Een verheugend besluit Maar of het juiste oogenblik daartoe is gekozen of wel dat de wjjae waarop deze fusie tot stand isi gekomen nu de meest aangewezene Is is een vraag waarover m den Raad nog al verschil van meening bleek en die wy ook niet toestemmend kunnen beantwoorden Dat deze diensten by eenbehooren is vanzelfsprekend Waar beide diensten 200 in elkaar grijpen heeft het ons aityd verbaasd dat deze niet eerder onder één centrale leiding zyn geplaatst Het eenig motief dat zulks niet is gebeurd moet wei zyn dat daarvoor niet de bekwame hoofdleider aanweizg is geacht De Raad heeft nu een oplossing gevonden in dezen geest dat de inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht nu is geworden de Directeur van Gemeentewerken die belast wordt met tie dagelyksche en administratieve leiding en dat naast hem komt een ingenieur in atgemeenen dienst die feitelyk zal zyn de technische directeur Het komt er nu maar op aan of de te l ent emen ingenieur een knap en practisch man is die de klunst verstaat met zijn mede directeur de zaken te leiden en te beheeren zooals het behoort t Is te hopen dat het zoo gebeurt Het is echter niet te oirtifennen dat de thans geschapen verhoatiing hieer kansen biedt dat óf niet de mee st bekwame man wordt gevonden óf wel de gewenschte en aöo noodzakelijke samenweiWng niet kan worden verkregen dan wanneer aan één bekwaam man de leiding in handen ware gegeven Van een goed directeur van Gemeente vlerken worden v le qualiteiten vereischt hy moet voor alles ziin een techmach zeer bekwaam man maar verder moet hU verstond hebben van het breede terrein waarover deze functie zich uitstrekt Ën dat i niet gering Voorta moet hy zyn een loyaal man en moet h beechikken over de noodige vlathejid tlio hem tot vlug werken in staat stelt en iwm gemakkelijk maakt in den omgang met hen met wie h j heeft aamea te werken De ervaring heeft geloeid dat h t niet zoo eenvoudig is al deze qualiteiten in één persoon vereenigd te vinden Ware het dan niet juister geweaat een anderen weg in te aau dan dien welken thana ia gevolgd Burgemeester Gaatlaadt heeft er op gewezen dat de inspecteur van bet Bouw en Woningtoezicht uiteraard de voorschr ditag van de ontwikkehng der tschnielii op veiischillend terrein niet heeft kunnen bljhoudeoL Wethouder Van Staal heeft gewezen op groote plannen voor de toekomst la het dan wei verantwoord een verantwooftlelykheid te l sgCTi wauwjnen te voren weet dat men deze ndet leigigetKimag Ware t niet juister geweest een dirvletaw aan te wijzen voor Gemeentewerken aUeen die in staat is Later wanneer het oogenbHik tlaartoe bekomen is tien tot dien tnjd afzonderlyk beheerde dioist van Bouw en Woniagtoezicht onder zijn 3eidin g te nemen Zooals tlo to stand than a is geschajpen moet er overlas plaatfi hebben datzelfde overleg JBou ook moeten plaats hébben m het gerv de diensten no enkele jaren geaoheiden aouden s gebleven Waarom dit niet mogel k uu liJn U absoluut niet aangetoond En daar gaat het toch oml De Raad heeft na e n principieel diebat waarby de heeren Dr Hoffman en Verkerk zich als felle tegenstanders deden kennen van het instituut der openbare leesxalen een subaadne toegekend van ƒ 4300 w armetie de oprw htlnig eesmer leeszaal te Gouda is verzekerd MAKKTBl RlC TfiN Kaasmarkt Woerden 25 JuM Aangevoeird 59i3 partyen prezen le kw 46 51 1 kW m rjm 52 56 2e kw m r m 4S 1 zware 8 extra zware 65 Handel matig LAATSTE BERICHTEN DftAAOLÜÜZE DIENST Een plafond uigestort £ n doode en vele gewonden WK IMAR 25 Juii Woenisdagmorgeu is de ïoldering vuu de teleloouKuai ia iMJt hoofdipostkamtoOT te Wednmr nugesiort toen 2 sohildJers op een daarboven gelegeo verdieping werkiAani wareai lu tic aaal l e voiiidjefli 25 teieltonwietii die ondier neerstortende puin bedolveai werd u He dijei WolB werd op stag gedood ver8d teDei telefo aittten weerde gewond Een auto botsing WEENfiN 2ö Jon In tie geme mo St Martin öticrinalrkeaii i de ito vaJi i rins Haiuar vwn tiaiksen Oobtog fuii üotba met een vraoiiijiiuto i Doisuig geaioiu eïi De prins word door fo runen vau de anto beiongeediiigerü eu kjreeg eritóUgo sniiwoniüieti aan bei gelaat De buitenlandsche per en tiet N O C iNaniieqia de buiteniaiidschio Peiravereeuiiguig heelt Mr J Koert te Kotterdajii het Ned Olyimp UJiuaié ge joiuLiifeerd tofatglfte rau Uc persto angsbewijaen voor de ledten dor vereenigLiig Men itj Inoxtoe genoodzaaikt aangezien het N Ü C zXch niet aan de afepraak gehouden heeft Vrijdag zal in een buitengewone vorgadieiriug over de verdtïre aan te nenitïU houduig jegens het N O C worden l eaiiöt Een aanslag op een trein Naar het Hbid meldt is in den afgeloopen nacht een poging gedaan om dien trein Amsteadiam Uithoorn te doen ontsporen Op twee plaatsen was oen stuk ijzer tu schen de rails gesiagen De aanslag is echter mislukt want da trein reed ongehinderd verder De zaak is in onderzoek Beurs van Amsterdam WISSËL OËRSKN 24 Juli 25 Juli Officieel Londen 12 08 12 07 Berlijn 59 33 59 34 Parly s a73 f Brussel 34 61 34 61 witseriand 47 86 47 86 Weenen 36 07 lé 36 07 H Kopenhagien 66 42H 66 42 Stockholm 66 65 66 55 Oslo 66 42 66 40 New York 2 lS7 2 48 Nïot ofiflicieel i raag 7 36 7M Madrid 41 09 41 05 Milaan 13 02 13 02 Beoraoverzicht an den hantlel op die AmsterdamMche effectenbenm wa heden niet veel overgebleven Op de ludustrie afdee ling kwamen de Philipsaandeden wat boveu de sloikoersen van gisieren te Jiggen Van die kunstzijde aaudpeleu lorden Enka h aanvankelijk e en flink verlies op hiBi rekeniüg dioob later trt een klein hersLel jm Eenige belaaigöteiling werd bctaond voor centrale suiker die vast geelonid ware ii Voor nïijuwaarden was die bfelan stelling sterk vermiuderd Algonieene Exploratie golden wat lager ondanks het bericht oniVrent het aanbor i van een spuitende bfron op een der terreinen van de A exploratie Mij Tabalfketi wmx zoo goed ms onveranderd