Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1928

Autobns Cbanffeur QEvmiAeD voor het stadsverkeer te Gouda om dadelijk in dienst te treden Onnoodig zich aan te bieden indien niet ge routineerd en voorzien van nieuw rijbewijs A DONGKERS AulomobielbedrijfAdrianastraal 2129 Rotterdam Telefoon 32421 1349 16 In liet faillissement van HENDRIK KASTELEIN Junior veehandelaar te Langeruigeweide ii op heden de eenige ultderlingilust ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd om aldaar ge durende 10 dagen ter inzage van schuldeischers te liggen De Curator Mr C JONKER Gouda 25 Juli 1928 Oosthaven 51 i De Curator in het faillisement van J DE JONO Veehouder te Moordrecht heeft op heden ter Griffie derArrondissements Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht teGouda de eenige uitdeelingslijst indit faillisement nedergelegd welke daargedurende 10 dagen kosteloos voor deschuldeisohers ter inzage zal liggen 1355 20 De curator Mr S H SMIT Wijdslraat 5 Gouda GOUDA 25 Juli 1928 b het de b le yoOPdeeiiQ Uw brandatoffen i voop d n w rit I op te laan Wn qaranótertn goed t iteenvr t pr ma l wdl te ten oor laaqstcn prja BANDSTOFFEMNANDEl JOM DES INC OOSTHAVEN Een feit is dat vakkundige Schoenreparatiehet voordeeligst is en den duurvan het schoeisel verlengdAanbevelend u A PERDIJK W REITZSTRAAT 22 WarkpiMts Aaltjabakstesg IELE lUIZENDEN lEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geftn beter publiciteitsnudde in GoU te en omgeving ia dan de ZATERDAG EDITIE van de 60U0SGIIE CODRANT oor het plaatsen van aanvragen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR on VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentien een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 8 ge wone regels BN GULDEN elke regel meer ƒ 012 mits contant aan ons Bureau MARKT SI Uiterste termyn voor ZATER DAGMORGBN 9 uur Zend vooral vroeg in eESARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 6000 EX MaHe Antoinette Koningin en martelares 30 L Vutrichienno gpoit © © en ruwe kortl tuseehen de imenigte I at is veel te lange naiam voor haar Wij moesten er voortaan maatr do eerste helït van w igIaiteo En het gepexipel lachte over die ladfrhöirtLg © schetfts die het lateir n bloedige dagen 9preekTviaioird ailk zou maken öaar npderde iangaaaim de sohitte rende stoet en weldiral viertoonde ach ie galako€ t 4 van het bnudtepaar Voor Jiet eerst wairen Maine Antoinet te ci Lodewtjk alleen Dei hertog vin Beirïy was bleek vah aandoening en zijn hlik di oeg schuiwer uitdiruhkinft daa ooit want hij had zjjn © bruid lietgekregeïi ei vreiesdie thans dat men haar met haWehik verwelkomen zou Maar döaromtrenit had hij zirh veirgHt Ofsdhoon zidi een direigcnü gemompel ale h ï dk f geferu e©net woödctfidei ze © hadi vefhevea zjoolanff men haar nog niöt m hiet oog kreeg roen nuen het priinBeöaei eie msal zag veratonsde dat al hu tooversiag Jp gd heeft alUjd iets onbeachnjïe jkft In ddi dht ajeSfe ruiwp forten kan eiilmoadig hauvel op hauval ai op Uw i vanze f ST rl V l oTtMm U PilllillillllliUiüllllliiilllil SOCIKTKIT QMS OBMOgOKW OOUPA Van WOENSDAG 1 tot eo met ZATERDAG 4 Augustus half acht opvoeriag van Henri ter Hall s Nieuwste RcTue 1928 Priizen der plaatsen f2 75 leden 12 25 f175 leden f135 Galerijf0 90 plu belasting en auteursrechten ZATERDAG 4 Auguitui 2 uur De Nieuwe Kloder ReTu S De Avonturen van Abbie Slof S Pr izen der plaatsen f125 0 75 en f0 30 plus belasting in auteursrechten Zie voor buzonderheden de Reclamebiljetten PRIJSCOURANT Speciaal bevelen Lê WIJ aan onze DOMINALË I ANTHRACIET l rr VOOR LEVERING IN DE Maand U U L I IS Domaniale anthraciet 20 30 ƒ 2 50 r 30 60 2 70 50 80 2 50 Anttiracict 20 30 2 30 30 50 260 Eierkalen ƒ 150 Kachelkolen 175 Anthrociet 10 20 160 Geklopte Cokes l Grove Cokes ƒ 1 Parelcokes l FRANCO HUIS ALHIER L HEPPENER Lange Tiendeweg 20 Heriogar Gouda Goudsinid Ma azijn Tan alle soorten Uurwerken Goud Zilver en Optiek 100 verschillende modellen voorradigReparatie inrichting spoedig en billijk To SANGUINOSE De bloedarmoede ij de meest verspreide kwaal van onzen tijd Het bloed l evat ien 6e we niig bloedlKJiaampjea is met geizond genoeg om aan spneren zenuwen en hersenen de vereiachte kracht te geven Het beste middel om het verzwakte blloed te herstelen is de SANGtllNOSFte gebruiken dic met grooÉe ekerh id de binedarmoede overwint PiTjs pej flesch met gebruiksaanwya rig ƒ 2 6 flesschen ƒ 11 12 flesschen ƒ 21 Te veikrijgen by Apothekeis fn Diogisten ISl 40 WACHT U VOOR NAMAAK Veaknjg baar bu de meeste apotheJïeis en goede drogistenVAN DAM Co De RaeoTieiistiaat 2c 4 Den Haag cLe stenuniitg erin geeft in gezelschap de gezellige atmosfeer en verschaft bq den arbeid het noodige concentratie vermogen Onaangenaam is echter de leeiijke nasmaak en reuk niet slechts voor den rooker ook voor de omgevmg Wees daarom verstandig Na het rocken eenige Wybert Xabletten en de onaangename tabaksreuk verdwijnt Dubbel lekker smaakt later dan de sigaar weder want Wybert Tabletten bestrijden met alleen den onfnsschen adem doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen BiJalleApothekerssn DroglBtsn verkrijgbaar b 45 en 65 CU m g Utpechtschfe Hypotheekbank UTRKCHT Pandbriewen f 47 000 000 m De BANK stelt beschikbaar Wk 4 1 o 2 o Pandbrieven a 99 t in stukken van f 1000 f 500 en f 100 40 De Directie 1 Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG PAKJE5 VANYiENDYK 3 KOFFIE EH THEE CROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Maison Para Hoofdsteeg 7 Roltnpdam Vtrpegliigiartlkaiii Ooriiti Bummikouian Broti kliaiiilaii Warmwatarzakkan Oalll prijaaaurant gratia aUMMIWRIIEII 6702 i HERSTELD Inring s Glst Tamine Tabletten I zullen haar in 24 uur genezen Etn nelwerltend middel Bevat iieen cliadclilkebestaDddeelen Samengesteld uit lulvere mcilicinak gist vitamine en andere waardevolle Ingrcdlenlcnals voorgeschreven door de nicest vooraansUiandcmedlsclic speclalislen De gellidellike werkingvande gist als deze In contact komt met de gislnsctie sappen van de maag veroorzaakt een opgewekt en aangenaam gevoel Bil niet wel zijn ol vermoeid gevoelen neem een oi twee Olst Tabletten en U gevoelt U Irlsch cnop cewekt na eenige minuten HOOFOPUh ntUaALGlE frving s Oist TEmine TablettM heJpea ü DQ he volseade Hoofdpijn Buralgt J iJ Indigestie gassen en aren taönw 10 mlaateo de i s sir l0lot 5 minutenMaag loorul en l verüd l Influenza gevatte koude koorta Ina4 ren ZendtonsDrlelkaartvopreengratlsbeaclirflvlngovtr suikerziekte bloedarmoede zenuwstoringen liuia aandoening tiaidliivlghcid gevatte koude alapc loosheid rheumatieli algelieala enwakklng tN nirp £ Onze Ga rantie DIABETES rfiPiiu F iPUFM KDlfHT Wil hebben meer dan 21000 brteïen ontvaajen LCVtnSKRAini 11 maanden van dankbare vetbnilkcra H V Algemaane HollandacM H nd l n IndHStrla My iiYBA T WlT LEVEfiZlEKTE LUM8ACO I riDIGESTlE KAHALLCSEnn Gist IS LEVEN mA STOORMIS Mo 16826 67 EJaapgang Dondepdag fiepjuli ie28 mimm cqvmivt NÏEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZ © enz Dit blad verschijnt daéelijlcs behalve op Zon en Feestdagen ADV£RT£NTI£PRU8i Uit GowU en onutrdnn MiMi de tot dm bMotffcilDc 1 6 receia ƒ LSO eika r K l meer ƒ AJI6 Van Asiteo Ooiulft u dan beioii zlDf 1 6 reigela ƒ 1 elke recel meer 0 80 AdreHeotlin in het yia ffrtepinmmer 20 tt büeiag op den prti LiefdarUjjiaidfr ftdTerteatÜta de haUt van dan pz i ABONNEaiËNTSPRUSj per kwartaal ƒ Z2 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal 2 per week 22 cent overal waar de beoorxliv per looper lesdiiedt Franco per post per kwartaal ƒ 16 met ZondaigsbUtd f AiXi Abonnementen wonlen dagelijks aangenomen aan ons Rureau MARKT SI fiOUOA b f onze agenten en locqiers den boektianilel en de poslk uil oren Onze bureaux z i la eli kfi geopend van 9 6 uur Administratie Tele Interc 82 Redactie Telef 8S Foetrekenmg 48400 IM iïaOND£N H£D£DBisJJMG£Ni 1 4 rH t nv mwr ML Op ie Toorpaffina M tt boogar Gewone adTertentiën en ingeundan madedeeiü pn liQ oootiaet tot laar garedncaerden pr Groote letten an randan wordan bareksnd naar plafttaralmta Advertentien kunnen worden ingasooden door tnwarhenknimit van aoUade BoeUiaiidalaren Advertentirimreaoz en on2e agenten en moeten daace vÖ6r da plaaiilng aan iiat Bureau ziin ingekomen teneinde van opname varMkard ta iQa van Kellogg Duitsch Oostemuksche aansluiting l en geziien didt on t rwl ld een mini U tiaad weid bgeengeioepen ot dat althans Poiiir care en BraaJid aich terstond met elkaat veiistaan omdat le betoo ingcn vooi den Aiïachlussi de inleidinig lyn van een m achtten onvermydelyke JDuitsch Ooattni yk sciie vepötniiging w aaiby het Diu tsohe iijk natiuurlyk de leKtumg zal hebben Men net d is dat het veld wmnitn dei idx e aandLuulmig alilei Duittjoheis een pujit van uitvoerige disouisie vormt en begrype iyJc la het tevens tlat n oni le vraa g hte lit ol iiit denkbeeld kam heelt Verweikelykt te wonden I dt aanfcJuiitiing tlei be Ie landtn in ötryd met et vredlosver lriaig Het ant wooixl haetx ip Joaidt Wijmmeei DuitschlantI en Oostenryk die oip juridihoh cultui cel en economisch gebied hoe langei hoe meea m contact met tiLkaar komien ook dt pohttkt eenheid wullen peaJiineei en dan is daaiivoor e toesitemmlmg nowliig van ten Volken bomlei aant rt zlien lt staatkumdigL con sLellatLe van het oogembl k kan ethter iiiiu wcigks worden aangenomen dat binnen de ceistvoiltfewie jaren tk aansluiting eu te t zal wordien daa r de citaten tliie uot iLe ilub bel monajxifhie zyn voortufckometv als poili tiek aedfjrtandiige naties iniet Ii juvkiijk mo menteej ztich noig te kitiachtig teig eii de aan sluitimg kanten doch anideiiaydi begint de bewegunig hoe Urugei hoe meei veUi tt win nen zoodat men de aajvsluitanig op den duui veiimoedtelyk niiet zal kunnen teigenihouden Maaii er valt naet aan te Öwyfelen tla t I ramfcryk tn de diooi idit löjid geprotegeei de staten de aanaluiting zoo lang moigelyk zuillen beJetten de retie die Miuaisolini kortgeleden n den mimsterraad heeifit gehoudleni waai m hy een ondeizoek niaair de oflthtaiwlugheden van het mtaiukkeu der Itatiaaruwlie p pe litie m unteicht stelde verkliaaide tie weedsche m nister van Buitenlandsche aken Lofgren aan een verteigeiïwoortkgei van het btaul Nya Daglight AllehaaKla tlat de vv eed scht evenals de Nooraahe rogeöring offi eioele en officieu se owltirhamteiinigen met Itabe had gevoerd Van weed he zyde woidt m het by zonder voiUedigie opheliieiing ovei tien doiMl an dtn iöwewlt chen geleer Ie li Malmgien geeiöcht Nojf en BuBsiache expeditieUit Moskou woidt igemeltil dat hel Riusi is he InatJiftJitiuit voor Ooeaanondepzoek vooriiemens ia ayn rtooniBDhip Peisey int terusten voor een huLpeoqpedi tie voor AmumiHen Men u hi van meenimg dat Aniund sen zuch moet bevnnden in di omig ving vdmi I uuiM Josefslantt Kappi mcnBcheneler De correspondent vaft een Russiisch blad tiie zich aan booni van de Kiassin bevimlt stelt volgens ute Vo lAg een vei lag sa men van hetgeen i i g maakt kan woixlen lat d metliedeeliniiföa icJai ibewlt Italiiaansclie offlicieffen Mai lano en Zaïppi Daaiby chijnt Vawt te staan dat men Malmgien hoeft ach tergelaten naitlat m l bem bym i liai 1 ont kleed en alie levensmSd len had a geno men De Krassin heeft Italianen m epn toestand aangr troffetl e een eigenaardig hebt op Zapipii werpt Tèirwyl Maiiano on V oldoende gekleed was Mj aWeen sokken aan had moet a ïpi dne paar IXHutaohoenen en drie o erja98en helbibeB gedraigen wïvaronid er die van Malmgrcn Jïaiijp dou 2oo vertelt de corret pondent van plan zyn geweest den dood van Maioano af te wuohten om zwrb van dienö lyk meester te maken De loktolen van de Krasstoi achten bet uit eaiioten lat Zappa ianigei dan vylf dagen zonder voedsel zou ayji geweest terwijl hy op gaf m 10 dsjfren mets gegeten te bebbtn In vei liand met een en andoi zyn mjet betrekking tot Malmgreng tragiisdhen doodi allerlei ver moedena gerezen Het 4 eken naar Amundsen en nieuwe Kuasiache yabreker m actie De RiusaiHche yabreker Sadof die vlieg tu igtn aan booidi hoeft en zicb m de Pool zee bevindt heeift otpdiiacht gekregen by Kaap t ilora op Frans Jozerf 4and in N W luchtmig naaponngen te doen naar Amund sen en de gitoop Alesaandlnnr die naar lese streek kunnen zyn afgetlreven De ysbi eker Kiraaain is den voiigen nadht m de riahting van Stavanger gestoomd waai heen een espetintie mt hl Petersburg met vilicgtuag ondenleelen voor het vlieg tuig van Taoeknofakt aal vertrekken De ystorefccr Malygin is gisterochtend te Amhangel aangekomenWiese de lei ler ler t pe Utie ih vandaar nsoar Mo ikou vertrok ken om het hulpcomitt rapport uit te bren g n ZWl L l N Koning CrUBtosf Hulde van een Indianenstam i rins Willem jongHte zoon van komng Cru taaf van Zweden t0 deser da en op i oe lende wy henunnard aan liet fait dat hy ii een Noord Amenikaansohen Indianen stam den rang wan tipperhoofd heeft ontvangen De ptriiui ib tydens zyn jonigste bezoek aan de Vei St waar hy lezingen beeft gëiboutlen og pletihtHge w e met al het vereiscbte cöpenionieel Ja oppertioofd door dezen stam gein tallieerd hi ontviniir thana oen byilrage van löDO vun eten stam voor het joibileumfonda dat aan Bn koning ter ge liegenhaid van ayn 70irten verjaardag is woiihan ligd De eemzame areml zooats lie naam aia hoofd van den atam luidt vian den piinh he op heft oogenblik op zyn sidbiJ tk raidhti g zomerverbLyf te Stenhammer ver toeft was lifiiep geroerd d or dit bewya van hartehjkheid van ayn Indiaamaehe viiendien Oük de koning aoncB eem lang telegram aan tten atam waarin hy hartelyk voor bet ge achenk lie lankle Het mitiatnef voor ïeze bydlrag ward genomen door een amder bleekgeziclit idtie ook m den ïtam is opge nomen een welbekend Zwoedisch Amenikaan l nc on igenaanld Het fonds dat voor den Oaten verjaaiilaig van dien konmig is byeen gebraciht dient zooala bekend ter bestry dnn f van ésn kankei Btydlugen ayi van alle klassen der bevolking zfMïwei m Zwe len als uit het buitenilanid tmtvan en Op het oo genbhlc tis reeda een bedrag van ruim 5 000000 kaxHien bijeen en nog voortdurend woixlen van verschil leiwle aiyden niemwe by dragen ontvangen TSJECHO SLOWAKIJE Een verschrikkelijke dood Ëen arbeider valt in gesmolten alumitnium P en onteettend bedryfsongeva heeft zich gisteren in Iiaiutawepk n de electnsöhe een trale voorgedaan Een arbeider door een dfuizefling bevan g¥in waarsobymllyk ten gevolige van het m ademen van ko lendamp viel an een g oenen de massa gesmolten alununmim De ongelukkige was terstond tlootd Zyn boven llohaam bleek voor zoover ihet meit de gloeiende massa in aanraking was gekomen reeds na eenige oogenblikken ge heal verkooilid DUITSCHLAND De rosenstad Eiitin In het 2UMloostei yke deel van HuLsteir m de streek due Hoilateiiii sch Zwitserlaml woïidt genoemd bigt aan een fraai meer de lozenataid E urtim Vnjwel aUe huizen der sta zyn lïdht begroeid met rozen Muren en hagen vensters en deuren ayn met ifozen getoo d Zelfs de eeuwenoutle tonena van het Slot wiaanim te busschoppen van Lobeck tie hortogen van Holatein on de vor ten van Deaiomarken hebbön gewoond ayn met rozen omrankt Men kiyigt hy een wandeilinig door tie straten den imbrulk al f ie gan sche ttadi de kleur van de rozen heeft aan genomen Ie butm woonde die dichter Joihimn Heihnioh Voe wiens mooae hule uit de achttiende eeow nog aan de vreemdeHui gen wordit getoond ie Eubin werd ook een der heerlykiHte Diutuche koinponiaten ge boren Kanl Miainti van Weber de schepper van den VryachuttiQr lüNUlflLAND Een belastingontduikend milHonajr De IStaat in dertig jaar voor meer dan een millioen gulden benadeeld Voor den poUti€ rocht tr te Hnill heeft Miaandag de reedeir Sii Walter Herbert Cockerluie terecdit e staan die zioh schul dig ha t gemaakt aan belastingontduiking voor een z ar aaiMJ enLySt bedratg in den tyd van dertig jaar had hy den Ataat bena deeld tot een bedrog groot tO OUü pond sterling of 1 84 500 grolden Het feit der beLaiStingontduukimg m dlee te merkwaArdi ger omdat Sur Walter in 1922 tot rrilder werd verheiven en wethouder en sheriff is geweest van Hull Het O M betitelde die belaatmgontduaking ab een l age verachtelijke miadaad dae kon worden veiigeleken by zfik kenrtfUery Het eenige veraohil was det het hieir de openben xak was die w end gerold Het O M noemde de fraude dies te emata ger omdat de dader luet werd igedireven door nooddrift of aakemmoetlyJoheden Den ilaten Dec was Sir Walter blijkens zyn eigen boe ken 6d4 3 7 pond waard Jl Dec 1922 ld 0 3 pond Sedert waa Sir Walters kapi taaJ tot over het miLlioen aangegrodtd Het proces is nog met beéindb ibedert d ontdc jung vistn de fraude heeft Sir Walter het bedrieg waarvoor hjj den staat beimdeelde atanoig in de schat st gfrstoA VBR STATEN Een assurantie van btjna 300 millioen Voor 200 000 employes van de General Motors In de Veree iOjgde fytaiten i een monster verzeikermgspoliia tot stand gekomen waartoe iTuam aoOOOO geemipiloyeerden fly de General Motoria Corporation zyn toegetreden Het IS de grooitate poha dae ooit is a£ge sloten Het veraekarde bedrag üb lameligk met nunder tlan 24 milUoen pond sterEiiig ƒ 286 milhoen waarmede overlydien zoek te en ongevalüen worden gedokt De asaurantiie ia door de geemployeerden onderling gesloten doeh de maatsriiappy betaalt een aanzienlyk deel der v erschuldiig de pffemie In 23 dage om de wereld De schouwbiïTgdiTecbeur John Henry MeaiiB en de vkeiger kapiitem Charles L D x llyer hebben een naeuw record op hun naam gevesttijpi Zqj heibben een reis om da wereld gemaakt m dagen 15 uren 21 mi nuten en dne seconden aidus ihet oude record van 28 diagen 14 uur 3ö imnfuten en vyf seconden met byna vyif daigen slaande De twee wereld rdizigera vertrokken 29 Juni uat New York ui een zioevltegtutjg vlogen veideir in zee dagen van Oherbourg Tiaar Het verdrag Een betoo ng ten gunste van dt De branbchc munster van InutenflamLuchf zaken Buand heeft tten Amenkaanödben htaatiteecretadlis Keliogig uitgenoodigd om tegien het eimde van tie maand Augustus naar Parija te komen teneim ie aiU fhcieele vontogenwoor ligier van tie Ver Staten dt onnlertoekeirm van het anti oorlogaverdrag i y te woneji 1 nkele dögian goladien heeft te eenen een geroot zangerafeebt plaats gehani Dit geadiiedde ter oere van Schttbei t maar de Pufitscli sipickemien hebben de gitlegenhpi nangeg i epcTi om ten manllfe tatle op friotte stfhiaai ten KiiniHte an de ocnheid allei Buwt cJiitr te Houden Van heimde em vent wa ten ie Duitsohers konten op ddgi n miet a Heen nat het lyk zelf maar eveneens u t 1 oleri Dememarken uKl Slavit Tsjecho Sil owakije liet SaaiifaWieKl oeinz Pran sche pcQ s getwaa tlan ook met een zekei l gi iminugheid viun een Daitaolie mvaaie te Weeiien In de redevoeriinigeni duo m de Oostcnrtjk sdlie hoofdstad yn giehouden helbbcn de sprekers hun opivattHng n ntiet oml ei toeien en banken g estokon loöh openjyk een plei iooi gehounlen vooi ie verwei kclykm f van het An ichlu ss lenkbeeld vooi a hetft het e aandacht getiokkem dait de h otiaal demo craüiaohe voorattei van den Duitb chen iijlc ddg Loebe op geestdiwlfrtijgie wijtep een lans bmk niet aJleen vooi het oultiureele en economische nuas r ook voor het politieke BUITENLANDSCH NIEUWS NOORWEGEN De Italiaansclie Fooiexpeditie De Krassin zal te Stavanf er ge rrparcerd worden Het nacleti W B meldt Uit Moskou dat Ie kapjfjein van d n ynbroker Ki atvsn Sa moilowiLsj aan het hulpcomite heelt mede gedeehl iat hy mip aa tis vaai koers te zetten naar Gothenibupg besloten heeft om de dich tei by SpitabeigGm pelegen lianen vai Sta vangei b nnen te loopen waavvan htt dok eveneen 4 vooi tie reparatie van dt Kra yin geschikt lij Nobile terug naar Rome Naar het Noorscbe lej Ag rae le iee lt leeft le Itahaan sdhe geizanit te Osilo ule ol giende verkllanmg afgeigevetv Het kan zyn dat Noboile 6r om beeft go vraagil aan de nieuwe htilp expeditie van de Krassin te mogen d eelnemen en dat zoo wel de Sovjetreigeenng alb l Ital nanwrhe daann hebben toegestenxl Maar tin dinig staa t in elk gevall vast Nobik is aan boor van de Citta di Mjilano naan Narvik oiwlei weg en zal van daar uit naar Ron reutn Zweden ei cht volledige opbelde ring over Malmgrens dood Het W B bericJit Naar aanleidim van amaigaan van Oostenipufc pn Duit tLhlaml Wij zyTii zoo diruikte hy zuch ongeveer uit niet slechts een volk eén natie maai wudlen ook één staat üflin en m len verderen loop aynier toespiaaJc dionk hy zelfa op de roote Duitsche i eputoiuek der toekomst Üuiddijker kan het nauwellyks en het ts te begrytpen dat dem l i an =iohen de h k om het hart laat De per i roept a lei Ie schi ikbeelden qp z schetst hoe een Buit ïchland zith bezig is te ontwikkeipn dat in it toekomst aanmerke luk vergroot oprfieiuw een gevaaj voor deji Buroipeeschen vrede zal worden en hetzelfde onhmil over de wereld zal bienigpn als In 1914 Sommigo 1 la ion achten do inpalimmg ran Oo e lyk dooi IXiitachlaml een fedt lat met veile jaren meer Qp aicfh ol laten wachteai en de jong te betoogmgeTi te Weenen worden m dit verband voongesteld alU een algemeene re petitie De fel rte bladen laten dtan ook met na de geallieerden te iispen die aich h i veel en vee te awak en zoetsappig teig n over IhilLtacJhland ibetoonen Zelfs dringt een deel der pers erop aan dat zoowel de sta ten ier Kleine Entente ala de geallieerden te Beriijïi verzet aanteekemen tegen de h i uiter=t evaarlyke manfifeatatics die zoo femakkelijk kunnen uatloopen op het vei sloren van den vrede Ook de Fransch reffeermg wondt gelaakt omdat leze na het gebeuwte te Weenem dadelooa blyft zoo zou b v het Joumali des Debats gaarne héb Heb de waarheid en den vrede hef rot real Hot i ïa gevoeïdo jiieii at jj böhoefte aanj beadhiernung heeft dat oti aobaölve nog naet kan vtrde digen legen idie lev ensstonnen en boo heidi dier wereld Haar is nog die on stjiuld © igem waarvoor ineai üöh wil kn nedi knuölein ook nadat meiihaar eü verlonen b eit jufeai rxdüjerhjk olk ondlergaiat dien mdlnik in weerwil vaffi alle an ier © invloeden let is © en kind n©pen do vrou HTen en har © zaak wflB geiwonnen liet w an iTouwieni verdfween niieai beklaag dt haar nog slecdila m zulk © en vor stenhuia te za n gekomen Miiar ook al awioeg de haat al weird d hotffl mg eeirb di toch sou g jen enkele kreet van geebklr t ziicilv hebben verheven indiCn niet Manc n toimette aolvö aan de vnendeiiikhtid haars harlen gehoor ha cl g eveni door zooals oNeral op hare reis het volk kuflhanden toe t © werpen 1 talaelfdio ann © volk sedert aoolang n geen enkel bli van liefde meer gewooïi vertrapit door hun konns en diens Oveninoediï o ininnflTessen stond een oogenblik als ver eend met dur veilde be nipon uuaar toen d e klei ne hand wedjeroni aan die lippen welrd gebracht nofTniwalu en iioïnnaals en zelfs oom bloem toewierp ann e n be d axesio was h et als of een sank d borsten veracJieUTde © n daarop volgde er een onbeschnif©lijk tooneel ITH was met naïiT hear he wijs naar heWö dat die dluizenden armen gend cni souibies kiwnen ziiB dat ik er wel eens van ril ala ik van de een of ander © pleditighietd terugkeer met raijn groo jvadea y Is de koning dan met bemind i I odewijk antwooFdldet nieA aanatonds Êterst na eejcu kort a urzielmg zeidie hii vCTtegen Ik vree v el eens dat Zijpe Ma jestelt het volk t © vee4 behandelt aia een dlieirenjemnieir zijn ® beesten Zijn blik dioet ze achteruit deinzen maar onder onheilspellend gebrmn O Zoo zult gij inwiïeira no t dtoen klonk heft afkeurend Neen neieo Ik aou alle geven om b©niintl te wopdteïi door mijne onder danen ik heb he a l eens hi©f en daar bep roeifd maaT het is zoo moei lijk Vuidt gij f laicbte die t auptune en als om het tegendieiel te bewijzen siak ZIJ de kleine hantt dtoor het geopende portierraampje Onini ftieUnk sproncen tien twintig heden toe om die vin€f©ren vast te grijpen Maar op hetzelfde oogenblik drongen de hove lingen van s prinsen hu é e naast het rijtuig reden mdnigte met hun paardiói ten ud uilfetrokien No iddlerdcn dit allen voor den blinden toorn d ien ij Mm dug lot d ig m hun binnenblt voel dien aangroeien vrettiden ai zelf voor den asolircgen dit döh uil en al rtedb vlaininen spuwendien krater der volksiwoede over htt lan l zou vti öprcideii en heiuelvtn bedelven weJ Iichi Lu zj wtrdieu op © eiwiiiaal ver Vuld van een waansnnmge hoop d il du vijftienjarige kind den strooni ii r tijdJen tegcii 30U kuniicini houden d t die magere handje zoudtn wden ie herstellöi vidl eeuwenMng anreeait had misdaan Dt dwa7fn i © innelooaen t eii maal zou hun onvtiiooenli kste gri11 t ge i da zeUde kmd wezen dtat zi met b e ntwoord hadi aian die reuzen tal van haar gevorderdl Maar th jn was de dïooim wi me M inder zoet ofiiii than zag men m haar © en aairtdengel nedetgediaald in de st d lier heiijge denovet a om Iraiütruk te reddlen eu l eten alleen gelilkeoid op h t gen ire©uw waarn e de lang belegerd © vesitelingen de na depng van het atit ettimgs eger b groot stegen uit al die monden ten hemieï op vrouwen gnjaoiaTda ween dien moeders hieven haar kinder©n omhoog strenge nianiienge ju ten glim laKditen w lpr en zjwauaden jubelend dt mutsen Fn da allew oradBt een Mem meisie in hun midden gekomen w b diat hun kushanden toewterp m plaats van muia btend e blikken Aimi volk 1 U oujv arn pnntoertjt dat mieai zou btl lieji dattmiede voort te gaan KEUILUETON jiar zoolang liet duuirdt was het etn zegtiotliil aooala er geeni wae voorgtKomen sedert de diugeii van lleiidiriik VI een afgodi van het vodt Mi € wndt dut Ik aiiDier oqderdmifin dit Zondags een kip op tafei zou hebrben I i kip waH tT nooit op veirscbtlitiii voor iwover het arinwle gedeei t van litL volk betrof iiiaiar de o tiing h i d dien wenstiti intgesproKen dt onitig had aan hen gedatbl n d It reedii wa genoe het verzJoond lu t z l s met eest korst diroog brood Nu had txnie kinderhanidi enke e witte roEenblaadjeö onder liet gepen ped gestrooid en allen voelden zich döariiede evtn njk alsol zij net bloe iiM n belajen die vO rLr ilende kott nastaarden It fiebben u reedt bef Vrtoinet te aeide de Hauplinn even verwon dtid als bïii n ik hun dan aMtwoordd © hot bruidie niet stralende oogen de oaiaf zienbare Itot deainiasHa toeknikkendt Ik OTU uit de koels willen stijgen wn e voet verder t © gaan en hfin hier en daar de hond te dirukken Welke goede gttüiohten Wordt vervolgd J Omdat zi zoo ingenomen ojn met u zuehtto d © prüns maar ik ver tzjeker u dat diezelfde gemohtew die u nu zoo harteïtjk toelachien dat i i er bi ia moe rfoor worden Boo drei s