Goudsche Courant, maandag 30 juli 1928

auto s de Olympische laggeD met de vijf ringen in vele duizendtallm maar ei w slechls één Olympische vlag weiiKe olficieel is dip weine Zaterdagmiddag aian den hoofdniast in het Stadion IS gebesohan ten teeken dat de bpe len zullen zijn geopend i ie vlag ver egenwwmügt de traditie van jaxeliSjj is sedert 1924 het tijdelijk beeit van de stad AniS erdai welke haar na afloop dor Spelen moet overdragen aam de stad welke in 1932 ie Olympische Spelen organiseert aus Los Angelos Zij heeft het sein gegeven van de pening van alle vooratgaande Spelen en heeft dus een bijzondere M aiardle en beteekcjlis is die vlag met die blauwe gelezwairte roode en groeme ringen wel ke de wij we reiddoelen EJuropa Azié Afnkö Amicrika on Australië moeten vert yanwoc digeo gehestJuen woidt kan het spel een aanvapg nemen Gewichtsheffers in uctie AllereoiBt kwamen na de opening de gewiohthelfieTs in afllae Kampioen werd At Oostenrijker Andryaek De uirslagen luiden iodierge vjoht Olympisch kampfioeo 1 F AmdityMOK Oostenrijk 7714 K ü drukken 90 trekken 120 stoolen totaal 21 714 K ü Jiii renl den 2en ert 3en prijs zal nog nader eeh l estlssing worden genuiuion lussöheiP iabetu Italië iiièt resp 80 drukken 90 toek ken 1171 stooten totaail 282 H G en II Wolpart üuktschland met 93 dl ukken 82 trekken 107 stooten loaai eveneens 282 K O Liohtg fvicht gelijke prebtaties H liellbig Duitschland 90 K G drun ken 97 4 trekken 135 stoolen totaal 322 K G en H Ha Oostenrijk 90 K G rukken 97 4 trekken 18S stoelen totaal 322J K G Oiiilreni die toewijzing van beide prij ani tjaj hel I O C uiadier moeten hesliasOn lie 2e prijs is daardoor vervallen waardoor de 3e prijs is toegekendi aan T Arnoud Fraulirijk met 8 5 drukken 9 trekken 120 stooten totaal 302J4 K G Feestmaal in Artia Het gemeenteb tunr van Amsjer dam heeft in de Konla saaal vjin Ar t e en feeBtii aaI gageven lor gelegen beid van de ppeniing der otympi ïcne Spelen e er waren In totaal zaten ongeveer 175 perponen aan Redi van den burgemeester zat Prins Hendrik links Com de Balillet Latour voorzt ler van het Intemationaal Olymiposch Comité Van de builenlairtdBche gasten noemen wij Baron Godefroy de Bteiay dte Comte Gl rence de Rosem en Jiri Ooth l tliüwsky Voorts waran ondier anderen tegenwoordig die minister van Onder wijs an dé minister van Oorlog en iMarine a i de Ckjmtmii öajriBsen der l oningin in Noordt en Zui Holland He voofflHter van het N O C baron Schuiiimeipenninck aat naast den Prins Burgemeester de Vlugt opende de tafel iii oL een weikoni aan de gakten en een heildironk op de staatshwfden van de landen bill de Diymplselie Spelen veriegenwoondigd waarop Comte Ie Paillet Lal6u antwoordde met op de gezondheid ie drinkeni van de Koningin fomle de Baiïei T atmir sprak tevens zijn dank uSt aan het gem een tebestuur van Ameterdatai dial het Interna tl onaafWynipiBdi Coiiiiité en W t vaderland aan zidh heeft verpliebt De minister van Onderwijs mr Waszink sloot zich hierbij arnii en toastte op d e toekomst van de hoone stad waarop wij allen trots ai n Tansloi te dankit de voftrzliMeT valn het N O C ItiMon Sdhimmelpeawinck dien liUr emieewter en hei gemeentebestuur Naar het openluchtspel Na alloop van iKt maal begaven et gemeeidet etetuur vi i Amsterdam en Jijn gaaien au met aut s en au obuBsen naar het oilüei stadtal om net ypenluohtspel IchnAton door net Ldfeohlsch Studentenkorps in samen Dr J Th DE VISSER Dr de Visser sprak voor de n icroloon Hi i zette uiteen hoe eens de Hriöüscihe OJympiade is opgezet met het liooge ideaal op waardige vi jze naar vaste regels in vriendachappehj Ke samenwerking iiïet de meded in gers in s kte gehoorzaamheid den strijd te voeren Hoe de ine isobe Olympiade alzoo opgezet beroemd is levvorden Ooii hier moei gelijk op elk ander gebied die schoonheid van het ideaal eerst hpt bmnenste zuiveren zal er naar builen een sahoone daad kunnen worden volbracht Vooral bij de Olympische Spelen komt liet ojv de mens sana in dorpjlre sanOi aan Hoe reiner die ge st is des le zul verdar zalook de utbeelding zijn Hier is het punt waar die religie de sport raaikt Want hoe meter dte geest des meniwhen bet Hoogste zoekt des te vuriger zal hij wenschen zijn lichaam in harnionia te brengen met dit geeslowlofvTon Vlanwne dan diie A fs religieuze passie in uwelzielon hoog op welk ailleani de traditie der Olympische Spelen hoog houAen on haar verlieven idieaa i tot verw elijklng brengen kan zoo bfeslOol Nauwelijks waB VjsBelr bellirtdiigd t zongen onder eidUng Roeske Wilt hekW nj Mr A Baron Vriv Schtmmclpi ninck v d Oye 1 e voorzitter vaii het Nederlandsch Olympisdli Counité mr A baron Schim miellpenninck van dier Oye sprak daarnr de opieningsrede uit Hij riep een weftkotim toe aan aile athleten en hu weinKdirte haini een schoonion en oervolIwi koimp toe Nalmetis he N O C verzocht apr Z K II Prins Hendrik uil naam van Jl M de Koning d Spelen te openen Tl opening door den Prins 1 verle enwoordiger van II M de Koningin de Prins der Nederlanden sprak iivet diuLdelijke stem bet voigende In naaui van H M de Koniugiii verklaar ik de Olympische Spelen vaa flMR ter viering v n de IXdIe Moderne Olympiade geopend Na de wooïxlen vaai den Prins klonken trompettin en baauinien donderden kanonnen en langaaani werd de Olympisohe vlag aan den hoogen mast gehesoheo PbslddlVon werdfen losgelaten en de koren hieven het Vlaggelieid aan De Eed Toen kwamen de vaandleMragers van alle landen naar voren ze stelden zich in oeu halven cirkel op Hoi ry Denis de aanvoerdior van de nationale voetbalploeg fftelde zich m hun nilidden en iiet de linkorhandi de Nederlandsche Mag vas houdend die ge dragen werd door den Nederl ndschen othleet den heer Ol stak hij de rechterhand omlioo en terwijl de aAleten den rechterarm opstaken sprak Uenis niet luide en kjare stelm Wil üwelcen d lt wij Wer d Jlyni pische Spelen hegineet in cerli ken strijd eortiiedigendl de regels die ze reglaiiienuwren n verlangend om er aan died te iieinein in riddteHl en geest voor de eer van onze den en voor de glorie van dB Sport Dadelijk daarop vielen de koren In miet Holland s Glorie van Richard UnI on tóem begon de afloölt der athleten die zoowat een haJf uur diuurde Hiermede was de ple ighctdi aiiie 4 Hel hijschen van de vlli Een der pjeehtigpte gebeurtenis van do 0 ylmpisdle Speten is h üchen v ni die Olympiachie vlag officieele dundoék me zijn vijf ril In dei n lijd van Qlympiscfc ven wapperen v o daken li l r de Visser jde van Dr de 120O zangers Ivan Fred 1 treden king met het Uteechtsch Slede iji Orkest bij 0 wonen Hit sp was een groot succes Amsterdam in Sprookjeslicht fGrachten en pleinen eleclriBCh ge4t illumineenL Ue leestverlichting aatigahracht door flAi dienst van da Geineemtelijke Electriplieitswerken Op oen VVesLelrtoreu ua 1 leerengracht de Kefaoersgradht uö jAen Utrechtsche straat en Vijzel TOa XA Reguliorsgracliil die Mago e iBrug IH RsiiiibraiidtBpleiUn en het l Yaaerikspleiu brandde Zatep agavond In volle glorie Mleeft voor die verlichting van den Wostartoren ziijm niet minder dan 5840 kooldnaaidlampen geh ruik Deze kooldraadlampcn zijn bevestigd op zoog prikdraden waarvan nran 1660 M noodiig had I Ie verlichte toren Ijiedt een fantastisch sdHuuwfepel i Ook da vartiohte grachten waren ivan een fecl ieka schoonhield aivenals de in ajwisseleod versehiHendp kleuren verlichte lontein op het Fredcriksplefci Dfe jlluniinatie van het Rem randfepleón i door de omwonenden beikoBtigd De loting van hH polotournooi Naar wij vcrnenien Meelt de oting voior het waterpalotounlooi de volgendo rebuitatéh opgeleverji le rond 1 Hongarfju Argeitlnie J BINNENLAND Unr yui Itallie van Embden lid rui de TweedeKamer BÜ befiliiult van ieii wnd voonuttet van bet Centraal Stembureau van 2 € Juli 1928 u benoemd verklaard tot Ha van fe Tweede Kanjer der Staiten Getieraal in de plaata van wijleii Mr S J L van Aalten ami H W B van ItaUSe geb van Embden le l eldei Verdrai met Zweden T Stockholui ia giwereu beibeiiud dKStuigsverdrag u echfio Zweden en Nederland g Btificeewl Telegrafische postwibseU naar Indié ito uigMig va 1 AuguBtus a s bchoorea telegmtiaofaie postwiseeb in bet veriteef jiiet Ned Indie m de Nederlandsohe taal le ziin gesteld in plaalij van in ttet Franbcb ongeadit ot verzieiidèig langs den ka t el of langs den radlioweg plaate vindt Brug over de Coolhaven te Rotterdam Ëen werk an bijna acht ton B en W van Rotterdain atelleildeD raad voor te besluiten tot den bouw van een brug van twintig M breedte over te Ooolhavea tueschen desi Heeiiiraadsingel o den Pieter de litooohweg zulks tetr verbinduig van de Coojhaven met d ParMiaven Ue kasten ziilen ongev iar f 775 000 bedragen GEMKNGOE BERICHTEN Ernstig motorongelak te Eindhoven Een doode een gewonde GiatKirnamiddaig omstïteeka 3 mir heeft in de StrytBohestiraaft te Bindlioven een em ti g mptorongeluk plaat geiwrf De motorrijder J Sieijjera kwam daar m aaaïri diil met een bejaarde ongehuwde juffrouw genaamd J van Groote die uit haar woning komendie len weg overstak en blikbaar den motorrijder te laat ae $ attnkogfim BeUie bdcwasnen aeer emöljiige verwondingen aan bet hoofd GisteravowJ ia dte juffrouw aan de bekomen varwendinigen overleden Dt toestand van den motorrijdlïr is eer em itig De Uiofiasaaigier dte het ongeUdc blijkbaar zag aankomen wais vian de ziittmig gesprongesi en kwam er met een onbdteeflcenend wowljeaf Koetbare hilderijen vermist De waarde zou twee ton bedragen Beo haodeaaar in BChuldleinian heea eeWgan trjd gdeden bij d ppditio vau het bureau lx ids heiplean te AtiistiV dlam aaiigilte gedaan dut vier kleine 9cliiüde ri ties die volgen jajn ineue Bcliji ongeveisr f 200 000 is xi e vertogeowoordSgen ermi8t werden uit de n eubelop8l gplaia s waar Wj de toïek j 6a ter bevi aring bod afg gevdn I Tcl Doodeiyk ongeluk te Voorschoten De echtgenotfte van het KamerlidL Schaper door een auto aangfireden r eii i ood IGdstanmiddag is te Voocadioteu roevrouw Alibertiue Henrie te öcnaper geboren Meijer e h ge io ote van hel I soa aemooratiWie Kamerlid iien heer Scihaper door een aWo aangereden en jgedöodj De heer eo pBvrouw kwaiiien met de N Z H JDwm die te 1 uur riO min uit Den Haag vertrekt te cir ca balMtie te Voioreoholen aan en fttaj tBn blj de halte Voorschoten Zuid ludt Mevrouw liep vonrop en acBier de tram lang zou aij van rechts naar links den treg jvarsteken doch zij dieen niet te hebben opgenierkl dat nog geen 20 meter van haar verwij oerd oen auto mt de riohung 4 ea haag naderdie Ue heer S zag doj ♦ lUto wel en wilde haw nog terughcai t het was echter aJ te laat e bad haar reeqs gegrepen itei ana ernstige hooÜKondle JrenJ zij naar het ziekenhuis ta Lel lwv rJoerd waar zi i na eenigen Uifl oveT ikedi Programi Het geval wekte i i dorp ö ylroering Hlltersum 1060 M B 46i 7 3 Concert oor het Omroejj otkjest onder lei ïing van Nico Treep L H Meerloo ceMo 18 00 8 16 Vocaal concert doos Hélènedata 8 15 KuThajisconcert door het B idtreüe oitest ondier leuttmg ran Ignau Neunjai Waenereoncert Cairolime Caistewiijjt zang Sam Swaap vjoi In dp pauze vocaaloincert iloor Hiéiai Cttte l idderen an Sim GpMces 10 30 Peraberidhten Hdizen 34 9 M na SSiur 1990 M I8 a0 OoBewt Meaf JV Brouwer de Ifogt al t J F pi jeMT piano iSitó OtgclcQjife doo B P Viasor na enlr TWH M 20 Cofcrt 40 Berichten S0 Nieuwsberichten SXy Concert 35 Pianosonaten van SaWatti 45 Duifische voorlezing Wtïrken van t or Variété 00 MuBlek van l oHtlwaki T Mafcus1 ria HofirBan Poldow uki piani i xao iBngelseh p flgti nnoa Wnroep koor i J 4f l xl2 20 DenAmidclc De Openlag der Olympische Spelen Amsterdam in ieeststemminglüuiapnd eo duissenden zijn Zaterdag legtowoouidig geweest bij pepleolu ge opamng van de gpeien Ier IX Olympiade f VnBtenlatii WW in leesliiteuimuig De vladen wapperden on dneWeur het Onnnjo Waoj bleM e Olyij pisdhe bauieii en taüooze vleeiude vlaggen versierden de hootdata luer on daar was de stad v si rd o a u aren de bruggen in de Leidscbestraat op kleurige wijae getooid mef oranje en groen en overal in bet Centrum heersclite een oosmopolitiacli gedoe als Aranteidaan maar zelden kenmerkt geheele kudden zwaarge bnlde Amerikanen koreoblonde l in iien donkergelinte Mexicanen Span jaaiden en audlere Latijnen kittige Jupamnertje en mnjeBtueuse Indll Van twaalf uur af begon die uittocht iiaar hel Olynrpiache Stad iffln alle ia i s die Amsterdlani rijk is waren te vdorschijn gebaallö en nog kwamen de chauffeurs wag te kort om de duizenden naar de arena aan den Amstelveenscben weg te vervoeren Trams waren bepakt en belaxten tot er memand meer bij kon ihaar het goede humeur van aQlen diic en kaart hadden weten te veroveren voor het Sta d on deed allw geiaiten eo blijmoedig dragen Prins Hendrik Tegen tweeen ongeveer bereikte het gala njiuig met vier pafBilBli bfspannan waarui ge len wbb Pruis Hendrik on de vice admiiraal Ba udluin het Stadion Het gaJa rijtuig werd voorafgegaan door een met twee paarden bjBspannen hofrijtuig waarin de kaïiierheeiceremomiieliiieester der Koningin baro van llardenbroek van Lookhorst DaarwK reden de gaUa njtmgen van deax hoofdcomitiiasariö der Anisterdamsche poli ie en dien bungomeester cii van dB beide adjudanten van den Prins maioor Jhr Lamwi Trip en liHtanam ter zee le kl Tertmjtellen Ondier gejuich reed de stoel over het Vlan Tuyilplein en bereikte via do mouuffientale middlaapoait de ingang der koninklijke loge Itolar wachtten die ledien van het Internationaal Olympisch Comité en van bet Ned tendsoh Olympisch Couiiité dSe door hun resp presidenten graal de Baillet Latour en inr A baron iikihlinimelpenninck van dier Oye aan Prins Hendrik gekleed in adniiiraiateunJlonii werdeïi voorgesteld waainnai Z K PI naar boven geleid werd naiar de met tapij ten en planten versierde koninklijke logo He Wilhelmus sflhaWe de Kon Standalanl werd gehescfaen deünuüek en bet zangkoor der 1200 singers on der leiding öam rVedi J Roeske zeft ons mooie volkslied in dat velen schuchter eerst kradiUg daarna meezongen In het Stadion heersicJil eeiwA stem imng als nooit te v4 en Vl Terwijl de jinHSek roog nak lillfr opent zich de Marathonpoort voor deelnemers aan dte Spelen der ftC OIynlJi iadeiHet defile begon Voorop de Qrieksdte groephulde aan het land vani oorspr Olynïpisöhe Spölen en geheelaan Nederlaivl dat ziicb als g eroeipen vMt tm de bescbeid ste plaats iJi te nemen y Tusschen Griekenland an Nederiana stelden de andksre Itindian zich op al phabetiadh volgens do Nederlandsche taal Hij AuBtRBliö liep de ziwemkampioen Chartton in de eerste gelederen daarna de Belgen Bulgaren en sporlmeo pohen uit Canada I e i liuilsolieTs jaaakten eeni prncht gen indruk mact ng wals ook de 11a liaianMie groep Een uur duurde het J défilé Bij de Hollmidaphe groCT raarcheer on maioor A E W de jlirog e on e Vier Hai iios bii de athleten Broos Paulen V d Beirge rfe Boer Peeters en ta ll oze anderen de dnmes athlctefl komen met on oudi wereildretiord houdster iisoll voofaam dlan aAitei Wijnsdienk en Jaeobis de tientallen g mnaaton bij de kleine groep boksers Karel Mi ljon en van Klaveren onze beide hockeyelftallen achter oapIBtjn de Waal de twe koribalploeSea iltie de delinenstralie rafllcn geven HU voerder r ertling voorop een groot aantal ver ogenwoordigetrs van den NedKradhUport Bond de Poeiers met GünIher in de eotWe plaat onze beide vloelbalelftallon gehpeJ wlledig met al flinre nationale voetbalhctdien liooats V d Meulen van Heel EHfring Webeon van Kol bi t de kleing oop wielreoiners herkennen we mf do vnj talriike Mertegenwoordliger dwilwam gport laten onze dames Ne arland hoop voorop gaan Zus Braun Marie Baron en Willy den Turk i erwlil wc venter onze vier vertegenwoordifiers voor den nio t$rile viptahip o a pasm zien Wüdingawoord ven dr De Visser Terwijl gans de alrena gevuld waa mei dkm bloem d r jongelragB P van had de wereld voiWef eh dr J te Visser ouduninistier vata Ondfer iis Kunsten en Wetenschap lid van he Ned Olympisch dozeWdle die indertijd in de T Kfii T a VraABg heeft ven het wielbonlweip tot rel feeringi aan de Olymii Spelen r Rkikrijk 3 Tsj Hrs g vakije Engeland 4 ZivitBorlaod Nederland 5 Malta LuixemouT 6 Beigit Ierland 7 Anierika vrijge toot 8 Uuilsdiland vrijgeloot 3e ronde 9 winmaar 8 liuitscbland 10 winnaar 5 wnnnaiar 2 11 winnaar 3 winnaar 4 12 naar 1 tegen Amerika Halve eöndstrijd 13 winnaar 11 winnaar 9 1 1 winnaar 10 wlnn 12 Eindstrild 15 wlnn 13 wirn 1 Er wordt gespeeld volgenk het Berg val I systeem Weissmiiller zwemt niet de 41 0 Meter Naar wij vernemen zal iohnny Wedsamüller niet uilkoni n in hetnum nier 400 nieter vrije slag NURMI Nurmi verbetert eep wereldrecord hein andei e reoordverheiering braoliiüe fiin Nurnui Nurmi verbeterde hel o y i4 oli record lO OOO Meier oatlilj Lreeht op dO min 18 4 5 sec ou4 re tord ü i2 l a en de AnierlKaain ivucK Druohf liet juist dezer dagan geliomoiüiie rae wereiar con i Ko eis ooten v 79 M om hals dS een sloofv 1Ó 87 M M unins zag o was ph io enaal iji Ji el aijn la WÉ no t H itola varina eü een klasse cm zidi zelf en met uitzon dipmig vaïi Zweed Vide die hun tempo itlunis tot niiini t E derdie van ten atstumri kon volgen hÈd niemaJid van de circat 30 lobpara oOK iiAar e ec scliujn van kans Zij r ft ji gens In den ejiidspurt moest RitoleWt legen Nurmi afleggen Hét was eender iiioodste kampen ooit tuhscheïT deze beide alewoii geleverd Up de sülries iVO Mater ondersdieidden zich voo amfitijk de Amerikaansche en I luiSsohe apranters In ue 400 M horden leden twee Vankaes voor het eerst op d© en dag eesi nederlaag maar hun landgenoolen Toylor en Cuhel bereikcen in diit luiiiiiier de lungile aoooat hun aans ezeii Maandag in de finale tegeu Lord Burghiia Engeiaind Livingston l Jig J l aoelii ItaJiM en Slen peiterson Zweden n6g zeer behoorhjK Is Onze landgeiMmten A Zeegeï llooj erwarf en Patdeii i tax zich in hun series over 8OO meter geslagen De ï iiiiorikaaai Lloyd llahn jnapKie van de 8 socries den besten tijdi 1 56 4 öj te gen dr Pellzer 1 57 2 6 De finale van dit nummer belooft buitengewoon spantiendi te worden üe Amerikaan King legde beslag op het Olympisch kaimi 5oanschap hoogspringen me 1 94 M aijn landgenoot Hedges erd twaedie miet 1 91 M i a ou erspringen mat no 3 dien Franacttai p Ménard In liet kraohtsportgebonw waren de itewichlhefters in actie j Hier deden zich eenige incidanjten Voor bij de reohtsfuaiik HoUanij veroverde dooi Schefters en J Verheyen twee der plaaisen v Ook in het landen schpmitournooi floret begon Holland uie slecht door da eersfa Jiemi fiih a M tiemetk a dank zij een walk over in de eerste ronde Cuba kwam Q lV et op en e n zeeroorVolle nederlaag op touché s tegen lloiiganie De uiljlig was 8 8 touches 5163 Pcogrammii van Dinsdag 31 Juli 2 5 uur nm Athleiiiek Stadioo 800 M Ihiale 110 M hordian serlee en demi final 110 M hoNien series an demi fin Jwerspringen Tiisicuswerpen dtamee 200 M saricB en kwart flnale 100 M dailies finafe 5000 M series 10 Uur v iit 2 nnr n m 6 11 uur n m Vrij wnrstelen Kra h tsportgeb Uw 9 uui V w 7 11 n TO Schennen SchBtagabouiw Floret individlueel 9 uur v m 3 uur n nr ModerneVijlkamp sdiletan STADKilEUWSt GOUDA 30 uh 1928 Het bezoek vitii Minwter Kan In verlönii met de verachïllendpe onauiste beridhtem over het bezoek dat Zyne Excellentae de Müritóer van BinneniaiKiwhe Zaken en Landbouw Mr J B Kan morgen aan le Reeu wvlGac4 e t n iSLudprwii kjKhe plae en saj brec eiv deeien w j mede dat ons bU jnformatie ia eblelwn dat noch het Conut van Actie Wt Behoud der PlaaBer noch de ïloei n ZeiLver en giïiK iissa Mini ter hiertoe hebben uitgenoodiigid zooala m aommig e bladen werd vermeld Bezoek van Oiiitwhe studenten Op Dondeaxiagr 9 Augustus Bullen eei aantal Duïtsohe studente wt Kiel een bezoek aan Gouda bdengen Diploma Mitfo Van de 12 leerlingen van de Openbare U L O 8chooI hoofd tie heer W tien Hoed be het M U L O exaiTien aflegden slaayd n er 11 n wrf voor Kploma A R B eer G W adM jt W Blahout C van Stivewm Fa Jenné K van der Honat Je de KJaüver Ja de Jong en C de Gnül V ac t itoma ë B de MMl en Ch de Joniff Examen Handenarbeid Voor h t examen ter warkntfgang van het Diploma Haaïdenarbeül uitgiöreifct door de Vei eeniigpïig tot bevonJeiiii van het onderw ja m Handenarbeid in Nederland zyn shiagO G A M Gernuui D van Wük beiden te Gouda en J Strooamgidei te Bei ambaaht LeerUngwn van den heer H C Gernnn Examens Vg ïlst tie Rotterdam igiehotiden MeuroiiuW exAmein bc ekhmiidlen alaagde 0nde kedi C Bietvetó te aasbreoht leerloinsr van den heer B L van Veen alhiei Voor het door de Veieemmng van Leeraren in dp Hanideleiweten d l5pen te Gottda giehouden exairien Boekhouiden slaafde o ra de heer O A Blanjket i teerUiinig van die Pont adiooU Weöthaiven Goiwla ileamair B L an Veen Goudia Ons Damiirol ie nL Oiïcp ckinmodefvrei ieu maakt onsopnierkZiatCiu diat in bet dain robleem na 570 opgenomen in ons blad van Zaterdag een witte soli lf op no 33 ontbrak Plotuling onwel gew6rden en overleden Zaterdogavonrit ïB de Wed H wonende Wdhelminastraat op de Marirt ftotaellng ODiwel gewoTKJifin Zy ibegBif xiich achter de kraam van dren heer iStiwé waar rjj Ineenaeog I ooir den Eeratie Hulpidiienst die diinect was gewaaracfliuwid per htrancutrd naar huta gehfnaoht büeek de vrouw aarikonnat Teedö te zyn ovartenien Een kmdje dt or kokende koffie enutiKe brandwonden gekregen Gósteravond heeft tw igevolige van Ituet omvalt van eed kan nMt kokwule JcoiBe het 1 jaiii te kind van den heer H K aan het Jtaaépad aUuer de naidiciud over het iurhaam igcHareggen Het ainoie kin 1ije kre g r srlütee fbrandiwonidein Nadat ür de Boer l en eeraten bestand had verleemd w rd li külnid dodr vniendeItjtoe hulp van den iheer A ivbji Wijnèij direct met dSens aaito na r het Van IteraonZiekenhuia overgebracht waar het werd ver i bonden Sdiouwburg bioacoop Kermiaprogramma De kermiis is weer bcRonnlen Op de Markt en aangrenzende terreinen weerklwikt weer het kude bellen en de direunende orgelTnuziek yan de talnglke kramen draaimolens en dergelyke aoboone en nuttige üistellingen die een kernus nu eenrnaafl medabJcngit uat de poffertjes en wafielkramen komt eai luoht van bakolie en g ua gebak U tegemoet en op de hoeken van de straten hoort men de tonen van de tallooze draaiórgelfi tee gedurende deze week ije üfcralKn onveilag maken Die Kermis ia begiomnen en daarmeee zijn we oofran de Kermaiat temming g ikoJnöH en die verlangt nu eenmaal iets e ttra a t eral ook in dfi bioacoaptbeaters want niHiatena één aivond moot men daar tocfti tJo jpengenl De Scho iiw buiigfbiosooop vertoont vandaag en mosgen een expireaeeiluk aamengestjatd fcermiaprdgiramnla dat ook nwfeen wij welli aohmijven in körmia atenmting eehouden j 9 een vi Hl jb amuaant pvograminfc dat een avond daar dqorgebracht tot eefffifenoeigen maak AHereenat een dolle aeoisatieHkliucht in 6 acten De lueé naaa t geliik waarin de ibekemie komiek Monty Barfca de hooMrol ven uit iHot tweede iKjafdrainwner is een mopkwaard ige film met Tom Mix en irfjn wondeqpaanl T Hiiy in de hooddroUen Toon hat oirctiawondar is de titel en Tom M ix doet hier in Minp na4m eer aan we Tijen hem Mer Xn een igeheel nieuwe geaaaiïte als cowboy vechteiTBlbaas ciroiBarcist en nog veel meer Een aartdige fiilin waarin Tom op voortneffemte wiJBe geasBia eeKi door de üeftalliiBe Nataiy Jou yce Het Sohouwh rgstriJkie lant opeeiwékte muizie hooiden Interrommunale Arbeidsbemiddeling Aanbiedingen wan werkzoekenden mat van 25 Juü 1928 8 rardewerkens 3 pypnmkers 1 gieter i d iAkers 2 timmerlieden 5 letterietters 1 uitvoerder timmerman 1 bouwkundig op aichterteekenaar 13 grondwerkers 2 metselaars 2 heiera 2 boekihmders 1 loodfeieter 3 eJectridi B 8 opiperKedelk 1 nwfch houi bawerker 1 aaidtomend loodgtetA 1 klompenmaker 1 kistemnaker 2 houtdraaiers 1 scl epati er 1 woratmaker 1 kteeiimaker v 2 achoenmakers 2 Weekeröknechts 1 sla8e Bknecht 4 scheepaklinkierj en ïerweikers 1 bliksOasper 1 machinist 2 stokers 2 AweiterBSi 1 kopergieter 2 textielarbei few 1 tuinman 1 tninder 4 brood en bankétbnkkeiB 19 paikhukbadiendesi 5 suiker werkers 11 sif renmakera 2 plaldcera 2 sorteerders ed 5 achippersknechts 2 reizigers 1 kantoorbediende 2 keliners 5 koetsiers 1 winkelbettiende 2 boekhouders 84 tranaport en fabrieksarbeiders 3 chauffoui Giüvleugelde Vrienden Op Zond 29 Juli hield bovengienoenide Vereeniging een wedviiKsht vanuit Vilrvoorde a£atand 122 K M De pryBEen wlaiiden behoaAd aU volgt le 4e 5 7e i5e en Mie pryte door J Boer 2e aOe 226 35e en 40e prü door Berkouwfer de en 31e VUs lM r G Grandia 6e liUe en 27e pri s aoor J Aret 8e 33 v en 49e px fi door i 41 Jongeneel 9e 17e i4e 25e en48e prjjs door J v Loon Ue 19e 43ie en 46e pr a door C A M Spuit 2fi 19e 37e C9e en 44e prijs door J Mlayea IBe 2fl e en fiOe r door A ateenwdiAel 14e 23e 29e aOe en 41e prÜa door L v Duiuren 2le en 2 e prya door H M 31aellr 23e ixrijs door J ii poel 34e prüs door D ieuwveld 36 en 38e pnü door A J Koemnns 46e pr s docfr Sdhüt 47e prijs door Prevoo De duiven fwerdeoi eloat te 8 uur iDe eettste AM werd igeconstateepd ten 9 26 08 Dfr laatsite om J 43 16 Wedvlucht postduiven De poatdiu venivereereiig i ng De Flauwe DoflPep hicfld gisteren een Wedvl ucht uit Vïlvoorde afstand 1241 4 KiM Die prijofin wenden ale volgt behaald le 43e 44e 46e 71 jprÜfl A Wiezer 2e 18e 20 pr a C M Hol thuyizen 3e 19e 21e 24e 69e pr ija J Mïfckers 4e 14e 51e 63e piifa L W Veen Ge 626 64e pnüje C Verboom 6e lOe 31e 5Öe prys H Koreviaair 7e prijia J v MourEc fee prijS J die Jong 9e 28e 38e 40e prijs J de Jonp Ue 50e pryB J C Piraoht 12e 45e ASf Ö7e 66 prys J Donk 13e 39e 42 68e prijb B Stolk 15e 223 41e prvs A dte Mooiü l6e 35e 70e prjJB G van Leeufwen 17e n 56e prije G Blom 23e 2613 47e pi jje J li arlem 256 prijs S de Lange 2Te 48e 68e pry M A HolthuUe n 2e e 67e pryis T Willemse 30e 32 © prijs J Verbuiig SÖe 36ö prijs M de Jonig 34e 64e 56e prÜB J P Hofated 37e © Oe prüe F de PTupn öSe prijg J Schouten 63e prijs J BenTiea 61e prv C P de Waa 66e prys J M de jVriee le overdlaiif G Blom 2de owerduif J P Hofstede 3e overduif A Wfiezer Aankomst earsfte duii 9 28 31 uur aankomiat laatste dluif 943 12 uur Gelost 8 uur v m Agenda Gem ZangfiExcelsior niet ond afd Jeugdkoor Rep aken Maandag v j k 6 7H u voor gem k 8 10 Bovenz café Nationaal Y UIT DEN OMTREK BER AMBACHT Als opvoligBr vBjii wüiitai deïï hjeor K Hoffland zal als raadslid worden benoemd vei Uaanï dehe r C Kok Tz Hb BfffiiKË NWiOUDE E oor de Rykapolitie ia igiawertölnBeeod K M aThier wegena het in voorraad hebben en verfcoopen van dranke eotk daartoe verlof te hebben SPORT EN WEDSCTRIJDËN VOETBAL lip uutsJjagen van eenige gisteren ge p ld vTie dlB ha$ pe iiike wiedstriiden zijn ONA SViW Gormatiein 3 b ONA II SVW a 4 3 tïaa ldiwijiï GSiV 3 1 Netdc rL9egw£t ft liri de n Naaldwijk Goudachen Voetbalbond Jaarvergudering i e G V B kwanï iljiterochteiut in een jaartijkachiei aig ji ene vergadiering wf ke geJiouitteinf werdi in cale reetaiuraml liet Schiaaikboird biije o i e v rzatwr d © beer J Beijeii gal in ayn Ofpemingawoord een korte oesciiouwing van het afetdoqpeai seiaoen vaaiPin tiij itetVustijSe vetrloop iwrees teii wiji b ij biet betreurde dat de vyeöi ing Vikantie tör aiele ie gegaan OaitStegeOovièr ataafL eohtör d toetretting VMi twee nieuwe vereeoigingen n l GoiKl riaift em Lefekericerlc welke clubs haj welkom heette Do notuiem weirden onvieraJttlerd vdfelr dianküjegging geanresteerd j De h eer A J Ponöioein deelde irf een ÏQgekawën adhiriiven aijn bedanken als beBtuiïraiUd imede Het aeiiflaeav en j arvea lag van den secretaris getuagd © vaini een rfladg en micoepvoH aeizoeoi Eeoig © liarteliikft woorden wördten geriobt aan bet adres van de kampioeti O N A OlSfiilpia Jtoudiai en Alphia waarvan beidelaatsle clubs ook zullen promoveiefen Het aantel vereenigingesi oleef atation air er zijn thans 13 tegeö vorig lalar 12 v roenigijigeo aiaingebiio tein net 931 tegen vorig jaar 967 leden Er naift en 32 tegen vop ar 25 eOftallen dëöi ato die ooipapétiti © waarvooq 230 tegen vorig jaOr 142 wedstrijden n eirdlen gebjueieddi Het jaiarveralag van den petminc me ter sloot mfst een batig slot van f B07 8i Als extra balten werd geboekt eftn bectreg vAn f 115 08 dtat voort evloeSkf is ui eeJioudtem distrieta wedfttrijdipn Do begrooting tot een totaalbedrag aa lesten en bat van f 791 weirdi ongewijrigdl vaetgesteddi De kasooon iisaié acMseeirde Voller dige dediatge vato dien penmogmeester Wi het uitredken der to eidalUea aan de G V B kanrpioeneo ineinior€ rd e d © lieer Beiieo nog m uitst ende söe itrii waarvoor üe ii flr Verstüep aanule ue biiorage van i a per eiiUl lU Oe ktifltea vtn het Ubo eeie uvgaan voor tiet aeizoeii Itf2ö ly2tf wewl ge iiigDüihaaid op een nneer ioieiibwaartiug en aantre eiijKer orgaiau wei uoor üfi ïk en GouOa aangearofogeu weiarvoür door het beetuuj u eBegging v ird gedaan ill not t eiituur waipeo aan ae beurt vau pt riodueKe altredlng de heer J beijen voorzitter H M van Iriel pennu iueöiier eo L V earstoep coiuraiiwaTitr terwijl voofzten atoesi woraeti uil j éit vaoature van ooanmfitwana i e heer Beijen aie aicti aaovaniKe lijK met herkielsbaaf wilcle dteU i kwam hieropi terug nadat Ülympia WaudinXveeit en BodiEgmven luet aandrang hiertoe versJooht had le8ii Alle altredeaittie beetuiüis e wefdm vervoigens horkoaen terwijl dte heer M v d Heaivel O N A W heratelupimg lot t eistuuirstidi werd gehoon In de kasjCouiHiusBie wertlen herbenoeund de heerefrï J rati Tdfcwg en J Scbarloo terwijl na egn korte beepreking door het bestuur een Bon BHel h al ooiiuui3gie van 3 lelden zal wpirden samengesteld t n voorstel van dien heef Verstoep oti de voniiiing vau een tWiiudeiiiai aan het bestuur over te Ipten onc gaui atetai Teualotle sveiff ïiog böaloien het regiem te heraien waarvoor een spe oiale vergadfexing keU worden belegd t Ligt in die l öctoe het nieuwe r lefoent mei hiöt nieuwe seizoen in werking te laten treden Bi rondvra w effdi van vcrsohilleiide iiideii iiiftsnoegen uitget jroken sover het tn vetr8Ciiilll nde dorpen meer edi meer strenger aangehaald verbod van speleti op Zondï Aan het begin vaw die vergadering werden de heeren G van Tilburg en H M van Triet in vwband met het Peit dlat ij 10 r © en Jaeaiuuratunctie vervullen door dien heer C G Spit namans jie Goudiaohe clubs gecóiuipliinentferd en bloemen aangeboden KORFBAU Ier Uouw 11 had giakeren een kwade dag Met niet thinaer dan ll U liioeaiten aij oe meerdere erKeninpn iii K V K 11 uit diea Haag Ue gladiieiü van terredii en bal Bpeejden ae thuislOlub paf en terwijl Oe beaoekere haer m miepr routine oetoondien Ook net piaattten der GoufwiOMiiarH kon veel beter ztjn De wedstrijcl droeg ee pret cig karuikter Een K V R ltd iiaui een foto van l eidje ploegen geajaimenhik t rwiijll de Ihuiaelub de Hagenaars een aw g Üoudsch aouvienixtjd oftreerüe LAWNTEKNIS Frankrijk wint hf dubbelspel Voor den iJavis Cupwedstrijd Frank rijk Amierika werd 4pa eiren te Parijs het dubbotepeü geapê dL üocbet i S arsaoegem aidieni en Hunter 18 7 5 4 6 Ve 2 k leidt ém thwoe met 2 1 MARKTBË RICHTBN Rottentamsche Veemarkt 30 Juli Aanvoer 446 vette runderen 258 vette ka3vereo 654 schBipen 840 varkens I jijaen Roette le kw 51 54 2e kt 4547 3e liw 31 35 Oasen te kw 50 2e kw 44 46 3e v w 41 Kalveren le kw 70 75 kw 60 62 J 3e kw 47J 52J Schapen 28 34 Latnmeren 20 24 varkens 32K 32 f Overzicht Koeien en oeeen redel handel prijzen iete vaéfiar Vette kalveren tajitel handel prijzen iets va teï Sclmpen lamanieïeti vabt ea handel ge arufete prijz VarkenB tamelhandel prajz iet vaater Rotter damsche Aardappel markl MaiÉidag 30 Juli Brielsche Eogerthedmerg ÖMi 7 Ndeuwa Rigeniheimers 6 BiaUw Ëiigenheimers 6 7 Westlandache zandiKromd 7 8 Weatl kleine ronde 5 7 Westl maè lamgle 3 5 Wesü kleine diang 6 Eersteliiiigep 7 8 Vlasmarkt Rotterdam Vlas 3000 K G Groningadh Gee handel Kaasmarkt Groot AmmerB Aan de Maitó alh jer wwndten hieóen aang€fvoerd 46 partyen met te awnesu 1748 artufc kazen wegende lO 2ö KG Prijs mot Buksmark le HOort ƒ 51 f 54 nu m 2e soort ƒ 45 ƒ 49 ongestiempeld © ƒ 4 Handei matig Kaasn arict Oudewater 30 Augustus Aa B voerd I IS paartSjen 5 185 stuks 25425 KXi PrWi le kw mjr m B2 54 2e kw m r m 46 60 zowtlïr 44r 4S Handel vlu LAATSTE BiaacmMr DRAADLOOZE DIENST Ernstig ongeluk luchtspoorwég NewYork 46 slachtoffers NEW YDKK 30 Juli Op den l flw Yoa kBdSien luchtepoorwee hedit een f er ematig ongieval pla ita g htid waairibdj met Aidnder dan 46 piersonen meereaidtee jnwaar gewond wetxlen Teo eivollge van kortshrilthig bleef een tredn in het ast e titasn Ben andere Veón 1 P op de eeraten in waariijj db wagens elkaa werden gieüchovien Onder dé inaditniden in hoofdzaak pleixierreteigers ontstood een wiUide paniek neur geneiaal aan fe wl én Hij bet f echter of óe üjd hiervoor ireeds lih VooitH verUcumle hü dat Zuid Af rika nt t fien koning van Encelaiid doch de Eifgelache knxm eriunt SUkhig van ineiióc HENGELO 30 Juli Hledenmaqgen zifn hier op de Kon VeevoetierfaJbriak een 3U tal mesBJes van 14 L6 jaar in takii gegaan op de aftieeting HJoelei j De Directie h d eten JoonsverUigiji aai e wndigd van 12 welke s nKit wenachttai te aanvatniden De thuincu vsn generaal N en xtfn etgeivUen KOPENHAGEN 30 Juli NcAilé u Zondav iacht met een expreaatrem naar I uit9ch land veo trok n Op het penton dévt met afgezet waa had ziioh een groote menachen menigte verzantetd die Nobilé en zyn to tgeirooten toejiMchten Nijftnlé stond tot het vertrA aan het venster van zyn A aprijtuig en dimkte n urt iWt vervier velp belang stellemlen tie hand Bmits van Amsterdam WISSSUlOERSIIM 2 £ Juli 80 jBli OfZtelMl Londwa t2Jl UJ Berljjn S aiiV M 3 U Fuiis D 73H 8 78 Bnuul 34 81 M 61 Zwitserlwid m t t 8Stt Weenen 36 07 Vi 36 10 Kopenhagen 36 40 66 40 Stockholm ms ft 6 Mo 66 40 66 40 New Yoifc 248 2 48 Niet otflcieel PraSjf 7 36 736 Mikdrid mx 40 MH Milaan 13 02 1S 02 WARf MuNDE 30 Juli Generaal Nobilé en z ya begelieiderg sUn hedeoodhfaend vroeg alhier uit KopcidiaiffBn aanglekomen In tagerótelhi met de kiatabe benctóen aal Nobrilé Berlin niet aandoen doch daarentegen ien kortsten weg nau Italië Jeiezen n l via Maa denb ing Halie en ZtndIXkitechland Boot aan de Noorsehe kust vergaa 9 nlachtoffert O O 30 Juh Aan üe Noomche kust Zondes motoitHiot waarin zich 10 pe sonen bevondien glaBonken Slechts éón man werd gwed De oweriig 9 penaonen verdronikien Buiktyphus in Weoien BERLIJN 30 Juli Naar thfns mt Weenen beiMftit wondt zi n eerage weken geteden veraChilende personen na het gebruik van melk toor buiktyphos aamigetaat Nee en penaonen agn gestorven Beunoverzicht De Beur £ had yederom een zeer kalm verloop enkele industriepapieren veroorzaakten echter nogal wat beweging Vast gestemd waren de Hülips aandeelen die onder beurstijd verscheidene procenten opliepen Van de KunstzUde aandeelen Vetikeerde Ënka lichtelijk in herat l Op de mijnafdee J ing gÏH no al wat om Redjai Lebong die vast gestemd waren Boetons waren prijshoudend maar weinig veranderd Rtdaberaandeelen hadden een verwaarloosd voorkomen In Tabakkeoi ging zoo goed al niets onu Suikerwaaiden trokken aleehts geringe attentie H V A a werden desniettemin op een eenigazins verhoogd niveau afgedaan Schoepvaartpajpieren waren goed prijshoudend doch werden slechte op bescheiden voet verluindeld De Fetroleummarkt was stiL Koninklüken lagen ongeanimeerd in da markt Amerikaanache waarden lagen bi geheel buiten de beiangstel n RADIO TBLBOAAPISCH WEERBERICHT Vlerwachting Matöge tot awakke weateHik tot lid we telüke wind Half tot zwaar bewolkt of betrcdckien Aanvankcdijk loig InuSg Later iets warmer Nader wortH ffemeM dat hét aantal typhuË evalleoi 70 bedraagt Door de bliksem getroffen VELDHOVEN 30 Julii Gl atarmiddag omatireeka 12 uw a eén groote boerderij Jn het ieihiie it Oerle tvjdeiiB een hevig onweer door dien bbrt em getroffen De boerderij stomi onnnddellijk m Iwrhte laaie en niie fcon wonden Jfored De totale inboedel terwvens de ipaheele mventaiua went eiesi prom der ulammen 11 varkens en 11 aohaipen kiwanien in de whiimmen om De bewoners d 3 familie OËealHigeo a konden zioh bijtüds redden De bewoner ie laisig emekepd Amerikaanache Landbcwwwerktuigen voor PerziBche Kioonjuweelen BBBUJN 30 Jiuli Naar itilt Teheran g emeld wordt hfeeft de Sjah van Peraié beivelgegeven tot den Verkoop van eem aiantal knoonguweeflten ¥ oor de opbnengiBt die vele mïl liioenen igiuUdens m et ibedragen i ulLen in de Vereemiigide Staten Uandbouw rAiQhinerieen aangiekodht worden Generaal Herzog ever Zuid Afrika PRIJZEN SapIvmbM LONDEN 30 JuU Uit Johanr eabui wowlit gemeld dö geineraal Herzog aan de pers ve klaaa heeft dnt de Uwiie van Zupfd Afrika het recht heeft haair eigen gouitei RECLAME vaarloQpla tot 1 HEERENKLEEDINO m ItfllUim COSTUUM MS 1 PANTALON VEST DEMI SAISON WINTERJAS 1 0 3S 0 20 0 90 1 25 1 7S 0 50 0 30 1 50 1 76 HaarMCNtiums STOOMEN en MODELPERSEN VIER GULOEN aflevering met 2 è 3 dagen desnoods binnen 24 uur zonder extra pfijtTerhoogiftg MedilHTMa en OaMikk i MidilMruii DAMESKLEEDINO 1 75 1 70 1 50 0 75 1 1 75 0 50 MANTËLCeiSTUUM LANGE MANTEL KORTE MANTEL ROK Overige artikelen naar verhouding Alle artikelen worden machinaal Tóór gcperst en met de hand na geperat waardoor een onberispeliike afwerking verzekerd is Onze pers machi es s aan den geheelen dag onder stoom aflevering kansteeds direct geschieden 1401 82 DE PELIKAAN BOODA TELEFOOlf 196 Kermis Gouda 1928 V H t so BunMla l k Bnd a x taoha FAVEUR speelt dit iaar NIET in CONCORDIA maar vanaf DINSDAG töt n mët ZATBRDAQ SCHOUWBURGLOGE Standplaats I Nieuwe Markt r dk n vond te 8 uur haf norm programma Woensdag en Zatei Óag ta 2 uur Itindervoot Stelling a t B iMl mogrammm t gan v nnind rd ntrecprijieii Zi wardar Raolama V