Goudsche Courant, dinsdag 31 juli 1928

De toekomst van Indié iJe derde d wöb a morgana gevijd aan de l eapre4tiiDg van livraagBtuiv van óe tinanoieeie vediouding tusadien rij en gemeenten Uit onderwerp word ingeledd door den heer Van Boeyen hd van Gedeputeerd e Staten vaa Jiuid Hoiland n van de ataatsoosntmii e ter zake Spr merkt op oat d oplotaöing van uei vraagatuK niet ttllaeö eien Kwewie vaa reent 18 ïTjaar ook eeo beantwoording nioet zï a van de vraag o degoneött telijkei i fwerkaaamtvaid iets voor ons voIk geweeat 10 en liijn nioel een bcJoi övraag Hel gaai bij die oplossing feitelijK en in die eerste pi ta eioiu ol al of met ïuot het geaecentraliseerde beatuurs 9tel9el gebroèwn zal wclrden lint huidige b€ 9 nlU B6telL8el aohtspr zulke eigaiteüliflippen te beaitteu waarvan doeliiuitiglieid dC h o rfd zaak is Oai land eu volk bNtdie daardoor geba at worden zooeïs ook het zieltbealuur dei geifiieenten en provi waeïi voor die centraJle overlneid van ü t meestei gewicht is A vonds aprak de he r Sïioeck HenkennanB lidi van dio Tweede Kamer over d © nataooale beteeitenis der öociale verzekering J e laatste dag was gewijd aan de beapd ekii van het onderwerp De Zondagawet en de gemewitelijke overheid WO Je onderweftp werd ingeleid döw iiii dlr N G Vddhoei predikant te Voorburg Spr betoogde dat bij die gemeenten Biike regeling niet alleen de ruöt maar wel degelijk ook de ZondlagsheiligiiDg doel moet zijn Doior die vele partteele regedingen tot veraefltering van dien ruBtdag is te veiel de na mik gevallen op die sodaile zijde van het vraaguluk Bovendien wordt door de i uöt van enkelen de arbeid van anderei zwaairder ZVMidiagwrufit en Zoit dagsliielllging mt cni andiers hieidenj wor dien nin n Br geectieidön De overheid heeft wei diegedijl t ot taak de steedö toenieliniende oulheiliging tegen ie galan ten bate van an Volksleven i © joveirheid is göeni zedtenweester toch heeft ziij er reikiening niede te houden üflt ook de wet haat paedlagogische waaipdie heeft Boveaidiéo geve zij het voorbeeld en aianzfien van haar ambtenaren Voorts ligt hieff Mdn spr een taflik vooir die Kerk voor onze chr bist jcaigeren oni h m inivloedi aan lo ven ien op het gebledi der sport eu voor ieder om zijn vrijj jiead aoo te ge bruiiken döt ingeogenlseid voorbeeld voor het volk wortü In de dBscusiie had die spreker nog gelegenilieidi te doen OjpHserkwi vaii weqke groiote beteeltenis het gezin is a U oorreetie tegen de oauheiliiging vaik dien Zoaidag doior de sport fen op de groote ver9oitwooTdeliiikh eid in dit verband van de dudters Slpr verduidelijkte zijni opniieritingen over de taat van de overheid iifet te Koggen dat dtezie at taak heeft die sleer te scheppen waarin d © Zondagehieiliging zoo goed mogeli kan zijn Na dezet disaussie werd dte cfonferen tie geslöLen niet een slotlwoord van den Unie voop2i ter mr Scliokking waaHn hij gewaagde van heft welslageïi der coiiferentie en woorden sprak vaii dank jerïöna allen die zt cii op een of andere wiize jegens de conJerentie yerdtietn telijk hadden gemaakt lierbergen wordt op Zondag 5 Aug a a te haif 3 aen openbiare voordracht gegeven door het hoofd der orde de neer J Krishnastnirti Het puhiiekheeft opdien dag tót het kalunp en de bi eenkouat koBteloos toegang liia kinderen die geen kouueio dragen veegzaam gekleed Ueïie vragen zullen Burgebieegter en Wethouders van s uorburg heubeu te beai4 oorden Ze is gesteld door liet lid van d n gemeenteraad den heer C J v Borrendttim wtene zoontje iiiiet nog unuere leérlinigen de toegang tot ue opeuoare uohool A is geweigerd toen zii tijdenb de w arme dagen van tie vorige woela in genoamoe school versche nen eu de voeten alleen door sctwenen waren b dekt Het hooid dor achoo was van meening dat de voegzaamheid of Mthans de lUlel tiidie id het dragen van kousen gebiedt doch die ouders der Kmdtiren blijkei van aoderei opvatting te ai n Thans aal officieel worden uitgemaakt aan wiens kant het recht is f m tot dlezie uitspraak te komen Iteelt üe heer Van Borredam de volgeode sshnftelijke vragen die van een loto vergeMld gaan aan het College van B en W gesteld Zijn B en W van oordeöi dat liet al oj nipt diWgen van kousen voor al bij kinderen een maatstaf kan zijnvoor de vtiegaaamheiid der kleeding Zoo ja zijn B en W dan van oordeel dat dte op bijgevoegd © foto afgebeelde 7 jarige jongen die geen kousen draagt met voiegaaaTn gekleed is S Zoo ja zijn B en W dan bereid de normien aan te geven die zij voor voegzauinheid der kleeding stellen 4 Zoo neen zijn B en W dian bereid nader te motiveoreo hun goeikeurüig van liet besluit van het noo d der openbare school aan de V lietstraat die den op de toto afgebee den Tjarigen leerling dén toegang lot de school onbiegde omdat liij ten ge Vtilge van het niet dragen van kousen niet voegzaam gekleed zou zijn 6 Zijn B en W bereid mede tedeelen op grond van welke t epalinghet schoolhoofd bevoegdl is een leerling wegeais het volgens zijn meening niet voegzaaiin geideed zijn dten toe gang lot de school te weigeren 8 Achten B en W het niet noo zakelijk de m artikel 8 dier instrucüivoor het onderwijzend persooael doelde voegzaamheid dier Meedïi üer Ie definieeren 7 Zijn B en W bereid tiWftötrege leii e treffen ora te voorkoniéli d eji een leerling ten gevolge iv tn en persoonlijk inzicht van een BCiifcolliiooJdl betreffende dé voegzaa nhieiiti der kleeiding van ondeirwijs versUen bli t flet rijk en de gemeemteuaanciën Naar het WcBkbia i voor üemeeutebelangen orga aai der vereeniging van Ncd Gtmiieenten meldt lieeft het bebtuur dezer vereenigmg len gevoigo van die be preitjingtai dt r jaiarvergade ruig aan den Minmterraadl een brief gezonden omtrent de getneeutefinauoion Wij onjieenen aan d zen bnet het volgende He algeiiieene ledemvergadfeting van biipe vereeniging gehoudeai op 4 Juli j 1 te Dordrecht heeft er bij stilgestaan dat de gemeenten bij het besturen harer bfuishourfling in toeiieiinende iiifll onder ernstige Jinancieele luoeilijkhedien hebben te lijden en dat eeai aantal van hfflair zelfs voor vol strekt onvennijdielijke uitgaven tot een aaiunerkeiHik deeil waarvan het Rijk haar trouwens verplicht heen de vereisichte middeaen niet oi njet an ders zunnen vinden dtrn door het heffen van onrirageüijko belaetingen met aUe daaruit vmortrloeieade iag wciae te gevolgen als het wegtrekken van gegoeden e d Zich rekqnaohap gevende van de oorzaken daarvan kendle zij aan een tweetal eene zeer Mjzoiidiere beteekcnts toe en wel lo het ongewijzigd blijven van de bestaanfie regeling in zake de financioele verhoudiing lussdwn Rijk en gemeenten welker oiüioudbattrheiid door de Regeering om niet verder tenig to gaan in 1921 i s erkend door de instelling van eeti StaaHBOonmiiissie olet dje opdracht een herziiening dier r gel ing voor Ie bereadem 2o zekere leoiiilen in de titstaande wettelijke regeling van het plantsodjlv GEMENGDE BERICHTEN Een ernstige aanvaring pp de Wester Si helde Een Fransch stoomschip zwaar beschadigd Gj lek en aijn op d e Webtcr Schelde ter hoogte van Viissingen twee zee schepen iinet elkaar in aanvaring gekomen Een Engelaieii atoomaohip waar van de naani nog niet bekend is i met dien boeg tegen het vqu Aütwerpen koniieuda Fransche alooïnjichip alou gevaren Ue Yalou werd ter hoogte van ruim lil getroJïen Kr ont tond een groot gat waaidoor het water naar binnen stroonide Om zinken te voarkomen is het sohip onder den Zuidiwal aan den grond gezet Het voorschip sitaat voor eien gedeelte ouder water Jlet Engehcne stoomscbip heelt naar nien meedeelde scl ade aan den boeg de piek maakt water De aanvaring i gesdued terhoojj te van Cadtoand in de Wieltagen Het Eiigelsche atöomsohip was Sc Bed rcrng welke op rögi was naar Anlffsrpen e fiedararag heeft de Yalou ïan situurfwxwdtzdjde geraakt ter hoo e van ruim IU Pe Yalou is zwaar beschadigd aiMi den grond gezet Pe Bedarcrag di e eveneena monade kreeg kon evienwel de reis naar Antwerpen voortzetten Veldwaditer wegens knevelarij gearresteerd Op het voetbalveld van M V V ia naar Vaz Piasi n e dt de 40 jiarige semt enteveldwaohiter van GpoaiBveldH geaireöfteerd verdtecht van kneveIflirij Hij had een zekeren M te vprbtaan gegeven dat óetds door betaling van f 10 van een bekeiiirmg aou kimmen vriiloppen M hiadi hem een biljet van i 10 gegeven doch het nuirnnergenoteerd en diöedl alangifte bij de recherche Bij het vetftioor bekende 0e veld w achteir Het geldt was evenwel reedfe gewisseld en groiateodeöls uitgegeven De man werd ter beschikking van de iuatitie gesteld Op ditvergrijp staat en straf vaö ton hoflgsto lea Jaar il Op be die punten geeft hc adres een uitvoeWge toeJichiting waBnia het ver zoeikt dat van Rijksweget tegttf over d gemeenten een beleid worde gevoerd waarbij niet rechtniatige belaifgen van dezen wiordt re iening gehouden en dat vocrzieiwtiiiTen mogen werden Betroffen als waarop in den bi elgezjnspeieW Nieuwe rijtuigen bij de Nod Spoorwegen l e directie de Ned Spoorwegen lieeft een aantal nieuwp wagons laten bouwen die ontworpen zijn do de oonstructiebureaun der Spoorwegen 1 e w agens zijn bestOiiwi om t loepen op de spoorwegen van vrijwel alle landen van het vasteland van i Virop en zijn in twee soorten gebouwd rijtuigen le en 2e klasse en rijluijïon 3e klasse Mede mfet het oog op oventueele spoorwiegongevallen zijn ztj geheet gcoonetrueerdi van ijier in le enfttelling met het oildte materiaa dat in hoofdzaak van hout ia inetraoht is de inrichting die rijtuigen aoo eenvoudig en todi zoo gerie den motor raakte de matsen in brand Een deet der inzittenden h achedeUireuken aleutelbeenfradMren en broken rd ben op De ol ranaaator an den totóht dr Detrary werd zwaar igewond De chauffeur verd lechta twht igewand BINNENLAND De de 70Bt6 verjaardatf van Koningin Moeder De deelneming van het Uioemencurao HeC HBagsch Cooiilu voor Volksteessuil berioht ebt de dttetaBimng aaii hel Bloenieaforso lliaiu awdianlg blijhl te iin dal e n uitgebreide stoet met vwl alwisseliag aal kunnen worden niieng 8iald hr is een groep ruiters niet v aandeirs m den stoet ore door de iiiuziiok van de veld artillerie zal w w Jua ge opiend er ma groepen patticullero utotuobiekn groe en piaailwiageiK uit Handel en Nijvürneidi er aiim imaiiekveireeolglngen in den stott terwujl ook tal vau ouderwetsotie vqemuigon miisa ineerijdem Vanaf lnieo versierde vrachtaagens mllan 24 ijonge dajuee in Bei wit geklee 40 Ü00 roaen uitsuooien langs den weg dien de stoet a c nit De i30m van de Bruilofi van Kloris en RoflBJe zullen op hijt Malievel warden uitgevoerd voor de tribune waarop de geiioodSgd n plaats nemen Terugneis van de Koningin De koningin en praise Julia ia passeerdlen gisteren ÜBlflf op die terugreis naar Nederland Zij brachten denda in de Noorsohe iiootdetad dioor waar de koning en koningin van Noorwe g n liaar te luudien uitgepoodigd hadden op lïutt buiitenliuis t i Bygdö Na eeo wandeling door de stad wgaven de vorstelijk oastem zich weer naar het station om Oe reis naar Nedtarland yoort te 2 tteoi De Koningin terug ui t land ii M die Koningin en prinöeö Juliautf ketoren uiorgen uil Noorwegen luer te landie terug Ue koniMtlijko laiiiilie arriveert die morgens uietdeu utisdn van 8 47 e Araeirsliooirt en vertrekt vaadmar met öoestdijk Een borstbeeld vam de Koningin onthuld In tegenwoordigheid van minister Waszink In tegenwooidigheikl van dfen minisler van Onderwijs Kunptenj en WetemschapiM mr Wasaiuk vun den heer P VtBser obef van die aW Kunsten eu Wetflnaohiappen bij daii d pflttement en van dien beeidihouwer Aug Faliae haefl gistenaiddag te Aiiisierdaro da onthulling plaats gehad mi het dlOQtr deaacn be dtaouwor vervaardigd bOKstbteeld vrni il M de Koningin He borstbe is geplaatst inde lud van het gelwuw van de departeiiueatten van Ondewvijs Kunsten en Wet n iappen eji vm Artieid Handel en Ni verhiBdd aan bet Beauiden iKMt i I H M de Koningin Avondfeest te Amsterdam 8 Aug li M de Koningin Wilhelmina is voorneimens 6 Augustus ai s ini den hoc datad o komen ailwaiaxi iiA r een eeremaulüjd ai wordieni aKingebo iten Het avondfeest is lïe aldi op 8 Aug I ie Koiüngin ia voomeaniens in de loop v n ö Aug AmsteWatai te verlaten Of lij beuoeken zal Ontvangen is nog niet bekend Aartshertog Albert van Uabsburg In Den Haag ZtMidag i in den Haag aangekomen aarlah t ig AHjert van Ha bs burg presidient van de Hongaarsohe KinderschutiUga die zooals gemti i is den dank van het Hongaarstie volk ajin NederlaiKli komt overbrergen voor Iwl vele dat ons land voor de verzorging der noögaiareolie kinderen edsaa Aartshertog Albert is tijdens lijo verblijf m delt Hang dio gast va den Hongaarsohen gezant den heer von Rudnay Hij is voomeiiiiens tegen 10 AuguatuB ons landl weer te verlaten TWEEDE KAMER SehuWiillchtigheid van Surinaamsche landbouwondememingen ingediend ia et tsOntwerp tot 6 tiiig va dlB op Surinaaimschfi land bouwpndernendngen rustende schuld pliiiitigheid bedoöld in art 1 der w = van 15 Juli 1912 Het nieuwe vrouwelijke Kamerlid Haar loopbaan Mevrouw Heudrika Withetmana Be nerdmi van llallie van Embdeii dip hejiowud is to ïid de r Tweede Kaïiior als opvolgster van mr VOjii Aalten is gehuwdi inet prof dr L van italtie hoogleeraar in die artscndjïiea eSdik uniSe ie leiden Zij werd 22 Ort 1870 te AimterdBiii ggtwren In haar jeugd legde zijl zic l vooral toe Op litteratuur eit kimst Toen de vrouwenbeweging opkwam begat zij ziichl ook op het ter rein d politielt en sloot zicb rt ialijk bij deze l ewoging aan waarvan zij latfa een der vOQrveflhters is ije ordci Verscheidene jaren is zü lid geweeat van het beMunr der Veroeniging voor Vrouwenfciesrecht van Sept 19 1 lol Sept 1927 in welk jaar zlj niet werd iierkoaieai w Bij lid van den Leidschen gemeenteraad Zh is ld der Provinciale Staten van Zuid Moiland en a gödluretide raikete jaren voorritslcr van de afdeelimg leiden van den Vri tnni ig Jiemooratisclien Btmi Krishnamurtl In ons land tn het Slcrttanip te Ommen O dat van 2 lot 10 AugUBtue a s nt ni 2500 doelneoieïs aan het evonde Intern caii re8 van e cir 4e van die Ster zfli lelijK mogenjk te maiKen iie bekieeUing aer eerste klasse is van trijp ia oeze i iaseje is luzsonen de twee zitplatiteen een neerklaphaiar tafeltje Bange bracut de waudb kleed ng oer ti voeue kiasae ia van tiDer tetrwijl lu oe derde tilaese ooii arm n booIa leunuigen zija Zij zijn bekleed Diet kunstileer JJe wagons zijn oiradat ze op int rnatiooaue trajecten zullen dienst doen voonzien van eleolirischei veriiohting stoomen electriache verwamung en Bovendien hötiben zei verscliiueude 1 eiiii enuen 1 e wagens rijden zeer vast en zijn een goede retianie voar d Nwt inÖiwtrie want viaai deize 1 5 nieuwe w agens zijn er 9 gebouwd bij Werkspoor en tJ bij de Cirma Bojnes ïn een van die volgende éUtgen zuiilen zij in dienst genunien wiord€ i Een nachtvergadering van deu Amaterdamschen Raad Ue loonregcling Vrijdiagn t heelt de gem eateiïad van Aiiisiioruan vergaiueru to hallt vier om hel deboW te oinaigen over o loonen van lA gemeetntenersoneel Alle ingediende voorstellen werden taimlotte vtfwOrpen en die nota yan B en W sangenomeai met 24 tegen il sbeinnen in deze nota wordt goedkeuring gevraagd voor taestenidfiging dier s lanssen en loooeni van ambtenaren en weriilieden tot Juli 1930 en de vacaiilieloesiagen te bepalen op dezellde bedragen vftor ée jaren 1029 en 1930 loorts zal in het vervolg het loon vau den volwas werltman op 28 iarigen leeltijd ingaan inplaat van op 21 j rigen lee ijd Een school zal worden pgericlit voor jeugdige werklieden voor vak en algemeen vormend onderwijs Recht voor den ambtenaar Een wetsontwerp ingeliend Een wetiaontwerp is iTi tdiena tot regeling van dfen rechrtistoestand van ambtenaren Aan d0 zeer ijj tftfi rige memorie van toe 1chting onitteerten wü tteit liet ontwerp uitaluiltend MW op ambtenairen wier dienstbetreTdoiJj ltaor h t publieke recht wordt beheei ambtenaar moent aat een zÜnen aaneafwi genomen beskiit venrichte mMnng of nitigesproken weig nig sitrijdt iet ée ter tzaltje toi paisisel ijke wettel jbe voorachriften zal hjj Kioh tot den anïbte naipeiïrecihteer kunrt n wemten In beginsel staalt stee ia beroep op tlteui rechter open Db bunigeiyko rechter woattlt kitiusbchen aUeen uitgeischakeUi vtKir zoover de conflicten ambtenaren in publiekrechtfl ijke dien rt hetrekkinig bettfèffen Alle peraoiten wier reilofliio tot deii ütaat of eeai gipenbaar lidiaam door d bepalingen omtrent h et arbeddficontract M het B W beheerscht wordt blijven aan de reciitsrnacJit van den buirgerlyken rediter onderworpeoi In één opziobt is dje reohtflmaiclit van t len nnetuwen ambte noTcairechtei beperkt Reeds bebiben de otideraoheiden Pen ioenwietten d e i htHpnaaik in penioenzaken gei ageld Voor zoover m dezie geaohillL n een beroep op den reohteir ia toegelaten wordft het voor den Certtralten Raiad van Kfii oep gebracht Van ie kenmsneminig van ttteas kjw sties dient tie nliouiwla rechteir awJi deWhailve te onthou ieni De rechtomacht van tiien speciaten pensioenrec iter mt die van dfen aigem enen ambfcenairenrecihter uit Den ibehoeve van e reolïbspmak in amb tenaaeinzaken lAaakt het ontweiip van de diensten van de Raden van Beroep en den Centrallen Raad gebruik Aap dien Itiatsten Raad wordt eenvoiudïg üe rtEJChtapi aak i n hooiger of eenag beroep opigedragen Als i n oorsten a mleg oardeoiendle redit rs schept het ontweirp de Ambtei ai enigwechtein die overigens met de ajHigevoerde Raden van Itofoep idientiek ten aanzien van de met d en voarzafcter in het gcv cht itting hobbend e Ifcden op antleile wiize dan deze Raden zijn samengesteUL Zij die ii tiief deelnemen aan otl die in dJiemst zijin an de ambtenarenbewiaging kunnein geer lad z n Het ontwerp laait deze loikalie en Rij kainstanties als scheidi get chten en oommussiies voor ambt narengewdh iüen An stand en Ipat ook volkoinen vnjheüd ml ttertijd nog niieuwie in te atellen De regeling van het proces l eriust op overeenkomstige gedachten als in de proefhoudeïid gdbléklen Ben oepsweft zijn neergelegd H t prt ea je een dioor den reoliter geleaj n bejMBonaeht ond einzoelc De partijen mtasen de bevaeigdttiBid eien deel der ta behandelen zaak aan hot omléa aoek van dien rechter te onttpakfeen De C H Conferentie te Lunteren 1 e tweede diag der c h oonferentie te Lunteren w€ffd iu den morgexi an deiiamdöag gewijd aan de bespreking van h€t mdefwecp Vrijhandel en belKherming in vertubid met de belangen van land en tmn bouw Dit ondiförwerpi werd yige eid door A A van RMjn N l fland9ch verte KenwooPdiger baj h t IntemftUonaal landbouw litóitituut te Ronne Er liln aldus spreke in ons land weinig pur sang protectionisteo nieer Algeimeen wordt hulde aan den vrijhandetl gebrach Alleen zijn er ve len die alTeèn van vrijhandel willen vm a als die iirtemationaal worat toegepast T4 behooreii ook de irtwretandere v n actiöve handt spolitielc Spr ging daarna in het kort den toeetarid in landbouw veieteelt en tuinbouw na Daamai s ak cttlbigsdiTeoiof Czommelln ovfer Juweelen uit een hotelkamer oati Waarde bona ƒ JO O ftZ Een Bngelsch echtpaar dat ia h AmatetJhoïel logeerde ontdekte gigff a 0Oid bij d en terugkeer in het how dat te hunnen nadeede uit hun awtttfr m€aiteni voor © en benHrag van 25 i 0 000 gulden aian jiiweelen was ou vpeemid dlie tegen de gewoonte met hl Se safei d ach lm een kannertoa y ren geborgen De politie stelt een on derzöek in Olympiade wiJlMnrollers aan het wMk In het Stadion Re auraiit Een b gelijk te Ainaterdabw verblU yende buiUönlandisch journalist i een reebaurant van het Nieuwe Statfioi een portefeuille inhoudende m 2000 francs 1 Ü eni een eheaaearori 1710 en owtrodd Kind vcrbra nd Poor het onitreloken vati een ketel tokend water kreeg te Waalwijk een kind e an dien lödierhandtelaar Horman zloodlanige brandwondien dat het aan de gevolgeffl is ovefleden Het was 11 miaöndlen oud Eeln aantal wagens van een kolentrein ontspoord H dlenmorgen is door tot nu toe onbekendieli ooiraaafe nöJbij bet Btaüoo Roiemianidl van een u t de richting Venlk koimendle kolentrein eem vljftS walgens ontapoord en gekanteld De miaterieele schade is nogal balangrijk In het geheel liepen adtt wagötte een dieieet op Het personen en goiedwenveifcBM ondervond hierdoor eemge tagosfie persoonlijke ongeJukken kwamen mèt vodr IJBvergiftiging in Amaterdam VUf kinderen in een ziekenhi4L genomen In die Indfeohe buurt in Amsteidliï he t zioh een groot aiantal zi iMi vallen vooigediaan onder kindieren Het oat poek diat ingesteld veM uioor den emöenteliikei Geneeskundige en Geaondhièidsdienst heeft iritgeweaen dat d e kindieren ij geooiwi rnföqrd hadden aifkom tig mX eeo klein winkeltje in de buurt Bij tal van patienftjes diedlen zidi doms he ügel a tomeiti voonvaomftig en darjiiftloomissen alsmedie koor s In totaal zjn 50 è 60 liobe gavaU len ter kennis van den dienst gekomen i kindferen waren ernstiger ziek j zijn ter verpileging ia het Wilihelminagastthuis opgenomen Hutt toestajid echter geeft geen aaïiieiding tot buitengewone on eipusthieid Het Ij9 uit het winkeltje wordt door den dienst önidentodit het wae W fttond na het bekend wordien der feiten in be lag genomen Het moet door een of anderen b oiilcindlrager geinïeoteerd gowiordteo tlja Wie de persoon ip haorokuibrent be slaat natuurlijk nofi geen apkeriietd Drama op zee Omgeslagen zeilboot op de Zuiderzee Drie slachtoffers Vrijdagmiddag tegen a ven uur zijn drie jonge menBcSien uit Zwolie weggezeild in een sloef je die Magdai Hei Jag in de bedbellngi lang de kuBtnaar Amateirdam te valren Het waren H Waalyer 25 iaair teekenaar hij gemeentewerken neef van den beken den voettoaMer B Hoieikatra it jaar hoefsüiid n J A E Epltöma 29 jaar timmermian De beidie eeir ten warfti oni ehjuwid de laatete geiiiunvd en vader van een kindt 1 Ie Miagdia is een sloep van 4 meter lang en vrij zwaar getuigd vO 0f b beslist te aiwaiar OOTsipronlceJijk m ook iiiediegaain H Padberg maar dfl kon Zaterdag geen vrij krijgen Bi loü diaartïiii het gefflelsohaip Zondaginiddlaig bij de Oranjefeluytzen owtnwfr ttD Padibjaig was daar op tijd roaar de Magdöi veTSdheeh nieï Gistermlödag ging hij daiaropi op ondleirzoefc Uit doch het eenige wat nien van de Magda igetaiein had wa dat ae Zaterdag om dirle uur van Kampen noar tfw was vertnokken G iflterinorgen wïuren die visadiersfl J en R L van Harderwijk met le Hk 77 aan het viaechen tuBeöhenHatderwijk en Eiburg toien aajomslreetó 500 M uit dten wal een stuk zeil edden zijkant van een boot boven Jwt water zagen tntatekeio Toen ój erWj kwamien bleefc het te ajijn het sloepje Magda diat op zijn zijkant lag i borsthoog wiater Tot hun ontzettingontwiekten zij bdj het oivefföiöcltrddïW van de sloeg dlaarin bet lijk van e jongmensch diat mert zijn voet bekorf aat tusa hen het tuig en een bank v de boot Zij brachten het Ujk wer aiali b rt van de Hk 77 poüopiten dia sloep le l en bnaohten djeao naar Hardlerwijk DJ sloep was volledig getjuigd terwijl touwen btijkl aar diooa een ndet ervit ren aedler waren vastgemBflitt Te Ha derwijk word gistecavwoid hel lijk i identifioeörd als dat van H Waaffef VejrinoedeUjIt i het ongeluk g beurd onnalreekia elf uur giBtennOïg tijdtettiö een walre onwoeiBbui ag boven diat d oel van de Zuldenw woeddlei Ook het horloge vam den dkrenkeUnJ is atlil blijven btaan op haSf twsrai Ook wijat het erop diat he oflg gebeurd moet aijn door en P s ge windvlaag ófmc mien geen iell gereefd hiwJ Ofediowi dadtelijk eeo oibderzoefc is ingesteld naar d Ww andteire opivarendien heefH men 0 J niet kunnen vindien Het i dhis WJJ volk nen aeker dat ook deajen o omgekomen STADSNIEUWS GOUDA 31 JolÜ li 28 Minister Kan bezoekt de Kaasmarkt in Bodegraven de Reeuwüksche Plassen en Kaaspakhuizen in Gouda De Miuiater van Binnenlandsche Zaken en Land oiiw Z Exc Mj J B Kiin hoeft heden een bezoek gebracht aan de Kaas markt te Bodegraven de Reeuwüksche Passen en de Kaaspakhuizen der Coöp Producenten Handelsvereendging en van de N V KaashandelMaatschappjj Gouda alhier Minister Kan is altyd vroeg b de hand Vanmo igen vertrok Züne Excellentie Vergezeld van dhr Ir P HiaiÉnnan Secretaris van de HoU Jtlaatschappij van Ldndbouw met den trem te 7 27 van den Ha g naar Leiden van iwaar de heeren K Kuiper uit Oastftwnid en W Boer uit iBodeigraven den Minister per auto afhaalden teneinde hem naar Bodegraven te brengen om op uitnoodigmg van de aid van de Hodl Mij van LandDOUW een klikje te iKdnen op deze beJang rijke Kaasmorict van Zuid Holland Dg Minster die reeds voor het aanvan uiir der Kaasmarkt te Bodegraven arriveerde werd daar ontvangen door den bui gemeester Mr S C van Dabben de Bruin en den heer J Bejjien voorzitter der Vereen v Kaashandelarrai aldaar Na beakJitiging der Kaaamarict begaf het gezelschap zich naar de l oerderig van den heer W Boer om het zwart bont vee te aangchouwen en vervol gens naar de boerderij van den heer A Hoogendoom waar het mooie awartblaar vee aan den Minister werd getoraid Te half twaalf vertrok de Minister van üodegraven naar Reeuw jik Gold ihet doel van het becoek alleen Bodegraven en Gouda nu op weg daarheen de Reeuwijksche Plassen moesten worden gftpaaseerd had de Miniater er prgB op gesteld ook deze Plassen waarover zooveel geschreven is in verband met de g eopperde plannen tot droogmaking daarmede uit eigrai aanschouwing ook kennis te m cen De Coöp Produoenten Handelsvereeniging te Gouda directeur de heer A van Wynen iieeft deze gelegenheid a igegrepen den Minister te Reeuwtjk te ontvangen waarvoor medewerking en gastvrijbeid werd verleend door de Roei en Zeilvereeniging Gouda die het Olnbhuis voor deze ontvangst ter besdiikking stelde De heeren A van Wijnen en P van Wijiien ontvingen daar als verteg iwoordigers van de Coöp Pioducenten Hendelavereeniging met den heer H N Vatckenier de Greeve voorzitter an de Roei en Zeilvereeniging Gouda den Minister waarb ook als gasten waren genoodigd de burgemeesters van Goudfi en Reeaiwijk LaiabstigenoGmdle kon weigens afwezigheid van deze uitnoodiging geen gebruik maken Het is bekend dat Minister Kan een rroot liefhebber is van iwennnen Van de prachtgrffgenheiidi om z di in Qie pJaasen te yerfriaschen maakte de Minister dan ook gaame gebruik Minister Kan en Burgemeester GaarJandt doken flnks te water en verschenen na te hebben gezwommen weer m het Clubhuis waar de Coöp Producenten Kandelsvereeniging hare gasten aan een noenma vereenigde Aan tafei werd de Minister met een welkomstwoord door den heer Valckenier de Greeve als voorzitter dw Roei en Zeüvereenigmg begroet waarbij deze er zijn vreugde over urtsprak dat deze miniHter den wenach te kennen had gegeven de Kassen te zien Spr uitte de hoop dat dit eerste bezoek ook door andere zou worden gevolgd Na de lunch ging het gezelschap in drie gereedliggende zeilbooten de Plassen op Het was uitnemend weer geworden de regen was op ehoriiden en het zonnetje bescheen h it wijde watervlak en straalde over het friasche landschap aan de boorden De Minister was verrukt over het prachtige natuuip tftfereel dat hij aanschouwde en over die beeitijke tooht op den grooten plas Na terugacomst aan het Cluibhuis vertrok het gezelsdhap in auto s weer naar Gouda Bei eerst werd een bezoek gebracht aan de fcaaspakhuiiteen van de N V Kaashandel My Gouid a waar de n Minfeter de groote stapelplaatsen van kaas en de fabricage van korstlooze kaas werden getoond Vervolgens begaf het gezelschap ic4i naar die Coöip ProduoenteJi HanldelsV6ree ni ging iwe e groote inniditdngen mede door dien Minister met beJaaigstellliing werden beaichtilgyk Het lag in de bedoeling van den Minister te 4 66 van Gouda per trein naar den Haag terug te koeren De Beeuwtjksche Plasseii Woensdag i Aug zal ten Raadihuize te Reeuwyk een beaprekiri iplaats hebben tuüschen het ibestuur van den KJL Land en Tulnbounvhond in het Diocees Haarlem en het Ud der Prov Staten Dr A C A Hofifmaii over de idsnnen tot droogmaking der Reeuw jfcsöhe en Shiipwijkscfae Plassen De KermiB Ondeidie gebruikelijke IbelamgateUing is gistieren de kermis begonnen naidat al dagen van tovoren jong en oud saiich had weniheagd op i nngen die komen izoudlen Het iweer vae gisteren aeer goed cwodot er alle kans leek te bestaan dat men zarih op de Goudsohe kermis amnseereïi zou Indtendaöd r daarvoor weor gelttgenheid genoag Doch al ia de eleigBrihekl er diat wïl nog niet zeggen dat er een druk gabnuak van gemaaikt wordt t Komt ons voor diat het gisteravQnd op de kennisterreinen op te MaiOrt cai op de Niottïve Majkt nog rtiet de drukte was welke w ona van de vtoesere kermde herinneren Misachien omdat fiat de eerate avond was miaadMen ook oandat men hj r de kat oorst eens uit d n iboom kijken wil De veo achUlewte inriohtinqEen zelve hebben er den eemsten avond aji altes gedaan om het pubtie te ti cken Dbi ia weer het ein 9 el van kilaiaken ekriden harmoDioi en onharmonaach waaj van de kermLsbezoeker tocAi Ik jaar weer even kennis neemt Op onoe Goudeohe kermiia is het gemakkelijk Ech te anièniteeron omdat van jaar tot jaar dftaeJfde inrichtii en aoms wel iets in uiterMjk maar met in weien veraohitlend dezelAie rliaatsen inneonea We hebben bier bat oqg op de nnrichtiiiwen waar wat tie zien is waar wat draiattt en dïe waar wTat te eten is Deae laatste ziijin m flinke getale tögenwoordig en wae le kermis met leeige maaer verlaat wijte het zJoh aelven l t de ini htingenv iwner aard en inhoud geen oogenblïk te liaaen taat bahoort 2 eker de Stoomoairoussel v emuuik voor jong en oud waoor inen zich in deinende en echommeiende bewt ing n draaiende natuurlek temidden van een zee van Éicht en onder de steeds door kündoende tonnen van het oig al kan ajnusaeren Gisteravond waa er by wgae van reclame vr j entree wawivan dtdk gébiuik gemaakt word en dat naar we meanen wel een igoede introductie zai zyn vcoor de komende kerm Ladagen De stoomcorouss i nu eenmaal e n centrum dat niet wordt overgeslagen Een büzondene en oor Oouda ifeuwe abtiraotie oraigineel gevonden ia de z Cater PUlar izooaJis de naam aagt een ruips waarvan de igeledingön Ibeataan uit waigens dte over ralilB toopen D w Cater Pülar krijsft ipas dan het voorkomem van een reusachblge zojch op eciht mipaaidhtiigie mamfer voortberweigende riips iwanneer pkrtsalinig een acherm over de walgen met bun menschedifken inhoudl neerslaat en de ina ttend en daardoor aan het oogi der omstanders onttrekt Een andere dniaoliting düe in het oog valt is do Budbble Road ige br Homaneraon a Wembliy attiractie Aan den buitenkant IS al te BO em êaX men déze amnchting birawnltoedenide zich heeft voor te ibeneiden op bawes inigen van eenigaaunis ongewonen aard Een reosachtige glubaan mat flBnke hieiqdmg voert ojl de itazoeSeers en besoeksteirs naar een beweaglytoeni bodlem waar behoorlyk door elkasir igaachut wordten waanibij men tJen slotte op dé beenen teredit komt een en ander ondeo die mumek van Homtnerson s Saxophone iBand De Buiblble Rood In dieize inoichtirig kan men met aen gezielsahas veel genoeg vi heÜabetu Voorts is er op de Markt leen itSieater waarin die Mummie van Baroda qptreedt die met naalden doonsftflEen wowlt zonder een spier van het ige oiat te veirtreikfceni wat hmr atis nïummie ook wLet passen wm Bdhalve de interessante mumonde is er ook nog tie zaen een dIameahooM de Van yr dat ureekt iemand die vuuir in den mond neemt bltKitvoeta in een bak met gtaasdierven j iprinigt over adherpe sabéts kiimt kortom een man n eit onkwetjafoare oiiigiOTOellige voetzolen Dan wordt lin dit theater gedaan aan hypnose en memotecthniek of wat het wezen mag iheeï InboreaaarLt Hioe of wat het is dat is natuuiilylk h t geiiefim Een dame raadt de kaarten dioor liet puibliiek getirofltken en enz Ben attractie d e behoort op de kiermis waar voor eJk wat wftls mioet KUnw Vermelden we nog dat op die Nieuwe Markt een plaata hebben gevondien Vewnolen s EJxprres en Vormolen s Vrooliijike rad die op hun manier amuaement iilieidlen en waarvan toy een drukfloer kermisbezoek dm de komende dagen wej flfimk gebruak geonaakit zal worden Bij al het hier genoemde diene nog te worden vefnmelld dAt het MarftMean zoo menige gelcigenbejd bevat waar de inwendige men ch verstoriït kan wowfen poffertjes wafele of waar men zyn gehik kan beproeven mgt visscjhen of het weiipen van ringen of en dat lia de attractie voor de jeugd waar men t rgden te paard of per rywieil kan genieten van de gemoegena van de oud ViadBrlajKlachB dh aaimolen in modteimeVarachy rang En dan de kraam niet te vergeten waar het sjpeatgoed in venstheddénheid va n aard vorm en kleur de jeugd weet te tiekken Een moone inriohting is die van Stuvé nnugatfabrikant waar het er keurig uitaiet Ken im ichtxng die zich zelf aanbeveelt Het ftabliasement de Paris ie er als specialateit in poffertjes wefels en bedgniata met concert van een Italiaansch dameeorfceït Poffertjes miet muadek voor vel een dubbele attractie Vermelden wie nog dat er als giewoonly k een groote don Liuuchting js waar t3ie Blue Jadket s pdii met Aicces doen hooren Heorinmeiren we nog ten overVilioedle aan de atbraotïes g adurende de kermiadag en die Revue van Henri ter Hall en het Variété Faveur Waarlujk er i i op de kermda gelcigieriheid te över meh te amuaeo ien elk naar zijn aard en verlangen Hopen we voor allen dat het weer goed blyft Dit geldt apecdaaJ 0 j £ voor die mrichHingen welke genoegens bidden die aaai de openJucbt bloot staan ok de iuohtsdhommels de zweefmolen üe achiettant enz die ook op dleae kermig een dioor velen gewaardeerden atbraotie vormen Het Speenboff ensemble Het Speenhoff enaemble heeft gisterenavond e voorflteUing gegeven in de Schouwburgtent hij de Nieuwe Veemarkt Was bet omdat de tont wat achteraf staat of omdat men Speènhoff liever hoort in een ander miiieai veel publiek was er ndet opgekomen om naar den echten HoUandechen dichteroanger te loomen luisteren De helft der pdaatsen was onbezet Dat was jammer want Speènhoff verdient gnjoter belangistelling HU was ook gisteren in talryke liedjes weer de echt het leven zoo steric aanvoelende artiest die tot de ziel van het volk in zangerige taal spreekt Wat Speènhoff f was goed en luid applau mocht hü dan ook verwerven Zooals steeds stond Mevr Speènhoff haar Koos krachtig ter zijde en haar aentimenteele liedekens troffen o dc thans als altijd Het tweede Speenhoff dUo gaf mede een aardig repertoire ten beate dat er vlot ingmg op deoen eersten kannisav md Wif brenigen gaarne dn wmach door Speenhoiff tgemt nog een ander maal door Goada te worden ge igageetd tot het Goudsche publidc over Een jubilAun VirijdBV 3 Aiwuatus a heidenkt Mejuffrouw J C iM Sdbbas den dag waarop zy voor 2b jaren in daanst trad als wtinkefjuffroufw bü de firma L i Hoogondük alihier Het zal de juhilarease qp dden ge lentodag zeker naet a n bewyzen wan belai l steHaig ontbreken Aanbesteding i oor de N V Aann merb My vJi Zanen en VaratJoep aïhier is by d © heden te Uti acht gehouden aanbeatadang voojr het leggen van een tiweede apoor op het baanvak Heereiïveen Lewwarden met hü omende werken het laagsite ingeschreven voor een bedrag van ƒ 607000 Aurttdiag Hedenmiddag had op den Kleiweg een aanrydin plaats tuascben den heer G V die per rijwiel was en wilde uitwijken voor een fietser die uit de lUeiwegstraat kwam en de motorrijder A K Het voorwiel van de fiets van V werd beschadigd De politie heeft de zaak in ondeirodc Het vetkeer op dep Bleekerssingel Vanaf heden wordt bet verkeer door Boelekade en Bleekerasinsel in één richting geleid Bjj het be gm der Boeiekade naby de Stpoorstraat staat een gyoote paal in nataonale kleuren geverfd met een rood bord waarop is vermeld dat de inry is verboden voor alle motorrjjtuigan en daaronder een blauw boni waarop staat dat de inry voor handwagens en aile r j en voertuigen verboden is Aan het einde y i de Bleekerssingel naby de KamoraeMcaloot staan dezelfde borden Alleen missen wij aan deze paal bet zoo nuttig bordje dat de richting naar Utrecht aangaf Ten gerieve van het doorgaand verkeer zou t weer aanbrengen van deze ridhtingswyzer zeer wenachelgk zijn herhaaldelijk sloegen vroeger doorgaande reizigers die zich per auto in de richting Utrecht begeven op dit punt den verkeerden weg in en reden de Kamemelksloot op Een vraag is de maximum snelheid van 12 KM op de BleekeBSdingel afgeschaft Wedrlueht postduiven De Postduivönvereeniging J e Zwalaim hiekl Zondag 29 Juli oen wedvluebt uit Vilvoorde afstand 122 KM De pryaen fwerden uls volgt behaalde A A Sldbbe ie 6e fte 16e 3 te en 37e prija A van Leeuwen 2e 7e 14e l7ei 31e 36 en 40e pr a G fliuttelaar 3e 11e ISe 16e 20e S4e en 28e priJS A Eist 4e 32e en 41e prijs P KuBik 5e lfi i a5e en 26e ptrye F LeiJB 8e en 38 prt s J C Eilers HOe pry s A H A Tok 13e en 9e pQijs A Phiim 19e pry caw Cauka 21e 22te 27e en 42e prys W Houtman 23e en iSt prijfs G Visser 29e prijs J KrrfïB 34e prijs D C Bte m 36e prijs iDe pastdutïvenveireerjgpng J ê Zwaliiw hield een wedlvlnchit uit Bandieaux afstand 888 1 K M De duiven werden gelost ZaterdBgmidÜHg 1 uur De prijzen werden als volgt beJiaald P K uiiik Ie en e psüje A van Leeuwen 2e en 14e pry W Houtman 3e pnyis A HA Tok 4e en 16e prtJaj P van Leeuwen 5e prijs 3 C Eil ara 6e ïOe 18e en löe en 1ste overdaiiif J J de Jong prys K van Groningen 11 D C Birem Ifile pry De eerste duif bereikte het hok Zondagmiddag 16 43 7 uur de liaatHte duif Woenedagmidldiag 18 30 uur Ageada lederen Woensdag des avonds te 8 uur in Sociëteit Vredcbest Sohaaktfhih esBemaker Clubavond UIT DEN OMTREK BERHENWOUDE Ged Staten vah Zuid Holland De achoolkwestie Gedeputeerde Staten van Zuid Hiolland behandelden gastermidiitag en beroep van het bestuur dér Vereeöl ng tot het vei streildcen van lager omlerwija op Gereformeerden Grondslag te Baitoenwoudle tegen s Raadja besURamg waarfaiyi de gelden voor stichting eener byizondere aohool werden gaweagiard Rapporteur was de ihear Th Heiukels Op 7 Januari ISSS had de vereendging een verzoek ingpadband om oveieenkioanstig art 72 dr L O wet gehJen te mogen ontvangen voor een hytzomdere school o p te richten dicht by de openbare sdiool te Berkmwoude Bü de aanvrage vm eefl lUst overgelegd waaruit zou btyken dat de ia o4 door 40 leerlingen zou worden ibezocht Daanbij was gebruik gemaakt van een wyfiziging gehradht iin de 2e alinea Van g 11 volgens welke kinderen mogen wosden medégeteld die een gelijksoortige ftohooil zoudeniverlaten in een andere genveente dIan die waarin de nieuwe school zou Worden gesticht De heer J Vensluds irefereenfie zich namens het bestuur der adwodMereendging aan de achrifteHjke stukken Namens het gemeentebestuur voerde Let woord de heer W V Biesen adminaatratetir van iVolksorMleii wija die de motAewen van dten raad n der verdedigde j Spr wae van meening dat het bestuur van de appel leerende TC e ugning aeer goed de bedoel ing der wet n ooat weien tenizy ran wat h j niet wilde onderstellen geen mjdded te slecht vond om tot het doel te geraken J a heer C de Jong M van het schoolbestuur mariote nog op dm Pauhia toch ook Katen igflbnrikte om d © menschep te vanopen Het waa het bestuur i t te doen om het tydelijaEe maar om het eeuwiige Woerd Goda onder de kindereri Ie brengfm De beatissil van Gedeputeerde Staten zaJ later voSgen Voor de vacant zijnde betrekkhig van ge meenteveldwachter alhier heU en oh zeirtig sollicitanten aangemeld In de 1 1 gehouden vergadering van de getneenteraad is bealotea tot het instetlen van een gemeentewapan BODBGBAVEN Voor het examen handwerken 1 o slaagde Mejoffrww H v d Hee alhier GOUDBRAK Te Rottoidam ia geslaagd voor het examen handwerken L o Me uCfrouw H v d Hee alhier Te Rotterdam is geslaagd voor het examen hanldwariiar 1 o Mejuffrouw W M Broer alluer WAARDER Vonnis Tcndetigd De Hooge Raad heeft bjj Arrest raa 26 Juni 1928 vernietigd het voimis gewezen tegen v d W te Wsarder door de Arrondissemenls Rechtbaidc te Rotterdam d d 3 April j l inzake overtredir der Jachtwet Oa Olympische Spelen De AIUeliek Utrudeii Urmi fmales lOU meter hanUoopen Hmben lUUeachalMld Gisleriuiddag vingen die athlatiakwedstrijden aan niet de dian i fuuilc van te lüü M üaraloepen lie beste 3 van alke teni finalekomen in de be lu iDg Ie deim tdiflle lOU M heeren 1 H SlMcaiBler Aruerika in 10 6 sec 2 P Williajiw Oamadn 3 W B Legg ZujdAJrike 4 iloubeu üuittchr land 5 Braoey Amerika B J Plna ArgenUnié De weedo deini fiiial 100 M l eren iiadi tot mWag 1 Londen Engelain d 10 6 sec i Lamtnare Uuitechdand 3 F WijboH Am 4 J Fitzpatriok C n d 5 11 Ruseel iii 6 Oorts Dullschland Hel wa een buitengewoon spajinende race na eeo valsohe alart goed geloopien In de fiuale koiiievi dlua 2 Amerika 1 1 uit Mendl 1 EogelaiKl 1 CaDWlB 100 Meter hardloopen voor dunes Nedlerli reoord niej Ne lie GnwM 13 1 sec Er werd getQio Kfi in 9 series De beid eerst aankioniendeo yuD eUce se rie komen in te halve beeliiaeiiig Ie serie 1 A lleidluiann t uitschlBnd sec 2 E F Rohóneon An trale 2e aerie E Steinberg DuMkIilamrt 12 8 2 M WaeUwm Am rikai 3 J H QrooBs Holland On vertegeowKHoirdigster heelt dafper geloopeo niaar Mee niet 2 meter acnterstandl dettte 86 serie 1 K Hitomil Japan 12 8 sec 2 F Bell Canada 4e serie 1 H Junker Duitachland 12 8 see 2 E Cartrlghi Amerika 5e seorie 1 G GagneuK Frank Hjk 13 sec 2 M E Sundberg Zweden serie 1 H Schmrfdt DuitachlaMd 12 8 seo 2 M R Otork ZuiiAfrika MeJ BrieUer HodlanriD brachi het in deze serie tot dier 4de plaats 7e serie 1 F Boseoleldl Canada 12 6 sec 2 E Robinaon Ver Staten De eerste start m deze serie Kou voor Nederland totaal mislukt lijn indien de starter niet teruggeMihoten bad Me Angenend HollaBdi bleef n l eerst staan en beijon pa daarna te lotopen l e tweedie start was beter diQch mej At enend kon biet niet bolwe en Geen wonder want in deze serie werd de beBte tijd van alle series gemaakt 8e serie 1 M Cook in 12 8 sec 2 N Wolson I3e laatste dBr 4 NederlandWie deel nemers startte hier E ter Horst Ze startte zeer slechD liep bijna i ast S Wilson maar had o WDkloendB kracht om te spurten Zij eindiigd als xeer goede derde juiat oftvoldoende ora geplaatst te worden 9e serie 1 Co in 12 6 sec 2 il Ridideau 400 Meter herdenloop finale De uitslag luidt 1 Lordl Buighley Bngelland 5 ro S 2 10 sec 2 E Hincg Ver Staten 8 M Taylor Ver Staten 4 8 Peil eiBon Zweden 80O Meter hardlmpen heeren demifinale De 3 besten van elk der 8 demifinale koraen m de beslissing De uitslag luWt Ie demi finale 1 E Fuller Ver 8talen in 1 min 53 6 10 sec 2 U 1 R Lowe EngeJland s P Keiler FiaiArijk 2 donii linale 1 E Bybileo Zweden in 1 min 56 lO sec 2 R WaU sbn Ver Staten 3 H Engellrardt DuilsohlandO MARETBBRICHTBN Rottenlamsclie Veemarkt 31 Juli Aangevoerd 198 paarden 44 veulens 927 magere rimideren 704 vette runderen 816 nuchtere kalveiren 248 tette kalveren 244 schapen Df lamnierein 03 biggen 3 bokken of geiten 1 ezel 180 graskalveren 19 werloopers Vette koeiao le w 51 53 2e k 4 V 48 3e kw 32 38 Oseen Ie kw 50 51 2e kw 44 46 3e k 41 Stieren Ie kw 44 46 2e kw 40 8e kw 86 Kalïfjrem 1 kw 70 76 2e kW eO62 8e knvi 60 55 KalfkoelM 20 410 Mejdtoeien 200 420 Stieren 400 540 Pinken 100 150 Vaarzen 170 225 WertcpaaKten 200 300 Slachtpaarden 100 170 VMtrlaen 76120 Biggen 9 14 tinakat Veren 2070 Handel in grakalvefw Bwv pltMhouden Koeien en ossen Uaa ll i viagge handel ruim prijriMKrianii Stierefl iets be ere lianoel prijzen vorige week Dinsdag Vette kalveren redelijke luaidel prijzen van giste ren konden makkelijk bedongen worden Prijzen mielïkoeien statiooau ard p gedrukte lirandiel nauwelijks prijshoudend NwtMere kalveren Iirlh zen hnoger Overloopen kalme ban Kauaaitt Bodeirafw 31 Juli Aangetroerd 499 partljMi w v 473 m r m 22142 stuk 177186 K O PrIjKÖ Ie art m rm 54 57 2e kw m r m 48 ji2 swwrdera tot 60 z r m 45 50 Handel matig RADIONIEUWS Pioiramma tow iMden HilT rsiunt 6 u 1 OmroeiwikeBt 8 u 1 Kon im lüqid 10 u 80 FerÉwriehtan Hai ai u Dmermuxiek u 46 KJl O le idr u Con irtari nd Bgtelel u 6 GmmofoOD i 6 VanMMe 66 Tri 11 n 6 DtMMiMii LAATSTE BERICHT@T DSAAOLOOZE DIENST Nobilé op ztin ivia naar fanu UU ullh 31 Juli NobilQ faeettop ij dwn a gedurendla enJcata aaK abiuckeu ue uuitsohe eu tmitauaudsGlB perave eiEenweordlgeirti te woont gestaan in ïijn wagon t p die vragen Ijai ijij zeer geresarvieeple attlwooroen lip het qogWbliJc ym M ioi view dacht hij slecJrla tm ei hij aan een moment n m det hd binden 24 uiuaiji doobtertje zou kunnen omheljeo Aan een verelaggever varlrtaarde Zappi waicbt u nog alaetabi een paar Ungeit dan zal nten nieer te weten komen Mem zal mij dan gelooven eu niet die dioHe geruchten De leening San Paulo ruim oveitovkend Naar wij vernemen ifi bij de inachryvinK bp de 6 leeniiv Sao Paulo gisteren gehouden voor een zoodanig bedrag jn eachrevau dat bii de toewijzing een belangrijke reductie aal moeten plaats heUxo De plechtige uitvaart van het atoffelijk overadlot van Baron van Voorst tof Voorst DEN BOSCH 81 Juli H ien had ailhler de plechtige uitvaart van Barou van Vooirst cotiinjassflris Ber Koningin iu Noord Bra baiit plaats In de kaïfaedlrale kerk van St Jm had ora hiaU elf de pkxtuge rouwdiiensU plaats mder de aanwedgan eilkten wa o m i Z K II de Frins der Nederlanden en den TCamerheet in buitetig diemat jhr mr v d Poll als vert enwooidliger van H M ae Koningin Verder luit gen Baton van Voorst tot Voorst voors van de Eerste Kamer en jhr mr Ruy de Be renbroucl vo ra van de Tweiedla K mipr Na afloop van den rouwdienst vormde zich een indh wekkei to stoet In de gemeente Vugt werdi bet sdolfeliik overschot bijgezet in de aoiiUekelder Molen bil Haierswoude afgebrand Hedlenmiddafr is de bovemnoJen in den ZuiïHwlder staande aan de spoorlijn Leidton Woerden e ol algebmni De brand is vermoedelük ontstaan dioor vonJcen uit een pas w wnirte Itooomotief Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 30 JuU n Juli OtOetel Londen 12 08 mm i BerJiin MM ii 69 38 Parüa 9 7 9 74 Bmasel 94 1 SMlS ii Zwitsarlwd 47 S8M 47 90 Weenen 36 10 96 10 Kopenfaa en 6 40 M 40 Stockholm Oalo 66 40 6 40 New YoHt 2 48 2 48 Niet offioeet Praa 7 36 IM UaAid 40 92 40 M Hüum 13 02 laoe Bcursweraiebl De aXfifUiite pp de AnitrterdlanwdK eftèetend eurs hed heden hoegienaamd geen uïthi tding I Wederom editer waaten aommige jnduBtde papieren een flinke l elangateliteng te trekken In Wwrgmrine l ntó vonden nnme om aetten plaata en tegt I kert axmonoeerden d6e en ele prooentoa J e Ftul ie aaincfeelen werdten wederom lioüiger genoteetd Op db ndjnafdiaedin vormde aadi een groote hoek m Boeton die ticll op een verhoogd nüveau phiatsbea Redjang Lebor B du irentegen gokten wat lager Rubberwaarden hadden een ie r beperkte Riftrict en werden hier n dhar oen kleürigiheid la er genoteerd Tabohken waren hij gerixige omxetten naet noememywovdi vemndeq SuQu iiandetÜen trokkm erin attentie H V A weavten eerder wat lager afg laaiL Enkele nunder courante aoorten waren aan aag aanbod ondertiev ig De achegpvaMt aditeefa lag ygrhtten RADIO TELBGRAFISCH WEËRBEtaCHT VerwacihtinK M t tot wakke Z W tot N tV wini betrokken tot zwaao bewoOrt later ogikla ren aaawmnktü vManA fOSJik mgen btuien ieta koeÜr