Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1928

Ro 18831 Woensdag I Augustus 1928 67 Jaai gang Uw ASTHMA Nataurltjk la het het beste dadelijk Akkcr i Abdljilroop te nemen wanneer ét cente astbmatlKhe verschijnselen Ooalii apocdlg vermoeid zijn en hllgco hcglBMnde benauwdheden M trappen fii cflZ llch voordoen Men f oritoat daarmee erger Maar oek HBDcer Uw kwaal reedi vergevor4tri b ook dan zult Gl van een ge oeldgebrulk van Akkcr s Abdi iroop ogenblikkelijk a verlichting kunnen ondervinden Volg hel voorbeeld van duixcnden die èéni aan atthme leden en wrMerk Uw IJuchtwegen m bcvrqd ben vu bet aiym mtt AKKER ABDUSIMW Voord Borst PRkok tl S l2 79 fU0 LAAT U t HAN CERUfT ROOIfeN HAAR GEEF HIM TABLITTIN Baxoakt adurand da KBRMIS Hotel Lunchroom HOLLANDIA een GEZELLIG ZITJE onder genot van AANGENAME JAZZ BAND MUZIEK Mr A J S VAN LIER Mr P R hÓORWEG iai7 40 De bloBdarmoede ia de meest versproido Iwaal van onzen tüd Uet bloed bevatdan t weinig bloedlioliaampjes ia niet geiond genoeg om aan spieren zenuwenen iiersenen de voraiadbte kracht te gaven r ao Het beste middel om het venwakte bloed te herstellen ia de SANGUINOSEte gebmikcn die met groot zekerheid de bloedarmoede overwint Rrüs per flesch met gebmiksaanwiJMng ƒ 2 6 flesschen f 11 12 flesschen ƒ 21 Te verta gen Mj Apothekers en Drogisten 1 WACHT U VOOR NAMAAK Veirkrüebaair bij de meeste apothekers en goede drogisten VAN DAM Co De RiemeiBtraat 2c 4 Den Ha g Pracht Bovenhuis op de Hoogstraat te huur Van alle gemakken voorzien zoo goed als nieuw u Te bevragen Hoogstraat 16 ÜOEDKOOPE TREIN met i V van Rotterdam t m Utrecht na r Ede t m Nijmegen gp dl DINSDAll H t m 4 Stptimbir Zie Aanplak en strooibiljetlea H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 9 nda Ons biuod werd bekroond Amkem 1923 a Bo ch 1M4 B dam 1M6 Dordredlt en Utredit 1927 lïzDiiWipiJiiêr t Nieuware systieem Nergens z o n sorteerins Nergens aoo laag Sn prys Extra aanbiednng Eililtclii zwarti pïpei 4S ciht Aimbevelend L Binnendijk KLEIWEG 87 Telef 517 Wij maken onxe IELE DUiZENDEN lEZEIS en leaereasen piunerlczaam dat er geen beter publiciteitsinidde in Gouda en omgeving ia dan de ZATERDAG EDITIE van de tOUDSCHE CBOHmiT roor het plaatsen van aaiiTragen en aanbiedineen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon eeren van aanvTB gen en aanbiedin£ n van KOOP en VERKOOP alsock van HUUR en VERHUUR WU he ben voor deze 3oort advertentiën een speciaal tarief vafft eateld n l van 1 8 f wone re ela KEN OULOEN elke regel meer ƒ 0 1214 mits contant aan ons Bureau MARKT ai yr Jyrjioit als vanzelf Vpaaol geïll ppljsoouranl aan de UlirleK Ie Oedemavaart üiterHte termijn voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral vroef in aEGARANDEERDE OPLAQE MINSTENS 6000 EX Waarschuwing tegen Verwarring Wanneer U de ECHTE STU É S NOUGAT verlangt Jet dan op den naam WILLEM STUVÉ ÜITVINljkR VAN DE WERELDBEROEMDE NOÜOAT HOFLEVERANCIER De eenigste StuvéNougat Fabrikant in Nederland Onxe zaak haalt gaan lUialan Leest men Stuvé op een andere kraam dan Is dit een gekochte naam J 180 1395 Vanaf heden verkriigbaar GPOOla IWarHi bl da Hoooalpaal t o Wisbrun Liffmann Utpechtsche Hypotheekbank UTR SCHT Pandbriewen f 47 000 000 i De BANK steil beschikbaar 4 a1o Pandbrieven a SS I in tukken van f 1000 f500 en flOC 40 ENdVK 5 KOFFIE H THEE De Di r ec t i e fe i GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEUDEN GOUD nV lO Genezing door de t lanten cti van aUe hieronder vermelde riekten nieuwe en oudere gevallen van aue mero ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschUIend geneesmiddel voor elke riekte o i iait Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht lï tó SepS Asthma Hoest Bronehitb Maag of l J wJ MsStespijsverter KSJ bMTd en Spataderachüge zweren Rheumatiek SANGUINOSE 5o watPT e en n de blaas Het keeren der jaren Mf7Sn gif alleWrouwen verloren hebt iy de eneesmidde M n He e precies aan te gevenaanwelkeriektCT ienJdt Adverteert in dit Blad fiOlIDSCHË COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE 4 NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEÜWLTK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTENTIEPRUSi Uit GoQiU en omaÊrefcao Mmnwide tot den bawm Dlnff 1 resela tao elke r l tatiu f mM Van óoiten € oada en dan becoiakrlof 1 ê röiela ƒ U6 elke r al mee f QM AdrwttoUlo In het Zaïtardacmunner 2g 0 bütlMg op den pr a liefdadichaidBHMlTkDteatllIn de helft vaa den pi a INGEZONDEN MEDBDBfiUKGENt 1 4 rc ela ƒ LM elke ng meer ƒ Mfl Of de ToorpSKlnm M tt boofer Gewone advertentiCn en incestmden mededeeüncen 1 0 eontrset tot aaer geredaoeenlea prlJa Grooto letten an randeu worden berekend naax plaatanilmte AdrertflutUbi Imnnan worden infoiondwi door tuMMchwifcoroMt van aoUede Boekhandslaren Adrertentieboreaaz en onxe acenton en moeten daace TÓ6r de plaaUinc aan he Bureau zlJn Ingekomen tenainde van opname Tonekerd ta itfn Dit b ad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal 2 2S per mek 17 cent met Zondagablad per kwartaal $ ZM per week 22 cent oreral waar de bnorsliic per looper tesdiiedt Franco per post per kwartaal ƒ ft 15 met ZondafiAkUid 3 60 Aboimementen worden dagetQkB aangenomen aan oia Btireau MAHKl SI GOUDA 1 U oon acenten en loopors den bodchandal en de poBtkaatoren Onse bureaoz stjn dagellfka geopend vaa A 6 tmr AdminlBtratie T l f Intaxe 82 fiedactie Telaf 88 Foatiékenlnc 4M00 gaarne eerag w lcen te Konne reuth ou wiMen bt ven en dbg lut ttag eUc détail mee haar zou willen bespreken Zy noodiigt m j tlaartoe uit en kan niet Ibogrypen dat ik weg moet en reozen maken d e mij veel minder interteiseeren dan deze nel op haar vliuoht naar vei pane eeuwen te volgen en van haar te Jaeren hoe de zM het bcbaam tot onrierweiïMnng kan thvSn pan De tocht van luitenant Komer Naar umt St aioma ongeveer 50 mylen ten oosten van Fortonco gemeld wordt is de offïaeir van de Duitsche mamne Romer die op 3 Maart uit Lisealbon vertrok Dinsdag aldaar aangedconien Eomer heeft iederen dag ongevtfeo 23 ntylen i De ispoorw gibeambk wiat hem geregeld hoeveelheden aS ooi4 aaitjea welke de reizigers bij het verlaten vnn de stations hadden afgegeven aan de oo itroleurs in handen te wpelen Deze wertotef liij dan by gnng met zoo n kaartje naar het station van a fte en w at orater vertfchüJlende voorwendsels z g xjjn geld teruig te krijgen Daar hy of ayn helpers en halfdsters haervoor steeds kaartjes over langie tTajecten geibnnkten ontving men steeds vry giroote bedtragen Deszer daigen eoh laep dït aipetletje te Leipzig mnjs een jong meisje émdefplucAïtige van Tajeirrtik kreeg aan het lofeet ruzie met een beamibte d e met spood i g genoeg naar haar zin hett geld uitbetaalde ontstond een oploopje die pojiti e kwam erby te pas en nam te jutffrouw m arraat Een der spoomvegcontroleura lie op de hoogte was van het feit iat er gfïknaeüdi niioest worden met spoorwegkaartjeij ikreetg het aangeboden apoorweigkaartje m handien en kwam al spoetlig tot de overtuntgintg lat het vervaLscht iwas Dit was natuurlüJlc het begm van het eimide van TsjernlLk s oplichtjingen De ju iste omvang laarvan is echter nog niet vastgesteld tourinen wondlan Het raadsel van Konnergreuth E n bezoek aan Konnersreuth en Thereae Neumann zelve Toen m thet vorïge jaar omtrent het gestagnMubLueerdte meiBje TTierese Neumann uit Konnersreuth allerlei won ilerbaairl yke verfiaJen le ronde begonnen te doen vefwelct dajjk iflJleirlfiB kringen ook diie der Oje öpschuddinig Maar hensnel en toen het eer iwöiB eii tte wetenschap ook al bU Pl DiNiilewaifldng van ée Ude van Thereae en haar lajnfiaie g en vaststaand oopdiee Uirfdb uitspr en en bovendien de veiTScöiynselen zialve sahenen te verminderen fcwam de fjgmir Thereae van Konnersreuüh wat op ci achtergrond te staan Nu 1 3 sij weer meer naar voren gekomen door een bezoök aan Konnerai eutlh van den arts dr Wolfgang Weóai die aüdi ook vroeger met een onderzoo naar de waarde der wonderbaarlijke verscftiynaelen had ingelaten Terugigeikeerd van een Indische i eis heetft koe aaita zjcii eens naar Konnersreuth begeven en doet nu verjilag van zijn bevnndjngen aJdaair in een reeks artikelen die nog vervoligd woideni in dte Noue Freie Presse waaraan de N R Ort het vollgende ontleendi De plaatseliükc geestelyke ontkende tegenover hem tlat tie st mata ooit geheel zouden zyn veadwenen iZelfs zyn de vnzioenen m sterkite en dUideiylklheiid toegenomen Haar lichamelijke toestaj i aldlus de pastooff is beter llan vroeger ondanks het feit tlat zij geen voedsel m welben vorm dan ooIl tot zJcih neemt In hot diorp wordt stufzwiyigend uitgetgaan van de onomatootelijke waiailhtiilil en jiliistheW van wat die Resl in haar extatiache toestanden et en hoort Van haair mecïö deelingen maakt de pastoor klakkeloos m zijn prediking gebruik Zoo wöomle dr Wedsl een godadrtenatoefenanig bij waarbij de pastoor over het MagdaJenafeet sprekend o m zea Rierese Neumann heeft ook de ge sohiedenlis van Itlaada Maigdalena gezien Zy heeft miy varteld dat Maria de jongste zxisbeir van LaeaiTus wa die aeer rijk was Mjaria vflaa een knippnig en hartstochitelyfc meoisje en het ernstige leven in het huis van Laearus beviel haar met Zy verlangde haar erfdeel van hem en kocht daarvoor het slot Magdala aan het meer van Tibemas en leefde daao en gnng den verkeerden weg op En toen ontmoette zy den Heiland en hail eerst tien man m Hem laef En 200 vertelt de ipastoorr al die vijrioer en van Therese die van een ooggetalige Alleen met toeateaniuin p van den bisschop van Regensbuiig wordt bezoek iby Thefl ese Neumann toeigelaten Dr Weisl wisit die te krijigen en heeft aldus persoonlij k met Hiejeae gesproken Deze was geikleed ats alitijd m een zwarte blouse z warte handschoenen tot hatverweg de vingers om tie 4 stigmata te verbergen een witten hootftkCodc om le bruine haren en licht rood gekleurtle wan gQ lL Zy igaif veel geuoncteir andruk dan het vorilge jaar ij erkent dat zy nu zij niet meer gedwongen wardt wat water te drinken atoh veel beter voelt Haar lacheelt niets atleen in tie stiigmata hoeft zj eenige pyn Als zij loopt gaat zJj oip haar teenen Zij vertelt van haai huisgenöoten en hoe het allen gaat Dan informeert izy naar de Iiïdasche reis van haar bezoeker die haar veatelt van Iiwüscih © boeteliintgen itie 3 dagen achter elkaar elke weck vaaben Waarop zij heel naïdf vraagt Maar hoe houden die menaohen dat uit Zoo komt het geaprtk 0 p haar eigen vasten en ay vertelt Bij mjyi gaat dat zóó Wanneer ik communicfer tten aie ik noch tien prieatQr nodh de hostie maar vóór my staat de Heiland zelf en oip ihet ooigenbliik diait ik de hostie op de tong vod heJioef ük heelemaal niet te sbkken izij ais al weg Dr Weisl vraagt haar naar den inhoudi harer extatnsiche viisioenen yWanneer men mij iets vraagt antwoordt zy dat voor het Eieleheil van ueanond van belang ja dan kan ik daairop antwuanlenj Maar alleen wanneenr het het aeleheil betreft Het echynt echter idat dit begrap altlius dr Weilsl nogal raMbaai is Wamt o m gaf aij op die vrasig vanXeen twijfelaar hem dien tiaati een huiis te JKoopen al ziijnde gunstig voor zijn geeste lk welzijn Ook in aiekte gevallen geeft raad Men vraagt haar en zy vraagt tkm Heilan l en Hy antwoordt haar Dan ibe rijsft Therese op z ijn verzoek hem den tempel van Jeruzalem en het altaar en dr Wensl beóliunt izyn artikel Opmeuy voel iflc van Ihoeveei belang het zou zijn v ioen na v laioen dér gestigmatiaearde te underzoeken hoe alloen dioor een psyohoanalytiiache ontlenzoekintg van elik veraehynsel op zitïhzelf het raatlsel kan wor den opgelost Dan eg ofc Theu oaa dat ik Esn Eng lseh Fr nsoh Vlotttoompromisa Een nieuwe regeeiing in Zuid Slavie een oveïTvegende xöl wlMen öpelen byyjft dan ook latent en dte moeilijkheden z4jn dian ook geenatams unt den weg getruBmtlDtiar met de wenschen der Kroaten raet voldoende lekieninig is gehou den zullen dezien natuurlijk m iam veraet worcDen gestyfd en bi iven ageemen voor en opiloaainir die beantwoordt aan hun aiptratiea TorwijJ de Kwïaten aich 9anvank elij k neerlegden by t verweiikélijken van t dIenhbecUt van titen ZuidrSla vóachen eenhei liaataat omdat zij tn de waan leefden diat izy qp gelyken voet ntót de Serven zouden wonden behandeld zatgen zü EfpoetÜig in ie t thuü verlangen gewoonweg wenden gtenfi ieeaxl en het oude Servne een oiveirheeriiChiinigsipoljtliiek wilde tfnepaeisenL Dit wakfcsrde hun streven naar politieke aelfstandigihend op verklaarbare wijae aan en uit de jongpte venkloiringen afgelcigd door Stefan Kaditsj be hoofd van die Kvo UecAie boerenpantyf en leiidler ter oppositie aih het Zund Siavische parlement Wytot thans ilat de Kroaten alleen noig maar d oor een ipersoneele unie met Servië verbonden wielen ayn Vandaair dat RaditaJ aandringt op een herziend mg vaji de grondwet die het dtenkheelrf van dten eenheidsstaat te nset d oet tfn Kroatië volkomen autonomde vensehaft M ajw de Kroaten eiacihen die scheppnïng van oen federatieven staat tetwijl de Serve i rfth steeda Voorstanders heftil eii betoond fvan een centraal bewind Te eerder eJSclwsu anti St thans daanhet katoinetnKöiroHetgJ sflioelhta em verkapte voantttettang ia van tte ragieHriaiigtWoetoitaj witsj n die miewiwe premier i mandater van HnEtKinlandtf xeken was in het VG i iige kabinet zich toch reeds imjpopulair het fit gemaakt bij de Kroaterr o a iloar ayn inaatreigelen ter onderdruklcing van manifestatieiM tegen de v eTdii agen van Nettaino waairtegén die partyganigers van iRaditsj zidh zoo fel kanten omdat deize vendtra n met Italaë economiisdh nadeelig voor Kroatië worden geadht De thaTi s gevonden oploasing der kabinetacriffls zal dan ocfc de tegenstellingen veradherpen in p laats van de zoo noodiigfe verzoening naderibij brengen Minister Ohamiberlain beeft in het Bmt aohe Lagerhiuila medegedeeld dat Engeland mot PrankiTylc ten awiiieni van lie geschillen over marine kwesties tot een comjwonwa is gekomen De Eng l3ch Frani ohe beeïnrefeknigeii Z 6i te OhamlbeTlain hebhcni suocas igelïad en Tk sta op hiet punt aaiii de amlere groote eeemogrendhedeii mediedeelinig te doen van het compromis waarboe wü gekomen ztjti in de hoop düt het ook vooa haar aanvaardbaar Kal ZÜn Niaar w ü veirtrouwen kou dan een giroobo hlnrieirpaal uit dien weg zyn geruimd en een atap voorwaarts aijn igedflan Weer een trmbotsing in Beieren Zestien doüden en een dertigtal gewonden c i s eirJU üuJm A én öneltre iH iio 911 op het traject liliiï AUystHirg gijiterjiainatliulag teigeai Kwart voor vier in liet sttttioo 1 incKelöoh erbefi op een goeüienentreiHi genoopeoi l liijkbaar dcicx net weigeren van oeai WiseeL Ue loüonuotiot oi t aria wagofi zujn 4 elkaar geMOhoveat Vo lg ï de laatete benchlen z iiu er 12 WKxcleo n lü zhvaar en 2 ka 25 liatit gewoncleo Veraioluliendie der oin het leven gekoiiiioii reisaigere ai ii aoo vermiinut diat liet tot duaverre nog niet mogehyt was liun identiteit vast te stellen Twee aefr aswaarg woinden zijiï tijdens hun overbjrenging naar het aieéceöütiuis he2 veken In die aiekeohuiaieia aiji thans tien awaargewonden oödiergehraclu De soeltrein kwam via Jb ranktort a d M uit de Pailta zioodiat heit m eerendieel der reiaigeirs ojigetiwiifeld uU de PöJts Würtemhurg en Hes eu afkomstig vvas L e jJuitöoh © biadeM bevatten scherpe ooniineiutapen in verbaöd met do TflUnp waaftfcij aiij er op wijBen d i liet aamtal Bpoorwiegcartafitropben in I turtechlaind en voorai in Bederen eeo sciïrüib areaide hopgto heeft bereikt De iaaiate twaialf nuBJandjen jdjn niet minder dan ï es ernstige spoorwegrampen to betreiuien Naxier wotdt vemiaiiiien dgt ia den aigeloopen mxiii nog twee persoiiien die bij dfei treinrattiip jeq DindfOlBdwrben getwiond zl n overleden Het aantal doodleai is hieirdiaor tot ló gestegen tE n 10 tal hunner beivuidt zich op het statioji 2 zijn tijdeïis hiet tranapoart naar Augaburg gestorven 2 in bet ziekieithuis e InanarBheufieni NOORWEGEN Op zoek naar Amundsen Naar ujt Oslo g€im d wordt is de Vealekarls naar TroniBOe tetuggckeerd nadat hii die Oopitkift van $ itebergen en het Beren eiiand te ve rgee s liad aïgesjochit naar Airnuind efli De geZHg OeTde heeft tlianö Aijn laaUte Ohamberlain wiltie zich niet over ÜA vooretélilen zelf verdei uitlaten zoolang zjj met ter fcennja van de an iere mt gendheden zü gebracht doch hy geloofdie d at de eerste emstiiffe disousane hieromta ent in die ontwapeningüconuniaaie zelf zou pHaats hebben De voorstell 6n beperken ich tot de vlootbewapening en betreffen geatdiillen die met botrökloing tot dje vloot elyn igeneaen v aiït by die aaini le eniheidi Jielhben wy bijzondor beüamg Onze müitaini atrijiikrachten zijn zeer gierinig vewgelBken mat die van andere mogemiheden maar de maitime is altyd het voomaamist veaxiedigii gamkDdel voor ons land feweest Daarom iauÖareaBeerde de marine aanigelqgeniheid ons liet meest eïi diaai om heftiiben wlÜ Ui ioakoi éfi g eiachil len dïe fbut p betrekking htibfbem getradht tot ovaroenstemmiitete jioaiieni en een methode te vlbiideni ten snude voi derfiïgen te maken Deze mededeeiiinigen fWm dle n E ngelBitdien numster hcfelien te Par m b fiziondie re belangstedibiiilEr gc W eikit BUITENLANDSCH NIEUWS DUrrSCHLAND Knoieiery met spoorkaartjeB Op groote schaal Dè conta oleurs van de ispoonwegen te Bre lau hebben in aamennveiikniig met de recherche een groote knoeiierij m apoorweigwaartijes ontdiek t wel ke aind jaren moet zijn gedreven Tegea tien medlapltilchtigeni die ibetrapt zajm is reetls een vervoliging ingesteld De leidteir van da ondeimemiinig is iemand uit Bresiau genaamd Tsjemik hij ia gisteren gearreateeid i2y n voornaamste medtepLfldhtiige is een sipoorwaglbeambte ge Sind een paar tlai en iI eBnit Zuikl Siavië een nieu wp regeering Na lemr aanslat in de Skoepgjtóna waaifl ü enkele oppositieleden weirden gedood weird vooirtdiuremll aandimng op ïe regeering WoeJciitBJewitsj geoefend om van het tooneel te veirdiwijnem Tenslotte is dteze geizwiidht maar het iha heel wat voeten in dte aarde een naewiw kabinet samen te atellen dat de verschil bertdle partyen in tien Jande bevredUgde Tenaiotte is na oni weer een maandi d an heft aamayn gesgieven aan een reigeeramig ondier leading van Karosetaj Iie katholiek ia en Sloween maar van wien de Kroaten oveiugena lu eta te hunnen gimiste verwachten BigenJyk kan men wel zeggen dat er wat de Zulild Slavische regeering betreft vreiniïg i i veimmiand omKlat de geest die in het katbinet Wodkiit ewitaj heersohite ooik op het ndeoiwie bewind al is laatstgenoentde niet in de combinatie teruggeikeeGpdi zijn stemtpel drukit Dat de Kroaten oveiT dten gang van izaikem ten aaeirste verontwaaidligd zyn behoeft nliet uitvoeing uiteen te worden gezet en evanimiin i s het onbega ïtel yk dat de KToetJMi uit protest tegen de o5 lio6iaóïig döï criaiB voornemens zyn zich vooploopij verre te houden van hot Serven Kroaten en Slovienen waarin de weest die men edhter nog niet heeft kunnenparlement De omais in Ihet koninkrijk der J uitvinden Tsjemilk had voor zyn doeleinden c r een uitgebreide orgamtatie in elkaar gezet onder haar die ninjni arme grootmoeder liet meest deied lijden mevrouw de Po iipad aur stierf vefrgifügd a MleiiiojtDd die aal l eweren dat zij haar lot ni et had vardieind Sedert een jaar heeift mevrouw Dutwlrry ha in het Üiart diesi ikoniiigs opgevolgtff O liefste ais gij wist haeaeer ik mij aichaam u dit aJlee te verteillen en IobIi gij moet het weten Het prinsesje had hemi aandachtig aangehoord Haar kinderlijk vofcwhoofd rimipelde zdch onder de inapanning weJke zij wxh getrooatte om h ni te verstaan En nog gebchiedde diit slechU ten halve Zijne Ma eftteit hieldl dlus van andierew terwijl de kemingini nog leefdei dacht zij hardloip Dal is heel leelijk van hem maar nu is hij weduwnaar waiaronï trouwt hij die mevrouw Dubarry daii Öi0t l eïikt gij dat zaju keuR valt i p vrouwen die men huwien kan moinpeflde Lodöwijk bitter Lai Pompadour kreeg haar titel em maahi van die koning Dt behoef u niets meer tei zeggen dam dat ai in waarhelil Jeanne POiisson heette Lai fXibarry is van nog lager geboorte dan ml en jk fcou u nie4 gaarne haar verleden medledefeaen riet bevat ndetsi dJan vuil en zo d © Dan verglat gij u öch Zij is een gravin 0 ja zooala miewrouw é Pompadtour een martóerin wfls GeorgeH Du Voor de armen van geest is de reis door het leven een lange tunnel nerlijk gelijk maar wat ouden de gevolgen vaai zulk eene weigering wezen Nienmnd aan het ganedie hot die niet Marie Antoinette s zedielijken moed toejujiohen zoiu Het eenige verwijt dat hij ooit legen do nagedachtenis zijner grootimoedör had hOoreu fluistereD wa dat Maaria Leczanaka o zwak te oiuiielrworptii was geweest en daardoor de ondeugdl vergund hftd tioo driest Ihet hoofdi op te steken Zij i gemalin kon een nieuw tijdperk in liet leiveo roepen ieder aooi haar daar dankbaar voor zijn immers aölfs de iosbandtige hovelinigen verdroegen slecihls nïet inorate de heersGhap ij ven zulke avontunerstera die met haair insolente weelde Ffaiikrijk auhen adel op den chtergroindi drongen naar de koning LodefivijJc XV was er de man niet naar vergiffenis te vinden voor een verzet tegen zlijn wil Hij ssou er de Daupihiine tot zijn dood toe voor doero boeten en de prins zeJIf kon aioh nie dan sidderend het ootjenblik voorstellen waarop hJj hem bij rich ontbiedien aau oiiï hom rekenschap te vragen van Marie Anloineèto a handlelwij ze Neon hij diurfde den toom van irijn grootvader niet op rich ladten Het eenige wat er te doen viel was dat arö ennalin het woord niet tot laiDubtefff y aou richten T it kon waarlijk niet gevergdi worden van haiar De koning zou dM spoedig sseU eHcönnen Nu gaat gij te ver zeMle hij m t onvoöjte stem de koning gebiedt dan moot alle tegenspraak zwijgen Zime Majesteit gebiedt Ook dtttik timj bijsiowder vnu lelijk vOOr Oievrouw zal betoanei ludode het mlnaichiteiid Dat zal geen bevel sleeWs een vereoök aijn geweest Todnon Komaïui wees verstandig breaig geen vijandschap tusBchen den konii en mij ik veraeJter u diat mijhi lot toch reed mioeSlijk genoeg is Zijne Majeetoit gelast dat mevrouw Dubörry aan bet hof zal verschi en Ik betreur d mioer dan ik zeggen kan maar wij pioc en er ons aan onderwerpen Vergenoeg u haar geen woord toe te vQe3 eii en eenvoudig hare buiging te beantwoorden Ik voor haar buigen Tk riep Marie Theresia s diortiter met ïlikkerende oogen uit Vocr wiei ziet gij mij aan Voor een verstandig vrouwtje de gemalin van ten eersten daenaar der kroon E o Toinon gij weet niet wat luet zegt miin grootvadler te mishagen Hij vergeldt of vergeelt nooit Schande te meer voor hem Laat hom bqiDs blijven aoolang hij wil Ik be i bang voOr niemandJ als ik geen Icwaaid doe fWordt vervolgd barry een graal die door blCiChl e drag tot deïi bedelstaf geibraoht was heelt haar dexieir dagenj gehuwd Voor EEUttLETON dien tij4 woemdiei zij zioh ook al met bare gewone acitaahiteloioshewl zoo Marie Antoinette Koningin en martelares t taiaa heelte ailj eenvoudag Vaubernier nüiw dien naam harer loedieir men toegt dai haar vader een ajjubtenaar tje was miaar zeker is dit niet eens 35 Maar wat dan torfii Ik i weet niet goed iBoe ih u dat dmdieli k aal makenl atottteaxie I odte vijk verlegenu Mi girootvader heeft veef goeds God vörhoedie dat ik icfts tegen hem zou zeggen maar konjjngiai Matie Leadnska was eene heiligje eüa hi inaeiEte haar niet g € luJtkig Toien siij tweei jaat geleden sti Cirf wai het off aiUen alsKxf ons e in eaigol verliet en toch kondêai wiij al leen hediroefidl aijit over ons eigen gemis want wij wisten dat die ood voor haar een verlossing wafe Er wa reri toen andere vroiiiwen dlani mevr I ulbarry miaar ndet boter dan óem die haa r IgB ieveni tot eeti inarteèing imaa kte haar tot sselfs in haöir eigen paleiis lieden gevoelen dat öj niet nueeteldie Wat verteit gij mdj nu Èn de koning dani rieip Marie Antoineitt © ongeloovig I Hij liet diait toe omctet hij die vrou weffii lieAsaid als men diat gevoel ten minste liefde katpi noieaaeo Degene Wat dat huwelijk van Dubarry b Btreft ik l egreep niet waaittmi dat plaat had Nu vers ai ik het pab Zij wilde aian het ho komfen en wij aJullen weer deaeifde tooneeleoi hebben als tijdens Ihet leven mijneir lieve groiotmoeid er n nioet ik zulk © en vrouw ont vaingen vroeg de Daiuphine met UI iilende lippen Zij verstond hem edn $eiliijk en het bloed de r fiere vOrsteai van Lotharingen kwaftii in opstand bij haiar Lodjeiwijk WooÉidle tOt wrör d e ooren Jlij gevoeldi diiep de bieleedlging welkif Lodiewijk XV de jonge kroogiprjnlaBB a aindJeed hij haertte ea aijn grootvadier oni maar deze was de konfing en höE awakke kaïraktea vam den Daiïphiijn wa niet iii staat ham het iioofd Ie bieidieai Het aad wed fflosten stamelde hij beBicJjaamdl AIlecK idunt gij niet vriendelijk voor haar we arai Als zij diaartoe te slecfot is verklaalrde Marie Antoinette be i t dSn ontvang ik baar ooïc niet Oe joingo vors bewaaipde n oogenblik bH sAil jgen Hij gaf haar in