Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1928

Dinsdag 7ïïJliigu8tus 1828 67 Jaai ang Heden overleed onze lieve Man Vader en Behuwdvader Hmdrleus in Aitindelft Em Prad in den ouderdom van 53 jaar J VAN ASSENDELFT Hooi Den Haai E J SCHIJVENS VM AlSENDCLFT J J M 8CHIJVENS J E VAN ASSEN DELFT A VAN DER LEK GOUDA 6 Augustus 1928 GecD bezoek Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving De begrafenis zal plaats hebben Donderdag a s te 12 uur van het sterfhuis eOVMHË CQIRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEWOENWOUDK ItODËGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEULE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN em Dit blad verschijnt da lijksbehi h lM op Zon en Feestdagen W F J MILATZ 1447 Arts voor ORTHOPAEDIE 7 ROTTERDAM Afwezig tot 20 Aug T GOEDEWAAGEN ZONEN Bankiers VRAGEN een Jongste bediende Aanmelding schriftelijk u VENDUHUIS MOLEWWEWF bÖÜpA BUITENLANDSCH NIEUWS OUITSCHLAND Nteuwe bewdiuhtlgingen Vegen den Gevelklimmer Kassner Het ia thans aan et üdit gekomen dat de Berlyneohe gavidfci nimer Paul Kassner heel wat maer op kerfatolk heeft dan aanvankelük gemeend weixL Kaasner is door de voortdurenda stnengie bewaking na Un arrestatae zeer aenuwachtig geworden zoadat zijn verdedjgar een onderzoek naar xün geeate toestand lieeft gevraagd Kassner zou reeds als schodljongen in 1913 en i U in ohservatla g iwnen z jn Het onderzoek na aqTi mibraken welke hy in de voomaanwrte internationale badplaatsen deed i thans gesloten Z ï voornaamsten slag heeift ÏTy n een der hotels te Scheveningen gedagen waar hij een grooten voorraad kostlbaairheden en een cheque van een AmemikaainKhen gast buitmaakte Pe a rgwaan werd g wefct toen hir in Berlin in e n cat£é ee jcedlner met deze cheque betalen wilde Hnt bleeflc dat de ondertedkemng van de cheque valOch was en een nauwkeurig onderzoek atrfde vast dat deze door Kaasner vervalfldït was Vender womlt h ü verdacht van roof van de ka van den Berlijnaohen dierentuin In October 1927 werd in het Eden hotel te Beriiyn een igroote diefstol gepleegd De politie weikl gewaar dat K aaner b moeder aan zün broer in een brifef achreef dat Tante Morkel ruzte had gwhad met een andere vrouw en daatfoü gevaHen was De pohtie kwam er achiter dait tante Morkel een kindemaaim was van Pawl Kaaaner Kassnera moeder wiead g arrertaerd en zü bekende dat een h r nl Hffirie man haar had moegetieeki dat haar zoon Paul by een i sbraak in het EMenhotel uit de tweede étage gevallen was Kaaaner ontkent echter ailles Bovemhen wordt hy verdaoht m tal vanBelgiswhe plaatsen en m Zwiteerland en Franfcrijik inibrateen te hèhtoen gepleegd Noodweer Groote schade vooral i n Beiéren Zaterdagavond ia het Noorden van Beit ren door een hevig noodweer geteisterd tlatoveral ontzaglijke aohade heeft aangericht iDaar het telefaniache en telegrafische veiikeer voor een groot giedeelte geatoord is kan de omrvang van den ramip nog met tenvolle worden ovenzien dooh hot is zeker dat iies e m de nallioenen ilotupt Vooral beft gebied van Bannberg ia zeer geteisterd Hier woedde Zaterdagavond eerst een hevig onweer gevolgd door een windhoos tee ongeveer 6 rninuten duurde In ihet volfcapark werd de nieuwe feesthal geheel vernield Bij de haven werden alle loodsen © n opalagiplaaiaen vermeld By het ahatttöiir werd een gat van 16 meter breedte m een steenen muur geadagen Het apoorwegverkfier wend dooixilen apoorwegwagonis door den wind wenden opgenomen en uit de rails werden geworpen i geruimen tyd Htopgeae Tal van telefoon moordenaar bleef dooracfajeten zoodnt ook de agent door twee en een voorbyganger door een kogel wwden getroffen 0e moordenaai gmg teiudotte aan den haal doch kon weldra wolden g evat H j veridaarde met voorhedaditea rade te luiiben g MUideldi daar RIsboiwitaj in zi n blad ateeds de Serviërs had ojtgehjitst tot het vermoorden van de KroaltJache leiders Naar Bel nog meklt ia Jooef Koenjitaj de naam van dan moordenaar ZWEDEN Verloving van een neef van Koning Gustaaf met een Amerikaansche OraaC Folke Bemadotte de zoon van pnn Bemadottie van Zweden heeft aidi verlooCd met Eather Mawille uit New Yoric De 22jarige bruid is de dochter van een Aonerikaanac koopman van Fxansche afstamming De Jonigelieden leerden elkander in de lente te Nisza kennen toen FoUce Bernadotte aldaar een tydlang de gast was van zijin oom koniiig GuBrtaaf van Zwedlen EWITSEÏILAND Onwedew regen hagel Sedent Zaterdagavond wo eden n Noord Tirol hevige onweders nwt owaren regesvml en alaghi el Het landtgoed J aaieUia£iin nabij InnaiOTiök wemd door inelaan v n den bliUoom £ eheel in de aaoh gelegd In het bovendeel vam et ibeaoden Inntail en het Bnxental heeft db hagel vele aanplantingen verwoest tcorw hi r en diaar de te velde staande gewaaaen g dieel vea loreni gmgen In het bovenrlnntai im de weg op den Arlberg door oem berguietortiing voor het varkeer versperd Het 0poorweg tnk eot over den ArlbergïfflB wrad Zondag vroeg eveneens over een afatand van ctaéa 26 meter veraperd zoodat het verkeer geduraMie een 8 tal uren geen voort ain Icon vinden Eerst nadat men dynamiet g ebrutiiit had was de dftaginatie i eiieven Hagelstormen Uit venachilflende deelen van Zwitserland in t bj zondier het Oosten worden hevige hagelbuien gemeld die if pectiaal aan de wynbei en voed schade ih atoen tocKebraoht De hagekrtarraen hetiben in t bijaonder in het Tdpdal gewoed In de streek van Arbon en Noggwil brak boven ien een onweer los In die kat oUeke kerk te Ait on werden 160 ruiten vemieki Voorts was deae stad de heele nacèt in t donker door schade aan heb elactriach MA Auto ongeluk By Fidenis ui het Zwitserache kanton Grauw nmderLand ia een auto met 7 ingeizetenen by een bocht van den iwe m een ravyn giestort Er z n dtde dooden een xwaax en twee Itohtgewonden Een künd ia ongedeerd gebleven Hei ongeval ia vermoedelyk ontstaan doordat de remmen weJigerden VEB STATEN Een geschenk van Miss Earhart voor Byrd Misa Ameha Earhart die uLtdrukkeiyiE vericlaajrd had dat ze noch om roem nocJi Openbare Verkooping Cp Woensdag 22 Augustus 1928 des voormiddags half 10 van Hl P Zij welke van deze verkooping gebruik wenschen te maken om goederen bij te voegen kunnen dageiijke inbrengen of worden desgewenscht afg haald Hiervoor zich Ve vervoegen bij 19 HAMBURG£ R en HOOGENDOORN HOS DB VAKMAN EEN BEDRUKTE Vloerbedekking tCEURTi Hll ntemi n ktasproel d w i hij krast n flelijk MntaU oct dcielfde kracht ovei de ver Chilknd lootttn vloerb dek klnfl en kiest dk waaiop h kruien d n ilngsten Invlcd ultoefeni Overtuigt U op dcic wl Ivoreni Uw wlotr bedekking te koopenl Zou gij djan ui imdüel weten dep zijl uit op eens oVereSnd gaande zitten Miaiaohien maar laat d en afschuwetlijken aap wegbrangen ik geloof dat hij het eeinige levende wezen is waaraan gij hedht diat ieeliike kleme nioniiel dat iedereen tradw te bijten l aaifoni jufet vind ik Sxetn m aardjg cm gij hebt u ook niet over hem te beKlagen alleen tegen burgeriiedien keert zijn woede aieh Minko ï oen arift ooraat zooals rijn nneewteres P delwan wjerp baair een spo teiv den blik toe Hei vörniamkte liem a tijd f zien welk een moeite zij zieh gaf hare eenvoudige geiboorte te doen vergeten Jammer genoeg voor u zeide hij op saroastischon toon want hel is jaiat het volk da u wreken mOet Heit gepeupel dat indi uset vuit eo steenen ïiawerpt ails het mij herkent gilde aj bijna Zijt gij krankzinnig Ouailauiine dait gij u verbeeldt diat ik het ooit tot bondgenoot xmi willen T Hij Iftflhte ongejoovig Ala het u op de hCTtt in van Berry wTidcen kan 55ult gij u wol niet al te kietikenrig betootteW niaiar stel u gerust sthoone aristocrate intJi i mij plan uwe hooge goeidkeiHnng wepdlraagt ziilt gij te doen hebben me t een tu schcmppraoon want ik vreeö zeer dat het volk zou weageren een zaak van u te dSeoen Er is echter I iemonc die alp best doet zhcb heb 38 l e DMiiphlne ging voort geen acht aait op iiaar to gekreoi zij wah daar Bo van de élite dier groote wereld vrouwen van aapmien ap wier eigsn leven niets mi te merken viel 1 flte er prijs op stelden dte kooin n van morgen te b wijaen hoezeer iB te XC Op deze wijae ontetondeo er tw o afgetwïhelden coterieën aan het v Ju I ® b€ paaWe vijande ijHïwJwi voor ssowfet de koning me ti s nbeide kon tretten maat de apte met d dag wijder en m n beho dé Jonge hertogin yan 1 sleichta aan tei rien wanneer ro viijaadin aanweaig wa om sseiter rfjn dat niet ter wereid dtien afP ond oioit zou kwHien overl ruggen ik moet mil wrelcela nwrnipfelde a Dubarry op een nwgeii toen ÏÏ T j srfüjribaar verstrooid P Mn hvan had liggen s en met I TUets is gev€t4u G§ker dan dit nat koude weder Hoesten dat iemand wanhopig maakt Verkoudheid die n et genezen wil Een hoofd om te springen Voorkomen it beter dan genezen Wie zorgt in deze gevaarlijke dagensteeds eenige Wybert Tabtctlen in den mond te hebben beschermt zichkrachtdadig legen verradelijkc infectie s en verkoudheidsziekten Bovendien zijn Wybert Tablettcn aangenaam verfnsschend a Bij alle Apothekarsen Drogistan vefKfijibaar 45 en 65 Cts 1Si aiBiiiiiiiiH vo hq Met BALATUM weet U waaraan Utoe is De breedte van 183 cM als devoordeeligste maat de prijs van f 1 19 per El zijn uniform doorgevoerd Alleandere matefi en prijzen betreffen imita ties jÜe U niets garandeeren j Door BAC ATUM aan te schaffen geeft U blijk ccoi omisch en er niet van gediend te zijn dat ii denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder vetschitlendc namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht Houdt voet bij stuk htt is Uw voordeelt en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM Want de ervaring welke de Balaturafabtieken als eerste op het flebied van speciaal vloerbedekking hebben wordt i et geëvenaard en het is die ervaring die U een prima product waarborgt BALATUM is economisch raooi en goedkoop verkrijgbaar in een groote sorteering dessins liet is waterproof en gemakkelijk te onderhouden BAL ATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloerbedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd met schriftelijke garantK en u eigert imitatity die UI aU gel lfweardtg aan Balatum zoudefi mofdsp Jngffgrtigri Eischt origioeele BpandBtoHsnhandel VAN BRUINESSBN Levert FRANCO thuis Pulk baste Belgisch Anihracist Afm 30 50 a f2 50 per H L bij 25 H L f 2 45 bij 50 H I f2 40 p H L 20 30 f2 30 25 f2 25 50 f2 20 10 20 n 60 25 f 1 55 50 f 1 50 Kwaliteit als voor den oorlog rkolvn n S0 p H L bij 25 H L f 1 45 bij 50 H L f 1 40 p H L Kaohalkolsin f 1 75 p H L bij 25 H L f 1 70 bij 50 H L f 1 65 p H L GEKLOPTE COKES GROVE COKES t ijT ff i H l PAREL COKES Afgehaald f 0 85 per H L N 1 Allt ANTHRACIET wordt doof OM good goisoll on itoonvrQ afgolovord Aanbev QEBR V BRUINESSEN Vrouwesteeg 25 Tel 498 Hagazlln BO CHWEa W TUWSIIHEL Iwolt Ooritroaf Utrechtsche Hypotheekbank UTWOHT Pawdbfiewn f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 Pandbrieven a 99 a X in stukken van f 1000 f 500 en flOO 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG SANGUINOSE ü De bloedarmoede is de meest verspreide kwaal van onzen tijd Het bloed bevat dan te weimj bloedlichaampjes is met gecond genoeg om aan spieren zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven Het beste middel om het verzwakte bdoed te heratellen is de SANGUINOSEte gebruiken die met groote zekerheid de bloedarmoede overwint Prijs per flesch met gebruiksaanwy ing ƒ 2 6 fl sschen ƒ IL 12 fleaachen ƒ 21 Te verkregen bij Apothekers en Drogisten 1317 40 WACHT U VOOR NAMAAK Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten VAN DAM Co De Rietmenstraat 2c 4 Den Haag a ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vcreenlglngen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on geleverd A BRINKMAN ZOON Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunn n spoedig genezen worden door njeuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan wellte zielrte dezer organen gij lijdt mannen of vrouwen acute of olironische zielcten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aar den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicünen bü M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten Maison Para = tn H f d i a 7 Roltardain Vsrpsglngtsrtikasn Boristi aummikoussn Brtukbiiidn Warmwstarzskksii Sslll prljseourant grstli aHMMIWailCII i702 Gij behoeft niet te klagen over gaJ slijm maaglijdeai tra 3 ontlasting slechte spasvertering gebrek aan eetiust gevatte kotide influanaa lusteloosheid koortai fhedd duizelislieid hoofdpijn enis want door t geibruik van de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer s Pilien van Jacoba Maria Woirtelboer van Oude Pekela z jt ge binnenenkele dagen weer fnisch en opgafcnapt Pr eer ze maar eens en ge zult tevreden zijn ov r de heilzame uitwerking Overalverkr gbaar 4 60 cent VELO Waschmaohines Verstandige menschen En juist zij alleen Zij koopen een VELO En wringer meteen liBdniacliiflis vanaf f 43 50 laetriscki naai f SB ak awradio goadkaopara aaarlaa I U k CONTANT en IN HUUR 40 VELOWaschmachino Mij L Tiend8w eg53 8ouda ABONNEMENTSPRUSi per kwutMl 2 26 per mak 17 eent m t Z da bl il par kmiUal iJO pel WMk a mA rtral mar a l MU il par looper McUadt Fiau pet port per kwartaal S U nut Z ii lacri laii aüO Aboanemmteii wonlan dagaUiki auvenomen aui ou Itanaa MARKT U GOUDA m on celitiin en Igwaia ko boekbaiidal m d poatkiatonn Oau tiunau it n daialtjta Mpencl ran l nor Adnuiitetratia Talaf Intan 82 dactia Telaf 8S Fartl keillil 48408 Wat wil Janan in China komt met dte van Dutfitschland steeds oprechte symstatiiie g ekoeabea d en een sterk nati maal vereemgd ordeliijtk en bloeaend Ghuna steeds van harte gerwenaoht de IXiit Bche sympathie ia des be openiuBTtuger en natusjrlijker omdat geen bölangen die tegen elkaar indnusohen deoe genegenheid in den weg staan Wat de houdong vati Jaipan tegenover China ibetreft gaf de geintetmewde ats 2U i meemng te kennen dat zij in wezen lijikt op die van I u3it schlaind en htenmn alechts in zooverre verachiLt dat faipan op igirond van zyn hUtori sche ibetrekkmgen en toraohtens de verdragen aeer belangaiyjc privilegiën geniet die het van ieveaistoeLang aoht en die het met zoo maar ten goinate van de nieuwe nationajistiaohe regeeüung wU laten varen zoodang het niet na overbuiigid vam de stafcihteut deser laatste Om deize belangen te waarborgen en te beschermen hecJt Jaipan zoo nu en dan wanneer © r geen vaste regeervng in China bestond en er burgeroorlog heersohte zoowel in den tyd dat Sjidehara mmóster van bustenLajuJadhe zaken was als thane mi baron Tanaka d ËGïen post bekleedt troepen naar China gestuurd Daaruit heeift een deel van de Weatenche pera de Duitache met uiBtjgezondeaxl de gevolfTtreiidung gemaakt dat Japan de politiek van de 21 eiaohen voorteet tenntoriaal bezat m auna wal verwervraii of elfs het erop aanstuurt geheel Chma sin atijn macht te brengen Jaipan heeft echter steeds wanneer de deAetrePfetKile awdeading met meer bestond zijn troepen weer tew gietrojcken Ook thans i h gvpotote daei van le troepen die naar Sjantoenig waren gezonden reedia naar Jaj an temgigekeerd Japan S bil i dr Solf treeft ainda de comferentie van Waahangton slechts economiaohe doetleinden na daar het China alsgrondatoffengeibiedl en markt niet misisen kan Het i deaal van Juipan is de ipolitiek vannauwe oconomiatfiie samen wericin g iti hpt belamg van bende partü n JDudtachland dat ook het giewicht heeft te torsen van ongeliyke vendiragen kan naar dr Solf voorts ojMnericte het beate begrypen dat de eer eisch van het vereenigd China de opheffing deir hmdarluke verdragen ia Ook in Jaipan toont men daarvoor begrip te betzTitten maar men kant r zmh tegen dat de vitale beJangeai in China vandiiag of morgen beroofd wonden van hun huiidigen volgens de verdragen vaatgestelden grondslag Baron Tamafca heeft meermailen verklaard dat Japan bereid js van gedlachten te wisselen over de verdraigen en bü dr Solf staat het vast tot deze onderhandeiiingen wanneer zi wordeffi gewoeni met een Oiineaehe rogeeringv die stevig in den zadel zit zullen leiden tot een vea Iyk daar beicïe rcgeeringen een even groot belang helbben by het eiuiten van een accoonl Oe ac enda vood de a s vengiuiering van den lïiaad van den VoUcenbond ia verschenen Dertig puirten ataan er op de iy t waar van echter slechts één poJitielre qoaestie n het Pooloch Litausohe vraagstulk Onder dfl andere p niten iz jn va h belanig verschiUendö nriwjBThedcncruaesties in Oip per Silc zié en de minderhedenquaastie door de Litausche rtgeering ter spraÜCe gielbracht in de Deceni berzittit van verleden Jaar iiusake de be handeling der litauachie inwoners van hec Wilnagrebied waarvoo r toen een conunidsie van drie raadsleden is besioemd onder wje mnnistler Boelaert wellte thana rapport zal uiCbrcng en Varder zaj weer over het Volkönbanid aleis worden beraatMaagd en zal de Raad de rapipoiTte van verschil lende commisaiefl en comité s zooaJe de mandatencommifliaie het economiache en het fma ntteele coimité en dat inaake de intellectueele aamenwerking moeten jgioedkeu ien evenals diverse altijd weerkeetende rap M rten inzake de vestiging van BuligaarBohe Armecmache en Grieksche vluchteiiiir gem Ten slotte wordt de Baaid in kennis bnaoht met de resultaten der internationale conferentie tot afischaffinigr der in en uit l voerverboden en dte huiden en beenderenconferentie At deze quaieatiea len niet veel spanning taweeig brengien en anet worden afg edaan behalve de Pooladi Litausche quaestie die in veaitsmci nwt de houdinjr van iiitauen welke ndet aeer tegemoetkomend ij sindö de vorige raadfiffiitting i ooaW uit de onniog elyke LrtauBche voorsteJleai aan Polen is eblebei zeer irttea want belooft te worden Zooala men w et ie minister Beeleerts aangefweeen rapport uit te brengen over den stand der directe onderh antltolinfl en UnBchen beide partijen voLgena de door den Raad in de jongabe zitting aangegeven methode De Jajmnach Oiineeach mooiLylkihede i heJbben al meefrmalen onze aandacht op eeisoht Het was ond rtusachen abeeds ihueilufc uit te matoen of Japan territotfiale verovermigen in CStina wilde maken dam wej er zich toe beiperlten economiache venvorvenheden te handharveai ffi uit te breiden In Ut vertwuiid loont het stellig kennis te maken met het interview dalt dr Sotf de I uit9ohe gezant te Tokio heeft toegestaan aan een re L der Voas Zeitung over wien de ondervraagdlB overr de omttwikkeling van China en Jafpane houding diaar tegiwiover opmerkte dat het miaaehiien voor den verteg 9iiwoor Hg r van öuitachland makkelyker 13 over de tocHtanden in China openiyk en zomder vooribe oud te sproken dan voor de vertegenwoondiigeia vdh veracheidene andere landen Duótaohlankl aldus Solf heeft voor de nationale beweging in China welks positie m velerlei opzicht overeen In de school des levens is het moeilijk een diploma te verkrijgen van voldoende kennis oeai bopoyaardag uapje djat iiaar gelief koosd gfjzedsduip vvafei KEUILLETON Marie Antoinetti iQCÜen de JJauphme op d t oogenblik dfii uitdrukking van hjaar gelaai haü kunnen sjien ziou 2iij onidianKs al liaar inoedi gesididieftd hefeiben zulk e woettten haat vörtolicteii haw trekIfen Koningin en martelares iuiilaupne iiubairry die haar tijdo flijk tot iföoretelris diwaide en aan eeu sclirijftafel eenige vooa üiaftr gekomen brieveo beantwicwrdide keek glimlaohiend van zijn orbeddl op Hij was die tiype van eew dier iieden die na geweigerd te liet beii aa ieerUjïi werk hun brood tö daöhen iot allerlei hulpnuildidieien hun toeMuoht genoïnen hebben om aan goldi te konden en diaarbij him geweien en eergevoel heiVbeïi veirapeeld Is het weer de Dauphine die u van dat beniii nnelijk veirlangen vpr vult vroeg hij En wie aau het awdere aijn riep zi kregdig ïk haat haar zjooalü ik iwemand in mijn gansche leven heb verfoeid ik verafadüuw liaar om hetgeen aij mij heeft aangediaan en meer n oraiftet ik me4s tegen haar vermaf Gaf ïij slecihtB aiaolöiding dat tiien ovet haar kon ïluiateren maar zi hooidt zlich ais een votorbeeldige pop en schijm gelukkig met haar dikken domiineo Bewy Gij vnouiweti geoft den moedi altijd v el te gauw op aptotte haar echtgenoot I8i it Oooda o onutnkao a lK w w iida tat daa baaankiinc n al maea M Van tmUta Gonda an dn basaii rlai AdniMtfln hat Zata da nmiiaer ü r MftO AD 1 1 ncala f LU ajto nSulMilM alk t b alaf js du p4i IHWiillglialda wtfytmOb di halft raa dan pi a lÜfij ONDEN HKDEDBËLGNSENl 1 4 npla ƒ IM aU n al l Gamma adraitaiitUii an int i idan madadaaiincn bü oootawt tot i prVa Gniata lattan an landan wndan baiakrad naar flaatiraliata AdreitantUn tamsen woidu Iniaundan ihwr IwarlimlBmut tu aoUada BotUundalaian AdrartantiebanAoi en onsa tftatm an moatra daa i tMt da plaatainc aan hal Burean zijn Insekomen tenainde van opoania fanakard ta zSn en telegraaf lijnen weiTten vermeld aoodat de ver bmdingen op het oe nbbk nog met hersteld zyn Ook m oude atad is veel adhade aanger richt Van talloooe huiieen werden de daken afgerukt Vemdieidiene groote fabn t schoorsteenen zijn vermeld De schade te Bamberg alLeen beloopt ettel gke millioeaien mark Bidten dje stad fiv l et vlakke veld ia do oogst doOr hagelslag geheel verniefldL Vooral vruchtfcoomen hebben zeer geleden 351 personen werden gewond De plaata ea Hirsoheid Gaustadt en HaJletadt zyn vooral ematig g teiateitl By Gaustadt werd van een der g ebouwen der steenfabriedc Lesaiing het dak afgerukt en een groote fabriefcsaohoorabeen omver geworpen Het bedryf inoeat worden atilgeset Een uit y aer en ibeton opgetroildten brug over de Redbitz werd gedeeltelijk weggeslagen Ook in heA g eihied van Aneipacih en Coburg heeft heft noodweer gewoed Overal zijn gebouwen en huissen beschadigd rboomen ontworteld of geknakt e te oogst vernield SERVIë Weer en politieke mo ml Een Servisch journalist vermoord te Agram In Servië is een nieuwe pohtieite misdaad gea leegd Dutmaatl was heft een Kroaat die naar de wapens greep ZoHdagWiïbend is WJadla üistowitsj de hoofdredacteur van bet Jedinstwo Eendracht uit Belgrado te Agram op eftraat dloodge hoten door een Kroatischen stpoorwegai ider Het blad Jedmstwo dat einde Mei voor het eereft its iwrachenen had enkede dagen voor den aanalaig m de Sk 0€5 jtina een artnkel opgenomein door RiatowAtiaj nderteekend dat Raditsj en Pribijewit dienden te wordeai doodKeachoten opdat de ruat in het land a u worden hararteid Na den aanalag van den aflaten Jum had het blad den moord verdodigid en ayai veldtocht teigen de Kroatischen leidera voortgeaet Enkele dagen ge leden no r shneeif het iblad I e Kroatische i damea zullen weldira gelegenheid heibben het graif van PnbitHijewitfiy roet bloamen te tooien Dit artakfitt had te Afsraim giroote opgewondenhejid verwekt Toch begaf RiiStowitja zioh naar Agram ter reigelin van perMjonlijke aaken Zaterdagavond toreesr hy in een restaurant twist met een paar andere igasten men wend hand iemeen en Ristowiti j werd tot bloedens toe afgeranseld Hy moest het lokaad ontvluchten en zich door een politieagent naar een aieikenhuia laten brengen om zieh te laten veitoinden Da geneesheer conataiteerde dat de wonden van Ristowitsj niett erjisti g waren waarop hy om twee uur a nachts het Zdekenhuiö kon verlaten Een aigenit in burgerfcleeren zou hem naar ffiyn woning vergeaöllen Nauwflyka had ROiatawitsj eöhter heft ziekenhuis verlaten toen een man op hem toet wL en hem met vier revotverschoten neerl ie De welen dat h j ook nu nog met tot Heui 9lap over u jL n gegaain indaen hij er naet i ta iiiedo beoogdie ürleaos dioet niets csonder doei Zou gij dau dienden dm Hier werrf hun gesprett aigetocoken dJooir een lakei d oea hertog van Orleans aandiende H t tweetal wisselde n Qg een saedlen blik en de bezoeker trad binnen een men t eaetliea de nukJjiMbare lengte met een breed piatt vaadkleuffig gelaat diat een zeiKiere gelijkenis met dat van dien Dauphij aanboodi maair dien adieldomi va 21 1 iili 1ie ap dientr trekken en in dien blik a espiegeldi l e mood van dtea liertog werd door een onaangenamen zenuwtrelc verwrongen Hij poogde reedö in die dagen de oogeo telkens hemelwaarts te slaan al ienmndi die z jli hulp van boiven d e betgen verwacht t en de snoodbeid der wereld mear zijne vijanden en hij had er vele vert eriten éait dit slechts een schijnheilige pose was Hij oette laevToiiw I ut arry seer hoffelijk maar toch met e ti zek€ re iWieid en scheen rfcfa verlicht te g voelen toen haar echtgenoot hem zi veronischulcfciglngen aenhoodi tócto voor een vroeger geptf la aïspr afc te moeten verwijderen Na plaate genomen te hebben in dteo hetn aangeboden leuningstoel zeidie Mj aianatcmdta Wordt Tervolgd verlrouweu d er nieiiigte te verwerven en wieu höt evtainiau al u onaange naeun zou aijn ijndlien het Franscne volJ pianöes Marie Antoinette acx grof boleeiaigde diat Aij op aekeren laorgeu teriigkeekdo mar haar vadlerlanid Wte is de mam riep di © gravin uit Noem hem poedjg l ezelf le dUe u voor hedenanorgen zijn LeïK eik iie e ft aiatngekondlgdi Hertc Fihpe van Orleans Gij zijt krank zinnig Hij is een prins vanden bloedei Juist en daarom verb Mv hij zich Hai het nooit kwaiadi kan zdch een w rm plaatsje in het Iwart van het olk te veijceketreoi nifeti uit liefde versta mij wel la fate IXubasny wederodii Ik yerdienk hem sterk de smaken van dien braven Minko ie drf eien Maar er kon wel eens een revoluilielje utbeiwten na dlein dood vaii Ijodewiik XV en als me dan naar een atoderen kaning ziocftit daa Berry Oj laijne broetieinti dan kon mifin nooit weten Met IS onean herliaai ik u En kunt gij mij wellicht vertellen waar oe die goediÊ heWog u op eeor maal opeoetet De jonge vrouw wierp hemi eeo vorplerterenden Iriik toe Dat vorderdfe de gewcne beleeWheidl He verwondletrt nrij slechte dat hij ndet eeirdiw getoomeo is Jul t lieve Hi is vrij laa daarmede € D ik ken Mus geooeg om te