Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1928

LAA1 T £ BËRI€HTfiN DftAADLOOZË DIENST Het coifflict tuHHchon Nanking ea Japan Volgenx een bericht uit Nanking zou de logeonng te Nankuig ei nstig de lerugiooping van den Chineeschen gezant en van alie consuls uit Japan overwegen terwyl de Japansohe regoenng venooht zal woeden hetzelfde te doen Indien Japan dit niei Eou doen lou de regeering te Nankirg rich tot den Volkenbond wendlen of tot de onderteekenau ii vko het vmtiraf vwi Washing Len boycot van de ItaUMnwrbe achcepvaart Uit Spalato wordt gemeld dat ut werkhodenorgamsaties in Dalmatie aaiHiringen op een boycot van de Italiaansche scheepvaart Dne Italiaansche sclieipen weiden 4bor Italië laat thans voor de tweede niaal binnen 48 uren bij tie YoegoaIavi he Regeermg proteateéren tegen de anti ltaÜaansche demonstraties te Spalato waan men den Italiaanschen constfNubynt gemolesteerd te tiebiben en waaj men ailles i i het werk schijnt te stellen om te boycotten alJss wat Itahaansch is Ken auto over dm kop gCHlagen KIEL M Aug Een auto uit Hamburg waarin vier jonge mannen zaten is op de weg van Kiel in een boach nal y Uordeschoteai tegen een steen giereden en over deo kop geslagem De auto kwam in een sloot terctcht Een der inzittenden wei d o slag gedoo t Twee anderen kiegen ernstige verwondingen de andeie inzittenden Groote brand in Doetiaen KATAVLA 211 Aug In de reek Doesoen in Maraga en Loeboekbatang m de afdeelingen Ogang en Koemenringoeloe zyn vyt woonhuizen afgebrand Zestien personen werden gewond door neerstortende balken Twee der siaobtoiCfers £ y reeds overleden Dr H A Tange t DEN UKLDil R W Aug Alhier is gisteren overleden Dr R A Tange gepensioneerd lioofdofficier van GofKUïdheul ter Kon Marine iHij was een der eerste chixurj cn bü de Kon Marine in welke hoedanigheid hy zeer verdienstelijk werk leverde o m als secr der mede door hem opgeriehte Ver t t Beatr der gesiachtsBiekt Da overledene was ridder in de Orde van Oranje Nassau Prins Hendrik te Antwerven AJ WSRPEN 20 Aug Fr s Hendrik was gisteren als toeschouwer aanwezig bjj de MÜwedstryden der z gji Antwerpscho Week De Prins gebruikte aan boord van een der jachten de lunch heer v Donk heeft hy zich daarop in het Duitsch bekwaamd i i hü naar de Universiteit te Bonn gegaan waar hy IMi gestudeerd heeft Na Bonn heeft hy de R K Leergangen te Tilburg bezocht De heer P v d Velden te Deurne heeft de benoodigde DuitscKe spraakkun t in Braille schrift voor den heer Kooken omgezet 448e NEDKRL SXAATStÖTKBlJ ïe klahse Tiekking van Maandag 20 Aug HoüfdprUïcn ƒ 25 00U 10251 J lOOO 4133 ƒ 1500 13Ü5 ƒ lOÜO I95 7 ƒ 400 5152 1 942 20886 ƒ lOÜ 771 ia4 aüli4 70 TB 2 13S 25Ö 28C i il 349 72 382 451 óüfi óao 006 GOy 64 1 710 715 721 74Ü 764 775 Ti ÜiH i 25 1085 laeO 1289 IA £Ü liiÜA i 52 1424 1456 1 01 l lti ItBM 1640 lo44 lÖfelJ 17Ü nS4 1637 iSWi 1069 1975 2l l2 20ttö 2123 2143 2146 2169 2206 2213 2213 22 0 23til 23f7ö 2378 2390 2456 2465 2i r 7 693 272u 2739 2776 2ft81 2936 2964 2986 3005 801 S i 074 3104 3168 211 33S9 a5l3 352 2 3526 3627 3530 3532 J633 3575 36 iÜ 1754 3 92 S929 4O0 AWS 4 039 4051 4155 421U 4t ll 4 13 236 4298 4485 4486 4642 4651 4713 47117 4747 47 r 4884 4906 4öT4 4991 5032 5056 5076 6170 5253 5281 363 5393 5401 5427 5446 5557 5622 5626 57113 33 5 79 5902 5914 5Ö18 5942 5948 5955 5968 5973 5986 6026 0093 6109 6174 6230 625 6201 6324 6332 6430 6535 0599 0540 Ü 01 ÖÖOÖ 6631 6682 6743 6839 0854 6871 iOlH 7043 7049 7090 ivm 7181 7207 33 7307 7 09 73116 7415 7465 7467 74 73 92 7563 7679 7698 7705 7747 7751 7798 7807 7 2fe 7S78 879 792G n92 7995 8013 8079 t0 5 8088 bl90 8238 è252 8265 8291 K363 85 5 541 8582 8587 8601 8668 8743 8746 88Ü7 vS8U 8821 8893 8W 9 S918 9026 Ö064 1109 9179 9196 92116 9224 9317 9384 9391 9517 9522 9553 9579 9589 9623 9666 966 97 5 9859 9 888 9959 H 9 7 ilOl42 101146 lu227 10260 10i29 810 01 10350 10383 10424 10604 10671 10693 10745 10823 10026 10872 10890 10960 10972 11004 1 1027 11088 11101 11149 11158 11166 11293 11880 11405 11449 11469 11534 UÖ70 11573 11Ö04 H j82 11637 11619 11729 11832 11910 11966 U997 12087 12 i94 12109 12116 12U 6 112140 12196 12257 12342 12360 12378 12414 12423 12429 12441 12448 12452 12453 13595 12614 12617 12776 12S33 12861 12913 12960 L2961 13095 13167 1 176 1324ii 13Ö17 13321 1 341 1334843363 13401 1346S 13648 1Ö652 13656 1366S 13678 136 13780 13782 13795 13912 1398i5 14093 L4119 14146 14153 14187 14210 14218 14346 14355 14356 14462 14523 14572 14607 14624 H70G 14765 X4 U 14829 14i898 149i83 1Ö055 15118 15138 15159 1B147 115177 15229 15265 15278 16298 15325 1535S 15404 15409 15505 15552 15589 15590 1 5595 15646 15669 15742 15i06 15867 15894 1Ö987 16 990 15991 16073 J6081 16108 16116 161 1 16162 16230 16245 16342 16354 164104 16497 16572 16720 16769 16863 16872 16885 16887 16896 16962 17012 17 4 170Ï 1 170 1711 0 17112 17125 17168 1731 2 17416 17435 17566 17672 17725 17748 17 76 17972 1797 3 1S002 JB063 16150 18180 18189 18196 18215 18244 18361 18285 18390 1831 18321 18366 18500 18632 18564 18575 18604 18659 18760 18751 18767 18768 18816 IBfllS 18806 1S896 18922 18966 18970 1 994 19025 19033 19044 19167 19296 19299 19346 l9Sm 19 101 1943 19469 19505 19506 1 9553 19596 19635 19727 19732 19756 19759 I98S9 i vj37 19093 2O1OI3 20065 20116 20250 20 114 20 72 2049 i 20B09 20543 20552 20716 20754 2 iT70 20802 208813 2C908 30934 20935 20950 21 96 LAND EN TUINBOUW Invoer lïvend vee in iiwitserland eibodeii 1 te dlirectiei yan den Landtouw deelt Mcde dat die mvoe r v ti leveüid ve 6 in Zwilserlaiiki m©l ingang v ii 18 dezer is veirbodfen l e bepaillngen leii aanzien van len doorvoter zlin omgewij igd gebleyen GEMENGDE BKRICHTEN Beurs van Amsterdant WISSËLüOËRSItM 17 Aiüg 20 Aug Officieei Londen ri U li 105 Lerlyn 69 46 w9 43 A Parys Ö 74M 9 76 4 Brussel M U m ZA itserland 4i8 02 48 0e Weenen 35 17 36 20 KopenHagen 66 66 66 66 Stockholm 66 77 66 75 Oslo 66 55 66 55 New York 2 497 2 49 Praag 7 39 7 39Vi Madrid 41 56 41 64 Mdaan 13 04 13 04 Beursoveriicht De beurs had heden een kalm doch vr opgewekt verloop Aandeelen Kon Petroleum konden het verlies van den laatsten beursdüg weder geheel mhalen De mbbervoorraëpn te Londen zijn afgenomen hetgeen een goede prijshoudende stemming voor rubberaandeelen in het leven riep Kimstzijde aandeeien waren vry goed gevraagd en bewogen zich boven de hoogste koersen van den vorigen beursdag Certificaten margarine Unie waren niet veel ver anderd doch aaiuleelen Van Berkel s Patent waren wederom hooger Aandeelen Philips lampen waren goed prijahoudead met niet veel affaire Suikeraandeelen waren slechts weinig veranderd met zeer kalmen handel Certificaten Fransche banken waren in raactie Aandeelen Seperators vrij belangtyk m avans Op de Amerikaansche markt waren Milwaukees hooger Dubbele moord te Hilversum 22 iBritre kantoorbediende in een auto dood geschoten De dader pleegt zelfmoord Zondagmorgen om ongeveer half t w t9lf he ft de 45 jarige boekhandelaar Schaaf wonende Havenstraat te Hilversum zijn 22 jarige kantoorbediende Kooring wonende Kei kbrink aldaar met een revolverschot gedaad en dagma zichzelf door twee schoten van het leven beroofd De heer S i met een huurauto naar de Zuiderkerk a d Neuweg gegaan waar het meisje den dienst bijwoonde Even voorbü de kerk is mej K in de auto gestapt welke daarop den Eikbosscherweg opreed Slechts even later ter hoogte van het kinderhuL Monken schoten in de auto Onmiddellijk stopte de chauffeur Het meisje kwam daarna nog wankelend uit de auto doch viel direct daarop levenloos neer Het toesnellende publiek vond den heer S met een schot jn den hak en een in de hartslreek dood in de auto zitten Hef meisje bieek eveneens hï de hartstreek geraakt te z4 n Twee doctoren beneven i de politie waren spoedig ter plaatse De lyken werden naar de Al g Begraafplaat s vervoerd De heer S stond bekend als een ijverig man die uit eigen kracht zijn zaak tot bloei had gebracht Hij laat een vrouw en een kind achter Ook het meisje stond gunstig belufid in haar kringen Het gevfti vprwekte veel belanj en veel deeml t Het W3s et gesprel den dag Verschrikkelijk spoorwegongeluk te Delft Twee rangeerders door een trein gegrepen en gedood Zondagnacht ongeveer kwart voor twee zyn twee Delfitsche rangeerders van O en KADIO TELEGKAP SCH WEERBERICHT Vei wachtmg Stormachtige tot kiachtige later afnemende muid westeiyke tot westelijke wind Zwaar bewolkt met tydeiyke opklaringen Regenbuien met kans op onweer Koeler Geseind van de Bildt hedenmorgen kwart voor tien aan alle posten weeat op uwe hoöie beluDd in = preimpp en nieuwe depots aanleggen verder zal zijnaaporiiigoii doen oi 11 Noordkust van hetNoopdOostiand Tegelükertyd zullen de GRIEKENLAND Generaal PangaloM en twee van zijii vrienden schieten op de menigte Venizeloa hield in Ailgiers gihtcravoiut een re le waarin hy verklaarde dat tie regecring geen ooilog wii maai een herstel van den binnenlandschen toestand de lands Na de reiievoering van Venizelos ging ben gedeelte der menigte door de Universitoitsstraat langs een aantal aanhangers van Pangalos Op dat moment schoten generaal Pangaloa en twee van zyn vrienden op de menigte VyX personen weiden iiicrdooi t twond waarvan een ernstig BINNENLAND De Koningin Moeder fïertoit zal de Koning ii MaL der dit iaflr voor hei laatst gaeteii ontvangen op het p e is Soehldijk Ongeveer honderd kinderen van tie naa is tM ol te Baarn die aan d Ko nin HnMooder eeoi geschenk hebben nangobod i ter gelegenheid van haar TOen verjaardag Kuilen Maandag a a vortÈen oaitvangen en feestelijk onihaald in hel pairV van het paleis Soe tdi fc Het Chileensche bezoek Het gejineenlöbestuur van Rotterdam beeft gistermiddag den commandant en dtai oflieieren van hot amleensdie i iie diiaigitódüp General Baquedano ren boortodu door die liaVens aange bflden aan b oord van de Slad Hol tcrdam Na dien boottotlit zijn de buitesüojidat he gasten op het Raadhuis ontvangen I Dr Willem Royaards Mlet lltvid veimaro dat Iir Willen I ïinyaards die zooals men wcei ie ZaiidivooTt veTbli ift wedeirom minder vej 7 0U aiJTi Na inirewoniien inliPhün p en bleek d t die patient inderdaad ind i enkele dageïi wedierom het be imtvet homden aijn toestand gpf eergisteren en gisteren tot eenige ongpnistheid aanteidöiig De behandelendegeneesheieren betnevems prof Ruitinga die dr Royaards beasöcht hopenevenwel dial men sleöhte met een tijdelijke inakiking te d fen heteft De toestand van Dr Royaards nog pteedszorgwekkend Vdgens berichten uit Zandvoort is detoestand van dr Royaards nog steeds zorgw kk nd De toestand van den patiënt moetlangzaam achteruitgaande zijn Gisteren heeft dr Royaards geen bezoek mogen ontvangen Zegelrecht van ledeiiregisterh 1 Je Minister van Finainoiön beeft onlangs aaln d e ontvangen van het aegcl gesohireven d i te hegiwnen meit 7 tvt 1928 die veireeuidgingen har © 1©denregisteira nnoeten laten regeüen overotnkiOiniHtig ée bepalingein d eir desbietreffend © wet In het bijaonder hebben velei vereen igingen welke recfatepensooinlajkheid b B6jitten volgens de et van 1855 ten ónredute oogezegel rtïgiste aangehouden Naar wij nu vernemen vallen vakvereenSgöngen wiet onder voormelde boppiling em behoelveffi sIoïMb de le tenregisters gezegeld te worden van die v ïreenigingen welker ledem finaw rit Ole verantwooirdleflijkheid dragem De mijnramp op etaatsmijn Hendrik De Alg $ ed Mijnwerkersbond zendt het volgende communiqué Daar gebleken is dat de directie der staatsmanen zich niet bevoegd acht om 7onder toestemming van den minister een rapport over de oorzaak van het massaongeluk op staatRmijn Hendrik aan de vakbonden en de pers te verstrekken heeft de Algemeene Nederlandsche Mijnwerkers bond ïieh thans tot den minister van waterstaat gewend met een adres waarin verzocht wordt om de directie der staatsmójnen en van het staat itoezicht te machtigen den vakbonden wier leden bü deze ramp betrokken zün een alschrift der rapporten t verstrekken Verder wordt er in dit adres op gewezen lal bü het plaats gevonden hebbend onderzoek geen vertegenwoordiger der vakbonoen ziJn toegelaten en dat ook de arbeidercontroleurs van den Ned Mijnwerkersbond de rapporten niet hebben ontvangen of inznge daarvan hebben verkregen Russen aan de grens geweerd Het Volk heeft te bevoegder plaatseinlichtingen verzocht in venband met hetfeit bit in een openbare veriiadering vande tficieele communistische partij te Amsterdam Ls medegedeeld dat ongeveer veertig lï u n die zich in opdracht van de MoskOUBche Internationale naar ons land hadden begeven ten einde al officieele ïlusf isc he Sovjptdelegatie deel te nemen aaneen internationale vredesconferentie te Ommen ingevolge opdracht van de Nederlandsche regeerin f dezer dagen aan de grenstegengehouden zyn en hun hét bjnneidiomenin ons land is elet Men deelde aan het blad mede dat de Nederlandsche regeering een dezer dagen heeft geweigerd visa te verleetien aan veertig Russen uit Moskou die visa hadden gevraagd in verband met het oongres van de Jongeren Vredesactie in het kamp te Om Op de vraag welke beweegredenen de Hgeering er toe hebben gebracht visa te weigeren antwoordde men dat de regeering geen reden had gevonden wél viaa te verieenen Het is te bevoegder plaatse niet bekend schrijft het blad of die Russen zich ondanks het feit dat zü geen visum hadden naarde Nederlandache grens hebben begeven Het kwartje van Kan Omtrent de aanvrage van verschillende vervenersbonden aan den Minister van Binnenlandsdhe Zaken en Landbouw mr Kan om tot invoering van het z g kiwartje van Kan den toeslag op de turfprijzen vilder over te gaan vempmen wij dat de Minister dit verzoek in handen heeft gesteld van de commissie van advies inzake versnelde veen afgraving waarvan het voorzitterschap wordt bekleed door den directeur generaal van den arbeid den heer Zaalberg Deze commissie komt Donderdag 23 dezer byeen en zal op verzoek van Minister Kan in iie vergadering tevens ontvangen den burgemeester der gemeente Emmen en de vertegenwoordigers der vervenersbonden Nederl Fabrikaat De Ver Nederl Fabrikaat houdt haar algemeene vergadering 18 Sept a s te HaarJem In die vergadering zal de heer W de Cock Boning een voordracht houden over Het Nederlandsch bilahg bü Suriname Des amiddags gaan re afgevaardigden per auto naar IJmuidfen ter bezichtiging van het bedrijf der Kon Nederlandsche hoogovens en staalfabrieken Het onderwijs aan schipperskinderen Aan boord van het Instructievaartuig Prins Hendrik van het onderwijsfonds van de Binnenvaart werd Zaterdag een vaftgadering gehouden van de adviescommissie voor het L O aan schipperskmderen bestaande uit vertegenwoordigers van de Onderwijzersorganisatie in 11923 door het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart ingesteld Deze vergadering die onder voorzitterschap stond vap den heer S J van Efferen werd o a bijgewoond door den heer J v d Molen lid van de voor I korten tyd ingestelde ministerieele commis ie voor het L O aan schipperakindereUf De secretaris der comilnissie de heer G de Jong bracht verslag i it van de stappen die het onderwijsfonds voor de binnenvaart op advies der commissie peeft ondernomen Hij deelde mede dat het in 1923 door de commissie opgestelde adrvies aan de Regeering de goedkeuring had van alle onderwijsorganisaties en alle bedrijfsorganisaties op een na en dat eveneens aanvaard is door de besturen van de gemeenten in welke schippersschoten of klassen zyn gevestigd in hetzelfde jaar aan de regeering is voorgelegd Tot nu toe heeft de regeering hierop geen beslissing genomen Op desbetreffende vragen werd geantwoord dat de Minister voor de samenstelling van de commissie tot regeling van het L O aan schipperskinderen geen overleg heeft gepleegd met of advies heeft gevraagd aan het onderwijsfonds voor de binnenvaart of de door dit fonds inge stekle adviescommissie De commi sie achtte evenwel de instelling der Ministerieele commissie een belangrijk feit Zij had bijzondere aandacht voor de be voegdheid welke do Ministerieele commissie heeft advies en voorlichting te vragen aan deskundigen De commissie van adrvies achtte het gewenscht dat wanneer e v advies gevraagd wordt aan de onderwijzers organisaties of ian het onderwijsfonds voor de binnenvaart dit rapport te behandelen en zoo mogelijk tot een gezamenlijk rapport te komen zooals ook in 1923 mogelijik is gebleken ONDERWIJS Prof Dr B L van der Waerden Aan de Rijksuniversiteit te Groningen is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der wis en natuurkunde om onderwijs te geven in de elementaire wiskunde de analytische de beschrijvende en de hoogere meetkunde dr B L van der Waerden ï rivaat docent aan de univeradteit te Göttingen De nieuwbenoemde hoogleeraar is 25 jaar oud Hij is een zoon van dr Th van der Waerden het Tweede Kamerlid Hy is in 1926 te Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift getiteld Algebraïsche grondslagne der meetkunde van het aantal Hij heeft een groot aantal verhandelingen gepubliceerd op het gebied der eliminatie en i suitatenleer en over de algebrMsche theoflie der differentiatie terwijl zijn verdere publicaties handelden over die differentiatie de meetkunde de invarianten theorie en andere onderwerpen Na zyn promotie vestigde hij zich te Hamburg later te GÖttingen In Hamburg was hij aisistent van prof Blaschke in GÖttingen van prof Courant waar hem de k sen werden opgedragen in meetkunde en i lgemeene ideaaltehorie Vóór deze benoeming kwam hij ernstig in aanmerking voor de benoeming tot hoogleeraar aan de universiteit te Rostodi Een blinde geslaagd voor het examen DiUtsch M q Donderdag slaagde te Den Haag voor Hoogduitsch H O akte A de heer Frans Kooken uit Eindhoven Deze 25 jarige jongeman is meldt de Msfc de leerste blinde in ons land die dit examen heeft afgelegd Alle dictaat moest eerpt in BraÜIe sehrift worden omgezet waarvoor de noodige yoorbereidingstUd werd toegestaan De voorzitter der examemcommLssie prof dr van Rw aay huldigde den heei Kooken voor z jn energie en reikte hem jiKJer veel woorden van waardeering het getu schrift uit I e heer Kooken heeft eerst iie phodl van het R K BI inden instituut te Grave ftfge f rkt vervolgens de R K H B S te Eindhoven ifoor zoover als dit althans mogelijk 4 wat Oj iwna5 oring van den directeur den de N door oen goedentrein gegrepen Van O werd vreeselÜk verminkt en van N zwaar gewond Da Waszink die met personeel en de Technische Dienst der politie spoedig iionwezlg wa liet beid ongelukkigen naar het Gasthui overbrengen waar zy eenige uren na aaidtom st overleden Beide jïlachtoffer waren igehuwd van O die reeds eerder een broer op dezelfde tragische wijze had verloren w b va pr yati drie kinderen i Een treurig ongeval Do 78 jarige heer M uit Deventer had gisteren zijn zoon die uit Amerika terugkeerde in Ilotterdarp van de boot gehaald De terugrciK werd te Arnhem onderbroken waar men eenige oogenblikken in een restaurant vertoefde Tydens dit oponthoud wilde de heer M gebruik maken van de W C doch hij vergiste zich in de deur en viel laardoor in den kelder Toen een spoedig geroepen dokter ter plaats verscheen bleek de heer M reed s te zyn overleden Ongeluk in de b rgen Een Nederlandsche auto onder Bteenen bedolven Op den Fempaas tuaschen Partenkirchen en lermoa Oostenrijk is den heer Henri van Wermeskerken die per auto met zijn familie op reis naar St Moritz was eeji ongeluk overkomen dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben Een plotselinge wolkbreuk wierp van den bergwand lang s den pas een geweldige maaaa water omlaag vergezeld van een dikke brei Gerbil en zwaar gesteente waardoor de auto op den weg gegrepen werd juist naast een afgrond waardoor tegelijk een gedeelte van den weg werd mcegespoeld Door het vast aanhalen van d remmen en het feit dat de steenen allereerst zich om de wielen vastzetten bleef de auto op den afgabrokkelden weg staan Het gelukte tien heer Wermeskerken eerst zijn vrouw en daarna zijn dochter uit de auto te dragen door de be die in enkele oogenblikken tot een zwarte modderrivier gestegen was Enlcelen oogenblikken daarna was de geheele auto onde het steeds aanrollende gesteente zoo goed als geheel bedolven Doordat zich over de auto een steenheuve vormde kon deze op den weg blyven staan en zocht de stroom een anderen weg eenige meters daarachter Automobilisten die ook den Fempass overltwamen en een aantal arbeiders die telefonisch ileoi het douanekantoor dat daar vlak bij gelegen ia waren opgeroepen hielpen daarop om de auto toen de groatste kracht van het water voorbij was te bevrijden De wagen had door het gesteente alleen uiterlijke schade gekregen terwyl ook een deel der bagage welke niet meer kon worden bevrijd schade kreeg Door een koe aangevallen Terwyl de 48 jarige T van R uit Koudekerke bezig was de koeien te melken sprong een andere koe op hem en zette terwijl de man achteroverviel de pooten op zijn borst Met een deerlyk verwond gezicht en over hevige pijn in de borst klagende werd van li opgenomen De omniddellijk ont4 oden geneesheer dt Hoorwegen constateerde dat de borst ingedrukt en een borstbeen was gebroken ï e ongelukkig wiens toestand zeer ernstig is werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Lelden Het Amstelveensche Luanpark blijft Zondags gesloten De exploitanten van het Amstelveensche l ujiaparit te Amstei am hebben er bij de bevoegde autoriteiten op aangedrongen om het park des Zondags geopend te krygen Zelfs was de directie genegen garant te staan voor ƒ 500 000 als belasting in de gemeentekas indien ook des Zondags het park geopend mag zijn De burgemeester van Nieuwer Amstel de heer A Colijn b Üft evenwel bij de voor het verleenep der vergunning gestelde voorwaarde n l dat het park en alle zich daarop ibevindende etablissementen op Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen gesloten moeten zijn Zijn wijl goed ingelicht is de raad gepolst omtrent een openstelling op Zondag Hoewel 7 van de 13 raadsleden uit financieel oogpunt voor openstelling waren heeft burgemeester Cotyn zijn standpunt gehandhaafd In een speer geloopeti Een niet alledaagsch ongeval heeft gistermorgen te Rotterdam plaats gevonden op een sportterrein aan de Vlaggemanakade Door eenige jongelui werd daar athletiek beoefend Een der deelnemers hield zith bezig met i peerwerpen Deze speren zijn aan de eenc zijde van een ijzeren punt voorzien terwijl aij ook aan het boveneinde spits toeloopen Hy had een der speren weggeworpen 2oodat de ijzeren punt in den grond stak en de speer onder een hoek van pl m 35 gr kwam te staan De 24 jarige kantoorbediende H Gelderman die zich trainde voor het hardloopen zag de speer niet en liep met groote kracht in de hputen punt Het gevolg was dat de speer hem dwars door het lichaam ging en aan den anderen kant eruit kwam Bovendien brak de speer af In zeer emstigen toestand is de jongeman door het personeel van den G G D naar het Ziekenhuis aan den Bergweg vervoerd Men vreest voor zyn leven Het vliegongeluk te Heerlen Het vüfde slachtoffer in het Ziekenhuis OTerleden In het St Joaeph Ziéke hina H len Zondagmorgen overledrai óf heer L Qf ters uit Hoensbroek die Zondag bü het vliegpngpvaï aldaar levensgevaarlijke verwondingen opliep Dit is et v jldp slachtoffer Over boord gevaUen Te Rotterdam is de aO jarige loa weric man C P van der H van b S W 1 motorflchip Koophandel in het water v len en jprdronken BUna verdronken Twee baders zijn te Zandvoort aan groot gevaar ontkomen Zy J niettegenstaande herhaalde waarachuwkgen te ver in zee begeven en werden Zden opkomenden vloed verrast De een X i wemmen kon wilde den ander ter hulp men Beiden werden bewuatelooa uit b water gehaald door een badman In je Wwerd de eene drenkeling bügebracht ülander werd later nadat dr Nieuwkerk b kwartier achter elkaar de kunstmatiwadenibaling op hem had toegepaat on 2 politiebureau by gebracht Een vrouw in het water gtmmil Zaterdagavond heeft een man naar schat ting 65 jaar oud een 47 jarige vrouw inhet water van de Ranonkelkade te Amsktdam gegooid De vrouw K de J sU i k de buurt aan den overkant van het IJ u kend als een spiritusdrirtkster die zich j deii regel op straat niet behoorlyk gedraairt Van den ouden man die haar Zaterdagavmd aansiprak klaarblükelyk met minder edelt bedoelingen was de splritusdrinkster dezei keer echter niet gediend De man greep de vrouw beet mi wieip haar in het water Een bloemenkoopman u do buurt wist echter de vrouw te redd Ter autobrancard van den geneeskundigen dienst is zy naar een gasthuis gebracht It tu öchen had de man zich uit de voeta gemaakt Het conflict te Hengelo Te Hengelo is een conferentie houden tufischen de directie van de Kon Weefmederenfabriek de vertegenwoordigHs van den patroonsbond de betrokken oiguiisatiebesturen enkele ataakstera en leiders ïbJ staaksters en den rijksbemiddelaar ir vil blsstelsteyn Zij heeft geen enkol resultati opgeleverd Groote brand te Haarlem In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft in het perceel Schoterweg 26 te Haa lem een felle uitslaande brand gewoed lit ontstaan is in den sigarenwinkel van H J var Bessem Het vuur greep zeer snel om zich heen aangewakkerd door het snel brandbare tt baksmateriaal De boven gelegen venHepIngen werden dan ook door het vuur aang taidt Hierin waren gevestigd een leedigt del een uitdragerij en een houthandel lecrhandel en de uitdragerij brandden giwtendeels uit de sigarenwinkel werd gehed in de asch gelegd en de houthandel kre beliuigrijke waterschade Fabriekabrand te Helmond Twee scheepaladingen klotijes gam verbrand Zaterdagmiddag ontstond brand in de of l slagplaatsen van J A Carp s Garenfab ken te Helmond De voorraad kloajea hrawV de geheel uit Ongeveer twee scheepsladingen alge i werkte klosjes zijn een prooi der vlamiiiö geworden benevens enkele machines Daar de voorraadplaats niet bij de h brieken ligt hebben deze laatste niet Kt leden Alles was op beurapolis vereekerd De ontvoerde Nederlandsche vice conwl Omtrent de ontvoering te Grevana ti een Nederlandsch en vice consul en lij echtgenoote door bandieten wordt thu uit Athene nader gemeld dat de ontvoerd zijn de heer en mevroBW Nicoleaco uit JiT nina en niet uit Saloniki gelyk aanvanl iyk werd bericht De heer Nicolesco is Roemeensch onder daan Zijn vrouw zal drie dagen worden ge vangen gehouden Is binnen dien tijd dj lohprys niet betaald dan zal zij zoo heibel tie bandieten gedreigd worden gedood Gezin Yergiftiyd OndeMgdelMke irwat Het gezin van den landbouwer L staande uit man vrouw en vier klndew te Budei is na het nuttigen van worst enj ttig ongesteld geworden De kinderen klagen over hevige ptin den buik Een ontboden geneesheer h vergiftigingsverschijnselen geconstateerd Venmoedelyk bevonden zich in de wor para typhus bacciilen De eerste haver 1 gerat van den Zuiderzeebodem Op de Zaterdag te Alkmaar gehow graanmarkt kwam de schipper J Smit ï den Anna Paulownapolder met een la graan bestaande uit 50 H U haver H L gers $ Deze prodwcten wsren gek op de proefpolder Zoowel de haver skm gerst toleek van goede kwaliteit De hfl r werd gekocht door den heer Bangma i Haarlem voor ƒ 10 50 per 100 K G In het voorjaar had het Hyk dat dete proef op zich had genomen het gewisvökle bij opïxxl verkocht aan den b ö Raven te Anna Paulowna Voor dienai ning werd het graan Zaterdagmiddag kodht door den schipper J Smit B De zakken waren voor deze gelegew feestelijk versierd 0 k iïi lanilbouwerskringen hlMk ten zeerste voldaan over het resultaat deze teeltproef RADIO NIEUWST Programma voor hedni Hilveruim 6 u Omroeporkest S u 16 Volksconcert Scheveningöi Huizen u N C R V Ziekenuiurtje u Uitzendavond Utrecht Dav entry u 20 Hoorn en cello u 50 Vauderüle u IQ Piano u 10 SWorkeat u 20 Dansmuziek STADSNIEUWa GOUDA 20 Au£ustua 1928 De inrichting der boekhouding van de Ueipeente OntvangerH Ged Staten van Zuid Holland hebben aan B en W der gemeenten in de provincie ï id iHolland medegctleeld dat zy aan dt goedkeuring der Kroon iiebben onderworpen hun besltüt van 13 Aug tot wiJzifinK der voorschriften betreffende iié inrichting der boekhouding van de imtvanfieï a der gemeenten in de provincie Zuid Holland Het arbeidaconflict in de aardewerk indu rie Kooals gemield heeft de rijksbenuddeiaar de heer H A van IJsselsteiJn nu ue onderhandelingen over het contract tusschen werkgaveis en werknemers in de Goudwohe aai eweiikindustrie op het doode punt ayn gekomen en de werknemers een ultimatum hebben gesteld zich met deze aangelegenheiU ingelaten Vrydag j l i te sGraven haige door den heer van lj saels teyn met het hoofdibestuur van de Ned Vereenming van Fabrieksarbeiders een bespreking gevoerd welke er toe heeft geleid dat het ultimatum dat 18 dezer zou afloopen met een week is verlengd Is wóór 26 Aug geen overeenstemming bereakt dan izoy bÜ de by de onderhandelingen betrokken werkgevers met Ingang van Maandag 27 Aug a s de staking wonden geproclameerd Ten eiinde te pogen tot een bevredigWide oploasing te geraken zal nu a s Donderdiag onder leiding van den rijksbemnldelaar een bijeenkomst plaats hebben van werkgever i en besturen der werknemersorganisaties Werkloozen ia Drente Goede er iringen Zooals men weet zijai er ook werkloozen uit Gouda in Drente te wenk ge tukl Het füJlijnt de menschen daar heel goed te b vallen want van de 12 die er zijn had er slechts één een klacht naar huis geschreven De anderen kunne n het best wenden blijkbaar Als zy met hun eer ste verlof naar hujs komeni zullen zij va i hun ervaringen in Witteveen vertellen en daarna zal beslist worden of nog een tweed ploeg zal worden u lbgezonden Waarvoor natuurlijk de kansen momenteei gunstig zyu De Zbndagsdienst der Doktoren Zooala bekend wonlt eiken ZaterJag in de plaatselijke bladen venneld welke twee doktoren op den daarop volgenden Zondag zijini te consuliteeren Ken maatregel welke beoogt den doktoreaom beurten de ook voor hen zoo noodige Zond aigarust te tloen genieten Nu is het on s gebleken lai de opgaaf weïke wy Zaterdag j l hebben vermeld van welkor juistlield wy ons hebben vergewist afwijkt van de opgaaf welke in andere bladen is opgenomen en welke onderling lingook weer verschillen De oorzaak hiervan zal wel geleigien ijn in het feit dat meerdere doktoren met vacant e afweaig zyn Binnenkort is de vacantie perio le weer voorf ij en dlan zullen ongetwijfeld derge lijke afwijikende vermeldiiigen die voor de ziekenverzorging zéker niet gewanscht zyn wel niet meer voorkomen Volks en choolbad In de week van 3 tot 18 Augustus weiden in het Volks en Schoolbad v rbraikt 167 kuipbaden en 229 sproeibaden in totaal 3Ö6 baden Postkantoor Gouda Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zijn Terugontvangen in de Ie helft der maand Augustus 1928 Brieven Birmenlandl Raad van Arbeid Utrecht Raad van Altekl Utrecht K Belst Den Haag Boekestein s Gravenzande Haagsche Post den Haag Prijsaanvraag redacteur humorist Rotterdam Prijsaanvraag Groot Rotterdam Rotterdam Brieven Buitenland C Verbunt Warmond België Briefkaarten Binnenland W Verburgt Amsterdam Briefkaarten Buitenland H Welter Köln H Becker Dussetdoif C Koster Grand Rapids J L Mulder Duit chland Drie briefkaarten zonder adres Intercommunale Arbeidsbemiddeling Aanbiedingen va werkzoekenden Lijst van 15 Augustus 1928 3 aardewerkers 2 ïypmaker i 1 gieter U drukkers 4 letterzetteiw 1 bouwkundig op zichterteekenaar 2 limmprheden 10 grond vei keis 2 beiers 2 boekbinders 1 uodgieter 3 electriciens lü opperlieden l mach houtbewerkers 1 aankomend loo tc ieter 1 k ompenmmker 1 kisteninaker 1 houiinaaier 1 acheepetuiiger 1 worstniaker 2 Kleermakers 2 schoenmakers 2 b eekersknechts 1 slagersknecht 3 scheep = ki inker s tn iJzeiwerker 2 blikslagere 2 machinisten stokers 3 baiikweikera l knpergi ter 6 textielarbeider 1 tumman 1 tuinder ï brooden banketbakkers 19 yrikhuisbet ienden 6 suikerwerkers U sigarenmaker 2 plakfcem 2 sorteerders ged 5 scMppen knechts 2 reizaigers 1 kantoorbettiende 3 kellnera 5 koetsiers 1 winkeJbMiiende 2 boekhouders 87 trar apo t on fabrieksarbeiders 3 chauffeurt Agenda 20 Aug 7 u Concert in het Houtmansplantsoen door de Gem Zangver Excelsior 22 Aug Conconiia uteriie i Kéi kiiife Kinderkoor 6 30 uur Gemer d ko v g uur Apotheken Tie apotheek van den heer F A Dee W iaron is tot en n et 24 Augustus benevens den daarop fvoligenden ntcht geopend na 8 uur des avonds des avonds echter alleen voor recepten m DBU OAirnKK BOSKOOP verdronken Alhier ia een B jari meisje in em sloot achter het veilin sgebouw geraakt en verdronken ÖÏOLWUK terdiigavoiwl gal tie l uc iciub Ö S b inet medowerkmg van Krachisport uU Uoudu en de Harmonie alihier een goeil gealaiisdo uitvoermg op het doiipsplam Kr wa s veel publiektegenwooi dig Tot ï teun vun £ iJ S werden vlaggetjes verkocht terwyl aan het slot aan Krachtaport een tterinn ringsroeidaille werd geschonken VOKTBAL De eerste ronde De eerste ronde van Ue weUhiryden tii ibchen de Uoudsdie clubs georganiBeei d door dö Commi söie van Opentjaie leesten lietd t resultaten opgeleverd die alleen in siders hebben kuniten ibevixjoden O N A er Gouda kwamen mat een geiutvend Eiltal in iiet veld eii die ciubs hebben dan ook dooide verdienstelijk spelende ell talleii j bp i S V en D O N K een nederiaag te slikken gekregen O N A iG S V eindigide in ten draw 1 1 doch na het nemen van 3 ntrafacilioppen ibezorgde Revet aan G S V de aege Een spoodiige U voorsprong van U O N K up Gouda 2 gaf den doorslag voor de overwinning die ten slotte door de cy fera 4 2 werd uitgediukt A a Zondag wonlen ge peeld G S V U O N K en Olyiiflpia tGouda In Rotterdam eindigde de ontmoeting van het Naptunustoumooi f eyenoord Gouda in een 3 1 zege voor de Uotterdammeis Voor Gouda een eervol resultaat Harry Denis eere üd van de N V B In de iZondag gehouden vergadering van de N V B is Harry Denia by acclamatie tot eerelid benoemd Door afd 1 was een voorstel ingediend om de uitbreiding der derde klasse plaats te doen vinden in het s zoen 1928 29 en in verband daarmede den gedegradeerden derde klasisers een plaats te geven in de uitgebreide derde klasse competitie Op verzoek van het bondsbestuur werd dit voorstel aangehouden teneinde het bond ibeatuur de gelegenheid te geven de practische uitwerking van dit voorstel nader onder hel oog te zien Het verzoek van afd I om D O S by keuze te doen promoveeren naar de derde klasse werd gewijzigd in dezen zin dat het bondsibestuur werd opgedragen de promotie van D O S nader te over ©gen ZWKMMEN Onderlinge Zwemwedstryden a n de G Z G Begunstigd door fraai zomerweer hicUl de Goudache Zwemclub gisteren haar jaarlyksche onderlinge zwemiwedstryden in de Stedelijlre iZweminri chting alhier De lei ding was in beproefde handen zoodat een vlotte afwerking van het program kon plaats hebben Tot de komische nummers behoorden het hindemiazwemmen met een opgestoken regenscherm en de pantomime de gestoorde vischvangst welke ten sjotte in een waterballet eindigde De uitslagen waren als volgt 50 Meter vrije slag voor Heeren beneden Iti jaar 1 A de Brum 37 sec 2 W den L oer 37 4 sec 3 C Tybout 37 1 sec 50 Meter vrye sjag voor Heeren boven l i jaar 1 W v Hulzen 34 sec 2 C J P Huwman 36 8 sec 3 N de Bruin 36 8 sec 50 Meter vrije aiag voor Dames beneden 11 jaar 1 W J Hoogeveen 50 2 sec 2 M Goedewaagen 59 6 sec 50 Meter vrye slag voor Dames boven IG jaar 1 A Dykman 44 6 sec 2 J de Jong 52 2 sec 50 Meter Sohoolalag voor Heerenvete ranen 1 J de Weger 47 4 sec 2 W N de Brum 49 8 sec 50 Meter rugzwemmen voor Heeren beneden 16 jaar 1 C Tyibout 52 G sec 2 W de Boer 1 min 1 8 sec 50 Meter rugzwemmen voor Heeren boven 16 jaar 1 H van Dyk 44 6 sec 2 A de Weiger 49 6 sec 50 Meter rugzwemmen voor Dames beneden 16 jaar 1 W J iHoogeveen 68 sec 2 G M van Gent 1 min 7 6 sec 50 Meter rugzwemmen voor Dames boven 16 jaar A Dijkman 4G 4 sec Course i Americaine voor Heeren 1 W van Hulzen 2 B v Veen 3 W den Boer Course a J Americaine voor Dames 1 A Dykman 2 W J Hoogeveen 50 Meter geloleed zwemmen waarvan de laatste 16 Meter met drenbelhig Goudsche Reddingebrigade 1 W Kok 1 min 17 8 sec 2 K Rook 1 min 21 2 sec Goudsche 2 wemclub G Punt 59 4 eec Gekleed popduiken Goudsche Reddinge brigade 1 W Kok 2 W Teekeiis Hindemiszwemmen Heeren 1 A de Bruin J min 0 6 sec 2 W v Hulzen 1 min 3 4 sec 3 N de Bruin l min 4 6 sec Hindemiszwemmen Dames 1 A Dykman 1 min 20 sec 2 J de Jong 1 min 2 il sec Ten slotte had een waterpolowedstrijd plaats tusschen een G Z C combmatie en S V H van Hillegersberg dat versterkt was met een G Z C er Nadat van beidie zijden verschilJende kansen waren gemist en de doelverdigers in de laatste instantie hun heiligdom voor doorboring wisten te behoeden namen de gasten even vow de rust met een chot juist in den hoek de leiding 0 1 n het tweede gedeelte stelde Gabry uit e n vrye worp Bokhoven in de geiegeiiheid de gelykmaker in te zenden 1 1 Eenlgen tyd ying het spel gelyk op waarna Bakhoven wederom uit een vry e worp G Z C do teküng gaf 2 1 De gafiten maakten eehter door zich vriU te zwemmen 4ea stand apoedig weder om elyk 2 2 waarna door een overtreding in de Goudsche verdediging hun een vrye worp weid toegekend die zü wisten te benutten 2 8 De G Z C ers konden toen niet meer ophalen want direct daarna klonk het eindflïsiiaal Na afloop reikte Mr S Smit de prijaen bestaande uit kunstvoorwerpen aan de reapectievelijke winnaara uit Huldiging van de dunea Braun en Baron Op de Nenijto Zaterdagavond zyn onze Olympische kampioene mej Marietje Braun en haar üportzuster mej Baron m Rotterdam op grootsche wyze gehukUgd Tegen negen uur kwaimen de awemsters aan het station Maas aan waar zy ontvangen werden door de heeren P N Goanderse namens de Nenijto en A Tordoir Bzn en C W van Hasselt namerui het huldtgingscomité In de eerste kiasfie wachtkamer werden mej Braun en liaar moeder en mej Baron door het 7ja ng dochtertje van den heer Gaanderse bloemen aangeboden Buiten stonden twee met vier paarden bespannen rijtuigen gereed en onder daverenue toejuichingen van een enthousiaste menigte werd naar de Nenyto gereden Langs den weg was de belangstelling overal zeer groot Aan den hoofdmgang van de tentoonstelling stond eveneens een groote mensohenmaasa die de beide kranige zwemsters by inin aankomst aldaar luide toejuichte het terras van het café restaurant Galand waar de belangstelling eveneens enorm was voerde allereerst het woord da heer F P H van Gheel Gildemeeater Hpreker Jierinnerde er aan dat de Nenyto eigenlyk een kind van de Olympiade ia en iat het dus vanzelf sprak dat de Nenijto de eerste Rotterdamsche Olympische kampioene huldigde Gij tocli aldus spreker htibt Rotterdam een groeten naam beaorg t in de sportwereld en Rotterdam is daar trotscli op Namens den raad van beheer bood ijpreker aan mej Braun een gouden armbandhorloge aan Ook aan de moeder vai mej Braun bracht spreker hulde en hy wenschte haar geluk met het resultaat dat hdar dochter beinaald heeft Mcj Manc Ba rt ii bood spreiker eveneens een souvenir aim Nrnlat de heiai J H de Wilde a gedeiefe eeid commissaris van de Ne ujm mede woorden van hulde had gesprolt n waarby de dames Souvemrs weixieii aangobaclen voerde de heer A Tordoir het woord om de Nenijto dank te brengen voor deze hulde Er is vrel eens gezegd aldua spreker dat op de Nenijto veel te zien is van vreemde makoly Deze beide Kotterdajnscbe meisjes zijn echter inheemsch Zy zyn gewonnen en geronnen in Rotterdam en wy allen zjjn er trotsch op Spr herinnerde aan de spanning op de Ol piade en aan de onvergetelijke oogenblikken toen Zus Braun het Olympisch kampioenschap behaalde Hierna ging de eei ewyn rtmd Vervolgens werd naar het Liunapark gereden In de Oud Holiandache gebakkradSn werd mej Bniun tmmens d e exploitanten een gouden ring met brillant aangefboden Tot slot van den avond werd een schitterend vuurwerk afgestoken waarbij aan mej Braun in vlammende letters huJde word giöbracht Miss Hawke zwemt over het Kanaal In 19 uur 16 min Miss Ivy Hawke is om 5 15 Zondagmiddag aan land gekomen te Hope Point tusschen Si Margarets en Kingmlown nadat zij het Kanaall had overgeswonunen in 19 uur 16 min Miss Hawke is de eerste die dit seizoen over het Kanaal is gezwommen de veertiende die het feit volbracht heeft sedert capt Webb in 1876 het eerst het Kanaal ovenzvvom en de vyjde vrouw die deai tocht aflegde Zy ging ZaterdF gavond om 9 59 by Kaap Grisnez te water en was de eerste vier uur een beetje ontmoedigd doordat Fraok Perks uit BirkUgham die een paar minuten later van adezelfde plek was gestart haar spoedig inhaalde en ver voorkwam Perka moest evenwel toen hü vyf mij buiten de Engelsche kust was opgeven nadat hy tien uur in het water was geweest WATERPOLO Het Y waterpolo k mpioen van Nederland De beslissin swedstryd welke gistermiddag in het voormalig Obelt te Amsterdam om het waterpolo kampioenflchap van Nederland werd geiitpeeld stwnd technisch niet op hoog peil deels door de groote onvolledigheid van Het Y deels door de zenuwen die beide partyen parten speelden Het was dan ook meer een plaatsspel waarbü zwaar gedekt werd De ploegen waren als volgt samengesteld Het Y doel van Olst achter J Bohlander Reynders en W Bohlander voor J Kü nler G Bohlander en E van Es De Maaa doel Verkade achter Pot K v Senus en R van Senna voor H van Senu P V Semis en Van Suylekom De Amsterdaramens die het eerst den bal haalden moesten de eerste aanvallen aan de gasU overlaten Deeondanks scoorde G Bohlandei t eerst voor de thuisclub 1 0 met welken stand ook de rust intrad Na de hervatting werd het een zeer bewogen partij waarbö de scheidsrechter herhaaldel yk streng moest optreden Het s pel eindigde met een 3 1 overwmning voor het Y Door dit resultaat behiialde Het Y voor de ïÉchttiende maal het ka mpioenschq p van N deriand ATHLETI£IK Om den N Z H V Beker Gisteren zijn op het iO NA terrein te Gouda de wedstrijden om dien Nleuwt ZuidHol landeabeker gehouden De prys werd i ook thans gewonnen do l HOR fGoude 1 rak waardoor deze vereen igin g defijütief 111 iu i Uizii van den beker kwam Olympia behaalde nog met de Jiellt van het door de Oounieralckera behaak e aantai punUn ttirwyl ook DOK en l xcelMor die wel wBimg puntgn hebben behaald op verdieikstelyke prestaties terug kunnen aden Na alioop der weü8Li y lej üiu door Uii van sportenthoustauien werden bygewoond had OH prysuLtredung door den iiecr van t Ciooster plaats De voornaamste uitslagen zyn lUÜ W Iiaidloopen 1 l M beyen THOR Goudera 11 5 sec 2 Chr Wiwer Olympian Gowla D J Kasbergen THOR THÜR 13 punten Oiympia 6 pnt Exceil or 2 pnt 400 Meter hardioopen A Boer ÏHÜlR 51 3 sec 1 M B yen 54 3 sec D Schotborgjï Olympia THOK 11 pnt Olympia 10 pnt 1600 Meter hardloopen A Boer 4 mm 36 ec M v d Laan THOK J Amesz Olympia THOR 14 pnt Olympia pnt Discuswerpen R Verwey DOK 2d 66 M D J Kasbergen 24 80 M J Oskam THOR 24 72 M THOR 12 pnt DOK 7 pnl Olympia 2 pnt Speerwerpen A Radder THOR 41 40 M B v t Laan Excelsior 37 iO M K Verweü 37 27 M IX K 9 pn THOK 6 pnt Excelsior 5 pnt Olympia 1 punt Kogelötooten D J Kasbergen 9 82 M L Konyn DOK 9 70 M A Radder 9 42 M THOR 12 pnt DOK 9 pnt Hoogspringen met aanloop A Boer 1 63 M B V d Laan 1 68 M P M Beyen1 68 M na overspringen THOR IS pnt Excelsior 5 pnt Olympia 3 pnt Verspringen zonder aanloop B v d Laan 2 T5 M A Kasbergen PHOR 2 67 M J Oakam 2 66 M THOR l4ipnt Excelsior ti pnt Olympia 1 punt Polstok verspringen M v d Laan 6 76 M P Hagendijk DOK 6 62 M Chr Wiezor 6 52 M THOiH U pnt DOK i pnt Olympia 4 pnt Excelsior 1 punt Estafette 4 x IK M Olympia 47 4 sec THOR 47 5 sec THOR U 49 sec THOR 20 pnt Olympia 18 pnt Excelsior 4 pnt In totaal behaallde THOR 126 p Olympia 62 p DOK 30 p en Excelsior 23 punten Uuudsche Turiikring Lcidsche l urnknng 2 ttteitlaigmaddag zyn op het Ü iA ter em e jaai lyiti Clie aUileUekwedatiyden gehouden tusschen den Goudschen en uen Leidsühen i uinknng Gouda kiwam m het bezit van den wjsseilL eker die vottg jaai door de Leuleitaars was gewonnen Totaalklaasement is i Goudsche TurniKring 221 10 p Dames 102 211 heeren 117 iJtü Leidsche Turnkring i 04JiO p dames 127 W heei en 76 ÖO De Osservateore RAtnano over de Olympische Speien 1928 Het orgaan van het Vat caan dfc Osservatoi e Romano houdt zach in een hoofdartikel besHg met de Olympische Spelen 1 Het blad prijst de normale gezonde phyaische oefemngien doch verklaart met betrekking tot de desetlneming van de vrouwen aan de apelen het feit te betreuren dat de iiwakke ekse ibevangen is door de passie voor physieke opvoeding door middel van oefeningen niet i iteeds overeenstemmende mf t de vrouwelyken aard en de vrouwelijke roeiping Het artikel besluit met de conclusie Lntemationale wedstryden gelijk te Amsterdam bevorderen in verkeenden zin de nationalistische trots De verheerlijking van de overwinnaars ails waren aij afgodeii der naties wordt belachelijk en doet den gemiddelden mensch zich van betere oefeningen afwenden t MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 20 Aug Aanvoer 525 vette 1 anderen 200 vette en graakalveren 999 varkens 1100 hchapen en lammea en Prijzen Koeien Ie kw ƒ 0 51 0 53 2e kw ƒ 0 46 0 4 3e kw ƒ 0 32 0 y i Ossen ie kw ƒ 0 60 0 52 2e kw ƒ 0 45 0 46 3e kw ƒ 0 41 Kalveren Ie Sw ƒ 0 77 0 80 2e kiw ƒ 0 67 i 0 72H 3e kw ƒ 0 55 0 60 Schapen Ie kw ƒ 28 4 2e kw ƒ 20 25 Varkens Ie kw ƒ 0 39 Handel in koeien en oasen gewoon prijzen gelijk vorige week Vette kaluren redelijke handel prijzen vorigeweek Schapen en lü inimeren flauwe handel weinig verandering in do iprijizen Varkens tamelyke handel hoogere prijzen Aardappelprijzen Rotterdimi 20 Aug Zeeuw iche blauwen ƒ 5 60 6 50 id eigenheimers ƒ 3 50 4 ó J Biiel clw eigenhmmers ƒ 4 00 5 50 Wes tl ronde zand ƒ 7 00 8 00 Vlasbeurs Rotterdam 20 Aug 6000 K G Roll geel ƒ 1 26 1 40 2900 K G Gron ƒ 1 10 1 30 Kaasmarkt Oudewater 20 Aug Aangevoerd 135 partyen 6Ó75 souks 30876 K G Prijizen Ie kw m r m ƒ 54 58 2e kw m r m ƒ 49 53 Zonder i m ƒ 48 50 Handel vlug VERVEN STOOMEN BEWERKING Minstens evengoed als bij de grootste lirma s op dit gebied de nieuwste machines persen kleurstofTen chemicaliën enz zijn steeds bi ons in gebruik AFLEVERINO Stoomgoed in 2 è 3 dagen Verfgoed in 4 a S dagen desgewenscht vlugger zonder extra prijsverhooging PRIJS Onze prijzen zonder korting zijn ALTIJD lager dan die van anderen mét korting 40 Stoom Ververij en Chemische Wasscherij DE PELIKAAN GOUDA Telefoon 196 Opgaricht 12 Novamber 1907