Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1928

Mo 16848 lïJoewel het on in normaien tyü waarfcchijnlijk ijiskoikl zou lateni mtereaseet t mail ich thans wegens gebrek aan beter nieuws voor den afloop dter Grieksche vei ki ï mg en éie wij hebben dat gisteren verrnekt door de Gnekache legeering met Veluzelos aait het hoofd op merkwaai dige wyize Z UJi ingeleid lntussch n da Kretenzer staatsman wiens naam altijdi verkeerd uitgesproken woridt n l V enizélos terwyl het Venlzelos moet z ji heeft succes Want ofschoon nog naet alie resultaten der iVieiikieaingen betoend z jn staat het vaat dat Vemzelos van de 250 aetels er aeker 200 heeft Miaatd aoo bedroeg de meenlerheid der Venixeliaten te Athene 65 procerït n den Pirraeus zeiïs 75 procent boven de stemmen hunner teigeinstandersL Alle mimiaters zyin herkozen tcTrfiyi daarentegen van te leiikng der royalisten buiten ïsiUdana niemand gekozen ia Voorts behoort ook Kafandana tot de gekozenen doch zijn fractie is vernietig Nooh Metaxas noch de ou f minister vaal Buitenlandsohe Zaken Streit komen in het parlement Kafamdaris en tie leider ii der royalietei putolicoeren in de pers heftig aaiïvallen op enizelos lien zy van grove ï rkiezing miabruiken beschaildigien wat niet heeleniaial onijuist is De royalistische party verklaart dat de uitslag dter verkiezingen voletrakt niet als definitief bej choaiwd kan worden In etk aval hébbeiR dte veriifeiihïgen wat l9V n in de bpouwery gebracht en Panigalog heeft het voor aiöhzelf en zyn party aardig bedonven door op de menig te te schiieten Oogigfttuigen van het gebeurde hel h p c n eed verklaard dat Pai g los zelf knielende zeven swhoten op de volk menigte heeft gelost Gisternacht waa het nog tot botsingen gekeanen tusschen gematigde communisten en raidicale marxisten De laatsten Uokken naar het partijblad der eommufidsten waar zy ie drukkery binnendrongen en alle typografiach materiaal en machines koit en klein sloegen Venizejoh is uii zijn nopjee Aan den Atheenschen corr van de Daily Tel die gisteren een onderhoud met hem had verklaarde hij met ile resultaten van de algemeene verkiezingen met s dan tevreden te zijn Hy koen ort groote venvach tingen voor de toekomst van Griekenland Het is aoo zeil de staatsman eengeaind on kan by een doetbefwnist befwind le© a kan door mij te kicEten één der welvarendste staten wor ipR Het Griefcadw volk heeft zoo zei hy vendei my en hot republ keinsche steinel vertrouwen geschonken Voorts verklaainde Venizeloa te hopen dat het parlement in Decejnibei de laatste hand aai kunnen leggen aan het wetsvoorstel in De meeste menschen doen minder dan ze doen moeten wie doet wat hij moet IS een braaf mensch maar wie meer doet dan van hem gevraagd wordt behoort tot de besten Mapie Antoinette Koningin en martelares 50 vi bepromjng opl proe SèJi i o 1 f ® a getast m T 8a aiohf daaraan over m L wa oop eiemw Raehel mw zelf het redrt Ie treuren OfltS l n h fr Een raamJ na des J Waf Het bavatta gfechts d dat 8 tiicM net volto weet Item rtoupnijn vemooP Al8 wrsteeindl ke Pde rfi van haar hart bÏÏ SÏÏ ÏÏ an gedoBen De twUiBCB Lambaj VertrMtfde plaalaini Ondertrouwd MAU ROOD S en SERA HARTOG Gouda Fluweelensingel 35 y 2g Eindhoven Pr Hendrikilraat 27 Huweliiksvollrekking 5 Sept 28 Publieke Verkooping Dekkleeden Grootste en oudste Dekkleedenfabriek te Rotterdam heeft opgehouden te bestaan DBKKLEBDEN zullen op Danderdag 23 Augustus 1928 v m 10 uur in de Sociëteit Ons Genoegen gan de Boelekade te Gouda publiek contant warden verkocht OKKKLKBDKN Vooraf te bezien 1517 30 zUn in uitstekenden 8 ot en In verschillendp afmetingen 9 x 8 8 x 7 8 x 6 7 x 6 6 x 5 r X 4 enz Zoowel nieuwe ala gebruikte en zün allen bijzonder geschikt voor Landbouw bouwen Dorschbedrijf Elk dekkleed wordt tijdens den verkoop geheel uitgelogd VAN DE WERVE EN DEN BOER Deurwaarders Heden overleed na langdurige ongesteldheid onze geliefde Man Vader Behuwd en Grootvader de Heer Hemlrtkus Josa hui Marta rad t in den ouderdom van ruim 71 jaar Uit aller naam Wed A R MAREE VlJBER Gouda 19 Aug 1928 Turfmarkt 46 Y END Ge n bezoek KOFFIE De begrafenis zal plaats hebben a s Woensdag des n m 2 uur van af het sterfhuis ira ÏMiubyii Molinwirf GBudi bij afslag en tegen contante betaling op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1928 des voormiddags half 10 van Maubatan Fernulzan graata Hangkast Naalmaehlnas Matorflats Vlaggan llluminsarglazen an dlvarsa andara aadaran Kijkdag Dinsdag 28 Augustus van 10 12 en 2 4 uur BSf Zij welke van deze verkoopinggebruik wenschen te maken om goederen bij te voegen kunnen dagel ksinbrengen De goederen worden desgewenjcht afgehaald Hiervoor zich tevervoegen bij 1554 32 Hamburger Hoogandoorn tMfWVOlga van doorüccw oettMi ea jrnkm btl klnlemi bnmil aiMJ an verTuiMa wöd B winterbandflu ua voe1 B f ipnagan iivptf rmn huid huidv nehiltelBc klmn baMtan iw r i oftm ömMB ptjiiltjka blMdoide il ra ultwvxUsi tmihtim iwMit mra met Wort lb i r I U vu jMoba Haria Wortelboar VoMliiwar il n cent by d vn koopni vu WvrttSMw t Artlbl M ie K GROSSIER VOOR ZUID HOLLANf FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Genezing door de Planten vnn ill = hie ondei vennelde ziekten nieuwe en oudere sr vMen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAI en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikeraiekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzuchl Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewiinden alochte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten jitalag roode puistjes in t a ngezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op eikc plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpïïn SlagaderverkAlking Pijn aan de lever leverstee nen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen en de blaas H t keeren der jaren Zelfs indien gfl alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bü firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt KOFFIE inDiEn CE EEH COEDr 00PE EMTOCH GOEDE W P W FFIEWILTMEBBEri VfW DAIiÜ h WIMRELIER VAN NELLEIS MASHEET m FFiE 35 Cr PER HALFPOMDSBM E Ulreehlsohe Hypothaekbank Pa tfbi i n f 47 000 000 0 BANK Mcit bcKhikbMr 4 j Pandbrieven a 99 in stukken van f 1000 f 500 en flOC 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG RjQoAen Brengt fie stetmning etin geeft in gezelschap de gezellige atmosfeer en verschaft bij den arbeid het noodige concentratie vermogen Onaangenaam is echter de leelijke nasmaalc en reuk niet slechts voor den rooker dok voor de omgeving Wees daarom verstandig Na het rooken eenige Wybert Tabletten en de onaangename tabaksreuk verdwijnt Dubbel lekker smaakt later dan de sigaar weder want Wybert Tabletten bestrijden niet alleen den onfrisgËtïèn adem doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen BIJ alle Apoihek rs n Drogisten verkrij baar 45 en 65 Cts Xt s VELO Waschmaohines Verstandige menschen En juist zij alleen Zij koopen een VELO En wringer meteen Hindmacliinis vanaf f 43 50 Elactrisclii vanaf f90 Ook oorpadio goadkoopapa aooptan aaaff ff SS CONTANT en IN HUUR 40 VELOWaschmachine Mij L Tlendeweg 53 Gouda Bahem op de wonde hearlijk venachtaid D piinitillend mito het de echte Akker KLOèSTERBALSEH U Geen nder u aoo beroemd bQ bmid ea m wonden builen ontvellingen maar tevens ook voor kkven ruwe handen chiaalkeid en wiMometen AKKER s KLOOSTERBALSEM Een buirapothaak op licb aelf mag daa ook aergana ontbreken Eifcktde aiWweverpddÜDeiocutoiu i20gr 0 50 ± p I 1 t 160 ü 71 75 0 ywknigb Adverteert in dit Blad B7 Jaargang DinBdag 2l Augustus 1928 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEW ATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEaS eni Dit biad verschijnt dagelijks behstve op Zon en Feestdagen ADTEBTENTIEPBUSl Uit Gouda en omaUkan Mwomite tot du banrgkrlnc 1 6 ragela UU elke regel meer ƒ tM Van taiteti Gouda en den boaoigkring 1 regala IJti elke regel meet ƒ D S AdTertantUn in liat Zateidagnnmaer 21 btjalag e dan prïa Liefdadigluida itTeitentlin de kalft Tan dan prUa ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ 2 25 per wwk 17 cent met ZoiKlacahlad per kwartaal 2J0 par week 22 cent oreral waar ix bemixtaiK per looper esdiledt Tfoca per iMirt per kwartaal ƒ S 15 met Zonda si lad 3 80 Abonnementen werden da eljika aanfenomen aan ons Itnrean MAREX il eOUDA by onze agenten en loopers den boekluuulal en de poetkautorea Onze bureanx it n da eUlks geopend ran 4 uur Adminlatratie Telaf Intens 82 Bedactie Telef 8S Foatrekenb IMOO IMQEZONDEN UEDEnBBUNOENi 1 4 ragala ƒ Ui alka regel meer ƒ Ml O i Toorpagina fia fe hooger Gewone adrertentUtn en Ingeienden mededeellngn kt eontraot tot aaar gaMduoeerdan prüa Graata letten en randen worden berekend naar plaatanimte Adrertentün kunnen worden ingewnden door tnaadienkamat Tan aoUada Boakhandalaren Adrertentlebureanx en onze agenten en moeten daaga T66r de pdaateing aan kat Bureau zijn ingekomen teneinde van opname Tenakerd te a fn Overwinning der Venizeii ten V rlifsxfagaa ia flpialia ttlaad Kslloggs anti ooplogsvarilr g een desbetreffende vericlaring door bemid lolutg van een der regeeringen die in officieele betrekking tot Moskou staan moeten geschieden want de Vareenigde Staten wenschten een eventueele instemming in ge n geval als een vooiWöiM se te beschouwen om op welke w s dan ook de sovjetregeerijig te erïcennen Ijtaliie heeft het Mer etv daar te kwaad met onderdanen die aich gafcn Italianen voelen Volgens berichten uit JBiTXon werd aldaar in den nacht van 16 o 17 Augustus een groote vlag in de in Zuid Tirol ver1 oden kleuren roodwit genewfhen tusachen de beide torens van den dom s Ochtends werd ae vlag onmiddellyk Awr militairen naar beneden gehaald Do bewaker van den dom werd aan eensoherp verhoor onderworpen en gearresteerd Ook de plaatsvervangende geestelijke werd geari osteerd Verder werden de kapelmeester van den d en de Imishoudbter van ypn afweaigen eeatelyke igehoortl Tenslotte namen de au iteiten den sleutel van dare dom in beslag Na het ingrypen dergeeateliijkheid werd de slèutei teruggegeven dcCh de gearresteerden eerden niet vrijgelaten 1 iDeze gebeurtenis heeff te Brixon groote opschwklin veroorzaaJrt Naar de Tirol6i Anizeiiger meldt is men Jgemeen te Bnxon van meening dat de fas dstan dit vlagincideint sielf geënsceneerd lu lbben Ook in de nabuurstatoli komen soms onaangename inciidenten voor Over de nieuwe moeilil heden tuaschen Italië en Servié schrijft de con es pondent van het Barl Tageibl te jfom © beschouwmgen aan z n blad waaraan het volgende ia ontleend Het is wel a wiaar niet de eerste maal dat ruiten in een Italiaansch conaulaat zyn ingeworpen en daarna de gewcme officeele dspiomatietoe atappen door den Itallaanfxjhen gezant te iBelgrado zyn ondernomen maar ditmaal neemt de crieia een vorm aan cLe tot pessimisme aanleiclinig geeft Zooals vroeger wordt ook thans van Italiaansche zyde beweewl dat die Italiaïien voortdurend door Kroatisch geapuus wordt geprovoceerd De aanleiding voor dezen toestand is van geheel anderen aard en men kan zonder te kiezen tusacheai beide partijen ibeweren dat de groote fout vam Italië bestaat in het verkeerd beoordeelen van te mentaliteit van de tegenparty en ook door het eisohen van rechten die door de ontwikkeling der gelieui tenissen waardeloos zijn gewordcai Men spreekt m Italié van loyaliteit tögenover de Sei vasche crisis maar men heeft zoolang aangedrongen tot op het onguaihtigste oogenblik het onvolledige parlement te Belgrado het verdraig van Nettuno heeft aanvaard hetgeeui nieuwe tegenstand voor de coalitie der Kroaten befceekent Ten slo te blyft nog het dreigen met het afT reken der i betrekkingen over en ditt zou volgens d I aivoro d Italia nog voor het einde van het jaar mogelijk zy n daar dan het Italiaan ch Ser isch verdrag van wioralachap zyn geldigheid zou hebben verloien Het geduild van Italië is uitgeput en daarby komt te t thans Frankrijk en Kngeland samen op het politiek tooneel versöhynen en door hun stappen te Sofia op indjire te wyze ten gunst van BeigTado tusschenbeide aijn gekomen Hoaaeer men ook een dergelijke sympaibhiébetuiging van Fransche zyde kon verwachten men is onaangenaam verrast door het toesluit van Engeland om aieh op den Balkan in het openoaar aan de zijde van Frankryk te Bchairen legervliegtuig verwacht dat naar Leh zou gaan om daar waar te nemen wanneer de gletscber doorbreekt en dan ladelyk alle betrokkenen te waarschuwen zake de insteUing van een Senaat en dat spoedig daarna de bewie wetgevende lichamen kunnen büeemkomen om ten nieoiwen president der republiek te kieaen Hij gelooiflde dat thans ook de royabbtisclie lei dera aich niet meer aan de erttenning A republiek kunnen onttrekken Volgens een bericht van de Chicago Tiibune ontvojigen van de Isle de l rance waarop Kellogg de leis naar Frankrijk maakt heeft hy gasteren mededeelingen gjedaan over de omiteiteeken i van het AjitiOorlogspact Hij dèelde ui den Fran schen AmbaBsa Ieur te Wat hmgton me le dat hij accoord igaat met de door Frankiyk voorgestelde volgorde van omdei teekening krachtens welke Duitschliand h t eer t aan de beurt komt Zondag ontving Kellogg een telegram van amberlain die hem met zyn reis gelukrwensclite Dé I sle dp France wordt Vrydag te Le Havre verwaoht vanwaar KeLlogg onverwyld naar Parys zal doorreizen Naar het blad verneemt i de onderteekpniTigsplechtigheid op Maaralag 27 Au te vier uur s mididags aanvangen Soldaten van de Gard Répubkcaine zullen buiten de poort den diplomaten miilitaire eei bewy zen De Minister van Buitenlandsche Zaken Briand en de andere officieele vertegenwoorddgei S van de Franscbe regeering zullen de afgevaardigden begroeten Het Verdrag zal in de Franache en de Enigelache fcaal worden ZWITaSRLAND 1 Ëiger bekiommen In gezelachap van twee Zwitsersche gidsen ia het dan Engelschman Gordori Lloyd Zondag gelukt den Eiger langB den moeilijken weg van GrindelwaM uit in één dag te bekhmraan en weer af te dalen Oit is de eerste maal dat dit fedt eenig berg bekUmmer ia gdoJct BUITENLANDSCH NIEUWS ENGELAND Zware regenval te Manchester In Noord Weistelyk Engeland ia het weer gisteien plotseling omgeslagen en te Manchester werd de hevigste regenval in een ttmaal vastgesteld sinds 30 jatu Het heeft er 12 üur onafgebroken geregend waardoor een hoeveelheid van 2 maljoen tpn water op de stad is neergekomen Er is echter geen schade van eenig belang aangericht Geen verlof om ityn stervende moeder te bezoeken De moeder van den oud officier Wilfred MioCartney die in het voorjaar wegens spioamage tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld is stervende De doctoren verklaren dat mogelyk de aairweaigheid van haar zoon om men zy aanhouidend roept haar beterschap kan brengen Om die reden heeft de atibeiderEafgevaardagde Gewge Lamfaèurry een brief aan den minister van binnenlandsche zaken geaonden om hem te veraoeken McCartney toe te staan onder eaöorte ayn moeder te bezoeken Het ministerie heeft edhter bg afwasiigiheid van den minister giateiravond verklaard dat de wet zulk een tyldeiijke vrylating voor d t doei niet toelaat Men kan hem daarom geen verlof geven zyn moeder te bezoeken De dreigende overstroom ineen in het Indua dal De deskundigen van het bestuur van Punjab verwachten d at de gletscber in da Shyok waarover zooals bekend een onwaar gebleken gerucht de ronde gedaan heeft en die een zeer belangryk gebied het Indusdatp met overstroomingen en daaiaan verbonden noodlottige omatandightïlen bedreigt op 21 AugustUia den tegenstaml zal opgeven en de geweUlige watermaaaa die zich ach I ter heem heeft opgehoopt in de rivieren zal uitstorten Het merkwaardige ia dat volgen 3 inlichtingen van den meteorologtschen dienst de onjuist gemelde doorbraak op een betrefckelyk gunstig tijdaüp kou zyn gekomen Alles hangt er immers van af of de rivieren de buitenspori ge hoeveelheid water zullen kunnen verwerken en de kans daarvoor wan begin AugaistuH grooter dan op het oogeoblik want de voorspellingen lullen dat er dezer dagen regen zaïl vallen en elke centimeter brengt gevaar mee voor de U rp6n Uit Basra werd mtu schen een Engelsch NOORWEGEN Amundeen en Guilbaud Het zoeken wordt voortgezet Blykens een bencht uut Par JB aultem de nog in het Noorden vertoevende h il pexpe dities ihet het zoeken naar Amundsen kapitem Guübaiui en hun metgezellen bleven voortgaan tot het begin van September De H imiaiki de Veölekar en de oW r zullen zich thana nog berig houden met een verkeraiing van z e en ijs tuaschen de Zuidkaap van Spitsbergen en Framz Jozeflaml De Michael Sars en de Straaaboutg die twee zee vliegtuigen meevoereni verkenncin aoover niogedyk de zee ten Oosten van I de 2uidkaa p De our oi Pos die het I pakya bjj Groenland afzocht moest een haven bdninenlooipen voor noodige hca stellingeiR Het Deeneohe sdüp Guetav Helm zal nu de Icust van Groenland langa varïn FBANKRUK Ongeluk in de betgeo Dr Stresemann die alleen naar Pary leiat zal reeds op 28 Awguatus 3 avonds de Fransche hoofidstad weer verlaten Hij gaat direot door naar Gemève waar op 29 dezer de zitting van den Volkenbondsraad begtint Voor het Br itaohe rijk zullen de volgende vertegenwoordigers a s Woensdag te Parijs het antiroorlogsverdrag teekenen Voor Engeland Noord I6rlan Imlife en ilie deelen des ry lo welke geen vertegenwioordiger by ien Volkenbonid hebben lord Cushendun de vertegenwoordiger van Chamberlain voor Australië senator Mc lean voor Canada Mackenizie King voor Z Afrika mr Smit hooge commissaris te Londen voor Nieuw Zeeland air Jamps Parr hooge conunissaria te Londen voor den lersohen Vryataat mr Mc GiHagan Voor ItaliP zal Manzoni de Italiaansche amibasaadeur te Pary s het ver€rag teekenen Oasaell de waamemen le staatssecretaris ge hofrende Kellogg s afwezigheid heeft gisteren te Wiaahington meegedeeld dat f taten als Rusland en Spanje die n iet uitgenoodogd waren tot onderteeto n ng van het anbi oorlogsverdrag toch hun inatemI ming met het verdratj toomden betu i gt n door In da bergen van het Montblanc gebie heeft aich het volgemte drama aigespeeld Van twee iFraaischen die Dinsdag de Aiguille du peut Dru be ktommeit beze xie de eene zich zoo leelyk by een val dat hy met meer kon looipen en op hulp moest wachten Zgn vriend bleef by hem Terwyl zy wachtten is er een hevige sneeuwval gekomen die het verblyf ivan de twee alpinisten op den smallen rotswand op J700 meter hachelyk maakte Een hulp karavaan gidsen uit Ohamonix kon de beide maimen door de versche sneeuw niet bereiken wel slaagden drie alpmiisten uit G nève daar in Ziy brachten den Fransehen voedsel tn warme kleeren Op den terugweg zijn deze redders eohter door een woedenden sneeuwstorm overvallen Een van hen verloor het leven da beide anderen wisten een hut te bereiken maar van den eenen man zyn de Jieenen bevroren De dader g vonden7 In het voorjaar werd in de badplaats Ie Touquet een Engeischei mra Wilaon vermoord gevonden De dader was niet te vinden Nu ia in Douai een daglooner van dertiig jaar gearresteerd onder verdenking den moord gepleegd te heJhben Rémy onschuldig veroordeeld le die iiaör veu ejaeldei en luaar boezeiiivnendijii geworden was i Oi üo tutire ijakond handieni te vervvariiicn on was antoteld ver ds uitdruliking weilke die doaikeire oogaii dtoegen 0 iHövrofUw aQieiökt H weenend miai U k Htiiitgm lunar spraikeioa liet papier Jiad toegestoken geef er geen acht op Er zijn dingen zoo laag dat aij omy iiaeA kunnen niet iiiosen Kwetsen Vorgmii lirij diit vuile voorwerp aan duizend stukken te sciieuren en to veratrooden in dien wand Slijk jiioof tot slijk wiedtemk eeiren Miar e Anloine Èe knikt toegtetmimend en mtevroiuw de Lamiballe haastte zilch he4 brieïje te vernietigeia Eein doode slang zeidfe zij en haar even nw i als aaöht gelaat werd door eieoii w Klk van indnachüng verduisterd Wie aou zioh daarom nog beikomlnieiren ThérèW antwoordde d jonge vorstin met sidderende stem ik zia Arlois onlaiiga een slang in het bosdii van Fanitainebleou dioorhak keo met zijn diegen Pe zon beetraaldledö stukken van dat doorgehouwen lichaam en het andieir seheen dlood maar die stufkken kropieiï tot elkaar en s avon ts wafe dte slang verdwenen zondier dat iranantf iineer op die pi waB geweest Mm had he bdest niet velmteUgdi de Ifop was gespaard gebleven dat was genoeg Zoo gaat het roet d laster laat mön er tegen doen wa roeo wil de kop wondt niet veinnarzeld en die De minister van jtistitie heeft revjsie bevolen van het vonmia op 30 Nov 1927 tegen Rémy uitgesproken waanby deze tot twintig jaar üwangailbeid en tien jaar verban hlang zal voortleiven an opniouw ha ir vergif uit te spuwen O MajestHil gij aoo diapper zult gi waarlijk toelaten dat vijanden als dezen u pijn doen riep de pnnse iiiartelijk uil Zoo gij moeder waoirt toKballo ZQiidl gij mij dat niet vragen Mijn zoon was dte grootste vreu gde mijns levens Als hij niij toÈlaclite kreeg ik It aniwijk weier lief Voor hem den toekomstigen koning zoui ik bereid zijn geweest alles te vergeten en te vorgöven Ik had opgehomdm Zijne Majesiöit aan te sporen tot het nemen v n nieuwe maatregelen tot de welvrfiart dor natie Zij was al te ondank iïaar te wreed malar voor mijn kind wi i te ik den weg banen tot liefde tol verzoening en de laatste besluiten des koning zijn alleln dloar mijn invloed gpnomen uit mijn hart voöirtgeivloeid Thans twijteJt men er aelEs aan ol ik wel moed er kon zSjra slingert men mij de afsohiuirelijkste atonklacht naar het hoofd Idie cone vrt uw kian treffen O de monstersi in wier verderven brein zulk een nrogedijkheiid opTees Zoolang de hofromw duurde bleet Miane Antoinette in Johae ir gekeerd en meestal in hare vertreMien opgesloten Maar den dlag zelf vvaaroptiij veftslreeki zeide mj tot den koning Ik moet mijzelve verstrooien dat gevoel ik n ik heb ietai bedacht Wilt gij mij tIMstaan LodBwiJb eaie kleine baerderiiJen een awtontje in het epi da koning op en neer waggelende door het vertrek Zijn overmatige eetlust had dein jongen vorst nog dikker geanaakt dan voorheen Men zoit die uitgaven goed nnen malken door a dh iets andiera lo ont zeggen Sire Marie Antoinette vindt altijd een bondgenoote in u hernam Lodewijk knorrig Als het nog een verstandige wensch was zou ik niets zeggen Men is geen koningin om altijd op geldl te nroaten a n maar een boerderij een nïolen Wat ter wereld iiioet iiiön daafirmede beginnen Vergeten diat nnen koningin is sprak zijne gemalin langzaam Vergelen 3 herhaaldie de konmg knorrig M n moei dat juist altijli Onthoilden Kn wat doet gijl aiKieirs als gij met nwe uurw ken en sloten bozig zijtr klonk bet niet zonder bitterheid e beeldt gij u dlaannede naaim of geld te maken eenig ut te sticiiten Neen het is zelfs geen tijdverdrijr want gij laat er dringendte beaigheden voor rustere Het is enkel en alleen omdat gij u gedtoende fenkeie uren voor wilt stellen een eenivoudig burger Ie zijn die ten minste het recht heeft gelukkig te wezen Lodewijk wals voor haar blijven sii staan en zag haar peaniaendi aan L Wordt vervolgd park van Versailles la laten bouwen Lodewijk XVil keek haar een weinig bedrukt aan FEUILLETON llat zal wieer veel geld kosten foinon zeidie hij aaraeliendt ik had vrij wat liever geaien dat gij bezuinigingen Iiadt gemaiakt Wat zegt ii er van Thérèse pHj wendde zioh met die vraag tu de aanwezige prinse dfe L ambalil als altijd in iiiBei ij e oogenblikken steun zoekende bij anderen MaWa Thereaia van Savoijeu Carignan was in 1748 uit vorstelijken hui 0 geboren en bleet op haat negentiende jai r a ihter als weduwe van 1 udsfvïjk vani Bourbon Penthièvre prinfi van Lamballe Om hare vele deugidiein iiöflfe Mairie Antoinette haar t ij hai e troonsbeötijgiug tot grootmeeateres en sedert was er een hechte band gevlochten tusschen diie beide harten nffllar oisohoon zeven jaar oudlelr Ujan de koningin bleef deze Lalmtiögia s me rdeire niet dioor haar kroon dooh door haar karakter He prinses w B even verstandSg ais be minneii a maar haar hart bezat de overhand over haar Zij verstond al wet er in het binnenste der vorsUn ic ed en liaar medeliiken wae oneindig Als gij mij raiidplecgt Sire antwoortlde ij met een zaohten glimlach d n durf ik w ea die meening uitdnikken dat Hare NfajesleSt eenige alleldtng blehoeft JWaar het geld Lamballe t geW