Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1928

40 000 ao bediders n ai idsterb om at zal vandaag te Berlyn Breslau Stettin Munciien Stuttgart Mannheim Frankfort a d Main Aschaffeiïburg en Elberfeld bej innen ZWITSERLAND De Kiger beklom men Niet Gonlon Lloyd heeft volgens de N B Ct de beritijging voÜbraicht maar een dame niej dr I orothy Jortfain Llojil Zyi is oon scheikumiige die naam heei t aia esxperte in de looi en leder chemie over wellc tmderwerp zij belangrijke publicaties heeft gedaan By de beklimming van den Eiger een toch al moeilijken be rg koos mej Jordan Iilojil de route over de Mlittel egg i graat De kloeke alpimste vi as vergereld door le gidsen Fritz Amatter en Frita S iter Een gevaarlijke bergspurt Een reddingscol on ne heeft op den gletscher van den berg Besso in Zwitserland delijken van twee bergbeklimmera gevonden r l van Ixiuba uit Flierier en Reymond uit Chaux de Fomls Vermoedelük zyn zij door Ien sneeuwstorm verras t die Wo tnedag de treek hoeft geteistei d Beide ver ngelukten studeerden aan de universiteit te Neufchatel BINNENLAND De Koningin naar Drente De datum van het bezoek van H M de Koningin aan de eente Emmen is vastgesteld op Dinsdag 28 dezer H M zal dien dag des morgens te 11 uur te Coevorden aankomen Vandaar wordt per auto gereden naar Nieuw Amsterdam waar de ontwikkeling van het toinbouwbedryf in oogenschouw zal worden genomen H M zal dan o m bezoeken den proeftuin welke door de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drente in het Emmerveld is aangeleigd Vervolgens vertrekt H M naar Erica Tevens zal te Klazinaveen het veenbedrijf in oogenschopw worden genomen Van Kilazinaveen gaat de tocht naar NieuwDordrecht waar een bezoek wordt gebracht aan het buurthuis terwijl daarna naar Emmen wordt gereden Te Emmen zal H M zich niet lang ophouden Zij zal hier haar auto niet verlaten Slechts zal den schoolkinderen gelegenheid worden gegeven Hare Majesteit te zien terwijl het bestuur van de OranjeVereenigin aan haar zal worden voorgesteld H M verlaat veriwgena de gemeente Ehnm i om zich naar het nieuwe dorp Witteveen te begeven van waar zy naar Aigsen vertrekt Tewerkstelling van werkeloozen bü de ontwaterin werken van De Regge Gietermiddag is te Vriezenveen een conferentie gehouden tuaschen de gemeenteJresrturen van Vriezenveen en Den Ham en vertegenwoordigers der landarbeidersfbonden met den heer Meijer de Vries Rijksinspecteur voor werkverschaffing ip algemeenen dienst in veAand met het plaatsen van veenarbeiders uit dez streek bü de ontwateringBweriten in het waterschap De Regge In de betrokken plaatsen was namelyk reeds eenige malen de klacht geuit dat bü genoemde werken uitsluitend grootestadswerkloozen werden te werk gesteld waarbij de meening werd uitgesproken dat de plaatselijke werkloozen werden achtergesteld De conferentie had tot resultaat dat ten aanzien van den financieelen opzet overeenstemming is bereikt Denenen die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen zuUen in de gelegenheid worden gesteld hun gemeentebesturen hiervan in kennis te stellen Er wordt op gerekend dat aeer binnenkort een 100 tal werklozen te werk gesteld zal kunnen worden welk aantal wellicht verdubbeld zal kunnen worden De Loenerveensdie plasaen In de gjsl rmiddag gehouden zitting van Gedeputeerde Staten van Utrecht is voorlezing gedaan van het besluit van Gedeputeerde Staten waarby het besluit van het waterschap Loenerveen van 7 Juli 1928 waarbij aan J W Bronwater Czn te Breukelen vergunning is verleend tot vergrooting van d besrtaande Loenerveensche sluis of wel tot het maken van een nieuwe sluis wordt vernietigd op grond van het in stryd zijn met en het niet in acht nemen van de reglementen en bepalingen van het waterschap alslsede op grond dat het besluit in stryd moet worden geacht met het algemeen belang daar het natuurschoon ernstig bedreigd zal worden aangezien genoemde Bronwasser te ens een groot gedeelte ongeveer 200 H A van de pla ssen zou aankoopen om eventueel daarin atad svuil te storten Het waterschap Loenerveen kan binnen 30 dagen bü de Kroon tegen deze beslissingin beroep gaan Dr Royaardfi De toestand van d Royaards was gisteravond onveranderd langzaam achteruitgaande De patiënt is zeer iwafc Kamerleden in Indië Het lid van de Eerste Kamer de heer de Savomin Lohman vertrekt volgens een Aneta berfcht over veertien dagen naar Zuid Sumatra waar hü eenige ondernemingen zal bezoeken en vervolgens naar Palembang vanwaar hü per auto naar Benkoelen zal reizen Van Benkoelen gaat de reis per bwst naar Padang en vandaar over land naar Medan De heer de Savomin Loh nan repatrieert gelijktijdiig met het lid van de Tweede Kamer mr H J Knottenbelt op 5 October a s De hepr Lohman zal op 31 Augustu s a H de Serim pi dan sen in denKraton van den Sultan van Djocja bijwonen Jaarvergadering Patrimonium De 1 5bte jaarlijksche ilg mesne vergadedering van het Ned Werkliedenverbond Patrimonium zal op Woensdag en Donderdag 19 en 20 Sopt a s gehouden worden in het gebouw Patrimonium Dordrecht Geweigerde Russen iMömenteel wordt er in Ommen een Jeu filC jngres voor den vrede gehouden Uit alle tanden vaji len aardbol zyn deelnemers gekomen Ook uit Rusland Maar die zijn geweigerd Wellicht omslat zy kwamen het waren ainiet minlder dan veertig als offioioele Russische Sovjet delegatie Natuurlijk is er over dozen maatrtisreJ van de Nederlanddche regeerir g é n a Kler gezegd vooral door de communisten op het vretlescon i es was haast ruaie gekomen over deze weigering De regeewng zal om deizen maatregel hier en tlaar een veer moeten laten van bekrompenheid en dergelijke minder firaaie kwaliteiten worden be huldigd Mlaar wat bleek nu op het jeugdcongi es Dat behalve Nederland ook SovjetRus land aan Kussen het deelnemen aan dit conéres had belot n l de Tolstoianen Die mochten niet naar Nederland Vandaar dat een Duitsoh voorstel om namens het congres te protesteeren by de Nederlandsche regeering tegen het weigei en van visa voor de bolsjewieksche delegatie op heftig verzet stuitte bij amleren die consefiuent wilden zijn en vonden dat dan ook by de Sovjptrcgeering een protest moest worilen ingcdienil wat weer op heftig ver t t by de conrmunistische elementen stuitte Eindelyk word na langdurige discussie eajv amendement van Nederliandsche zy le aangenomen waarin te ens g rotesteerd werd fcegen elk regeeringsf ysteem dat het samenkomen en samenwerken der jongeren zou kunnen bemoeilijken en belemmeren Een aantal aanwezigen zag e enwe het nuttoioaze van een deigelyke daad in en ten slotte is men zoo verstandig geweest om niet te proteateeren Waar het eohter op aankomt is dat het nyper moderne sn naar het beweren van te communisten verlichte sovjet regiem de middelen welke say van andere regeerintgen laakt Zelf gretig toepaist ïooals de communiist Van Bunink het In den Rotterdamf chen Taa i eens g ezcgd heeft als wij c5 mttiunisten hier de meerderheid hadden zoudon wij onze tegenstanders wfl het zwijgen fpleggen Maar zij laten mij zoggen wat ïk te zeggen heb Dat moeten zij weten Wy maken daar natuurlylk een gretig gebruik van 448e NEDERL STAATSLOTERIJ 1de klasHe Trekking van Woensdag 2 Aug Hoofdprijzen ƒ 2000 11072 ƒ 1000 4801 16529 ƒ 400 201 99 f 200 5610 137 8 13025 ƒ 100 991 1074 64 5 17937 19055 Prijzen an ƒ 45 5 Ö8 lea 168 224 628 33S 43Ö 441 484 499 501 504 508 525 54ö 552 648 657 670 750 75d f U 891 89Ö 899 900 91 j 918 924 944 945 992 1025 11027 1065 1057 l lt2 1137 1198 1212 1227 1253 1275 12719 1340 1379 1386 1410 1442 1446 1563 1695 1659 1684 1688 1771 1890 1935 1977 1992 201 2023 2 98 i01 2107 2116 2146 2148 2203 2272 2934 2420 2452 2454 2503 2525 2558 2575 2594 2Ö1Ö 2625 2628 2640 2692 2746 2793 2829 2ö78 28Ö8 3052 3115 3216 3288 3239 3241 Ó29 3392 3i636 3587 3611 3640 3689 3715 3752 3814 3847 3882 3930 3940 4070 4071 4087 4118 4161 4183 4220 4223 4264 4270 4275 4292 4801 4325 4375 4479 4532 4565 4592 4634 4728 4752 4831 4832 4859 4866 4881 4900 4911 4919 4904 4983 SOlö 5 l ö 6 18 5349 5371 5394 5441 5467 5530 5705 5735 6750 5817 5865 5907 5941 5002 6021 60S5 6111 6131 6159 6170 6196 625S 6234 6306 6353 6424 6438 6442 6453 6482 6499 6523 6687 6758 6789 6866 6956 7002 7249 7295 7310 7383 7521 7522 7529 7555 75R3 7599 7635 7697 7760 7773 7781 7817 7847 7SS4 7910 7931 8078 8H01 8144 8149 8260 8296 8339 8347 8432 8459 8533 8536 8609 8 9C 8769 8902 8990 9007 9149 9229 9234 9 115 9387 9435 9444 9462 9491 9514 9602 672 9845 9867 99S9 9958 9966 10075 10121 10137 10313 10385 10391 40437 10451 10462 10588 10631 10700 10741 107 7 10846 10868 1 1892 10902 10994 111214 J1132 11143 11247 11355 11378 11383 11500 11503 1153o 11603 ll672 11713 11762 11839 11878 U88C 11896 11979 12091 12132 12166 12182 12227 12255 2256 12261 li2303 12498 12635 12546 12549 12551 12653 126T0 12673 12735 12747 12841 12876 12897 12898 12954 12056 13044 13054 13090 13108 1Ö154 13180 13202 13233 13234 13278 13287 13397 13448 13487 13489 13498 13554 13620 13713 13720 13721 13734 13770 13862 13869 13883 i 899 13913 13938 1 9970 14022 141 43 14097 I4ia6 14360 14359 14422 14525 14528 14725 14745 14839 14894 14895 14932 14944 14948 14961 15051 150S1 15083 lï 198 15183 15167 15260 Xr dM 15376 15395 15458 15465 15562 1 6129 15651 16656 15675 lhG9i 15739 15747 15766 15805 15869 15897 16034 16 k84 16094 16139 16174 16205 16285 16286 16308 1 6330 163i96 16399 16406 li6444 16164 16541 16652 16671 1 686 16740 16744 16859 16864 16906 16915 16944 16955 16966 16968 16972 17017 17038 17058 17191 17274 17820 17383 17420 17432 17566 175S8 17624 17653 17730 17792 17874 17929 17066 17986 leOOO 18092 18108 181Ö8 18306 I82S6 1824 € 18247 18346 18361 18367 18416 18436 18517 1 546 18657 18753 18869 188S3 18916 18927 89®6 18945 18953 19013 10016 1 1 61 19158 19169 19192 19214 19238 19e97 lfe305 19336 19389 19499 19521 19656 19681 19689 lSt820 19H46 19846 19890 19918 19948 20OÏ4 20189 20201 202rfi 20268 20266 20357 2O440 2fl530 20639 20581 20661 20727 0744 20749 aOSOl 20808 20690 Zeven vrouweiyke kamerleden Mevrouw van Itallie van Embden heeft haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer aangeiwmen De zevende vrouw in ons parlement Het moge er nu by blyven schryft Het Centrum Niet omdat wy eenig bezwaar tegen vrouwen in de Tweede Kamer hebben 1 Maar zeven is zulk een mooi getal Z e v e n is al1 3 een zeer bijxonder getal geweest Noach nam in z jn ark van iedere poort van dieren zeven stuks mee Farao droomde van telkens zeven koeien zeven magere en zeven vette Rondom Jericho werden zeven ommegangen gehouden door zeven priesters met zeven bazuinen Zeven waren de gemeenten van Klein Azië in het Nieuwe Testament vermeld De eerste Christenen kozen zeven diakenen Er zjjn É e v e n hoofddeugden en zeven hoofdzonden Zeven steden betwisten elkaar de eet Homerus het leven te hebben doen aanschouwen Op zeven heuvels is Rome gebouwd Zeven waren de wonderen der oude wereld Zeven zyn de kleuren van den regenboog en zeven zijn de dagen van de week Bovendien als IrVoo blijft zeven vrouwen in ons parlement dan kunnen wij met een kleine variant het den dichter was t niet Tollens nazingen Griekenland had zeven wjjveii Zeven vrouwen hebben wy GEMENGDE ÜEIUCHTKN Brand in een graniet en terrazzofabriek De eigenaar gewond Een zware brand is uitgebrok in de werkplaatsen van den heer G Santuz fabrikant van graniet en terraz zo werken te Bergen op Zoom De brand is vennoedeliJK ontstaan in den voorraad pakmaterialen grootendeels bestaande uit stroo en hooi welke door broeijng tot ontbranding zijn gekomen De vlammen vonden in den voorraad der teerhoudende stoffen een gretig voedsel De heer Santuz bijgestaan door eenige burgprs en een agent van politie wist het grootste deel van zijn administratie en correspondentie in veiligheid te brengen Hy liep daarby eenige wonden op Na twee uur was men den brand vrij wel meester De ruime werkplaatsen brandden geheel uit De schade die op ruim ƒ 20 000 moet worden geschat wordt slechts gedeeltelyk door verzekering gedeit De millioenste bezoeker op de Nenijto De Nenyto is tot Maandagavond 12 uur bezocht door 999 697 betalende bezoekers zoodiat nog slechts 303 personen den ingang moesten passeeren om het millioen vol te maken Dinisdagmorgen vóór 10 uur werd de regeljag voor het constateeren van dit feit getroffen Slechts één hek werd geopend om de bezoekers toe te laten en weinige minuten na lO üur betrad de millioenste bezoeker het tetrèin Het was de heer W Verwey landb juwer te Langeruigeweide Hy werd gelukgewenecht door eenige leden van het dagelijkseh bestuur en kreeg een gouden armbandhorloge benevens een kist likeuren Dahlia tentocHiBtelling van 5 9 Sept Van 5 tot en met 9 September a s zal op de Nenijto een dahlia tentoonstelling worden gehouden van ege de Nederlandsche Dahlia Vereenigtng in samenwerking met de vaste keuringscommissie der Kdn Ned Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde en de afdeeling Rotterdam dier Maatschappg Voor dit doel zal een tijdelyk tentoonsteUingsgebouw met een ruimte van meer dan 1000 M2 worden opgericht dit zal bestemd zijm voor de binnen inzendingen Buiten op het terrein zijn eenigen tyd geleden 20 000 dahlia s uitgeplant die ten tyde der tfentoonstell ing een groote bloemenweelde te aanschouwen zullen geven Voor deze speciale tentoonstelling zijn leeds verschillende fraaie prij fen uitgeloofd of toegezeg i In zee verdronken Gistermiddag waren eenige jongens te Bergen aan Zee aan het baden Een van de jongens de 16 jarige P Sougee uit Alk maar waagde zich te ver in zee en werd door den stroom meegesleurd Een van zyn kameraden trachtte hem nog te hulp te komen doch toen deze voelde dat de stroom te sterk werd en ook hem dreigde mee te voeren moest hij zijn vriend loslaten Hij zag hem verder drijven in de richting van Kamperduin Het Itjk is nog niet aangespoeld Belangrijke aanhouding In den nacht van 6 op 7 Augustus is diefstal door middel van insluipirig gepleegd bij de firma Spruyt van Rietschoten in de VeenestraSt te s Gravenhage waarby voor ongeveer ƒ 1900 aan dameskousen e d is meegenomen De daders blevei tot nu toe on1 end Intusschöi kreeg de Amsterdamsche politie j l Zaterdag bericht dat te Amsterdam iemand met luxe kousen in cafe s ventte hetgeen haar in verband met de Haagsche inbraak aanleiding gaf den betrokkene uit te noodigen even mee naar het bureau te gaan voor het verschaffen van inlichtingen De kousenverkooper bleek te zijn de 25ja rige koopman A F F T sinds Februari wonende te Amsterdam en voordien Haagsch ingezetene maar bovendien geen onbekende vah le politie Bij een huiszoeking in zyn woning trof men een 40 paren nieuwe kouHeft aan waarvan T opgaf ze van ewi andet te hebben gekocht Toen kort daarop de z ieverancier aan de woning van T verscheen en daar van de huisgenooten vernam dat T door de politie was aangehouden verdwewi hy met de grootst mogelijke snelheid De Amsterdamsche politie achterhaalde echter spoedig den man die in Den Haag in een pension bleek te wonen Een koffer had hy aan het station te Amsterdam in depot gegeven Het onderzoek dat venler in samenwerking met een inspecteur van de Haagsche politie werd geleid bracht daarna aan het licht dat ook de tweede aangehoudene den 28 ijarigtf koopman P J S in het bezit was Man een groot aantal dameskousen waar nub er inmidd s verscheidene had verUocht voor 50 cent per paar terwijl de winHetprys schommelde tussohen 4ïa en 7 gulden per paar Het tweetal is volgens de N R Crt Zaterdag naar Den Haag overgebracht Met de aanhouding van S heeft de politie zeker een goede vangst gedaan want vingerafdrukken op hem genomen kwamen volkomen overeen met die welke waren aangetroffen op goederen in het magazyn van de firma ZyJstra in de Wagenstraat te s Gravenhage waar op 20 Juni j l diefstal is gepleegd Een paar meter stof in het bezit van S aangetroffen bleken uit dat magazijn afkomstig te zyn Danscongres te Rotterdam De charleston heeft afgedaan Te Rotterdam is gisteren een danscongres geopend waar dan sleeraren uit alle deelen van ons land met eenige vooraanstaande gasten uit Frankryk Engeland Duitscbland m België byeen zijn op initiatief van de Ned Vereeniging van Dansleeraren ter bespreking van de vrajig hoe in het komende seizoen den dans weer in beschaafde banen te leiden Na een welkomstwoord van den voorzitter en behandeJing van eenige huishoudelijke punten werd een aanvang gemaakt met de demonstratie van dansen die in het komend seizoen onderwezen zullen worden Pary sche Tango Non stop tango Fox Anglaise Twist Yale Blues Slaw Fox Trot Baltimore De Charleston en de Black Bottom passen zal men in de nieuwe dansen niet terugvinden Verzet tegen een waterleiding Vele inwoners van Schouwen en Duiveland hebböi bezwaar tegen de verplichte aansluiting aan de in wording zynde waterleiding en enkele zy n overgegaan tot sabotage Enkele mannen die per auto vwaren aangekomen werden betrapt op het in een sloot gooien van buizen die gereed lagen en Jiepen een proces veriaaa op Op een morgen vrerden ruim 30 buizen in een sloot ge onden Hartjesdag te Amsterdam Zonder eenige aanwijsbare aanleiding is plotseling dit jaar weder een sterke opleving in de viering van den hartjesdag waar te nemen geweest In de volfcsibuurten werd veel vuurwerk afgestoken en als in vroeger jaren ging dit gepaard met allerlei baldadigheid gepleegd door opgeschoten jongens en meisjes die aan de politie en de brandweer de handen vol werk gaven Aan de overzijde van het Y in de Ferdinand Bolstraat op den Overtoom op de eilanden maar vooral in het Muiderpoortkwartier moest de politie als vanouds herhaaldelijk de joelende en tierende menigte met gummistok of met blanie sabel uiteenjagen Niet minder dan 50 straatbrandjes heeft da brandweer gebluscht waarbij zij soms de stralen moest richten op de het haar lastig makende opdringende menigte Fokkers van zilTerros en Te Arnhem hebben een twintigtal fokkers van zilvervoöscji vergaderd met het naar de Tel meldt een vereeniging te stichten Van wetenschappelijke zijde ondervindt deze samenwerking veel steun terwyl algemeen wordt ingezien dat deze teelt op goede wyze gedreven van groote economische beteekenis kan worden Besloten werd een Nedertandsch stamboek voor fokdieren op te richten Voorioopig secretaris ia de heer F H Burgers te Rozendaal Gelderland Met de intemationade te Zurich zal samengewerkt worden terwiji de keuringen vermoedelijk opgedragen zullen worden aan de Duitsche zuatervereeniging te Miünchen Staking te Sliedrecht By de firma Gebr Van Ballegooyen fabriek van krachtpoeders te Sliedrecht is gistermiddag een staking uitgebroken wegens loongeschii Van de ongeveer uit vijftig personen bestaand personeel hebi i 25 het werk neergelegd Klokken in den ZwolsdiHi toren De commissie tot overbnugg ing van den IJsel bil het Katerveer heeft de gemeente Zwolle aangeboden van de overgebleven galden klokken in den grooten toren aan te brengen die voor het eerst geluid zouden worden op den dag van de opening van den IJaelbrug Thans is van de commiasie bericht ingekomen dat het haar mogelyk is gebleken haar aanbod van vyf luidklokken uit te breiden met 30 klokken Een sloep zinkende 40 passagiers tydig gered Zondagavond 6 uur vertrok naar de s Hert Crt meldt de motorboot van den heer Jos Heystraten te Bergen op Zoom itiaar Tholen mét op sleep de grodte zeetiioep van v Loenhout waarop een veertigtal personen had plaats genomen De heenreis ging voorspoedig en na een vaart onder de nieuwe brug door werd teruggevaren waarbij eveneens op sleeptouw genomen werd de hoogaak van den heer Landa eveneens bemand met eenige passagiers Juist buiten het Tholensche gat gekomen liep de sloep van v Loenhout vermoedelijk doordat een lek geaJagen was vol water Sooedlg stond reeds eenige voeten water inlde sloep waardoor deze ging zinken Aian bdprd ontstond een ware paniek en van alle kanten werd om hulp gero en De heer I eylstraten die spoedig den ernst van den toestand overzag iegde z n motorboot terstond stil en liet de i nkende sloep naast zich komen Hierdoor was hy in staat de vele passagiers in z jn motorboot over t nei i terwijl ook nog eikelen een plaatsje konden krijgen in de hoogaak van den heer Landa Met pompen en scheppen wist van Loenhout met eenige passagiers de sloep boven te houd i waardoor ze verder mee TWar Bergen op Zoom kon worden gesleept alwaar ook alle passagiers dank zü dé krachtdadige hulp van den heer Jos Heüstraten behouden en met alleen een paar natte voeten aankwamen Verdwaalde postduif Volgens mededeeling van het Ministerie van Marine te Athene is op 7 Juli een poatr duif opgevangen op het Urieksche stoomschip Andros varende van Marseille naar den Piraeus De duif heeft ringen aan beidi pouten de ring aan den linkerpoot is gemerkt Holland Barcelona 134 251 A de ring vari den rechterpoot M 5086 N ö De duit ia voor den rechthebbende ter beschikking De hulpvaardige bf et Litkomst voor de politie in nood Een verhaaltje met een ulier iefst Amerikaansch sJot komt uit Atlantic City Daar kwam s nachts een slordig gekleed man het politiebureau bmneit itappen en vroeg om onderdak Men wees hem een plaats aan en nieinund schonk vee aandacht aan hem üe politiemannen waren n l bezig met een zeer lastig probleem De groott brandkast van het politiebureau aldus vertelt de Daily Telegraph zat op slot en de aanwyzing van de combmatie aie men moest weten om haar te openen was in de brandkast achtergelaten Niemand wist het ding open te krygen tot op een gegeven oogenbiik de havelooze die in een hoeK rustig scheen te zitten dutten zei Neem me niet kwalijk heeren ilc was vroeger een van de matadM s van myn Tteroep Jk kan elke brandkast wpeneii als u me maar een stuk schuurpapier geeft Algemeeite verbazing men gaf hem een stuk schuurpapier en hy schuurde er de toppen van zyn vingers mee om ze gevoelig te maken voor het vallen van de sluiting der klokisloten Terwyl alle politiemannen toekeken ging le havelooze aan het werk en zei na een oogenbiik nu kan jj open i en agent draaide aan de kruk en de deur ging open Kuwtig vertelde de man verder Ik was een wereldrecordhouder op dit gebied maar ik heb in Missouri tien jaar in de gevangenis gezeten en daar bedank ik voortaan voor De politiemenschen gaven hun helper en vroegeren tegenstander oen degelyk maal en een goede slaapplaats en zorgden er bovendien voor dat hy een eerzaam baantje kreeg om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien KAlilO MiEiJWö Programma van heden Hilversum 6 u Omroeporkest 8 u lö Soliatencoiwert Kurhaua 10 u 15 Pörsberichten Ik u SiK Dansmuziek Huizen u Granru foon u 30 Declamatie u N C U V uitzendavpnd Daventry u 20 en 7 u 5 Orkest u 50 Variété u 20 en 10 u B Symphonie oikest 11 u 20 Dans muzitk LUCHTVAART De wereldvluchten van den heer Van l ear Black uitgeslfld Daar de licietvVan Lear Black ile vokgende week naar de Vereeniigile Staten vertrekt in verband met de aanstaande pre identsverkiüzing en nitt naar Europa za teiugkeeren alvoren deze verk i ezing heelt plaats gehad d w a eimde November zyn tie groote vluchten naar Kaapstad en Tokio Uitgesteld lot Januari 1929 In den tusschentyd zal ten behoeve van den heer Van Lear Blodk een geheel nieuw vliegtiui g worden igeibouiwd dat hofiwel uiterlylk geheel gelijk aan de driemotmi ige Fokker waarmee hij thans reiisi ingericht zal wonden volgen de byzondei e wenschen van den heer Van Lear B o a waarbij rekening zal worden gehoutien met de ervaringen welke op Ijnge af stand vluchten totnutoe 7ijn verkregen Dit vlteigtutig zal woiden uitgopust met driie Wrigh Whirlewindinotoren welke reeds door verscheidene langeafstandvluchten vermaard zün geworden RECHTZAKEN De moord te Blauwcapel De verdachte krankzinnig verklaard Het Hbid verneemt dat de verdachte van de misdaad te Blauwcapel zekere De Bruin nu het psychiatrisch onderzoek krankzinnig is verklaard Op grond van art 16 Wetboeto van Strafrecht dat inhoudt dat de rechter in welken stand het onderzoek zich ook bevindt de vervolging tegen een verdachte moet schorgen indien na het strafbare feit krankzinnigheid blijkt is de strafvervolging tegen De Bruin dan ook gestaakt Mocht hy later weer in het bezit zijner geesrtvermogena komen dan kan deze schorsing wordien opgeheven ONZE KOLONIËN J B A Ëhrlicher f De agent van de Koninklyke PaketvaartMaatschaippij te Tandjong Priok de heer JB A Ehriieher ia volgens een Anetabericht aan tjrphiu overleden Zijn er t veel winkels Op het 25e Miiddenstandscongres dat volgende maand te Al knmar wiordt gehouden 7al prof mr J A Eigeman een inleiding op stellingen houden van het ondei weip ijn er te veel iwinkela tien stellig InteresHant onderwem dat in hot rmidden van de belangstelling staat vooral van de winketiera zelf Deze kwestie ia er n l qicn waarmee zy van dag tut dag te maken hebben in de practyk van het leven Vandaar dat voor velen van hen de vnaa geen vraa g meör is Het antwoord kunnen zy er onmiddellyk op geven Prof Eigeman beschouwt de Icwesüe theoi etisch In een aantal stellingen zet deze hoogleeraar in de staathuishoudkunde de taak vun den middenstander zyn plaats in de samenleving uiteen Hy vertalt wat deze moet doen om op zyn productiekosten te bMuiniigen hij zet het verachil tuüschen iiidividueele en maatschappelijke productiekosten uiteen Doch de kern van zyn betuog op stellingen ugt besloten in de zesde Helling Wanneer door uitbreiding van het aantal winkels en meerdete doelmatige concurr ntie onder de winkeliers de prijzen der goederen onder het betalingsvermogen ook dwi loop der tyd en gebeurd is komen die goederen oder liet betatingave mogen ook van de mindergegoeden en heeft liet eigenbelang der ondermeiners tenslotte bdwfiki iat de maatsciiappelyke eoi de en minder oiigeliijk veideeld zijn Dat 18 theorettach juist consequent doorgevoenl zou dit achter ertoe moeten leiden dat te winkeliers elkaar tenslotte doodconcurreerden Dat la géén theorie hier en daar ziet men deae concurrentie fmleidaa l consequent doiwervoerd In de nieuwe buur ten vooral van groote steden zyn alle benetienhuizen ingenioht tot winkel Op een bi trekkelyk fclelnen aistand heeft men 3 slagers 4 banketbakker s 4 schoenenanaigazynen etc Met het gevolg ydat niemand van al die mensohen zich een behoorlyk bestaan kan veroveren Ken toereikend inkomen zou er voor één winkelier van elke bianche zyn doch dit wordt versniiiperd tol Ltn te weiniig om te leven en teveel om te sterven Tenslotte verandert dit laatste en sterft de winkel De inwoner trekt eruit en liet ibordje te huur komt aan den gevel De concurrenten herademen Maar ieder an hen vraagt zich af wanneer zal t myn beurt zijn hoeveel moet ik hier laten zit ten Het is heelemaal niet zeldzaam dat de winkel wordt betrokken door een anderen winkelier in hetaelfde vak Want het is immers zoo gemakkelijk Winkelier kan iedereen zijn Het aantal werkloozen is iegio Wie nog een spaarpot heeft wat van vader moeder of een oom die er warmpje inzit iü kan maken beigint een winke men hoeft van het artikel geen verstanKi te hebben Fabrikanten die bly zijn hun waren te kunnen afzetten steunen de nieuw lichters niet raadigeving en allerlei faciliteiten Sums gaan zy zoo ver dat zy eon gedeelte van le inrichting betalen en zoo gaat de nieuweling in zee Ghick aufl Is het wonder dat hij in negen van do tien geval en zyn boot niet bl ijkt te kunnen besturen en vördpinkt Gmidi lydt aan dit euvel niet in die mate Maar dit zegt voor Nederland en voor h t Middenfftandscongres niet veei In de groote steden kent men deze toestanden de goede middenstandera de winkeliers die hun vak verstilan worden door deze concurrentie op zeer dWistige wy ze beaadeeld direct en indirect Direct dorfrdat er vlak naast hur deur een concurrent zich vestigt die probeert de klanten te ilokken door dei prijzen te drukken waardoor de winkelier genoodzaakt wordt ook zyn pryzen te verlagen In dit opsticht heeft prof Eigeman dus gelyk dat de prijzen dalen maar ten koste van de bestaanszekerheid van den winketier En is dat de bedoeling Indirect worden aMe winkeliers benadeeld door de prljsverlagjngstendena welke door dergelijke nieuwelingen wordt bewerkt Maar ook de gemeenschap die schijnbaar profiteert van deze concurrentie moet er in werkelijkheid door bloeden Want de fabrikant die faciliteiten verleent en goederen op credidt verstrekt zal zijn uitgaven op zijn geheelen afzet omslaan Als de amateur winkelier den stry d opgeeft is niet alleen zgn geld opgeteerd maar ook dat van den fabrikant wiens goederen hiji verkocht heeft De man is zoo hy zelf al eenig kapitaal had straatarm geworden hy kan zyn huJahuur noch zijn leveranciers betalen en wel niemand zal veronderstellen dat de fabrikant zeif die schade lydpn zal hü verhaalt die weeiop zyn artikel op het publiek Dat Ia de practyk In de nieuwe buurten van de groote sted vindt men de kerkhoven van de winkeliers daartegen moet de middenstand zich richten AJa prof Eigeman de socialisatie bestrydt vecht hy tegen windmolens Daarvan hebben wü voorioopig althans nJeta te vreezen Aian den anderen kant dreigt het gevaar van hen die in de tallooae winkeflrulmten trekken en het aantal winkeliers abnormaal vergrooten en dan wegtrekken met stille trom om plaats te maken voor anderen die ook wat willen riskeeren De practyk brengt ons tot een andere conclusie dan die van den inleider die de vraag ontkennend beantwoordt ook het congres dat uit vakmenisohen bestaat zal Ie conclusie van den hooggeleerden inleider tnoeiiyk kunnen onderschrijven RADIO TELEGRAFISCH WEBRBfiRICHT 22 Aug Hoogste stand 768 1 te Janmayen Laagste stand 754 2 te Blöckford Verwachting Matig W tot X wind nwest zwaar bewolkt tot betrokken aanvankelijk kans op opMaring later opnieuw tigen weinig verandering in temperatuur STADSNiEUWg GOUDA 22 Aug 1928 Benoeming OnZe ouil stodgienoot Kaïpelaan O Dessinig kapelaan te Westwoudi is benoemd tot kapelaan te iDelift HtuorniB bU de Concerten in het Hout mansplantsoen Ken vreemdeling die vele malen de ont i certen bijwount In het Houtman plantsoeiV en ook Maandagavond j l aanwezig was toen de Gemengde Zangvereeniging Excelsior en haar afdeeling Jeugdkoor onder leiding van den dir Leejiders eenige nummers ten gehoore bracht wyst er op hoe niettegenstaande op het bordje het verzoek wordt v €daan tijdens de uitvoering niet te wandelen verbchillende Jongelui toch daar de rust verstoren Dat moest niet toelaatbaar zyn en strafbaar w orden gi steld naar onze opmerker meent In meerdere plaatsen is dit het geval Autobuadiensten atadaverkeer Voor de autobusdien t in het stadsverkeer op de route Stationsplein Korte Akkeren zyn nieuwe wagens in de maak welke iets smaller zyn dan die welke daar thans rydeii zulks nïet het oog op de geringe breedte der brug aan de Prins Hendrikstr waarover de thans in gebruik zynde wagens maar precies kunnen passeeren De kwartiersdienst voor dut stadsgedeelte moet wachten totdat die smallere wagtns gereed zyn De andere wagens rijden de route Krugerlaan vice Veraa Uitvoering Invatiditeitswct Betrelfentle den Raad van AnbeLfi te Utrecht ntet lubetgrip van den voo Énaligeii iiaad van Arijejd te Gouda wardt ons het Tot op 1 Aug liföB werden toegekend lli28 invaliditeit renten tot een totaal jaarbedrag va ƒ 260534 3766 oudeidoms rOnten tot een tonaal jaarbedra g van ƒ 561074 67y weduwera nten t t een totaal jaarbedmg van ƒ 102570 26 568 weezeni enten tot een totaal jaai bedrag van J 104 UM Het aantal gevallen waarui geneeski tee beihandelijig en of verpleging v erd P nd bedroeg 11534 terwijl 39 maai observatie plaats had Betreffende alle Raden van Arbeid tezamen wordt medegedeeld Tot op 1 Augustus 1928 werden toegekend 21714 inivalid iteitsrenten tot een totaal jaanbedrag van ƒ 3596640 32 67618 oiKteniomsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 91 83922 10671 weduwerenten tot een totaal jaarbedraig van ƒ IBt 844 60 1031140 weazenrenten tot een totaal jaa rbedrag van ƒ 1882708 62 Het aantil gevallen waarin geneeskundige behandting en of vfcitpJegJng werci verleend bedroeg 26386 terwyl 1210 maal observatie plaats had Aangehouden Door de politie zijn alhier aangehouden de minderjarigen P A I en D A beiden woonachtig te Rotterdam die in de gemeente Reeuwijk hadden gevischt en op hun terugrei s met hun rijwiel van de Hooge Schielandsche bedijk waren gereden Hyn rijwiel was danig beschadigd zoodat zy niet verder konden Beiden zy n door de politie naar Rotterdam terugjjebracht Op hol gtealagen Maandag is het jiaard geepannen voor een vierwieljgen waigen toedehoorende aan P v V wonemle alhier op den L Tiendeweg ffp hol geslagen Het dier r nde de Karnemelkisloüt op en werd by den tol in de Voorwillens gegrepen en tot staan gebracht Het ongeval veroorzaakte geen ongelukken en er werd ook geen schade aangericht Jongelingsvereenlging op bezoek Hedenmorgen wend omze gemeeiile beaocht door een iOO tal leden vau de Chr JongeUnigsvereeniging Voome en l utteii met hunne dames uit Hellevoetsiuia Na te ongeveer half 12 pej boot aan hel Veerstal te zyn aangekomen wei u het gezelschap ontvangen door den heer Balt de J rnig die het door de stad geleidde Na de Sint Jan en nog andere teziienswaardigheden te hebben bezichtigd gin men in troep es door de stad om een gelegeiiihieid te vinden alwaar men den inwendiigeii menach kon versterken Hoewel het weer niet by ster medewerkte was men toch dankbaair gestemd over het geziene en iging men per boot weder te ongeveer half 6 naar Hellevoetsluis terug Temperatuur van het water De tei iperatuoir van het water ün ue Sted i emdnrichtinig was hedenmüddag 2 uur 67 gr de lucht was 66 gr Wedvlucht postduiven Zondag j l hield de Postduivenvereeniging De Bonte Duif een kas en onderlinge wedvlucht uit Noyon Frankryk De prijzen werden als volgt behaald T J Stoppelenburg 1 13 14 en Ie kasprys P Koemans 2 3 6 12 21 en 2e kasp js J Wiezer 4 17 en 3e kasprijs F Stalenberg 4e kasprüs S Tak 7 en 5e kasprys T Soa 8 en 6e ka9prij P Rapis 9 11 en 7e kasprijs H Tom 10 iC en 8e kasprijs B Rapis 16 18 19 20 en 9e kasprys J Noordhoek 10e kasprijs A Jansen 11e kasprys Aankomst eerste dxiif 11 27 1 uur aankomst laatste duif 12 03 18 uur Bovengenoemde vereeniging hield tevens een wedvlucht uit Lage Zwaluwe De pryzen werden als volgt behaald T J Stoippelenbur g 1 5 P Koemans 2 H Tom 3 14 S Tak 4 7 11 P Rapia 6 B Rapïs 8 13 J Wiezer 9 10 T Sas 12 15 Aankomst eerste duif 8 35 40 uur aankomt aatate duif 9 0 23 uur Duivenwedvlucht Gevleugelde Vriendei Op Zondag 19 Aug hield bovengenoemde vereeniging een wedvlucht vanuit LAge Zwaluw afstand 36 4 K M De prijwsn werden behaald als volgt Ie 5e 36e door BI Maasar 2e 6e 24e 2öe 28e 37e 39e door J v Uon 3e 4e 9ie 10e 12e 13e door J J Boer 7e 16e 23e door K v d Voorden Ue 17e 26e 29e door Berkouwer 18e S6e 38e 41e door J Meijer 20e 30e door C A M Spruit 21e door Frevoo 22e 3ie 84e door H Masaar 27e door J Spoel 32e 33e door J Jongeneel 40e door J Schilt 42e door J A Koenuuis De duiven werden gelost 7 uur eeri e duif werd geoonstateerd om 8 34 07 de Ijlkatste om S 56 37 Dezgn Zondajt was er ook een wedvlucht vanuit Noyon iiestand 296 7 K M De pl i zen daarvan werden behaald als voAgt Ie Ue 34è 36e 86e door L v Duuren 2e 7e 17e 80e 89e door J Area 3e 6e 22e 41e door Jonganeel 41e 13e 28e 24e 31e 38e door J Schilt 5e 14e 21e 26e 27 J 32e 83e door A Steenwinkel 8e e 12e 15e 20e 25e door J Boer iOe 42e door Grandia 16e door J Meyer I8e 29e door Masutr 19e 40e door C A M Spruit 28e door J Spoel 346 door Frevoo 43e door J v Loon De duiven werden gelost om 7 uur Westen wind Helder weer De Ie duif wer geconstateerd 11 24 52 de laatste duif om12 19 0Ö AgflwU 22 Aug Concordia jiEhiterpe Repetitie Kinderkoor 6 30 uur Gemengd koor 8 uur 22 Augustus 8Mi u Bovenzaal Hollandia Ledenveiigadering Goudsche Winkeliera vepeeniging Apotheken De apotheek van den heer F A Dee W Haven is tot en met 24 Augustus benevens dien daai op ivolgenden nacht geo end j na 8 uur des avonds des avonds echter alleen voor recepten UCT DBN OMTREK bëukenwoude Door vertmk uiit de gemeente heeft de heei H Boer bedaaikt alia Voorzitter van dien I oldfer Zuidbroek BOSKOOP MaaiKlagavond heeft de jeugdzangver De kleine Stem en de zangver Zang zy onze leus onder leiding van den direct Jir den heer K J de Beun uit Goud een uitvoering gegeven in den tuin van den heer J H van Straaten van Nes De sang der kinderen was uit stekend het was duidelijk merkbaar dat ze goed vooruitgaan Na ieder nummer mochten zy een dankbaar applaus In ontvangst nemen Ook de zang van het k or Zang zy onze leus viel zeer in den smaak en werd door een groote menigte aangehoord Hedenmiddag te 3 uur had de eerste steenlegging plaats van het te bouwen Gemeentehuis in tegenwoordigheid van den Gemeenteraad en vele ander autoriteiten De Biu geriracht Maandag a s s nam 2 uur zullen de schietwedatryden van de Boskoopsche Burgerwacht ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan in hotel Neuf door den voorzitter der wedstrydconunissie kapitein W N Snyders worden geopend Gedurende drie dagen zai er gelegenheid bestaan ook voor niet teden ook dames zyn hartelijk welkom aan de wedstrijden deel te nemen Mooie pryzen zullen ongetwijfeld tot groote deelnemüig uitlokken Het zou ons te veel ruimte vragen alle pryzen op te sommen Degene die er belang in stelt neme eens een kykje bij den heer CoJpa die zoo vriendelijk was zUn etalage ter beschikking van het bestuur te stellen voor het uitstallen der pryzen Aansluitende aan de wedstrijden heeft op 30 Augu tus de herdenkinjg plaats Om 3 uur worden de autoriteiten n afgevaardigden van de burgerwachten uit omliggende gemeenten door het bestuur ontvangen in hotel Neuf Daarna heeft een bezichtiging plaats van verschillende kweekeryen Om 5 uur heeft een gezellig samenzyn in hotel Neuf plaats om 5 uur vereenigen zich de leden der burgerwacht die zich daartoe Itebben opgegeven met genoodigden aan een gemeeMchappelijken maaltijd die gezien het menu en het aantal deelnemers zeer geanimeerd belooft te worden Tot slot van de feestelijkheden heeft om 8 uur een feestavond plaats Als feestredenaars zullen optreden een lid van het Hoofdbestuur van den Nederl Bond van Vryw Burgerwachten en het Tweede Kamerlid den heer Van den Heuvel Voorts hoopt de heer van Riemsdyk met zyn gezelschap dien avond op te vroolyken GOUDEEAK Gemeenteraad De Raad dezer gemeente kwam gisterenavond in openbare vergadering bijeen Tegenwoordig waren met Burgemeester Berg man alle leden Na op gebruikelijke wyze te hebben geopend werden de notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Medegedeeld werd dat de raadsleden de i Pken iïig 1927 zullen namen en daar peciaa voor ibijeen zullen komen Medegedeeld werd dat de rekening 1926 door Ged Staten werd gSJftlgekeurd Goedgekeurd werden De begrootingswyziging 1928 de vergoeding vaststelling art 101 i o wet over 1926 aan het bestuur Byz Lagere school Het werk afrastering alg begraafplaatswerd gegimd aan den laagsten inschrijvervoor ƒ 161 In bespreking kwflim daarna de brandspuit Ter vergadering kwam voor deze beHprefeing de opjierbrandmcjester de hee B Verstoep Lzn die begon met te zeggen dsE de brandspudt hem en de brandmeesters f r bevredigt Het zal natuurlijk wel eens evenals vroeger voorkomen dat er een lek is maar de spuit is volgens spr voldoende De heer Vleggeert kan zich met dit oordeel niet vereenjgen De kosten voor reparatie ten bedrage van ƒ 260 zijn yolgena spr weggegooid geld De lieer Both zelde van oorderi te zijn gerust met deze spuit te kunnen volstaan Er ia in geen 11 jaar brand geweest en mocht de nood aan den man komen dan la de gemeente Gouda bereid te helpen De heer de Bruin keurt dit standpunt niet goed Men moet zorgen als e brand uitbreekt zelf hulp te kunnen bieden Spr stelt voor de ƒ 900 batig m1 10 die ef if te willen aanspreken voor het tuuiSich fien van een nieuwe spuit Spr wil niet a ankelyk zijn van Gouda en zijns Inziens steekt men iiier m Gouderak wel schril af bij andere gemeenten Na nog eenige diacuiisie stelde de heer Vleggeert voor een nieuwe motorapttit aan te schaffen Dit voorstel wordt met 4 tegen 3 stemmen verworpen Voor stemden de heerenVleggeert Noorlander en de Bruijn Tegende heeren de Jong Lzn de Jong üxn M van Dam en Both Hierna sluiting MOURDKECUT De kostelooze in en herioenting zal plaata vmden op 5 September des n m 2 uur ten huizen van dr v Westendorp STOLWUK Behoudens goedkeuring van den heerBurgemeester zal op 29 Aug a s door deWilhelminavereeniging een feest wordengeorganiseerd het welk zal bestaan uit eenkinderfeest met volksspelen en ringrijderymet fietsen Tevens zal voor deaen dagde medewerking der Harmonie worden gevraagd j KUNST Geen malsche crltiek Na völe zeer weüWJdiende cntioken over het DeLtitsche st udenten openiliiiclhtsiM l D 16 M M heelt Vrye Diaden een minder wdlwilItnd en zelïs verontwaarcligd oordeel van H Marsman Twintlig minuten hèb ik nnyn woede walgang en BChaamte verboiigen Toen ben ik wegigegaan Ik heb er dus virüiwel niets vat gezien maar dit heb nlc igehóórd de stemmen die de woorden Eemwigheud en Ai beiid galmden zy hamgen all dlaip slingerend iSilymeriig wier als darmen liit da monden der aiprekers die men had liwht wiHen slaan tu sschen die twee momenten zwol uit de kroppen van een zangkoor als eien zondvloed van Lyklucht bederf De stank van Nu en Anti il u was heilig daarby Ik was er afls gast en protesteerde his niet op de voorstéUinig zelf maar ik ben wegigegaan z eaiek van weerzin en ontdaan doordat ook vrienden van msy deze verrottenia hehibeai gewiM en gemaakt Wóérom adhreef Franken dit waanom hebben de studenten dit gedaan ea gedluJd waarom heeft F ranken Van Dalaum niet geransefld toen hy aag wat het wend waarom heeft hy zyn scenario niet vernietaigjd toen hy zaïg wat het was waarom zaït Dirk Ooster voor de tweede n aal op de tniibune waarom heeft Ivena écn urur voin zijn tyd verameten aan dit Metropolisvuil waarom heeft het publiek de zaaik niet vemieUi Omdat het ilaffl ekken ayn allemaal De gescfhiedenis onaer kunat is de geschiedente onzer schande Meryntje Gyzen geëxploiteerd A M de Jong de sohry er van den romancyclus Meryntje Gqjizen a Jeugd heeft zidh bliyikbaar laten overthallen door Nap de la Mar om eenige tafereelen uut ayn werk voor het tooneel te bewerken Beoe tafereelen hoofdzakelyk ontleend aan het eerste boek Het Verraad sïuUen iiaar de Voorw medag eeld heeft een karakteristiek vormen van de itn het boek optredende personen Waarsdhydlijk zal de prènwère m den Haag in het begjin van heï seizoen plaats vinden door het ItottendamschHaf stad Tooneel waai by Nap de la Mar ah gast de rol van De Knuiik aal vervuilen Het stuk zaïl geheel in WestBraibantflchdialect woiden gespeeld MARKTBERICHTEN Groenten fruit en aardappticn BOrrERDAJM 21 Aug Coöperatieve Tombouwveiling Rotterdam en omstreken G A Holl kaskomkommers Ie soort ƒ 2 90 3 HoU pi gl fcomikommera Ie aoort ƒ 2 70 50 2e soort ƒ l ól 3e Boort ƒ 1 1 20 stek per l OO k g ƒ 1 1 60 sla Ie soort ƒ 3 70 7 30 2e soort 3 50 3 70 per lOO krop davellen per lOt k g ƒ 7 spmazae per 100 kg ƒ 5 dl bloemkool Ie Hüort ƒ 7 23 2e soort ƒ 2 8 70 iritöchot ƒ 1 S0 2 80 alles per 100 stuks peen ƒ 3 80 7 90 postelein ƒ Z bO 5 inmaaktuinboonen ƒ 10 sny boonen ƒ 19 40 id stek ƒ 9 16 pronkboonen ƒ 9 60 14 30 Duitsohe prinoesseboonen ƒ 14 21 stamprLncesaeboonen ƒ 17 28 atokprincesseboonen ƒ 16 35 roode kool ƒ 4 10 6 10 witte koo ƒ B lO tvoye cool ƒ ÖJiö 7 10 spitskool l 50 uien ƒ 5 10 5 4i0 alles per 100 k g seldery ƒ 2 30 kroten ƒ 2 1O J3 50 per 100 boe andyivie Ie soort ƒ LÓO e 40 2e soort ƒ 1 20 per 100 krop ROTTEBDAM 21 Aug VeUingsvereen ig Vrije Aardbeien eiling Charlois Rtokprincessen m dr ƒ 22 25 1 z dr ƒ 23 7 tamprincessen ƒ l O 22 wJijboonen ƒ 30 i4 kL stek ƒ 16 li roode kool ƒ 4 90 Ï 80 gele Savoyekool ƒ 5 20 ö iO eigeniieimers ƒ 3 50 5 60 uien ƒ 3 90 4 20 oomskinderen I ƒ 30 23 id II ƒ 14 16 suikeT peien I ƒ 7 50 8 60 i Il ƒ 5 60 6 10 augurken l f 56 00 kl H ƒ 46 48 ld Ill ƒ 20 26 id IV ƒ 5 9 ailes per 100 k g ala ƒ 3 4 10 bloemkool I ƒ 15 19 id Il ƒ 7 10 id HI ƒ 1 90 80 alles per lOO stuks rabarber ƒ l tiO 2 10 pe ƒ 3 60 kryten ƒ 2 50 2 70 selderü ƒ 1 50 Z IO ailfcsjw iOOiitoos tomaten A ƒ 6 9 7 10 nl B ƒ 4 40 4 50 ïd C ƒ e lO eSO id CC ƒ 3 4 alles per 100 pond Kaasmarkt Woerden 22Aug Aangevoerd 500 partijen Prijzen ƒ 49 Ö met rykam Ie kw ƒ 55 59 2e kw ƒ mI 54 zware tot ƒ 62 Handel matig LAAléXË B£mcU3 l IlttAlBLOOZE DIJSMöT Nièuw hervormingen HOMiiJ 2 Aug Naar da bkulun meUlen heeft MuHjfoLiim üpdraoht gegeven tut een btilangrifluvreoiiiianiriatae vwi het iitiiiisterie vun financién Het zat de eerste taak ijii van den nieuwen mlnbiter van financiën Moacom daze reorganisatie welke een groote vereenvoudiging betaekent tot stand te brengen Typhufl POTSDAJtf 22 Aug Het aantal typhusgevallen te PutsdtBon n omuti ken hetnfi zioh zoo goed alis niet uitigebreld Glsteravoral waren er iai totaal te iFotddam 23 en daarbuiten 19 gevallen Intuaschen is men evm geklaagd den haard te ontdekken n l een zuivel inrichting te Beellth waar een man was aangesteld dte aan gi Qp leed fln zich vervolgens naar Berlyn heeft begeven Gebleken is dat iüi met aan griet leed doch door typhus was aangetast Kabinetsraad BËRLUN 22 Aug Hedenmorgen 11 uur IS het Kykskaibinet onder voor itterwhap van den rijlbdauiselLeT Herman Muiter bUeemgekoniien Het kabinet hield zich voornamelijk bezJg met de vooi4 eretding van de zittingen van den VoUtenbondsraad en van Iien Volkenbond te Geneve Over den kop gealagen BAYRËUTH 22 Aug In den afgeloopen nacht is nabü Warmen Stelnach een vrachtauto van een firma te Baireubh van een langs de spoorlijn loopende heUing ter hoogte van 26 M omlaag gestort De wagen ging eenige koeren over den kop en werd totaail versplinterd Wonoer boven wonder werden de vier iniittend n slechts licht gewond maaiulag LUIK 22 Aug In dvn nacht van Dinsdag op Woensdag heeft een bomaansjog plaats gehad op het Italioansche consulaat te Luik De bom beschadigde den voorgevel van bet huis De concierge werd gewond De dader is onbekend Ongetwyield heeft men hier met een anti fascistische aanfilag te doen De Sigarenautomaat De kantonrechter te Amersfoort mr W vun Son stelde Wen vonnis in ue zaak t en den houder van een sigareiiautomuat geveri aliseeird wegens overtreding van de gomeentelyke wwikelaluiting em het verbod om aan kinderen beneden 16 jaar tabaksartikeUm te verkoopen of te ver8trekiki u en uitoefening van iberoep daar een jongen van 13 jaar zich s avonds half 9 van de automaat had bediend Het O M had ƒ 1 boete sübs 1 dag hechter ia geëischt iDe kantonrechter veroordeeide verdachte overeenkomstig den eiach Uit de genrangenia ontvlucht Hedennacht zyn de gevangenen v d Brande en v d Meer belden uit Den Haag Krayenhof uit Arnhem en een zekere Gens uit Turnhout uit de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen ontvlucht Zij zijn in hun gestichtskleeding er vandoor gei aan De recherche doet nasporingen Zfjn meisje gedood De Officier van Justitie bü de rechtbank te Leeuwarden eiscfate heden 12 jaar gevangenisstraf tegen den 19 jarigen J B werkman te Benwum wegens doodslag op zijn meisje IJake Speerstra Bernard had zijn meisje na een twist die ontbtaan wae omdat zy een einde aan hun verhouding wilde maken om het leven gebracht Gedood In den afgeloopen nacht is op den staatsmijn Emma de 43 jarige mijnwerker GerbaJt uit Heerlerheide onder afvallend g a iteente geraakt en gedood G was gehuwd Van den wagen gevallen Maandagmiddag is de IS jarige Bex te Uhachberg van zyn wagen gevallen Hü werd met een ernstige schedelbreuk opgenomen en i hedenmorgen in het ziekenhuis te Heerlen overieden Beurs van Amsterdam WISSELUlOËRSBN 20 Aiug Jl Aug OttideeL Londen 12 10 ia 10 Berlijn 59 43 69 42 ti Pargs 9 76 9 7414 Brussel 34 69 34 69 Zwitserland 48 021a 48 04 Weenen 35 20 36 20 Kopenhagen 66 66 66 65 StockJiolm 66 76 66 75 Oslo 66 66 66 55 New York 2 49H 2 4914 Niet olficieel Praag 7 39 7 3914 Madrid 41 60 41 48 Milaan 13 04 li 13 0414 Beursoverzicht De beurs vertoonde heden een kalm verloop Scheepvaartaandeelen waren gezocht Aandeelen Van Nievelt werden tegen hoogere koersen verhandeld Philips lampen gaven van een hernieuwde vaste stemming blyk en waren meer don 10 hooger doch liepen later terug Aandeelen Kon waren aangeboden en werden op een lager peil verhandeld dan gisteren Kunstzijde aandee len waren iets gunstiger gedisponeerd Suiker aandeelen waren meerendeels iets lager op de trage ateraming van de suikermarkt en de betrakkelyk geringe afdoeningen van de Visp ÖBrüficaten Margarine Unie waren in reactie evenals aandeelen vun Berkels Patent terwijl de belangstelling voor de aandeelen in certificaten Calvé Delft sterk lyas verminderd Rubber aandeelen waren niet veel veranderd tabakken goed pryshoudent op ongeveer vorig peil met uitzondering van aandetlen Senentba die lager waren De Amerikaanscho afdeeling was vaat in sympathie met Wullstreet