Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1928

In pluM Tkn kaarten Ondertrouwd H M VAN WIJNGAARDEN en G B GABRY Gouda 23 Augustus 1928 Kleiweg 77 Westhaven 44 Thuis 26 Augustus a s nam 3 4 uur Kleiweg 77 im7 at Huweirjksvoltrekking 12Septembera s INSCHRIJVING Taa Nieuwe Leerlingen aan de PONTSqHOOL Westhaven 45 Gouda op = SO AUGUSTUS S Handels Instituut voor dag en avondlessen Machineachrijven Boekhouden Talen Stenografie enz Aanvang der lassen 3 September Vraagt prospectus en Inlichtingen Kantoor op 30 Aug van 10 12 uur 1 30 3 30 en 6 30 8 uur uu Jo De Dir A v d GIESSEN THULIIl THEÜTE Ons theater staat deze week in het teeken van den Sport Van af VRIJDAG t m WOENS DAG als Ie hoofdnummer DE HALF BACK De grootste Rughby match ooit vertoond met de bekende sportman RICHARD DIX Als 2e hoofdnummer Sensationeele Sportcomedie met Reginald Danny Voor sportliefhebbers en voet ballers eze week een programma om van te smullen Toegang voor lodiran leoftljd WaEHSDASMIDOaS S uur MATINEE BEZOEKT DE TE UTRECHT 31 4l ni 13 SEPTEMBER f 1 50 f 1 Driedaagiohe kaarten Dagkaarten M t tpoorw treduotie aan te ▼ ralan tAot 35 Au Scorata riaat t d Jaarbeurita Utrcohf f raagt iw loegaogtel tijdig aao Sohouiorburg Bioscoop Goud 156950 vanaf VRIJDAO SA AUOUSTUS DE BLANKE SLAVIN Een achltterend Oostanch drama vol liefde passie en haat In de Hoofdrollen LIANE HAID als de moaiste rljliste Engelsche en WLADIMIR OAIDAROW als de Arabische Shelk Als tweede hoofdnammer CONSTANCE TALMADOS en ANTONIO MORENO in De Venus van Venetië IB De nieuwste First National Comedle Hi OEEN TOEGANG BENEDEN DE 18 JAAR ASTHMA Wanneer Uw leven dag en nacht vergald wordt door benauwdheden qp de borst en bij de ademhaling maak dan het taaie kleverige slijm los met e beproefde Akker s Abdi siroop Gij zult dan spoedig bevnjd zijn van die angstige beklemming en dat verstikkende gevoel Ook beroemd bij bronchitis kinkhoest ilgmhoest griep en influenza AXKER a ABDUSIROOP Alom veiknigbaaiuikokanv ± 230Kt s l SO v ± iK kf 3i ± 00att iO Euchlkokcrmdiknt lil IMI I IIIIIIIIIM Genezing door de Planten van aUe hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL Sk verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag ol meewandcn sluchte spusverteimg verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten era op elke plaats baard haren Spatadeiachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderverkalkmg Pun aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstoppmg Alle ziektan van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien g alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmiddelen moet gi niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandelmg G DAMMAN doctor in de Medicfl nen b firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men geheve precies aan te geven aan weBre ziekten metugdt Abonneert U oh dit blad rraa t VANY5ENDYK 3 KOFFIE ËH THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereeniglngen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accyraat en vlug door ons geleverd ym HEL A BRINKMAN ZOON PERH il FFOI1D5PAWE V1VW T UWEM Wli lf ELIER VAM riELLE 5 tiAGHEET DFI=IE SANGUINOSE Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Sanguinose is een zuivor plantjaidig tonicum en eern leifelyk verster kingsiTiid lel voor awakken en h rsbe len ion Het wonit met vrucht toegepast by bloedarmen bij zenuw hooftipun en zenuwzwakte by jonge moediers bij kber achtio e kinderen bij herstel 1 entten van tyipheose koortsen en m alle dse gevallen waar de ntïiiïiale bloedvorming geleiden heeft Zy werftt degelyk en gelei lelijik en zonder schatlel k bylwerkmg De Sangninose is het middel voor al e igeval len van uitputting en algemeene vcialappingsitoestanden Prijs per flesch met gebruikaaanwiji4in g ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 1 Verkrygibaar by Apotheke s en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DIM Co De Riemerstraat 2 c 4 Dep Haag JF fMT irving s GIst TamIne Tabletten zullen haar in 24 uur genezen Een tnelwetkend middel Beval men chadcll l e f be8taDddeelen Sanieiig sleW uit lilvete med cinalc fgist vitamine n Under waardevolle Ing edlMieii = als voorBesctireven door dï meest vooraanstaanot niodische peclalislen De gelildcll ke werklnevan ide sist al deze In contact komt met de gasirlsclic sappen van de maag veroorzaakt een opgewekt ca gaangenaam gevoel i Bli niet wel zlln ol vefmoeld gevoeleil ee = I twee aisl Tableltcn en U gevoelt U frlscb eoop HOOfDPUn riEURALGie Kn o fiï mïïr Sïi I 1P M 1 volgende t r u 1 Hoofdpijn neuralgleV J 5 lé 1 Indigestie gassen en zuren iSfotlOmlnnien yGalaandoeflneen dnlJellglieKl 1 depressie hilOtol 15 minuten tBlOlollBmlnnlen I Influenza gevatte koude koorts Inaiarea Zendtons brlclkaartvoweengrallsbcschrnvlngovcr f suikerziekte bloedarmoede zenuwatorInMO io asndoenlns hardH vigheld gevatte koude tape 1 loSd iheiimaUek l ièiiea veawakUn OnuQarinilo 1 uFH ï D fHT Wil liet n me dan 21000 brieven oan ngen UVtn5nHAI rjT muinden van dankbar verbruikers n V Alaonieene Hollandsche Handel InduttFie m AM YEAST WTE PVERZIEKTE LI MSAGO GIST IS LEVEN M jagstooinlisen levetzlelite k 87a Jaai gang No 18851 Vrijdag 24 Augustus 1998 fiOVMHË COIRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUQ RAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB NIEUWERK£RK a d U OUDERKERK a d U OUDEWATER RËËUWUK SCHOONHOVEN ST0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN u Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Peestdageo dar l l rasab ƒ L06 alka I trfjslag op dn prya Uafdadigbelds adnrtantlfai d halfl Ma daa pirfla INGEZONDEN MEDEDBEUNGENt i 4 rai LOt aOa mfi m da Toorpaffina BO boogai Gewon adTertantdla n logaiondea oiadadaallayaa tQ d ii prija Groot letten b randen worden berekend aaar plaat aint i Advertentien onen worden Ingesonden door taaaehenkómst raa aoBada delaren AdvertenUebureatu en onxe AganCaa M Boatea daaga v6dr da aaa bal Bureau lUa bigekomen tenajlnria raa apaaai rar a a k aiJ ta $ ABONNEMBKraPRUSt p r kwartaal L pm wMfc 17 aant ra p kwartaal LIO pn m êt 22 hbI awml waar di bMarvliig pm laopar BaMabiad rrano par pom par kwartul 8 U aiat Zondacsblad aJO AboaotnieiitcB wotden dacslfiki aaagaiioiDaB ms aas Btuwni MABR n OOUOUI IQ eau BWtoa m loopMa dao beafchaBcW m 4t pMtkaotorta Ou bar nx iSa d caq k gaopiBtf na 4 noM AdmlnbMratla TM b tt t m o § lOÜ jaai of in de todcqmst Uj not Het IS tviyfelaidhtiig Of de abstract aai genomen pByohcHogaaoha uitwerking an Ie uitbatmmg van den ooilog al opwgen te en de poeitieve wetfcelyke sanctit Pl i et veishag geratiiiceard woixlt zal Ie toets van yn nuttighay de uitv eikmg op k beptiking tier bewiaperamgen ayn tui komt alUcht iets eds u t voott Stre stniann zal Pouicarv spreken en dat ook een bng van beteekenuifc a moet mei daai van nipv v i wachten tiiai onmddeLlyk Ivt iCiyniand Zói worden JHbruimd No zoo weinig minJaabi s van buiteoilanl sche zaïcen de vodigendtóff Voliceiiboi isitrga lïeiinig xullen hyiwonenjlheplt Sti bc nann p otseimg beunei kit dMlshy het len dal iitt tikkier is en onniogtlii niiar Ueneve kaT gaan ln deltilgen vorm ge fe n heet hp dat do gieneeslieeren daeiconsutlt h Wx ri i noudeii over zijh geaoiitheidstoestand litn mnUster geraden hetoibei na de ondertoc kc nung van het ank ooilogsverdrag wtder eei vry langKliLuig verlof te nomen haai de Vosa Ztg mel dit zouden de gene ie icn t liellst wnllen dat Sitre einann eentge n aam ten naai Lgypbe g nff Lr btaat met b J vernwtd of hen kameel lyden veiboden 10 TroUwens dan yn er i ltijd nog de kit ine ezeltjes de bouiiiciuots die wat l B r b 1 11 ij en geen verhoogjiig van d ruggegiaat hebben Waansohynlyk zal dir Muiier de lyks kaïLseber m e plaats van btiesemann naar Geneve gaan f K in de gastercm te Berlyiii gehouden eiatipienahre aittlin der fnterpailemenitaiie Uni heetft ook de Nedeiland sofle oaul nmistet mi Heemsikeik het woord gevoenl Wat djt onitwapeiKingakwestie aano oat beoordeelde spieker den toestand pe sirms tibcfh Ü deelneming der Sovjets aan dt ontwapenuigsbcsptekingen behoeft aidu spi ekei met als een hawys te woi len be scllo uwd tiiat de rtigeering der bövjet Uni € ook indetxlaad den eeiLyken wnl bez t tct ontwapening to komen latitbaro it 4ulAaten i al men zoo veivolg dk spreker nauwelyks met het propageeien an ladicale ointiwapt mng bereiken Doel matiger ifi in de eersU piaatjj naat i ini n dermg tier bawapeWingen te streven r leed veel beieifct eyn ind n de atatüii met mger ooilogen vioercn t gen df iievoiBoir gen looh slechts tegen tk legers en v ot n De ooraoiak voor hot bestaande oojiogwie vaai ib geleigen m het ieat dat de tui peo che toestanden dooi de viecfesvenli T o en van l ia op onbevredigende wyize gci gW zyn In Iat opaicht kan de Interparlcmenitai voor een groot deel van isekende m nsthen Deze papieren had Bethke klaaAlykelyk m sidapwagens der gioote aneltreinei fijesto len Men vond verder een dmkmachme waarmede hy zyn eigen reiSkaartjes eerste klaase en z jn slu pwagenbiljttten drukte en aantal dezei kiaartjes en biljetten lag tveneens m de koffers In een anderen larf fei vond men voorts een uatvoenge bnef wiaselin due Bethke met niet minder tian 3i lamos had gevoeixl en waaruit duidelyk bteek dat hy ook al huwelyksz wende aar v irksaam was geweest BBLCIE Lejour door t n val gedood De bakende Belgiaeiie wwlrennet Lejour iri op de StaKbonbaan ia 1 rankfori a M b j het iraiineini ach ter een motor gefvallen Hy liep etn üchedeliarevk ap en is korten t jd ater overieden VER STAÏKN NieuwB van Hassel en Cramer Gezien op b3 05 N B en 50 41 O L 7 De gouverneur van Groenland het ft naar Kopenhagen geseind oat volgens b trouw bare inlichtingen het vliag tuiig Greater Kockford met Haasel en Cmmer aan booid ondagavond gezien is op 68 Oj NB en 50 41 graaidi OjL Het vliegtuig vl og ui OoateLyke richting De aangegeveii piaats is ifacht by at Oostkust van Groen and en ei zyn twee vaartuigen xertrokken om d3 omgieving ter aangeduide plaatse js te zoe ken ËWGiBLAND irfsn moderme foltermg Het jonge meisje Helene Adéle dat Woanadag te CleriE9ti w ll aan ettn eer tang kruisverhoor werd onderworpen in een leohtzaak tegen twee politLeagenter is Don derdagjniddag m Oxford treet m elkaar ge zakt en naar een hospitaal vervoerd Een verdwenen rector Van den rector van Doddinghurst Kent ds Iiranklin Kutschmson is smds 26 JO li mets meer vernomen toen hy schynbaar voor een vacanitierei naar lerlaid rf g Donderdag is een afscheidsbrief openbaar gemaakt waarin hy aan een collega schryft dat hy van zyn geluk beroofd was door een lachurk en dat ayn hart door overwerken was gebroken Hg voelde dat liy van geen varder nut is voor de Keik de school en de weiöki en hy had besloten haar da i rom to verlaten De bemanning van de L 55 De admiraliteit heeft gisteren beraad slaagd over de weigermg der üussische re geermg om een Ëngelsch oorlogaschip te Kroonstad toe te laten om de overblyfse len der 40 koppen van de L 56 af te halen Vandaag zal een antwoord naar Moskou verzonden worden Naar verluidt zai de Engelsche regeennig met verder aandïin gen op haar eerstfen wensch Waarschynlyk zal een Ëngelsch koopvaardyachip met de droeve taak belast wor Urn pl ollligh id in de 8allé d Horlogv Critiak OB Kallouo a vardraa re Unie met ffixiote vryimoetligihejd aan de Voilkenlbon l voor een heiziennig 1 betief fende bepalingïji ojikomen Het bureau der Unie moet dit piogram op kiachtige wijzc ter hami nemen en don Volkenfoontl dien cveroenikomstigp vooistollen doen BUITENLANPSCH NIEUWS DUITfeCHLAND Het conflict ii de kleedmginduBtrie Uitsluiting n het geheele Kijk De weiikgeveTsbond in het Duitiche hec renkieediingibe lryf besloot ovtr het geheole Kyik dt uil tal uiting af te kontligem mgaande 27 Augustus Moeraskoortsen op een schip Op een met bananen geladen achip dat van de Cananache eilanden te Nantes is aangekomen s de bemamung van veertien koppen door moeraskoorts aangetast £ en der ledfen der bemanning is onderweg overleden Levine s plannen Iievine heeft een Junkervliegtuig g ocht van het type W 33 dat door hem Koning der Luchten is gedoopt Vandaag zou h t rmedio naar leilaml vliegen waai by h t toestel door den aviateur Acosta sal wor den bestuurd Levine is waarschynlyk voornemens te trachten met het vliegtuig de vlucht naar Amerika in Westelyke nchting te volbrengen ten emde de eerste te z jn die dit tra jest zoowel m de richting West Oost ala in de richting Oost West zal hebben afgelegd Eigenaars van bioscopen Op het congres van bumen en buiten landeche bloscooseigeoaars te Berlyji B na korte besprekmgen m begmsei besloten tut stichting van een internationale organi satie van bioscoop eigenaren over te gaan Op vüoistel van tten leader dei 1 lansc n delegatie BreciUon zullen 3 bureaux ge vestigd worden en wel te Berlyn Londen en Porys die zich met de mtemationale be langen van de bioscoop eigenaren zullen be zighouden De pontaerkniiser De afdeelmg Ihisiseldorp van de Duitache soicaaldemocratische party heeft eveneens een motie aangenomen waarin de houding van de sociaal democratische leo i m het rykskabinet afgekeurd wordt Een veelomvattend man De Berlynsche politie zoekt zekfen Wil helm Bethke die zich aan een gioot aantal vfnrthusteringen en knoeierijen schynt U ht bben = chuUi g gemaakt Betlike had te Berlyn een kamer gehuunl die hy t t groo te vorbazinig van zyn ho spita 7tlf schoon naallcte daar hy niemand m k kamer wil de toelaten Vaak was hy op i ia maar steeds keerde hy terug Ttfen hy nu onlange langer wegbleef dan gewoonlyk waarschuw te de hospita de politie Le m de kamei velschillende koffers ontdekte In pf n laai van bevomlen aijch voomamelyk passen egitimatiepaipieren en banklegitimaties ADTOmENTOEPRUBi Ott Gouda ai Mtrakn tahoomda lat 41 S racala UO aOca ragal mMr 0l2 Vaa battaa Gooda m I ragal Diaer OJa AdTerUatfla b ha Zati Inteiparlementaire Unie wacht nu het uratiatief an de Vei itaten al om alle andieie landen tot ik omlTle ke lumg uit te nootliigen Waarsohyiilyk zal ie heeie plecntigheid diaadlloos woixlen uitgezonden Na de oraiertoekemng van het pact zullci ue g vofcmaohtigdien det avon 1 een l un kGt bijwonen Voorts zai een dipUomiuckc 10 Leptie plaats heUben aan den Quaa d Ürsaj tmTvyl de doploimjaten ook zyn genood g il op een diner 0 p de Amenknansche antba sadie Presidlanit Dounjeiigue bDedt dien geiieiegeei den een lunch aan te Uambounllet een re cöptie ten statllhuiae aal EhnaiiagTïHdviag iW lyst van officieole pleciitiigheden be Jl iter De gievolmuohLugdien zulilen g j iuiewl e hun verblyf te Paiys iwusoomlyk rt order ontvangen flloor Foincare Met een specmailen train vwi trekt Ktl o 6 g van Havre naai Paiijb Vaninwldog k it hij m de 1 ransühe hoofiiUtad aan waui hem waaiHchynlIjk een nthoustaste ortv nigst jyachL IMar z n tlle i ranschen nooit iiai g mee Zïoo jmtt komt radkt teiegrafisch et bertSit binmen dat het stoomsohip lie f l rance met Kellogg aan boowi vanmor gen m de vroegte te Havie i aangekoTien Gisteren toen de Maainüus zonal wj len naam van het schip zouden Gasteren is m verband met de o ldlE rtee Ijpniing van hot v rdrag de t ramscSe mi nüterraad op hrt Eliysce bijeen geAü st onder voorjwttersthap van Doumciigtie I oincart waa reeds Toeg eT op i a tUtg uit Sampignies waa hy hot par on tntaiiii vece lioorbrengt te Pairija aan gekom n en ook ik andere ministers hadden hun varnntiea onderbrflkeii om de zitting by t wo nen zoo ilat het kiab net voltalliiff atiHwes g was Natuuail is ei wv ei leillanid df kiomf betoogeii dat hot voixirag van Kelio g pre ues het tegeiKweiye itelde tot eeiiiltaat hoeft van wat hiet beoogt d wjz den rlog lïuubetï de wet te iteUen Welnui heeft irof I djwin Boricètard hooglearaair m het ntei mutionaal recht aan de ale uraversitiil ta N6w Yoik in een lei e ge eigid het xeivlrajf van KelLugg It den joilog met lyuitcn Ie wet hitt ieipr e rft er een wèttAtijke sanctie aan Volgeitü pAjcf Borehaid maakt n L vei ilrag van Kelloigg hoevtel het geen t etii diiïg tot den Volkenbond meebienisrt Je er Staten zoo vaat gebonden aan Je beüliHfHngein dat de Volkenbond zal nemei dat het maar beter ou zyii om iii van len bond te worden of om Het oorspronkelykt voorstel van mvoor waanlefijke vei erping an 4len wrlig s niu vei antlerd door het F ransClie er 1 igel bche voorbehoud en nu 14 liet nieit nveer een buiiten de wet atelJmg van den oork nog een af vyzjng maar featehjk en w ttelyk i bet een speciaJe samtie gewoider van alle oorlogen die in lic vooibehoudtn en kvaliii caties genoenul warden Ziiet men naar le2e oort ehouiden8 dan vindt men oorlogen voor zelfveixledliging oor ogen oiudei incti van het Volkcnbonds i itlr ig Lr var Ie vei diagen van Locarno en oorloge 1 nihi ancbie van de tran che a 11 antbe v xl ragen Het IS moeilyk om te n ooi og uit de oatstt I e byeenkamst rhmrde OI ge eer d o uren De orgamaait e van de plech tflieu dtr onderteekening schynt n 1 eeage moei l ikheid op levercï t hebbei Duitscnlantl in het Fransch ilemagne zal m k eei ste plaats teekemai Onmiddellyk na DuDtsohland is de beurt aan de Vtr Saitpu Fiankryk gaat neohtstreeks aan L ngcla vooraf dat als XiraiuiG Bretagn v qrdt aangeduid lioeiwel het volgen het Ameii kaajifScbe ipracedent Angleterre moest zyn Het venlrfl r woi dt uangetüuid n s al gdmeen handvest van afairn van dm oo logj Mien weet dat de oteohtag ieid Maandaigmuldag 3 uuj zal plaats hübl en in de zaal van het departement van bmtenlami = icJie zaken waar in 1019 de volta i e 71 tmigen van de vredescoii ferentie f eh udrn werden Zy heet salle de 1 Horloge naai liet groote uurwerk op den schoo itef n 1 1 de zaal is ook in yO het viedewerdra a p Versailles Ddoi de betiokkenen brfc u tig 1 De verteigenwooixligiers va ï de Ij lamlen lie Maaixlag het Tinndivejie zullen o d rtee kinen nemen pliaats aM een hoefyzeivoimi gi tafeJ In het mid i ia de tekst op e i klem tafeltje worden meeigeloigd Bi ard zal le zittmg openen mii een korte toespiaak Vile gedccrediteefpclie gezanten zulkn tot de plechtigheid uitgenoodiiid worden Men dtnkt dat Kelliogg en StreseipanTi ook iet rullen zeggem De bedoeling h m ef n aar grenzende aaal zooveel mogelyk men oht n van de plechtiglieid otuige te laten zyn It net aLgemeen wil tie overheid aan de oidei teekening en aan de komst van Kellogg zoo V eil mogwlyk lurster by etten Men hoopt lat vele particulieren le Fiansche n Ame kaansche vla zaïllen uitsteken De open bare igebouiwee ayn hiermede begonnen tr bestaat een wijze van groeten die zich met noemenswaardig van een ooi vijg onderscheidt Vi uoüu vuutr worui ge a m ivan tiitn iiei nicL begrijpen dial u oudere uit hun geen uroou h eibi i te gtwtii som in hunne vortwijfelmg oii jt wttld V erw t Utóütiien Liel ste u t egl litij alle nog med wut g j Uüeö iXïiRLt in mijne plaala liet pnn ebje h ief luet engtdaotiiiu gelaat met een 0 n i döCltl IJltW JK edtit uiiürukking tot haar op ik aou iiiij Ql h L ovetbodige ont ssfcggcn 0 ui hjéft txKkag diaarvan onder Ot armen te vepdeielen amie nj op een toon vol ernst U Mame Anio nette als het valk datt zag zou hU begrijpen en ovemvonnen zil i hene kunuigin van Irankrijk die vr iwillig airni ward onu hare onderdiunen bij te staan dat 1 liot wat irnen in dieae da gui 20U behioevieiii Dwaasheid EliyabeiUi mompelde dt Jonge vorstin Het volk m i het met wTillen zien er mioedwillig Je oogt n voor sluit€ i I an nog aou dod © r me blindi v oor zujn aiitwoorckle de prtubes zaïch en er Ui aeket voor zegenen Eetti oogenbitik wa die Koningin inej baar geroeid daarop tteerde nj ïücIj tot do prniBes de I ndt alle Koiuiaan Kfeidt au mei een poging tot scherls wedaa twe e be ineisbreed uite nloOpeinide adviezen onve rbiddiehjke strenghipiidl en luil ge armoede Laöl thans um raad hooreu ITierese Geduld i hefüh U w Majesteit aiUwooirdUe de toegööprotienD met voohug © oogein ilet volk hiüd gri vfDi djio WIJ niet loochenen kunnen grieven dlie langer dan een eeuw de na ie kwöW n moii kan niet ver waoNten diat hel die in enikele aren tijds veiTgöten ml Het gealaoht van lïedien 10 opgegroeid ondielf de tranen en vergeiefedie jairnimerklaciliten der verdruikteai nog kUnkt ölat gekerm in humne oorein voort ü mevromw htb gedtuld mei diegenen due u aoo schan dOiipi iiïiskennen eene moeder v üHit op don afgedlwaald sn zoon d e hsdür eenmaal val ündankbaanheid tn wrevel verliet wetend dat h i vroeg jt jaat bcronww l zal vvederkeeren Zij bliifl liPiii JiÉ tflBebheïi ondiinks alles Hoe dat ook met de Franstho naiit I lefde overwint m luet eand Toon haar diat 711 uw hart beait toon het haar door uwe dadtn dioor uwe woor den door uhv ghmlacli em ga vOorf den konnng aan te sporón meuwe be sluiten tel ne nen tot bevtordleiring van aigeimeienie weilvaart tot aleohaffmg der oiidie ntf tbinuk n en ten slotte Aal men u JJteïuieii aooaH gu mi i Si t bij voor beield voior aïtiid de Bastille verdwu nen diö sombere mljren J3i n van bloed doorweekt Zij hbiven adii than verheiffein al een monuniient van vroe O er dleBpotiame Lafft Cicnoeg geöioeg nep Mane n tomette ladnend Gij zoudt niet opIhouden mN uwe goede wenken We nu ik b i thana ingeliohm en beloof u lirt t hoofd geibogen over een regi ter vol namen en cijfejrsi Züodrai aj hom ag ütmul dte oude vrounvi op 011 sloot iiem in de a rnien ij had beau in do laatste jairen liel gekregen als baar zoion Is Yvonne nit t tfiuas vroeg Loi Kon Modra ivj tegenjovieip elkander wairen gezeten NetMi Zi IS we er uit voor iiare ie ken bezoek en ij weet znj l oest deii lieden voor en bidlt nnet hem als uj d it ten imnHle wiIlem toelaten Het de grootftle vreugde in haar bestaan Hindert heit genws hiairer armen haar daarbij met O £ i weet T irfi heel bondig te bedtenen van de haJpea die deze moe ten vervangen Het w wondierbaar hoeveH ri datermedie uitrichten kan Hei knd is voorb e3dig Nooit uil zn eent klaflht olscfcocn hare leugd toch verwoetif werd altijd ohjipit zit even geJaten ik kan mij niet herinneren ooaf een woord van ongedluld of moe deloosheid van haar te h iijen ge ïlOOTtl Ja zii heen die aware betproeviw Hieldfiaftig doorsmani gat broeder Pa Iripiut ontroerd ten antwöoni en ne nas een ala voor bet le ven dat nog zooveel beloften voor haar inbield FEUILLETON Marie Antoinette Koningin en martelares 53 1 M geöcÉinft m afschuweli ver klaawHa d © oa e pirinseti üoiudcr tw ijfel het werk van leaimodl diettoor cgeiiBpioieti liflt verstand heelt verlo ren O de giciirijveff mte re6 eefft 11 ij n et kiomk bet ijakoud gal verder Mervrouw fcjlisiabelh atoavi op kaïel iJ bij iiarG sdMxmefltóter iied ir en sloeg i © arinen om haar hflia Po iIiïon UeiTstö Toanom etmeekle I M wordt met boiOB Gij kunt met 20oailö ik in die wKwiingesi detr arn n btwegcn em yaai nabij buraie edleoKlo 7ien Zij kennen imj mei onder lillen waren naam ik bfcn aUyd eeiivoüdit gekleedi al ik tot lien gai en aij den Ken er dus met aan mij lötti te ver bergen o gij inaa t u geien voorstel linR van wat ik te aansdwuwon kri g vaak ze aeveai kinde eii m lompe op een bos tröo m eien voKjitigen kd of wel op öen vli ring ondier een gebroken venstertje waatr de wm Iers högei en sneeu w bmnendringeu over uw aller woordien na tedlenken Of ik eolitöp et van dit allen opvol gen zal f Ik weet het auet Len iMHort veTHÏijving itt over mi geiko iien Itv bob HO tnwtig naair dlö lolsverbeit ring des volk ges treedd in de eearstc laren van oiuk IroonsbeB tijg ing zoo vwriig gtlraclvt tranen te dTOgen ar moede nj verzmiliten een eind aan noo k looit ratmpen te maken en wai IS daarop htl antmoord geweeste Wan Irouwon haat Ijeieedn u em onder niuii of tol Ik moet nadenken over hftgeai mij tlians e dleeii staat ofwel vorkeloo dt gtb rtenissen af te wachten of wel nog eemniaal maar aonder geestdrift den koning ter zi i te staan Verlaat nni thans ik ben moedie ZEVENTIENDE HOOI DSTUK Broeder ftitnoius wist twd rt lang dal Anno bftnoeiken vreugde en zwnne Kchi in braidhten in de wjomng dier mar KTiin de Montor el lodt kwam htl fr sKdits zelden want zin vele be ighedlen lieten hem niert toe aan eii en gcmoegeinh le denken hoe onsdmidig dan ook van aardi mlaajr beden was hi Ui den omtrek geroep en daar hij een nur overfiield eer hij zidi weer naar zjin klooetea ntoeet be jeven giiMï hij diaar aanathellen Wordt vervolgd Hu trad de kanjer binnen waar de mark ezin zacih meestal ophield en vond halar aén hare secretaire zitten 4 M tól 4