Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1928

j iatereu is te Geneve de speciale coi miiaaie tot opsteiUing van t en oiitnvei coi ventie voüj de controle Ojp den wapenaaii maak onder piesudium van gidfll Utii sti tK in tweede zittunig byeejigekomen In zy ojHtninigsieüe wees Ueinhtouf er op diat dt contmiüaie reedis tot et n voor allen aai ne nielijk resultaat 14 gekomen en dat mtn uLn weldia bijeenikoniendei ItOAd van dtr VolkeTii ond nog deze week lapport kaï uitbiengen Het gwat thania aog fii thtb om de b l6g giii g van eemge niecniniSi tveischil len Nederland is im deze commmai ie vertogen woordigd diooi piot Ku ei8 en majoor V in Voorst tot Voorst By de opemmg Ier zit ting deed de Japansche giedeleg i ei de bat meidudeeUns dat Japan met Imn ei vas houdt aan ihet standumnt dat de co iventie de staab fabmcaiKe onuangiei Dei d moet aten Hiiet biu luten i n g land en Italic zicU aan lydeite de Wsung eener ontwetp conven tfl was er nieeimng sverach 1 ovei de publ citat m zakfi gedafonceend ooilogsupatpiiaal Behalve Nederland spraken de Vei fata ten en Canada aidi vooi het beginael var volledii gc openbaarniia nig uit Naaat tiankiijk en Nodeiian n l ngelankJ Japan Ouba en 1 o en izieh te kunnen vereenaigen met het vooi stcl dt 1 genoemden tekst naa len lUa i en Vei gade ring te vorwijaen Vermeld dient nog te wonleni dat Ie heer Ilutgers wees o het gevaar lai dt coi ventie op lc waipenhandelioonttole v m iif WJWiMn © en ruimene rtxlaictie voor Ie bcpa ting Imate ds operi nnafcing is opgeno men met genatiifiieeeirid zal wwrden wiuineer de fabmcaetremle Handen aan een mindei m grijpende controle wo len onderworpen ite heer Rutgeins Jeedi voorts de mededee 1 rag dat deze comventiie zoo jUist door de beide loameis geirati fliceerd is en dat de overhandiginif van de ratii icatac ooiloomte aan het Volkeufcondssecretanaat op Hat den J3 hen Nederlanidach amemlemenL dat ten doel had ook de waipenen dne door het in ternationaal recht vertwden zijn onder de controle der ooniventie te l rengen w en aon nomen De delegataea van Engieland Duitischland en Italië opperdeji becwairen tegen het bi on en dep flabncaige van vliegtuuigen onder dt conventie zulfce i n verband met de moeilyk beid die er Jaestaat om ondorschendi te ma keb tusschen den aanmaak van vhegtuigei voor miütaire en voor rfvaele doeleinickn Daarentegen pleitten ïraiïknjk Japan en Polen voor de controle op de vliogtungen fabricage Talpyfc ayfn voortdurend de beriobtön die er ian g nvagen fat het tuswhen I itaiUM on Polen noig steeds niiet botert De houding Het huwelijk ts een vaandel dat slechts opgewekt kan gedragen worden door hen die samen goed in den pas loopen laEUIIljETÖN Mapie Antoinette Koningin en martelaren 57 k heb getracht Hare Magesteit it gen Hon te wniiaraohuwera doeh ai ti ft mi aleclite verdacht van aga jaioeaie en mij voor een dieei hare vriendadiap onttnakkeai 1 wilt tooh met aeggem dtat i ij i oaigeciade geaaiUeu aijt f vroe Broedier PatnoiuB ontaUld Nie t geheeil en ai Ik wOrd nog m osngevmg dier kooangaa geduld aar ik ixeb allen invloed verloren Mevrouw de Pohgnac hieeft van h k n ik aledita een voorbijgaande ont stemming geAootöfe een wa fp verwlj denng gemaakt Hare Matjesteli heeft daann geetn sdiidd de wreede m i KeiMiuig door haiar iit om land on vondien jnaakte haar a Si erdk öhtig bejpnjpt diaama hoe gemakkelijk et ia haar aam lemaïwfe goedte bedbelingai te do0n twijfelen Mi echter jordt het bang on bet hart ate ik kend d H ai voortaan geheel on al wwter steun oA wtavn O Broed Getrouwd W C VAN HAEFTEN en F WERNINK De Heer en Mevrouw VAN HAEFTENWkrnink zeggen mede namens de wederzijdsche familtjB hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 28 Auguatua 1928 Krugerlaan 149 1608 20 Vlgemi ene kennis reiin Heden ovea leed na een kortstondige ziekte onze beste Me3i Vader Behuwd en Grootvader de heer Christiaan van Veen m ien oudeirdom van 71 jaar G P VAN VFEN WELTFR Beugen N H A VAN VEEN TH sa ViAiN VFEN V A POLL 8 ravenhage N VERMAAT VAN VEEN C A VEKMAAT Gouda J MEETER VAN VEFN E D MEETER niCKir MlEETFE e aravenhag 27 Aug 1928 Oude Sche etungscAie eg 23 De teraaiid l e telhng zal pjaats höb ben Woenadag as te 12 uur op de Atgemeenp Begraafplaats te Gouda jBoe 86 Een nel jonpeosdi m bezit M U L O diploma zag zich gaarne geplaatst op een kantoor of bankinstelling Brieven onder No 1610 bureauGoudsche Crt Markt 31 10 Reiziger Een goed ervaren en ingevoerd Reiziger in alle soorten van KAAS en wonende te Heerlen VRAAGT v rtoa nwaopdla na eener degelijke firma op provisiebasis Br onder No 1607 bureauGoudsche Courant Markt 31 12 NiJvarheidsonderwIJs StiatMtt Ainbaehttiirtndtthgol De INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN zal worden gehouden op DONDERDAO 30 AUGUSTUS des avonds van 7 9 uur in het gebouw van de school aan de Hout mansgracht Aanvang der lessen Woensdag 5 September a s lo i INSCHRIJVING van Niauwe Leerlingen an de PONTSCHOOL WcithiTen 45 Gouda op r = SO AUaUSTUS a S Handels Instituut voor dag en avondlessen Machineschrijven Boekhouden Talen Stenografie enz Aanvang der leasen 3 September Vraagt prospectus en Inlichtingen Kantoor op 30 Aug van 10 12 uur 1 30 3 30 en 6 30 8 uur WI4 ao De Dir A v d GIESSEN GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam t m Utrecht naar Arnhem en Ngmegen ep di DINSDAeEN t m 4 Siptamkir Zie aanplak en strooibiljetten Echt barnsteen Silirii II Siiirittiipupm Aanbevelend L BiaaEMDIJK Kleiweg 87 Telef 517 TUINDERIJ te koop Mooi aolóson TUINDBIIMi to koop Groot 1 of Vi H A met nieuw tuinhuis gelegen te Gouda 1611 20 Te bevragen Huize MAR JO Zwarteweg Gouda Aan het zelfde adres eenige BUROERWOONHUIZEN met TUIN TE HUUR Academie van Prmsessegracht No Beeldende KunstenJ 4 te s Gravenhage AVONDCURSUSSEN Teekenkunst Boetseeren Architectuur Bouwkunde Midd Techn Meubelteekenen Alleen VervolgDecoratiefteekenen onderwijs Opleiding Akt n Handteekenan Lithografie en Artistieke metaalbewerking Waansdag tot 9 uur INSCHRIJVINa VAN LEERLINBEN op Dinsdag en 4 in 5 Saptombir is vin 2 tat 4 sn vin 7 Leerlingen die hetvorigjaar de school bezoch ten moeten zich opnieuw laten inschrijven BI da Iniohrllflng moat hat tohoalgald gahiil eldaan wordan Schoolgelden Voor Architectuur Modelteekenen en Boetseeren en en Opleiding Akten Handteekenen I SB Midd Techn Onderwijs Bouwkunde f 18 Handteekenen Decoratiefteekenen Meubelteekenen Lithografie Metaalbewerking I lO Art 1S71 82 ONZE AUTO DIENST VOOR HET FRANCO THUIS BEZORGEN DER GOEDEREN BUITEN DEN HAAG RICHTING GOUDA Alphen m d Rijn Haiorswouda Waddliixvaen Benthulien dolt noorn Wllsvnii Bargschenhoek Leidscfaondam Zegwaard Berkel Moordrecht BlelswIJk NIeuwerkerk Zoelermaer Boskoop Nootdorp Zoetorwouda Qolderaweudo Pllnaoker Zuldbuurl Qouda StompwIJk Voortaan k nion onze Ai ito f ook In BODEORAV EN EN ZWil MMIROAm iHUISHOUDWEEKiijiiiiiiiii QUNSTIIiSTEaELEaENHEID TOTAANSCHAFFINQ H Il EN AANVULLING VAN UW KEU KËWUITRUSTINH = BIJENKORF Nu is hel tijd f 0w Brandstoffen te besteller Nu zijn de prijzen nog goedkoop KLEINE ANTHRACIET geschikt voor kidne kachels afm 10 20 ƒ 1 60 PRIMA ANTHRACIET afm 20 30 ƒ 2 30 30 50 ƒ 2 50 DOMANIALE 20 30 ƒ 2 50 30 50 ƒ 2 70 Alles per H L franco thuis alhier Joh Oessing en Co Kantoor OOST HWEN 24 TEL 143 IHH Mi 6 1 ALLE DRUKWE RKEN voor den Handel Vereenigincen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billi ke prijzen accuraat en vlug door oni geleverd A BRINKMAN ZOON Wij maken onn IELE eUIZEHDEN LEZEIS ZENUW AANDOENINGEN Zenuwen doen zich te meer gelden als het lichiam verzwakt is slechts een algeheelc versterking zal dan resultaat hebben Irvlng s Gisl Tamine Tabletteo zijn ui hun uitwerking bijzonder krachtig daar zij het bloed volkomen zuive renen tgeheelezenuw gestel gezond en krach tig maken De vitami nen zijnbijz heilzaam Oiranlie Probeci cl dooa todien Uw icnuwgestd ach niet op wondcrdidige wijze herstfU betalen wij U Uw geld terug na ont vangst der led Re doos Vcrkrtjebaar in oaieii v a tD7 fl 50 en f 5ü bijda voornaamste Apoll ekers en Drog sten £ mt r H V ALOEM HOLLANDSCHE HANDEL EN INDUSTRIE MIJ AldrellnF V ast V IC I OCiinrwti t n Den Hu IRVING S GIST TAMINE TABLETTEN en lezeressen opmerkzaam dat er ireen beter puJ hciteit9middel In Gouda en omgeving ia dan de ZATERDAGEDITIE van de eOUOICIIE CODRANT oor het plaatsen van aanvrs een en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wy hebbMi voor deze aoort advertentien een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 8 ge wone regeli BN aULDBN elke regel meer ƒ 012 miti contant aan ona Bureau MARKT SI Uiterste termijn voor ZATFR DAGMORGEN 9 uur Zend vooral v r o e r in SEQARANDEERDE OPLAaE MINSTENS 6000 EX Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbriawen f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 Pandbrieven a SS t in stukken van f 1000 f 500 en flOO40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 4 00G AZIJN Vraag niet langer een flesch azijn maar elsch ccn flesch Boog az n Dan weet U dat U den besten azl n ontvangt welke heerlijk van smaak en buitengewoon zacht zuur Is Boog aztjn bevat geen onzulverheden want hij Is gepasteuriseerd Hij kost 25 cent per groote flesch I Fa Dc Afed HERMAN DRAVEMAM HAARLEM 1S7 Voor engros verkröRbaer bü F HENEMAN v d HEIIDEN Boelekade 17 Telefoon 265 Oouda Genezing door de Planten van aUe hieronder vermelde nekten meuwe en oudere gevallen lelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekjucht Eiwitziekten Nephritis Aithma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsverteimg verhes van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag rood puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op e e plaats tiaard haren Spataderachtige zweren Rheumatfék Jicht zenuwpan Slagaderverkalkinig Pun aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren té vragen aan den uitvinder deier behandeling G DAMMAN doctor m de Medicd tien b firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt Adverteert in dit Bla Mo ie85g Woensdagi 29 Jtugustua 1808 87 jMTfiang fioiiDSCHE wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOËRCAPELLË NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDmXVEEN ZEVENHUIZEN eiub Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen r f QM AdnttMttfn la bat Katardacntimmer 21 regal i 1 C rcflda j ADVEBTEMTISPBUSt Uit Oaoda e om i ti i ÉaB j fc i h eo r eDde tot d beaorfkrlnc 1 6 r cete IJA aU rscel maar ƒ IJS Vaa buUea fiouda aa dn besoifltoiax t f IM all 1 ABONN£ai£NT£ffRUS per kwartaal 2 per wvek 17 cent met ZondaKahloil per kwartaal ƒ 2 per we 22 eoit orwal waar eie twaoiiliic por looper ceeidbiedt Franco per poet per kwartaal S 16 met Zondacablad J itO Abonnementen worden dag ÏM aanxenomen aan oue Rureaa MARKl SI 601IDA bH onze agenten en loopers ikn bockhanda en de pootkHitoren Onze bureaux i jn da iemte geopend Tan ft 6 aur Administratte Teief Intarc 82j Redactie Telef 88 Fottrekenlnc tölM il lês den pr fa UefdadliMd treiit atlia de biUt van den yrtfa IMOJraOMDSN 1ISÏ SX B£UN6BNi 1 4 r ala ƒ SJf eUn ngtk meer f UÊ O9 de Toorpagina M K hoogtf Gewone adrerteotUbi en incewndan madedeeUacan fatf eootnwt tot seer garedneeerden priya note latteai en nwkn worden baraknd naar plaataniiiirtfc Advertentiin kmman wordan tngfA Aw dow tnesrhmkninfit van aoUade Boeithaoda taren AdTertantlelHueaax en oue agenten en maat daaga tMt da plaatainx aan be Bureau zijn ingdcomen tmetode van opname Taiaakard te jn eveiieen j op dat pogung gedaan was ont haar tt wargea Het Antwei pswhe parke dat spoedig eveneen wa ontboden wan log lerzelfdei avond ter plaatse Het onder zoek deed eenige voetsporen inden als mede eemge plassem bloed In het gewaa werd even verder ook ite sikkel gevonden waarmee kennelijk de nwadaad is begaan Op laöt van de justitie ca het meiije naar de Sint VincentiuB klirtiek te Antwerpen Uit Antwerpen seani B T A dat de Hol landbohe dia nMUitfii ma Teppelt Bemstein Jiaar betalingen lieeit gestaakt Verscheid cn Amtwe psclie buikzen idyti d or dit faiLUsaement getroftfen DülTbLHLAND Fmstige mynontplolfuig Iwee dooden drie gewonden CJistei mongeni heett in de niyn Wilhel nuiiia Vikbomi te iel enilarchen Heüsler een ernsiiiig on tploflimg plaats gLhad waair diooi twee arbeadera weiden getiood en dne einstitg gewond In liet groote m aanibouiW zynde ketelhuis van een schaicht wouden op het oogenblik giuote waberreseiTVouij mapLhiunaal geverfd Gedurende dezen aubeiui had ploüfeüng een hevnjge ontptofijng pliaats waardoor het groote waitarreservou totaal veirwoest werd Vyf i ch j ni de nabybehd bevmdende ariïei ders weiden getroffen Len dier arbeiders bleetf op de plaats dood liggeni Len tweede arbeadear werd aoo urnstag gewond dat hy spoedbg aan de gevolgen otverleed Dtie andere artbeideirH werden efteneonH ernatag gewond De ontpJ CCmg die toit vet m de on geving werd gehoord luuli zoo kracht dat de bc tonnen bedekking van het ketelhfuus totaal weggeslagen werd In de omgievmg weiden alle venstemuten verwoest De oorzaak van de onitjploffing ia tot aii toe met beSoeaiid De in het ketelhuo opgosteide macihiines zyn eimistig beschiadiigd lüiCn Berlynach advocaat verdwenen Naar beilLchten uit Berlyn melden i de Beriyinöche advocaat Julims Medjer varowe nen Hy heeft Berlyn verlaten aond geven waainheen hpj zwah begaf Hj bleken dat b ij aanj ojti clitSnten oabehoo rende gelden verdaustenl heeft Tffaarschyn lyk 13 hy het slachtoffer van zJn speelzucht Wdna öteunL iMaar ddoe geest volgens hem ook levendig aan gene zyüe dw dt mai catielyn waar allen ernaar atrevui gelende lykr Bg het oogemblik d©r h t ieenijgu g nader b j te brengen Het tiMJhtiip waarop c it zou geschieden achtte Woïdemaras n et all het giootwte belang uteaj blechts ife om btandigihei i lat deze 4iepeen ng u b e i haupt een feit iou wonlen Momenteel s men naar Woldetnar verklaarde ook 11 liet buitenlaml ervan overtuigd dat de kwestie van Wilnia nog niet voongoed 8 g regeUl vi oeger oC later zal men toch tot leze leigeling moeten oveiigaan Tegen tle e 1 tautwhe politiek zoo besloot Woklemaias kan niemand eenage bedenfcinpg hebben om ilat het een politueik is van vrede en ge ech tighieidi Men z iet dus de Lutaaihche dictator blyft oischen lat Wiina te eemger tyd aan I 1 tauen za l woixlen hengeven Httt toszioht 9p de waipenfabrioags Cntiek van Prot Uutgeis Ëindekwze moeilukheden tusschen Polen en Litauen ook in mpubUkamicht kruiden zeer betreurd die de diictabor van eerstgenoemden stoa mmister pireiaident Woldeniaroh aanneemt it ten leste Polen zoozeer aaii veixii rten dat dut land maar besloten heeft d nota wisseling imet langer vooit te actten aan geaieoi Litauer ea naai men tt ai schau an meemng is om te doen i ernat ge on dei hatudeliinigen te baboteewn Ondei Uiaacheji btyft de ipur ing tutoscht i bewle taten l e9taaji hetgeen nu niet be paaiü bevoiidorlyk it voor tten vrod Maa moge er tihans een e nde zjjn gekomen aaj de wisseluig van not s 4ie Litauen g le genbeid bood zajai standpunt te fenovez de v ei eld 0 p al don met temlenCeust wyze uiteeni te zetten nochtans laat Wol lemara met na steeds apinieuiw met 1 itauen a e49c4 6n voor den daig te komen Di is ook Zondag 3 i wee giableflten toen in üetena eenvergaderuig weitt gehouden vain boci en uit Oost Litauen Lr moeten een luonduizord personeii aanwesaig 7ijn geweest onder witzich beSialvo Woklemomas 90k le mauasteis va oorlog landibouw en oiwleuwys be onnlen De Litausche djetatoi heeft de gelegen head aangev repen een rede te Itouden die ee uiur lang duurde esn waann hy oi a de ap mei kvn maakte dat de IVwIsche le ionai ren hun byeenkoinst te Wuina onlTJigs bad den besloten met deni Jn eet Wy wiLlei Kotfno de te iïwoordïge Litausche iwotd atad heibben De Litauera akkis Wolde niaras beantwoooidlden diÜBn noep met W ilna dat 1 oleni den Litawers heeft onttut eldi voor zach op te ei cheii WoUlemarah geb udcie uvmn icMiiiS vfag al krasae en rJiethon bche uatdrukkingem dear by verklaarde dat niet vergeten modht wc rdieai dat byna een deade deel van het Ltaiubche geibied hijgttc in de klauwen van leni witten a ie iaar Maar dat wa votgens hieim nog geen leiltn om te veraagjen omtlait er nog een gioote macht in de weield bestond reciit en ge 1 eciitigjieid Dat Polen een inval zou wagen achtte WoLdemai ad met waaiachajnllyk de macht der wapenen wae z i na den wereUi oorlog wankel geworden giijuter b teekeme moet tegenwoonUg worden gehecht aan Jifi t streven naar weJvaaiit Daai Lttaaep ech ter een Wiurmaji heefl die aldus vVoide marafi gewoon is iziich te voeden met wat de ailbend van vreemiie handen opleveit diende elke boer ook tegehjkertyd brcedei te zyn om het erfdeel der vadereu te vei dedigen De Litauera en toen roerde Wol lemaras het voomaam te cha p ter aaji zouden te Wilim omluraki alle ntim latie binnentrekken onwlat alleeh hun de stad be booivle Maar deze ntoch t aou met geschie len om daar Ib Litaiu sche vlag naa t de Poolsche te zjem wai peron Alleen 11 Wnina aldus Woldenmras kaneen oolsche gezant worden onbvangeni H j mei le ook op dat m Litauen heel tie bevolkmg eens zmd d poHtiefc der reigeennig met betrekking tot hRAHKHUK ben dejeuner UntvangBten te KambmuUet en op het Htadhius Suffragettes te Kam bowllet President Doumergue heeft gtistermiddag op het kasteel R mbouitlet een déjeuner a n feboden aan veertien van de ondsrteeke naars van het anti oorlogsverdrag StP e mann had cii ch laten venHttai utdqren we C ns izyn ziekte Behalve de onderteeke naars zaïten de geuumten van de landen dit het eerst teekend hebben ntuiisters 01 andere hoogwa idiigheadabekleederfi aan BUITENLANDSCH NIEUWE OMJaiE Ver 4chrikkelyke miadaad te ï eck tm Len nieiHji aangerand In ie laten afvond vaji abenliag a in hel viiyie veld te l cfceren by Antweipen eer verscbriikkel yke imsdaatt ontdekt Het drie tn twintigjai ig ineaaje Mana ooh er vau len gepenisLonneeirden spoorw beamJ Le Janaenw te LedtePon waa des avonds nog laat vöJi hms gegaan om gias te snyden 7y giu weg m de nuslxtonig van het gehucht Laiigeiiiberg aliwaar zy teniminste het laat ste m gaaien Toen jsy met m de oudealyke womng tepugkeewfe werden dje hu sgeaioten ongerust De vader en eenupe beroid rtitlige buren begaven zich op wt g om haar t zoe kenL Men aooht eetfwÉ Ti uohtelioob tot men eensklaps op het I chiaam van het m a je stootte diat al ontzaeld op den grond U 7y lag cjrea 2 5 meter ogKïy van den weg in een aardapipelenvetld Afachuweiyit echtei w s de toestand waann men baar aantrof Geheel van bloed dooixLrenikt voi kerwngd oiver het lachaam de kleederen volmaakt m wanorde lag zy bewusteloos 0 p den grond De bodem rondom toonde taJryke qporen van hövig gevecht dat zich tuer had afge speeld Verschilen e aardappelstruiken lar gen uitgetrokken eii vertreden Daar het fiink geregend had waren de spoirert al eenngsmuH vager geworden Het meisje werd bygebwujht doch er was n ets uit haai te krygen dan een pynl jk rochelen Aange z en zy blyikbaar veiiaihrkiikkelyk leed durf de aiBOi haar ook naet op een wagen vervoelen tenslotte braciht men haar op een krui waigen naar huiis Oogeniblikikalyk werd de politie gewaar sohuwid alsmede eenilge doflcboren uit dei omtpek 7y ondterzochten haar en ibevonden eene menogtt verwondttngen het meisje verkeert in lewenagevaarliyken tooBtand Ajamgeoaen ay niet ondervraagd toon wonien tast men vollkomen in ihet duisiter De ver wondingen ich nen met een sikkel te zyr toegeS raeht Sporen aan de keel wezen er Om 3 uur waren de gasten vertrokken Tydena bet dejeuner hadden een twaalftal saftragettea een Franacdte en verder Arae rukaanache ii ngelsche en Itakaanschc ge tracht het kasteel bannen te diung n wat hun niatuurlyk btóet werd Vier huimeir wil den met naiar rede lumteren en werden daar om op het stadhuas opgesloten totdat het ue euiner aÜgeloopen iwaa O het Parjjache tfAadhuns is s middags een aohitterende reoaptie gehouden ter vaai de ondeTteedcenende landen De pres dent had z ioh bit deee ontlvanigat laten ver tegienwoordigieii De Prins van Wales naar Oost Afrika Be ptina van Wales zal vei gezeld door zy n broeder den hertog van GloUchfster moaigen Londen verlaten in venüand met zlyn reus naar Ooot Aiftlika die c O Siïptem ber beiguit Naar vernomen woidit al geen bepaalde raute worden gieivoligd De prinsen zuUen dt veiti van f ypte uttt maken Na hiun rena door Oost AftaltB rail len zy oordel jjk üodwui beaoekeoi en andaar naar Kaapstad gnan vanwaar zy iper sehiip naar Lngeland zullen tem keeren Men yeiiwa cht dat de reoisiKers m het begin van Januan te Londetn terujf aulLen OOSTENRIJK Onweer in Noord Tirol Ëen atation onder de modder begraven Voin Hindenburgs beroek aan Sdezie De aifdeelimg Breslau van de ryksbanier heeft gisteravond met vrywel algemeene stemmen besloten by het oCficieele bezoei van President Handenbung aan Silezit geen deel te nemen aan de oaitvargst daar vo 1 Hindenbupg eerekd van de StaJilhelm 10 en aan de byeenkomst der frontsoldaten te Oppeln een telognam heeft geoonden waarmede tie rykabanier zicJi aiiet kan vdreeni gen Het besluit van d ryksbanier wordt De spooiwegdirectac te Innsbniok deelt mede dat gosteratvond tegen half 10 een zwaar onweer ia uitgebroken boven het stad je Hoppen m Tirol Het stafcionaemplaca ment te Koppen woid door ilik uit beken me een 2 M dikke laa modder over een lenigte van 150 M bedekt Het veikeer op tie lyn Kopiien Imst moest stop gezet worden Het Zwjitseraohe sneltreinverkeer wenl over Duitsohland gelend Van een uitgaan den goedeirentreiin te Rappen werden 17 wa gens angenrodderd en 7 werden omverge worpen Gewond is lüemand De schade h aanzienlyk VER STATBN De vkegera Hassell en Cramer Nog geen nieuws De gwivemeur van Graeniflind heeft naar wm gij waadi mei optxedeia kunoeji m inijii i lauU iiü veel te voüirkomicn wat eene verketrdo meemag omtrent lic kojWingin koii gev ii lk jwu aanstodd ja willwi aeggen ii yvrouw nu ik de aoo gegromcie iXetx van uwe beoosTgdhi a keu maai k vreiea Hoe het ook mj u Bprak ooli van kwafldJwillige vijandien aan litt hOf Het sBou welhoht met HlIno U h k Bijn dte kouaug te bt wiegeii dae te velrwijd ren Die peoBonen kunnen aiet van het lof wordeïj verdireven omda het prmwesi van dien bloede ijn It © ko tmwm heeft geen ooveirziaeEiftijikeir vijaitl dlan eion hertog van Orleans Pnns Phiilippei vioeg d mon 11 k ongeJoorvig C IJ d irki waaischijnlfiik dm li üvea lnjf Uonk het bitler Wie zou f eloovettï dat de hchtonnige maar ojgefl tchiijnlijk zoo goedhartige hertotr leüiandi eeaug kwaad ifi a toewenschen NiMnandi die hem niett van hep nabij kent Hl dieaot een niflsker evem goed als de konifïgin dat van Hare Maiesteit vefrhlergt tlöcihis diefuede n het zJine de laagste hartatochtem AaTie eno inen zpUs dIat gil gelijk haini waaTom zou hij haat haten Die haat as met tegen Maine An toBBette maar teeen die koningin van Fralnï nïk die moeder van diee klei nen DauipWjn gendht O gij weet met wat er schuilt m bet biniwöste van iiHjii mdi door welk een brandimiUen üorat hij vonteerd wonlt zeil over dit iiini t regeeien taur ai veitHweea die kosung ue JaupitUin en daena ooone zouden Wij V I leven r ep de inoniMk luiHter Ik wil u eeoi gehenu toev rtrouiwen dai u b r aail dioen ver staiaii hoe giMKrt het gevaar is dat van alle uiden dreigt hr ia eeai veirbor gext politiek geoooteohiap waarvan de 1 oofuAetel in Ijigelumdj gevestigd 13 Men d roomt ar daarginctei van veer faJais ün antlere grocMe Franac e ïiu vcaiBtedeji tt bemaobtigeo Dat zou e l teT nioeili k aijn aotolasig dleilg Ka liOoggepliaatst verpadier in het lama ïfli had en daarom t ieft men den l GTtog van Oirleaaiö ia stilte laueo aaA b edieo heau op den troon te helpen in geval hi€ir eeiQe omwenteüng plaata lio Keiii werden in rml voor dien dl HïiL sjeohtö enkele voorwaaTd e n ge irlldj afstan te doen van Calais lar ypitlle Tmilon Havre ea Brest In plaa nu van de alseaaoïen ala mis dadi eTB te verdagen nam hij hun allbod aan trad hij bot hei genoot i api toe en werkt ediert db xda tea m de hand il e n de koomgin 1 eelt ïajn öpel doc en eai hem dat durven velrwijten dfflH vei e tft hij ItOflT met I at zou alfmtsehik jn al9 g j u met vergist Eeti prme van Fraokrijk laudBveffródjËr elooti gi waarliik dat ik aoo leis lau bebbm verauLuid vroeg zii hn hieeft liet met geholppn l H tieeft allea nog erger gemaakt hrger Oat i 4 haast ondienkbaar M at kan eir etmatiger weeea dan kt n onnpeldei Loisoii verstlaigen Oordeel t ledi ts Ik zodit imju ko inkilij etn neef m zojne vrerkplAats Cp want Lor iewi XVI smeecU en i monert voort terwijl Franfcri nog lechta lUret inspannng van alle krach tfn te redden ou aijn tuerfmiu do andieirs zoo ïjachtinoediigo vrouw nw t eindielooze bitterheid Zal ik dan ooflt e ns een mirtje vrij anjji wds ïiin Mitwoord toen hem zeide dat ih kw sn voor ntet inmdÊir dian hoog verraadi Maar andiBitkö zatir wenacÉi daar ni tot den volgeöden nwxi pn ic vrachten als hij weer aatï ziinje o ing teken zon gaae hield ik niet op niet smeeken tot hu znch gewonnen paf en in het eerste oo enblik ae hi als vemletgd zottk hi op een i oe neer het vïiorhoofd heictekt mot ngstzweet Daarna veiwKhft hu mn letm alleen te laten hij moeatnaden ken seiide Wj Ik geihoomxrniide niet BTKlers denik id of wii Mideii ver Tiieineti dht rte hertiOfi vfln Orleans voor germmen tifd wegens geaondheidsTe denpsï haar ItaliP of elders ïftn Wordt vervolgd i Oiu koning te worden liier lubt gij oeai bned die bewijat dat ik nie overdiriii t Uj werd niij overhaor dGgd loor den f eoretaris vaioidleaber tog die hem vond en meende zulk een documetit aan een dielr gebrouwen der kroon te nioeten geven Hij is van d n premdent van het geaioot ohap iïell Broeder PatpiefuB verbleekte onder het l en van het schnjven dat hem grcn tw ijfeJ overbet He voorzitter spoorde zijq Broeideir van Orleene aan tpn rnaddelen onbeproefd te latfii eene revolutie tot stanrf te hrOa gen Ui kon d aartae zelfs over een aanaienhike 30111 heaotiikken en hem zpir wachtte een gasitlvrije ontvangst aan gene a di van het Kanaal tot he einde der troebelen Wildie h echter m Frankrnk bliiven ti dieins de uirera van het g vaar dan aou f it de genteonschappeh ioaok slechts e Afaar Ziflne Maieisteat raOet ornnT delink In Jfcemiis worden gest d van deae bladïBitd€in nep de inonnik int Uffi ra ofiiw de Lambelle boog het bo A Een traoa ontsnapte aan have oog 1 I dl Wl