Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1928

op een opmerking van de heer S C J vanTol Rerewwijk dat de oppervlafcte niet 800 doch 1000 Hectaren bedraagt Oetwijl voorts bü een eventueele volgende overgtroomiiv van den polder Vettenbroek deatol dien pokier renteloos door Rijnlandvoojseschoten gelden ten bedrage van ƒ 142 000 als verloren moeten worden her sdiouwd Van prof Mr Diepenhorst was bericht ii komen dat hü hoewel sympathiseerend met het doel der commissie daarin ipegens drukke bezigheden geen zitting kon nemen terwyl er eveneens van Mr van Baren BuTgemeeBter van Ytelft een bedanken alis lid der commissie was ontvangen Beeloten weni tenslotte om een eerecommissie en een werfc commissie te vor nten De weikL commissie zal binnedcort te Goitda vergaderen ter Ofistelling van n adre s hetwelk nog vóór de najaaravengadepng aan de Prov Staten van Zuid Holland zal worden toegiazonden e n in afschrift aan de betrokken Minastiers In de eere commififlie namen zitting de heeren Jac Biemond Pan Bledsw jk dr Lovink Holl Miü van Landbouw W Boer Bodegraven B C Ruijser C van Muiswinkel weth Zwammerdam K R vai Staal dr A C A Hoffman Vliel nder en C H Brunt laatste vier allen jl ien van Pi ov Staten van Zuid Holland Kampschoër lid van de IVeede Kamer lp W J M Dekker landbouwkundig ingenieur Haarlem Mr H van Haastert R K Ned Boerenen Tuindersbond L J Lucassft buiigeme ster van Reeuwijk en H J Lafeber voorzittet van den polder Sluipwijk te Reeuwük De werk coimmiss ie bestaat uit een nader door den L T B aan te wijzen afgevtuindigde en de heeren A A Heerkens wethoudervan Sociale aai1gel gei heden te Gouda II K Loerakker R K Lartdarbeiifersbond L van Vriïet Chnf telykc LandartcWeijsbond J C Hagen Jr voorzitter van dftn polder Vetteni roek te R euwük e n S C J an Tol Reeuwijk terwijl aan deze commissie alg leden adviseurs behoudens goedkeuring van den Minister van Binnenl Zaken zijn toegevoögid de heeren Jhr Ir van Panihuijs duirecteur Bijk ureau voor deOntwatering Ir A A Neeb Rykalandbouwvonsulent en Ir Moerlands Jtijkstüiinr bouwconisulent Een manifest inzake de staking aan de Plateelbakkerü ZuidHolland De afdeelingen Gouda van den Ned landsche Bond van Fabrieksarbeiders de R K Bond St Willibrordus en den Ned Bond van Christelij ke Fabrieksarbeiders jhebben een manifest tot de burgerij ge tcht waarin zü er 0 wijzen dat naar alle waarschijnlijkheid de staking niet van korten duur zal zijn en dat de strijd tot het bittere eUBe moet worden uitgevochten Aan de burgerü wordt financieel en moreele steun gevraagd Aangflèiouden Door to poüitie is alhier aangehouden tu nstdhtverblijlver A a die in het AlgeoKen PolitiAlad stond geaignaSeerd j t het ondergaan van drie lagen hechteniastraf Deman is naar het H uiö van Bewaring te Rotterdam ovenge4 racht L n goedktwpe trein naai Oost rbeek Hoo Arnhem Ooaterbeek Laag en Nijmegen Zottdiag 9 September loopt er weder een goedkoope trem naar Oosterheek Hoog Arnhem Oosteoibeeik Laag en Nymegen en terug De veakoop dei plaatskaarten hettft plaats V inaf Zaterdag 1 tot en met Zateadaig 8 SeptieainftreT De trein vertrekt van Gouda te 6 43 Voor deae trein kan men zooals gebruikelijk een regienverzekering sluiten Het landbouwfeest te Keeuwük Gisteraivonid werd het tandbouiwfeest te Iteeawijk besloten met een jphdeltvaart in TW Breevoart In tegemsteliing met het vorig jaar was er ditmaal jammer genoeg slechts een igjprihge di Lname In totaal namen slechts een viertal vaantuigeai eraan deel waaronder drie vani de Roedr én ZeüvereAiiging Gouda ni de Vog X die met vetpotjes en groen was versierd een door Boskoopsche jongedameé zeer smaakvol met donkergroen loof en fraaie roode en witte rozen vereïerde vmlfcffiry èn nog een derde wl erry die Joséftjihine Baker werd gödoopt en eveneens een keairigen indruk maatóe deze deelnemers kregen ra ectievelyk den eeraten tweeden en derden prijs zooals de seoretaria der feeatwxmmissie de heer van der Ban op het Chihaeibouw kwam mededeeflen De eerste prijswinnaars kregen nog een eereprys n l een mooi üalveren scheepae door den voonziitteir der Roei en Zeilvereeniging den heer Vakkendei de Greeve hiervoor beschikhaatgesteld Overal in t dorp branden kleui ige lampions of giaven vartpotjea een feestelijkaspect In de venschillende café g werd natuurlijk bnaaf igedanst en ook vie verscfcMlenije vermakelijkheden van de speelteujnen werden niet onbenut gelaten Op het CIui ebouw der Roei en Zeüv eendging zotffijdle het eneemble Veratoejp Gründer voor vtroolijke moiiiek er heersciite een gezellige stemming vftej pe vroegnaar den zin der danalustigen was het weer afgeloopen Een relletje in de Pr Hendrikatraat In de Prins Hendrikstraöt had Woeïisdagavond wn lOMi groote volkséploop ƒ plaats vW ercoel Ifi aldaftr bewoond JtooT familie ten H en een k stgan ger Tuöacihen de editgonootjen was e©n twist ontstaan waarbg ook kostganger betrokken was iDe fairolie Ten H was eenigBzina in esn RnaMcieele de tressie geraakt Deae moeUijkhedm was de familie te jboven gekomen n et de hulp v n den bij jhaar inwonende kostganger den heer Van Vier P die den inboedel ocht had Woena dagavoDd nu werd dem heer Ten H de toe STADSNIEUW Ihans bij Lloj ds en wordt gelu d als 1 bericht van een scihipbreuk binnenkomt De Lutine was een fregat van tm met 32 stuk ken geachut Pe ge iaigvoetrder was kapiteon Skidner Den Sen October 1799 verliet zij Yarmouth iret gouden en zilvereo slaven a ni boord benevens een groote hoeveel heid gemuent geW vOor de aetifling van Je Britöche troepen dae loen met de HoUand eirs tegen die Kranschen vochten Het srtiip verging met nian e mui ledurende de eerste weken na len ondergang werd het dioar Ho landsdie Waaohers herhaal liÖt doorlooht en gepJuiKÏeirdi Het was loen vrij geaiiBkkehjk bet wrak te bereiken Het bergiiigswerii is evenwel in den loop van den tijd voortdn endi moeilijKeir geworden tengevolge van het i and d t zich oni het wrak vastzet Meer dan een radlUoen ton aaraJ wjii Inalar schattint bij de verse llendte oer gingspogingen rgedis verwijderd geworden Geheime tabakskerveru ontdekt De voorraden in l eiilBg genomen Door Rijksconmiiewen is te Amsiol veeti in dten Middelpold ei in een ft e renliuis aaii den Wollect van Borse lenwe r een g eime fnbakakerverij en aigarenmakerij ontdekt 1 9 voorradep tabak en sigaren werden dooir de ocmiinieTen in beslag genoiren en gelransïy r e€Jtri naair hei kantoor van den Ontvanger der Rijksbelastingen en Accajnaen te Amsileiie n alwaar proces verbaal werd upgrtwaakt tegen ïen ovPrtrederd wet Tragiach ongeval r istereni iiiddag Hi evew 1 u hee t te t ir M ingen een drowig ongeJuk plaats gehadHe hee K reed ïnet jn auto vergezeld door tójn eehige noote naar hotal Ricbe waar mefvr K uitstapte en voor den auto Weef s an Te man wilde dten auto die d wars over den weg stonj r in zetten hij 7 ettc den motor aan maar wist niet dat de auio op die versnelling stond Pe wagen scbioot dftarop plotselins vdoniKt mevr K kwam onder don Taï5 i tereohf en werdi emstóg gewond Zij werd naar het R K ziekeiiliiiis vervoei waar zij spoedie n aaïïkom t is overleden Twee meisjes te Smilde verdronken Een hond redt het derde In een zandkui nabij de kalkzandI steenfabriek te Smilde zijn twee mcis pjes van ll fen 13 jaar verdronken bij tiQt piootje i 3aden Vermoedelijk zitn tie beide zusje ® Bennen gehiceten door w erking van hef zamd in een dieper gedeelte geraaikt en om het leven gekomen He hond van eten herder d e in de buüfft was heöft een derHe Tiiietoje getrödi Een Crematorium te Awolle Naar wij xifernemen bestaan er teZwolle plannen voor opriöbüng vdJi een creimatoriumi l e Arbeid er9vei eeniging voorLijk eirbranding heetl bu hei gemeentebjeetuur het veiraoül ingediend om op het onlangs aangekochte landgoex Kranen burg aandeai Meippelerfreg een stuk grond aante wijzen waarop een creimaloriuin n ct unientuïn zou kunnen worJen t psticht Lïng gedurende asos jaör 45 ambteha refli hebben gewerkt en een nieuw tairief rbeid van jare i zou moebren ge l e minister kap beswaarlijk lenuen vinden obu vooifatellen te doen tot het liilkeeiren van een biiaooder subsidie aan lichamen dSe in he zelfdie geval verkeeren als gemelde wat rsdi pi en te minder ndw iiigevolg © de bepaIn fèn der Pensioenwet 1922 de lichaitnen op ée fie be4ret ende anit beoaren een gedeelte der inkoopaoin kunnen verhalen Geslaasdi gespreklun Van Kootwijk naar Indie Ook Zus Braun s stem droUR tot Wel tevreden door jiöteniitiüUag tiwsctieu vier i aevt i uur lieefl de ee t der öpeciale Auc GOUDA 31 Aug 1928 Het Koningilnefeeet De regen moge gister bü stroomen zijn 1 neergedaald vandaag Moninginnedag was het een traitende xopiedagv die asn de feestel kheden door de Commisrie voor Openbare Peesteir teY viering van den verjaardag onzer Koningin j tqrganlsöerd allen luister iieeft bijgezet om ze schitterend te doen slac n Klokke acht uur heeft onze gewaardeer de klokkeniat op zijn hoogen troon gezeten de volksliederen in blijde klanken over de stad doen daveren In het iUe morgenuur klonken de nationale zangen uit de metalen monden als een juichtoon dat der Koninginne verjaardag was aangebroken De Comnüs ie voor Openbare Feesten had op dat vroegere morgenuur haar taak mede aanvaard om dezen dag feestelijk in te leiden Het muziekkorps St Caecüia verscheen op de Markt en onmiddelltik daarna trok het met eenige Cutnmissieleden aan het hoofd vroolijke marschen spelend door de stad Het muziekkorps De Baz n dat ook een rondgang makeii zou bleek verhinderd te z jn aan deze muzikalereveille deel te nemen iHet glanspunt van de feeatvieriAg was de gecostuftieerde optocht voorstellende de Sprookjes van Moeder de Gans uitgebeeld door fraaie kleurrijke groepen De commissie had uit deze sprookjes de Handelende personen bijeengebracht en deze tot groepen verzameld die elk als geheel een der bekende sprookjes voorstelden De co itumes hiervoor waren naar aanwijzingen der Commissie verzorgd door den Costumier Schippers uit Rotterdam Na passen en meten was eerst gisteren nog een gene rale repetitie gehouden in den tuin der Sociëteit Ons Genoegen teneinde den optocht tot een goed geheel te lormeeren Die generale repetitie welke werd opgeluisterd door een concert van het muziekge elischa 9t Caecilia onder leiding van den directeur den heer Kleeman trok al veler belangstelling Het is dan ook niet te verwonderen dat de optocht op tiaar tocht door de stad hedenmor n en ook in den namiddag een enorme belangstelling had De stoet werd geopend door het muziekgezelschap St Caecilia waarachter een heraut te paard volgde die het vaandel der Commissie voor Openbare Feesten ontplooide Als eerste groep kwam Moeder de Gans een oud moedertje met zilverwitte liaren die aan de kinderen die haar omnngen die alle in leu l bontkleurige paltjcs waren gestoken haar sprookjes vertelt Dan volgde Klein 3 uimpje de houtihakier met ïijn vrouw en z jn zeven zonen waarvan de kleinste Icruimeltjes strooit op den weg om deze zooaLs het verhaal luidt weer te kunnen terugvinden Roodkapje was de derde groep de houthakker met Roodkapje en de wolf en de grootmoeder Dan kwamen de groote groepen van De Gelaarsde Kat niet minder dan 48 deelnemers Asschepoester 49 deelnemere de Schoone Slaapster in het Bosch 56 deelnemers en De Tdbvergodin estaande uit 18 deelne mers stérs bealJSot den toet ta uitzeindingen via den KijKalelefou ezcaaer van i K ljwijk naar den Pasiir raiii biT te Weltevreden plaats gehad I e uiiiaeindlng getechieddfe ui de siuUio der Rijkstele ra lie in Uen Haag Naciai de heer L A 7£iliiiga oudpretwdeo van de Javasche Bank had geeiwoken werd het woord gevoerd toor den mtijoor der inlantorie b d 1 M Linden De volgende spreker wds dr E vëh Raalte die een artueele uiteenzetting gaf van het Ivelk fSg paict dat Nwlieatand nu ler toetceding is voorgelegd Daarna heeft Zus Brauii een en ander verteld over haar zwemsucceösen Vervolgens k v am een belangrijke rede van ét W M Weiiteriiian over de ontwikkeling van Curacao Hij vertelde van hetaieuwo leven dat de petroieum industüe aan fie kolonie heelt gebracht Spr schetste idtvoeirig h beeld van Willem fbad nog t pdsch Oud l oHands ti waar fTfoeiend tot een w reldh ven 0 riece rede kwei goed over Tc ï ftlolte V ord no7 het woord gövoerd door maioor Scharroo t eed © voocritter van het N O C die e i cM erie hield over de stefr der Olympisch © Spelen Pe muzikale afwisseting werd ver ïorgd door den pianist JoliiA en door e n vïinal Haagache diletiaWen 1V en leleiloneerde Indië da het én uur s nachts was on dat de politie den Pasir r amtbir ring sluiten T e klok in de shildio wees zeven uur Insignes voor kraamverzorgsters en bakers Mameu de oonnmaaie in a e l raaniimlp rt 1925 ingesteld door den uti ister van Arbeid Handel en Nij verlieidi is het volgende onder de anoacht gebracht van de Commissarissen ilt r Koïiingin Zooals wellicht bekend is hieeifthei iaiuvanikelijk in de t edioeiling der oomii jssie gelegen alleen een insigne vanwege de comMiisfti © uiit te reiken aan de kraaiiiverziorg iers en bakeïs wier d pioma s geviseerd zijn en die levena aa ige loien ïjjn bij een erkentt plaatsingSDureau Waai het in dta praktük echter niet w i jii eljtjk zal tó n dat aiuiiver ï orgüteïl en bakera in dienst vaufge I iiieeaten aioli aaitóluiterei bij eenplaatsitigsbuireau heeft de ooanwissie ge ireendl dat toch ook aan ho ar het insigne zal kunnen worden uitgeicedkt daar het feit tdai aij gemieenie ambtonaressen aijn een voWoendi i waarborg biedt da bfehjoorlijke controle op haar werk zal woirtJen uitgöoetend De conimiasie ou het op ppi st l len dat aap bovenbedoeld b Bsluit uneer bekendlheid ir eé verleend op üat daaa Hoor bevorderè wordt dai ook door de ktaamVQtzorgsters en baKers in dienst van genveenten hAar dSplOfliia s ter wsewring wordien ingezonden aan dten vttorzJtter der comnnmie Hen hoo dinsp eiotenT van ds Volksgezondheid den heer R N M Flikef te Nijmegen wabma aan haar het insigne kan wonden uitgereikt GEMENGDE BERICHTEN f O de Markt hebb PlË groepen zich gepresenteerd aan den burgemeester die met Mevrouw Gaar a Wt op Jiet lïordes van het Stadhuis den stoet opwachtte De gewichtige personaadjes werden met het vereischte eerl at3i iKyoorgeleid en vonden het natuurlijk at gewichtig en ze hadden er wat een pleiier in o door den burgemeester en Mevfrouw Gaarlandt de hand te worden gedrup Roodkapje bood Mevr öaarlandt een yraaien ruiker Oranjebloemén met lint iri de nationale kleuren Wat een pracht van costuums en wat een mengeling van kleuren de een al fraaier dan de andere Wat kag ue Gelaarsde Kat er alleraardigst uit Menige jongen n meisje kon de verieiijing niet erstaan fleze bijzondere kat aan zyn dikke staaSt te trekken En wat imponeeide ie koning m zijn dochter in de statieka a die door t vee paarden w rd getroü ïï Sn de markies van Carabas met Prinses en de bruidstoet die hen volgde Typisch was ook d sdiamei geldeede Asach poester en de eJelknaao op een koBsen het glazen muiltje droeg dat aan Aisscliepoester toebehoorde De Prins met i ijn gevolg maftEte bepaald indruk in huiT rijk aitgedo chte kleeding Dan waren er nog andere vorstelijke personen met kleurige jachtatoeten die een bijzonder mooi geheel vormden En dan die v aardige medsjes Jie in fjjne witte gewaden aan de laatste groep een bijzonder fijn cachet gi ven Het program veitóeltMe de geheele indeeling van den sti alle verklarende toelichtingen zoodat ieder alles juist volgen kon Langs den weg die de stoet volgde stond i drommen menschen die luide hun bewondering te kenifen gaven over dezenkleurigen levendigen optocht uit het rykder fabelen Jie aan de deelnemers sters een bijzon genoegen heeft verschaft Deblijheid straalde van de gezichten Overal langs den weg was enthousiasme in de beviagde straten Te 10 uiïr vertrok de stoet vanmorgen envóór twaalf uui waa ze in Ons Genoegen weengekeeaxl Hoewel voor mcgelijlte uitvaliers eèn paar auto s achteV den stoetmeereden behoefde er geen gebruik van te worden gemaakt Ook in den middag verliep alles in debeste o nje Buiten dezen actóterenden optocht z n er den ganechen dag kmderstoeten met irfuziek voorop de kad doorgetrokken En ook de reclameoptodht uit de Korte Akkeren bracht leven en vieugde in de srtad In de Korte AkW n is het vai ag en morgen volop fe Bt RADIO NIBUWS Programma voor heden Jllveo sum 7 15 Pianorfecital 8 u Omfoeporkeat en bariton ÏO u Persberichten 10 15 Dansnvuziefe Huizen 6 u Uitzending ui 6 den Bosch 1 RO 7 35 10 20 V P t 0 niYiaieèc en ïingen 1 aventry 6 20 Orkeöt 7 05 Orkest 7 50 Orkest 8 20 Trio en ia 10 flrkesl 11 20 Pansmnz De schat v tn df Lutine Twee Nederlandsche bergingsfirma s zullen tracht efi de lading ann de opparvlakte te brengen L oya s soheepBverae rf eringJiiij tu 1 ouden iieeii plaanen in overweging t fcuomoii oiii de gouden eo zilverensjlavou w ike ztoh aan boord van de Lütinei uaMr f e oppervlakte te breng n V i e Lutine verging in ITro bij de Nüiii rlandHdie kust ti dschen fe eilanden ieifsclieUing en Sdaeniionnikoog life schatten vau het gevonkt chip henbem geslachten van avonturier i au ge rokken en den naaw Lutine j K niiaöTd gemaakt JJoytÏM fieeit ttian een contract gefloten met twee T eiferlandtedie her pngslirnm a volgens hetwöllt zij te I ogften 0 hei werk betalen maarr een deel van de aan ae opper lakte 10 breaigen schatten zal krljgeu Qoyd s had de Lutine vcioekerd pfli het bedrag na dd sctripbTeuk uitbelaülci Aaarna zij van de NedterWnd sche Regeering een aandeel kri het wraU ► De aaitie van die nog onder de 7ee wÉ6Lven ndxai v nordt bp axiées half fliflioen pond geediat H is even Ve mogelijk del ojandiesliene dtuikei s reeds veel meor Ie voorfl iijn hebben gebracht dan iemand vemnoëdt In 1912 heeft dfe Engelsjche kapijem lardiner op het wrak gewerkt en er eenige merkwaardige oudie voorwerpen atgehaaB oa een l2 pondior i v iw m j Ongeveer zeve tig iayen geleden I late uit oostelijke riclitineen Licht tot biaWiten de TToUan Mti iMe JyeX van I half bewolki Drow weer lets war het schip te voorschijn deae hangt hieTr eTdng WUS Bijzoiulere leerfutoel voor muziek ila i W van het Koninkrijk der Nederlanden No 315 bevat het uasluit van den Isteo Augustus 1928 tot aanwljzaife overeeftKömstii artlke 170 der bóoger onüel wijuwet van de Maatschappij tot ordering der ToonKinsl te Am evótSu als be roegd om bij dejaculteit dier lettere en wijsöeI geewe a an de Rilksuni Ee riteït te UJrechl een bljTonderen leerstoel te vestigen opdat d cK den daarvoor te bemoemen hoogfeeraar ondef vi worde gegeven in die ttieorie engeschvedeniSNder muziek Bernedigende oplossing gevonden izake de polikliniek voor huidzieWten te Leiden Naar wij vernefciien zal niet tot üjoelij ïe Mttifing van de polikliniek voor huWien g plairiht8meikt i van het Aca deniiiscii ziekenhuis te Leidlen woi den ovorgé an h ervam was ernstig spraVe Prof dh 1 11 Zaajfer beeft ich bere d Vtrklaardl de leiding van d polikliniek op zich te neimien terwijl dr P Timmer ds ïrtjn qesistent aal optrs en RADiq TELlteRAFÏSCH WEERBERICHT Verwflcbting Meest ïï akke wind i Hn Mi T ifht tot BINNENLAND KoninUyke gift Uoor U M de Koningin is aan d comniiMle vao sakneawerkfag bij ijul verleencM aan Ijehoeltige Nedenen dcrs in rmilschland eeo belangrijke bijdrage geadwnke ten bohoevé ii lie uilBEofling van iwakke Nederland8che bindiwen uit Duitaehland Huldiging der Koningin Hoeder Door een groot aanttil vereeni Toan de 70sle verjaardag der Koiiinein Moeder in dien Haag iriet e i bloemeneonio gevierd werd vertoeWe H M niet in d rosidleiitie Eeo grootHCher hutaiging 9tond dan ook op uei programBia voor Januari e k wanneer do KoMngiin Moedler het lelt sal herdonken dat zij voor ÜO jaar Neder andsoho vrouw wCTd Zooals iKeo wet jiecht de Vorstin zeit u 6er aan dit laatete feit dan aan haar 70slen verjaardafe oor de huldiging do zangers en fMverse velreenigingen mu het echter m lanuari wellicht te kpud wewn en daaroin heeft het Haagnch Comité vooi Volksfeesten gemeendj als vërtlndingsdatuin tusa ien beidie feesten den dag van de terugkomst de Koningln Moei er voor dete hulde te moeten kiezen Waarsohijnlijk zal dit eind October gehefcen op een Zateidlagmidda De vele zangverelenifeingen daar ter stede veWeenen haar medewerking en zullen H M loezingeJii nd Te verengingen kynnen me tmti vaandels deelnemen aaji eein défilé PrmB Hendrik in Lllhbnrg jis emiorgen tegen halftwaalf K vam Prills Hendrtk op kasteel Hillenrath aan oiii een hezoef te Ijrengen non ftTBflf Wolft Mettelmioti TegeJijkertijd n dilt kem k werdten op het ka ecl r e de flnemeirs verwacht van de Kon Mi italrei Sport Vereeniging die de tweedie etappe Eindhoven Roennoiid boMndigdle De dealneimers werden ten kaaieele door den Prin en het andere geMilsttap Mitvangee Zij die deze Iweedle éteppe voltiraehten waren feilen bannen dety lïepaald en tijd aan sag o w luit Cool r iKhes6eji en de luit de veldiartillerie Van POaimelen Jane Tegen vielr uur Onder luH hoera vertrok de hoo aast na een hartelijken groet aan de belaniïTstdlendeï Professor Bijlsnia heeft bedankt voorÖatavia en ïijn benoeming te Utrecht I aangenomen Prof Dr H O Bijlsma te Utrecht nehtetroenkTOttgetia benoeutd tot hoog eetaat in Phalmiaecologie aan de HedSsehe 1 loogeechool te Batavii en aan de lUliaunJveraileit te Utrecht heelt thaiycletiinltie betfankt vobr de eerste bonoeoiing en de tweede aatigenomm Een leeratool in de geneesmiddelen Wij vernemen dait plannen tot op richüng van een leerstoel in de üe neestniiddeileea en tot l ouw van een Ilialr latwrartoriuin aan de Rijksuni veisiteW te Oromllhgen in een ver ge vwdlerd tadiiïni van voorbereiding Inkooptummen voor pensioen j p i vragen vau lietMid éet iw tittle KfPiiier Boisset zain m verbunu ii i üè oor 1j€H i en ioenjaad vastgest eltTe inkoopsoaiuneiu voor het pensio i van de Q gUvvOieii bocrettiris pciiniug meeafer van de waterschappen OudtiOfi en Indijk Breudiiit en Biilevei i Hijteïaoop antwoorüde de nijnisier va Fii anciöo om dat de bijdi en zij i b te fcen l op de voet vam het t irjci bedoeld in artikel 135 der Fenaiot iivfè 1922 Bij de berekening der bijdra n t inkoop van dit Uijdi a lïi t fan invloed e grootte van het wiiterschap noch het sataris in dieiwt van hel wat rschap geirolen iBear rijn aUeiTi van belang leeCtiJd penaioeiigron ula t en het aantal r ed voor pengi oen geldige jAéH op het tijdstip van inuoop t encvcnfi he aatntal jareni dat voor potteioen wordt ipijieitocht fTH ssAars Renotön in de oetrcKVjv wftaWan d © dienatlijd wardi ip ektyht behoort nie lot de ïjicloren naar welke de infeoopBom wordt va t hcaleld Betrekening vun dSe inkoop oni vt l2ens het coiiHii ercie lc indivi dueele tarief seBohie ft naar den pt sowiSTonds ae oip het tiidstip van iU koop f inkoopBcan is uitsluüend de waarite van de hwserdiere kosten dio nam het Mgewem Bui erlijk Pen oetiTondB tmU worden opgelegd door de veTgeidJ irï ni pensioen van d diensten oiaïi te waicrschaippen be Het te den minihteir niet moieiUK tot wi iRigin van he tóriel over te umn nl ware het reéde oA at xo j poerf als PMé i l ni 70 000 aanvragen h inltoop vgn ddePettijd vootr de op y luli 1922 m c i9t lijndie nmhienïï n ffljn afgedaan aan welkw afdoe Vanavond is er tal van plaatsen e n fraaie verlichting De proef verlichting gisteravond van Kleiweg en Hoogstraat was verraseend mooi In den namiddag lijn op het Sportterrein voetbalwedsftryden gehouden De uitslagen daarvan waren bü hfet afdrukkennog niet bekend Vanavond worden de fttatelijkhcden voortgezet met Concert op de Markt Marmergroepen en tot slot een grootseh vuurwerk Telegram van gelakwensch aan de Koningin De Commissie voor Openbare Feesten heeft hedenmorgen een telegram van ge lukwensch gezonden aan H M de Koningin Wijdingsavond in de Groote of t Janakefk G steraivona had in de St Janaktak een wijdingaavond plaats van de Ciir Oranjevereniging waarin Ds Is Voorateegh prak over liet otKierwerp Crouw aan Oranje De bijeenkomst weixi gooipf v i met orgelspel van den heer de Man wraarna door dP talsrijke aanwezigen staande het Wiilihelmus werd gezongen Na hot zimgen van I s i vera 17 en 18 tafi Ds Simon Paalra 103 voor en leidde vervolgens den spreker i Hü wees op de beteekenis van den dag van 31 Auguatu i voor ons tgeheeie vt Hpr achtte het een voorrecht dat Dst Voorstc gh vooi zitter van de Goud sche afdetiling en voorzitter van den Bond van Chr Orarvjevcreenigingion in Nederland over dit onderwerp het woord wikie voeren H jj wenschte hem voorts geluk met de onderschewling iiem door Hare Majesteit verleend Hioma betrad Ds Voorsteegh den kansel Ds Voorgteegjh verklaarde er zich over te verheugen dat zoovelen waren o jgekomen tot bijwoning van dezen avond inzont erhoid Vas t verheugend dat de hupgemeesteren zijn vrouw op dezen avoiid tegenwoordig wilden zijn iElvenals een gezin aan deik vooravond van moeder s jaardag toobereidseien maakt en bespreldngen Tioudt zoo heeft h t izin aan den vooi avond var i tien jaanla j va i de LandsvoTstin een wijdinigsavond te liouden In gloedvolle bew ¥ nlingen sch tste de spreker de groote verplichtinigen die Nederland aan het Oranjehuis h ef Koiwng Willem lU heefit eens gezegd dat ranje nooit te veej voor Nederlajid kan d m maar spr wilde dit juist pmkeeren Nedierland kan de Oranje s nooit lankböar geno g KÜn Met niidruk wees de iprsker op w it WiiUem van Oranje en z ijn broedci s voor ona volk hebben gedaan OnlEmé had bpr in Amsterdam een tentoonatellmg bijgewjüomi van allerlei lit rinnonigen n koït baairhaden van de Oranjevorsten Op die tentoonstelling stond ook een geheele fegtafel eil toer men vroeg wat dat had If beduiden iwerd geantwoord dat daarop de kostfcaaJheden sïtonden toebehooi erule aaii prins WllcTO I alles imn ers had deze delo vorst voA de gt eiie zaak ten geUl e gi maakt Toen Wlllcm I door © aibha sar Goramds v erd verliooTd iiad zijn echtgenoot © algchti honderd luiUlen in huk Spr weeg erojv wat de edele juliana van SUnUwng bad moeten offeren op het altaar van Neeirlajids vr jhoid drfe zoone lieten het leven op het slag veld en een werd doOf leen betaalden sluipmoortlenoar om het e ven geèracht oen Hendrik en Lodewijk van Nassau in April in den slag op do Mookerheide waren gesneuveld kteeg Juliana van Stoliber rst in Juli daarvan metledeeling il1 dien tijd had zü in onzekerheid verkeeixl onvtrent hun lot Welk een vrceselijke daigen noeben dat voor haar aijn geweest zij was toch ook moeder Spr wees op de groote daden van Mauriti en Frederik Hendnik en op die vart den grootan koningstadhouder Willem IH die geheel Europa beiwaajide voor ae iirannie van Lodewyk XIV HSj bradit in hermnering hoe op een der veUltochtan van Frodprik HendrDc niet minder dan 42 leden van het Huis van Omnje daaraan deelnamen Spr wijdde uitivoeri g uit over de voorl ëeidige wijze waaroip H M de Koi JnginMoeder haar taak heeft volbmch + en ook H M de Koningin deae vervult Na denkzegging werd de bijeenkomst met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus gesloten Naair w vernemen gaven zidi véle aanwealgen op alls lad der Chr OwuTJeivereeni De collecte na afloop gehouden heeft opgebracht ƒ 117 De ReeuwijkBche ep Sluipwiik he Plassen De actie voor droagleggmg Woenstlögimfddag eigaiderde vólg ns de Maasbode te s öravcnihage de onlantrs opgierichte commissie die zich beijvejpt acUe te voeren voor di oog öggïng sipr R uwiJKsche en Sluipwijkaclie Plassen By onistenibems van Mr dH L N Decker die ibuitenslands vertoe t werd dPbüeenkomst ge resitleerd door Mr H van Haastept A Wsat de ter veigatlei Hiig glfioud be wekingen betreft diene dat den er JMBiemond Pizn te Bleiawijk de droogiegginf als noodaafceHjlk beschouwde in voï4 awd nw de uitAireidüiig van cultuurgrond te eiwver de toenemende uiti r6iding der slïsden J geigfcen gieest werden bsachou svingen gehouden door deheeren C vani Mui wiiJwli Zwamn dam en L van Vl iet De Iw Vlieilajider hield een besohouvrins f naar aanleiding van de bavindingen A r hem opgedaan bij zijn onlangja plaats gehad hebbend bezoek aan fle plassen en ile polders tê Reeuwijk De heeien van Staal en Heerkens w houdieiis te Gouda bezagen le drooglenKi als een object voor wenkrerscihaiffüvg Jl r Ir Valt Puïhi4lt directeur van het Rijksbureau voor db Onfcwaternig betoogde dat inde rapporten i houden met de dro weikvwachaöiing rek is i ig geen rekening is e Je ging als jeot voor ook geen v kUeni ilttaa metaitü gang tot ün vïwflgere eigendommen geweigerd Ziin eciWj noote was echter binnen De man heeft daarop een pt ing gedaan ont ook bannen te komen Dit gelukte hem echter niet De gebeale buurt nam het toen voor den man op en na 8 uur b on het hoe langer hoe meeo te gisten Het publiek nam vooral een dreigende houding aan tegen de steeds onaichtbaar blijvende echtgenoote van den heer Ten H Doch ook tegen den kostganger waa men niet vriendelijk gestemd Om ongeveer 10 UUT ia het toen tot een udaMirqrag gekomen Een groote menigite sdKwl namen tot volvoering van een volksgericht en onder ludd gehoon gang men tot den aanval over De bel was al spoedig vendwenen en deuren en ramen bldcen eveneens goede voorwerpen be zijn om de woede op te kielen Een groote zevenklapper wwd door de briaB enbus naar binnen geworpen Draiattsch optreden van de politie werd toen geboden en zoo is na een kcate charrge met eenigi geweld de buurt moeten worden ontruimd Na ongeveer Mi UUT was alles weer i ustig Aangiehoud i door de peSitie In een der volkalogementen i door de polibie aangehouden C H die in het Algemeen Politieblad stond gesignaileerd tot het ondergaan van twee dagen Een jubileum Op Vrfldag 7 tSepft a s hoopt den heer JM Prinsenbeng P C Bothatraat 92 den ag te herdenken waarop hy voor 25 jaar in dienat trad hjj den WelEd beer J L van Lyk N V KaaahandehMü Gouda D üuchHtving voor de Ambacktaavondsdiool 50 nieuwe le$rlingen By de gisterenavond gehbuden inschrijving van nieuwe leerlingen voor den nieuwen cursus der Ambachtsavondachool hebben zich 50 jongelui aangemeld en wel 37 uit Gouda en 13 uit de omliggende gemeenten Een landdag op Reeuwijk Op initiatief van hèt Hoofdbe tniur van de Vmuwengroep van den Vnjheidsbond onganiseerb de aideebng Rotterdam van de vrouwengroep eea landdag te il uwijk op 22 iSeptem afs Heit nu et m de bedoelnig liggen de deelnemieirfi en deelneem jteJ s aan dezen landdag ook te ontvangen op t Clüibgeboiiw van de Roei en Zeilveneeniiging Gouda en hen in de gelegenheid te steUeii een rondvaart op tie Reeuwijkache Plassen te maken Op den landdag zullen het woord voeden de leden van de Prov S tabeh Mevr Mailette de Buy Wenniger Hulsebosch arts te Rotbewlann en de hoeren Dr T Beekenkamp Vlielander en Ten Hoipe en voorts onze stadgenoot Dr W Zuydam De Liefdadigheidswedv lucht ten bate der B C be8trüding en e Nentrale vereeniging Kindervoeding yoor dit concours gehouden op 12 Aug WB iia tngeaehrerven 146 diuiven terwyl voor exKrapnyig 2 faubewil en 4 stoelen waren duiveh Zooals wij reed s liebben icht waren n 106 pryeen beschikbaar Db eerste 30 p ryi winnaB rs waren 1 A Wout 2 Heeikens 3 G G H Sohuttelaar 5 G Sohouten 6 A Eist 7 C J Wabbijn 8 C Verbooi 9 en 10 G Wassenaar 11 A Jansen IE H C Wag mans 13 G J Grandia 14 W a Luynenburg IS v Bekkum 16 D Ktaaienbrink 117 A v 1 Pool 16 A Wiezer 19 H Tom 20 T J Stoppelenbmg 21 L W Veen 22 A v Reeden 23 J de Boom 24 W J Raebveki 25 A Berkottwej kottwej26 T Robk 27 J v d Söptl 28 Joh Boer 29 G Blom 30 Ir iDe twee wiaselp jsen alsmede de extraprijs ïyn l eSiaal d djtor G Vooys De extraiprije voor de tweeVeerstjgietoonde door C Verboom De w lvUicht leveu de eerï batig aaldo op van ƒ 198 oodat aan elk df r Ibovenge noemde vereencigingen ƒ 99 kon worden afigedragen Wedvlucht pofttduiven Zondag Au8 hield de Postduivenvereeniging WHhelmina een wqdvlucht vanuit Pon St Maxeuse 33 1 CM Frankrijk De prijzen werden l ehaatd als volgt H Lakerveld jr 1 T N HooimeiJer 2 J Blank 3 5 6 9 10 E v d Valk 4 14 H F I erveld 7 12 13 16 16 G Brenkman Jr 8 11 Aïnkomgt Ie duif 11 54 22 laatste duif 12 08 20 Kasconcoors Pont St Maxeuse H Lakerrveld Jr 1 T N Hooimeijer 2 J Blan ri 3 If F Lakerveld 4 G Brenkman JÏ H Vet 6 P J Boot 7 J v d Valk 8 G Brenkman Sr 9 C Kutjs 10 A Harreman H W Boon 12 G Hoog elst 13 De mreeniging hield ook een wedvlucht vanuit Roosendaal De prijxen Werden als volgt behaald P J Boot l 8 10 12 17 24 2 26 H F Lakerveld 19 S G Brenkman Jr 3 4 7 13v 14 15 2Q W Blom € 21 H Uikerveld Jr 6 9 IE v d Valk 16 2ri G Brenkman Sr 11 iS 31 C Kuijs 28 W Boon 29 Q JIoogenelst 22 30 D duiven werden geloftt te 8 uur DeIe duif kwam aftn te 8 34 06 de laatste te 8 41 55 Zondagf l i WeW de Po tduivenvereeniging De Blauwe Doffer een conconrx met oude en jonge duiven uit Roosendaal De uitslag ia als volgt G F van Leeuwen 1 5 24 88 58 St de Lange 2 62 C M Holthuüaen fi 6 9 23 41 B StoUt 4 29 57 A Wlezer 7 10 15 18 22 26 42 44 72 78 M de Jong 8 12 26 47 48 687 F J e Biubi 11 14 60 68 71 C Vertoorn 13 19 21 83 J P Hofstede 1 € 27 30 50 77 J DoiA 17 66 67 G Blom 20 34 69 76 H N Koievaar 28 46 64 80 J Hflckera 36 40i 56 58 70 M A Holthnffeen 39 E1 1 J C Prwïht S8 69 J Pnng 36 79 J Sohouten 37 1 Verburg 43 46 49 64 66 82 84 J F ScharleDuui 66 74 a P de Waal 68 A Mootj 81 J de Zeeuw 86 Aankomat eerste duif 8 36 46 uur aankomst faatste duif 8 41 4 7 uur Tevene hield Dib Blmwe Doffer j l Zondag een wedvludit met jonge duiven uit Pont St Maxenoe FnmkrSk Uitslag T Willemse 1 IS 16 21 86 en Ie kasprvia N de Jong 2 10 88 en 2e kaspr J C Pracht S J M de Vries 5 23 27 87 en 4e kaapr G F van Leeuvren 4e en 3e kaspr J llikkers 6 SS 29 en Se kaapr 1 P Hofstede 7 11 22 29 en 6e kaspr H N Korevaar 12 16 26 en 9e kaspr J F Sdiarleman 8 14 en Te kaspr B StoUc 9 34 en Se kaspr A Wiezer 17 19 en 104klixpr A de Hoojj 20 en Ue kaspr L W Veen 24 J de Jong B 28 eh 12e kaspr J de Jong Vi 30 en 13e kiapr V Verboom 31 en 14e kaspr J Dook 36 en 16e kaapr W KuQS 40 en 17 aspr C P de Waal 41 en 18e kaspr p J de Bruin 42 en 19e kaapr M A Hottbuüsen 48 en 20e kaspr P M Baks 44 en 21e kaapr C M Holthuüaen 46 en 22e kaspr St de Lange 46 en 23e kaspr A Jansen 47 en 24e kaspr J Prang 48 en 26e kasprSs Aankomst eerste duif U 60 66 uur aankomst laatste duif 12 10 11 uur Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Aug Cornelia Mari d V H J TJioAorg en C W Wagenoi Kattensinigel 44 29 Aug Johannes z v U van der Post en G J Baderaaker C Huij 8n3kad 10 Arie Cornelia v W Schriek en C J Sparnaay P C Bothstraat 82 90 Aug Mama ThöTMla d v A Verbij en A J M van dar er Karn sloot 106 ONDERTBOmVW 29 Aug W A M van der Neut en M J Dorr 30 Au J Verbaat en M dui HoiuLdker M Peixiük en C S de Marre G Veerm i en P C van Balen OVEBLBDiEN 29 Aug Neeltje Both weduwe P Sanders 73 J Ageada 31 Aug 7 u St Janskerk Orgelconcert 31 Aug 10 u Zaal Kunstmin Soc On Genoegen by goed weer in d n tuin groot Bal Jaaz Band ÜIT DBN MBTREK CAPELLE a d USSEL Een ontploffing Gisterenavond ia in de zoutai doïiu van de imia Kolf en Vis te IijWgslch f yeor een centrifuge uit elkaar geaprongen w8srdoor de 45 jarige arbeider A v K ute Kapelle aan dèn IJssel van 3 meter hoog s gevallen Met een gebroken rechteromferarm en inwendige kneuzingen is hü in het nekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam ter verpleging optgenomen HAASTEECBT Donderdagmiddag omstreeks half viW heeft oj den dlök in Benedem Haastrecht een aanrijding rtusechen en personenauto en een vrachtauto plaats g had De bestuurder der luxe aajto taaöhtte da voor hem rijdende toto te passeerend OP iwt oogenblik dat de bestuurder daarvan naar rechtja uithaalde Op dsit oogenblik sloeg dteaae echter plotseling links aif om naair den molen van den heer Oskam te ryden Daarby werd de luxe auto aangetreden en het voorste gedeelte gehe l ontzet De injtittemden heer en dame uit Ajmsterdam bleven ongedeerd De besrfiadogde wag n werd doorVden heer van Uet alWer w jgesleerpt J Burgerlijke Stand QHBORBN Dina Maria d v A Steehouwer en A E W Wiemken OdüliaTherosia Maria d v C van Dyk en M A van Leeuweii ONDBETOJUWD D den Bestlffl en P C Verdoold lekilekkiÜk In de jfistermiHdag gehouden giemeente raadsvergadering is een voorstel tot het verkenen van pnemievi y pensioen aan de gemeentean itenaren aangenomen Tevens is een belastingverov ning op tooneetvoor stellülgen en andere vermakBl kheden aangenomen Een voorstel om van gemeente wege 10 arbeklerrfwoninigen te ibouwen is aangenomen evenals een rioolbelasting De eronlenin om eervol ositsla te verleenen aan gemeenteHpersoneel op 66 jarigie l rftiJKypcrd vaatgiesteii Aan den waamemenden gemeeivteontvanger werd m gratificatie toegekentl vBn f 300 HOOBDRECHT Oiideugdeliit varkensvleeach Door den Keuringadeinst van vee en vleest te Gouda Is m aamenwerking met de gemeentepolitie by Jen veehouder P K alllier beslag gelégd op een drietal geslachte vaiikens die niet voor de keuring wapen aangegeven Het vleesch at voor eigen gebruik bestemd was was reeds zoover in bederf overgegaan dat het vo r de conwmptie werd afge3 jurd Het vleesöh werd naar het siachjibuis te Gouda ovei rehracW aldaar vernietigd Pro =s werbaal is gemaakt Voor de 2de maal is tegen een winkelier i i deze gemeente proces verbaal opigfemaakt wagens overtreding van de verordenir op de Zondagpliuiting van winkels OUDERKERK i USSEL Maandag j l werd op de algemeene begreafpt ats alhier ter aarde besteld het toff ijk ovei ot van wijlen d heer D Booö Nn levö een z eer populaire peraoorlykheidjflii mun 40 jaren gezagvoerder o de IJsselbooten van de reedery N V v h C G van der Garden In eten stoet merkten wü o a ap een vertegenwoprdiger der peederü aEsook den burgemeester van Leltk rkbrk die als zoon van den over ene hnu mede de laaste eer bewees Aan de raove werd echter niet gei xroken Het bestuur van den poMe Jie NesBo sol Woensdag 5 Se t aji aebouiw dryve n De atganaars der landeryen dienen te zoi gen dat alle slootetn watennegn en vl et nbehoorlyk breed en diep zyn en dat het noutgewas IS gesnoeid SCUOONUOVKM Te aGraveniuigie is geslaagd voor het examen hoofdakto de hear K J Vegtec aHhier STOLWUK Begunstigd door prachtig zomerweer werd Kier Woenadag het Konij nnefeest gevierd uitgeschreven door ie WiWwlininavereeniging Ondanks de korte vooitiercidmg kan het feest als zeer gloed geslaagd beschouiwd worden Het programma begon Oïet ean rondrijden der schoolkmderen op versierde auto s door de gameente begeleid door de muziek Dit vial n4at alleen in de snuek van de kinderen doch ook de grooteren genoten mee de pret van de jeugd Na onderwf verschillende malen getraeteerd te xjjn werd na aankomst op het dorp een aanvang gemaakt met het verdere afwerken van het program Op het terrean van den heer H Verdoold laartoe welwillend afgestaan nad een hardrjjderlj plaats voor landbouwpaarden bereden onder de man De eerste prijs werd hierbij behaald door KI Teeuwei Bergambacht 2e pr P Bcngars aUuer 3e pr P Taeuwen CBergambaoht 4s pr W Boer alhier f Ringrijderü roet paard ondar de man Ie pr J C Scheer 2e pr P Halbng 3e pr W Boer allen alhier Sprietloopen Hiervan zijn de vijf prijzen verdeeld TouwtreWcen Ie pr C Verdoold 2e pr J Scheer 3e pr A Uitteiiwgaardt allen alhier Blaastraippen la pr P v d Heuvel 2e prya L v d Heuvel Mast limmeii Ie girys W Vershiüs 2e pr a V 4 RSjH 2e pr A v é Heuvel Romlgaiig mat fietsen ie pr A v Dam 2e pr W Boer 3e pr C Molenaar 4e pr N v d Hwivel Onder da volksspolen werd door de Turnciub nog een openlucht uitvoering gegeven besloten mat aan paar standen die mooi belicht werdenTot slot had nog een lamipion optocht plaats waarna het feest in de verschillende cafés werd besloten met dansen D gawoonte geti uw werden geen wangtlanken gehoord en hadt de politie e n zeer gemakkelyke taak WADDINXVKEN Afloop verkoopiiig onroerende goederen te Waddiniveen Bij de gasteren door Notaria Mr H C J M Franken te Gouda in het Vereenigingsgebouw aan de Zuidkade te Waddinxveen gehouden valling is kooper geworden van Het schoolgebouw aan de ZuidkadeF 244 met tgea terrein en Het ittoönhuis met poort sdnlurtje erf en tuin aan de Zuidkade F 243 deheer A Boonstoppal te WaMlnxveen voor ƒ 8670 fe Het VereenigingBgebottwaHIU Zuidkade F 76 en 4 Da woning met schuur erf en grond aan de Zuidkade F 72 de heer C Hoogendoom te Waddinxveen voor ƒ 7460 WOEBDïSf Een gift yan ƒ 1000 De stichting Het Algemeene Ziekenhuis ontving van een onbakende de som van ƒ 1000 voor aflosshig van de schuld at O K T SU WJSUaTRUPEM VCKl BAL Indaeling coifpeUtie N V B Beserve 2e jilasse B r Jlyupia II iouda JSxwslsior U i Wjeinoord III tipailai lIl Steeds hoo ger aiUen R aalin D F C UI O i S 11 beiden Dordrectiil e H VV 11 ie den Haag RelMW e 3e klasse A U V S II eo A S O U beide Leier Bodegraven II Alphen il A ü o m H V C n v i o s ii u V V IV l den Haag Reaeirve 8e klasse O Gouda II O N A II G S V II allen Gouda Overmaas II Leanddïs H SIO D H Neptunus II allen Rotteröam en S V V U te Sctiiedam AUÜetusKwedstrydeu Zatei dag 1 üeptejnter worden te Krimpen a di lJss l atbleüeK ffedstfiid en genoudeit uit luit©nd voor leuta lan ae Z H A B en uiet aangeeloien aliüelen bij de K N A U ueze wedstrijden weilke georgaiubfjerd worden oooc U CV hetoben veel beiangscBllii bij de Zuidtüollandache athl M n Er wordeii nO niwiiniers verwerkt terwijl een iraaie beker fc vereenigingsprijs i bescbikbaar gesteld Vi enedsTijdien vangen om 4 uur aan en orden gehouden op bet D V C tewein ïe Leifitm heeft die L V B BJn le éi f opgf roepen om ie Ik uur op het A S O terrein hun vAdigbeid m Ie athleiiek te toonen iet nündex dsn ICO deednemiets Ijebben aan eze roepstem gehoor gegeven Het zal een zwaire sirijdi worden om dien wisseibeker welke thans in het betait is van U V S Boren alles is eobter die aandacht f eomioentreeTil op Enschedé waar de K N A U op l en 2 SeptemlH de Ne derlamJache W mpioen80happon veriverkt Hoowel het onwaarsdiijuliik D nge klinken toA i hel een leil Wal da deelrame dSe van verleden jaiar verre overtreft 3 dBroe en 138 heeren IV3 b a op Tnee Whe nommen in usuUf cll ioouut B wouBlrijueti Luuofigtiwiuau UttaroM uii uülovau ia uoroou ut gaai niet ma om ai uu aaiuieu vau iUi ueoinetiias atersj te vuTmu uu Diuar wtj ntt eu juet iBiiaLva t jiKuitni Ie uoeiaui AaciiuntjK nuamcu v ij aliea etinil nnej A J ütsoU weifea tj Uustwroasii oji ik ui öpeien eeu tweoue pri vtet ts laauumigeu ui Taul daarop uoejueu wii de uaai H Mdilon Brie t C v Noort miduteiru K i€v liorsi eoK Btj a taeareo iteil u j mm ti tijaker de eeoige eifco ut tliMUIH uBCÖe kieuieo l verdcuigen veruer J Prim P Siikj er b Poii A ii P lnrBT W Kiooslia C tUtacs H Kaïuarbeelc H Urxm J tjejmiin Jan Zeegers J Knol K BuK C Uubbela en zooala gezegd meer dan handed anderen meest vooraanstaande athiwen Uoae kanH ioensweKlslnjd n be laren d baae te wordèi wol e sedert jarei geiMHideu jo lie tenreHi inriduuig is puik in Utle lie leiding vnn d wodstriia n batruat in handig van dieu heer Hui2 ingi iW ie het pUUIje der Holtandscho dames en hearoo athtoten een het wcrt wil men vewuinne niet naar Knsthedé te gaan I e wedstrl fcin vangen aan Zaterdag ou 6 uur en Billen Zondag om 1 uur wordieh voortge ïe Iet progranmiB vermeldi en kleine 40 nmninere terwijl zal worden zdrg gedragen dat dé uitalagen spoedig en dkiiddijk bekend zullen worden gemaakt opdat ieder den wed strijd goed zal kunnen voigen LAATSTE BËRICHT i DfCAADLUOZE DIENST De troonbestOging van Achmed Zogoe TIRANA 31 Aug Ue oaiunMBsie vail de wettgevende verBadenng zal Zaïerdag de proctainfltie van Aduued Zogoe lot koiiioj goedkeuren Uaaiop al onmiddellijk de prooiamatie plaat bebben en zul de vergadedijig de eed ven trouw aan den koning aileggen Een vliegtuig aan de kut ran Uslaail gevoiiden OiW 31 Ai Uit Reikjavik wordt gaiield dat aan de kust van Usland een vliegtuig is gefrtMiden Mem useent dat het het vliegtuig is vaa van lUaeel Het verhoor van Hugo Stiiuies voortgezet 1 Ie verhooren van Hugo ötiames Jr werten hedöl te MoBbiUi voortgezet Zij hebben in de eerste plaais betrek long q ds relatieB dlie Hugo Stiniuste Parijs en In Roemenië had Japan en het Kelloggpact be Japails he regoering puUlweerlin de per eefl oSicieuse verklaringover d onderteekenüig van hei Ke loggpadt en de gevoigen voor hel verre oic iten Zij v rklaart dat d uit uoodiglng aan de Regeering te iNaiikiog het pact Bed te onderteekeneneen erkenning de Jure vai die Nanking regeering aan Amerika moet beteeSenem De verkiairing laai er l islotte geen twijfel over bestaan cialwanneer de Nanking regeering tothc Kelloggpiaflt toe ree U de JapaiiiAcIjö tegeering hiervan weliswaar nol vanzal nemen dooh dat dit geen verandering aai brengen in i verhoudlng tuasohen China on Japan Ir F Umbach t BATAVIA 31 Aai Uedleomiddag jvwleed aan tjïihus de IngenieurKrank Lambach chef van den tecUnisdien diiensl der K P M Koninginlieverjaardag in j öld om diroeg vandaag eèn leestelijK aspeot ter geiegente d van de 4b te verjaardag van H M die Konjugui VierdWaem i kundwen hractóen lie ietnaiiorgea de getvieie Konil ijke faiiiilie voor het paleis e aubedx l e leestelijkheden worden voortgezet met kinJerspelen bloemenoorao volkszang en coiwertea Een motorfiets in botsmg met een auto De bestuurder een jeugdig sergeant gedood de duoryder eriiallg gewond üRUMNOEN 31 Aug UisterAvouJAigeveer haU elf had op den ileererVeg ter hbogte van de viilfi bouue vanok een ernstig ongeival plaats n iu een bo iag tuss nen een motorrijwiel en een auto Op den motor izatelo twee onderofficieren van het gamjzoeu te Assen Zij reden 1 de riclMlng Hanm u aiftr hiefcden den UnkeriuuH vain denS weg Uit dte richting Groningen nador le een auto Ue foestudrder W B gaf signalen en besloot oek maar li s te houden en zette die remmen aan De motorrijder aohijni op het laatste iiioment van richting te öjn veranderd mét het ge olg di Wi met voile kracht legen dien auio opreed Het moloriijwiel kwam ten deele op den motorkapv n dpn auto terecht en wardi zwaar beschadigd Met de beide 9eTgeBn a iep het slecht af Eea hunner de 20jailge J Dijk wonejidCNje Wolvega ï end met een ingedeukte Bhcatkas opgenoiiieo Een zijner Ijecnen was hovendScn óp drie plaatsen gebroken Zijn toestan S was twdenmorgen zotkwekkend De du iri jder de evenee s 20jari e P Ruiter ook uit Wolvcga befewemi een hljeobrei en liep aan het hoofö eenige wonden op l e politiedtokter liöt beide iongo mannen near het Acadtündsth Zidlkiilluls te Groningen verioeren De auto is Swaar bewfcadiga Nader wordt ona uit OreninBen ae meld d t de sereeent Jacob Dlik in den loop van den mowen aan de h konen veiurMKfingert is overletiWi