Goudsche Courant, dinsdag 4 september 1928

moeslen dalen bij die n g Sukt ertoP peil De landing verliep prachtig vll 4j ra en toeute bldveii onbeacfaa liga maar bij ge re c aan brandstol wa verder vlieden oairragelljk Ue todit iiuar ile Kust begon De rioodrations gedroogdi vleetich H oii per dag en por ii an werden iiteege v oett £ en daarvan hiebben ilaHseU eti ijramer 14 dj gan gele d Na twee weken inoeizfilBiiii woratelesi met de i 9Wrf eetenij werd idie kuat bereikt Daar begonnen ie op de hoogste puiiteii rook ftignaleo af te steken Hun JtOüiip lag aan d en oeJver van een fjord Kakiin jagers otericten d teedten op en deelden dit n ee aian de leden van cïe llo jbeex peditie Oninid Mljk toog prof tfobbe et fi iin iiiaimen vip on W daeik uit stak dt fjbrd over en vond de vliegers In goeden vel9lanri fer inotorboot werden r e daarna naat Mwnt livans gevoerfl vanwaat liet hejaglijke nieuws rich over de wCTeld verspreidde RUSLAND LaaiewttBJ t Een van de belangrijkste figuren uit de bols ewi8ti iie samenleving is overleden en wel Lasjewitsj directeur van den oostChineefichen spDoaweg Met Lasjewitsj is een van te bolangrüikste fyguren uit ie liolsjewistiache samenJevkig verdwenen iemand wiens werkkracht zoo noode gemist werd dat toen ver leden jaar de oppositie van Trotski uit de connmuniistiflche party gebannen woi d waarbij ook hij zich bleek te hebben aangesloten hem niet het lot van ambteloos burger beschoren werd maar men hem tot directeur van den spoorweg benoemde iLasjewitsj die 1884 te Odessa gebaren was was aj als schooijongen bij geheime revolubioimaiire bewegingen betrokken Her haolujelijk kwam hij in de gevangenis terecht eens is hü eeruunen tijd naar Siberië verf annen geweest Toen de bolsjewistische revoUiÉie uitbrak diende hij als gemeen soldaat m het leger Met qn als zoodanig opgedane kennis van de steniminv welfce onder de soUlaten heersohte beeft h toen goede ïiensten kunnen bcwijxen om den grooten hoop van het leger voor de bolsjewisten te winnen Ijenin heeft hem dan ooik bij herhaling moeilijke opdraehten g lgi en Nadlat het bolsjewistisch regiem ingesteld was heeft Lasjewitsj langen ty d een legericorps uit het Roode leker geoommandeend later kreeg hij het bevel over de troepen in het district Moskou BINNENLAND D negentiende Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht Voor ae negenuentic uatil nedii do i treclijisahe Jaad euns naak poonün geopend en terwijl biimeiu ue eu iatien lang de pi oduoeuueui m Neo rland en in het buuteniaud in een ateeif va wedersüjdaclie waaidieeriiig gevol van bet röflhtatreeusohe coniact ziakeu z4ille doen met de aeer völe inKo pers van verstdulUeiuie nationuliteit wordt bujiten met koort8at tiitigen ijver yearbeid aan den a Mw van net nieuwe gedeelte aoodat men in bet voo jaBr 1930 die besehikking zal hebben over het veirgroote jaarbeuragebDuw in 2ijn geheel waardoor de bewihikbare pxpoaitieruunte venlubtieild 1 aijn lie lüeuwe aeinii peitliiiainente hal aanslutteDid aan het nieuiwe jaarbeurstjeaeelte is reette in gebruik genomen Voor het gaval dieze medodeeiing d n zwartkijkers die vrijweH permanent verkondigd hadden an zulk nog doen djat het met hiet NedefljnriBChe Jaafbeiursilnstitulut bergalwaaris gaat geen geron eire overtuiging vermag bij te htrengen aij hun met klem aanbevolen zich Ie veirgewissen van hetgeen gesonder © overtJuigiDg veirmag bij seioretarisgeaeraaj m den Raad van Beheer der Jaarljourt in de gisteren plaats gehad hebbeod traditooeeele persconfeTentm aan d in grooten gelale opgekomen binnen en buitenian teclie joJmailiaten over zijn troetelkind verteld heeift Eeret in de laKtste drie jaren i ide liij is eigenlijk voor dte iJirechlseti laiarbeurs het normale bestaan aango broken Wat daalrvooir lag waren abnoriiiEtle jaren een instituut in woriiing onder gans abnormale en on evclnw htige üjdBOliiaandigheden waar 1 il men onder invloed van de algemeen verlaiiiiiiienidie malaise maar al te zeer geineigdi wals het oor te leenen aan den twijfel waarmiede datgene beB lio d n beoordeeld werd wat tan de Jaarbeurs als blijvend lOabiiiut Wer normale tl ids en econoini onBiandlighediein te velrwacnteu was liet argulmieot dat in normale tilden en onder normale omstandigheden de Jaiarbtor ie Ulrecirt g =n reuien van bestainfa orti geem bbstaans mogelijkheid mi hebben werd deüi £ g ruiikt om de plannen welke beMgden van d e Jaarbeuis = P maneot instituut te n aken te veroor neelen En nu aldus spr J ken wl drie jaren noriiaai bf aan Maar l bebtaan op m f jeg S veel meer gewicht is te hech ten aan het antwoo rd op de vraag Koe heüljon wij in diie ieiwen e staan En dan wijst de g rT l i tand van het JaarbelurainBhtui niei in d richting van het de ricbUng van een meuw b n ft enkele cijfers den eamomsAein toe ai ri van het lartd beitretfende deStraeldie spr den opbloei van aet laarb ui8inetit ut cijlers dje den ipdrKk beveetigen da e pbloei met pooter sproM dkwi de toeoeintjiig dieir Aie ini ene wel aiin ücie upgtiuiiu fciju deze Inuerlijke groüi is iiiat het gevolg vau eteoi haiutige propaipaiiKia vau eea blo iOgteopem van oe raas a beide aija eaii el en alleen te danken aan d eooiiom ctie wftapde vain h t JatarbeurHin lituut uaii het tlians door bijna 12junge ervoriiig gestaafde feit dai de Jaairbeiirs afgescheiden vian den toe luflid der ajgeuiueene nuarkt deja Imndel vergemakkelijkt Niet alleen h ot ü i beiirnbe tU Uir ziet de ii toestand der Jaarbeurs zoo norina l voor die lui imid tomiiïg van de plannen tot uitbreiding van het Jaarbourar ebouw waarover de voorzitier d © heer V h I eniteiier vam X lissingen in de perd onjerenl e dor lafllstgelioud n voor iHubeurs heeft gesproken ia met groot suooee een baroep op het vertrouwen der aakenwereld gedaan Dit alles mo ge OT op wifücn diat insiede van onaer normale oirwtandiglieden oveiboHiK te worden he Jaarbeursiaiptituut door do mannen van die praktijk noo dig geoordeeld wonit een aleeds vas crc i laot8 UI het hamdelsveriteer tnnceitit en utei steeds wijdier zlich uit lire vkeïide werkingsafeer funciiou lieert Wat d 2e negenlietide beurs thans betref de belangateflUiig hieirvoor mug f roffl heeten Het totaail aantal deel iieme rs bejJiraagt 881 tegen 807 op de ue vele nog sdectua geJeelteUik uitycpahle kiMeu eu het op de aii uc paden verspredd liggenue suoo die die jouroalistem bij üun rondgai van gisteren over de oeurs oatmoetten en het haiiiiergertlop dat h a vaii alle kanten tegeSiKlonk bew sen dat c e meeste eocpobiitiefa nog in eaubp o naJen toestand verkeerden Nietteii in iiebben wij een vrij vollediig beeld ge iregen van hetgeen deae nieuwe JaarbeujA te uen aal geveo Speciale aaai dadii veandöeneti de groep werkluigen en niactiuaierieëli voor de Buiveün lustne en de radio roep Eerstgenoemde die voor de dierde nraal deel neemt is vanwege haar groote y opKonist ondciTgebradU m de semiporiiianeflite haj waaraan bovendiy nog een groot pa villoen gebouwd nioea vord en I e radSo groep is atwk vertegenwootdigd Philipö diemonstre Jrt fjeti drietal nieuwe omtvMigtoe fcelien Kïi luidiapredter en oen sed © nieuwe wJsseiBtrODiiiidainpen Orn de deiinonistrattes te vcfTgeiinaiKkelijken is deze groep iioior hei geheel gebouiw verspreid tien zieer intea eeaanie groep is voorta ci e van de iiieul elen en woninguinchtingen Op de vieftle verdieping compareeren dio groepen textiel eu coflifectiie en die OoBitienrijksche aïdee ling terwijl de voedings en genotinid fiilen op de derde verdiej tig ooderf hebben gevondien Op dte tweede De als altijd weer bezienswaardige iifdeelmg Koloniitffi op de eerste ver d epmg van het gebouw gevestigd staat ditmaal vooira l in het teefeen van nel verkeer In samiefliweiriting met hel Hoofdbestuur der Posteiriien en Iele grafie is de Poat Te egraaf en Telefoondienst in Ned Indiö met een in lending voor den dag geStomen die een zeer duidelijk beeld geeft vaa de ele rafisch © en teletondaicftie radio verhindiitig mei Insuliiwle De itólvoering er van is venaorgd door den techni Mïhen dienst der Riiksteleffraaf leden TTaag Pft ecies te 4 uur hoorden wij in leze ruimte de atetm uit IndSii n l Aneta perftberKihilen uit Bandoeng Van ui m en DinsdiaR U September zullen vanuit deoe deeling eenige autoritei len tussdien 3 en 5 uiur een ktuiagcfipreJt met Ned Indi voeren Behalve epn inzending dei Nederlandsdhe Telegraaf Maateohappii Radio HoUan zijn in deze afdiee in nog taï van belangwekkende t e5 etisiwaiardigheden op on e koiloniiën beftrebking hebbend Ie he wonderen SchoolkweBlie te Leiden In een ztUng van led Staten van ZuidLUoHand werd Maandagnainiddag belhandeld het beroep ingesteld door in ezetenrai van de geme ente Ledden fegen de besliaeing van den raad dier gemeente van 17 October 1927 waarhij aan de vereenigimg voor Ohristelijk on lieirwiJ8 atdiaar die aangevraagde gelden voor aUchting eoner bijzondere school weirden loegestiafln Rapporteur wals het lid van üedep Staten mr Crena de Jongh Proï dr B D Reirdmans trad op nrtrttens degenen dte het beawaar schrift hadden ingodjend Namene het achodbestfunr apra d heer A üouvöe terwijl die heer H riesid als gevoliuAohtigdle van het gemeente be ttuur opïrad i e be isöiflig van Oed Staten volg later D ziektegevftllen aan boord van de Inaiilinde Ken protest uit lndi tegen het ranport der Nederlandsche commlurfe Ue dnxttopeo J M Elsinoiut profeeibor dr C O dfy Langen dx J L W F van Leent dr J J van Loukhuyzeii dr Rei seu en dr ö van Tnchi 6e4d volgens een Aiieta beric uit atttna na ruggespraaih mei veracliei de e andere doktoren ie Batdviu ae volgende vertóiaring on naar aanleiding van het rapjjiorl der professoren Mn Kan en Keöleoians Beijnent die door den Rotterdainsdhen Ll waren uisgenoodigd tot rapixM teeren in zaUc ile ooraak en van de 4edte aan boord van de Insulinde l e geneesheereu te Batavia gevoe len imk pijnlijk getroffep dioor de huns mainö lidhtvaardige wljKe waaiop Uijkioaair dieze cammiseie taiaar oot deel heeft uitgesproten iji een vor n die beleediigeind it voor de oapaciteiten der Indische medici VaBtjesteU iQOge worden dat de oommassie haar oardee beeft gejveld op grond van inforii aitJe dde aj aan b x rd heeït ingewonnen w ïdeir de behandel ide iiiolïai d4 r partenteo aan deaie ziekte lijdendie gohowd ie hebben liet feit dat in Iniiiv de patiënten behandeld wedden üi3or acht verschillende belteiidei genoesheeren die allen aaai roodvonk gedacht hetjben doch deze diagnose ve o p6n heibben na erïtetige overwegingen iedieir onaïhaQ i e ijk van deo ander verder liet lei dat ook de ofliciier van gccowidheid fije medereaaigetr aan boord was do aagiiose roodvaik blijkbaar niet aau Dr vpn Leent heei t er den sdheepsgeneesheer ob e ii erif t te hebben iat het ieit ém 46 aan boc van de Imsuiidndei a HnWeedge kind eren van de ziekte ajm vrtjgelüleven de diagnodts roa vonk een kindenBi te bij uitne mendheódi niet aönnemeüjk niaakio ooh op gewezen dlat gegefven zi n vemioedien hij naet zonder voorafgaande waarschurwii aan den medischen hafvendiienst het schip aan den wal luad mogen laten faeren DE ZWÜLLANÜ Van 4 tot September Het puUij van UuliaiuU landuoun en vereelt itedenn deg opende de mini er vau Eiiinenlandsciie ZaM e i mr Kan te Zwobe otfioieel de groote laiwiboun tentoonstedling georganiseerU door de Cverijselsche t dbouw MakitscAiappii Maandenlang is n de plaatselijui peire en in het gejieele land sRKces volle propaganda voor deze teatouu stelling gevoerd zoodat bij de cptetiipg liet piuikje van llolJanU s Jnu bouw en veeteelt aanwezig zal 7A n l e nieuwste snutjes voor weieiisdiappeliikei landbouw beoefening zx 1len worded gedemonstreerd terw ijl een gedeelte van het 6 H A groote tentoonatellipgsterrefin ingenonnen wordt door een mOdeü boerderij ooHiworpen door het architecten bureau van de O l M te Hengelo onder leiding an deo heer Jans en Henke Van de zijde dier re eering bestaat voor deae expositie groote be angslel mg De nriwiBter van Waierstaat de Overijselaer in hart en nieren mr an de Vegte en den miniater van Staat jhr Van Kamebeek gaven met miiniBler Kan blijk van hun medei en niet deze groote tentoonsteHUig De Konii in en Prins Hendrik die befl h rnih©er is van de ZwoUand ul len morgen de tentoonstelling met een heaoek vereeren He tentoonstel linesooirate heelt als attractie de Djiguitii Koaakken i eöngageerdl die verblut enrie staaltje van rijkunst vertoonen Algemeene vergadjering F N Z De afgemeene vergadering van den Alg Ned Zuivélbond F N Z zal op Dinsdag 11 Septemfber a s middags 2 uur in Mwis Saiöru m te Amsterdam worden gehowtten GEMENGDE BERICHTEN Mej A dient ttians een klacht in Wegens diefstal van ven uniform M0J A te Den Haag tegeto wie zooftls bekend de politie jurooes verbaas heieCli opgeitfaalt wegens bet hulp en onderdak vorleenen aaö twee ontviUidite gevangenen uit de hdiaondera Rtralgewang€ lB te Sdheveningem heeft Ihans op haar beurt aangifte gedaan an diefstal van eeu militatr uui urm uit Iwiar wonii door v d Branue Ook hiervan ih prooetwverbaal cptït inaiBikt J H Gerber te Zelat aamüehoudtat Twee weken iiIa betonarlteider werkzaam De Anfiterdodiisdie InapeetewB van politie Ka inga en Posthuma en de A mBtemdaimBoho Teoheroheur Sibeyii hebben voI eiiAde Tel met de pe meeii te eai rijkspolitie te Zei t gisler iiiiidlilag geiarresfeerd den uitbreker J H fleirbor die mHireelib Patwihen nifel zekeren iroeneveld uit de bijzwodere gevafi ïeDiis lo Schevenmgen wist te oiiitvluchten Oroeneveld nrtildlde ïich gelijk bekenO iMor vrijwiliig weer aan De tlhans aangeffiouiden C erberiiied jïoli reeds twee nvie ten op in Zeist waar hij als betonwerker werk tiad getonde bij dien bouw van het iiieieintelij abailoir Zilveren chalen b kamp Waalsdorp opgegraven Aan hej hoofaibureau van politie te I en Haag bevjBUten zicti twee zilverea bchiailein in don Viorm van schelpen I e e voorwerpen ziju in de ouiigeviug ain het kamip W ualëdorg gevonden en vePimoeiJieiijk door mbrek ers aldaar erst opti De schalen kun ien reeds lang ni dem grond gelden hebben Schilder uit een dakgoot gevallen en terecht griiomen op een voorbijganger liGQteriitoj en uuimtreoKs njahtwaalf ib üij in aanbouw Zijnue wiUjKelpercee len aan den a rtüedajns diiewegin Viauraingea een erifcwig ongeval gehjöurd i e 20 aaige öohiloer P Kijke die m oen dJaKgoot bexig wais meic tiet ver en tvan de dekiktepeilen vied door nog onbekende oorzaak van een hiQogte van ruim zeven iipeier Hij kwam neer optieiü juist passeerenaen B en viel toen op ucaat Met een schede lbreuk werd ae man opgenomen en vervolgens naar het üiekeniuus vervoerd De voorjpijijang B die dte verver op zch kreegliaagde over pijn in den ne ilij I wBim er overigein8 gjoed at De looatand van P Rij ie is aorge ijk zijn gelegd 448e NEDERL STAATSLOTERIJ 4e Klawe Trekking van Dinsdag 4 Sept Hoofdprigzen ƒ 25 000v 15820 ƒ 1000 1495 3977 8613 14096 ƒ 100 6897 137 3 19728 Prijzen van ƒ 65 42 97 132 160 188 196 215 29C 315 34é 377 394 Ml 554 656 727 729 803 SM 813 817 827 906 950 960 990 1107 1109 1247 1254 1301 1331 1932 1375 1S77 1397 1401 1408 1462 1546 1622 1706 1719 1776 1810 1815 1898 1904 iWl 1981 2001 2037 2055 213S 2196 2323 2391 2505 253ti 2 64 2680 2587 2593 2645 2647 2649 2678 2684 2699 2784 SfTOS 27 9 2803 292S 2933 3090 31S1 31 65 3223 3261 3375 3422 3439 3615 3639 3585 3663 3664 366S 3084 3686 3714 3728 3737 3748 3762 3782 3820 3824 3881 3309 3928 399S 4025 4W8 4127 4173 4192 4196 4255 4287 4388 4419 4432 4Ë35 4597 4 24 4640 467 4724 4748 4818 4923 5005 5016 6018 5020 6031 6055 5092 5094 5137 5202 5241 5271 6308 5362 58 4 5404 6406 5416 5616 6617 5619 6640 6676 5744 5756 5806 5825 5870 5930 6982 5984 6026 6030 6032 6048 6076 6105 6106 6113 6137 6176 6196 6270 6483 6508 6547 6569 6646 6651 6675 6747 6803 6893 6894 6Ö74 7000 7024 7060 7081 7088 7247 7304 7316 7375 7403 7518 7551 7624 7640 7642 7680 7693 7759 7832 7837 7889 7916 7930 7948 7980 8007 8009 8118 8142 8158 8173 8228 8274 8298 8366 8382 8405 8414 8481 8528 8586 8680 8750 8797 836 8876 8882 8884 8890 8983 9042 9072 9174 9182 9220 9252 9333 9342 9344 9376 9417 9468 9546 9617 9620 9663 9777 0842 9906 9943 9072 9973 10029 10048 10062 10063 10092 10105 10160 10197 10209 10213 10317 10361 10431 10467 10489 10408 10519 10694 10716 10791 10802 10876 10886 10967 10999 11006 1113S 11164 11191 11806 11321 11336 11367 11384 11391 11499 11664 lli656 11761 11823 11837 llöa4 11934 11967 11077 12023 12030 12046 12063 12079 12098 12137 12285 12287 12336 12348 12366 12873 12446 12459 12471 12481 iaB28 12582 12702 12707 12849 12880 12910 12928 12968 12971 13027 13078 13254 13274 13292 18308 1S319 13368 13372 13433 13519 13662 18576 13618 13719 13817 13370 13Ö31 18053 18981 13©8i2 14000 14121 14137 14188 14264 14269 14809 148 78 14419 14426 14547 14657 14508 14648 14654 14678 14681 14732 14734 14802 14846 14861 14902 14922 14934 14970 15016 1502 lööSe 15096 15099 151162 15353 lfi268 15363 15869 1Ö432 15538 15645 16674 16583 1 712 16721 15773 15794 15852 158Ö6 15885 16147 16175 16184 16287 16276 16290 16301 16307 16361 16384 16438 16494 16561 16695 16727 16762 16766 16841 16849 16890 16013 16970 16981 17054 17117 17338 17476 17483 17571 17615 17662 1T677 17831 17862 17801 17917 17934 17951 17971 17077 17986 17994 18126 18127 18180 18146 18177 18190 18191 18199 18250 18393 18449 18451 18476 18626 1S528 18589 18647 18657 18701 18705 18807 18812 18868 18877 18808 18956 19046 19065 10096 19098 19157 19178 19201 10241 19854 19399 19478 19482 19491 19600 1963 10668 19604 19763 19780 20090 200O1 20114 20124 20258 20299 20434 20503 20663 20612 20624 20756 20853 20937 RADÏO NIEÜWS Programma voor HilvepBum 6 u Quartet h u OmroeporkeBt 10 05 Per iferichtem 1015 Populair progrataWai 11 u DanamuEiek Huisen i u Unmoloon 6 u UlB en l vwi dl Pu rmBreni K R d üaveiütey 7 05 jraiiiirfoon 8 06 Militair Orlceet 10 10 Tooneöl 11 20 Ijansniuaiek SPORT BN WEDSTRIJDEN iVOBTBAk De uitbreiding der üvtdt klMTij gaat dour G S V tot de derde klaaaa toegelaten Oiiaer oot hootdi lea n we in t bpiorlkroRtedi Ihans is de initief bet loten dit jaar de derde klaase uit te breidein toi y chAe per afdeeling Teneinde tot dit aantal te geraiken aullen uie i vorigi elzoen gede radieerde derde klasser niet de numnvers twee der vierdekiasse afdeetlingen paairsgewiijze wedstrij ïten op neutraal terrein speleu ter aanwijzing vfui die nieuwe derde kUsKers Reeds a Zondag worden di vedBtrijden gespeeld Het geval doet i ch nu voor dal G S V die als tweede in de atlgeloo pen competitio elhdigde tegen het gedegradeerde Vlaardingen in het veld zoir moeten komen doch deze club U ontltionden waaraoor li i zonder weds trijdlen te spelen tot derde klasser iel gepromoveerd Er zullen er n a r weinigen zijn die G S V die geftukkige prvxnoiie zullen nuisgunnen ZWEHMGN Nec Zwem bond De uitgever vam het officieel orgaau De Zwemrevne de heer Ih de Haas te Rotterdlaim he t aan het bs stuiur van den Ned Zwenrbond bericht dat het hem door ïinancieele mooiÜ heden onmogelijk is aan zjn verpliöbtingeti inxake de uitgifte van iia Zwesnrevue te voldoen Het oeötuur van dien N Z B tieei daarop Th de Haas in re ht i aangesproken op grond van hel iniertnd Kielt hem gesloten ooadract Het hooldibestmir dat uiteraard doen gang van zaï ten ten Tieerate betreurt zal voorloopi ï de o fidoeile me dedeelingen op ongeregcltle tijdön doen vergichijnffn KUNST Dr W KoyaardH Oe toestand van dr W Roi aarda is lefftgevolge van de volstreati rust die oe patient heeftl genomen op liet oogenblik vrij goed Concert ter ee e van mevrouw Noordewier Keddingius Gisteravond v d iu de KeHv van lien Nedieelandschen Proteëtanden Bond ie Hilversum het eerste oonx ert plaau ter viering van he 40 iaTig jutoilemn vam mevrouw A Noopdetwier ReddJ git De ketfk was geftiöel geviihl Het coïxseiw werd bijgewoond door de Ko n nglnMoeder begeleid door trevrte van Ittersum en ivr van de P m1 jW vvm Weeden en jhr van u Wnck Na het oonöert werden de Bange rea en haar begeleiders voorcjeöt td a n de Koningin Moedier die de kunst tiaars van haar be nule ins i lui jtle MARKTBERICHTEN RotterdamitcUc Veemarkt 4 September Aanvoer 214 paawlen 33 veuleiw 1290 ina ere runderen 70H vette runderen 160 vette kalveren 402 nuchtere kalveren 433 Bcliapen of lammeren v 117 bigsen 8 bokken en g iteii 540 Kraskalfvererr 24 overloopers Vette koeien Ie Itw 50 52 2e kW 45 17 3c low 31 34 O sen Ie kw 5053 2e kw 45 47 3e kw 41 Stieren Ie lew 4a 17 2e kw 40 41 3e low 36 Kalveren Ie k v 80 82V 2e kw 70 76 3e kW 55 60 Melkko iien 210 12B Kaüfkoeien 200 15 Stieren 120 550 Pink 100 160 IraskaWeren 35 80 Vaaraen 100 220 WoPkpaai clen 200 300 ilachtpaaiden 100 175 Veutens yO 120 Fokkalveren 20 36 Biggen 1 2 IS Overloopera 20 34 Slachtkakeren IK 1 öig gen p w 176 225 Handel koeien en ossen gel ijke handel Pnüzen als gisteren Stiewn goede handel namelü k prüshoudenuï Ve e kalveren weinig verannlerde pi Uzeii M ft en kaUkoeien tamelylc Roede iiandel Go prij 9houdend Vaarzen kalii e ihandel prij z n stationair Kokkalveren vI llg ge handel betere prijaen HVffgeii vlu i e handel pnjzen als TOriige w ek Grasltalveren stiUfl haiMte oude prijzen Coöp Tuiniersvereeniging Goude en Omafreken Snijbüonen 14 39 SprotanAji oneB 1 10 Stoklboonen 20 34 Pronkboonen 6 13 Stamiioonen 18 31 Spekboonen 7 16 Postelein 200 450 Spna zie 40l 200 Augurken fyin 27 48 Aujujken m baatewl Ift aZ Auguilken babtenl 11 2Ü Idem igrof fr 13 Itlem bommen JJ 100 KaG Poen 600 800 Kiroten a00 30 Séhlerie 50 240 PeteirseMe 1 130 Pj 100 boB Komkommers I 330 550 i 80 300 Gele Kommenners 1 Bloemkool lOO tóO And ie I liTO OW l lem lie 20 160 Kropsla Ie 200 400 M 2e l OO 860 per lOO abuks Tomaten A 590 Mem B 260 460 Ideni C 250 4 k em OC 50 160 per löO pond Meloen 13 5 per stuk Pemiksn 2 19 pw Bt Eieren 0 700 per 100 atuks FW Augurken 912 135 per mandje Kaasmarkt Bodegraven 4 SeptemibeT Aangevoerd 469 partyen w v 451 m TM1 843 stuks 1 507 044 K G Prijaeïi leJJm r m 56 59 2e kw m r m BI Bwaftndere 3 aonder rjn 50 54 Hfli matig fli STAD NIfi ij4 GOUDA 4 September 1926 Toezegging van beroep Onze Htadg noot de heer J van Kohhuiii cand t d H Dienst onitvinig toazeggtTug van beroep naar de Ned Herv Gemeente te Metslawier Herbetioeind Bij Konirtklyk Besluit is wederom tijdeIjik benoemd tot leerarea aan dfe Rijk i H B te Ter Apél onfite oud stadgenoota IU ej A van Vreanxinf en Een fterenade an Ds Voorsteegh Naar wü vernemen aal de Chr Muaiekveroeitlgiiig de n B zuin i hedenavond half ne en een sereiiaite breien aan Ds la VoorsteenJi om hem huHdfe te bi eingen met zy n ibenoemmg tot rid ler in tie orde van Oranje Nanaaii tkm tweede groep werkeloozen naar Drente Naar wij vernemen beataan er by het eentebcstuuf plannien Maaiwag 10 Septeimier a s een tweede groep werkloozen uit te zeilden naar Drente Wij vernemen zoo juiat fiat de m Drente tewerkgcstteldf vetrfcelu zen uH liouda het werk iiefljibcn neer legd n Kiar Gouda i jn tei uigig ikeeind Landdag e Keeuwijk Naar wjy nader vernemen amtnuit den door bet afdöcUngHbesbuur Rotterklani van 1 1 Vrouwengroep van Ien Vrijiheidiabond op 22 September a 9 te Reeuwijik te houdien laiwUiag zal a lis spreekster opti ed di Miej Dr M J Baale uit Amsterdam met het onderwerp Het lijberale begdnael Ala tweeiÉe omterwerp z l wowien ingiel id het vraatgatuk vinii de al of niet JÜroagmalting der Keeuwijksohe Plassen AIh wooivrvoentern over d it onderwerp zulïen optre len ée heeren Dr T Beekenkamp uut Güuderak Ud van de Provinciale Staten en Dv W Zuydam leetraar aan dt H H B S alhii r Welljoht aal ook het lid der Pi ov staten de heer V tielaflid i het wivord voeren Na afloop tier bljinenlcomM welke gehou ilen zal warden Lli dan turn of de imarl van Hotel Zonwriorg zal er igeleijenheiil bestaan met motorbooten een rondvaaii overdt Reeuwijkschie Plaasen te maken terwyi op het clubgebouw der Roei en Zei ivareeni ling den bezoekersfster igastvryiheid zi wordenverieend In Hotel Zomenzorg zal daarna een koffiemaalttjid wqjrden igiobruiilct De leplnemei a Hters zuRlen te ca half Jrie met autobU saen uit Botterd am te Rieeuvf j k arri veeren en vandaar te c a 7 uur weder vartrekiken DansineiUuut A Th M van Erp Als opvolger van den dan leeraw den heer C Wlllema zal het DaKsinsitvmt de heer en Mevrouw A Th M van Efti uit den Haag medio October alhier danVcursuwren openen in de zaal van Hotel Central Markt ingang Zeugatraat Blijkens het ons gezonden prospectus he tthikt Öe heer van Erk over uitnemende aanbevelingen Het aanleggen van een grindweg ïn de gemeente pijkeriii He Vanwege het Prov Bestuur van ZuiilHoNaikl ia igisteren aanlbesteecl ht t aaifleggen van een gsinUKveg op den Molei Koorden Haaa telHoheindük in de gent lijkern i se Laagste ijiscihrij VQr was A den Oudlen Gouda vbor ƒ 25 925 Ver voor Facultatieve Lijkvertiranding Afd Gouda De afdeelig Gouda van de Ver voor Facultatieve L kverbranding hoi dt morgen Woensdag 5 September een ledenvergadering in de Sociëteit de Réunie des avonds te 8 uur De agenda vermeldt o a beoeming atgevaardlgde voor de algemeene vergadering De jaarvergadering wordt te Gouda gehouden De jaarvergadering zal worden gehouden op Zaterdag 22 September a s dea middagia te 1 uur in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ona Gra oegen Op deze jaarvergadering komt o m aan de orde verkieling van twee hoofdbestuursleden iDe eene vacature ontstaat door de periodieke aftredig van den algemeen secretaris de heer J J Neurdentwrg die herkieabaar is de andere vacature is wegens periodieke aftreding van prof dr D van Embden die zich niet herkiesbaar stelt Voorts komen aan de orde Verslag en staat van de vereeniging verslag van de finantieele commissie voorstellen van het hoofdbestuur en versdiillende voorstellen van de afdeelingen Op Vrydagavond 21 Serptember Voorafgaande aan de algemeene vergadering zal Dr L A Rademaker in de zaa Kunstmin van de Soc Ons Genoegen aan de hand van fihn en lantaamplaatjea een voordracht houden Deze btfeenkomst vangt te S uur aan In de ochtenduren voor de alg vergade in f ü P 22 September stelt het ibesbuur dier afd Gouda zich beschikbaar belangstellenden de l eKienswaardigheden van Gouda te laten zien In Hotel iDe ZaJim wondt gelunxAit en na aifloop van de vatigadering zal er een gemeemchapipeJijkiG maaltiüü flfaU hebben H t AJ C ers Jeugdfeek t Gouda Het beafeuur van de A J C mel t ons het volgende Dank i ófi spontaaie medewerking vanhet gemeentebestuur diat zich bfpeid verklaarde in iiedicr opzicht volle h n onzeVerzoeken te voldoen izyn wij bi staat om ook in Gouda a Zaberdaig en Zonda ee tniigdfeest te beledigen wat naar wij hapeai een der best geonganiseente zal zjjn vatf het hmd y Aan het eu idfeeBt Ben hfemen 1780 A J C t buittel Gouda mtonubtilc die mei extra treiinen zullen airrlveeren tuaI hen 4 en fi uur OnnudileUijk na aankomst worden ziy in tixiepjas gedingeerd na r het Van iBerg en Ij zendoornpark waar met borden aAngegeven wondt tot welke groepen s j Ibehooren en an waar GonKlaohe oixle comrmiJDiaknusen hen dan brengen naar de kwatitietien waar iziji voor zoover het slapen betreft zullen vetiblijvea Nadat m de kwartieiretn iv afgeleigd wat voor Ji t werk van dien Zatentajg met iwimIi is worden de gaston gwdiriigeerd naar i temeinen en wel het terredn aan de Van Itersonlaan en h t terrein aan die Vohs nas straat by i et begin van de JAotterdamache D k Op dezo terreinen zuilen de jongelom eeniigc tlannen ten beste gwvein en worden jeugdliwien en gaMngen Van beide trarreiinen marcheenen de groopan om 5 50 u af Groep 1 manaheert te volgenil route Van Itersonlaan l rg iMairtenssungel Burg Marterksfftraat Fkiwoelensingei GoejaiBvenvelledyk Niieuwe Veerstal Ooathaven dan aansluiten op iroeyj 2 Groop 2 marclieert de volgende route P O Hooftstraat Bosohfweg Vorstmanstraat PriiB Hendrikstraat rurfsmgel Buurtje Veenatal Westhaven hier kwnt grroep 1 er adhtei 1 Hooigo Gouwe Turfmarktbrug Turfinai kt Hoogistraat Markt Wanneer de samengevoagtle troep ong Daarna zal het gemeentebestuur zich met het hootfdbeatuur op hot boides van het taidhum begeven om in oogensehouw te nemen een défilé wat in jilag onde loor de A J C met groot vlagvertoon e mge hon eirden vlaggen wordt uitgevoerd Na het di filé marcheert ite troep via Botermankt Koite Tiendawwg Lange riendowog B elekade naar Oms Genoegen waar Ü blylt tot s avonds 9 uur Afgejuu uiid zyn cmdai men anders de vele A J C ers van buiten niet kan l er gen de groote Schouwburg alle zalen en tAiim Tiij worden lan toetgesproken door ïtg hoofdbestuuixter s Koo Vornnk van Amstenlam en Herman van ünjilc uit Rotterdam terwlijl in ik zialen een aardig klein proigi amma voor de gasten ben beöte zal wonden igegeven Om y lü u precies verbrekilcen de ISOO A JC era in fakik©U ptooht vanaf Ons Genoegen De faikkéloptocht aldus te verstaan dat aile 18 i0 A J C ers van en bramlentde fakkel zruMen zyn voorzaen De fakkeloptocht voi gt de volgende voute Ons Genoegien Boelekade B eekersingel lujweelenslnigièl Buiig Maitensstraat Buiig Martenssiaiigel F W Reitastraait Cronjéstraat Dük Nieuwe Veer ital Oosthaven Hooge Gouiwe Bolwerk Kattensmgel Kleiweglbnuig ReKente seiplanlt5oen I aige Gouwe Turfmaiilct Hoogstraat Marict Het zal dan on geveea 10 um zijn als de e Itoloasalle traep het stadJiuiaipleiniheétt ifelerkt waar zij in carré vomi am het stadhuis woiilt geptaatst Vooj het schavot dus ti ivter het stadhuis wordt Zabewiagot t nd eeiï g root plankioi opgesteldi waarop op klok slag 10 uur under het gie SJiEker van dt flamliauiwen een spreeldcoor n 15Ö nian 2ai voordra n Herdenking Na eze stelliiig machtige voordl acht 7al uw gevieixlfe beiaardier de heer van Zuijilen 3 jeugHlliedei n op het carÜlon ten i este geven Om ien heer van Zuijlen het sein te kunnen jjeven met sipeJen te begiiviienï heeft de beJcende heer Tukkoi ons afgestaan een projectie toestel met schynW eiper waandioor telkenmale liolitsemen op den toren wonden gieridit Het slot wooiid woi dt daarna geöproken door Wethouder K R van Staal Na dit slotwoord geeft de hear Van Zuy en nog een nummer wat door alle uan weahgen aal worden meeigezonigen waarna de A J C ers afmarcheeri n naar hun naohtktwartieren s Zondags vea ti akken tie jon lui met het oog op de kerkdienöten al hee vroeg mt de atad waar zy teigen koffiedrinüoen temgkomen Om 2 uur woixtt er b legid v Jor dp pleegou lers iie do jongens en meiajea de nadht kwartieien bezorigiden en voor i elar ste leiKlen etn groote meeting op het terrein gelegen tuasclwaii de Vossnusstraat en de Rütterdamsche Dijk waar apreken zal meviouw Mr E Ribibius PpJetiier iDe megfcung zal vökIiy woïxlen opgeluistoiid door hetzelfde spreekkoor en hetzeliÊde nummer wat Zateffdaigavond wordt gegeven Van het meeting terrem wordt om 4 uur m verspreide stagorde dat is 4 man op een rq met hetzeJCde groote vTaigvaiitoon van het meetingrtieTiiein afgemaraheend via de Rötterdamflche dtjk Veersbal Oosthaveai Dlulilbele Buiurt Wfilttetraat Mankt Hoogstraat Kleiiwc g Kattensingel Crabethstraat naar ihet station waar de tnennen giereed staanom de löOO A J C ers naar huns te brenjgen Naar wyi vernemen aijn böhalve de kwaï tieren weJke door partkjulieren worden ver strekt ook van gemeenteiWQge gelxwweii o a de voonnaliige Bank van Leenrng ter beschikkanggi teld waarin voo een leel lar deelnemers aan dit jewgdfeeat alaapgelegenheail wordt mgerloht Wedvludit Postduiven Op Zodidag 2 SeptenAwr hnekl die P V Xiev4eufiielde Vriendten een wedvlucht vanuut Lier Afstand 91 K M Be duiven werden gelost om 8 05 De prijzen zün als volgt Ie 37e door L v Duuren 2e Pci 7e 34e door A Steerïwinkel 3e 19e 20e 22e 2ee door Joh Boer 4e 24e 26e doof J Hetfer i 6e Me A7 i wr t w Wdp 8e 8e 86e door J SchUt 9e li5 23e door Be iiEouwer lOei 11e 3ae 3öe door M Mas tftr 12e door Bojöwal ISe 14e 30e 32 door H Massar 17e 21e door J tong neel aöe 2 e 38t loor J Ares 31e loor G Grandio De eerste duif word geconstateend uni 1 46 01 J e laatste om Ifl lfl Oe Tevens hielden wederoin de 3 leti n een onderhng concours nJl A Steftrfwinfcel J Spoel en J Etoer om de eerste aangetoonde tkiif He wederom gewonnen werd door A Steeinwinkel om 9 47 60 Deae 8 leden igeven het voorbeeld aaav alle leden dezer vereenigii g om met te poule maaj het geld wat men veipottl s bcou hebben by elkandt te l iglgen en daarvóór een luxe prys te koopen De Poatduitvenvereenififing De Zwaluw hield j i Zondag eeai wedvliwht uit Lier afÖ7 7 K M De uitslaig ia als vtfl gi A V KIst Ie 5e 10e 24e 36e 39e K v Groningen 2e F G Ussolatyn 3 W Houtman 4 v 27e Sie G Sehuttelaar 6e 12e 38e A v l eeuwen 7e 8e 11e ne 30e 31e 41e 40 M Groemendaat 9o l t G Visser 13e Ohr Goiïka 14e A A Sldbbe 15e 19e 28e 37e J C Eiler t löe D C Brem SOe 23e 32e 36e 40p late en adto er hiif F J a 25e 26e A v d Pool21e A H A v Tok 22e 42e J de Boom 29 © W Janaen 33e Aankomift eerste duif 9 42 55 uur aankomst laatste duif 9 59 28 uut De Vereeniigir De Bonte Duir hield Zondag een ondleriing concours uit Iii r De uitslag is a9s volgits B Rapis l p 9e S Tak 2e 5e 8e P Koemans 3e 7 l3e l7e A Jansen 4e 14e 16e T J Stoppelenburg 6e 10e 19 T Sas lie Ifie P Rapis 12e A Noordhoek 18e Aankomtrt eerste duif 9 49 05 uur laatste duif 10 27 11 uur Gevonden voorwerpen Op eiken werkdaig des voormiddaga tusschen 10 en 12 en des namiddags van 3 6 uur zyn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen Een doublé dameshorloge een doublé armbandje een zeiltje van een auto een rozenkrans en verschütende sleutels Voorts ijn tè bevragen een dameshandschoen M Ouwersloot Goej Verw dijk 7 een paar kousen M Kasbergen P C Bothatraat 75 een zandscbop Kamps Bogen 6 een portemonnaie roet inhoud J van Loon Com Keielstraat 45 een doublé armband B Kalmetier L Wiliemsteeg 9 een lot B Kalmetier L Wiliemsteeg 9 een tabaksdoos A de Vfea x Boeiekade 227 een portemonnaie met inhoud J v d Wal St Anth str 14 een B el heereiJiorloge G Kroon Gr van Bloiastraat 65 een mantel intüur A Laurier L Tiendeweg 55b een hakkefcting H M Vos St Joze hatr 28 een sigarenkoker C Brujjnel Gouwe 23j een gouden ring P J Koerts Krugerlaan 117 ent zilveren jbeursje nwt inhoud A BaUrara Boonig aittqinnt 89 r9en sletatel van een melkbus M van Es Boelekade 7 een hangertje van halsketting N Koeman Lange Xiendewwg 98 een damesarmbandhorloge met pohsriem A Bouwmeester Stolwykersluis 83 een portemonnaie met inhoud A J Verkade R van Cat weg 216 oen heerenhorloge M T Moona Gr Flórisweg 35 een achterlicht met stoplicht van een auto G v d Ldï Com Ketelstraat 15 een pak draadnagels J den Besten Spieringstraat 77 eea reflector van een rywiel Ü W van Roaaum Spoorwegstraat 19 eefl portemonnaie met mhoud J H den Oudsten Zeugestraat 98 een portemonnaie met mhoud H Nederend Boelekade 65 een kinderportemonnaie M van Velzen Crabethstraat 26j een rijwielpomp M Groeneveld P C Bothstraat 101 een kinderbril J van den Heuvel Boelekade 2Sn een pbrteraonnaie met Ini M de Jong 3e Kade 22 een buigtang Visser Plateelfabriek ZuidHoUand een hondenpenning J V d Ham IJ ellaan 177 een zakmes P Visser Peperstraat 74 een damesspeld P de Vrij ZwarteWeg 14 een portemonnaie met mh C Broekhuizen Kamemelksloot 73 een portemonnaie met inh H A Houdijk L Tiendeweg 84 een portemonnaie met inh C Oudtjk Doelestraat 7 een aftedcenboek van een betirtöchipper Vlanuagstraat 41 een damesportemonnaie met inh J v d Weel Kleiwegstraat 13 een vulpen W Paag Jaagpad Haastrecht een portemonnaie B v d Winden Ussellaan 163 een paar kinderschoentjes A Verweij Izerstraat 76 een rozenkrans T de Jong Kattensingel 20 een kindertas ihje met inhoud S v d Duin Naaierstraat lö een ptfrtemonaie met hih J J Engelbrecht Burg Martenssingel 136 een heerenrywiel Van Wijngaarden Kleiweg 77 een portemonnaie Mr Jonker Westhaven 51 een paarlen kinderketting A Staleriberg Chr dé Wetstraat 9 een pakje met kinderschort W Scharloo Dykstraat 6 een gewicht J Stiniasen Raam 143 een alpacca beur G J Nieuwpoort R v Cataweg 226 een Idp G Geakes Kuiperstraat 20 een vulpenhonder hQ C Kaars Wethaven 36 è n R K Kerkboekje G Verweii Gr Flórisweg 74d een hondje van Os van Abeelen Oosthavm 69 een kleedje Ainnie Verbü Gouwe 31 een zilvwen broche N Steuras BleekerasiDgel 16 een kap van een ryiwellamp en portemonnaie A de Koning Wydstraat een geldstuk A Rietkerk Crabethetraat een hefbpomweger Volharding BoJwerk een portemonnaie met inh BL C de Heer Steynfcade 17 een handzaag A Postmus P C Hooftstraat 2 een gMidm broche A Langeraar Ojm Ketelstraat 77 een portemonnaie met inh G Hoes Bogen 14 geldwaardig papier J Huianutn Groenetidaal 56 een rozenkrans in etui P van Weelde Spieringstraat 147 een parf monnBie met inh Slop Borg lIarteiiaHbA eI 3 een da I raeurmbandhorloge A Ottevanger GeftüayKttnA St Mn poztamoimla auit inh J Lafeber Houtmansgrucht 26 en zak mes J Polman Kanaaietraat Ib een portemonnaie C Vergeer Raam 96 een iucheipook B Gompers Bieekerssingel 21 een beursje met rozenkrans P van Zonneveld IJssellaan 52 een kettinkje W van K k Qr van Üloisstraat 26 een kinderjurkje H Sluiter Snoyatraat 77 een kinderniutsje C van Kh n Goudkade 13 een medaile Heil Familie C Vergeer Raam 96 een doos met zakspiej ltjes J Brandwyk Moordrecht Kanoald k 29 een schootof BCteEaach P C de Jong Geuzenstraat 9 een vul penhouder A den Bl jker Spieringstraat 39 2 varkens Krberveki Lange Tiendeweg een hondje J de JUol Doele traat 17 een portemouiaie met inhoud S de Wolf Gouwe 169 een kmdercape A de Groot Prötafcriaplein 62 een befje van een kinderpakje C J Bakker Turfmarkt 66 een damestasehje met iah W dan Her tog Gouwe 167 een heerenrywiel J Verhaaft Pr Hendrikstraat 23 een schooltasch J Smallenburg Burnf Martenasin i gel 54 Omtrent eent e gevonden rtjwielbehuttingplaatjes zyn aan het Bureau van Politie alhier mlichtingen te bekomen Als verloren werd aangegeven een gou den dame horloge met doublé slot en zwar r armbandje een portemonnaie met 7 gïlli den een gouden schakelarmband voorzien van veiiigheidskettmkje een boekje inh 3 bankbiljetten van ƒ 10 een nikkelenmtlaatfluit een bruin leden Iwitetasch inh rusgroene kaarslantaam Ëuimen hootdaete Te a Gravenhaige it geslaagd voor het examen hoofdacts de heer W Hang alhiei Burgerlijke Stand GEBORÜN 29 Aug Nicolaa s Johanne z v H S van der Wouden en C Schouten Gouwe 11 KUa d v A C van d r Lindenen A de Jager F W Reitzatraiata 30 Auiguatus Johannes z v K L Luigthart en G van Hoorn Boschweg 7 Jan a v G van Ijeeu KWi en M C Fredenika Lethmaeistraat 30 Cornells Adnanua z v p J van Hoff en A Prins C Huijgeffidkade 116 Maria Thereasa d v H Daamem en S C Boxjmana Lethmaestiaat 12 l S€ ptemlber Elisabobh d v A F deGruyl en J C Bunschoten HeerenstraJat 75 Clemena Johannes Maria z v G Bh l lrenk en M A G Nnehoff genaamd Wernmg Mankt 9 Septemiber G tus Hendrtaua z iv HJ Kroedars n H W de Jong LangeTiendeweg 64 Johanr i Mangaretha Tbetesia d v A de Jonk en E M P Dvnk Vorstmanstraat 21 September Johanna ElÈaabetih d v L W Lafeber en J P J Laproi Pretorjaplem 3 OVERLHDEN 1 Seiptembei ComehaOoms gfth met C Stoppelanbuiig 67 jj Grnt Bomhof 11 jaar Huihrecht Jan Mets X maand i 2 September petrys Jacobus van WUik 68 jaar Agoida 4 September 7 uur Chfé 4iamMmi e Markt LedenveiPgaderinig poH Miy van Landbouw 6 en 19 Seipt telkens te 8 uur gebouw Daniël Oursua E H lï O onder leidin re p van Dr Montagne en Dr Kvera UIT DEN OMTRËfi HAASTREQBT Onder het vee van de landbouwers J van der Stolk J de Jong Aan te VÜst en C W kool te Haastrecht doet a rfi de besmettelyke veeziekte mond en klauwzeeir voor Een paaar jongens die bl jkibaar het KonLngnnmefeegt reeds in het houcBd iiadden vermaakten zich met het spelen en gooien van brandende lucifers Hun tpel had in zooverre succes dpit zy er in ilaagdleoi effli be iinvan brand te erooT3 alcen daar een der lucifers tegen een vitraige rdijn kwam Spoedige toegeschoten hulp wist erger te voorkomen Zaterdaigmiddaig Iweft in Boven Haaatredht een vry ern ïtige vechtpai tij pkaats gevonden De landbouwer v d B Itreeg bezoek van een veekooper die vroeger bij hem als kneoht gediend had en baweerde geld to vorderen te hebl en Toen laatstgenoemde zioh Oip verzoek niet wilde verwydleren ontstond een worstelim waaraan ook de vrouw van v d B deelnam en aarbij de ongewenschte bezoeker met een wamlelstok klappen ronddeeitde JDoor ingeroepen politiehulp wewi de indringer verwyderd terwyl de wandelstok in beslaigwerd genomen KRIMPEN AAN D £ IJSSEL Tot tydeiljk ondorwyizer a li M lJ L 0 aohool alhier is met ingane van 3 September a a benoemd de ihoer J C Hertog uit Gouda INGEZONDEN Buiten verantwoordelükheid der Redactie i Augustus 1928 Kinder vereeni gin Wilhclmina Geaohte Stad iw oten Ieder heeft op ai Augustus ooIk de kin ktrfeesten we gadegeslagen die geonganiseord zijn door den heer N J Seyn Baanstraat No 13 J e kinderen trokken in optocht den geheelen dag door de stad nu eens toppend dan weer rii nd in Auto s steeds vergezeld van muziek H t publiek was steeds in flinlke getale aanwezfg en toonde zQn beiangstellmig Voor dit landerifeest waarwaoi de organisatie veel tyTri vereiacht welke belangre ooti daaraan w lt i even betalen 4ie kinderen 5 oent per weeik n daarvoor hebben zÜ dan den gansohen Koninginnedag feest en veel pleisiear De BuTlgemeesteir en Mevroiiw Gaarlmdt toonden Mj het vertrek yan den optocht Kipme bekincstetlÉ r waarveo ben hulde werd ebracht Na den fliptoAt wenden de kinderen onttuuüd in de metttaalon HollaiMhÉ op allerlei varanaperingên 1 Ouders van l liIl deFe die nog n t aan dit ktoidarfeeit hebben deelgenomen Icunneii zicJi nu voor volgend jaar laten innoJuijven opdat het 0etal kuwh ren dat nu 160 bedraagt tot duizend zal stygjen U t ai e deelen der atadl zijn e weLkwn De inschrijving i tot Vrijdag a cq gesteld bij den hoer N J Sejo Baanstr l i J C m kiEiSER Waihelminastraat 32 Qova 8 SeQ ten4 er 1926 Van Redactiewege bekort LAATSTE BEKICHTJ IlttAAi LOOZË DlËiVbT Noodweer boven Napek ROMtl 4 Sept Boven Napela heelteen goweiaig oaiwtttT gewofsl dat jopftiard ging metffflisi iMivige re eo lol ia t in d en uvontïvlndorvijDdihieABtxaatvetrKeer groote mooilijkhodon Hetelectriach lielitnot werd geetoiard zoo t d niaa te raWdefnaiürt i dttlatefnis gobiüd was i gj Weer een Uceaanviucbt Twee jfraniKiic vlieger g larl PAKIJü 4 Sept ite kTOiwaiw vliegvr AtMotaiu öu L tsvre u u n ieuliHorgen ie v mr geatart vaoa hun lootLi over dien AtlantlBOtaevi UoeaaulOen auto tegen mm bouoi ger acn MnuArt 4 öt pi beu Krewtec umo wuana ae wutiuöaan van de i ciiftl3 dje lieer Jaju eu inevr Jaibieu tremor ïi ue iieeir L udoü eu üe lieeir W J l eti tiooldaiduiitulH ü ateur get etea wajrea treed m L eieu vaan vau hU K M touü d uulo eu aana uiug Kreey mCt e l btudeibaiter die oO K M reied Do Kremiletr y oog Legen e ii booni op en werd eei ver iiield At evr Jamii a krat Ëea tk nv üntiwriciit ag n de liieeireni weiruea liclit gewond De heer Wtbaut doctor houuria cauita i eft underscheiding voor den udent U KtemeBb ANiiiJlLKiiAAt 4 aept He Seuaat Uer Univerattftit a Auitttwdaui zat up Maaiudag 17 Sept e k t H uur m Ue uula van te Univeimiteiii é opeobüT0 ver aiieriiiig lnoudtti die bdj U ï luituig van leriUr aoadeuideiaaac plaaU V orvdlgeoa zal aam denf heer FetQ nand WiUiut beit dootofaat honoris causa in diei tiaflKteLsw e4 einuchappun worden aan ebod n pn aan den hoer II Rieaiiers ötudeait In d fwuwtelswe teïi ohaippen aan de UmvfllrsiteU van Aiiiiiteir ni z l Ihci getuigsahrift eu m eervfiiiffi fiffap éiX3 wOTden uitger kt hem voor ajn aniv oord op ceai prijsvraag toetjeiiend Daarna zal de pectorale waarctli eid wordieiiover e dxag n aan Prof do Meujere Groote boschbrand onder Kaatshoivel WAAUWUK 4 Scïrtember Hedenmiddag woedde onder de gemeente Kaatsheuvel over een groote oppervlakte eefti groote boschen hcadefcrand Het vuur dret gde een zeer grootïs omvang aan te nemen Hulp i ontboden om het Beurs van Amsterdam WISSELkOGRSBN 3 SqA 4 S Oöieieel Londen 12 1fll4 12 10 Berlijn 59 46 59 4 t arS 9 74 9 14 Brussel HM MM i Siwjtaoriiind 48 M 46 3 4 Weenen 35 17 3 17 Km anhiiig n 6 67i4 66 57 V4 ytftoklholni 66 80 6 77 Oslo 66 BÏ 86 57 j Now York 149V 2 49 Nlet oftkiecl Praag 7 Ï7 7 39 4 MiKtrid 41 47 41 40 Mikuv 13 0614 13 6 j RADIO TELEGRAFISCH WEEKBEKICUT VeM viu i ing Zwaitke tot matijjJ wiintl Me€Bt udt ifluideljike nohiin Udl lot hajr bewolkt Mogpl ik lichl o ht n nevel Vtoo hf ioad em germ e kans op onw € Weiri f veranJ rinfï hl temperatuur Verdeir vooruitei tëi Niet veel veirenderjig ADVERTENTIEN Getrouwd i ji O N JtEKENS en 16 TOOS DE JONG Zij zeggen namens wederEijdsche familie harteliik dank voor de vele blijken van belangstelling bi hun huwelijk ondervonden GOUDA 4 September 1928 Lange Tiendeweg 49 GEVRAAGD een 10 flinke jongen bekend met de siroopwafelbakkerij hoog loon Zich aan te melden Jbij i VAN OER BEEK Naaierstraat 29