Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1928

Schouwburg BisBooop Gouda Van af VRIJDAG 7 SEPTEMBER lllmwrark Ml H t ma Bi lailiti ilaiiBi w St Pilerilufi een meesterwerk van Jeniale regie en Russische filmkunst Regie PUDOWMH De Maasbode schreef Wij moeten Poduwkin beVonderen om ziln grootscheregie Hier wordt alles ondergaan De mensch telt met meer mee is nietig klein en ondergaat zijn noodlot overweldigende climax 1 1 De Nieuwe Rotterdammer Indrukwekkend van regie bewonderingswaardig grootschvan tegenstelling Eenparig oordeel PHENOMENAAL 111 I Allaan to B nu bowen 18 jaar ZATERDAGAVOND gesloten Inplaats hiervan één exlra voorstelling op DINSDAGAVOND van 8 11 uur 1677 80 Methode Dr DELOS PARKER Amerika Lr worden HONDERDEN HAARMIDDELTJES m den handel gdbracht maar BEWIJZEN VAN HFRSTILDEN kunnen niet werden getoond CRINOFLOOR besit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAP ZIEKTEN Beleefd verzoek deze te controleeren CRINOFLOOR bestaat liit 54 soorten middelen voor 21 v soorten haaraekten zooals uitvallen ronde kale plekken ontstaan in korten tUd zonder aweren zwerende plekken haarp jn te vet ot te droog INUCHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK eiken MAANDAG pn DINSDAG van 10 en 6 8 uur DIERGAARDBSINGEL 91 b d WEST KRUISKADE ROTTERDAM C ROMEIN Sr Haarkundig Spee Eenig eigenaar 4 ALLE DRUKWERKEN voor den Hanëal Vareenigincen én voor Particulier gebruik worden tot zeer bilhike prijzen accuraat en vlug door one geleverd A BRINKMAN ZOON Abonneert U op dit blad Sparrow Rijwielefl lubeam Kiflderwagens Velo Naaimacliines i contant en in Hnnr Verkoopdepöt i m MmÉe Mij t ange Tiendeweg 54 GOUDA j MAGERHEID Scboone volle llchauxuvanneD door D Fi STEINER B OOSTERSCHE KBACHTPILliEN voor Damei Wonderere Bustes Ook voor herstellenden en zwakken Bekroond met foudeo medailles en eere lptoma s Iti 6 8 weken tot 30 pond toenaming Gega randeerd onsehadeiyk Ddor Artsen aanbevolen Sti ng reëel Vele dankbetuiffuigen PtQi P dooi van 100 stuU ƒ 3 50 200 itiiki ƒ 5JiO franco thuis onder rembours of na ontvaOKit van poftwlsMl FILIAAL GURSKI Zeeatr 21 Den BuMT liideUivonicyrius fioiii GEVRAAGD wordt om zoo spoedig mogeliik in functie te treden voor het geven van 4 lesuren per week Salaris volgens niksregeling Bezitters van de akte M O genieten de voorkeur Aan den Raad gerichte sollititatie stukken in te zenden aan den Burgemeester vóór 16 September as 20 Door den E A Heer Rechter Commis saris in het faillissement van JOHAN VAN LIT slager te Gouda is bepaald dat de indiening der schuldvorderingen aan den curator moet plaatshebben vóór 2 October 1928 dat de verificatie vergadering zalgehouden worden op Dinsdag 23October a s des voormiddags te 9 uur in het Paleis van Justitie aanden Noordsingel te Rotterdam Wijdstraat 5 te Gouda Mr S H SMIT 20 1669 Curator HO kan i lT Syttiii Bi BiH pijpiii met para mondstuk 7S CKNT L Binnaiidlijk Kleiweg 87 Wjj maken onze KIE DUIZENDEN LEZEIS en leieressen opmerkiaam dat er geen beter publiciteitsmiddel n Gouda en om Bving ia dan de ZATERDAG EDITIE van de GOUDSCHE CDDRIiHT foor het plaatsen van aanTraren en aanbiedincen van DIENSTPERSONEEL en evoieens voor het annonoeeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wii hebben voor dw soort idvertaitlën een speciaal tanel vaalignteld nl van 1 8 gairone resell N OULDKN elke regel meer ƒ O 12H mi s contant aan ons Bureau MAUKT l Tltente termiln voor ZATBR DAOHOBGGN nor Zend vooral vroe in aEBARAHDEERDE OPUBE MINSTENS 60OO EX Is Uw borst beklemd Hligt gi bi de minste inspaanlng Wentelt die laat van U af en v ratcrkt borat en luchtwegen met de krachtdadige AbdusiroOP welke uit geaccakracbtige kruiden U bereid en beroemd la om haar lijmoploBaende ta krachtige werking Ongeëvenaard bi bronchitis kinken aUimhacst en aaadocaia gen der adcmhallagsorgaaca Dvatalvafkil ab bln k nSIISO Mlf pa ifoola flscsas al a aordap THAI IA THEATER Vanaf V R IJ D A Cf als hoofdfilm Een verfilming van het wonderlijk mysterie van SOMERSET MAUGHAM DIE MAGIER vertolkt door ALICE TERRY IVAN PETROVICE en PAUL WEOENER Moderne en zeer spannende kunstfilm in 8 acien De Birekkinft van dexe mysterieua meeBlepondo fiim bedoelt bet oven van een waarscbuwin tejeo hel ebruiken van en bet xlch niet venelten legen de verborgen krachten die men de ZWARTE KUNST noeml Als extra film BK STAD STAAT Ol STBLTSN Doll aoaiadU la 6 Un m t d bakand komUk GLBBN TKYON d koordrol Weuidal KINDBRMATINIE mM ipaalaal pretnaia V tw ekt blaaeak tl CHANG 1670 SS Verstaat het wel I Daar is geen enkel middel verslaat het wel geen enkel middel dat IMnalle gevallen van bloedarmoede en enuwiwakte n liehamelbke en geestelijkeuitputting beter en vlugïrer helpt dan de 11 SANGUINOSE De SAjNGUINOSB is zuiver plantaardig il wordt door d dellkaatste gestellen verdragen Z wekt den eetlust op maakt Uw slaap diep en verkwikkend ichcnkt U nieuwe veerkraoht levenslust werkkracht De SANGUINOSE kost per flacon a 6 fl ƒ 11 1 1 Tweemaal per dajr een eetlepel Te verkrijgen blj Ajpothekers en Drogisten Adverteert in dit Blad WACHT U VOOB NAMAAKVAN D M CoDe Riemeratraat 2 c 4 Den Haa Planten ïjevalleiï door de Genezing van alle hieronder vermeMe nekten nieuwe en oudere Mlfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzuchl Eiwitziekien Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewjmden slixhte spusvertenng verhes van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen toi Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Eheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pfln aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstoppmg Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gï alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmidde len moet ga met aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medici nen bvj firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt X CE EEn G EM TOCH ÜOEDE KOP KOFFIE WILT MEBBEM VRAAGT DAM UWEM WIMKELIER VAnNELLEiS nACIIEET imFFIE SCrPERHfiiF ppiiDSBi r E tr No 16863 672 JMi ang Vrijdag 7 8e it mb p l928 GOVMHË COIRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR OUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEREENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEÜIAR BAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB NIEUWERKERK d U OUDERKERK d U OUDEWATER REEUWUS SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEA ENHUIZEN AUV MrnUrmPRUBi on Oaoda aa i I I laiala LIO alfai mal maar ftM Vaa billtan Oaada m I i raiala Ut aOn nigal maar fom AdraruatMa ta kal lal 212 Dit blad venichqnt dagelijla behalve op Zonden PeestdalteD iad Uiilai ep hB prtla UefdadIgiMida ailTartantKa 4a kalft pifla INORZONDBN HEDEDBKLINGBNi 1 4 ragala Ut dka iwai Mw di nwrpairtaia SO beegar 8flL ü ABOIOnaiENTSPItini m I m i t M l rus r m n em mt iMiiligiblM tm Inmtul lal par mak a eant annd wmt i baxnviat pai taaiw laaililirll tmiaa par paai par kwartaal LU Mt Zraidaciklad t M Gewoso advertontffla m iitgmaaaam sawjadeiltagi t wfenMl tM wtm óm prQa Omote letten ea imnden wonleii berakand tu r phial liiila Adreitentifio kunnen ordes Isffesonden door taaeeh wik owiH m delarea AdvertentlebDraaiu D ome AgenCeB iB MoafeMi daaM Mr 4 Bareaa t btgtkatnÊm teudada nsi ovhhm wiiafcaiir ifl AbamiMBaiitaD WDidaD daffalljka aansanonnaB aan ma Bnreaai MABIT H OODIU M aaaa ajrastiB w leopara da beakhaadal m 4a paathanttwan Oaaa tnraau ita ila ali t giinani m t 4 ski AdnIaMntI lU kft n O ontruiming van liet HijNlnnri geen doodvonnis lUt te fpreken Want de meest opzienbarende veiklanng is by het proces afgelegd door een zoo gezaghebbend en hoogstaand de undige aW prof Barrat uit Lyon dAe oinder eede geibuigde a resul taat van zyn ondewoek lat de hoeveelheid vetiglft m het luihaam van Rumèbe gevon oen zoo zwak waai dat ze onniogefiyk den dood kon hebben veroorzaakt n ontsnajiping wekt met de minate vemvondering daar een poigdng daartoe ge heet Jagt m de li Jn van ddt avonbiurl ke iLven Alleen is men er verbaasd over dat men een detigeltjk personace niet beter be waakt heeift Een Iransdve verpleegster door den Ouitschen gezant te Paiijs gehuldigd Von Hoaoh de Duatsohe geaant te l arys heeft gisteren in het gecsantsohapflftftibouw te ParyiB aan de jb ramacne verpteegdter bu zanne cumonnet het eereteeken van het IXiitsohe Uoode Kiruiu oivenhajiidigid De vei pieeigstiea had ten behoeve van een Duiitaohe zieke tweemaal viijiwuilig haar bboed c r be sohxkiking gesteld voor een transfusie in ty ten van vredfi de cpvieile btvolkmg dioor het apnrigien van gijËraahoudendT werktuigen bedreigen Ihij 9prak ovei de be richten in de internationale pers o er f hodSen of nog te houden groote minoeu vr= s te landl eni ter izee en besloot u t Hl allei dat de vredes atmosfeer erg gedrukt ia omdat overtó nog ide oorlogspsychose heenscht Op sociaal hutnartttair e economisch ge bied zyn d laatste jaren vorderingen ge maakt echteff met op pcflitiek gebied het vGidra van K ogg Ui valES ns MJohwin ck het eertige geweest Mohwmckel emdagdte met den eisoh dat men m de geheele wenöld ile ipreuk zou waar maken due gegtSitt ia op den penhou der d 1 te Havre aan Kellogg gjeschonken IS n 1 81 rvis pacesn para pacem zoo gl derl vrede wWt bereidt n ten vrede Polen en Litauen De Nooische De beï prekiH g n te tiesiiève over de on riuiining van in t Ry nlaiui a ii ien naar heden bekeiKl IS geniaaJct eemt ilieii volgciideii week wonteii vtwrtjg eaot Het IS bekiemi dat liet hoofd der I uitsclie legeer ng ryikskanaeher Heorman Muite 111 plaats van Dr btnaaenxann naar Geneve ts gegaaw en mtót den 1 ranaohen min stei van buitenlWisohe aJoen Biiaml een ont moetiriig heef t gehaJ De bLitie heercn heb ben aiiideihalf uiur niet ellïaai gepiaat en ut de veiöKthiUentle berichten kan woider afgolieid lat MuWei tegenover den f ran scbeti m n stei tke spoeiljige onbrnnming der bezfttie gebieden he eft bepieit Het onvei i veniat en van het West Duatsohi ge bwd loor de troepen iler gealheerden achtte Muller een ei ïh van pohtieke noofbaifce lykheid Om aian ayn beto Hg kljeim by te yetten hennne tle de rijkskan teller ei asr dat Duitschland raet alieen wae toegetre den tot den Volkenibcnd en aich had aange bloten by te Ijocarnj gefloten vewlragen naai bovendien nauiwgejzet de bepahnigei van t verdraig vervultie en stijjt Ie band hieUl aan de fimancieefle verpLiohtingt n t lke uit de DawesreigeUnig voortsuiuten MüUer vond by Briand die evtneens ar govoéien ns dat de Pransah Duitsohe toene demng een belanigrtike factoi de Eu cpee hp pobtiek 1 1 een gwviUig göhoor fn ïp iiansdhe nuniater gaf dan ook te kennen tiat zyn land m begnnaefl bereid was een tegemoetkomende hoodiimg aan te nemen Aan den ai id 6r6n kanrt lliet Bnaml echter uttkiomen diat er nO g allilerliai kiw fcies be stondfm die eemt ibevredn end dienden te woiden gerqgelid voordat verdere abai pen konden worden igedaati met beti kikjng tot de ontruiming D€tze kon volgen ham pas g üQbieden als untkamisit van op een later tij katip te houden be prekuiigen Het eerste contact tier beidie staaïtt lie kn heeft lan ook jeen reohttttreekaohe i eaii taten opgeüeverd do reedti im is vai belarug dat ei Men mag van oondieeQ zajm dat na het besluit van de Fransche mmascpa raad waann gezeg l weni dat de Ryn ond r alk mstanidrijghieilen eerst ontruiinuii zai woiden wanneei een allgemeetnie re elinig voor di sobaileveiigoetlinig en de Söhuldion getroffen 19 alle besprekingen onnoodig ziullen zym l Fransche Minister is echter te veel de z g LocamopolitieJk toegedaan om zich aan de conisequetirta © tlaarvan met te kunnen Minister pi esideni aan het woord onttrekken In verband hiermedle is Biiand than zo zegt men aam het laveeien tn hiy heeft reeds verknagen dat le quaeste niiet in een algemeene door hplomabieke camerawerk ikj $ veikregen regielinig ter sprake zal komen maaa Ji een sanu nspreking tu schen de vyf mogendheden Duritadhlaiuil 1 mgelan Piankryk Belgiie en Italiie Dit zou lus ibeteekeren dat de e vyi ri o gentlheden gMaamenlyk een le£mitievt voim zouden geven aan h t Dawespian dooi vasbstelljng van een aantal annuïteiten In de Volkenlbondsvergadering is giste ren dooi Mimistei Beetaiert het laatott rap port Uiit bracht ovei het Poolseh Litausch gesdhil dat een opsommmnig was van teleur steil 11 ngen over het feit dat le durecte omier landehngen tusHcten Polen n titauen op viywcJ gfien enked punt tot eenag behooi lyk resultaat hebben gelywl zoodat nich op eccinornistJi gebied of op aat van het rens verkeer noch mzake de ower mVomiten no pens non a gres8ie of ar bitragv en concilia tie tot dusver leta is bereikt dat orrage ornnithteUyfee ontspannlin n den toestand tusschen bende lamlen kan breingen lerecht mooht nujustei Beelaerta sprekon van zyn deceptie welk woord door vj len die Ut onver owikkalyke gieiaohiJ va n den beginne af hehben gievoJ t nog veel te awak lal woixlen gieoortteeïd De Pool ZaJeski zeide na voorliSiing var het rapport dat Polen het gesohU met voi r den Raadi hoeft gealeept en dat het zyn handen m onsdhold waiKfct waimeei Ie Raad geïmiteerd begint te raken Wolde irkaras verstond de kunst om ziehzetf en z i zaak volkomen onig enietbaar te maken door iTi een recte die andeilhailf tur duurde oen hastonach overaicht der diiieote onder handelingen te graven dat m d wanne at mosfeeir der izaial eirxieloos voortdreunde en waarnaar a spoedag raemand meer lu fteerde fclthalive raisBcihien de rapporteur Beelaerts en de Pool Zaleski rnleresaanter vond men de nede van der Nooraohen MÜniater Ppeswient M bbwinichel diie over de werkzaamlhedein van ien iBomi zyn teleurstelling uitspnak en waar ni hij scherp geeselde de mditanre tendensen iie omtanks aJle leed var n pas geofndigden oorlog weer hoo gty vieren Ofschoon men m de Eïngeische pers heeft kumien lezen dat Londen van Ie lucht u t met de moderne ooitogsvbegtun g en in en kele uren te vemvoesten zou zyn gaat men rustaig vetvJter met liet bouwen van vemle Imgsweiktuojfen aiismede met het op ftapel iietten van duiiktooten eni het vervaai diigen van gjft e gaisBei dde slechte namelioo te ellende over die mensohheid kunnen bren gen MoHwuncbel hennnerde aan de phusgeer lamp te Hamburig en de gevaren Ae zelfs J Oeuvre pufci ceeit een mterviiew nel Blériot over don toestand van de V ransche luohtvaait A s het itoo gaat zeide leze re binnen vyf jaar de Franache vbegtuiigindustitie van de werektmarkit vepdwenen Dat komt omdat er bij ons vee te vee fa bneken zijn Ai tegen 4 in Duitaohland en 3 in Engolaaid Alleen wanneer thans kiach t r wordt ingagrepen en het aantal con Htructeuirs tot vier of rv jT wordH terua e bracht is onae industfte te redden Mer kan hun b v een jiair geven om het omler ling eens te worden en daiv als geen concentratie verkregen is th opdrachten bepe en tot enkele hunzen naar mate van de bereufcte resultaten Ik zelf ben volkomen bereid d eeuwte te z jn m nny terug te trek ken zoo voegde Blpriiot er by alh J t de t ransche ludhtvaart ten goetle kan komen L en lucni vu r £ muiisierie BUITENLANDSCH NIEUWS FKANKRÜi Het vlie ongetuk te luul De bedreijtde kranscbe vlieg tuiginduBtrw Men houdit aioh in P iys naai de coir van het Hbld meldt no £ ateeds bezig mtt het Verschnitkelyke vkegongeluk lat aan numöter Bokonowuky en viei aiideien het even gekost heeft en drin t aan op een c ndei zoek door volkomen onpai tydige onderzoekeri üe Matin maakt mieltbne van hetgeen door competente personen o p dit igebied verzekerd wordt nj diat men om der mi nister af te halen een oud en afigewerkt toeatei had g Qz oniden doit aoo goed mogelyk was 0 gel p t Het vntë n hiBt eiiAel meL giesohikt meei om vyf personen te vervoe len en bovendien iwaa de last niet behoonlyk vendeelid D verantwoordeliyifchewi van dege nen dje onder deze otnstandiigihc vli gtmg toch h€lbben liaten vertrekken zou dub by een aenKjuze en uette wel aan te too nen zyn Bovenijien moet de bestuunder een einatige fout begaan heibben dioor te willen omkeeren toen hy Ibemierkite dac de motor het begaf Wanneer de motor by het op vliegen met goed trekt zoo leart men altyd aan de begiinnenKle piloten beschryf dan vooral igeen bocht om naar het vliegveld teruig te fceere i hetgeen men instnctmatig wil doen want dan verldeart het toestel juist alle vaart en valt leoht naar bejwden Beter 13 het op een willekeung punt raoht voor uTt een noodlatrwianig te wagen de gevaren daarvan zyn alfbyti nog beter te trotseeren oan de val die aind er s onmolddelylc is Ha nin ervaren bestuupder w st dat ongetwj feld zeer goed maatr was waar9chijnl yk onitlter döh indiruk van de hooige passagiers die hy vervoerde ei rekenende op zyn be hend ig he d wildie hy een noodlandlmig m het rye veld met de kans op breken van het toesitel en verwonding van de inzittenden armyden Maar de motor Idet hem te spoe dig in den steek en hy Iron iljn pkm ni t meer uitvoeren 1 L amn e sraaa wiexen gedouueu Het debat over de Legerwet De Hocialiaten geven hun ou truc tifl op 1 e küjiier heelt giotereoi nadtet de ü ia Ii i€ai Hun aoatruotie hadden op yegeviBn die Kern van üe nieuwe ie erwiet aangenomen door biet ve lDe sproken arttket 12 go adi te keuren dat den diuur van den dsensiti d bepaah en dei vexgoedangen Het bcfp t m hoofidzaak dat de iieneittijdf worctt gebiracJit Op respectie vejijik achl tien twaalf dectien ot vewöen maand d wmt gelang der catog onLe Cmgeveer 23 000 recrutevi auUen acht iriaandien dietnen Voor elke maaoü neer betaalt die i ge©Ping een vergoeding van 400 ranos terwijl ooik eem vfcTgioecËng van 150 francs m vooratn voor elke week herhalnigsoeteningen ENGELAND Nieuwe beschutdigcmgen tegon den geweien Maharajairvan Indoru De gewezen Maiharajah van Indole een der BjitBch Indj 9che vorstendommon doet wea van zsoh apreken Men herinnert znch weiUicht dat hy eït gecomproimttet waa door het conylot tot ontvoering van de bajBilere Mxmdaa Begum te Bombay en den moonl op haar minnaar een r jb Indissch koopman De Britsrfi Itldiscèe raffeering heeft hem daarna gedwongen afstand te doen van jujn troon en de afgezette voret heeft toen B n opzienbarende huwelyk met Nancy MiUer een jonge Amenkaiansche gesloten mot wie hy nu te Parys vertoeft Intussohen heeft lamlannath Raypurka een scboone Hundoescihe te BonAay een actie om £ 13 800 Kfliadevergoetting tegen hom ingeatedd omdat hlj haar en haar doch ter ben jaar lang m een font o geftloten en tevens wreed behandeld zou hebben iüRiie djjii iiLliiig aaui Oeii ouüeraoek ütr iUiaieMiiCö ami ae orde geatelu düc 1 ut u pvoilylii van Bcuanowski 1 t ruiüiu Leölooi ütfii üan i ouiinöftjiiB lil UiLii üeu tvoilgeiiiafln miinistorraafl te houam op l4 tjfcpiöoïber te RanifJouii let eejii oeöluit tor teoken uig W or do Itfigtit tot inetedling van een mimstene vootp die luontvaart ön r tövens üe b oü dmt iJen van vast te stellen D © raad beeloot voorts de vij slachtotler van hot dngevai waarbn BoKaOfOwski eten doodi vwvl hij ordirei de la ua LOii te veffimieldlen Ontsnapping van dr Bougrat De moordenaar y n den inca iieerdei Rumèbe Dr Bou pmt de Uolfjber MAraaille tic tot levenslangen dwanganbeid is vürodr deeld wegens moord op den wusseliooper Kiumebe heeft kans geaien uit het Bagno te ontenapipen Op 14 Maart 1925 had hoj dwi wjfcsellooper hy zich ontvanigen en hem een veidoo vingamiddel getgeven waarop Humèb m de apreekkamer dood bleef Het fcon uitge maakt worden dat de dokter 6607 francs van het sLadhtoffer had verduisterd Hy vei boiig het alöcèittoflfer dat m een kast m het laboratorium werd geplaatst en toen twee maanden later iby den dokter sen huiszoeking Wend gedaan wertl het lijik ont dekt Dr Bougntt vertelde toen dat iUi mèbe zich by hem vemgiifttgd had en dat de diefstal door een ander moeat zyn geschied De fkukter was iemand van zeer vmmoreet gedrag By het proces ging hét vreemd toe Een oplichter die imet dr Bougrat in de geivan gems had gezeten hield vier uur lang e n requisitoir en andere medegevangenen egden ook de zonderlangiabe getuigenissen af die op den jury ieder e n tegengestelde uit werking hadden van die welke de opehbaTe besdhulldiginig bedoelde Bougrat da oltyld blyiven ontkennen en er zyn er velen dae miet in den moord g elooven De jury wae dan ook koo voorzichtig Het ware geluk is tevredenheid en de tevredenheid heeft overal genoeg EEUILLETON Marie Antoinette KoniAgin en martetareB Weimg dat u waar veritlaardt zijne toehoorster men kan dank baarheid ontberen Jai aj aet gij en de monnik de ziaken naar ik nog wil gelooiven te dioftkeir in ik ook oeatf volkomen dat Nedï€ff a ontslag op dit oogenbhk een onvergeoflijlt e out zou zijn Il ear wat kan ik daaraan v r anderen AIle waaiHdhitjnhjik indien Uwe via eBteit slechita haar invtoedi aanwen den wil Het IS we Ik beloof u het te beproeven 1b er nog meer Nog aiedits dit Majesteit Bpoedter Pairiciue weet met zekerheid dat men onder het volk vargadlenngen belegt aarop ter sprake is gein acht m geval van op0tanir te begmnen met de bestomiiim der Bastille Er wor den pM rtretten van Latude verspreid Wie g Latude vroe i de konm gin ve baasd Een ala chtoffer van mevrouw de Pompadour al kan men he 11 nKet recht een geliikzoeker noennen Henri Mayers de Latute kwtttn uit de provincie n ar Fanis in cBe hoop hier spoe tig for tinn te imaken T it gii niet vlug gp noeg ttpar zipi wenwii en M bedacht een neer mm piati oir te lag i Wcvm Torrolgd der prinsen van den hertog de Po iiguai eai anderen venoekerd om Nee ker te doe vallen Ziedaar watbrüe der PatnoniB Uwe Majesteit laat aanee Ken nog tijdig te voorkoniein niaar dan ook Zonder een dag uitstel want de iiminster aal morgen of overmorgen van su n porteieuille woird n ontheven Zijt gij aelrer van wat gnj d ar zegt prevelde die koningin Mij s dnarvan n iets t eikenid Btoeder Palipicius werdi daarvan L u de KouMi t neip Mi gtsjadfeU uil e KOiiiHg aarzelde waarop liertot 1 II pn uitritip Sire desït iiKan nouu Aüuuut nuj iitH sltildwujgMi te verbreKen aUeeii uoor niiij uewaard om Uwo Maijestejt met uoodeloo te kwellen Ik Ih o UI L de ulleirbealB bron lUhctitui gen verKregen die bevobtigen wat ik psüeH eemgen itijdi liad gevreesd dat iiöt de g eBtelijJüKidl is die woelingen on er hei volk doqt ontetdaoi li wU niouxlcre rechten O die eilleaideiiiig riep de ko nm Tin rachzelve m iare oppetwonden heid vergetenrii lEn die koning Afitwoordlde dat hu t © veel ach ling voor bieil lca rakter van 1 lector d Loison koeaterde om niet overtuigd te zaïn döt hai slechfo een s ppelba wm m handen van anderen Hu wei gerdle den ook hean naar die Bastillr te Denden oooaïs de heirto f wilde maar vetrbooid hei daarom niel min 65 Neieai mcvrouiw klonk hiet ivrudvt juvant heilgeen tuij toea iM ms vodr iag i liedtn biiiu voldongen feit liet xi mogtslij dt runip röt in uuargcn loeïbairwt t ii iicl ergsitü ia dal het oeu oin ehike Lrijd ïul wejicsi aan üe eane zi Uc het gaiisoh © volk aan die undteire onzc vorsten met humne vrienden indien ff Tiea nog alleai pal aullen bliivea waan Op het leger valt met te rake üeti i e olfiflieT H mogen Idihiun eed hcnniieirefli do ihelft der manBoh ippi n ai iWHider twijfeü tot den viiand ovt ê an want dêv soldaten zijn aetf zone © uit het voJk Uk Uwsoü s woorden hiebbeoi geti mdhïk opi diesi kioning gepnaiaki vrot g Marie AnioiuetLe anel Zi dedieoi dal nuenkboar mövrouw M die Jiertog broedle Patncau opeens tiet zwB en ople gdie niiet den uitroep öflt hij eem diwaï was die hiet waag Oe dien koning van Kijn germoedsrust te berooven TTij viroeg Zijn fa iei tOU veirgusmdng hem d deur te wi met nufe een ddc der s reiug ooit nog ten paieize te ver chijiibu V ertoonde huj ucb dlaar weot ne tzij IJl die konin KlijKe vemreuCKuii hetiii bij u jii evrouw dan eerst zou hl zondiein uiUitel gevangen worden gtnoineii Hians werd tiij weggeaonüun zonttLr e ©u wöordi tot zajne verdeüi üm te hebben nuogcn uaten Het 10 daatrom üat hij niaj ad boodiBdiappor uitkoos hn hu handeld wij w mt ik vrees diat er met éen Iranöcimian aan het lurf is dlie den toeetandi m z ei zooaJB hij waarlijk is rf wel er zou eind oli K ernst konven in tiunne lioudiing IK ziweer bwe Maijeeteit bij iiiflp eer dat die tijd tot glnnlaehen o twtitelen vooftüij is Ik betTLUT het gebenirde m er dan ik eggen kan antwioardüiei die ko ningln iets kalmer Brmedier Patrioiua verclient een onloeiperkt vertrouwen en wie d e geesiehjkbeid van oproersto ken begflhuMji Ti i een leugenaJar die diem troon van zijn UedMeten afceum wil berooven Maar hieeft de nuongük u ai leen lot mi gezonden om imi op de hoogte te tellen van die zaefe O nöetn Maie teiK Mitwoörtide Axel de Fersein beaet Peorsoomlijke gri evem teilen voor heta raet mede Tvfliar bu ziin phciht volbremgt en ik dealde ui hei O0f gevalBe le lediil8 me de al waairschuwimg tegen den waren vijand die helaas in s kwnimg on midttelhjke nabijheid vertoeft De her tog van OirteaiQB heeft xücb dten steun