Goudsche Courant, maandag 10 september 1928

Mo 18868 I Maanilag 10 Sifptembor 1928 87 JaaiHiang Dankbetuiging Voor de zeer vele Wijken van belangstelling by de opening der nieuweFORDSHOWROOM Kleiweg 20 te Gtouda ontvangen betuigt ondergeteekenrie züne welgemcenden dank 1698 40 Hoogachtend e J L HuUeman Voor direkt GEVRAAGD Meubelmakers en Beitsers ook halfwas aanmelden Maandagavond 8 uur aan t kantoor der Meubelfabriek 1700 20 MODDERKOLK DUS Waddinxreen kmk n it II S ffew v TE KOOP noB vlap nIauiMr t bouw HEERENHUIZEIvr if i r i O i ain Svirl t nstraat te Qouda Indeeling beganen grond 2 groote kamers en suite hal gang W C en groote keuken Verdieping 3 slaapkamers en badkamer zolder en zolderkamers Voorzien van centrale verwarming warm koud water gas en electrische installatie Complete badkamer met ingemetseld bad en een geheel complete sanitaire inrichting Te bevragen J W FLUX Turfmarkt 14 GOUDA fiOIIDSCHË CQUMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOÜDK IfiODËGRAVEN BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPËLLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN a Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRUSi Uit Gooda en omalnfcio Mioodwide tot d o bamtkrlnc 1 6 regela 1 31 elk r cel mMT f 26 Van 6aHea oud n d i beioi bilac 1 C r eU L66 eUea r meer M8 Adrcrtantlte in bet fiSaCanlafnuiiMr 81 M bQiUag ov den pr Uafda Ch id dTeBt ntttn de béitt raa dm prtfa ABeNNEMENTSPRUSi pw kwartaal 2 26 per wwk 17 cent met ZoodagiUBd per kwartaal ƒ 2 pw wedi 22 caot oraral waar ia bMorglDK per looper geaoUedL r nco per port per kwartaal 8 16 met ZondaciUad aSfi Abotmementan worden dageltfka aangeiromen aan oia RnreMi MARKT 81 GOUDA fay onze acenten en loopers den boekhamial en de postkantonn Onze bureaaz zt n ilaKeUJks geopend Ttn 6 our AdmluiBtratie Talsf Inten 82 BMlactie Tetef 88 Foitiekéning 484811 INOEZONDBN MBDEDmUNftBNi 1 4 r ff la ƒ SJ elk nc l neer ƒ IMl O de Tooipaflna 61 tt hoocar QewoiM adrertentibi en InfeioiMien mededeeUafin 14 oontnet tot Mar gefadneawlen prtfa Groote letten en xaadiit worden benkand naar plaataroiinta Adrertentün kannen worden in e wien door tnaw h e n kw m et wi eeliede BoiÉdiflndelaren Adrertentiebnreanx en onM aceaten en moeten daaca Tóör da plaatalnf aaa bel Bureau xün iusekomen teoeinda van opname TeiMbard te itfn Jan Vanderland Bekwaam Adverteflliereiziger GEVRAAGD door uitgever een A dvertentie R eiziger die met het publiciteitsvak goed vertrouwd is voor blijvend werk in en buiten Gouda Vast salaris en provisie Aanbieding met opgaaf van referentien te richten onder No 1710 bureau Goudsche Courant Markt 31 Vestifit U te Voorburg Lage belastingen Schoone omgeving Uitstekend onderwijs Goede verbindinpjen In de onmiddielljjke nabijiheid van Dem Haa Scheveningen WasseTiaar Leddcan eoi Westland HIeerenhuizen met groote Tuinen OP EIGEN GROND vanaf ƒ 7 500 HUREN vanaf 600 Hooge hypotheek beschikbaar Woningbureau VRONESTEYN te Voorburg Park Vroncsteijn No 61 Tel 78222 eu 78483 I Eindhalte Blauwe Tram viaduct Electr Spoor Gemeente Lichtfabrieken GOUDA In voldoende hoeweelheid beschikbaar i r T ® I r fWVC f 0 85 per H L ftehaald en Parif t f 1 00 per H L th i bezorgd Bestellingen worden aangenomen aan het loket per telefoon en perbriefkaart aan het kantoor der Gemeente Lichtfabrieken RotterdainscheVeer No 6 1699 60 LEVERTRAAN BIJ ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 31 Gouda I Voor Uw geld I ontvangt U nergens betere kwaliteit KOFFIE EN THEE dan bil === Pa I SCHÏÏTTELAAR Zn Markt GOUDA Zontmanstraat 1693 60 20 1599 Dit is de Gramophoon welke elk ander overireft Verschalt U zoo n ftenot voorden a s Winter Komt zonder verplichtiné eens luisteren naar die onovertroffen klankgehalte Verkrijgbaar op gemakkelijke betalingsvoorwaarden Mluziekhui LUXOR Glas Verfwaren Glas in Lood KLEIWEGSTRAAT 28 GOUDA ZOUTE KRAKELINGEH HERFST h L BOaOAEBDT TiaMDMWKO 777 HmiH Aqua Velva geeft na het scheren een frajuen teint en zachte huid iper flacon ƒ 2 Balt A de Jong Gouda Oosthaven 29 Telefoon 118 4711 Ëaa de Cologne 4711 1694 20 Sparrow tijwielefl Kiflderwagens VeloNaaiiiiacliines contant en in Huur VerkoopdepOt Lange Tiendeweg 54 ÖOUDA Z Modern Dansondervirlls M VAM TIJM Danslaeraar Gouda beriflht dat hij Woensdagmiddag 12 Septiember van 3 5 uur en Donderdagavond 13 September van 8 10 uur in dfe Sociëteit de Réuiue Oost Haven mschrijving Zal houden voor Eeratbeginnende en Vergevorderde leerlingen en het E amenalellen van bealotieii clubs ook voor g ehmvden en kuudenen Tevens dagelijikg gelegenbeid tot inschrijveiii an het lïemeni van Privaatleuwn aan aijin adores OROBNEWBO 43 Mijn n ain is Van Deg l k tk moet een haard hebben m aarr ik ga niet over één nacht ijs Waarom wordt er zoo over die Victoria geroepen Licht U mg eens uitvoerig in Victoria In Gouda verkrijgbaar bij de Firma t P ROND PZN Zeugstraat 96 Alle ziekten van Urinewegen en blaas m kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plRntenextracten Onversohillig dus aan welke ziekte deaer organen gij lijdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer aiekte of alleen den naam daarvaïi op te zenden aar den uitvinder dözer behandeling G DAMMAN doctor in de medic inen bij M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die V alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten 00 tfolkanbonilav rgiidorinB Nog eens de kwestie dei minderheden Het Ketlogg pact lefimtief is opÊpeiost en fte in veracbillende gevallen iieeft böiiemmeixl dat de Raad zrch tot het Hof wendde teiiomde juiiwlisohe oploasiftgen te kr igpen voor geschillen ook van jKihtielcen aard Aan Mini aber BeelaertB wenJ huldie ge braoht voor zy ilaatarte rappoirt inaake het verschil tussohen Poien en Litaaon iDtt ra4 port m zeei genM t di n vorm gesteld gaat niuet veislei lan dat het blylt hopen op leen igumsti resultaat van reohtstreekache PoolschIjitau sche onderhamleIrngen maar het plsuitat die t azem achter de deur loor te verklaion dat ünidien de Ji¥lophandelli ragen thans m t Lagen ook bedreigde belangen van derden in aanmerking dienen te worden genomen Alsdan zou de Kaad een studJecommis jie van des kundigen kunnen uitsturen om na te gaan welke de moeU kheden z n die de rechten van derden aanranden alis de inleiding tot verdere bondsactie Woldemara bestreed het recht van den Raad om in deze zaak de rechten van derden te betrekken Ten sloLt t kwamen nqg in beapneking een raippoirt met klaoliten vai i tie lJiuiti di e niuiderheid in Poolach Sileziè over de veiligheid der door onverantwoordelyke Polen gekwelde Duitschera in PooLacn Opper Silezie dat eindigde met het uiten der vrome iioop dat de Poolseiie regeering hehoorlyke maatregelen zal nemeiL Mmister Beelaerts uitte de hoop dat Polen zaJ medewerken om aan deze klachten een einde te maken Mgr Seipel deelde natuurlijk deze zienBwjjze en ging er zeer diep op in Maar de Pool Kaleski had bezwaren Hy vond de bestaande regeling mooi genoeg en koji £ een analogie zien tusschen het mino riteitenregiem en mandatenregjem zooala de heer Beelaerts had doen uitkomen Handig was zyn argiument dat hü geen bezwaar zou hebben tegen een permanente mmoriteitencommisaies indien aUe bond leden zich wilden verplichten dit nieuwe regiem te aanvaarden Zeer wel weet Zale ki vermoedelyk dat Italië voor Tirol in zooiets nooit zou toestemmen zoodat de blaam voor de mislukking niet alleen op Polen zou vallen ♦ De corresiwndent van de Daily Telegraph te New York wijst op een ernstige waarschuwing die geuit wordt door de NewYork World dat het verdrag van Kellogg by de behandeling door den Amerikaanschen Senaat draizelfden weg op kan gaan als het voorstel indertijd om lid te worden van den Volkenbond en om deel te nemen aan het Internationale Gerechtdhof Het blad vraagt de aandacht voor een hoofdartikel in de Chicago Tribune dat het verdrag bestempelt als een nieuwe heilige alliantie een afwyking van de politiek van lövenals Minister Beelaerts van Blokland hefltiiben Hermann MuHei en Ür M otla de Duitsehe e Üwitser clie gedolftg Beidien op de Volkenbondsvergaxlerin g te Geneve een lans grebroken voor het vraagt tuk ibetyeffentia de beaoheiining ler nationale minderheden Zü verklaarden zich geheel aan te sluiten by Miinister Ileclaerts en gaven ook als hunne meeninig te kenmen da t men met döae minderheden m hel vervoig meer rekcniLnig ïal moeten houdeJi Mg r Seipe sprak in soortgel ken ig iest Herniann Mdlier tpxak op bezadigde maar niiettemin energieke wtjzc en i poouk verder er den Voikenbond toe aan n u emdle ijk eens met veitolijdemie daden voor len dag te komen Het speet den rijkM kaii e4ier vast te moeten stellen iiat de laiigduFnige iscussieH en orjtterhjndvlinken te Geneve tot dusver het De awiitaerache gied Jlegaerde Motta bepaaUle zioh alleen tot het bespreken van het minderheidsregrime en was van meeninig dat die Raad meta g ibruik ir oest maken van de adviezen van het Perm Hof van Int Justitie Hü steljdle aan de Bonsvea gadering vootr een wenach te uiten waarin aan dien Ilaa4 wonlt verzocht om door ihet Perm Hof in Den Haaig eelf te laten besldsslon of de Uaad adiviezen van dit Hof kan vragen met gewone meerderheid van stemmen dan wet of hiervoor eesistemmugheid noodag Is Dit IS een quaestitv iie tot dusver nog nooit De waarde van den mensch bestaat niet in wat hij weet en kan verrichten maar in den adeldom van zQn hart KEUILLETON Mapie Antoinette Koningin en martelares vveei uiuiuB nddr KOmOdJl net a uimiA getn o eiitiJik aan üiergelijke zaken te aieoKön Ik moet iiiij vooroereaden op hetgeen mij te doön staal itiiront de zaak Necker en ook dat andere punt dus za ik u tlier niet lunger w Whouden Heb die goedheid Hst te gelven dat men niij waarschuw I ioodra Zijne Maje tóit a heit kasteel aankoon 66 Ik weet het niet graaf Gij zijt nomt m mijn spdegeilkaimeT goweesi t waar Neen mevrouw Ik weet alleen lot zij hier op het slot te vinden is Ja het was een verrassing dlie de koning imj wilde bereiden Zijne Ma jeateit liet al db wanden van een klein verfrëk voor mij met iegoiglas bodeükan en voerde mij zelf daarheen loen het gereed was om ta zien of aijn plan niet goat gelukte O die liamer ik heb het den koning nooit gezegd om zi genoegen niet te badwven m8 r ik ontvluctrt baar als een spooltvewrek w nt zoodra ik haai betraft zag ik mijzelve mthoofd in Wn der paneaien wfaer Dt iweet wel ft Kgt aan het spiegelglas alleen Andeire personen langer of kleiner d n ik rfen ziciï daarin hiet aldus maar die fotut in het glaS is juist op ahoogtB van hals en nooit moet ik OW die kBhier of ik ö raijzBlva Dit gesabieüdlB een uur later Lodett IJk zag er zeer algeniat uit llij was in eeai leunangstoel neergesoonken on staarde met strakken blik voor zich lilt to zijne geniaiin hem in zijn papticullere verftrekken opzocht Zij gij daar Toinonr zeid hij vriandeiijk Daar ben ik blij 0111 liet doet mij goed de zorgen deis levens van mij af te kimnan schudden al zij het dan Ook mBiar voor eefcige uren t Ik heb mijn diner laten bestellen voor over twinag nanuten Dat zal alle muizenissen verdirijiven Keim zoolang wajt bij mij zitten prtiten em vertel mij wol ke grappen mijn vroolijke broeders weer hebben uitgehaald Ik heb be hoefie aan afleiding Maar Antoinette rilde elven Aflei ding 1 Ja d t was hat wachtwoori aan dit hof geweest van den aanvang Ef Zij ook hadi slethts willen vergetiMi zoo vaak er leedi of gevaar aan haar levetisheimeü opkwam en waar toe haa het gevflerdi Het Blfverwlili dat haar plotadtog iöoleering een handellag die de Ver Staten zal verwikkelen in een poging om alle onrechtvaardigheden van de bestaande verdragen in Europa te estendigen In Waahmgton wordt echter beweerd dat president Coolidge hy z n beroep op den Senaat om het verdratf te ratificeeren onomwonden zal verklar dat de t d is aangebroken om de oude pfflitiefc van i soleering op te geven en dat de Ver Staten zich voortaan moreel gebolftden moeten voelen om met Europa sam l te werken m elke poging die gedaan wordt om oorlog te vermyden Indien deze iWorspelling juist is zullen de voorstanders Van iaoleering in den Senaat hieruit argumenten halen om aan te toonen welke ernstige gevolgen het voor de Ver Staten kan hebben wanneer zij verplacht wonlen om den r Hle in Ruiropa te helpen handhaven BUlTJuNLANUaCH NIEUWS UUIl UCItLANU Familiedrama in AuHtiifi Ë ii w rltiousi doodt vrouw en Itind en pleegt zeltmoord i mr iuorgen vro g bff iii eea 11 Ie naljijl e u van AUBilg süwuid tuis nrand uu i e 10 lipip snellenOo buren voniaen de l ur gesloten loen irj de deur haïlden apeaigetb roKeii vouden Ui tMidena lu Iwar btoea op oein vloer ie iiiKeti van die vTOluw van d m werK l z en naelijelajar Se l 5tv6l en zijn d it iCTije S iokel vond nien opgenangeii op den zolaöT Men neesnt wm dat de i iOttTdenaar atjn daad beging in een vlaag van waanzin daar biij herhaalc e nialeu last iu vw geeateUjke too ii9sen Tw or andwre kinderen ou kwairen docurdat xij kort tevoren naar actww waren gegaöin De Zaak Stinnes Belant r k materiaal in betdag genomen De jtisAitieele autoriteiten te Berlijn heDben de laatste dagen in het buileidftndl omvaiigrijk materieaj in bealax toen neiiieji dsaX volgeaiB het oor deeJ van h € O M aanme rkeliik heelt hijgertragön tot oplieUietriug vau de knoeieirijeri niet de obligaties der oor logfeleeiaingeal ünder het in bealag genomen materiaal bevind aioh o m een bolaogrijko irrespondlentie waarnaar men reedis geruiuraen tijd haid gezocht Graaf Brockdorff Kantzau plotseling overleden Deelneming in diplomatieke kringen te Berlijn en Geneve ateirdagavond is te Berlijn in de V oning van zijn broeder waar bij iju eMjk verloeidio plotseling aan bait i verioiihiiiing overleden de Ouitacniegezant te Mobkou giraaf Van Brockdorl Hantzau lie overledene wiia ri9 jaar oud tiet berielit van liet plotseling en aangreepi stemdie h a r aeht voor dien zwateke en in het hairtstochtelijk ver la en hem al ware het dan ook slechts één dlag geestkraicbt te schenken knielde zij naaut heiu neder en cmkienide aijn hand Verrast zag de koning haar aan Jloe mi Toinon vroeg hij glimladuend Iiat ben ik niet van mijne lieve tr ïts lie aartsherlogin gewoon Heeft zij mij oin een gunst ta vragen Ja Lffldfiwijk ga zij ernstig len antwoord aen groote gunst zelUs Is het waar dat gij minister Necfeerwdt doen aftreden Ja volkonien waar maar hoe kunt gij dat reeds weten lieve vroeji J lij verwonderd l at doet weinig aan de zaak too Ik wist het an dat is im genoeg om ü op die kndcttt te ameleken ze dat heiiljoioza plan niet door O LodewijU dSe man is aulk een rouw dienaar gewelest hij toonde zich zoo eerlijk BOö baiangeloK onder alle omstandig heden maar b wenal hij is zoo bemind bij het volk zijn heengalan zal onlusten veroorzaken Da aatste alloen geioof ik niet antwoorddle d konine huoWsdhudden Men zal verstandig zijn entóchsohikkeii in het onvemvijdediike NeCkerbe zit al de deugden waatvan 0j spreekt maar Uj heeft fi n groot gahrak hiJ is de minister van het volki niet die deti kroou geweiest Ujn aandi igen ar verwflcht overlijden tieeft in diplo l iatiake en politieke kringen levendi ge deelname verwekt Vooiral ook in kringeai der delegalie ta Geoive Kijkspreoident Van Hindanburg rijks kanselier Hermsn MiiUer staiatssecreloris Von Schubeirt benevens die ander ledfen der DiiitBOhe dielegatio te Oenève hebbem den broeder van den overledene telagralmmen geatuurd waar in zij liun oprechte deelnsming bei ui gen Ook dr Slres ro in die te BadenBaden vedtoeft heeft betuigingen van dealname cloan zendlen ENG ELAND Groote brand te Londen 1500 gextenen moeten vluchten De grootste brandl te Londeo sinds vele jarem voorgekomen brak Zalerdagmiorgeii tut öp een houliwWrt iJe brand werd mijlem ver in den tii iitrek geKien en waa zoo hevig dut iLCer dan 1600 geüinnem nabij hei ter e n van den brand hun huizen in nflcnlgewttadi moesten vetrlaten lie vlammen werden snel geduold dcch niet dan nadat een aantal halzen luidden vlam gevat ITALIË Ernstig Spoorwegongeval Twaalf gewonden üen Pultaian trein uil Oenèlve is bij het binnenrijden in hel stetion van Miiaan in bolstag gekoimiein met een locotrotief Twaalf spoioirwegarbeiders werden gewond onder wie 3 ernstig Het proces Zambpni i Mi iaaitiutMu utrai van oO jaar vungeaiisstrai werdi jiaterüag ojigo eöu lOor tiet tjijzunoer tatacistiscn onlil a gerechtsnof aan twee ledïjn van ue la iüiie van Zamboail diie o miidUellijK n i ffljjï aanslag op nel leven van Mussolini door üe volksraenigte werd geijnoht te Bologna m lotoDer IU21 i eae beiden waren beaiibuiiuigü van iiiedepliohtjgheia en moreele vcranf ordialijkiiBid voor den aanslag van den jongen Zaïmltoni net zijn ïijn vader Monolo Zaïnboni en aijn tante van moederszijde Virginia Tabarroni i lKlovico de broer van den iiiieda diger werd vrljgespiroken bij gebiek aan bew s Hlij slaagdie eir in een ali bi te bewijzen aantoonend dat Inj in Milaan was op bet mtomeint dat de aanslag plaats vond lie vadör en tante werdeai moreel voraiEtwiooTidjelijk bevondieni aan den aimslag van dien oingaii daar zij syaleniatlsch anaróliistiache denkbeelden in dien geest viwi den jongen hadden gegtrten Monwlo noemde aichzelf tijdens het proces een anarchistisch fascist wat door het O M een belaohrtijke coiitraoiictio in teriniiiLs genoemd wi rd op be iuuugingen overal en altijd era ten laateto onolragelijk Flllps zegt terecht Filips van Orleans riep Mar e Antoinette dnittig int en zijn hand loslatend stond zlj ijlings op als wilde ZIJ idch tegeJ den vijand verdedigen lloe is het mogelijk dait gij luistert naar zijne iublaSüngen Hij wil slechts onzen ondergang ik zou bet gevoe d hebben ook al had men het mij niet gezegd rij hebt zonderlinge zegslieden lieve antwoordde haar geniaal onlevreden Onze neef is belasterd en ikzelf was wel eens onreohiwaardig genoeg te twijfelen aan beim iniaar nu ik h€ o loeren inzien hoe weinig hii dat verdient welke een trouw vriend ij mtegendeei voor imij is zal ook niet inij e veel rijn onv inzakeNecIfr rijn raad te volgMi die ie als altijd die van e n ouderen broeder tVelnu Geloof dian in hem Monk hc met klimaiKWde opgewondlenlieid Overlaad hem T et gunstbewijzetti zoo Tij wilt maar verhoor ook mijne bert Tk heb er rooht op Ix dewi ik Oeem vorstin w rdi ooit zooKeer mis Vend door een volk miet zooveel sütk nveriekt ais ik Honderdmaal heb ik oip h ount geeilaan dit voor mij zoo onherbergzaime lahd voor alMjd t verlaten te vluchten naar mijn eSgen v deilandl waar men mij met heel de ouWe lieMo zou hebben ontvangen Ramp bU uto rennen Ken auto met een vaart rijdend van 200 K M tussehen de menigte geslingerd 19 doeden 26 geliwetsten Bij dB autoremnen te Mila n oigdiea rand Prix u iuurope Kee do reuuer Matarasi oiii lerwiji liij een vaart van inaer diaii 200 kilonteter uuisnetbeid had Zijn wagon wdrd tuascbea dei menigte geellngera en luaaide alle men adien die zich op ajn weg bevonden eenvoudig weg i e retmei zelf werd gedood elfenzoo allen die door den wagen waren geraakt Ue menseden tiei waren er 19 werden op slag gedood en a grijBelifc verminkt Niet minder dan 36 persons wierden gewimd Uchöönibideieïem wairen geheet afgeïukt kermend lagen tUBSthen de lijken de vele gewonden Het geheel had den aanblik van een slagvetH op net oogenblUk dat een gr naat tussciien eien troep soldaten is ingesla Een gWStllge paniek oiMswnd ortder de i igtel dlie to wildlei vlucht wegrende v g niet beseffend welk een ontzeitende rainp had piaatsgegre pen Vele dtaoies dlle op ae pi licke tribune stonden vielen flauw en eenige oOgenbllkkBn heerschte eipeenverwürring gedmrendei wejke iedereen het lioofd verloren scheen te hebben Daar het Rood Kruis slecht posten haa uilgezet op die ipnten waar hel meeste gevaar dreigde was deMtundige hulp niet direct ter plaatse doch a spoedig snelden veile vrijwilligers en pK itieiagenten toe die de eerate hulp verleenden De lijken geheel oader bloed boden zuak oen afgrijselijk sctiouw iel dat zj met kleedlngsiukkcn en kranten iwerdan bedekt wbmtna verder alle zorg aan do zw rgeiionden weW besteed Aaiigezien d 8agb n niet beschikbaar warea werden de dei en van de tribune atgehaald an met behulp daaiven werden de gewonden naar Je p lrti iliere Mo gebraeht die voor het ver dere vervoer naar het ziekenhuis sorg droegen KUSLAND Ztnnwjef en Kamenef iJo sterren van Zinowjef ent Kanienei de betkende opposiUa leide 1 schijnen lai zamelrhand wecter op te komen Zooals men weet waren bun na hun boetedkïöning en wederaannfming in partij en staatsdlienst ondergeschikte lunctiee toabedeeld bij den t ejitroeojoez Thans zullen zij naar uit antibolsjewistlsehe bron wordt gemeid van taar ivergaaa naar het Cen Iraai Statistisch Bestuur waarbij zij belangrijke tunoHes zullen tijeeleedcn dan op het oogenblik bij den Centre s oe i Wnt hieldi mij daarvan terug Uit allaon dat ik uwe geinBlai de moedir onaer kSn eren was en ik bein gebleven ik ledigde zooder mej t beklagen mijn bitteren kelk Lodiawij gij hebt het in uwe hand mij diaarvoor te beioonen doe hiet het ia de moeder van den Dauphijn dia er u om bidt iaat Necker anblijvien en volbk eng die groote verzoeningedaald die Bastille te doen ontruimen d vrljhflidl weder te geven aan allen iBe daar opgesloten zijn Dat zal liefde wekken de l efde die ons tot nu toe onthoudt erd unmogetijk lieve droometar klonk het gllmlacheodi Neoker heeft zich helaas onmogeiijk gomaakt bij de prinsen Hij begrijpt niet wat jeiugé ia en nog mindleri dat vorsten niet als klei ne burgers unnen leven Indien Ik hem de hand boven het hoofd hield zou ik even goed Provenee en Artois ais Orleans gri ven en dlat is de tain niei wBard Ik wil gelukkige tevreden gezichten in mdjoe omgeKring zien Wat de Bastille betreft dat kan Ik tot tater uilsteMeta Ik moet er eerst net mijne raiadailiedleo oVer spreken liet is een veel te aewichtia besluit Viiftien jaar geleden hebt gij mii t tzeMde geantwtiBrd riep de kon ngin radeloos uit WOKM TCITClgd X ièSiJiêè M i dik