Goudsche Courant, woensdag 19 september 1928

F I Koninklijk bezoek aan Gouda H M de Koningin Moeder en Z K H dePrins wonen de plechtige onthulling bij van het gerestaureerde kerkglas No 22 in de St Janskerk Roninkijk bezoek op het Stadhuis Rondrit door de Stad l e benoeming van Mr lirooglever Fortoyn tot burgemeester van Kotterdam Ol l liKUAM lü Sept L e voomlIt j vtur dti roottier ruudulructie du itner A H ieuK vor liixïl iu opdnrebl vun d e frBBtiB i ii de Wm Uw vbo d ii Keimoenteraud h l ve wek geiduuii ill de tt 8 itiijig vwi den Kimd lot H en W de voijgead vragen te luvgen ribben ie 1 bet aan B en W bekend lal lol Bulfge ii eT i beuoouid Mr 1 Droogleevwr Fortuin Ie Oen Haag 1 niot B en W ol iljn aUoiideirüjke lenten itaeke deifi benooiulng ceoytg oveiieg gepleegd of contact gehoudJen VB dlB zijde d Regeering t 8o A 4it he college iuifat dat onze grooK stad van 575 000 inwoners rich op zaadBnlge wljae een IwrgemeaBter nH uangeweoKO 4e Is het doilege van B en W vanoordfe dal dB fcenoeming overeen tebrengen is iiret de poUlioko verboudtngen in oPMn Raad Beurs van Anuterdam WISSELKOERSEN 18 Soi 19 Seipt Officieel Lmdsn 12 12 09 BerHin 69 43 S9 45 Parus 6 74 9 74M Bmssel 34 66 34 66 H Zwitserland 48j00 48 00 Waenon 36 15 36 16 Kopenhagen 66 63 66 66 Stockhota 66 76 66 76 Oslo 66 66 66 62V4 New YoA 2 497 2 4 Niot otfi£ificl Pinaag 7 39 7 S9Ü KsdM 41 26 41 26 Uilaan 13M 16 04 ï rotoiig tto 4 iNot 3 N W S 78V4 had gemaakt en aan H M s gevolg waartoe behoorden de particulier secretaris van H M Baron van Heems tra een dfer kamerheeren van H M s Huis ei twee hofdames was voorgesteld werd de Koningin Moeder als eerste welkomstgroet een bloemenhulde aangeboden door s burgemeester s dochter Mejuffrouw Gaarlandt Tert tond daarop reed het Hooge gezelschap voorafgegaan door den burgemeefaler in de auto s naar de St Janskerk Op weg daarheen werd H M op den Graaf Florisweg reeds door een dochtertje van den heer Moleman mooie bloemen uit diens kweekery aangeboden Het was een mooi entree Even 3 uur kwamen de auto s aan de kerk aan waar aan den hoofdingang de heeren Mr Vissering Van Krimpen en Schouten Hare Majesteit en de leden der Hofhouding ontvingen Zoodra H M de Koningin vergezeld van Hare hofhouding en de Commissie van Ontvangst de kerk betrad zette het orgel de Pastorale in Indrukwekkend klonken de orgeltonen door het machtige kerkgebouw H M schreed voort naar het voor deze plechtigheid gereserveerde gedeelte der kerk op den achtergrond waarvan het geres taureerde kerkglas is geplaatst H M en Z K H en Hun gevolg namen op de voor hen bestemde zetels plaats Het gereserveerde gedeelte was geheel gevuld met belangetellenden in het grootsche reatauratiewerk die daartoe van elders waren overgekomen Onder hen behoorden ook de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Mr Waszink en de Commissaris der Koningin de Minister van Staat Jhr Mr Dr van Kamebeek Voorts waren ook de vertegenwoordigers der kerkelijtóe colleges aanwezig benevens l e vieühouders ponkea en Heerkens vele leden van den Raad in totaal was het aantal aanwezigen meer dan 200 Toen de orgeltonen waren verstorven trad de w n President kerkvoogd de heer C van Krimpen achter het spreekgestoelte om een kort woord van welkom te richfen tot H M de Kondngin Moeder Z K H de Prins de leden van het Comité voor het Fonds der Restauratiecommissie de kerkelijke colleges en verdere belangstellenden Toespraak Mr Vissering Terstond daarop trad de voorzitter vanhet uitvoerend comité de heer Mr G Vissering naar voren die het ontstaan vanhet Fonds tot herstel der Goudsche Glazenin herinnering bracht en ten slotte hetthans gerestaureerde kerkglas no 22 onder dankbetuiging aan de schenkers inde allereerste plaats H M de Koningin enH M de Koningin Moeder overdroeg aande kerkvoogdij der St Janskerk onder aanbeveling aan dit glas verder hare goede izorgen te wijden Toespraak Ir J C Sciiouten Vervolgens kwam de heer Ir J L Schouten uit Delft die dit glas evenals de andere gerestaureerde kerkglazen tot hernieuwden iluister heeft gebracht aan het woord die in een uitvoerige bloemrijke beschouwing de beteekenia van dit glas verklaarde en het in al zijn grootschheid levendig voor oogen stelde Andermaal trad thans de w n Presidentkerkvoogd naar voren om in een toespraak het gerestaureerde glas te aanvaarden Toespraak van den heer C van Krimpen w n President Kerkvoogd Majesteit K H H Dames en Heeren Nu ik hier voor U sta om dit prachtgeschenk namens Kerkvoogden met groote dankbaarheid te aanvaarden zie ik op den achtergrond op het Deutsche glas voorstellend Het Ontzet van Leiden het beeld van Prins Willem van Oranje Nassau den Vader des Vaderlands Maar ware het niet dat zijn beeld in werkelijkheid hier op deze plaats tot mij komt dan zou dit nochtans zeker dezen middag op den voorgrond treden bij de onthulling van het gerestaureerde 22e glas door Hem in 1567 aan deze stad en deze kerk geschonken Het verheug ona bizonder dat Uwe Majesteit en H M onze geëerbiedigde Koningin door vorstelijke bijdrftgen de hersteJHng vïui dit g las hebben helpen bevorde Drie en een halve eeuw is dit glas het niiilil ö jrlft fif fii h ft het em Een iag van zon een dtig van liltjdschapl Goudn heeft vandaag Koninklük Bezoek Koninklijke beiangfitelling in Gouda s kerk Koninkiyke belangstelling ook in Gouda ah gemeente des Rijks Het is een vreugdevol gebeuren dat heden H M de Koningin Moeder en Z K H de Prins der Nederlanden naar Gouda zijn gekomen om uiting te geven aan Hunnp hooge waardeering voor het vi erk van het Comité voor het Fonds tot Herstei der Goudsche Glazen dat zidi aansluit aan de waardevolle restauratie van Gouda s indrukwekkende St Janskerk Kn daarnaast om door een kennismaking met het huidig Gemeentebestuur op ons historisch stadhuis en door een rit door Gouda s straten blijk te geven van medeleven met onze stad met onze bevolking Gouda is he Jen in vlaggentooi Geen ojienbaar feestbetoon heeft er plaats wijl het Koninklijk bezoek niet draagt een officieel karakter Het wapperen van het dundoek uit de huizen beteekent heden dan ook alleen een betuiging van groote sympathie van hooge achting en van aanhankelijkheid voor onze Koningin Moeder en den Prins het is een teeken van vreugde over Hun komst hier een blyde inkomste die Hun is bereid t De komst van Z K H de Prins Reeds voor er sprake was dat H ÏH de Koningin Moeder op deze dag de plechtige onthulling vaij kerkglas 2 in d © St Janskerk zou bijwwien atond hel vftgt dat Z K H de Prins Ijü de overdracht van dit schoone gerestaureerde kerkglas aanwezig zou zijn Z K H de Prlft is eere Voorzitter an het Comité tot Stichting van het Fonds tot Herstel van de Goudsche Glazen waarvan het uitvoerend comité bestaat uit de heeren mr G Vissering voorzitter jhr dr W A Beelaerts van Blokland secretaris D G van Beuningen prof dr P J Blok Mevr H van Eeghen Heldring mr Ch P van Eeglien P H Pentener van Vlisaingen Mevr S Loudon van Marken jhr dr H Loudon prof ir B W F van Riemsdijk ir C F Stork en dr F G Waller Het is duidelijk dat het thans gerestaureerde kerkglas dat in 1567 door den Prina van Oranje aan de St Janskerk werd geschonken in bijzondere mate de belangsteUing van Z K H heeft Daarom heeft Z K H r dan ook prijs op gesteld als eere voorïitter van het Comité bij deze plechtige onthuUing tegenwoordig te zijn 2 K H de Prins kwam hedennamiddag vergezeld van zijn adjudant don Luit ter Zee Ie kl W J Termijtelen per auto in onze gemeente aan en begaf zich terstond naar des burgemeesters woning aan de Oosthaven waar Z K H door den burgemeester en Mevrouw Gaarlandt werd ontvangen Tevoren was ook de voorzitter van het Uitvoerend Comité de heer Mr G Vissering uit AnTiterdam per auto gearriveerd teneinde Z K H den Prins med te verwelkomen De burg HteeflieK en me rrouw Gaarlandt boden ten hunnen huize Z K H de Prins en diens tadjudant en Mr Vissering een lunch aan Na den lunch begaf Mr Vissering zichnaar de St Janskerk waar hij zich bij denhoofdingang aansloot bij den w n president kerkvoogd den heer C van Krimpen den kerkvoogd den heer Bijlsnaa en denrestaurateur der kerkglazen Ir J L Schouten fj Even half drie kwam Z K H de Prins met ziJn adjudant afin het kerkgebouw aan waar Z K H door den heer Vissering werd ontvangen die de andere hebren aan den Prins voorstelde De Prins begaf zich daarop begeleid door den heer Bijlsma naar het gedeelte der kerk waar de plechtighPid Bou plaats vinden in afwachting van de komst van H M do KoninginMoeder he kemst van H M de Koningin Moeder H M de Koningin Moeder kwam hedennamiddag met gevolg uit Soestdijk te 2 40 u aan de grens onzer gemeente bij de To aan den Bodegraafschen weg aan waar H M werd opgewacht door Burgemeester Gaarlandt Nadat de burgemeester zyn opwachting Flinke Dienstbode GEVRAAGD klein ezin Opersonen v g ï Brieven Mevr Heijtnans RotterdamW Z Spooninjel 69 8 BUVERDIENSTE OverweHLgBnd is na guccea met Jiat nieuwe verttaal Vittore ie Rooverhoofdman yan den bekeaKten vWlksscJiryver Jan van cler Horst Alom vi onien de welteljjksche boekieg van 10 ceint 32 Hz van huas tot huia elcocht In alle atedten dorpen en gehuchten worden ag enten sovraagd Vaitti verdienste Brtiefkaart om nad in aan de Adm Onze Boekjes Afd Reclame Breda E 6AS voor = VERWARMIN6 fc 1790 50 Vraagt inlichtingen ten icantore der Gem Lichtfabrieken MFermltan wotmpoederi i vAsJriiven apoel made maag en amdtere jngrefwaratewormen zoo ol by volwassenen ais by kindertm 85 cent per doos Drie doezen ƒ 2A0 Bij ApotheiDea en ürofpiarten bizondere band gevormd tusschen het Huis van Orartje Nassati en deze kerk en deze stad Bn Indien oniö St Jan voor groote onheilen bewaard mo e blijven God geve het dan is wederom voor eeuwen een aparte een bizondere band gevlochten tusschen het Koninklijke Huis en Gouda waartoe Uwe hooggewaardeerde tegenwoordigheid zeker niet weinig bydraagt HoogKCachte Heer Vissering Er rust op my een moeilijke plicht n l om den dank uit te spreken van de Restauratie Gommis iie voor de St Janskei4c en van de Kerkvoogdij voor hetgeen dezen middag ons wederom is aangeboden In den korten tijd van zijn oprichting tot heden heeft het Fonds tot herstel van de Goudwhe Glazen inderdaad wonderen verricht Het heeft bewijzen gegeven van ziJn willen en zijn kunneft want dit is immers reeds het 3e glas waarvan de restauratie met Uwen krachtdadigen steun is tot stand gekomen Het is zaliger te geven dan te ontvangen want het ontvangen brengt onmiddellijk de plicht der dankbaarheid mede en iedere plicht kan als een last worden twschouwd en van een last tracht men zich te ontdoen Dit zal mij echter niet mogelijk zyn want die plecht der dankbaarheid zal langer bestaan dan deze Restauratie Commissie en het huidige College van Kerkvoogden Deze plicht zal blijven drukken op verscheidene geslachten na ons Zooals het onze plicht is geweest en nog steeds is de erfenis onzer vaderen ook bestaande in deze schoone cathedraal met zijn éénige verzameling van kunstig gebrandschilderde fflazen te bewaren en zoo goed mogelük aan het besferf van ten tand df tijda te ontrukken zoo zal op volgende geslachten deze dure plicht worden overgedragen en zullen omse nakomelingen te beseffen hebben wat hier in deze kerk in het begin der 20e eeuw in een moeilijk tijdsgewricht is tot stand gebracht Door de oprichting van het Fonds tot herstel van de Goudsche glazen is een prachtr g werk VCTTicht Het Eere Comité met Z K H den Prinsder Nederlanden al eere voorzitter enwaarin ook biJna aHe Gouverneurs der Provincies hebben zitting genomen is daardoorgeworden eene vertegenwoordiging van hetgeheele Nederlandsche volk en daarmedeuitgedrukt dat deze cathedraal is een nationaal monument dat zü is een nationaal bezit en haar ondertioud een nationaal belang en eene nationale zaak De dank dien ik echter het Uitvoerend Comité kan brengen met U als voorzitter en den onvermoeider Heer Beelaerts van Blokland als secretaris is slechts een gering gedeelte van hetgeen ook onze nakomelingen aan U verschuldigd zy ji Dat de tegenwoordige leden van het Fonds tot Herstel vail de Goudsche glazen en zij die dit steunen hun verdere leven met voldoening op wat zij tot stand hebben gebracht mogen terugzien en daaruit moed scheppen dit mÖoie werk te volbren gen tot het Wde wiftsch ik U vAn harte toe want die Voldoeniilg zal U meer waard zijn dan mijn eenvountig woord van diepgevoelden dank Voor U hoog aohte Heer Schouten is dezen middag weer een parel meer aan Uw artistenkroon Een prachtige bladzijde weer gevuld in het door U aangelegde gedenkboek Thans is aan dit glas een treffende bizonderheid verbonden ii l deze dat het is hersteld geworden ih hetzelfde gebouw waarin de schenker in 1584 laaghartig werd vermoord He t was ons wedier een igenot mijnh er Schouten Uwe techniBche bespreking te mogen hooren waardoor wü zoo worden medcigiesleppt in Uwe venruktyng en waa rdoor wij zooveel ijneer de fjjne schoonheid van diverse onderdeeleil leeren zien en waardeeren Moge het U gegeven rzijn nog meermalen dergtelijke beschouwingen ten beste te geven Toespvak Burgemeester Gaarlandt Ten slotte betrad Burgemeester Gaarlandt voor korte oogenblikken het spreek gestoelte iDe burgemeester hield toen de volgende toespraak Majestetiit Koninklijke Hoogheid Excell nties Dames en Heeren De aanweaigeleid oj deze plaaits van Uwe Majesteit van Uwe Komnklijke Hoogflieid van den Mini ster van Onuterwije Kunsten en WeteiHiSchappen en van den Commit lariB der Koningin in dat gewest gweft en hijzomdepen luistCTaan de abeurtenis van de en lag Onze St Janskerk de trots van Go a is tieden weder vearijkt met het raam geschonken loor Prins Willem van Oranje Het is wel opnieuw gebleken dat ons land zijn bezit aan e niwenoutle kunstschatben waard is hier heeft een kunstenaar ge Het Gemeentebestuur is hieo oiveT verheugd en is dankbaar voor het tot staml komen van het Ponlie tot hersteü vam de Goutlsche glazen waandoor het behoud dlier beToem le glazen bptey verzekerd wordt dan wanneer uitsluitend ntet Goudsche bijdragien moest woollen gewerkt Het bVengt ean woqrd van bijzonderen flank aan den Voorzittö Óea heer Viswring den Secretairis Jhr Beeiaerta van Blokland er den pennin rmeestei ten hee Beels Moge het Fonds ook in de toekomst an milKlldadlgheid van N derland s ingezöter en verzekeid zijn Na deze toespraak zette het oitge het Wilhelmus Ün als een waardig slot van deze in natnonalen in belanpry ibe plechtigiheid OQdegr te topen vm bet yolksUed vra lie Het g eresta ureeaTtle kea kiglas voorste 11 eii ie Jezus veoiiirijft alle kioopUeden uit tien tempel zeggendie Daar vs geschreven Mijn ihuiB lis een huis des idbedtó maar gij hebt lat tot een kuil der moordenaireii romaakt ten H M bs KoninglnHMoeder en Z K H de Prins met Hun gevoag de kerk wiaarbij Zi uitgeleiïlle wencïen gie fean door de Commis sie die het Hooge geselschap had binnieaiigeleid Het Vorstelijk bezoek op J et Stadhuis De Vqrste iijke poisonen en ihun gevoplg alsook de MJimlisbejr van Onder vij Mr Wuiizink en d e Commiasairis dor Koningiin lo Miniis ter van Staat Jlw Mr van Karnebei k begaven aich dtaarop naar heit Stadhuiï waar burgemeesteiGaairlandt wethouders en leden van den Raa l Voov ontvungst aanweziig wareai Ten SitatlhuiTie wtaid H M en Z K Ü nadwt Mevrouw Riesz Noothoven van Goor op t bordes H M ibloem m haid aangeboden eei at in de bungemo tfifl sika mier ontvangen en viorvflligentó in d j Raaxl aaal waoj de aanwende Ie len van den Raad aan le Vor itpHjke pertionen woixlen vooi esteUi Daan weaxi den Hooige gasten loor hn t Gemeente bet tuur de thoe aangeboden Na oen koiTt vefrblijf ten Sto Jihu i je bestegen de Hooge gsiMjen dt auto s om eer rondrit dboi Goudla s sta teai te makon Aan den voet van hat StadlhuJs wei d H M verrast dooi een sal uut van Iret vaan lel van de Commissie vocw Open bai e Fe teii waarbij het dbchitertje van den Voorzitti r der Commia ie liineke Pot de KoninginMoeder fraaie bloemen aanbood Met dien bui gcmee tea in zijn auto vooi oii maakte de Vorstelijke jpeirsonon on Iun gevolg de volgende ironidinit Markt Kteiweg Bleekersaingcl Amerika Karnemelksloot BuTgemieeater Mairtenis iii é tie la Reijilaan lanlgis Ziekenhuis Kü ugerl aan Zoutmanstfaait L v Wijngaardestraat Karjïanjolksloot fiewlew Mankt Westhaven Oude Veerstal RotitiGi tllameclii DiJk Roflchwfig Heorenstraiat Prins Hendrikstraat Bolwerk Kaltensingel Crabethstraüit Staitionsweg ffvoiwetg Graaf Flord swcig Overal weivlen Koninigirt MöCKler en Prin op enthousaia sbe wijizo toegejuicht Op te Hooigstraat werden H M de Koniingdn Moeder bloemen aan giebodem voor do wiinikei Van dio dames Hei man de Groot door de Geuzenkinderen en door de Kleiwegvereeniging de Eendracht op het trottoir bü Amerika bracht de Landstorm het vaandelsaluut hier bracht het personeel van de firma Daalnmns H M cien bloemengroet Verder weaxleti nog bloemen aangeboden voor het pan li van le firma Dahlmann op Le Markt hlier speelde het Jei u l org l hot WilihelnwB Op de Westhaven w nlan voor die Wijkverpleging tloor iiie zusters blloemen aaJUg boden jn tte Prins Hendrikstraat hoek Lethmaetstraat waren het die kindei en van de Kindlerapöeltxiiin die oen bloemengroet ibraidhten de Oranjevereenijgiaiig Bookenbergstraat offreerde bloemen op t snijpunt Bocfcenlbergatraat Prins Herwla ikstraat en ten slotte by Ds Simon Crabeth straat 8 namens Ie dhr Oranjeveneeniiig ing en bij de familie van Wingerden in de Ridder van Catsweg 448e NEDBRL STAATSLOTEBU Se klasse Trekking van Dinsdag 18 Sept Nieten 39 WC 147 176 179 231 237 230 243 264 293 321 a83 428 4i94 507 573 59 Gm mi 709 751 789 811 8 i6 871 963 lOOi 1031 1092 1181 1271 1S39 14317 1489 lElO 1645 1697 1715 J740 1 25 1982 2011 202fi 2059 2125 2154 2180 2255 2269 2346 2 52 3383 2427 2464 2491 2493 2522 2610 2672 2722 2814 2819 2826 2 36 2S8fl 2952 3059 3104 3128 31221 3231 3333 3402 34 Tlèr 3614 3631 S634 3768 3786 3803 3827 3861 3Ö46 3965 3972 3982 4011 4165 4177 4200 4 25 334 4241 4274 4 0 1320 4 8 4S71 4391 4430 4510 4568 468ó 4096 4709 4769 4 I0 4813 4865 4879 4 ti 5093 5105 5108 Bits 5167 5204 5237 5304 5321 5447 54 4 5514 5528 6B44 5561 5596 563t 5674 5690 5827 5S28 5Ö68 5871 59G4 6023 6052 6091 6206 6229 274 6275 6277 0376 6407 6416 6570 6 87 6600 6679 6C84 6703 6705 6710 6746 6775 9794 6831 687 i 6875 7019 7101 7127 7143 7194 r216 7236 269 7270 7280 7306 7468 7469 7472 7520 524 7661 7682 7700 7742 7780 780Ü 7816 834 7888 7904 7927 7935 7944 7949 7979 Um 8044 WlfOO 8171 8194 H256 8311 8344 h t6T 8420 8503 8714 8755 8764 8815 88i 6 8837 8848 8937 8957 8994 9073 9094 9121 9185 9222 9238 itö70 9463 9464 95 13 9608 t i50 9685 9T78 9806 9817 992 9935 9980 10042 Ul079 li009iO 1Ü1I06 10160 10189 1027010344 10356 103M0 10423 10447 10470 J0473 10475 10514 10639 10666 10679 10719 10763 10779 10913 1092Ü 10956 ilOOO 11020 11043 11059 11061 11070 11202 11234 11238 11205 113Ö3 11337 ai363 11424 11434 11473 11476 U509 11539 11571 11601 11635 U644 11668 11747 11755 11792 11820 11858 11860 12000 lL 01i5 12040 12188 12201 12319 12437 124 8 12487 12654 12677 12746 12750 12806 12809 lattp 12874 1287Ö 12929 12958 1297Ö 13114 I3n7 13144 1Ö179 13203 13214 13226 13301 13381 13326 1 3334 13350 13406 13503 13515 13571 13729 13701 L3986 14019 14180 14236 14Z57 14264 14338 144 0 14553 14571 146 i0 I4G9 14698 14776 l47 3 14822 15000 15032 15080 16092 15132 15147 15191 15281 1528 1Ó288 15387 15531 155S8 1 592 15610 15617 15693 15705 15860 16938 16031 161U 16151 16297 16348 1 61 16479 16493 16518 16522 16535 16581 16780 16a00 16807 1C856 16857 16873 16898 16904 16912 17079 U084 17088 17115 17128 17152 17243 17286 174ü7 17441 17581 17595 17604 17631 17637 17715 17716 1T799 17849 l 7i948 17952 17954 17992 18086 181159 1S23 18255 18298 il 8343 18422 18469 18470 18503 1 53Ö 18607 18629 18636 18684 18689 18721 18757 18804 18907 18913 18967 18990 18999 19010 1914 2 il9188 19197 19251 19319 19321 19435 19437 19441 19502 19512 19513 19532 1191537 19620 19636 19662 19667 19676 19705 l 9e28 19832 19886 19893 19925 20014 20046 20058 20112 20151 201fi8 20199 120202 20216 30024 20259 20S16 30327 20333 20340 20413 20449 20456 20498 20576 20589 20603 20617 20636 20688 20690 20719 20755 20809 20826 20833 i 971 20974 5e klasse Trekking valn Woenydag 19 Sept Hoofdprijzen ƒ 1000 14368 ƒ 400 2639 8747 12860 15614 16499 19109 19148 ƒ 200 8394 ƒ HW 4694 5852 12550 17344 18493 20535 Prüiteai van ƒ 70 71 104 242 282 314 374 779 988 10610 lliB2 IfiOa 1716 1731 1739 2005 2034 2121 aM2 2192 2303 2068 2438 3O07 3288 32 fe 3347 3457 3661 3760 3773 3869 3913 3969 4049 4076 4103 4233 4533 4540 4 45 4548 4891 4913 5007 Ö527 5755 5925 0092 6210 6271 6307 0394 6412 6554 6627 6793 6905 7009 7026 7162 7Ü60 7433 7481 7674 7702 7707 7748 816i 8182 8187 8499 S5J8 8548 8741 8970 9209 240 9274 9563 9587 9614 9619 10019 10165 10170 10202 10217 10849 1O90 11067 11488 11724 11758 11875 11883 12139 12161 111308 12350 rM12 12478 12503 12640 12751 12830 12900 12905 129d9 12963 13129 13220 13323 ia333 13416 13818 14165 14186 14 348 14476 14 644 14712 14710 1484 15090 16872 15452 154T8 16542 16Ö77 15647 16652 16767 16777 16033 16105 16157 16284 16358 16430 16495 lÖdOO 16676 167ü4 1 790 16827 16846 16937 17453 17683 17587 17774 17829 18011 18144 ia313 18333 18562 1S7 4 18787 18826 18903 19109 19010 193ta 19369 19413 1943K 19464 19574 19779 198lJ ü007 20107 20197 20205 ao383 20518 20553 20782 20998 Nieten 11220 27 40 58 62 87 183 198 206 300 322 380 448 457 513 572 689 688 707 830 835 868 940 9S3 101 2 1113 1153 1186 1196 1287 1290 1478 1483 1608 1514 1561 1562 ll591 1599 1667 1745 1780 1820 1879 1891 i 95 19U0 1911 1957 20 13 2039 2134 2187 2188 2202 2223 2231 2266 2325 2327 2347 2370 2409 2517 2685 2603 2615 2632 2642 2689 26lW 2772 2774 2830 2862 2973 2977 29Ö4 3169 3190 3200 SÖOl 3S24 3425 3512 3514 33L6 3542 3564 3600 3608 3663 3833 3834 3839 3873 3891 3917 3921 3043 3962 3981 40Ö7 4091 4093 4128 413U 4218 4236 4251 4312 4384 4387 4398 4422 445U 4461 4490 4495 4530 4667 4594 4605 4648 4669 4731 4786 4821 4855 4860 4909 4941 4969 4908 5111 5133 Ö159 5162 5223 5297 5306 5343 5344 5381 6406 5425 5468 6Ö5Ö 5666 5615 56 0 5725 5770 5773 6846 5924 5928 5966 5987 6017 6037 6089 6246 6267 6286 6287 6283 6357 6477 6530 6fï20 6751 6806 6820 6837 6877 6800 6937 7111 7133 7137 7212 7264 7296 7297 7304 736B 736Ö 7368 7Ö71 7440 7509 7540 7591 7609 7634 7777 7778 7 58 8002 8004 8052 8131 8231 8267 8324 8327 8371 8401 8427 8410 8446 8676 8627 8631 8669 8763 8868 BSll 950 8998 9030 90 15 9046 9095 9104 9124 9126 9133 9155 9290 9292 9343 9381 9433 9477 9479 9483 9507 9545 9550 9594 9687 9767 9812 9863 9880 9885 9892 9946 9986 10091 10127 10184 10273 10304 10308 10421 104127 1057O 10646 10650 10724 10813 10815 10831 10640 10833 10856 10869 10889 10918 10955 11024 110 j4 11066 11094 U104 11111 11169 11218 11235 11246 11262 l 1322 11898 11463 11611 11614 11569 11602 11636 11662 11709 11731 11780 11894 11Ö5B 11096 12004 12042 lai l 12330 12418 12426 12628 12706 12792 12861 12917 12966 13015 13026 13049 13080 13092 13150 laifil 13256 1S336 13369 13409 13434 13437 18466 18564 13666 13572 13641 13i66ü 13710 13723 13796 13845 13892 13915 13989 13996 14016 14028 14031 14066 14208 14232 14281 14296 14374 14367 14431 14 446 14443 14477 14901 14680 14708 14728 1 i 14827 14865 14886 14928 14930 14954 1 Jjftd5075 15108 16126 15153 16240 15261 iÉ4 15461 16477 16478 16606 15674 15764 15771 16782 15810 15879 15899 li5026 10080 10087 16096 16149 16294 16823 16366 16476 16489 16636 16583 16738 16745 16760 16796 1 6 08 16866 16888 16911 16940 17116 17131 17188 171fi6 17169 17181 17202 17203 17264 17298 17363 17372 17373 17414 17519 17641 17704 17778 17779 17840 178S2 19017 18134 18140 lftl 3 182S1 18302 18304 18430 18477 18505 18642 18545 18572 18649 18682 18709 18791 18608 18824 18844 18885 18897 18926 ljS9Ö4 18937 18986 18905 19049 19080 19110 19204 19024 19352 19377 19864 19896 19410 19419 19430 19442 19449 19454 10466 19478 19018 19601 19605 1 7 19722 19746 19824 19896 19912 19022 4e en 4 e M A HolÜhu aem 21e 25e en 52e A Wiözer JMe ert 37ej G van Laeuwen She 40q en 41e C P e W 46e Verboom 49e J M de Vries 51e Gielost 10 uur v m AamloaniBt eélrute thiif1 17 X4 uur laatste duif 2X 7 21 uar Margarine als volksvoedael Marva een nieuw merk van de BlueBa id fabrieken De Blue Band fabriekien heeft ean broohure toen verschijiien waarin het pufblïekduidelyk wordt gemaakt welk een uitstekend volksvoedael margarine ei ien yk is en waarin tevens evenaila in de adivertenitein dït nummer ter kenniis wondit gebrachtdat een nieuw merk Marva in den handeil is gebracht I Dit nJeuiWie merk in die aankowlging zoo allei aardigat geschetst aJ i een jonger zusje van Blue BiandI bedoeld te Ijn mangarine voor a Uen Marva dot ndeuwe margairine mierti van de zoo bekende Blue Banicllfabrtieken wondt in den handel gebracht in een typiiwh hlauw gemite verpakking het betrtaat uilt zuivere Wy twiJfeTen wiet of ook dit nieiuwe verk vwi de Blue Band fabri en zal zijn weg wet vinden iMen leze vooral tie aondlge brochure wiarin een Marva KerstverrasfriiVg wordt toeigezegd Jurgens Bona een nieuw merk van de Jurgens Fabrieken D Jurgens Margarinefabrieken brengen met ingang van itede i een nieuw merk margarine in den handel en wel Jurgens Bona met melk bereid Dit nieuwe merk dat op de bekende aantrekkelUke w jze naar voren wordt gebracht wordt met melk bereid en de Jurgens fabrieken stiian er iborg voor dat een gegarandeerde prima kwaliteit geleverd wordt Sierjtjke winkelplaten smaakvolle annonces cesin de bladen zullen de aandacht ongetwUfeld vestigen op dit nieuwe merk dat tegen den zoo lagen prye van 35 cent per half pondlspakje overal Sbe k O0 p is Men haaste zich een proefpakje te nemen de Jurgens fabrieken zijn er zeker van dat een proefneming beteekent eefl overwinning zyn knieitchUr gebroken Hedenmiddag is in de Graaf Florisw de 10jarige C van Putten die op een brugleuning een mooi plaatsje had veroverd om van die hooge zitplaats H M de KoninginMoeder goed te kunnen aien in aanraking gekomen niet een paMeerende auto en op den grond terechtgekomen Door de goede zorgen van E H b O is de Jongen naar de Wijkverpleging overgebracht Vermoedelyk heeft hy een kniesch f gebrokeiL De PottrtdiaivenveraaniiigiDg De Bonie Duif Weid evteneems een ondarUnge wedvlucht uit M ma aifatond 181 3 K M De pryzen wende als voigt fböhaald A Jansen Ie e l2e en 16e P Koenwsns2e 6e He en 17e J Wftezer 3e l J Stoppelenburg 4e en 9e A Noordihoek m en 10e h B pis 8e löe on 18e T Sa e P Hapis i4e Aankomst eeti te diqUtf 1 22 42 uur laatate duif 1 56 56 uuir Agenda 19 Sept 2 uur zoo noodig uur vooi tzetüng Hotel de Zalm Vergadering Kamer van Kooiphandel en Fabrieken 19 September 8 uur giebouw Daniël Cwmin ti U ti O onder leuÜr van Dr Evers 19 Sept en 26 Sept St c de Réunie bovenzaal Inschryving voor de cursussen van de VoUtauniversiteit 19 Seipt 2 uur St Janskerk OiittuUling van het Gedenkteeken geschonken door prins WiUem I September 8 4 uur Zaal Kunstmm Soc Ons Genoegen Voordracht van Dr L A Rademaker voor de Ver voor Fac LtikvenbramRng September 1 uur Zaal Kunstmin Alg Vergödieriing Ned Ver voor FacultatieveLijkvenbramtii 22 September Reeuwük tHotel Zomerzorg Vrouwengroeip uit de Vryiheidabond Landdag 26 iJept 8 uur NSeuiwe Schouwhung Concert Botte s Mannenkoor dachtem vimch op te zenden naar het laboratorum van den warendienat te Rotiterdam Booals de warenwet voorsdiryft en omdat alleen aan amtbtenarem vso een keiirimgsdien bet recht van keuniiv toekomt Do ambtenaar requireerde vrijspraak waarby Ie kantonrechter mr Prina zich aansloot en desavoueerde in het tvenbaar de politie en Dr Mogiandorflf De amlbtenaa r zag xidi later genoopt tot rehalbilitatie want men voelde de onraogelykheid van den toeEtatidi het conflict tusM hen theorie en practjjk Practïsch gesproken immers komt er van de keuring van visch buiten de centra van den Keuringridienat weinig terecht De vischafsliager te Schoonhoven achtte zich in zyn eer gekrenkt wegens Ie vervolging tegen hem en eiachte ontslag tlaarhijer zich op beroepende dat hy niets met dekeuring van visch te madcen had en in anderiialf jaar geen ambtenaar van den keuringsdienst der warenwet by den vischafslag gezien hafl Het hek iy nu van den éam Menkan er nu verkoopem wat men wil omtiatcontrole vrÖwel eaïtbreekt j Tevei fs höbben B mi W van Schoon hoven by den keiiringadienflt te Rotterdam er op aangeifexwïgen verandering te bwsngen Jn dien toestand Corre Midenties en conferenties hebfcen tot Itedten geen enba resultaat gehad In an en moede wü men daar nu maar weer een iplaaitseJiÜke afzondelyke viiscJikeuring dooh deze noodmaatregel is Voor kitin tulnon Daidc ay het gunütige weer plukken ve thans veel boonen Ook de anyboonenoogst die aanvankel k dreigde te mislukken valt nog mee We plukken regelmatig bü voorbeeld om de vijf dagen opdat we geen harde stugge boonen kragen die voor de consumptie ongeschikt zyn Hebben we ewi goede soort dan winnen we daarvan zelf zaad Van de beste en gunstigst geplsatate stokken plukken we dan in t geheel niet Voor zaadwinnöig is alleen eerste kwaliteit geschikt Van stamboonen roservesren we eenige der beste atammen voor zaadwinning Deze boonen bleven zoo lang mogelyk hangen en worden omstreeks half October by droog weer geplukt an Jn de scheede droog bewaard De eerste winierandyvie kan nu wonfon oi gebonden Di moet men n wanneer Je planten g ed droog zyn nat opgeboudon imd jvie gaat spoedig tot rotting over Na ongevee tien dagen zyn de planten ol juende gebleekt Om regelmatig gebleekte anoyvie te kun len oogsten binden we et e ke we V e na aantal op Voor het opbtnden kan men gebruik maken van in de zon gedroogde biezen raffia wilgenteenen of under eenvoudig materiaal Vroege sluitküulsoortea z n reeds volgroeid en dreigen te barsten Om dit tegen te gaan moet men dergelyke kool een halven slag op den wortel omdraaien Ken gedeelte der zÜwortels breekt hierdoor af zoodat de aanvoer van voedingsstoffen belangryk minder wordt Zoodoende wordt hef gevaar voor barsten tot een minimum beperkt Van de vollegrond tomaten sneden we nu de bladeren half af opdat de zon de vruchten goed kan raken Deze tomaten geven dit jaar dank zij het gunstige weer een goede opbrengst We zaaien nu bloemkool voor weeuwenplanten Deze planten iaat men onder glas in den koudeai bak overwinteren We beveiligen de jonge plantjes tegen te groote vochtigheid daar ze anders spoedig wegvallen Na een paar weken worden de zaailingen in den bak verspeend op een afatand van acht cei timeter Mqn kan ze dan ook in kleine potjes plaatsen en aldus laten overwinteren in denzelfden bak AJk Vfe isteeds bloeiende ulanten in den bloementuin willen hebben dienen we tijdig aan het kweeken van het benoodigde materiaal te denken Vele planten hd ben maar een korten bloeitijd en moeten dan vervangen worden door andere planten Daarom zaaiden we in Juli viooltjes en vergeetmij nietjes en in j ru tu3 silene terwijl we nu planten als papaver umbrofiimi lentaurea cyano en andere zaaien Viooltjes vergeet my nietjes en silene worden nu in goeden tulngrond vers eend Na eenige weken worden deze dan op rabatten of in den kouden hak uitgeplant Silene moet men onder glas laten overwinteren a0022 20141 20192 20213 20226 2024 20261 M 20334 203SO 20392 20416 20430 20466 2 480 20488 20669 20632 20fM6 20726 20750 20795 2 1813 20916 20948 20966 2961 STAUSNIEUWS GOUDA 19 Seipt 1928 Hinderwet BuiKenveester en Wethouders brengen ter al emeene keinniti diat op ite Secretarie ter viaie ig g oleffdi aen veineoek met bU la en van de N V P J Emienbiipg s Zei linakery ofi Scheepstuiig rüi om vergunning tot liet oïn Jdlïten van aan benzinetank met meetpomp op en voor het penieel gelegen Veov sta no 18 kadastraal bekend sectie D no 609 Dat op Dinsdag 2 October 1928 des namidtlaigts ten 2 ure op het Raacthuis gelegenheid is óm ibeawiaren tegfn fe gevraag le vergunning in te brengen Cn dat gedurende drie la8en vóór dTtan ósMg op de Seoretiariie dtói Gemeente van de ter zake ing komeji schinifturen kmi worden fcepnis pnomen De aandacht woixlit er op gevestigd ttot volg nrt h teirtaamle jtiniiepnidlentie niet tot horoep gereohtignf ayti aij die niet overeenkfemsti artikel 7 Oer Hiinderwet voor het GemeentelKjatuur of een of meer zijner leden zUn varschenen teneindie hunne bezwai en monlilelfing toe te lirfiten Keuring Dienstplicht igen De BiaigemeewOer vari Gouila bierigt tLr kennis van belanghQbbendien iait in rtoveinbei en DeoemOur a s tk herkemrrngsraad m een of meer gemeenten aitting iftl houden RECHTZAKEN Ëen klacht van tandarts Merbens Tegen twee advocaten De iheer Alex Mei tens tamlarts te Gia venhage deeide aaot de P rs mecie lat tloor hem b den Raad van Toezicht en Discipbine op de Orde van Advocaten te sGra venhage een kilftcht is imgwdïend over de advocaten en procurevrs mr H van Wijk Czn en mr O de Kat te s Gravenbage Voor zoover mr vam W k hetrett ixmthtX dieae zondbr eenrige sommatie zymerzytls eengeiheel ongegrowle faillissementsaanvraagtc gen dien heer Mertens indlendig en daarby ala een andier sohuld iachipr van Uefl lieerMerfteins opgai ecu tirma aan iwie tie heerMerbens mot aiXpen nieta chülKlig is doclhwelke een sohiuy aan dien heor M heeft daardeo ïttlM het laatste jaar ïwrrhaaldelukr gëldsommen heeft geleend om haar bedr fte kunnen voortzetten Ml f K r aoover de klacht en mr van Wyk èii mr de Kat betreft omdat ay m ean acihr ven van Obii l t i twiibw jl den heer Mertens basühuidüigien eett aaiuEsliefekend sohrijven aan één hunner cÜënttaA gieantedia teend te habben Het niet aangeven van moUd en klauwzeer Voor het kantomgereoht te Leidlen atond gisteren terecht de 76 jarige landbouwer J de W uit Zoeteawoude die ervan verdacht wioiidlt nagelaten te ihehbeai aan den burgeroeeater zyner woonplaats op te geven diftt er monden klaftiwzeer ondier zyn vee heeipohbe In ean uitvoei pLeddooi Mtrte mr Van Ewi k venia ht s raadsman uitËien dait aijn cliënt met ep de hoogtte van het hem ten laste gelegde feit kon zyn voor iat de veearts dr N A iKomonandieur op last van deinspectie it Den Ha hem bezocht had Nadat de veearts als geüuigedeskun4ig igeihoord wa zeide ambtenaar m zön requisitoit dat de boeren maar niet Willem inzien dat de botpeffewte wet in het belang van hen zeil en den veesta el gemaakt is Zy laten heit toezioht over het vee maar over aan hert personeel en weten self nooit dat er ziekten onder hun vee heerscJiön De eistfti was ƒ 40 subskttaii 20 dogen SchrifteHJk vonnis over 8 dagen ADVERTENTIEN Vian die gelegerihaid om in dit zitting etn gei oeskumliig omteizoek te ondergaan kan 1 woiidlen gebiiKik gemaakt dioor ingvsühreve I nen voor döu dlienabpi idht tliie nog niet hij de iurjd üf tie zeemacht sijin iogel ufd aJamede kwr gewonton buitengewone dijejiatpliichitigeii die nog niet in wQiikeluken dienst stijn gieweest Tot diilt onderzoek wanden i n het algemeen niet toeigelaiten persomon dÜe aiU viywitliiger beluwrem tot de laiwInMlcht d vryiwilltige lanndabarm thieronder beigte pen tot de zeemadlit of tot de overzeeeehe wearmacht en evuntnin ziji diiie iit jaar tiJdieHjk ongjeschikrt waixlen vei klaard De Minibtei van iDefensïe kaai evenwel maohtiging veileeiken om ook deze i ersanen tent het ondwzoek toe te daten Om dieize koyninig te ondöi gaan behoort een aaiivnaaig te wwndtent innjiediend in welke aanvj aag aannemelük wonit gemaakt dat zitili ten loantzien van den beloinghebbeaick eender volgende gevallem voordoet a ikt Jiy vvoeiger döoi een dar keuring ladon vüor iten dlienjst geschikt weni verklaard doch na dte uitt prauk van lüen rvml ziekten of igebreken heeft gekregen waar oor hij vermoedelijk onigeschikt voor denuieitst is g fwenjien RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT HAogste BtBnd 769 9 te V eaicuu Laagste stand 743 4 t logö V üw ichthT Zwakke wind uit westelijke richtingen Licht tot Ihalf bewolkt met morgennevel Waaradiijnlijk droog weer Wemig verandering in temperatuur b kt hiÜ vroeger by het ondterzoek dbor em tier keuringai atlen behept was met ziekten of gidJi elren welke toetiiüet tot z n omgeschTlfctvePklantiii g hebben B gjd dorii welke na de uitapnaak van dien raad in ziUk eenmate zyJi v reng nd dat hij vermoddielykongeschikt voor den diienat is igieiwordeA c dat ihy vroeger verfiindendi was oonvoor een det fceurtiife tlwiem te varacJiijlietnop dien daai voor vaatgesteïden yibd ook geeai A der keuringsa aden uitspraak omtrent heon heeft giedöan en hij vermwedielyik ongeachdkt votw den dienst is LAATSTE BERICHTEN DKAADLOOZE DIENST De Tornado ui Zuid CaroUna Groote verwoestingen aangericht in Charlealan NEW YORK 19 Sept De vreeseltjke tornado die msods giroote verwoestingen heeii aangatioht heeft ook Oiajlestan in den staat ZiiidrCaiioljjiB bereikt Het getroft n gebied ia vande huitenwereldi afgesloten Volgens de taatate bemditan zSn in Palmbeach en omgöving onlgoveer 250 personen om liat leven gokomeo Het aanW gewonden bedraagt duizenden De staat van beleg is alg malBisd Naar uit Partarioü gemold wordt 2 ia tot nu toe 400 dooden gebojigpn 700X100 menechen zijn daikloos Een proefvlucht met de Graaf Zeppelin FHIBDMOHBHAPEN 19 Sept Donderdag mJ een ofticieelo pnoefvaart mat de Graaf Zeppeltn plaats hebben iwaartoe een giroot aantal autaitt iten ia uitgcnoodïgd Het is nog met bekend waarheen de proefvluchjt zad gaan Een vrachtauto warm geloopen en in brand gevlogen liïMMER 19 Sept HedennMTgen is een groote vrachtauto van den dienst Jjsmmer expedUeur v d Lee te Lemnwr aan den zoedy keven buiten I otnimer warm geloopen in brand gevlogen on gAeel afgehmnrf De chauffeur wist zich intiJdB te redden De tweede luchtpost naar Indl AM STEBDAM 19 Sept De K L M deelt ons mede dht op Zatemliig en Zondag a s de vliegtuigen welke bestemd zijn voor Indié TOor het publiek v Schiphol te beiichtigen zullen zün Het tweede vtaigtuig VKWr IndiS vertrekt Donderdagochtend te hwnrt over ze De aanvraag moet voorts vermeldan dien geslachtsnaam die voornamen en het nauwkeuiiiig adïe s van den tiienstpIJdhtisfe diatuim en Jaajvan gebooa te le liidhtón g en die gemeente voor wellke hy vo tien dienstpïicht id j ngeschreven alsmedte voor xoover hem bekend het korps het korpsanderdeal of het dienaWak waartoe hy behooirt of waaraan hij is toegcrwezen RADJO IKUWS Programm H voor tuSen Hilversum 6 u Diner concert De aanvraag behoeft ndet gieze eld te zijn doch moet zoo sipoedig mogelyk gafrankeerd wonden toegezondön aam het voligende adl es Aan den Voorzitter van den Herkeuringsr sO igiebouw van het lDeparten ent van Defensie Plein 6 b Gmvenliage 8 u Jperette De dochter vam den tam Huizen 5 u Ktoderuurtje u 30 Dctflamatie mej Doywi u Uitzendang Groote Herv Kerk Workun Fr Daventry 4 u7 20 Solisten concert 6 u 20 Dansmuziek 8 u 5 Maitair orkeat 10 u 10 Pianiaten wedstryd en opvoering van TTie great dresaimggown problem vam Lance Sieveikinig Parus 8 u 60 Concert De Drentsche werkverachaffing Een derde groep naar Wltteveen Hedenmiddag te ongeveer half twee vertrokken van hier 7 werklieden om te Witteveen aan het werk te worden gesteld Ksners Kaukan kei kkeir Mollal a m wi Oraaapljaa Makpaadarllaa Drukkariiea akarllaa Walalkakltarliaa Van de tweede ploeg zün er vier terugpefceerd waajwan een zyin hand hadi beaeenl De aea ovorigie Goudache worfcÜeden Moals men weet waren er van de tweede plo die aamvamfceUjk uit 12 werklcoBon bestondj maar 10 vertrctkem maken het volgens de N Z H allen goed Hun prestaties zoo vernam het blad overtreffen dile van de weridiatten welke de eerste ploeg vormden UIT DEN OMTREK Wedv lucht postduiven SCHOONHOVEN Vischkeuring volgens de Warenwet Op den viachafslag te Schoonhoven werd naar men aan de Telegiraaf schrijft een stinkende köiieljauw verkocht Toevallig kreeg de politie er lucht van en na den altfeiar woomachtigen directeur van tien vleeschkeuringsdienst dr S 1 M Mogendorf gehoord te hebtoerii venbaliaeerdie zij dei viachafslager De ambtenaar van het O M ite Bottcindiam ihr mr Van der Goeg weigenie echter tegen dien gedagvaarde straf I te eiachen omdat rnagelaten was den ver MARKTBEMCHTEN iDe Poauluivenveiieeniigrinig e Bdauwe Doffer hieJtf j l Zondlag em concours uit Mwis iBelgie afstand 181 3 KM De uitslag is als volgit Kaasmarkt Bodegraven 18 SeptCTWlwr 1928 Ie soort met rüJoamerk 56 60 2e soort iU 50 66 Aanvoer 431 parttian 17862 atuks 142896 K G Handol vlu r 114 kippen 2 26 8 26 Kaaamarltt Woerden 19 Sept Aaiieevoerii 48 partyen Prezen Ie lew ƒ 60 66 m r m Ie kw ƒ 64 60 2o kW m r m ƒ 50 63 Handel matig J Mikker Ie en 8e J Pranig 2e 31e en 32e A Jansen 3e 16e 2Te 28e 29e en 47e i V MwiEik 5e C M Moltbuysen 6e en aoe J Bonk 7e 9e 26e 42e en 50e J C Tracht 9e en 406 H N Korevaar 10e 36e en 38e J Beiuiea lie 3Öe en 3de J F ScharJemfln lae en 23e B Stolk 13e en 44e G Blom 14e en 43e T Wüllemse 15e 18e 22e en 24 M de Jong 17e en 33e S de I ai COELINGH S DEVENTFR ONTBIJTKOEK 7 Laag In prlja oofl In kwaliteit Bngros FIRMA RENEMAN VAN DER HEUDEN GOUDA 1 2 lOU ê