Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1928

BRKNOT U IN 99 WISKUNDE iMien oan boden op xeu biUtJln voorwaanlea voor leArldncen H B S tn Gymnasium voor cimdidftton BOUWEUNDIG OPZIOHTGR n door P S DAUVILLIER 751 10 BJHABTENSSINGEL 12 t Ia met le planTasn t ot drooigimakifitr der ReeuiW Ü tflohe en SlurprWiübsohe Plassen een vreemd geval De Kapiporten zyn versdien € roet een daanbij behoorende nota van den Pirecteur van Jiet Rykabureau voor te Ontwatering maar le bjjlaigen de kaarten dje daarbij ibehooren onibbreiken al aijn ze in het Raiptport vermeJd Noch de Statisnleden nodh arKieaiein kunnen aiiah ui het bezit stellen van de kaarteni en ontwerpen die voor een juiiete beoordeeling van zaken toch daarb nood ziün iDJIt is toch zeker ail heel onijuist We ii waar ia nog geen voondracht van Ged Staten verscheneiï maai in het AA 4 Sept 1928 d oor Ged Staten aan de Staiten ier Provincie igendit sdiryven staat vermeid ait Ged Staten in nader overleigr zyn getreden nopens de nnjgelykhead van een oplossing op anderein gromdslag dan die waarbij het BiijkBaandeel m de droogmaklWgskolten hoogetr zou moeten zyn dan 1 3 van het door de Commissie Vaji der Torren geraamde tekort van ƒ 80O l00 Moclit met dert Minister van Financiën een nadere regeling kunnen woirden igetrofïen dan is van Cled Staten zéker spoedig eem vowdlraioht tot dioogmakmg te wachten De droogmakinig hangt dus af van wat de Minister van Financiën zal doen In het hiervoren bedioeld schryven is aangehaald daft de Comnpssie Van der Torren het tekort op de ondernemjj heetft gleraam J op ƒ 800 000 Waarop berust nu die ranmilgT Die raming beipuat op de gieacftiatte waarde van het nieuw te winiien land dat na de droogmaktng aal woipden verkregen Deze commissie is v n oordieel iby het teglenwoordig prijisriivoau op een refeele verkoopwaaixie van ƒ 900 S ƒ 1000 iie moeten rekenen un wyst in venband hiermiede er op dat in A ug 1936 in den nieuw drooggemaaikten polder WilnisVeiidizyde ƒ 725 per H A gemiddeld is betaald in openbare veiling Ter beooTdeeling der waandle mag ook Wel worden aanglenomen dat nog kort geleden iai de on midcïeW yke nabijheid van de nieUAve droogmaikery gelegen grond net bebouwing ia gieveild tegen rond ƒ 500 par H A Et iis igieen enkele reden aanwezig om aan te nemen dat deze grond een mindere opbffiengst hebben zou dan de nieuw te winnen grond van de dnoogi te maiken Plaadsn Wanneer we nu zien dlat voor de ophpengst van de te wiwnen 784 H A land wondt aamgenomen de hoogste waardebepaling van die conunit siie van der Torren nd ƒ 1000 per H A dian lykt dat bedirag gegeven de Tvaring van Wilnis en het nabij de TELEF 313 tiM I Wat dd monachan zeggen Koninklijk BezofJc in Kerk Stadhuis en Stad Een verklaring van het onthulde gerestaureerde kerkraam die niemand verstond De Veeen Kaastentofmstelling Vlagvertoon Een nieuwe brug die defect is Gemeentelijke Spaarbank en Stortingsdienst Een veeg teeken Het bezoek dat H M de KomnginMoe der en de Prins der Nederlanden Woensdag j l aan Gouda hebben gebracht heeft op heel duideiyke wijze gedemonstreerd dat al moge naar buiten vaak gepoogd worden den indruk te wekken dat rood het oranje heeft vervangen dit geenszins het geval is Wat een belangstelling wat een sympathie is er betoond aan Onze bejaarde Landsvrouwe bij haar komst in onze stad voor de plechtige overdracht van het gerestaureerde kerkglaa van Prins Willem I in de St Janskerk Zonder eenige praal met klein gevolg is de Koningin Moeder gekomen by de grens der gemeente door den burgemeester begroet met bloemen verwelkomd En op haren weg naar de kathedraal is Haar nog eens een bloemenhulde gebracht en de nationale vlaggen waaraan de oranjewimpel wapperde hebben haar het saluut gebracht van de Goudsche bevolking om aan haar komst kleur en fleur by te zetten RIJN H HOEDEN de nieuwste Fransche Hoed Een belasting ambtenaar Een Indisch schetsje k Zal u dit keer eens vertellen van een belasting ambtenaar Ik zag hem in de bioscoop en hij lachte al een gewoon mensch Hoe ia het mogelyk dacht ik zoo n belastingman die den heelen dag zit te wikkwi en te weegen en vermaningen schryft en op zoek is steeds maar weer naar niet bestaande rykdommtin en voortdurend denkt dat de Staat be 5tt Ien wordt Maar deze belasting ambtenaar ging het goed in de wereld Van huis uit was deze vriend van den staat romantisch aangelegd Hij droomde van paardebloemen en de blauwe lucht van vogels en verre reizen en verplaatste zich dagelijks in een helnelsche omgeving van niet ibestaande dingen niettegenstaande hy honderden boetebriefjes uitschreef en onverbiddelyke bevelen in naam der Koningin onderteekende Dat was van jeu gd af aan zïjn lot Niet ieder kan het beroep kiezen dat hem in contact brengt met de dingen die hem het naast aan het hart liggen Hoeveel lieden die in de vrije lucht behoorden zitten niet op een kantoor te verbleken en hoeveel geboren jongste bedienden staan er niet aan het hoofd van een metkertf Hy had dia dit beroep gekozen ik zal kort zijn en deed z jn uiterste best Verder een geweidige sorteering vanaf f 2 75 Koop bij FRtlS m CIMP 99 TRANSVALIA auiMK uazc HAARDEM RACHELS FORRUIZER knUnint llriM J A P VAN VLIET Kl l IT S S van Pantzig N W O attmamrmn VAN JANSEN TILANUS FRIEZENVEEN Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Zeer sneUe Tcrhuiiingren met auto verhuiawagrens ran en naar aBe plaatsen Tranaport van Piano s Orgels Brandkasten en en H A V BANK Hoofdverteéenwoofdiéer voorGouda eo Omstreken H VAN DEJl GRAAFF Blauwitraat 19 Tel 763 ALTIJD ONDER GARANTIE Goedkoopeprti en 2 i B fdMnb i i L N POLDE RVAART 20 1599 LANOE TENDEWEO 27 in voorraad TAFELPEBEN TAFELAPPKLEN TOMATEN BANANEN STUDENTENHAVE8 VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS k aft BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN AALBESSEN PRUIMEN SINAASAPPELEN CITROENEN Dit is de Gramophooo wellic elli ander overtreft Verschaft U zoo n enot voor den a s Winter Komt zonder verplichting eens luisteren naar dit onovertroffen kUnIsêehalte Verkrijgbaar op gemakkelijke betalingsvoorwaarden VELO Waschmachines Muziekhuis LUXOR KLEIWEGSTRAAT 28 GOUDA TH BINNENDIJK Directeur der Begrafenieeen Belast zich ool met Crematie op Westerveld aoiiwa 228 Telef 822 Souiia Verstandige menschep En juist zij alle n Zij koopen een VELO En wringer raeteen Hindniicliinis wnaf £ 5 £ JS o k T Vn i n HUUR VELOWaschmachine MIL L Tiendeweg 53 Gouda ÏEIWACHT OW BABY verhoogt uw geluk en koopt de luiermandbcnoodigdheden bij J C SIBBES HOOGSTRAAT 7 TEL 423 23 I Draagt onze Vraagt steeds het heerlijke Krentenbrood do fijne krakelingen en do voedzame broze beechult van M J VAN VLIET BROEHENDAAL 32 AOUO aoh Bell Radio Electr Techn Bureau Blauwetraat 12 Tel 66 k Een fijn taaiblijvend bltterKo k blijft allijd een gewild artikel Probeert U ze eens ZoiM in Zouls Kraksllngan SlroopwaUII 1 Sprits nz OEBR KAMPHUIZEN TEL 777 0CJI OCARNO S Voor do THEE HERFST vb L Boogttnlt H BROUWER DE KONING Spieringstraat X53 Gouda On bniod word bokroondi Arnhem 19 s Boach 1924 B dam 1926 Doidrechl on U trecht 1927 LMDERS Een beroemtio huid Bpeoiflliteit heeft eeo jODBOsraidde ontilükt tegfln Eczema on andsn huidziekten Ooze wonderbaariijke oploBsiiig noonit hij D D D Bij do allereerste toepSBaliig reedt zult g e n zucht ran verlichting slaken HBtrPaultaatiBeenvoudigmiraouleuB Vensiiimi DJut dit unieke genaesmiddol te probeeren U tuit rien lJ d nkt ona oog tow deien r aa D DI i flM Af ou mf to D DD Har m aU4 spotA M rfros M il HOEDEN EEM OIITEERIIIO EEWIQ in BQUDA Gratis Bioscoop Voorstelling Woensdagmiddag 10 October a s in de Bioscoopzaal Schouwburg Bioiooop te Gou da ledere kooper van ÉÉN flesch NATUURAZIJN de azijn met hel fijne aroma of ÉÉN nesch GEKRUIDE NATUURAZIJN de azijn vol aroma of ÉÉN flesch KRISTAL AZIJN onovertrefbaar in zuiverheid en smaak uit de Natuurazijn fabriek te Gulpen ontvangt een GRATIS PLAATSBEWIJS voor boveogeooemde Bioaooop Voorstelling WÊT Koopt heden nog een flesch Azijn Firma L P Hoogendijk OoudB SCHILDERSBEDRIJF A HOLLANDER GOUWE 22 Ooad w rk Blllllk prl n Tslaloan TB GOUDSCHE CQURANT ZATERDAG 22 SEPT 1928 TWEEDE BLAD DROOGMAKINQ van de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen stad Het trof 1ltflR nder dat de feestdag van Woensdag er aan vooraf was gegaan De commissie de semi offïcieele commissie had aan de burgery gevraagd de vlag te ontplooien Maar waar waren de vlagg i op de openbare gebouwen Van de Waag in t by zonder AUe ingehaald Waar was ook de vlag van den voorzitter der Tentoonstel lingacommissie Koemans Wie heeft ze gezien Is dat niet wat vreemd Of vindt men dat vlagvertoon voor een tentoonstellingsdag zelf wat al te zeer opgeschroefd Er is een nieuwe brug gekomen over de Haven byi het Postkantoor Men weet het wei die brug die geruimen tyd smeekend zyn armen in de lucht heeft gestoken Sinds eenige weken zyn die armen neer ia het lichaam in rust gekomen Maar het schijnt dat het lichaam nu al weer gekneusd is Hoe dat gebeurd is wat de oorzaak is we weten het niet Ligt het aan de constructie was het ontwerp niet in orde dan zal de huidige wethouder van Openbare Wei ken die als lid van den Baad altigd gewoon was wanneer er aan den dienst van Gemeentewerken wat haperde den wethouder daarvoor aansprakelyk te stellen dat leelyk op zyn baadje krijgen Want dit zat toch wel ieder moeten erkennen dat het niet mogelyk moet zyn dat een pas enkele weken geleden geheel vernieuwde brug nu al weer om den reparateur schreeuwt Zooiets had onder den vroegeren wethouder Bokhoven eens gebeurd moeten zijn 1 De gemeente krijgt een eigen bankgebouw In het pand van Slavenburg s bankgebouw aan de hoek Gouwe W dstraat komt de Gemeentelyke Spaarbank de Spaar Ophaalen Stortingsdi ist en de Centrale Boekhoudmg Het is nog een voorstel van B en W maar ongetwijfeld zal de Raad dit wel aanvaarden al is er omtrent de inrichting van de spaar ophaal en stortingsdienst door den Raad na de heftige bestrjjdmg in dat college niets meer vernomen Hoewel de behoefte aan een Gemeentelyke Spaar Ophaal en Stortingsdienst in geenen deele bestaat en het op grond van de resultaten elders met anders te verwachten is dan dat deze vinding van den wethouder van Financien aan de gemeente geld zal kosten zonder dat daar eenige practiache waarde tegenover staat Wordt ze doorgezet Al weet men van den dienst nog niemendal het gebouw komt er alvast tenzy de Raad wat huiverig ia zoo n fel bestreden instelling te vestigen in een gebouw dat als bankgebouw n reputatie heeft want het bedrijf dat er waa verdween uit gebrek aan levenskracht t Lijkt voor de gemeente een veeg teeken rede met een adres van antwoord te beantwoorden en over het adres zelf dat een vrU uitvoerige weeridank was op de Troonrede werd evenmin gediscussieerd of gestemd De Eerste Kamer heeft voortp eenige commissie benoemlngen gdeaan en is daarna tot nadere bije iroeping uiteengegaan Werk is er voor haar voorlooplg niet aan den winkel o TWEEDE KAMER Minder rust vrordt voorloon r aan de Tweede Kamerleden gegund die de stapels begrootingsstuldcen welke weldra m de afdeelingen in behandeling komen moeten bestudeeren Aan dene zjjde van het Binnenhof werden allereerst twee in de zomervacantie overleden leden herdacht dr Scheurer en mt van Aalten aan wier nagedachtenis de President en de Premier hartelijke woorden hehb f genvjjd waarna hun opvolgers de heer Haukels en mevr van itallie van Ehnbden werden toegelaten en zitting namen Vervolgens is de voordracht voor Vooriitter opgemaakt waarby mr Hoys de B erenbrouck weer als eent uit de bu9 kwam slechts één stem was op een ander uitgebracht terwyl een scherpe strijd gevoerd is om de tweede plaats dus om het eerste ondervoorzitterschap tusschen dr de Visser en den heer Scliaper eerstgenoemde is ten slotte herkozen hoewel bet siecUs zeer weinig gescheeld lieeft of een deel van de Katholieken had door op Jen heer Schaper te stemmen de leider der chidst his torische fractie als onder voorzitter onttroond op zichzelf geen overbelangr k feit doch wy kunnen er moeit Jlc een aanwyzing in zien dat coaliti ihersteil door dit deel der Katholi en met ernst wordt begeerd en de persoon van dr de Visser had dit zeker niet verdiend aan de Katholdedcen nu hy hun nog onlangs aan huQ Klomp iwet lieeft geholpen Jhr mr Ruys de Beerenbrouck inmiddels door de Koningin tot Voorzitter benoemd heeft zyn ambt aanvaard met ecm speechje waarin hij waardeering heeft uitgesproken voor den arbekl dian een aantal leden ook in de vacantie rebben verricht waarna de gebrtdkeiyke aandrang voor zelfbedwang en beperking volgde Besloten is op 2 October ra volgende dagen de Staatsbegrooting en een aantal andare wetscmtwerpen in de ofdeelingen te onderzoeken Voorloopig is het wetsontwerp op de winkelsluiting daarvoor nog ni ft aangewezen Op 16 October vangt de eerie openj are vergaderingen aan die tot Kerstmis zal voortduren Begonnen wordt met het wetsontwerp tot herziening van de Indische Staatsregeling het Schooigeldontwerp w ztging bevoKteringswet landmacht enx OqJe is nog aan de agenda to geroegd een int 3 eU tM yaa dut fieBvel orec oM toastaild In de suiker indusb terw I gewtl gerd is een interpellatle aanvrage van den heer L de Visser over bemoeilykuig van deelname van Duitsche communisten aan een commonistische betooging te Arnhem op grond dat deze quaestie zoer nl by da begrooting kan worden behandeld De Kamer heeft met 46 stemmen tegen 2S den Voorzitter gevolgd door deze interpellatie niet toe te staan Het land zal er geen schade door lyden Over een andere interpellatie aanvrage betreffende den toestand in het mynbedrijf za 1 in een volgende vergadering worden beslist Nog een greep uit de Rapporten RLCfuwe droogmakerij gelegen Jand toch wel heel riskant Stel eens het gieval dat de nieuwe droogmakei jj eens met n eer opbnanigt dan ƒ 00 per H A een bedrag dat naar het oordeel van een practisch iamlboU Wer te hoog moet worden geacht dan vvonlt het waardeJjedrag van het nieuiw te wwmen land direct al 4 ton lager waarmaie het verhes al op ƒ 1 200 000 stijgt Deze mindere opbreqsst nu is een post die naar het oordeel van daartoe bevo6g lien aLs een gunstige toestand moet worden aan vaard De goraamdie opbrengst cyfers worden te BÖer geflatteerd geacht Daarby id dan ook nog rekemng gehouden dat geen landbouwer zich er aan kan wagen op dezen nieuwen grond direct z jn brood te verdienen Deze meening latentt volikomen overeen met wat het rapport van dor Torren te de er zake zegt Juist het eerste wifirk n l het ploegen en egalifieeren van het ruwe en vaak z er omgelyke land tl gt aan die lamii ouw rs groote bezwaren m den weg en vormt voor hen vaak een beletsel om op een dterg emSDËin meixwen grond een bedryf te hiQginnen En even te voren staat 4s eenmaal da bodem tot zekere ihoogte toebereid dan is het tot waandie brengten van nieuw land aJis het hoer bedoelde by uitstek geschikt om ter hant te worden genoonen door kleme landibourwers Warmeer deffgieljjke itspoiakiein worden vamjomein wanneer men te voren kan zien dat die verliespost op grond van feiteliyke omstandighedien oe talryke nsioo s waarvan het rapport wemelt laten wy by het hier genoemde nog buiten escihoxiiwing daarop zullen wy nog wel nader wy zen aanzdenlyk aat boven het thans aamge gevee hiedtag dan is het todh wel heel on verklaajbaar ais Ryk en prorvincie zddi aan dergelgbe gevaarlyke exjperimenten gaan wagen Dat een gemeente er toe zou komen aioh m aoo n onzegbaar riskante onderneming te steken s niet denkibaar Wazmaer de overheid meent tot droogmaking te moeten overgaan Bonder dat fmanoieele overwegingfen by de drt ogmaking=kositen gelden dan heeft ook die overheid te KOrgen dat de bodetn zoodanig wordt opgeleverd dat de zidh daarop vestagenide landibouwers met gedoemd zijn onder te gaan Die landiboqiwers mogen hieraan niet worden opgeofferd Dat is een piljcht waaraan de overheid zich dan niet mag onttreJdcen den weg stonden Wel zwaaide de roode wethouder van Staal vóór de KoninginMoeder verscheen uit een grapje even met een rood lint maar het verdween snel toen andere raadsleden duidelyk deden btyken dat zy dit wel een heel ongepaste aardigheid vonden op dat oogenblik Van het Konuiklyk bezoek hebbïMi de roode wethouders mets geleden dit tot geruststelling van de afwezige partygeaooten die daarvoor blykbaar vrees koesterden De rondrit die de Koningin Moeder door de stad heeft gemaakt was aileraardigst H M was buitengewoon verrast door de bloemenhulde die haar telkenmale in de meest onderscheidene deelen der stad is gebracht Een aardig moment was het toen H M een kleine peuter in de Prins Hendrikstraat opmerkte die ook bloemen aan de KoninginMoeder wilde aanbieden maar door den chauffeur niet was oipgemerkt De Koningjn Moeder waarschuwde en de lakei haalde den kleine op tilde hem op en met zyn verheugd gezichtje gaf hy zyn bloemen waarvoor H M hem heel vriendelijk bedankte lEr waren op dien tocht meer treffende tooneeltjes die duidelijk hebben doen zien dat de Koningin Moeder in de harten van onze burgery een groote pJaats heeft ingenomen dat men Haar groote sympathie toedraagt Dit was het beeld dat Gouda s ingezetenen gaven aan de Koningin Moeder op een onverwacht metofficieel bezoek Wat zou het een feest zyn ais de Koninklyke Familie eens een officieel bezoek aan Gouda brengen bou Gouda s kerk is verrykt met een nieuwe schat het gerestaureerde kerkraam van Pnns Willem I Met de Konmgin Moeder en den Prins waren zeker een 200 tal belangstellenden getuige van de plechtige overdracht van dit raam door Mr Vissering aan de kerkvoogdy Met groote aandacht is na de belangwekkende rede van Mr Vissering het kunstwerk door de aanwezigen aanschouwd En vol verwachting waren zij naar de verklaring van dit glas kleinood door den kunstenaar door wien en onder wiens leiding het IS gerestaureerd den ingemeur Jan Schouten De heer Schouten heeft die verldarmg ge en hy heeft gesproken eeij uur nagenoeg aaneen maar tutgezonderd enkelen heeft memand er iets van verstaan Ware het met oneerbiedig geweest m dit kerkgebouw van de stemmingen blyk te geven men zou zich zeker niet rustig hebben gehouden De toesipraak was gedrukt Met ons zullen velen h ben gedacht werd ze maar uitgegeven dan was de redenaar wellicht te volgen geweest Nu is de enthousiaste verklaring voor ieder teloor gegaan Jammer voor de aanwezigen jammer ook voor den heer Schouten wiens kunstenaarswerk alle recht op hooge waardeering heeft I Uit oifs Parlanent EERSTE KAMER De gebniikelyke vergaderingen van de beide Kamers ter inwyding van het nieuwe zittingjaar heben geen verrassingen opgeleverd Generaal van Voorst tot Voorst opnieuw tot president van de Eerste Kamer benoemd aanvaardde zyn herbenoeming met een genoegelyk speedije waarin hy op beknoptheid aandrong Best vond de leider der S D A P die daarom niet opnieuw zou uiteenzetten waarom zjjn groep tegen een adres van antwoord op de Troonrede is Gestemd werd er dan ook met over het voorstel van den President om de Troon Plechtstatig was de ontvangst in de kerk waar KoninginMoeder en Prins te samen kwamen om gemeenschappelyk met alle opgekomen belangstellenden te eeren het genie dat het kunstgewrocht dat Gouda s kerk siert heeft tot stand gebracht en den kunstenaar die het nieuwen luister heeft geschonken Zonder statie was Hun komst ten stadhmze eerst in de burgemeesterskamer daarna in de Kaadzaal die met haar fraaie gobeilins en schouw direct Hunne opmerkzaamheid trok Met wat een rustigen eenvoud maakte H M kennis met de leden van den Raad die allen behalve de sociaaldemocraten van welke groep alleen de wethouders tegenwoordig waren waren verschenen Een gemoedelijk woord met elk hunner een handdruk bracht het contact tusschen H M en de Prins met de vertegenwoordigers der burgerij En op den tocht die de Koningin Moeder door de stad maakte straalde een en al vriendelijkheid uit van deze Hooge Vrouwe die als regeerend Vorstin de kunst heeft verstaan en deze ook thans nog verstaat Haar volk aan Haar te binden Het is daarom zoo dwaas van de afwezige sociaaldemocraten om bij een vorstelijk bezoek als dit niet te verschijnen Het is een demonstratie die naar het beflachelijke zweemt De beide socinal de I mocratische wethouders waren wel tegenwoordig en toonden daarmede dat princi picele bezwaren hun afwezigheid niet in D Vlootovereenkomst tussohan Engeland en Firai krijk De ontwapening Prof van HantH kr gt eervol ontslag Onderhandeling en oveiieg met de werkgevers Ue brief is ged te ekead 3 Augustus 1928 em Ueet aÈkomatis te zijn vai het depalftoiiiieait voor poiitieikei eai liandieJsfljaKen va het Frausduei ministère vaia Buitenlaiuisclie Zaken ICr worat in getzegdi dat de Britscbe regeiersig dien driogendieo wensdb tuad te Kennen generen om d eze overeenkounet tot stapKt te brengen en daar eteed meer op heeft aayngadTOngen Tenslottei werd na © en groot a ntai techniacfae bespre kingea een nieuw BritBcb voorMel IJ © New Yoa k American publioeerde d Q teik t vani de vlootovereeöKoinHi tiwsohein FVaiiidfiüjk ea jroolnBrittanniè and Cr het opaohrilt Twe © naiti eB in eea ofvereenkoinst tegen de Vere e Digdle Statetn eu Brief m dcu i aiiBahen mtinistor van Buienland3ch © Zaken die aaiïtoont datd IAnie riliaaiQeicih © adviezen mvtretit kruisers en kanoniuBii in d i wind aijn gealagen Een zeer groot aantal bezoekers is Donderdag naar de Goudsche Markt gekomen om de vee en kaastentoonstelling waarvoor duchtig de groote trom is geroerd te gaan zien Van het vee waren er belangryke inschrijvingen en deze hebben de vele bezoekers getrokken De kaasexpositie was maar heell mager Een practisch man die de boeren door en door kent zei ons dat de kaasafdeeling met naar bahooren was voorbereid Om daarmede te kunnen slagen IS persoonlijk contact met de kaa makers noodig Een schriftelijke opwekking heeft geen resultaat En te meer met waar den kaasmakers niet gemakkelyk het groote belang eener zoodanige expositie wordt ingeprent Van de kaasdagen m eigen gemeente weet men wel dat zy voor hen van byzondere beteekenis zyn maar voor een algemeene expositie gelden motieven van geheet anderen aard Wanneer volgend jaar zooals het in de bedoeling ligt wederom zulk een tentoonstelling zal worden georganiseerd kan wöliicht met de wenken van den man van de practyk worden rekemng gehouden iDe dag is tot een groot feest geworden Ringryden op groote schaal een zweefmolen op de Markt een avondfeest m Ons Genoegen Wil men nog meer De comnusbie veAtaat de kunst een programma saam te stellen Maar één vraag Was het Eere Comité er alleen op papier Er is Donderdag druk gevlagd in onze Des morgens wandelde de man naar kantoor Ging achter den schrijftafel zitten en zuchtte diep Met dit laatste teeken van teleurgestelde idealen ïjield alle contact met het leven op en werd het geluk gezocht in de napieren Tot halftwee behoudens kleine interrupties voor een kort gesprek met de collega s over verschillende onderwerpen van den dag die in minder of meer direct verband stonden tot den dienst Wat valt er niet onder den belastingdienst Niemand zag het hem aan dat hU ook maar het minste zou zijn misgeloopen in het leven Wie rzich met nieuwsgierige oogen voor het loket meldde werd door een versteend gelaat ontvangen afgepast te woord gestaan eventueel zelfs voortgeholpen Een zweem van een glimlach kwam op het gelaat van den onbewogen man wanneer hy over uitstel van betaling hoorde spreken en het tentoonstellen der armoede riep in hem slechts verdenkingen aan verborgen rijkdommen by den aanvrager wakker Hoe meer iemand over zijn armoede sprak hoe ryker hy gewoonJyk was De ervaring had geleerd dat sommige menschen speciaal oude en gerafeld jassen aantrokken om den ambtenaar te bedriegen Doch onze vriend kon niet bedrogen or ken en was het ventje Gedurende een halfuur hoorde men dan het eentonig getik van lepels Menizag een kip jammerlyk aan stukken geschsurd om te verdwynen in de verlangende maag van de kantoorman die zü n roeping had gemist Patéboonen sambalans en andere heerlykheden volgden de kip ryst gaf aan het geheel een zekere harmonieuze verhouding Rust De dagtaak was afgeloopen het maal gebfuikt Dan wordt er gerust Na eenigen tyd kwamen er proestende klanken uit de badkamer en weldra begon tijdens het afdrogen de ambtenaar te zingen Hy zong Het moge zonderling zyn een belastingambtenaar in een bioscoop of by een operette te zien vee en veel wonderlijker is het zulk een man te hooren zingen Na de thee kwam de avond In pyama en saroeng en kabaja wandelde het echtpaar een eindje op Rustig genietend van de aivondkoelte groetend naar de buren Eenenkele keer speurde de man of er niets belastbaara stond op het erf van zijn buren Doch meestal was er niets en Weef er tyd g noeg voor het bekyken van de lucht en de speels e kleuren die de ondergaande zon had schtei elaten Na een halfuurtje kceide het eckt aar den Hy keek dwars door de oude jassen heen en zag het geld in de schunnigste kleeren verborgen Niemand zou denken dat in dezen man een dichter verloren ging een stiekeme droomer die de zon liefhad en de maan en de sterren Men sprak van dat droge mirakel achter het loket Zoo zyn de menschen £ ln omdat het zoo dikwijls gebeurt dat ambtenaren bij den gehaten dienst worden miskend wi ik u verder vertellen van dit leven in en na den dienst Ge weet nu van zijn komst Ge weet van zijn arbeid op het bureau Na afloop daarvan ging de man naar huis met lichteren tred en een stil verlangen naar rjjst en zouteviseh Even later stapte hy door het hek van zyn tuin langs bloeiende heesters op zyn jonge vrouw toe die hem in de armen sloot en de laatste gedachte aan processen verbaal en dwangbevelen bande De lorgnet werd afgezet de rimpels uit het strenge gelaat verdwenen er kwam een prettige lach op het gezicht van den ambtenaar hy trok jas en broek uit en stond dan ineens In pyama Dit kieedingstuk droeg de man onder zyn witte pak verborgen hetgeen hy practisch vond Zoo zijn er trouwens meer Dan trok hy aaii de punten van zyn sok terug innerlyk rijker geworden gelukkiger en verzadigd Dan trok de man een been op den stoel en legde het andere languit tak een straffe cigaret op en verdween in gedachten uit dit tranendal Nwut hem zat zyn vrouw en keek naar buiten Urenlang zeiden ze niets tegin eikaar ze drooiAden Het einde van den dag kwam als een gedicht De nmzlek van een viersnarig instrument en de hooge gillende stem van den ambtenaar roischten dart door het huis en de straat Onze belasting ambtenaar zMig zachte melancholieke liederen oen tikje Indonesisch Want hy was een kind van dit land Aan ziJn voeten in een langen rtoel lag zyn vrouw met zachtjes flonkerend donkerfluweelen oogen Wonderiyk wonderlijk Want deze zelfde man in de Uatiwge streepte pyama die methet eene been op getrokken en he andere op den stoel zong en kweelde deze zelfde man ging des morgans weer naar kantoor voorzien van een lorgnet en een stroef geplooid gezicht om zyn gehate briefjes door de wereld te zenden Maar aoo ik immers het leven ne J i