Goudsche Courant, donderdag 27 september 1928

No 16880 87 Jawgan g l Spaart minstens 1 Een Gulden per Kilo Het Am rika Bsche antwèord De slotzitting van den Raad van den Volkenbond Een opdracht aan Jhr Loudon Een spoorweggesehiJ Men meent te weten dat vandaag aiui de di wihe commissie in gezanten der Vertienigóe Staten in Groot brittannie eai Frankryk ter doorzendmg aan de regeeringen van deze twee lanutn het antwoord van de regeering te Wasihinglon ih gezonden betreffende bet Engel scli Kran ch vlootvergelijk Het antwoord a in Londen g z ndeni is in zyn groote lijntti nagenoeg gelijkhiidend aan dat gezonden aan l aryw Het verwerpt naar men gelooft het voorstel tot het hervatten van onderhandelingen betreffende de beperking van de vlootbewapenmgen mot ais grondslag het Engelsch Fran ch vergelijk Teg lijkertyd zet de regeering der Vereenigd Staten opnieuw ihaar standpunt uiteen inzake het vraagstuk der ontwapening ter zf e De VolkenbondHvergadering te Geneve is gisteren met een slotwoord van president Zahle gesloten Te vorep werden nog een aantaj zuivelformeele qua ïties afgedaan Verder ateltlede Raad de procedure vast voor de benoe ming van acht lieden van het centraal con troleorgaan dat krachten de onlangs In werking getreden opiiim conventie toeziclithoudt op döii handel in verdoovende middelen Hiertoe zal een u commiasie van den Raad van drie leden eventueel uitgebreid met een vertegenwoordiger van de U S A tijdens de volgende Raadszitting kenni nemen van de candidatenljjst waarop alle Hiaten die tot de conventie zijn toegetreden twee namen kunnen piaataen De s ubconimisi ie maakt daaruit een voordracht van 16 personen op waaruit de Raad eventueel bijgchtaan door een vertegenwooixli er tier U S A de a iit leden kient j A lle le len van den volkenbond sraad alle staten die de üeneefsche opiumeonventle geratificeerd hebben d iA ook Nederland en voorts Amerika worden uitgenoodigd vóór November twee candidaten op te geven en liefit een dezer buiten de land sgrenzen zelf te kieaen Ook wordt den regeeringen in overweging gegeven dat een der candidaten een bijzondere de skundige zal zijn over den toestand in de landen die opium voortbrengen of verdoovende middelen vervaardii en terwijl de andere candidaat een bijzondere kennia van de toestanden in de door verdo Dvende middelen geplaagde landen moet bezitten Een onden mmissie ult den volkenibond sraad bestaande uit de gedelegeerden van Canada Finland en Japan zat dan uit ai deze candidaten een voordracht van zestien deskundigen opmaken waarna de volkenbondsraad in iijn op 1 0 December aanvangende nieuwe zitting de definitieve keur c van acht leden zal doen Men ziet uit het ingewikkelde dezer regeling dat de raad er zioh reeds van bewustIS dat een groote stryd om de zetels tewachten staat met het geld door Bona gespaard J U R G E N S MARGARINE Het MM Beneüi MAGERHEID Schoone volle lichaamsvonnen door D Ft STEINER 8 OOSTERSCHE KRACHTIMI LEN voor Dames Wonderbare Buirtes Ook voor herntellenden en zwakken Bekroond met gouden medailles pn eere JipiomR a Ir 8 weken tot 30 pond toeneming neffn randeerd onschadelijk Door Artsen a ln i olen Streng reftel Vele dart betuigingen Prü p T doos van 100 stuk ƒ S VO 2 0 iituks ƒ 5 50 franco thuia onder rt iiihum of na ontvangst van postwisael PIUAAL OÜRSKL Ze tr l Drn H In ziJn slotwoord wees president Zahle op de verrichte arbeid welke zich naar hy opmerkte heeft gekenmerkt door grootere openhartig heid en waarin hy een waarborg ziet voor den vrede en nieuwe methoden van internationale openhartigheid vryheid van oordeel en directe debatten tusschen de staten Hy vertolkte de voldoening der As mblée over de nieuwe bijdrage tot de internationale arbitrage geleverd door de juri Voor de primitieve mensch die biAy heet is er sle ht s eén vraagstuk Het Voedselvraagstuk Ala de voedselkwestie li opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstandhouding met ouders en verpleaester Vraagt attestenboekje aan P MOLENAJ K Co WESTZAAN Vele menleken doen met hun leven als de kindereri er blijde m nielen bet DE FAMILIE PONTOIS EEN GEWEIMZiNNIGE MISDAAD 3 I ij Irachlltet mujnliieer Sagerot te en begripen diat de kindetaoh lige schrilt Idjer markieön Vjoor liüt flDftken van een testament waiarschiiinlijk ten gev ge aau hebbet dat haar haar erfgcoaam word maar dat iemand di belang bij de besobikkin ge van nvevrouiw de StVuMran tiaar d e angatvallighead niet uit hjet hoofd KOI praten hoewel zulks door een weeindeiliiigl gemakkeiSjk zou kunnen esc iediefi Gagerot begreep metvwmw üe Breviae yowdat ai hailf had ul gesppoken en bood haar aondter orowe e n iijn diiensten aiati LAAT uw MAM CERIJfr ROOKEN MAAn CEEF HiM 1850 249 TABLITTIH Expeditiekantoor in Kaas vraagt Velo llaaiiiiacliines Boreas Foreuizen Haarden en Kachels é contant en in Hnur VerkoopdepOt energieke jonge kracht voor Gouda en Bodegraven Bij gebleken gesciiiktheid goede vooruitzicttten Br onder no 184B bureau I Goudsclie Courant Markt 31 10 HEER b b h ii loekt per 1 October a s te Gouda GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer Brieven onder No 1849 bureauGoudsche Courant Markt 31 12 s INGELANDEN worden eraan herinnerd dat op 1 October a s de Lange Tiendeweg 54 OLDA j Ie MjD vaD Win van Rijniand s bundergeld zal ver chijnen 15 Kantoor HET CENTRUM ROTTBRDAM T 13678 KruUitmat 26 hoek Dlcrfaarkalaita Effecten Hypotheken Credieten Administratien Belastingzaken enverzekeringen voor Brand Onge vallen enz enz Ift een middel van welenschappell l e umenslelling dat de ilelitelclenen docKa eo de Huid ppeul Een proeltlacon ui U overtujieii W spaart minstens een gulden pei Kilo door bet gebruitc van furgens Bona met Melk bereid mplaats van dure natuurboter Bona voldoet even goed m de keuken bij het bakken en braden aU aan het ontbijt en de koffietafel Laat Bona met Melk bereid ikans de plaats innemen van oatuurboter CB allen zullen zich venwondcren over uw fuitnere beurs evenals over de verrassmgen die U nu en dan voor het huisgezin koopt Zoekt U en b tr kklna Bestsel dan doodeenvoudig De Twaalf Provinciën DE univeirtf le betrckkingsgid voor Nedieriand omvattende alle vakken en bedrijven koi toni n licht straui voor eróeuize werkzoekenden en voor allen die mar positrievetnbptennt trtreven 4 E TWAALF PROVINGIëN verachünt 3 x per week in xi tjot formaat n bevat naar Sflobale schatting WEKELIJKS DUIZEND VACANTE BETREKKINGEN OOK VOOR HOOGER PERSONEEL De drinigerale noodzakelijkiieid van zulk een uitgebreide uitgave angc jarfn verbeid en miiklelerwijl de gi oeiende belang steiling hieiwoor zijn van a pemeene bekendheid en is THANS gezien den UitteVn kostprys BINNEN lEDKU UKKEIK De kosten voor deae universt le landelijike uitgave welke tevpns op geen enkele leestafel mag ontbreifcen bedragen ƒ 1 per maand óf 2 50 per drie maanden bij vooruitbetailinig te voldoen door toezending van postjwisse aan den uitgever JAN VAN ZELST te UTREÖHT TOMAATSTRAAT 4 De belanghebbende Lezeresse en Lezer moet o i aanstonds beseffen dit buitengewoon nut en t niet genoegzaam te waaixieeren gemaik èn vooinleel neergelegd in een abonnement van De Twaalf Provinciën en drale heden niet om met onze baanbrekende uitgave IN ONS LAJSTiD ZONDER WEERGA kennis te maken DOE T NUI LOSSE NUMMERS 15 CENT VEERTIEN DAAGSCH PROEFABONNEMENT ƒ 0 05 gemakshaWe óók in poatzefeela toe te zenden Wtf midcen onse IELE lUIZENDEII LEZEIS Meer Licht Meer Vreugde Waar feest is daar is ook veel licht w en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel In Gouda en omgeving is dan de ZATERDAGEDITIE van de GOUDSCHE COOmiiT oor het plaatsen van aanvraicn en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en ev aeeng voor het annon ceeren van aanvragm en aanbiedingen van Licht wekt een blijde stem ming vooral indien U op meerdere plaatien in Uw kamer dSor smaakvol geklemde lampekappen het heldere Argenta licht laat ichijnen Niet iedere dag kan een feestdag zijn doch en blijde stemming kan albjd heerschen Laat daarom meer Philips Argenta Lampen branden Helder als de zon Zacht als de maan KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld n l vaji 1 8 gewone reffeli N OULDBN elke regel meer ƒ 0 12 4 mits contant aan ona Bureau MARkT 31 Uiterste temiyn voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral vroeu in BEBARANDEERDE OPUBE MINSTENS 6000 EX rmltan ItanBeerl I op a v f I wormpoeders = vt nlilivcn spoel madt maag eji amtcrc ingEwariduwormen zoowp bij olwa wmen als bij kimlrien sr cent p r Soos Drïp doozen ƒ 2 40 IHJ Apothekers en progieitcn 1796 1 ILIPS ARCENTA jDonJerdag 27 SsptembT 1828 BOüDSCHreUïlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSMEKEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABOïWBMENTWiUJS per kwartMl ƒ p par wk 17 rt n t Zooda rabl per kwartaal ƒ 2 per weefc 22 cent overal waar da beMixliic P looDelTnaS Franco per port per kwartaal ƒ 8 16 met Zonda AW fT I Aiadt Abonnementen worden dac Mjks aangenomen aan oia Rnrewi MARKT xi cniinAbö onze agenten en loopers den boekbandal en de portkintomm itwuuA Oma bureaux ïö iiag mke geopend ran ft 6 our Adminiatratie Telef Intaie S2K dRctie Telef 88 FostnkenlDc 4S4M uiuKraHo teiei intere 82 r l l J t A J l l L 1 a A ADVEBTENTIEPRUSi Vit Gcoda m onafcrakMi Mwoiwdt tot dw bw z kflac X 6 r c ƒ Uta Ik Tc al mMr Jtb V b ottw Goada b dM btcoiiktiu 1 C t t tfifi alk ngel nwer ƒ Ml AdwtntilB te bat 7mt Mr At pmmwn uh Mfalag op den prtta Lkfttadiihajrk xtreatactün da baUt tu dan pt INGEZONDEN 1I£D£INB£l1N ENi 1 4 fg ƒ SJi aün ncil new ƒ Ml Op da Tooip cin 51 Ut boocv GewotM adTeiteDtUn en ia iooden madedaeUncan btf eootmot tot Mtr g w adaoaard m prtfa GroQta Mten n randan wordan bartknd naaf plaatvolmta Adrertantlin bonnen VoidMi infeModan door tOMdMnfeomat van aoiMa Boabbandtlaren Adrertentiebuaaiiz n oua afanten an DoatMt dufi tMt dt plaatainc aan ba Bureau xfju incaboman taoaind van opnanw Tanafcwd U itfit daar viusöolini mBende aldus liet huwtüijK U bevorderen en wi gebtwjrt rivier te doan ijgan Zijn verwaohUuoen tjlijken eobter te aijn 5eöchaamd DUITSCHLAND De vlucht van de Graaf Zeppelin De Graaf Zeppelin it na een vlucht van ongeveer 4 uur weer te Priedrichshafen geland en terug in de looda gebracht Weer een moord in een rein Op de Kaiserbrücke te Mainz i het lyk van een iJ8 jarigen man gevonden De man moeL goed gekleed geweest zijn maar had noch een horloge noch geld noch papieren by zich Men vermoed dat hij in den trein beroofd en vermoord is en daarna uit het raam geworpen werd Ue knoeierUen met oorlogsleeningen Weer een arrestatie Op bevel van den Officier van Justitie is zekere Glasel directeur van het Delphipallast een lokaal in het westen van Berlijn in hechtenis genonien Glasel zou zich samen met iSchneidt den directeur generaal van het Deiphi pallast die voortvluchtig is aan knoejeryen met oorlogsleeningen hebben schuldig gemaakt Een Nederlandt ch echtpaar het slachtoffer van een gevettoerlBt De dief gearresteerd Een Nederlandsch bankier die met zyn echtgenoote verbleef in een hotel in het westen van Berlyn werd Dinsdagnacht gewekt door gedruisch in zgn kamer Een geveltoerist was langs een steiger die voor het gebouw stond naar boven geklommen en vervolgens door t open raam in de kamer van het NeilKrlandsche echtpaar binnengedrongen Met hulp van een zaklantaarn had de indriit r reeda de jmveelen van de echtgenoote van den bankier waaronder een kostbaar parelsnoer buitgemaakt Op het oogenblik waarop hy de kamer weder door het open raam wilde verlaten ging de bankier hem te lyf De man slaagde er echter in zich los te rukken en langs den steiger te vluchten De bankier alarmeerde nu het personeel van het hotel dat het gebouw terttond omöingelde Weldra was ook de politie ter plaatse Eerst kon men geen spoor van den dief ontdekken tenslotte vond men hem in een leegsta itf vertrek van het holW waar hij zich acW r een gordyn verborgen had Het bleek een oude bekende van de justitie te zijn De buit was nog in zyn bezit AFRIKA Een fort in de lucht gevlogen 4Ü dooden 200 gewonden de Marokkaansche stad Meliffa gedeeltelijk verwoest Havas meldt uit Melilla dat daar een munitiedepot het fort Cabrerizas Bajar in de lucht is gevlogen EV zouden 40 dooden en 200 gewonden zyn Kr stonden een groot aantal kleine huizen omheen In het fort waren 20 000 K G buskruit opgeslagen De nieuwe wyk van Melilla werd vrywel geheel verwoest Men vermoedt dat onder de rmnes nog meer slachtoffers liggen Onder de vermisten bevinden zich twee artllleristen van de wacht van het fort De hoogeconuninsaris voor Marokko Hun Jurjo werd gisteravond te Melilla verwacht RUSLAND De Krassin op weg naar huls i e kra in m gisteren ie Tronisoe amngeküinen op den terugweg naat Wt J eteiisburg Ook die vlieger Tsjoeiinowski bevijMt ai aan boord He Krassiii wordt in de eernte da gen van Oftober ui Öt Pötersburg ver waoht CHINA Noodlottige brand te Hankau Tal van dooden 7U00 menschen dakloos In een speelhuis in de inlandscfle slad Haaikau is gisterein een brand uitj e roken dde aeer anal onii Mch heen greep Tweeduwieud hmizen en winkelk aipi afgebraaid een der hocrfdslraiteïi is vwnneild Er zi n reed aei eii lijiken gevoiKten Men vreest dat fT in de vUvers nog lal van person tTdTaiiKe n mjin die trachtten aan Ue vimrzieie ite ontkanen Et zijn 7000 per 30neo döklooe EGffPTE Sarwat Pdvja overleden Zaterdagmiddag i te Parijs W jaar oud plotseling overleden a oud premier van Egypte Sarwat Paajd In 1 26 wan hij toegettóden tot het coalitiekabinet van Adly Pasjmen toen deze in den zomer van 1927 aftrap kwam Sarwat Pasja in zyn plaats Hy Begaf zich in die hoedanigheid naar Londen waar hü een het byizonder do jr Unden Kolm en PoIitLs die de voornaamste auteurs zijn van het algemeen verdrag tot vreedzame regeling van internationale geschillen dat thans open staat voor toetreding van alle staten Wat de ontwapening i etreft bepaalde ZahliO zich tot het uitspn ken van de hoop dat de organen van den Volkenbond het volgend jaar waardevoHe rci ultaten aan de Assemblee zullen kunnen voorlieggen Met betrekking tot het ontwapening werk maakte Zahle een toespeling op het Engelsch Franache vtootaccoord in den korten zin Eenige desillusies hebben zich helaas voorgedaan op hetzelfde oogenblik waarop nieuwe hoopvolle uitzichten zich schenen te openen Zahle sprak echter het vertrouwen uit dat de volkenbondsorganen door hun arbeid in het komende jaar aan de tiende votkentïondsvergadering waardevoHi resultaten op het gebied van verminderlni en beperking van bewapening aullen kunntn aanbieden Ook maakte Zahle een toe speling op de diacu ssie over de ontruiming van het Rijnland en bracht hy in herinnering dat dergelijke discussie s veei moeilijker zouden zyn geweest indien de Volkenjbond den sUutslieden niet de gelegenheid tot besprekingen bood Ten slotte sprak Zahle zijn vertrouwen uit in de nieuwe methode van internationale oprechtheid waardoor de staten in het openbaar en rechtstreeks met elkander debatteeren over aangelegenheden die hun het meeat ter harte gaan Naar de N R Ct vernam heeft Jhr Loudon van den Volkenhondaraad de formeele uitnoodiging gekregen in verbinding te willen blijven met de mogendheden wier meert in gs verse hililende een spoedige bijeenkontül der voorbereidingscommissie voor de ontwapeningacommisHie nog m den weg itaan Ook iheeft de Volkenbondsraad ien heer 1 oudon het verzoek kenbaar gemaakt om in verband met den tand der b iprekinsren tu sschen de zeemogendheden den datum der nieuwe bijeenkoniiat der voorbereidingsconi missie naar eigen inzicht te wiLlen bepalen doch deze commissie in ieder geval uiterlijk in het begin van 1929 bijeen te roepen De Volkenbondisraad heeft bovendien besloten overeenkomstig den wensch der vergadering dat de commis ie Bernstorff in 7ake de wapenfabricage te Geneve zal bijeenkomen om noganaaJs te probeeren üe meeningsverschillen in zake de publiciteit voor de wapenfabricage uit den weg te rulmen handeld het beroep van den raad der gemeente Stoppeldyk tegen bet besluit van Ged Staten van Zeeland tot nietgoedkeu ring van het raadsbesluit tot ontslag van den secretarisomvanger der meente Van Zon Het raadsbesluit was gegrond op bet tekort schieten door den secr ontvanger in de uitoefening van zyn functie Ged Staten aanwyzuigen van fraude wei aanwezig en slordigheid bewezen achtende meenden echter dat er geen voldoende grond bestond voor een zoo ingrijpende straf als het verleenen van ontslag Mr L N Decker lid der Tweede Kamer trad op als gemachtigde van de gemeente Stoppeldyk Hij cbnstateerde dat hier geldt een stryd tusschen het algemeen en pnvaat belang erop wijzende dat ook Ged Staten de handelingen van den secretaris laakbaar achten doch uit medelijden hem willen handhaven Het gaat hier niet alleen om de belangen van den betrokkene en zelfs niet om die van de gemeente Stoppeldyk doch om dit algemeen belang dat de ambtenaren in ons land ervan doordrongen moeten zyn dat zg eerlyk en onkreukbaar behooren te zyn De Ned Bond van Gemeenteambtenaren moet dan ook ophouden met op te komen voor de particuliere belangen van elk lid dat fouten heöfB gemaakt die niet mogen worden getolereerd BINNENLAND De Koninklijke familie uit Amsterdam naar Den Haag vertrokken Heden te half tien is de Kon fauu lie die een wei in Anistetfdaim vortooMe naar dieu Haag veiiroiUken iJoor de niuziefe van de Martoe iverdHet Wi ilielnius gespoetd He waditpresenteerde hed geweer en langzaamreed die caddillati waarin de koningi en de Prinaeti haddjen plaats genomenlangs het paleis tcegejuieiu dJoor eenvoor dit vroege morgenutir taJnjk pujliek en vervolgens laiigs Daan SpuiSinigel KonUigspilein Le idact raat Overtoom en Hofweg naar Den HaagDr S C graaf van Kandwyrktweede zendingsconsui Het Eei Uiibeilgenaoliiöliap iiéeft ia sKüifenwe rking lutn do aenoingaaorpo raues ai Iverkeiu die in liiet ZendSngs coribuiaat venbond eii zijn tot tweeden zendiingsoonsui benoenni dr S L tirajaj vaim lïaiKiwijOk Zooals niein we i ld de fierste aendïngsconsni dr N A f Sioteiiiaker de Brunie l o lieer Van HanidwrajOK is etiï iBOOn vau den burgeuiieeaèer van Amersfoioirt lljj stuiiter te I tréoht in de recnli ii en wad eeatigen lijd werkaaami bij hel llooge HnïiHHBariaiat vaji den ol kfiibond te Oamaig jieffler dagen ts hij in lieij huwe liik getredien met inej J l tUHiias dodhler van wijlen prol Franc Thooia te Jenève De heer en mevr Van Randwijck dcïiken eind October het vaderland ie verlaten m Ueoearber ded te nemen aan de vergadering der WeTeJd Federatie van ChristepihStudonten iw Br töfc Indië en dan vandaar naar Batavia Ie gaan waar aij in bet begin vani lanuan verwacht vvar lcn De gemeentesecretaris van Stoppeidijk Een ontslagkwestie Voor de Raad van Staten is gisteren be De vertegenwoordiger van den Bond van Gemeenteambtenaren optredende voor den betrokken secretaris betoogde dat dit geval helder belicht het gebrek aan een onpartijdige rechtspraak voor ambtenaren Onder den invloed van de dorpspolitiek te Stoppeidijk den schoolstrüd aldaar zijn de feiten opgeblazen en is den aecretads ontslag verleend Ondanks het feit t t Ged St de zaak in onderzoek hadden Icon de raadsmeerderheid op hun uitspraak niet wachten de secretaris moest worden ontslagen Tegenover de rede van den heer Deckers stelde spr het feit dat de rechter den betrokkene niet heeft veroordeeld hetgeen een streep door de rekening van de raadsmeerderheid was De Kon beslissing volgt later Het wetsontwerp op de winfcelslalting Het uitgestekle sfdeelingsonderzoek De raad benoemde op grond van de verdragen va i St Germain en Trianon ingenieur K Kalff directeur der Nederlandsohe Spoorwegen tot ilid van de commissie van drie arbiters voor de bewleohting van het geschil tusschen een Oo stenrijksche iokale spoorwegmaatüchappy pn Hongarije Het besluit van de Centrale Afdeeüng der Tweede Kamer om het ontwerp van wet op de winkelsluiting thans nog niet in de afdeeÜngen te behandelen en dat bü een volgende regeling van werkzaamiieden daaromtrent een beshsslng genomen zal worden is volgens Het Volk genomen omdat men de agenda van het afdeelingaonderzoek in verband met de Staatsbegroothans te overbelast oordeelde dan dat het aanbeveling zou verdienen daarop ook nog het niet onbelangrijke winkelsluitingswetsontwerp te plaatsen Men vreesde dat aan het ontwerp niet de noodige aandacht zou kunnen worden geschonken BUITflNLANPSCH NIEUWS ITAUE De Jonggezellen opnieuw bedreigd De belasting verdul beld lie jrtinitrierriUid heieft be lo ten de vriif eBdleUbe last ing Ie verdubbelen e belavitmg vootr de vnjge eLU ii r t iieioeinaxT 19 iÜ ingevoe r J Verwacht kan echter worden dat het by het volgend afdeelingsonderzoek aan de orde zal worden gesteld Stenhuis Links Socialist wt rdi in De heer Stenhuis heeft volgen net Volk in een vergadering van de orgaancommi ssiG van de Openbrief onderteekenaars meegedeeld dat hy van plan ia in de Tweede Kamer zelfstandig als links socialist op te treden geiveai had welke hij niet betaalde dfit briefijes verachl jliji aam zijn 1 neeht gesehonJveln om er mode e doen wat haj wflfale Oalge rot werd dferhailve door den knecht van Paul godagvaalnd en hoewel hij terstonJ liad be aald was de ssaak todh rucbt hpBr gewxffden Men zal licht begrtjpen hoe gaariis luigerot wilde nïedWwerlren oai zijn vijand te doen onterven Heit toeval diende heiu u tireuoteiKl Mevrouiw oe Brevise was nauweilijka weüler ee maand Ie Panjs toen mevrouw iie Soubiraai gevaarlijk mek werd Men heeli ge7ien op welke manier Gagero bericht gaf dat hij zijn volle betofte had vervuld Keeren wij nu terug lot het gecildart men eensklaipe in het kasteW hoorde Pit ger il wte door C amille de Brevise aangeheven die toen hare moe dei bij haar kwam een heltigen ze nuwtoeval had Gagerot wm haat gevfAs to de Gravin veraxht behi ojn met een geschenk Zij zijn i de maar bederven en ver naar hjöt vertrek van de ziekte te gaan t u fclngenie te roepen Hij ging naar t enediai irad aonder gedruiscti te maken liei vertreik van de zieke biimen eii verwoiïderde zidi dat hjj Eugenie Haar naet vond Doch nvisecJiÈen nad oo zj j hiet gegUi geiioord en was gaan aien wöt het beteekendet Ohi hiemaai ie vragen naderde hij e mide Marthiai die in © en annstoel mX en zag nu döl deze sliep zoo vast üfclfs dat geen anstooten ot schudden haar dieed ooraken Eemgszins ontsteld mg fiagerot om zicii heieo en boLnftrl te nu döt een der veneterdeuren die in het park uitkwamen niet geheel djjcht was pit vangrootte zijn ongerustbetd Hij snelde naar het bed der zieke ea aag miet hrik dat haar gelaat met een kussen was bedekt Hij rukte diit weg Mevrouw de Soubiran was geetÜtt zij adiesnd niet meer Hevig ontsteld begon Gageirot 200 hard om hulp te roepen diat n e vrouw de Bi vise bent hooïdte De grflvtn bevond aicfa in geen g ruige veriegenhead Zij was oaiïwe lijks in staat oiii hare dochter ni beu d wang te houden dde geheel verWdierd bleel roepen Ik beb haar gezien Ik heb haar geaien Daair is zij üoar is zij Bn nu deed het geeciixeeuw van jagenx haar b rijpen dat er een ol ander ongetidc was gebeiH d Het gerucht deed e t er nien ntut te vooirschijn konien want de bedlieodien sliepen aan het saxiete ein de van liet kasteel en de graviawaa derhaïve genoodaaakt naar batedcn te gjtan twiaar mj Gagerot vond die nog om Jwilp riep Ma r op be oogenbUk dat a i het zaekenvertrefe binnentrad werd de venaterdeur geopend en vloog Eugenie op Gagerot aan roepea to 0 BWiijg iniinbeeff awijg Vervdgenei toen tfj die giaivin M2 gaf rij een gil wierp aleb op een stoel nedler en harstte in tram 7i uit FEUILUITON l at deiae ovea eemkointn zoo spoedig gesloten word wa het gevolg eener osiiBtajidighiead w lke mevrouw deB eyise eerst vernam loien zij later tt i irijs een ondenao deed naar Ciagerot Wordt vepvolgcn jögerot en dei geruineerde dlandy Paufi Chagoin kenden eUtander reeds afxit rt lang en haaïlen elkandler wedteHrkeer ig Veracheiidlene ineleai had de itpitaieke neef den praialzjucltitigen iagerot otver zijn gierigheid V e ohaiamd geïnBald Wel honderdl malen had hij deaen door die tergende t tioiutlieid zijner inzetten van de spei lialel gejaagd Toen CJagerot zich eeiie he ifoeknde dat en sdroone op heiiï ver Jiefd wae tiaü PauJ binnefli vieren tvvinlag uren zajn beminde weggekaaot Bovendien tak Paul dien draalt met de kundigheden en vooral met de onbaa ziuctitighe d van Gagerot EiniU jijk oni dte TTiaat vol Ie meten üad Paul toen Gag rot met speleïi eeni e htyiderden Joubs dt or aan hem verloren voof dero som acoepten ge