Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1928

Mo 16888 Zaterdag 6 Ootobei 1828 67 Jaargang Oit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bevolkingsdichtheid ten plattelande Wanneer men eenige jaargangen van het jaarlyks door het Centotal Bureau voor de ytatistiek uitgegeven kleine boekje betreffende Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland met elkander vergelykt dan ontwaart men naast Éen sterken vooruitgang in zielental van verschillende stedelijke en indugtrieeie gemeenten een constant blyven of zelfs achteruitgaan der bevolking in zuiver landbouwende gemeenten Vooral in Groningen en Zeeland valt dit laatste te conatateeren De verklaring van dit verschynsel is niet zoo heel ver te zoeken In de landbouwende gemeenten wordt de beataaijumogelükheid bepaald door de oppervlakte cultuurgrond Waar deze niet toeneemt moet het bevolkingsaccres een uitweg zoeken naar de steden en induatrieele centra En het is gelukkig als daar een bestaan te vinden is Vooral in de jaren na den oorlog haperde daaraan nog al iets en dit leidde tot groote i werkloosheid in verschillende landbouwen de gemeenten Dit verband tusschen oppervlakte tn zielental brengt ons tot de vermelding van een dezer dagen uitgebracht belangrijk rapport betreffende de veenafgraving in Drenthe De nood in de venen deed het denkbeeld naar voren komen het veen met spoed af te graven ten einde zoodoende de beschikking te krijgen over den voo landbouw zeer geachikten ondergrond waarop dan naar men meende de voormalige veenbuvolking een blyvend bestaan zou kunnen vinden Minister Kan benoemde een commissie die dit vraagstuk zou bestudeeren Het resultaat van die studie is tjct geiioemde rapport dat niet gunstig luidt Het plan zou veel geld kosten en niet tot het doel voeren De bevolking der Drentsche venen toch is veel te groot om in den landbouw op de ter beschikking komende oppervlakte een bestaan te kunnen vinden Zoo wordt er op gewezen dat de gemeente Emmen met zy n groote uitgestrektheid onvruchtbaren grond 154 inwoners pfir K M 2 telt terwijl dit aantal in de provincie Overyssel met haar belangrijke industrie 140 is in Zeeland met zyn vruchtbai en kleigrond 136 in Friesland 123 en in jfcheel Drente kqil een liolf pond Jtefl Toch ii tea uililekend van kwalileil heeR tea hoope ïoeditiöïwa Tde flemokkelijk verleerbflar en ilver ï Huiivrouwen begrijpt wal dit voor U beteekenl Voor Uw tieiin een joed en kraclitig voediel tfipr U een bciparing op Uw hulihoudgeld t ARSM inE RALLtti BlUEBANpPABRrEKEN Gekadnd iJDe West lndiscle Banaiiefl In een huis waar weinig opgewektheid heerschl weven ontevredenheid verdriet en ongeluk haar spinnenwebben Oelukkig de mensch die vaak met den ragebol der vrooiykheid dat rag weet te verstoren FEUILLETON DEFAMIUEPONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD 11 Vooral ontving de Bcboone inarkiezia Ca iHÜe do Unaog iron bean met een coquetteno welke allen dtte daarvan getuigen warea deed glimlachen Toxoy begK ep niet dat de man wien men zooveel gunst kan hewijzen zonder döandoor eenóge wangunst of kwoadspraiondiheid op te wekken in de Offen van onvereohiiligen zeer weinig moet beteokenen Indordaart had nwvrouw de Cbangdron ziöh mot niemand zoo durven offidBrbouden ale zij zich met Tortsy onderhiöld Wien had zij zooveel durven Vra gen over z n laveoffwiljze z i smaak zn inziahten m begffippen Zij doi renuffeIde de aiel van dteen man aU een museum waarin allerlei vreemde en onbetoande nel giJtgen moeeten te vinden zijn en de kunstenaar dio deee nicuwsgierigiheid voor Mn eerbewijs hield was onnooiol genoeg om zich als cicerone te laten gebruiken door de jonge dame düe zoo zij a ni t den spot met ham dreef zdoh ten nrinste met hem vermaakte als met een interea GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN Voor de vete bew sen van deelneming ondervonden fay het overlijden van onze lieve Moeder leimv dl 111 r J m likeni Briik betuigen wü onzen hartelyken dank Wed C VAN KBKEM ZWEEGMAN AL E POOETMAiN VAKKEKEM D C POORTMAN M W MUIiOOK HOirWiER VAN KEKEM J A MULOCK HOUWER Dr E VAN KHKEM 21 H VAN KBBEM TEINWEG A J Opstelten ROOMBOTER KAAS EIEREN FIJNE VLEESCHWABEN COMESTIBLES 19Bg BO Vanaf h den weer Terkrijgbaar de fyne Geldertche Rookworst Frankforttr Woratjes BruniwQker Metworstjes Op Handelskantoor hier ter stede wordt GEVRAAGD voor de AfdeelingBoekhouding een 14 voor zoo spoedig mogelijke in diensttreding Uitvoerige sollicitatiebrie n te richten onder No 1952 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Bericht van Inzet De op 4 October 1928 voor den Heer A VAN SPBNOBN geveiMe HOFSTEDE no 289 met lAND te REEUWIJK groot 21 48 53 H A Staat in bod op f62 775 n l PERCEEL I ƒ 17 000 PERCEEL II ƒ 7 500 PBECEBL III f 6 300 PERCEEL IV ƒ 375 PERCEEL V ƒ 12 100 PERCEEL VI ƒ 4 200 PERCEEL VII ƒ 15J00 AFSLAG op 11 OCTOBER 1928 v m 11 uur in het koffiehuis HET SCHAAKBORD te GOUDA 26 G VOS Notaris te Waddinireen Wü maken onie VELE DUIZEHDEN lEZEES en lezeressen opmerkzaam dat er g en beter publiciteitsmiddel in Gouda en omgeving la dan de ZATERDAG EDITIE van de eOUDSGHE CODIAIIT foor het plaatsen van aanTragen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR an VERHUUR Wa hebban voor deie soort advertcntiën een speciaW tarief vastgesteld n l van 1 8 gewone regeli KM OULDBN eke regd meer f 0 12 mits contant aan ons Bureau MARKT Uiterste termijn voor ZATERDAGMORGEN uur Zend vooral vroeg in BESARANDEERDE OPUOE MINSTENS 6000 EX MAGERHEID ïïrhoone volle lichaaxnovonnen door O Fi STEINER a OOSTKRSGHB KRACHTPILLKN voor Damei Wonderbare Bustea Ook voor herstellenden en zwakken Bekroond met gooden medailles en eerenliploma a Is S S weken tot SO pond toeneming Gegarandeerd onschadet k Door Artaen aanbevolen Strtng reSel Vele dttiikb tuigingen Prtjii per dooi van 100 ftuki ƒ S O ZOO utuka f 5 0 raneo thuis onder rtanbonrs of na ontvangit van pofltwiiael FILIAAL aUBSKI ZMitr 21 Den Haar Oevesllacfl WESTHAVKN ee Depot der Vereenigdo Zuivelberelders Rotterdam Verkriigbaar Prima NOOmbOlSP Nsml M lana Oouclttoh in LaldaoliaKaas mn Blaran Beleefd aanbevelend G HOOQENDOORH By de UStigevers A BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort te verschijnen een voor lederen Gouwenaar onmiabare wesrwijzer op alle g bied die den bitel zal draden van Goudsche Vraagbaak JAARBOEKJES DER QEMiEENTE GOUDA voor iy28 1929 Bevattoide alle inlichtingea betreffende R ka en IjiemeentedienHten Openbare en BijKonder Instellingen enji nx Uit officieele gegeven samengesteld Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Goada in het kort in te lichten over at datgene wat ieder hunner eigenlijk weten moet omdat ieder iet al wat tot het Gemeentelijk en het Rjjkshestuur wat Gouda betreft dagelijks te maken heeift Waar moet ik hiervoor wezen Wat moet ik in dit geval doen Tot vvien moet ik mij wenden Wat moet ik hetalen voor gas voor electiicitait voor water Jioe ho 13 de belasting Welke school moet ik hei b i vo r myn kind Deze © n zoo talloos ander © viragen komen er telkens en telkens naar voren Weet ge ook wat er by Politieverordening verboden ia waarvoor ge de kans loopt ibü overtiredu te woixien gestraft Kent ge de regelingen van het verkeer in deae Gemeente Weet go welke formaliteiten er te vervullen zyn b J geboorte huwelijk en dood Kent ge Uw stad in bijzonderheden en ook hare jnstellmg n7En weet ge wat er in Gouda bestaat op het gebied van gefltondheidaaoi g liefdadigheid sport kunsten en wetenschappen De Goudsohe Vraagbaak zal U op al deze dingen het antwoord geven en U een wogwyaer ijn zooals U uit dehier volgende oipaomnUng van den inhoud zal blyken INHOUD dvociten en Procureurs Algemeene Zaken Ambachts Nijverhe ds achool Apothekers Ai4 eidsbeurs Arbeidains4 ectie Arbeidswet Archief Archivaris Armwezen Badhuis Vrfiks en Hchoolbad Begraafplaatsen Begraafwet Belastingen Ryiks Belastingen Gemeente BesmettelükeZiekten Bewaarscholen Beoienawaardigheden Bestedelmgenhuis Bevolking Biljatttclulb Ter Gouw Bioscopen Bioscoopwet Bode en Besteldiensten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Buitengewoon Zegel Burgeri ke Stand Burgemeester Centr Tehuis voor Israëlieten in NederlaiMl Chnistelajk Geref Keik Commissie voor Oipenbai e Feesten Deurwaarders Diensten en Bedrijven Gemeentelyke Doktoren Dranltwet Echtscheiding Eerste Hulp by Ongeiiukken Kvanyt lisch Ludi Uemfeiite llxpeditie Exploiten Financien Garages GemeeiiLü OiiL anger Gemeenteraad Gemeente Secretarie Gemeente Secretaris GeneeskundigeDienst Geneeskundige Wetten Geref Kerk Geref Gemeente Gjzumlheidscommissie Gymnasium Groene Ki uis Heil des Volks Hulpbetoon HoU M ij van Landbouw Hinderwet Huwelyk Hoffmansgesticht Infvoerrechteiien Accynzen Israël Kerkgenootschap Jacht en Visschery Janskerk St Kaashandelaren Ned Vereen van Kalender Kantongerecht Kamer vanKoophandel en Fabrieken Kerkgenootschappen Keuringsdienst van Waren Kieswet Kiesvereenligingen Kmderbond Kunstnijverheid en Volkskunst Koepoikinenting Kostelooze Geneeskundige Hulp Krankzinnigenwet Librye Loterywet Maiikten Miütaare Zaken Middenstandsvereenigingen Monumenten Motor en Rijwielrwet Museum Stedelyk Muaiekschool Miuaiefcgezelschapjpen Natiwrltundig Genootschap Nijverlieidadepartement Nutadapartement Ned R isvereeniging Nutsspaarhank Nederl Herv Gemeente Notarissen Onderwys Onteigeningen Ontvanger Ornithologische Club OudrKatholieke Kerk Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Overlijden Paspoorten Pensnoenen Personeelszaken Plantsoenen Politie Rijks en Gemeente Politieverordening Postchèque en Girodieiist Posteryen Redacteur Gemeenteverslag ene Registratie en Domeinen Reinigings en Ontsmettingsdienst Reni Geref Gemeente Renteiberekemng K K Kerk R K Volksbond Rijaca Hoogere Burgerschool Scholen Openbare en Bytzondere Schoolgeld Slachthuis Gemeentelijk Sociale Zaken Schouwburg Sociëteiten Stedelyk Mamekkorps Sp or tveieenigingen Schaakclub Messemaker Spescialisten Staatslotarij Stadhui Stadsapotheek Steenhaswerswet Stratenlijst Successie Tuberculosebestrijding TeleÖoondienst Telegraaf Tooneelvereendgingen Trekhondeniwet Vaccinacie Vaccinebewijaen V overeenigingen Veewet Vereeniging v Gezondheidskoloniëm Verkiezingen Verloskundige dienst Vea makelijkheden Vleeschkeuringawet Vogethvet Vorstelyk Huis Volksbond tegen Drankmmbnnk Volksonderwijs Voiksgaaïkeuken Vreemdelingenverkeer VerzekeringMaatschappyen Vuiurwapenwet Wapenwet Waag Waarborg Goud enZilverwerken Warenwet Werrikinrichting Werkloosheid sverzekering Wethouders Woningwet Weeshuizen Wijkverpleging Ned Herv Gemeente IJkwet IJsbond Zegelrecht Huurcontracten Ziekenhuiaeil Zieken Zangvereenigingen Zwemin ichting 1 = Ieder kan hierin terstond vinden wat hy noodig heeft = PRIJS 25 CENT Bestellingen worden thans reeds aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers ENDYK 3 KOFFIE £ hTHEE GOUDA A BRINKMAN A ZOON zijn heden zeer snnaakvol en goedkoop tSeo Weat Indisohe Banaaenhandel W SLONT Utrechtsche Hypotheekbank UTRKCHT Pandbrienen f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 Pandbrieven a 99 2 in stukken van f 1000 f500 en flOO De Directie Mr A J VAN LIER Mr P R HOORWEG 40 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer oni eneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voqr elke ziekte HEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slwjhte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard liaren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn SlagaderverkaUting Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien t alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gü niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bU fmiia J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ujdt Alle ziekten van Urinewegen en Waas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gvj lijdt mannen of Trouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoerigebeschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aanden uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen b M SnabUié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM di U alleaanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met debewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten Maison Para Hoofdstaag 7 Rattardam Verpieglngtartlkelen Corsiti Somnilkouiin Braukliinrilii Warmwatarzakken Salll prljaeourant gratia ouwm wiiRtii NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA llN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK HODEGRAVEN BOSKOOIN GOÜDERAE HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ene Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTSNTlEPRUBi Uit Gouda en amatntcm MuMnnd tot cUa bemrifcrlnc l regttte f IM IkM ngtl meer 1 Vu MUten Oonds au dn besoiakrinc 1 ric l 1 elln cal meer ƒ êM Adnrteotiin in het ZaUrdacnoniBier 81 btteïac op d n prtf liafdadJcMdMttrutanttln da baUt nn don prVa ABONNEHKNTSPRUSi per kwutMl 2 per week 17 cent met Zonduablsd pei kwartaal ƒ 2 per week 22 cent oreral waar U Iwuninx per loopei nsdiiMH Franco per poet per kwartaal 8 16 met Zonda AUd 3 1 6 Abonnementen worden dageijjks aangenomen aan oim Rui eau HABKT SI OOUDA hti onze agenten en loopera den boekOandel n de KMtfcttitorai Onze bureaux K jn dageltike geopend van I 6 Bur Adminktratia Tekf IntaK 82Itodactie Telef 8 Portrekenin 484 0 mOBZOKtDEN HBD JNOENi 1 4 rec ƒ Ui olka r c t neer ÊM O da Tootv ina M hoofar OewoiM adrertentitn en ingeionden mededeeUniieki Vi eontnuit tot sear geredneeerdaB pi4 Qroote latten en raodao mmian barakaiid naar plaataraimta AdvartentUbi knnnen woidan Iniaaonden door toaaebeafeooiat nn aoUada Boekhandalaren Adrertentieboieaax en ohm agenten n noetaa daav tMx da piaatainc aan buf BumaQ aijn ingekomen teneinde van opname nraakard to n ander zal leiden is Datuuriyk niet met zekerheid te zeggen Het zou echter be il kunnen zyn dat eene belangrijke tmindering der landbouwproductie r t n slotte het gevolg van was die weer leidde tol hoogere prijzen der landbouwvoortbrengstlen Het verbroken evenwicht tusschen het loon en prijspeil in d H landbouw en dat in de industrie zou dan toor de maatschappy zelve worden hersteld C WlLhKHS dansleeraar heeft de eer mede te deel i dat hy zijn danslessen te Gouda beeft overgedragen aan den Heer en Mevrouw A Th M v tMlP den Haag Met beleefde dankzegging voor het genoten vertrouwt teelMnt hoogachtend C WMjLEHIS CORRECTE ENGELSCH STUL Nieuwste dansen DJinSIMSIIlUUT df Htir tfl Ntvrauw VAN ERP A Th V EKP danaleeraar den Haag heeft de eer mede te tteeoenKlat hy de danslessen te iiowU van den Heer WOLdJbUdS heeft overgenomen en die hoopt voort te zetten in Hotel Kestaurant CENTRAL Ingang Zeugestraat laischrÜving WoansdagmicWag 2ïi öü S Vraagt geïllustreerde prospectoib gemiddeld 84 iDe èenige uitweg vojr de bevolking van Emmen bestaat dan ook I naar de commisBie meent m verplaatsing van een groot aantal personen naar elders De structuur van ons land is nu eenmaal zoo dat het accres der plattelandsbevolking een bestaan moet vinden in stedelyke en induatrieele bedryven En het getuigt o i niet van het juiste inzicht n die structuur als men stedelyke wrkloozen naar het platteland zendt BWBVEN UIT Oft HOFSTAD tMXXAlX ündar de vela puzzlte ttie vadePtje btaat ueeft op te los sod ie rtie van zorg voor d ouüen van da eu de moekijicste eudoduuxftlij maar juiai de meest fringende hJ jenujk wordt er op dit geUled i iaog niet gcoofJIS gedaaiii Hot is iet adleen eeu Kweetie van old al is dese vmx veel be toaKeuda V ü beüaOig ia ook dia zorg voor ao ouJcn die zoodair vordapaa steun in net loven siaan weduwen ei weduwaareu die verzorging noodig hebMft l artioalieren bcbbcQ tan allen ujde heÜ veel op dit terreia van sooiiale zorg Jidkan oa het is vToeiud dat djd overheiid M Üet mat kracht heeft voortgezet Voor vjtt mindoir belangrijke öUten wordt veel üeer geld uitgegeven en dat dan ten bats van hen die zoll in staat zija te betulw Een bizonder mooie intftduili heeft haar tienjajig bestaan herdaoUj et ia nu eigentJjK nog pas tien jaarl l een bewijs hoe men altijd nog drintfil dieaen tak vaa zft voor de ijMJUfilohen néoBobt te doeo groa en Het is de ym m One Thuis die dit jubiló viert Deee vereeuiging stelt zich tea doel oude a Uoenstaande dames i i vorzoiigen Het ia niet een geeticbt met al die leelijke con ventioEeeile narighedeD maar een echl tehuis Ieder der dajnee heeft een eigen kamer dat iiaar hun eigen smaak met hun eigen apuiletiee is ingericht en waarin zij levein met de hordaue rlngi aan hun leven dat ten ednde apoedt Zij hebben een onbo ar bestaan en vooral is het zooveel waardi dat zJj zetlf goed vermi sd worden en in de moeielijke oogenolikken van ziekta omnidUellijk alle hulp hebi en Een rustig © gezellige levensaivond dat ia bet doel van doze inöteliing een peo lodo van laitgzaiara m kalm leven nadat de levenskracht grootendeels io uitgeput Velen hebben een kledn kapitaaltje eei lijfrente of zoo iets dat bij Ikaar niet voldoendie is om selfstaodlg te begaan maar dat hier wol genoeg kan zijn Er zijn er nu 67 van deze diaimeBi in ddt teihuis L n zij hebbeai het allien zeer na T hun zin Nataurldjk zullen or wel eena zijn die heel ie s anders zouden wiHen en die hun lüven lang hebben gehoopt dat het einde andera i zou zijn maar als zij eens badedken hoe 1 OLUBS TOor beteren stand geen betaUnr Jter Im Gegoede middenstand Gehuwden Gymnasda H as SchoHeran V oudere Dames en Ueeren Uok streng besloten elulw Voor Curauageld ƒ 18 00 Privélessen ƒ 3 50 ieder vodigende ƒ L50 Kinderiessen ƒ 11 Corr Adres v KUtIP Hotel Paulez den Haag 1921 50 m MtatitfM rilM jioi zou wt eii ais ZIJ t t teiifliia lUwt liiWdaa zuilen zij wel wètsr toi ievredeuhel 1 zijn geatemd tll zgu in dm Haag ontzafiKelijk vetd veji deze outto ééaliu ftili dlio Lo veex hebben om te sterven eu te wtaalg om oed te ieveu die met hun beperkt luiomentje algeniyk met een zeilatamljg huisboudeu kunoün voeren Uvec het inwonen heizij yj vreemden hobzij bij familLe b u evBa wij meta Ie zoggjn want ieder onzer weet uil eigen ervaring en keniiia daar het zij ua van Dit tehuis aeemt de moeaelijkhedea viVig Hl Ls djaoiTom voor velen een zegen Ntatuuriijk la hei oautal gegadlgdea voor een paats zeer sproot en dos zint bet bestuur op nhbreidinig Hier kon de Dvettiei t OU eeusi holpen beter dan zeventig mille uit te geven vtoor eulbeidde aan muzidt voor beu die het zelf wel betalen kunnen In Rijswijk bestaat ook reeds een soort gelijke stlobtiiig eo in Wassenaar is het bekende ffavopark oogcfvoer hetzelfde Ia dat park staan aartiige huisjes waarin zeilstaaidig ouden van da n wanen die daar vVij wo on hebben Onder andere woont diaar ook de bekende musicus Woutier Hutscheruyter V ij ntocht n wel wensöhon dat op dit gebied nog veel mear werd gedaan Het is hüt daakbaansiu wark on bet is q ous land met zijn over bevolking en zijn zwaren leveBestrijd zoo noo ijgi dat de ouiioron beholpen wordon Eén der veteranen van onze stad die algemeen bekend is willen wij even berdeiïken nu hij zij n souden ambtefeeet viert Hat is de orgianist J A de Zwaan wieas naam verre buitoni de reeidentie een goeden kljanik hee t Heel wat genoeigen na kunstgcïto heart hij met zijn oiigelspel gegeven en heal wat wijding ia er vaa zij a hnBiPilpii lir der kerkdioncten uitgegaan üeetw op zevcuiiemarigen leeftijd word hij aan eet ld tot oieaoist in de iüooeteriierk weike tuuotua hij meetr dan diwtig Jareu buGti vervuld Toen ging hij over ua r de t coUo of tüiit Jaoobskenc dia hij Bed rt 1910 mcÉ ïijn rouziak vereert De Zwaan is oan statige vereohijidDg met zijn grijze lokken ea z ijn Imponeexde get all Hij ia een figuur die op Mreav ai opvalt en dat bij een artist Is jduuaan twijfelt niemand die hem ziet Het klokkenspel heeft htj in dienst der jpemeeoite mew dan veertig iarwi bediend twee keer per week bespeelde hij op zijn hooigen post het earilk a m wet veel aandacht luiatwt ieder ar wel om oogenbliknaar waaneer hij toevallig in den omtrek der kerk is Voor de verbetering van de kefrkkoorzangi heeft IM Zwaan g 4Jvenrl dioor de oprichting vïm verschillende koortjes o a een knapfflikoor waanotïie hij in d anno buurten wei uitvoeriojien gaf Als opft oHger van den beicende Nloolaii was bij leeraar aan die Konüiktljke Mueiekschool voor de oirgelklaaBen Do orgelspeeUuast wordt niet olUjd even hoog gewaajxlËKnidl maar dat is niet verdiiond De liear de Zwaau heeft getoond dat deze kuudi in de muziekwereld een belangrijke plaats kan innemen Het ia overigens heel kalmpjee ia de residentie en elf gwbourt weinig Verleden week hebben de vrijwlflige landstormers even wat loven in de Urouwórij gonraobL Met dJB 8 ort gaat het niet ol te bo in ontüo aital Men komt er een beetje van terug en die gwote attraotie welke ïe vroegor voor zeer velen wae la nogal geluwd De glynma tliek vereeaigaig Olympia beetaat vijftig jaar en viert deihalve foeat Ze heeft ewi tweehonderd ledien een cijfer dat voor den Haag zeer gering moet heeten Maar voor de gvnmastJoksport de Over het algemeen kan men lan ook wel zeggen dat de vermindering der landbouwende bevolking in verhouding tot d stedelyke en industrieels voor landoii als Nederland eert normaal verschijnsel is dat zich ook voordoet in andere WcstEuro peesche landen en dat geen bezwaren met zich brengt zoolang uit andere werelddeelen voldoende landbouwproducl n kunnen worden aangevoerd om de toenemende Europeeache bevolking van grondstoffen voor voeding en kleeding te voorzien Op het oogenblik is dit nog het geval getuige de betrekkelijk lage pryzen ier landbouwproducten De vraag is echter of dit zoo zal blyven Bü het zoeken van een antwoord op deze vraag dient ongetwijfeld ter dege in het oog te worden gehouden dat in de laatste jaren onder den invloed van de moderne loonactie en van de ontwikkeling van het trust en kartelwezen eene groote wanverhouding is ontstaan tusschen het loon en prijsniveau in den landbouw ou dat in andere bedïyven Het gevolg daarvan is dat zij die van landbouwarbeid moeten levon als het ware de paria s der maatschapnij dreigen te worden en daarom als zij m iar eenigszins kunnen den landbouw vaarwel zeggen Zoodoende ziet men naast den bovenvermelden normalen trek van het platteland naar de steden ook een abnormalen ontstaan Deze valt in de ticrrfto plaats in de laatste jaren te constateeren in de Vereenigde Staten van Amerika waar dientengevolge de landbouw spoedig zoozeer zal zyn ingekrompen dat van ulU oer van Lmdbouwproducten naar Europa geen sprake meer zal kunnen zijn De abnormale trek vap het land naar de steden en de industrie valt ook te con stateeren in sommige landen van Europa Zoo vinden wij in een artikel in de N Rott Courant vermeld dat terwy l Oost Pruisen vóór 1914 gemiddeld 17 600 personen per jaar het platteland verlieten de jaren 1924 en 1925 eene afneming te zien gaven met gemiddeld 150000 personen Waartoe een Deze Courant komt in meer dan 600Q gezinnen in Gouda en Omgeving oL it aiaieaiij e voui op zicü iiad geiioiiieii vreeselljk vervelend zou zijn en beantwoordde derhahe een g teg de dat hom eigenlijk aan zijn alhaokedijKheid van de luimen der grooten had moetan herinneren met een coiiipünioüt over den sm ak en het kuuatgavool van mevrouw de Jhangiron Ik heb eciiiter bij de voorwaaideu die mijn echtgenoot g inaakt hee t ook de mijne to voegen liernam deze daiuo gUmlacuend Alle mannen laat iit aam u over als zij djen faiidlietrek alechts behouden moogt gyj hen zoo krijgshaftig en leelijic niaite als gij wilt maar de dames moete allen schoon zijn en de schoonste oader allen iiioe t die be3 eimde Marguerie de Changaron wwea Ah zeWe Toroy wien deeea naanu aan de dwaasheid herinnerde weike hij dien morgen hadi begaan IM do oitroerang welke de toon zijaar 8te n aan den dag legde begreep mevrouw de Changiron dat zij op den rechten weg waa Gij weet imBaohien nicit wie die borownde Mar orite geweest is Mijnheer de OUangiron heeft mij decaea morgen over haar geeprokoa zeide Torcy diie hoopte uit bet antwoord op deze verk larin te kuanen opmaken of het bij toeval of met opze was dat er een naam werd genoemd die met bet gahedm va zija hart in zudk ean nauw verband stond Het antwoord van Caanille stelde hem volkomen gerust Mijn man is wel vriendelijk zeide zij Heeft hij u wede geëerd dat ik voor deze dame een volataakte schoenheid verlaagde Maar geen aUedaag I oiclio of liever bekende schoonheid gelijkende naar de aobooitóto vrouwen die men tegenwoordig ziot Hot leven van die Marguerite woö zoo sohiitterend en te gelijk AOO zonderling zij is zoo boog vereerd OU zoo bKter belaeterd men heeft haar izulk een hecreohzuohc en zuik een volstrek te zolfopolferlng toegiesahroven dat zij een wezen of ziehzAl oen gowviagdie maar bekoojrlijke voreoniging der tegenstnjdigsto olmaakthadt moet zijn gewoeet Ik verbeeld mij in haar iets dat mlseohien niet beetaat maar tooh moet kuaen bestaan Toroy was op zijn hoede ea antwoordda slechte Ik zou dan voor haar een model uit mijn vorbe dang moeten nemèfi Gij hebt mij daar zooeven anaak en gevoel voor do kunat tocgeeohreven xervatte Camiile terwijl zij hare stem liet dalen om een vortrouwelijken toon aan te nemei Weln i zeg het mij als Ik nuj bedriog maiar het komt mij voor dat indien ik een sohillder wae dit model altijd voor mij zou bestaan Dat is de vrouw die hij bemint dieae moet voor een aohüder een alles te boven gaande soboouheid boiitten want hij ziet baar door zijn liof ie en schildert haar gelijk hij haar ziot Ik houd mij verzedterd dat de minnarce son van Rapiwël en Leonaid dat Vinoi niet zoo schoon zijn geweest als de e baar gfiflohildonl h ben ea oof baast dat onze kunstenaairai zulke echoone beelden n et meer srfiilderen omdat zij niet langer den moed hebben o n het voorwerp hunner lieOdo tot dat der tOgmeene bewondering te örtWie arüigüuÉl maken Het is mog lijk mevittuwl antwoordde Toroy en wuarHehijulijk la dit heE govai oiiKlaL ZIJ do hoikigheid hunner lief de boven hun Toeut stellen l8 dan de roem niet het eerste verlaagoni vaa eeo kunstenaar zeide OamLlle mot sohijnoare overijling die alle andere moetoverhewfiolieu en tet uiet doen O mevrouw antwoordde Toncy niet we4ende dat elk zijner woolfdon op de gouüecÈaai werden gewogen dah zou men den room te duur koopen De afgod zijner zitd aan het p bliek aan de weitald aan wangunstige boozea onveratihdlilfeoa zelfs over te leveren wat men met ai de kreoht vaa zijn giamoal bemiat tot een voorwerp van kritiek minaohting of koule bewomdening te maken Neen mevtrouw dat zou een beleedlgiog zijn voor ha r in wiemenleelt een varlftgii van zlctzelviMi zoo zou men hot heiligdom zijner ziel tot een kijkspelletje voor de mgnigle maken Torcy prak sleohta in het atlgeraeen maar zij laatste woorden paaten zoo juist op de onbeecheidene nleuwsigierlgheid van mevrouw de Changiron d t zij die ala op haar gemunt bBBchouwio en tamelijk gwraakt antwoordde Ik verzoek u te gelooven mdjnheOT dal ik mij niet in uwe geheimen wil dringen Geheimen herhaalde Torcy opnieuw mitroeirende gelooft gij dan diat ik geöie meiï héb Uil aik M wdb tidder sileohts het voorspel vdu een uo dkeper onderzodi want do Lliaugiron n dd ziju vrouw veriiaajid wai er IQ üft atelier van l avlguaa en in dat van Torcy was voorgovailen met het geViUig dai nieii ook in hel ariatocraliBCUe swlon meuwfa g erig waö geworden eveii wel met dit ouderdOheiJd dat de onbek ide die men in he4 atelier van Lavignaa zoa grof nttd beoordeeid in het salon vau mevrouw do Chingiron een romanesk wezen was worden Zij moeet een Italiaanscihe gravin of een Spaaasoh © donna wezen die haar praöhtigo paleizen waa ontvluoht De C hangirou die vóór zijn huw jk veel met kunstenaar had omgetgaan laclite bij ziohzelvea oveff de poebsohe vlucht der oiwi orstollingen van zijn vrouw maar zag geen reden om baar uit den droom te helpen en Coniille had derhalve vaaÉ beelotan om het geheim van Toncy te doorgronden Na de kunstige ioleidin die siecbtsl gedliend had om Toroy tot vertrouwelijke medeileelingen ta atennwn zeide sij Een Inan van uw veainuit moet in den arbeid waarmede gij u op verzoek van mijn man hobt belast lata bekooriijks vinden Voor oen ander zou zoodanig iets fpdsecUien vervolend zijn maar voor u is het een nieuwe etudip g zult als het ware met uw penseej de gfeohiedenis van ftJIe sobilderaeho en schrijven alle doode meeoters in het leven terugroepen Toroy voelde zich gestreeld door dit compliment ofschoon hij zeer wel wist dlot de taak die hij voor ¥