Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1928

Wie het leven niet met kracht aangrijpt wordt er daor gegrepen en rondgeslingerd FEUILLETON DE FAMILIE PONTOIS 13EN GEHEIMZINNIGE MISDAAD 13 Zoo zal luwt wezen zeide nwvrouw de Cliftngiron bij aiohzelve die twoe zuUeu haar iu mi badplaattf Iwbben aaiigyjtrofïcMi w aau alle mensolien lueL oUaaiHler in aanraking koiueti mi hoi boiL liaair uu erkend Terstoud daarop liet zjj üagerot alleen taaa die oen tweedo vraag had verwacht welke hem de e iBte zoni verklaard heWien Maar mevrouw de Changn nm hisdd hare verklaring voor zichzelf en vijrwoiKlerdu zich slechts dat ii vrouw van aanzien zi Qh namen als die van Gsgierot on Chaeoin kon hMTianar i Toeu Torcy zijn woning vet liet iep Antotïio haar medsje eti z i dat zij voor niömand te spreken wa want zij vreesde dat hairo buurvrouw haap dSen avond met eon beeook zou komen la ïg vailen Indiion Lavii nan zijn Cor nelip met dik wijle vrijwUjdg en Torcy zijn Antonie niöfc somtijds uit noodzakelijkheid ftlleen thuifi had geiaten had het onmogelijk kunnen gebeuren dat dto toevallige ooitmoetóng deeer twee vroiiweti tot een Inplaats van kaarten Verloofd WILLY VAN DER WEL en PIET VAN DER JAGT Rotterdam Stationsplein 3a Gouda Hoogstraat 15 Geen ontvangdag 198312 H ermede betuigen wi onzen harteiijken dank voor de vele bewijzen Van innige deelneming ondervonden bif het overlijden van onzen besten Man Vader Behuwd en Grootvader den Heer Christiaan van Vaan G F VAN VEEN Welter Bergen N H A VAN VEEN TH M v VEEN vandePoll s Gravenhage N VERMAAT van Veen C A VERMAAT Gouda 30 J MEETER van Veen E D MEETER DICKIE MEETER sGRAVENHAGE 8 October 1928 W maken om IELE DUIZENDEN lEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel In Gouda en mgcfving is dan de ZATERDAG EDITIE van de GOUD HE CODIAMT roor het plaatsen van aanvragen en aanbiedincen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alBodk van HUUR en VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vast gesteld n l van 1 8 fetrone rcKeli BN GULDEN elke regel meer f 0 12i4 mit contant aan ona Bureau MARKT SI Uiterste termign voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral t r o e f in aEBARANDEERDE OPLAQE MINSTENS 6000 EX Toe wijkl de HOEST Laat het nooit zoover komen dat G aan Uw hoest went en Uw vrienden U er reeds op een afstand aan herkennen Evenmin moet Ge een hardnckkigen hoest trachten te ontgaan dooi minder diep adem te halen Dit kan voor de gezondheid van Uw aderohallngsorgaao noodlottig worden Verzorg ledeien hoest hoe schijnbaar oobeteekenendook onmiddellijk met de verzachtende en versterkende Akker a Abdijsiroop Of zoo Ge tot duiverre vergeefs getracht hebt met andere middelen van een verwaarloosden bardnekktgen en benauwden hoest af te komen begin dan vandaag nog de oorzaak van deo hoestprikkel vastzittend slijm te verdrijven met AKKER ABKISIHM Vóordt Borst PerkokerrriJOLtlT DE 5000 AR EIDER Hedenmorgen trad in onze fabrieken te Eindhoven in dienst de 15000ste arbeider In onze binoens en buitenlandsche fabrieken tezamen werken thans 25000 menschen Hét Nederlandsche Volk zijn wij dankbaar voor het ons geschonken vertrouwen Wij zullen trachten dit nog te versterken door slechts te leveren het beste dat de wetenschap en techniek kunnen bieden PHIIIPS Ifelo Naainiacliines Boreas ForouizeD Haarden en Kachels contant en in Hnnr VerkoopdepAt Lange Tiendeweg 54 2697 40 GOUDA Voor de primitieve mensch die bsAijr h et ÏM er slechts eén vraagstuk Het Voedseivraagstuk AU de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel Weinig reparatie én veel genot van Uw leett baby in de beste verstandhouding met ouders en verplee Bter Vraagt attestenboekje aan P MOLENAAR ft O WESTZAAN ah vanzan VraaDt oalM prl 8couranl aai labritk b Oadaniawaan MAGERHEID 8clu one volle lichaamsvormen door D Fi STEINER s OOSTEKSCHE KHACHTPItLEN voor Damei Wonderbare Buata Ook voor henrtellenden en iwakken Bekrooai met ffowlen medailles en eare diploma s II 6 8 weken tot 80 pond toeneming G ï ramleerd onacliadeiak Door Artsen aanb volon Streng reëel Vele dinibetuigtag PrS per doos van 100 stuks f SM W stuks ƒ 5 50 franco thuis onder rembonn of na ontvangst van postwissel CIUAAI OUBSKI Zeeatr Jl Den Baal Als Gij lijdt aan trage ontlaattog gal al m koortsigheid maag of hoofdpijn geen ectluit alechte ipijsvcrterlofl va neem dan Wortclboer t KnudcB ld Wortelbotr PiUen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela en gtj zÉJt spoedig weer heratcld Verkrijgbaar 60 et blJ Apothekers en Drogisten IMerI in lil U fiOVMHË mMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN a Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AOVEBTENTIBpRUSi Ut Oowla en omtnkaD M nffwi i tot ém bmmg Oa y l 6 rflcela ƒ U elke ricel meer ƒ IJtS Van AoiteD ooda en ém baaon oinc 14 runla U 6 elk rc l meer ƒ SJÉ AdverUatilB fai bet g faTi1itnninm T M hflalag OP den prfla TiBfrintlihiida adTeMtectan ét btiUt wtt den n ABOMNEMENTSPRUSt per kwartaai 2 25 per week 17 eent met Zoodacabtad per kwartaal ZM per week 22 cent oreral waar da be i li per looper taBotUedt Vnmeo per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondas Alad ƒ S g Abonoementen worden dacelVks aansenomen aan oua BnrMui HARKT U 60UIU taQ mie senten n loopera deo boekhandel en d poatkantcaro taue bureaux x fn dacel ke xeopend van 9 41 wa Adminigta atie Talef Intere 82 Bedaetie Telef 88 Foetrekealnc 484M INGJBZONDEN Mm £OBELINfiENi 1 4 T t te tM éÜB ngiü mmt ƒ Ml Pi da Tooipailna M tt koogv Gewone advertentiin eo lI pllondn inediiiVnilnaiifi Mt eontmet tot Mer c dweeid R prtfa Qioote letten en r d a wordu berekend naar vlaatnvtattta AdTertetntiln fenmen worden iaceaooden door Uwctenfrotntf van eoUede BoaUuDdelaren AdrrerteBtiebareaox en onse afenten en moeten daai t66t de plei ahn aan iMt Bureau xljn ingekomen t Minde van opname Tarufcud te aHn Welnu achrijft eeman ik heb m met de cjuaeetie van Nieuwpoort en den Yser weken lang bezig gehouden ben byna eiken dag naar het werk gaan Kien heb er met de overheden te Kieuwpoort over gesproken heb meer dan eens kennis genomen van stukken en dos Bieren en ik moet eerlijk bekennen dat de brief van burgemeester Huyghet aert op 21 Augustus l i geschreven aan den heer minister van Openbare Werken eene ernstige waarschuwing is geweest zonder te preken van andere verwikkelingen die nu wel zullen aan den dag komen eens dat zaak ernstig wordt beaproken Er is gevaar by daig en by naébt zegt de brief It r moet iemand ter plaatse ziJn die verantwoordel ijdcheid te dragen heeft wat de uiitvoeting van het werk aan de Yaermonding en de kanalen betreft Vroeger was daar iemand ter plaats maar et hooger i estuur heeft wegens beauijuging die post a 6haft Di post aan den Yser was is en Uüft meer noodig dmi menige lioogere post in de hoofdstad ITAUE De kampioen van Italië iJaat zijn tegenstander voor goed knock out Bü een bokawedstriidi om het kampioenschap van Italië te Florence heeft de houder van den titel Sili zyn tegenütander knock out gealagen doöh op zoo n hardliandige wijze dat deze Cecohi genaamd een schedelbreuk kreeg zoodat hy kort daarop overleed BNGBLAND Ëen bomaanslag tegen de commiMie van Simon 7 Op een poorlyn dichti BomdHiy is Zondag een ibom ontpËot die twee wiagons van een trein volkomen beeft vernield en waarschjjnlijik de vervoerders v£m den bom tot atomen heeft versplinterd De politie neemt aan dat een aanalag voottereid was op sir Sankaran Nair den vertegenwoordiger van Indië voor de samenwerking met de commissie van Simon dié zich ter ontvangst dier commissie die Vrijdag verwacht wordt naar Bombay beeft be gievein iDe sneltrein was volgens een Exchangebericht in vollen vaart toen de bom ontplofte Twee rijtuigen werden bijna geheei vernield Drie derde klasse passagieriS werden gedood en acht gewond ALBANlë Koning Achmed Zogoe overgegaan tot de R K Kerk De Daily Expres raeWt lUit Belgrado dat volgens daar ontvangen berichten uit Tirana de Koning van Albanië den Mohammedaansche godsdienst opgegeven heeft en eenige dagen geleden is overgegaan tot de B KKerk De Pauselijke nuntius zou reeds den doop van den Koning hebben verrioht De verandering van godsdienst van den Koning zou verband houden met trouiwplan tegenstelling met alle ndere partyen geen gebruik mag maken van den omroep Daarom werd besloten zich van dien omroep meester te maken door de oplichting van Schwarz men had hem den vorigen dag nog wel om een p rtret gevraagd en diens vervanging door den landdagafgevaardigde Sohule secritaris van het rijfcacomité voor het Volkabegebren in zake het pantser chip De Vorwörtsi die sflreekt van een communistischen bandieteastreek valt fel hetbestuur van den omroep aan welks vertegenwoordiger tijdeTis de rede blijkbaarniet geluisterd heeft en wyst enip dutBchuila na zijn communistische speech tthebben afgestoken rustig het vertrek verliet het honorarium weigerende onder hetnoemen van zyn naam en dat niemand denspreker heeft tegengehouden Pas op zeernadrukkelijk verzoek van soc zijde heefthet bestuur den luisteraars meegedeeld water gebeurd wa Maatregelen ziJn genomen om een herhaling te voorkomen De Berl Z a M meldt dat een der redacteuren van de Vorwörts Sohiff gisterav l in een tram in Neukölln Schulü herkende Schiff riep hem toe dat Schulz wel ia waar immuun was tegen arrestat c al Landdagafgevaardigde en daar hy niet op heetefdaad betrapt is maar niet tegen een vuistslag waarop hy den communist een slag in het gezicht igaf hetgeen natuurlijk door een kloppartij geivollgd werd Trambeambten scheidden de vechtenden Schuiz heeft een aanklacht ingwiiend De Hertog van Brunawijk in getdzorgeh Zijn plannen on hiatorische stukken naar Amerika ï verkoopen De Voss Ztg weet te berichten dat de vroegere hertog van Brunswijk de schoonzoon van ejt keizer Wilhelm voornemens is een deej van de beroemde Welfeaischat naar Amerika te verkoopen waaronder tal van kostbaarheden van historischen en artistu ken aard O a zou de kast die Hendrik de Leeuw van een kruistocht heeft meegebracht worden verkocht De heitog heeft verklaard dat de desolate staat van ayn financièn hem tot dezen stap dwingt De verkoop Kou vermeden kunnen worden ali de staat Pruisen den hertog het z g Welfenfonds d i het na 1866 in beslag genomen vermogen der Welfen terugbetaalde Dat de Pruisische staat hieraan niet denkt is volkomen te begrypen Een aardbevmg geregistreerd Hedenmorgen beeit het Seismogr Instituut te Hohenheira een sterke aardbeving geregistreerd De haard van de aardbeving ligt op 9600 KM afstand De registratie had plaats te 4 14 uur De aardschokken hielden ongeveer V s uur aan De laatste proefvlucht van de Graf Zeppelin De Graf Zeppelin heeft zyn laatste proefvLucht boven de Bodensee gedaan Al s het weer boven den Oceaan niet plotseling verandert waarop bly kens het weerbericht weinig kans schijnt te bestaan zal het lucht schip Woensdagmorgen om zcrven uur naar Amerika vertrekken Vermoedelijk zal het niet over Nederland vlieigen maar in verband met een Langzaam naar het Noorden optrekkende depressie boven den Oceaan koers naar het Zuiden nemen en via Spanje naar Amerika vliegen Interessant is dat de Graf Zeppelin een apparaat voor telervisie aan boord zal hebben waardoor de weerberiobtendienst aanmerkelijk vereenvoudigd zaX worden De marconist behoeft dan namelijk niet meer alle iweerberichten op een meteorologische kaart grafisch te verwerken omdat hij een weerkaart kant en klaar gedeind krijgt Dit fiucces is te danken aan de langdurige en ingespannen proefnemingen van prof Dieckmann te Miinchen BSLGIE Het hooge water Wie is de achuldige De Standaard eveoialis alle Belgische bliadeai heeft vele kolommen gewyd aan nieuws over den dykbreuk bÜ Nieuwpoort De overstrooming van het Ysergebied die dreigde is tot nu toe ipelulckig uitgebleven De oorzaak van de overstrooming is het doorbreken van een houten afdamming der schutsluis van de Veumevaart een der zes vaarten die waaiervormig ten Oosten van Nieuwpoort in den Yser iuitkon en daar waar hij zoo geweldig zwelt by vloed op drie K M afstand van de Noordzee De zeesludzai waren onder den oorlog faterk beschadigd en werden hersteld iets wat een vyf en twintig millioen heeft gekost Zeeman vertelt nu in den SandaarU wat van de dessous van het gebeurde en van die inluizen die der Veumevaart moe st men na enkele jaren gebruik al doen springen en herstellen Voor de herstelling van deze sluis moe st de VeurneDuinkerke vaart gesloten worden waarschijnly k nog voor eenige maanden tot groote schade van de binnenscheepvaart en van de nyverheidagestichten die met schepen bevoorraad worden Waren de sluizen te Nieuwpoort slecht gemaakt d afdamming zal waarachtig het niet i eter zijn geweest vermits zij by t naderen van den winter aL de vloeden der ee geweldiger worden niet kon weerstaan en weggespoeld werd terwyl het Yseriand bij Nieuwpoort overstroomd werd en het werk nog wat mdlioenen zal kosten om alles te herstellen wat beschadigd werd En nu vertedt men te Nieuwpoort dat er nalatigheid in t spel is van wege t hooger bestuur te Brussel en men zegt dat het gemeentebestuur van Nieuwpoort het hooger be situur had gewaarschuwd En het hooger bestuur laat aan de dagbladen weten dat zoo iets onjui st is en dat de ramp sterk wordt overdreven en dat het optreden van den burgemeester van Nieuwpoort enkel eene zaak van bestuurlyiken aard was en niets met de overstrooming te maken heeft Het Fraoaeh Britsoha vlootvergelijli Het Italiaansche antwoord De journalist Horan van de Daily Herald uit Frankrjtjk uitgewezen en laatstgenoemd land zeker als medegarant voor d n vrede in het Rgnland aullen zeker nadere ophelderingen ei schen Ook in de militaire aangele nheden komen de officieele uiteenzettingen van Ehigelsche en Fran iche zijde niet overeen Het feit dat men te Parijs thans toegeeft dat de ovcr eenkomsten op dit gebied feitelyk onafhankelyk ayn van de vlootovereenkomst heeft in werkejyfcheid nauwejj fks iets te bet ekenen Dat men in Parys zeer verbolgen Ls over de pulblicatiet van de Daüy Herald het blad dat wel de indirecte oorzaak van atl dei e verwikkel ingen tusschen Engeland en Frankrijk genoemd mag wonden blijkt uit de uitwyizmg van den journalist Horan Horan was het die het geheim rondschryven van de Fransche regeering aan de veitegenwoordigers in het buitenland in handen wist te krygen en voor de publicatie in de Daily Herald zorgde Gistermiddaig nu is deae journalist te Parijs op straat aangehouden en naar den Rechter van Instructie gebracht Daar werd hem medegedeeM dat hij Frankrijk Dondeidag a a moet vei laten daar hy anders zal worden gearresteerd Horan gaf er den voorkeur aan het uitwy zingsbevel te onderteekenen De te Parija verachyneaide New York Herald deelt in verband met dit uitwyzingfebealuit mede dat Horan eenige dagen geleden uitgenoodigd werd op het Quay d Orsay te verschijnen waar men hem aanraadde Frankrijk te verlaten Daar hij aan dit advies geen gev dg heeft gegeven werd hy gisteren door de politie aangehouden Het antwoord van ItaUÖ op het FranschEngelüch memorandum over de beperking der wapeninigen houdt de reeds bekende zienHwÜzen in te weten het beg insel van de wederzijdsühe afhankel kheid van de verfichilïende vormen van wapening te land ter zee en in de lucht de algemeeinheid en de uitbreidm g tot alle srtaten De Italiaansche regeeritiig legt opnieuw den nadruk op de verklaring van Mus soUni in den Senaat in Juni j l dat Italië bereiil is om elke ibeperking van wapeningen te aanvaarden ongeacht tot welken omvang zelfs den kleinsten mits deze omvang niet door andere continentale Europeesche mogendheden wordt overschreden Er is geen verklaring denkbaar die ibeter de bereidwilligiheid van Italië zou kunnen aantoonen De Italiaansche regeering spreekt zich uit voor een beperkinig van de g k bale tonnage in plaats van l eperking per Itaitië heeft door zijn geoigrafische ligging speciale behoeften ten gevoLge van het be aan van drie verbindingswegen ter zee die zich in de buurt bevinden van andere landen die in gunstige conditie verkceren doordat xy de toegarngen tot de Middellandsche Zee beheerschen of kunnen beheerschen BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Majoor von Tschudi t iDe vice pre iident van de Duitsche Aeroolub de gepen sioneerde majoor von Tschudi IS vannacht bij Benijn in een saT atorium overleden Von Tschudi was voor den oorlog een der veranaardste bestuuixiers van luchtballon i en hy heeft ook een bestuurbare ballon g i con strueerd die echter minder voldeed da die van majoor von Farsival In 190S orguiiLseerde iiij de eerste Internationale tertoonstelling op het gebied der I ucUtviiarL to Franltfon a d M Gedurende den oorioi was hij ditecteur van het viliegreld Berlijn Johannebthal Von Tschudi is 66 jaar geworden De stryd om den radio omroep Een kloppartij De communisten hebben zich Zaterdagavond meester gemaakt van de radio uitzending ten koste van den soc woordvoerder ychwarz De redactie van de Rote Fahne de it mede dat men tot dezen overval gekon en was omdat de communistische party in iDe nota besluit met de verklaring dat de Italiaansche reigeering die steeds heeft medegewerkt aan de meest belan ijke internationale regelingen ten aanzien van do consolidatie en het herstel van Europa bereid is om mede te werken bij alles wat gedaan kan worden om de beperkmg van de wapeningen te bevorderen wat h midd l Ls om die consolidatie en den wederopbouw tot stand te brengen De onderhandelingen weilke tusschen Londen en Parya gevoerd worden over de publicatie van allie inet de vlootovereenkomst in verband staande documenten hebben volgens den diplomatieken medewerker van de Daily Teliegraph een zeer moeilyk verloop Parijs is overeenkomstig de Fransche nota van 20 Juü van meening dat üolfs wanneer Je vlootovereenkomst door de weigering van Amerika buiten werking moet worden gesteld de Engelsch Fransche samenwerking met liet doet tot gelijksoortige overeenkomirten langa anderen wetg te komen moet worden gehandhaafd Een dergelyke sa neniwerking ziet men te Partis als een goed middel om tot algemeene overeenstemming te komen Engeland heeft op het Pransche voorstel m de nota van 28 Juli weliswaar niet antwoord doch dè Vereenigde Staten en Italië MiorL aji goiiiL oiuaiLiiM oiiigung lUiiili iiiuiy zou lieüM ii gL govLm en zeUs on iiu aiei ëc x iirü ijii ais Loru lie ioiimncl aa ge wtt st die zich dioor en Ti koolo ontvang tiu l Iwou afschnf iLii jSiel öieohts hukloagdüi Maimol AniUmie dat ZIJ het g mai van oou zoo oiioeliuhdaf l röuft niOL t aanhooren iuaar oo gt voeldle zijn trots zich door liart Uyeii wwndjiglkiid gi krt kt Jorudlie was de w UigM Doch in weerwil van don ge ronden tegïWLiin vaji Toroy on dam onwillt eurigeii afkocr v n Anitonie Iiad Cornolie die zich door niets lic afsolirikken toegang bij Iiea weten te verkrijgen en Anto iio had Itaar geis niap eer t gfcduldi al eeo kwaad waar van ij ich niet kon bovrijdon n er zich eindelijk aan gowcoidi als aan een onaangenaam goliiid maar dat toch nu on dan de eenl me stilte vertak waarin ij leefde Dien avond veplangdo Antonie oohter zich allöTi met lüaar eigen gedachtou ee ig te hoodoi on toen Oonielio haar wilde komen Ihffloeken hooffdo zij dat Antonie nit wafl ComeSio wist bet tegendeel on begreep dat hiane vriendin niet j etenid waa om bezoek te ontvan eoi wijl zij onaange iiaaiyiusdai m t MUniiel had gohai ja zij twijfeJUü ftiot o6 tsr luoetst ecu ernsüigo t vist babhen plaats gehad oundat Maauel niel to iliuie was bhjveaii otesi Uksio oudepHiloUmg dowli iMire niouwagiuriglieid sleobta toeiuemen eu zij boprot de alle luitUleleii oim tot Anitonie door te drin ou niQiVr de tugeiuslajiïd van mois jt wofl groot vn nw vrouw Lavjgiian zag zioh gieJiciod7A aki om weder hoen lo gaan Daar ij zich chter allwiii doo ielijk vtirveelda beg if ZIJ zIcJi Jia vr de loge van den porticti i n bleet toon zij dezen met een Iwodschap had uitgezonden met zij n vrouw praten totiait het iS wipr k got+toord word door eon geweldig kloppen aan de deuir waarop een rttcin welko toruelio Voor die van Paul Chagoin herkende vroeg of Torcy thuu w 8 Neen antwoordde die poirl ieröter 1b mevrouw Toroy dan thuis Düar het antwoonl op deao vraag bovestigond luiddci ging Ohagom naar boven terwijl orneiie opsiondl om aan de tr aip t luisteren Wat is ep vroeg de porticröter Stil amtwoorddc Conielie die op het oogonblik d schel boven lioordo Heidf gSiigi n toen staan luisteron nvaar zij hoonlen htd hot gerucht van sprekf nfle stemmtn Onder de woord m e kunnen verwtaan H gesprek duurde tamelijk lang maar eenöklaip verd do dour gr oten t ChBgoiri kwam niet wiïder naar bf niilcn Hij was d us boven gelaten cclurendo do alwezighend vlan TopOy on nadit Cornelie was afgöwezen Hij waa dus zeker ibebeod on verwadht niLijar zcj liioap dat er iemand is mot e i boodwcJiap vun l aar iij W o is mijulM BT M uvrouff k ant mij niet nwiar hit is van belang dat ik baar o ea blikkolijk apredc Toen deze boodschap aan Antonie werd o ergeliracht kwam het haar niet in de giedaotifen dat deze sloolits een oawaariieid was Een boodriohap van ifenurf riep zij oatsieAl uit Zou hij een ongeluk gokregeti iiubben Waar is d ehecx In de eetkamer mevrouw Antonie snelde daarheeu mi piep bij hot l iimt ntrtitleii haglüin toe Mljn hemel Hiijnhocr I bt gij mij eea ongeluk te berichtend Maar Chagoin giaf geen antwoord Hij staarde Antonie aan hij kende baar nut hij had haar nooit gcaien en il lK op dat zijn vorschijning eendgen indruk Op haar zou maken wha golirol tel argosteldt want ook Aritonie zag hem aan ala iomand die men voor het eerst ontmoet Verwonderd over een at Izwijgen dat hare vree voor oen of ander oo luk fteheen ie bellesteen herhfaalde Antonie Iwre vraa en Chagoin antwoordde onn tijd te winnen Ik wensohta u alleen te zeggen wat mij hier breiiiajt movroiiw AntonJe gal heit dien tnV4sie een wwk om zich te veirwijderen on dit oojïHiblik wa voor Chagoin gcooeg om zioh eenigsKin te berstenen en m te deinken Wordt vervolgd net zoo g degeiiLf mompeldlvj Corne Ke Vafi vPo eig do portierster Nititfi aaLwoorddle Cornoiia die niet uil IxwolieitifcHiliieid zwe iiuiiar liet vermaak van kwaadt prekeoi uits tetde om naderlund di tj moor volop te kuuuon geluioten Zij ging weder luiar boven en A lizif i hope voorkamer aohtor de opiMtstaianiJo diur nvdot om te waohtim lot Lb i oin vortpok en do minuten te kunnnu leii oiL die hij hij Antonie doordracht Zij luoo t laiig waohlon want eerst iwi verloop van win uur ging Oitagoiii beeu iJen uur aobWo f omt llo lang g eno voor eea h nknnuing en verzoening Zij begreep dat zij nu iets lii baro maölit liad waarmede ZIJ ziich ovcir do adboonheid on het vernuft van Antonio zou kunaiou wrt4ci n cu zij basloot haro ontdokking vooreerst als oen koHlbore n schat te howaren in ziilk j Iwuideii was do ongelukkige An tonie g n aiWon zulk oen uitlegging gaf mm aan oen omstandigheid welke haashwihls noiiw l l had btTokkond To K Panl Cha oia van d poctierster had vernoinin dat Toroy niet thuis was begrowp hi ta t hert plan hMwelk hij gevoniHÏ had oaii tot de onbtJo nde door e dring zon gelnkkcrf Dit pl n was l rfhts een vrij lompe list welke hij had b lflrfit in do nwvning dat hij de g imainnigp seboone zekor zon konnen en zijn graicht liaar ontzag zon inboeztsnen Toe hein geizegtl werd dat movrouw Torov nirt thuis was amtwoordiJf hij Ikwpetwe4 dat mevrouw Torcy igeen beaot ontvangt