Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1928

ïtoon Willens 43 Pieter Cornells z v J den Hertog en H VÉli der Horst R van Cataweg 92 Neeltjé d v A A van den Hoogen en C Kapteijn Tulnstraat 59 Maurits z v J van Gameren en J van der Sluis Keizerstraat M 8 Oct Nicolaaa z v G A OudUk en J M de Greef M Tiendeweg 4 OVERLEDEN 5 Oct Johanna van Drlelen geh met N rSüu tw 61 j Oct Adrian us de Jong 79 j Oct Johannes van Eyk 39 j Agenda 9 Oct 8 uur Hotel de Zalm Ledenvergadering Ver voor Vreemdelingenverkeer Gouda Oct 8 uur Gebouw Daniël Verg afd Gouda van Patrimonium Oct 8 uur Goudsche ReddingF brigade Cur s usavond Blauwe Kruis Elke Dinsdagavond 8 uur Clubavond Damctub Gouda Bovenzaal Café Duin rtee UtT 0KN OMTREK CAPKULË a d USSKl B en W hebben den raad aangeboden i er ontwerp geineente begrooting voor den dien s t van 1929 De gewone inkombten en uitgaven zgn geraamd op ƒ 270 iMl de kapitauidiemit vermeildt aan inkomsten ƒ 32 040 en een uitgave van ƒ 18 500 De opbrengst van de gemeentelyke inkomstenbelasting is op hetzelfde bedrag als dat voor 1928 geraamd n l ƒ 97 000 iDe post onvoorziene uitgaven waarin bedragen van ƒ 7500 en ƒ 3OO0 zyn opgenomen onderscheidenlijk voor verbetering van het wegdek van tfcen Keten s hcndijk en als bedrage van den gewonen dien t in de kasten van schulenboitWi is uitgetrokken op ƒ 26 316 De begroeting van het waterlieidingbedrU wijiSt aan een bedrag van ƒ 30 130 in baten en lasten met een geraamde wimit vön ƒ 5000 De Itapitaaidienst van dit bedrijf vermeldt ƒ 25 09i8 aan inkomsten en uitgaven De baten en lasten van het igromlbedutjf zljn geraamd op ƒ 611Ê Op de begrootifcg voor dit bedrijf zijn uitgetrokken als v rÜespast ƒ 700 en als bjjaondere uitkeering van de gemeente ƒ 4840 De kapitaa ldienst is begroot op ƒ 9840 in inkomsten en uitgaven iDe bagrooting van den reinigingsdienst wüst in baten en lasten aan ƒ 6300 Het verlies op dit bedrijf is geraamd op ƒ 3800 WOERDEN Watervoorziening vatt 14 gemeenten Ken groot plan voor de walervooi ziening van veertien gemeenten waar van twaalf in Zuid iHoIland en twee in Utrecht is door B en W dezer gemeente by Ged Staten van Zuid Holland ingediend De uitvoering vun dit plan zal ongeveer anderhalf millioen gulden kosten Ongeveer een maand geledeq kwam het geineentebet tuur van Woerden te weten dat er in deze gemeente een vergadering zou plaats hebben van de dttóelyksche besturen van 14 gemeenten ten emde de drinkwatervoorziening van die gemeenten te bespreken in overleg met een afvaardiging van Gedeputeerde Staten van Zuid Hollland Aangezien de gem Wperden n goed ingericht waterleidingbedrijf heeft en heel goed in taat zou zijn ten minste eenige der omligigende plaatsen van drinkwater ie Ten derde een plan omvattende even gemeenten n l Kamerik Zegveld Rietveld Barwoutswaarder Langeruigeiweide en Pa pekop Ten vierde een plan omvattende de gemeenten Kamerik Zegveld Barwoutwaarder en Rietveld En ten slotte een plan voor waterlevering tot aan de grens der genante Woerden ingeval de d6 sbetreffende gemeenten de voorkeur aan één rt ichtLng geiven met distributiebedrijf Wanneer binnen korten tijii het eerste plan zijn beslag zou krygen dan zouden waarschijnlijk nog tegen het eind van 1931 veertien gemeenten van goed drinkwater zijn voorzien LUCHTVAART t Autogiro vliegtuig in ons land MorgMi op Waalhaven De Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart deelt mede dat Woensdag 10 Oct a s te ongeveer 12 uur op het vliegveld Waalhaven te Rotterdam zall aankomen het La Cierva au to girovliegtuig waarover onilangs in de pen een en ander werd medagedeöld naar aanleiding van de daarmede uitgevoerde vlucht van Croydon naar Le Bouiget Het vliegtuig zal te Rotterdam ontvangen woirden door do Kon Ned Vereeniging voor Luchtvaart en de Rotterdamache Aero Club De autogiro is van Parijs via Brussel en Keulen naar Berlijn govloigen waar 7 Oct j l de Internationale LuchtvaartTentoon stellinig is geopend LLA om via Hannover en Nederland naar Parija terug te keeren ZUID AMERIKA StormirerwoeBtingi iQ Nleuw Zuld Walei Een warme storm BoHchbranden In NleuW Zuld Wales heeft gisteren een vrartne stormwind die een snelheid van 100 K M in het Uur had de daken van honderden by honderden hulzen weggrerukt en v le boomen g iveid Boschbranden verergerden het gevaar Op de groote wagen reden auto s tegen elkaai op waarvan de bestuurders ten gevolge van den rook van brandende bosachen en iet opgewerveld stof met slecht zicht te kampen haden Een papierfaibriek te Cumberland wer l geheel door vlammen omringd en ten slotte in de asch gelegd De schade wordt voorloopig op 3 mil lioen gulden geraamd Er lijn nog geen berichten ontvangen over verlies van menachenlevens BINNENLAND Voorzitter Kekenkamer Bij Kon bealuit is buiiotsnd met ingang van 6 October 1928 tot voorzitter vao üe Mgenioene Rekeubamor G C Baron van Aabeok WIjzigüig Tan de RUkatelefoontaneven Het overleg met de Kamers van Koophandel NadOT bHjkt dat bet aan d © Kamers van Koophandel on Fabrieken te Zaandam toe geeohirmtii plan om to gepaiten lot ondcrlhi©B ïaaieTCwerking van de Kamer die bij vooïgiononiein wijzigiiog van de RijkateRoontarieven galijksoortige bulatigeti vorteBenWporddgen zulks ter vereeni ioudiglng van eventueed nador overleg met het hooldbertuur dar P en T tor sprake is gekomen tijdens ean onderèoud vam den seoretaris dier Kiaowar met den chef van de afdeelin Telefonie bij hot hoofdbestuur der P en T Hoewel dus niet kan worden g o proken van eon instiatieif van genoemde Kamer xo i bet toch zoQ sobrljft man aan de N R Ct zoer in het belang zijn van de afhandeling van dMe aangelegenheid indien de oomjndafljea uit d © Kameo i die voor het beatudeoren van htst vraagBluk der telefoontajieven zij n aangewezen in eveiibedoelde ricihting werkzaam zonden kunnen zija Belastingontduiking Hefjeeringsdesknndigen Naar wij vernemen heeft de ri eeiing aangewezen oni deel te nemou aaai de conferentfc van pegoeriugsdieekundiÉjeu welke op 22 October te Qeuève zai bijeenkomen ter bcepreking vaa bat door laet VolkenbondsDomité van boolniisohe deskundigen opgeetelld rappoit inzake dubbele bclaating en belasttngonitduiiking de lieer n mr dr J H R Sinniiniglho Damelté direeteur igeoeraal der bedeatingeti ala Fieekundige H J de Loouw inspooteur der r iaitratiie en domeiinitHi aftn het doparteanent van Finanqiën ala aaaisteat dr L J v d Waals referendaris aan het doparlemenji van iColoniëa als aeeósiesii voor de koloniale Mx van Gijn fi opvolger Dr Poethuma aangezocht als frac tieleider der liberalen op te treden Naar men woat lioeft de leider der liberale fractie vaji die Tweede Kamor mr A V Gajn molegialeeld dat iUj zich voor d ze functie niet langer beschikbaar kan bellen na afloop vaai het ioopetide parlemeatadre jaor Mj venioinesi thaas dat dr F E Po3 thuma de oud miniator van Landbouw door het beMuua van detoi Vrijbeideboind is aangiaaoeht ajs leider der fraoti in de Kamer op te willen treden Men zal hem órni eem vasfe plaats op een der lijst eoicombinMieBi aan l ieden Dr I H J Vos zal den heer Walrave Bossevain opvolgen De Iiaagsche üarreeipondent vain de Tel meldt dat de lieer Walrave Boiseefvain Kflmerlid en wethonieir vam Ainst Tdaiii aan het höiofdbestuur van don Viij lieidabond heet geschröVeii bereid te zijn aJe Kamerlid te bedaoken Ddt ia juiat Jongötleden Zondag lieeft in Utrccbt de Partijjaad van don Vrijheidsbondl vergftdwd Daar £ ijn met höt oog op de s Kaaner erklijzingen veireChillende wenschelljkbeden iKwpgiken on kffom ook de Ameterdamschc situMie naar voren Daaffbij werd aan d e vepgaderingi kennis gegeven vmi de reeds lang bekeiule htcn teu slotte schriftelijk door dan heer Boisse ain bevestgdio genedgdhi id san hem om voor l et Kamerlidmaatschap tuei8CbenU i s te bedanjceni Besloten weirl dat he parliijsecretiriaat den hoar Boi sevain sohrittt lijk zou verzoeken aan zijn voornemen gevolg te geven en voor l ot Kaflnerlidmnatschap te b Dr Vos wacbt op deze beslissing omdB 1 hij de opvolger is op de MmsteirdamsPhe lijst van den Vrijhe idsboiid Als de heer Boiafwvan onmiddellllk of vrij spoedig bftVankt w de kans zet r groot dat llr VoB nog eenigen tij l weihouder èn Kamerlid bÜjft oiiBlat in dün Par1i ira d van den Vrij heidsbond no geen b slifising werd gtenomen waardooir het ze ier wordt dbt de tegrtvwoopdige wethouder vior de Oppflliare Gezomliiöid ook in 1929 e n zekT mmmiier zal krijcen op de eandidatenniet vao den VrijheidetKind Do beraadslagingen zijn n 1 over dit en mi aantal Pïider punl n Zondng niet ten einde gebracht 1 Deeeïnbefr a s zullen ze worden voortgezet Hooi et ftAr80hiiiilljk wordt eerM dan lK liet over oene tarlo ipsi geopperde oomblnatie van lijsten die te zamen twee KamerzetfJs zullen opleverm waarvan dati dr 1 H T Vbe er één za 1 hw etten VolkBonderwi Voortzetting der algemeene vergadering De al emeene vergadering vm Volkfion derwijs ti AuisteMam is Zoudagocbtcud voartgoEet De odtMowlziiiiiU f was gewijd aan IvulsiMudelijke bofiipir otciiafteu Bij boropening vaa do tJlpon Wiro vergadering deelde dd voorzitter mede dat ifij eurafe ateniiniag lol liU an lk4 hoofdbeHtuur was giekozea de lieep nu P J Oud niet 2i 4 vao de 441 uiitfeobracbite gpldige stemmen Na een t eode vrije stemming en eeu hersMnuring tussoheen de hoeren R van üaaflbeedi to Utroelit en Job Eering te Laugorak i gekozen do l eer R v Gaasl eek met 345 atj Bimien tegan 178 op de heer Eering l t lid van ds linanioieele ooimniesio was gekozen ir J W renger te Glnneiten tol lid aii de ooimniseio van bero ap de heer R J Öinit ti Helnwnd Die rekenioig on veraiitwoorditg over 1927 is goedgekeurd evanzoo de ingediende faegrooting voor 1929 sluitend in ontvangst en uitgaaf met een bodraig vaa f 31 151 word met algemi no stemmen aamgenojnen Aangenonien is etm vooratdl om bw lioofdbeetuur op te dragon een raddioavoaid te organiseeren evonai een vooreHel in zake JeugdJierbergen Een dnjor lioL lioofdbeetuur ingediend nrgHMitie voorstel lullendü Do aigijoeene 1 voorziliter mr Smoenge deelde daarna niedt dat hel iKmfdbeetuur zich ov r Iwt door eenigo afdoeüngen ingnsdiondo voorstel om de kwestie van de 7 jarjge grond ehooJ in een bimionkort t houden buitengewone algemeene vergaderiiig te l eapreken heeft l eradKin Het H B is van meemiiig dut pas na een goede behandeling in dl afdeylingon een ailgemeono vergadering o w dit vraaf uk een 1 eslissing kan nemen Zal d ze Miandeling goed tot haar recht kojnen d ii dient in de a rste plaats liet rapport van de daartoe beslaande eom inisslo te worden algewaoht on lijd aan de afdet lingcn tot behoorilijke iH prekini te worden gt laten Metenp n op zijn nvinst 10 aBleellngeii in overeeasteinming met de Matnten een verzoek aan hot hoofdbestuur om een Ijiütengiwone algemee ie vergade ring Ie moetun bel g n te mwten doen d ui zal het booldhoetnur daaraan binnen 2 maandtm daarna gevolg dionien Ie geven Het hoofdbeetmir zelf zafl daartoe wel wiet overgaan Congres inzaJte onvolwaardige arbeidskrachten Mr Lietaert PeerboUe houdt het eerste referaat In iiL l ivJiuU aui in tHuul Ie Amsterdam 10 in Ifjjüuvvuoruijjhoid van l rins Uf LuriK gl tt r lll idja Jieopeiui ikh coiiyreM u reifL iide urljelil ai arlwidsnietiuxleii üür on voiwaardige ar xsidrtKrJwhien A V U J Na v rwelkuming door den congreövuorzitkT leu lioiT J li A L ou ireytag Drdbbe tiprak de iiiduisler an arijeid handel en nijvorheid pro dr J li Slotentaker de Bruine een oponingjirKle uit waarin bij voTKlïèardo lu t btijiisoliap d ie laaf te liebbeu aanvaard omdat dit oaderwu p hem persoonlijk de grootste beUngstelÜjig inboezeuit Hij bra ht hulde aan het comité voor zijn initiatief en zeide dat bat hem niet verwondert dat dit coiigrod juist te Amsterdam wordt gehouden do zeiol van zooveel vereeiiigingen op dit joljitxl Bovendien is elk der te ueliande leii onderw jrpou ten nauwste verbonden met het gebiud dat tol zijii departement behoort De aanduiding Onvolwaardigeai zoo v T olgdc de naaister spreekt niet alleen tot ons voratand roept niet alle n statiatifoche e i economisolie problemen op ziJ raakt ons gemoed want zij doet ons m den onvohvaardigon menscii zien Indien iK t altoos iioerdrukkend werkt wanneer een mensoh moet klagen dat hij geen Wör vinden kaïn omdat liet verriditeii van den arbe d die bij aanlee en scflioling past ziiik e m voortrelfelijk middel ie voor da owtploMing d r pareoonlijkbeid dan is die dVuk wel dubl e l zwaar voor hen die in verband u et huai liehamelijken of gcesietijken to standi geen wadhlend werk ontdekken kunnen oï aithans de allerlaatsten zijn uni een plakte te vinden en du9 de allerlaatsten om ook voor hun oilmen besel een vol monechwaard ig leven te leiden Na de openingsrede door den Minister sprak Ie burgemeester de beer W de Vlagt To3n de openingBplecWigheid was geéind gd opende de beer mr L Dietaert Peerl lte d re leur gencraal van de Volksgezondheid de algesiH ene beschouwingen ov r h t iM rip onvolwaanUge axljeidekrachten Hi ilx tooigde dat als men den term on Spreker ine it dan ook dat een ander en wel en ethisab motief herft gegolden Het g ai erom niet in de eerste plaats om van de onvolwaaidlgen voor d e maAtf dhappij nut te trekken ai wordt dit al ginolg an het primaire eimsohe streven gaarne aunvaat Het streven ten beimevu vadi do on oiwaiaidlgo arbe dskiuohtmi nmei er op gorioht zijn hun om zelfHandJ e plaats an nuttig beslaan te vorschut ea Ulu verriciitiali arbeid zal oen eoonomische moeten zljji wil aan het bovenbedoelde motief volkomen worden beantwoord Daarnaast liö ooo streven om bezigheid te feeveu om de nadeolen vaa ledigheid te Ulj Iwiinoeiingein inet onvolwaardige arbeidBkiwïhiten moeten zich uitstrekken over et en liohaiattu Dit maakt het vraagstuk rijkw aauii perspeotieven maar oneindig veel moöllijker Groote menecbenkemais fijn pej OhologIseh iuzicht zijh noodigvoor den arbaid waartoe het congres wil opBwkkien Vermits de arbeidskracht vaoi den mensch afhankelijk is vao primair don goast seenndalir liot Ucbaain In onverbriAelijk verbond i eea uown van volwaerdigjieid ont leeod aan d n measoh niet te geven Zijn betoog voortzettenjle ww spr r op dat lorng niet ieder dien het productieprocea uitstoot op iicli zelf onvolwaardig is Zal men liöt aooent lilggien op de prest i Üeai Men krijgt daji een definitie als volgt als ortvolwaardige arbwdskracht moet worden basoliouwt i s ei arheddekraohl die niel Itan prewteoren wat in oen bepuiLl ileel van het productleprooos waarop hij door zijn verledeji on zijn ontwikkeling ia ivanjg ïwoaen als imruiale pr stalio geldt Het Ijegrip wordt zoo zeer betrekkelijk en voor do practijk zander eanit beh ekenis omdat wie voor dezen arJioid ol onvolwaardig beecbouwd zou moeten worlen voor geinMi volwaardig kan blijken te Kijn l rineipiüüi bestaat bovendien oor dit ooiiigrtv legem oea delinitie ontleend aan du eise ien iVi lu it productieproces bet oe7 wiT dflt diaapmede de etlüsdij tegen dr md die de roodo draad van dit congres wordt lo sgolaten Zou het zoo zeide spr verder o iii nu ïoo erg zijn als imm ter zake van hel ondorwerp dat oitó tliaiiö bezig Imudt uu eenp lUet aau het pratjn maar aan het werkeji toog zonder eon vooropgezet bt gripV Niet alleen dat een be ripsbepaaing niet mogelijk is maar de omvang vonden arbeid Ls al ovonnidn te overzien Men zal moelem aizleïi van evjn begripsbepaÜngi en moetou tnioliten niddelen te vlijden om door betzij ont iikeiing van iiebaajn en fs os iietzij aanpassing allen die door eooigO geestelijke of licliamelijke oorznav langB den vn aa de vrije concuirrenliet in liet ppoductieprooee geen plaats kunne verkirijgieai te ijekvvamen tot t lf tandigo proetatieB onder voor hen pansendo omstaaUÜgbedlein De grens van deze bomoeiimgen valt saanen met die van de moKolijkhoid vam jesulta at De raadafwerkjng van werkgevers en wrkineiiuers ie goeddeels ommisbaiar Spr besloot met do hoop uit te sprekeiu dat dit congres er in zal slagen de noigiim d e inedewenking te verleenen in niiimin krin g te wefkkien GEMENGDE BERICHTEN t n brutale inbraak miiula iiHddagi laoiliste KermLszoiidug is te Nijiiieigen op brutaio wijze in gebroken iit de wcaniiig van den vceliaadelaar Gla r aan de Niouwo Mlarktslraat te NijnK en Do bewoners waren niet thuis toeu de dieven bun slag sloegen Zij drongen het huis bimnaa en braken de geldkist open en snuffelden dt p jptofeiuille iïü De dieven moeten b kenderi geweest zijn Er wordt wl geld vermist D polilie stelt oen uitgebreid onderzoek m Het doodschieten van een jongen door een politie agent in Den Haag Mr Tj Mobach in den Haag zal op er Ee hachelüke positie Automobilist aan groot gevaar ontsnapt Toen dtffler dagion de ochtends de sneltrein i 27 welko om 10 04 van Am teidEm naaiT Hilversiun vertrekt t station Weesp passeerde zagieni de zedzigere tot hun niet g t ringQ verbazing een antomobiliat met zij n auto op n ovenweg staan tussdien de gesloten overwegboomen De trein snorde den auto nakelingis voorbij Bij nader ondorzook bleek de auto bestuurd o worden door den heer P H agent van verzie eriiigsmaatsehappijeni te WtHtJp Hij was d n overweg opgeredeni toen de spogrbooinen geopend waren Nadat hij met zijn auto voor het gifootste gedeelte den spoorlxKWH aan de zijde van den Korte Muiderweg gepasseerd wBs voelde Jili een slag bovenop de kap van zijn auto Hot hli ck dat de overwegwaohter in allerijl de sipoorbooïnen wilde sluiten itear de l ovengenoemde sneltrein ptieds in do ommddellijke nabijhesd wa6 De heer H be orid zich toen met zijn amto tusschen twee gefloten spoorl 0om i on zag tot zijn giroofen echrik op hotztlfdo oogcnblik den nein voorbij daveren Hoe harthelijk de posilie van den automobilist ivae blijkt wel hieruit dat terwijl hij tnsödhen de beide gesloten boomen frtond ook een tredn uit de ricftvting VR versuni in aaaitboM waa Men npemt bet onJjegrijpelijk dat waar orastreeksi dat stijdat p zooveel treinen dien overweg paeseoron dp beïbrokken beambte niet nauwkeuriger zi in werk beeft verrioht Goed affieloopen Gisterenavond zijn by het Wapen van Heekeren tusschen Doetinchem en Hum melo een goederentrein uit iDoetinchem en een per M entram uit iZutpihen in volle vaart tegen elkaar geloopen De beide machine en een peraonenrytuig werden zwaar beschadigd Van het laatste werd het voorbalcon ingedrukt Er vonden geen persooniyke ongelukken plaaitfl Een IjentBch kind gered Door een doofstommen Nederlander Op oen der pleinen to Geat speelden dezor daigen eonigo kindören terwijl eeu Hchilder ft n zijn ozel zal te werkeïi i loteeliug aidua meldt De Maasbode ï eld n Je hinderen b t op oen loopen diocli de sohllder de beer Fred Brouwer uit HoCterdam die doofstom is kon natuurlijk hun geseUreeuw niet hooren Aan de be WLi ing van het water bemwrkto hij echter d Jt er iemand Ln gevallen moest zijn llij bedaobt zich geen oogenblik sprwig g kleed te water en slawgdo er in het reeds zinken ie maiaje te grijptai Twee andere personen liadden zioh ook reedri e wa ter Iwgeven Eón huinner ging aan de balluatr liangen on greep bet kind di t de kunstenaiar hom toereikio Tal van iiH iischen uit do omgieving brachten dein mmdigen vreemdeliiïg hulde ea uwn haii tti zich om hom droge kleeren to verslrekkeii Nederlandsche Reisvereeniging Maandeiykache koffiemaattijden Men söhrijft aan de N R Ct Ei iiigi maadiden geleden vatte het be stuur au de llaagBolie afdeoUng van de Nedeirl Kelsvitn ediiginigi hel plan op ln navolgiiiig van tin iii Amerika wijd en zijd er irt id gebruik oen peniodliek terugkeerendoii kof iomaHiltijd voor zijn leden te arijaniseeren lltölotMi werd doürtoe dewrsle Mtiandag van do maamd to bestemmen Zoer geeel ig zijn d © eenvoudige maandelijksoJie koffiemaaltijdun in Den Haag Oud konnissen worden teruggevonden niou Wt geiiwa l roUplaimen vom tiet volgende jaar worxfen kritisch besproken en dinkbaar wordt geluisterd naar den goedon raa I v am hen diie ter zake kimdjg zij n Het RolU rdamsQhe afdeeUngsbeetuur h eeft op vooreU l van een dier leden lieeiloten üU Hm sTKe v oorl eeld to volgen De ei r ïhe kotfiemaaltijd zal ainnslaapdi WiO n=aiagmiddiag 12 uur plaats heblnMi ia Heek fa Citylunolipoom aan Av Noordblaak Gelijk in Den Haag vFï rden ook Ider in RotteH iam wan buiten de stad vele ledm vt rwaoht Het hoofdbestuur zal zich d oi i vertegenwoofuligün Flora in Amsterdam verkocht voor ƒ 363 000 Het Bio optheateir Flora in AmMordam is veirkooht voor f 363 000 aan den Sicor K an Dofliiiet biosooopwiirecteur vroeger exploitant van verscheidene s loomcapousels OnderwÜB in eerste hulp bij ongelukken Een algemeene regeiing getroffen Een cyclus van drie cursussen Te Wnde gooj eii syöti niaiisob onderwijs in wrsto hulp bij ongielukken to bevon leren heelt de Kon Nationale Boud Hot Oranje Kruis een algemeene regeling getroffen Deze regfling is vastgieetcld in overleg mot de aangieelotein veraaniginigen Kerkte Unlp bij Orngolukkon bet Groene eni het Witte KnU liet Wit Gele Kruis de Maatsohappij tot K dtMng van Drenkelingien en tevens im t de stiaaitpoonmiiBsie in Ih t belxm vaiL liet v fflounen van w rste l i p bij liodirijfsongevallen de Rjjkeverae keringsbaiik on nM Centraal iBclieer RisicoBank Eon oentrale oómraissie met vörtegvMivvooaliigiers van deze corporaties Ie dt deze regeling Het onderwijs wordt gegeven in tsm o violus van drio cnrsuseon een aanvangiseureus van twaalf lesson een eerst herhaJUigscuröus vai aöht en een tweede van zes lessen De eerste hcrhaI jigscuraus wordt een haW tot oen jaar na óvn aanvanigsicuirsus de tweede eeïi jaar na Ion wrMen gegeven Na olkeai cursus wordt door den docent en oen daartoe aanigeweiseii raaminator een examen afgienoinon Zij dift tenslotte blijkoii met goed gevolg ook den tweeden herlbalingscursTis ël voigi te hebben krijgen hfrt Bondadiploma en bet Bonddnaiigne Ter verzekering dat de l ezi tteT8 van diploma an insigne de noodige bekwaamheid behouden hebben wordt voofc hen elk jaar de gelegenJieid opengieeteld om zicfh te onderwerpen aan een herexamen Indien dit güwwtte uitvalt kunnem zij een onderscheiding krijgen die onder aan het insigne bovefftigd kan worden en twee jaren geldig blijft Diploma OiuderscbediÜ ng en insigne dragen alle het jaartal waarin zij worden uitgered ktt on worden gWegistr rd inbet Centraal Bureau van het Oranje Kruis De regeling van do curauflsen wordt met inacbtnemini van wat is vastgesteld overgelaten aan de plaatselijke vereenigingen bovengenoemde nationalle of provinraalo vereenigingcn alleen al hebben reeds in meer dan 1000 r emeoniteTi afdeelingen Indien men het aldufl geregeWe onderwijs volgen wil verschaft de bond gratis leermiddelen en zorgit voor exaimens enz Zoodra e n plaaüaelijke vereenJging de noodige inaatregelon geniomon heeft om een cur911 te houden kan aan het Centraal Bureau een fornftilier ter invulling aangevraagd worden Na terug mtvang t van dit brmulier worden dan de leefrlmiddolen tijr iff Den beeturen van allle plaattflieHijfce vereeniigingon wordt verzoobt te overwegen of ii ziefri niet verdienMelijk kun nen maken door het onflerwijai ter hand te nemen of waar dit niet kan zoo wordt gevraagd dht pen aantal pereoneai die voor cBt onderwijs voelen de banden in eilkaar slaan om te traohten lot het ini tellen van de beooelde oursussen een aanvangs en twee berhaUngfiCUTeuseen te komen Inlichtingen worden vewtrekt door den directeur vau bet oentraal bureau van W Oranje Kruitf te Amsterdam Ke4zwBgjn u Drie koatbare aardappelen ojr tiLH Arfcje tsgenctU te Fraajt furl klaagde oeai aö jurige haiislioua ster een koiopmian aan wieuslwishoik Wdïi i e twee jaar tot ziijii tevrettenlieKi had gedaan eai eisciite 4 weK en iaoa eii kost diiur hij h m wegens arleftan ruite aardappelein üe atraat op toii ge ooiid lii had aetfs wegens üew ü fie aardiappeieii haar koffers va ge houden jHuar diea © moeten a e ta tjoen d © politie er aian te paa kwam De klaoKt liep ia tolalal over 150 Ua De voorzitter traditte den koï inan o bewegeüi goödtucWks het geld leg veü waii t üiangeaen er geen mö t reden voor h t ointslaig op atofflilleii voet wati dan het weggooien vao drie halt rottü aiardappelan zou hei gerecht hein moetofi voroord eelen Uoco Oe ïiiaii w lde er niet van weten Dedne aardüpipeileai liaiddJen vooir hem eejj waarde van 3000 Mark lylwat gepifik keld zegde de vwwzii tor dat liij met aal oiu flauwe grap pen lüttti te hooren waarop die Koopiiiau veiTteiide Toeïl hij drie wekea rtlod cn van e in reia naar Amstetidaic terugkeerde had hiij de drie aardappelen daar vandaan nieegebracht er ziitteii eohter adit diiamantean Ui die liij m Aiiiöiterdain had gelkiocht Niet om de inkolniiendo rochlein meneeir de pi esident iiiiaar om de ateeuieai hun schittering te doen behouden Recht bank on pubdiek ladvlon tot een too vallig aanwezigen juwelier opmerkte dat er toch iet waara in dat verhaai was Want de ervaring leerde d i d amü ntein veel vatti bun schiitterinij verliezen als ze lang in flUweelea ol i den etui s woirdieïi bewaard Daar ojn plegen de Ajnoterdamisdie hendelaiars bun kostbatre ateeiieii lo u itgehel Ie aardappelen te bew Ten Toen de kla pmiau uit Aiiiöterdami terug was had h de drie aardappelen zonder r in hiiiwhoudster Ha lo ïieggeai op xijn sdirijittöfel gelegd Toen hij uit waa niiiiide 7je de kaïmer ala gewoonlijk op eii gctóide dfe drie aardftppc Ion in den v uil3uaemmer van waar ze in dien vuiilnism agen be4and den Kn vendwcnen De koopriuan is veroordeeld lot beIjiling vwn de 150 Mark Kn aoo is hij uu niet alleen dfe iriO Matk kwijt maar ook de p rfl oeökoBten die diamanten en aijn goede huisboiKlsleT Ze had een doctor moeten trouwen De burgerlijke rechtbank te Weeren heeft 1 huweluk van een beambte en zijn vrouw die scheiden wilde behandeld en daarbg bleek hoe eigenaardig sommige vroiiwea hpt huwelyk opvatten Het huwelijk is vorig jaar pas gesloten maar dra bleek den man dat het deze vrouw alleen te doen waa geweest om onderdak te zijn Ze nam hem zijn loon af en wilde hem niet eens een siulling voor sigaretten laten maar wel gaf ze op betrekkelijk ruime wyze ervan aan haar broers iZy kreeg grootelui s allurei en wilde met geweld de dame spelen Vroeger was ze een poosje kindermeisje bij een baron geweest en verklaarde zich moeilijk in het milieu van een aarbeider of een bescheiden beambte te kunnen voegen ze had een doctor moten trouwen Op een feestje van collega s van haar man zei ze een keer hardop Dat is geen gezelschap voor mvj Haar deelgenootschap der hoogere kringen zocht ze te documenteeren door het huis tot des avonds overhoop te laten liggen en tot des middags in haar bed te blijven En dan en dat was een belasgryke reden voor de echtscheiding had ze tegen ziJn wil l haren laten afknippen en op een ochtend alle kraantjes der gasleiding opengezet te wijl bil nog sliep Dat had hy aangegewn bij de politie maar tevens gezegd dat net hem niet kon schelen of ze haar los lieten loopen t Eind van de tragedie voor den rechter is geweest dat de man vrjjwilUg het huia aan de vrouw heeft gelaten en haar voor een schenking van 1100 shilüng voor goed kwijt is RECHl ZAKEN Bioscoopquaestie te Leiden lil Hoogü Ujflii heeft gisteren bebaiwleld lit t oastfaiti Jöiroiiip van e n biosooophoudcr te Lo den dio door den kantonPeobter 1döuj was voroordwold tot één gulden boete wo ena o i Hpt danig van art 4 dor Zoödflf wngon ovortrolitiig van art 4 der iSondai pwi t op EiTaten Paaaohda ® 1938 Voor dl muziak hadden B en W geen tott tiiimiiin g gevTO Dü btoflcoophoader was whWT de inecming toegedaan dat M zich alleen aan de bioscoopwet te houden had Nanums den retjuirant atelde inr P Mareiiant di volgenda easaültiemiddölea voor wettelijke rege Soliwiding van de arlikplen 1 3 4 J Hl 12 13 on 24 van de wet van J4 M tlDLli Bioscoopwet dtaor niet tjoepasfllB der artMkelen 4 im G van de wet vW 1 Maart 1815 Zendiagswet dloor verkeerde tw Tiaflwing doordien de kantonrecfliter NKirinclle bepalingen der Zondaffswert P blo8ooopvoor lwlUMg en toefpasstjWjk h el iwklaaml tdnvijl de BioaOoopwet ten zien vftn de ondiemetmng en ex ibatie van bioeoqpen en daarmede geigeven voorflleH gen en uitvoeringien althans wat de opejbare oide en zedelijkjheid betretft eigen reeden heeEt gestold me name vwW d voegdhoid der plaafaelijke besturen öe toepaBHinig van wcegiere lingen tö dier zakte uitalulteto Het O M bepaalde zijn eonduBie op October i48e NËDBRL STAAtÖLOTERU 5e klasse Trekking ran Dinsdag 9 Oct Hoofdpr zoi ƒ 15 000 2831 ƒ 1000 4253 5505 6396 7025 7148 8322 8629 12605 15736 18902 20995 ƒ 400 17Ö9 4342 6996 7409 87U3 ƒ 200 12636 20 15 ƒ 100 788 473 7209 7804 10478 10963 12967 13857 14363 14639 17330 17448 ZObVJ PryflMn van ƒ 70 0 364 i 420 431 464 553 625 061 671 im 890 903 104fi 1076 1220 1239 1333 1350 1364 1391 1425 J471 1642 1014 1303 1829 ail 6 2180 2194 2199 2229 Ü342 2436 liÖOO 203i8 2656 2807 2869 2909 2998 3073 3 14 3282 3335 3560 3610 3Kt 6 3934 41O0 4194 4360 4601 461 8 4664 4733 4766 478 4869 4892 491Ö 4867 4972 5014 0Ö0 6191 6192 6233 5487 5606 5702 5733 5782 686 9 6933 6959 0040 Öü6i 6101 6190 6248 6249 6304 0386 S446 6618 6621 6654 6683 T057 7119 7395 74Ö7 7682 7650 7801 7886 7994 8123 8174 8184 82U S51 2 8653 635 8640 8667 8861 8922 9040 9172 922ö 9394 9299 9340 9348 9633 9554 9588 9607 9716 9736 9790 9826 9946 10028 10128 lOdÖO 1I020Ü 10243 10286 10490 10807 10868 10881 li0961 10986 11037 lliOÖl 11093 111 15 11320 11332 11431 116 6 11682 11763 11913 11964 12086 12146 12171 12216 12274 12347 1237V 12408 12518 12767 12778 12786 12881 13140 13267 Ii3ö36 13M2 13561 13678 13670 13794 13802 13827 13©93 14042 14130 14149 14171 14J76 14633 14746 1483Ö 14879 14886 14941 14963 16008 15023 15067 15320 15331 154 S0 15769 15861 16931 10095 1598W lOU 16144 16160 16199 16230 16428 16448 16470 16612 16640 16664 16751 16801 16861 10949 17042 17206 17265 17442 17486 17591 17693 17640 17815 17851 17911 17922 17960 18036 18073 18103 18156 18403 18511 18631 18829 1 856 118985 19019 1922Si 19264 19277 1ÏG92 19514 19771 19899 19968 20Ö33 20062 20069 20072 aOllg 20248 203112 20366 20421 20428 20682 20691 20741 20820 20861 30926 20963 Nieten 9 86 94 123 131 192 202 285 305 310 386 413 423 463 476 502 630 655 569 696 631 614 644 702 703 766 768 769 786 843 849 883 909 931 935 943 1038 1042 1180 1187 1205 1270 1366 1387 1396 1407 1409 1429 1462 1472 1606 1518 1594 1603 1617 1663 1666 1763 1765 1778 1791 1819 1832 1843 1860 1003 1944 1951 1996 2021 2201 2221 2227 2253 2282 3301 2305 12317 2447 2450 2473 3496 2529 2540 2561 2552 2582 2703 2705 2714 2733 2738 2746 2754 2800 2809 2864 2866 2890 2907 2932 3017 3019 3029 3101 3186 3235 3248 3264 3262 3283 3287 3296 3300 3342 3374 3421 3423 3430 3431 3438 3473 3538 3690 3664 3659 3678 3709 3775 3832 3857 3945 3984 4032 4084 4L23 4163 4167 4162 4222 4268 4304 4324 43 9 4338 4347 4352 4370 4399 4406 4407 4413 4426 4627 4662 4663 4600 4711 4714 4767 4775 4784 4797 4814 4816 4830 4841 4941 4961 4987 4i997 5064 6073 6081 5128 6143 6144 6150 5216 5227 6231 5245 6246 5260 5280 6289 5292 6352 6355 8377 5417 5448 6476 6617 5582 5585 6003 5613 6620 5625 5638 5657 5712 57 53 6764 6836 6881 5950 5952 5999 6009 6124 6206 6214 6262 6292 6391 6440 6488 6494 6636 6646 654 S 6613 6615 6633 6672 6676 6678 6706 6722 6730 6744 6780 6786 6802 6809 6810 6S12 6819 6868 6882 6909 6922 6957 6930 6971 7048 7061 7066 7080 7082 7092 7114 7122 7142 7161 7158 7217 7250 7321 7340 7401 7414 7436 74156 7 506 7608 7626 7538 7567 7577 7595 7602 7629 7684 7710 7736 7762 7819 7873 7883 7916 7964 7961 8016 N051 8083 8153 8181 8223 8310 8317 8348 S361 H36S 8384 8433 8451 471 8489 H5 H 8508 8566 8626 8630 8661 8659 8661 8713 8742 878o 8790 8925 8927 8982 9026 9056 9058 9061 9088 9190 9221 9316 a332 9369 9398 942 9428 9496 9603 9612 9658 9721 9726 9734 9768 9787 9804 9816 9829 9902 9960 10002 10009 10016 10041 10117 10136 10169 10181 10216 10286 10288 10294 10342 10349 10357 10386 10411 10418 10416 10426 10434 10445 10487 1U517 10644 10556 10664 10568 10575 10597 10656 1066 710685 10761 10780 10786 10797 10874 10896 10962 10983 11045 11060 11068 11082 11063 11103 11185 11211 11226 11260 11265 11302 11309 11397 11439 1M96 11527 11528 11567 11648 11674 11786 11792 11814 11833 11843 U848 11889 11901 12009 12067 12060 12106 12H29 121 35 12162 12167 12197 12372 12386 12397 13404 12431 12443 12480 12514 112522 12577 12598 12640 12727 12789 12810 12814 12856 12926 12930 12948 13019 131 48 13064 130B7 13099 13104 13113 13172 13223 13i259 13263 13265 13288 13291 13306 13328 13370 13406 L3435 18440 13442 13461 13478 135O0 13649 13631 13659 13704 13722 13739 13796 13812 13839 1383Ö 13837 13867 13893 13961 13965 13Ö84 13988 1390 1 14013 14067 14074 14O80 14111 14143 J4211 14229 14239 14258 14287 14295 14332 14362 14386 14388 14602 14610 14566 14591 14679 14780 14788 14789 14790 14805 14806 14810 14832 14866 14869 14870 14897 14977 15016 150Ö7 16062 16065 15096 16150 16164 15189 16223 15270 15286 16326 16332 15408 154JI 15431 15493 16629 15530 16537 16573 15578 16608 16621 16650 18723 16760 15752 15788 15802 15843 15865 16864 16900 16903 15956 16959 16018 16056 16065 16127 16128 16171 16201 16246 16356 16359 16391 16416 16420 164S7 16467 16469 16617 16636 16682 16826 161914 16928 17024 17035 17036 17047 17061 17185 17200 17224 17228 17261 17310 17317 17318 17334 17341 17376 17462 17492 176 39 17547 17601 17626 17669 17679 17701 17708 17709 17713 17801 17803 17822 17877 17944 17976 17990 18013 18026 18037 18064 18094 18104 18318 18324 18400 18481 18465 18471 18499 18521 18660 18646 18663 18668 18672 18686 18696 18743 18746 18762 18T86 18800 18822 18860 18870 18884 18906 18931 18935 18978 19067 19073 19108 19181 10169 19229 19230 19237 19281 19283 19293 19298 Ï9326 19370 19392 18417 19433 19488 19610 19511 10627 19629 1964 19661 19695 10717 19758 19781 19793 19916 19984 20038 20083 20128 20138 20166 20182 20220 20231 20412 20485 20494 20516 20541 20672 20673 20576 20613 20664 20605 20673 20696 20723 20748 20816 20826 20827 20851 20872 20895 20683 SP tT EN V STRUBEN ZWEMMEN Weissmuller professional Gekneld wordt dat de Ainerika nsohe zwemkampioeii Johnny Weissmuller naar Japan gaat waar hij ala trainer gieöngageerd is door den Japanacbon Zwemend De amatenrsport verliest hlenrnede een van haar beste vertBgenwoordigeffff 8TADSNIEUWB ÖOUiDA 9 lOet ltK28 Een nieuwe brugwachter aaa de P C Itothstraat Ten gevolige van het aan den tydelijken hruiawaohter W van Wü k verleend eervol ontslag in verband met liet bereiken van den 65jarigen leeftyd dient te wonien voorzien in de vacante plaats v n een brugwachter aan de P C Bothatffwt Waar de keuee hier uiteraa zeer beperkt is stelt de iHaivenmeester voor om te twvorderen dat benoemd wordt Gerardus Hoonhout oud 36 jaren van beroep sigarenmaker wonende P C Bothstroat no 42 op het loon voor deze nevenbetrekking bepaald zijtnde ƒ 2 88 per week waarmede B en W zioh wel kunnen vereenigen Zü tellen daarom den Riaad voor genoem le Hoonhout te t enoemen tot werkman bU de Gem havendienst op een nader te bepalen datum Opheffing onbewoonbaarverklaring woning Cappenersteeg 4 By raadsbesJfuit van 14 Mei 1928 werd onbewoonbaar verkflaard de woning Cappe nersteeg 4 op grond fvan het feit dat deze woning onKeschikt ter bewoning was Van den eigenaar van gemeld perceel is mededeeling ontvaiigen dat de bovenbedoelde woning alsnoig in bewoonbaren staat Is gebracht waarom hy opheffing der onbewoonbaarverklariing verzoekt Aangezien uit het door den Directeur van Gemeentewerken uitg ebracht rapport d d 1 September 1928 alsmede uit het advies der Gezondheidscommissie alhier van 12 September blijkt dat de bedoelde woning alsnog in bewoonbaren staat is gebracht terwijl tot het opheffen der onbewoonbaarverklarinig wordt geadviseerd stellen B en W voor aldus te besluiten de onbeswoonbaarvprklarinig van deze woning dus op te beffen De Goudsche Gezondheidskolonie weer terug Hedenmiddag met den trein van 12 32 is de Goudsche Gezondsheidskolonie van het koloniehuis te Kpe tenug gekeerd onder leiding van de hoofdige leidster Mej Smit en de damesgeleidster 4 Jormk Jansen en van Staal De kinderen zagen er allen uitstekend uit het verblijf in het koloniehui s had lien blikbaar goed ge iaan Zij zyn in ge wicht van 6 10 pond aangekomen ÜJen woo i van dank aan de dames di hunne goede zorgen iian de kinderen hebben gegeven is hier zeker op zijn plaats Stedelijk Muziekkorps In de j l gehouden vergadering van het Stedeiyk Muziekkorps iwerd het be stuur als volgt samengestedd W V d Boseh voorz f van Zg secr en G Meuiris pemiingm Het secretariaat i thans gevestigd Karnemel ksloot 7 Opdracht van werk Na onderbandsche aanbesteding is volgens de N Z H aan den beer C v d Linden alhier voor ƒ 5756 opgedragen de bouw van een Heró conserven pakJnüs aian de Grofenendaal 118 rli26 voor rekening van den We Jt lndischen Bananenhandel W Slont Een huisvlijttentoonstelling Het bestuur van de Goudsche Chr JeugdCentraie heeft het plan optrevat in het voorjaar van 1939 een Huisviyt Tentoonstelling te organiseeren Het wil trachtei daardoor de hutivlyt te bevorderen ledeie ingezetene van Gouda kan inzenden Het bestuur iheeft eenïge dames en heeren uitgenoodigd aitting te willen nemen in een Huisvlijtcomité In de gister gehouden vergadering van dat comité zijn als twstuurileden gekozen de Dames H E C Bijl en Van Gent Fokkers en de heeren H Hamerslag voorzitter Jac de Wit secretaris en G Brouwer penningmeester Ala technisch adviseur zal optreden de heer H C German De Don Kozakken Ons bericht betreffende de komst van de Don of Djiguiten Kozakken behoeft eenige aanvulling iDe komst van deze kun stenaars op het paard Ls niet bepaald op Zaterdag a s maar op Zaterdag 20 October op het Sportterrein Meerdere böS onderheden zullen binnen enkele dagen veilgen Intercommunale Arbeidsbemiddeling Aanbiedingen van werkstoekenden Lijst van 3 October 1928 1 kleibewerker 2 afwerkers 3 glazuurdens 4 aardewerkers 2 pijpmakers 1 gieter 4 4drukkers 4 letterzetters 8 timmerlieden 2 witters 1 rietdeloker 9 grondwerkers 7 beiers 1 boekbinder 2 steenbikker 1 stucadoor W opperlieden 1 aankomeml loodgieter 1 hulpstraatniaker 1 klompenmaker 1 kistenmaker 1 houtdraaier l scheepstuiger 2 kleermakers 2 schoenmakers 2 bleekerskn echts 2 slagerskneoht 2 Hcheepskil inkers en ijaerweritera 1 zeilmaker 1 machinist 2 stokers 1 gankwerker 1 kopergieter 3 textielarbeiders 4 ged 7 smid 1 tuinman 2 tuindens 4 brood en banketbakkers 16 pakhuisknechts 5 sUikerwerkers 1 tworakweeker 9 sigarenmakers 3 plakkers 3 sorteerders iged 5 schippersknechts 3 reizigers 2 kantoorbedienden 2 keilners 1 stripper 4 koetsiers 1 winkeR ediende 2 boekhouder s 86 transport en fabrieksarbeiders 3 chauffeurs 1 werkster Burgerlijke Rtand GBBOBEN 4 Oct Werefidus Wilhelmus z V W W van Alphen en D J M R van der Bijil Cronjéatraat 4 IMrus Wilhelmus z V C Tb Nieuwenhuiz en W G Koolmees St Josejrfistraat Wfl e 6 Oct Nelly en Pieter d en z v J Boa en M Blddand iBroekpWeig 6 Karel Hendrik L V J P C de Bruyn en L Slobbe Cappenersteeg 2 Oct Elly Adriana d v J C M Velthuijsen en A J J Weymar IJssellawi 167 Oct Jan z v J van Becdc en M van RADIO NIEUWS Progranma voor btdnk 11 i l V u r fl u m 1071 U O OU DtiiuruHU ek Ö UU Üoeklooaprwkiing door Joh Koning 8 3Ö Concert van gwwijde muzioit ia deu Zondiugukd Kl it Au tenlam 10 15 Couutii door bet omroepoirkaet U u 1 i u Ü li fA na 6 uur 1870 Ü 0 30 EaporonU 7 00 N D U Uilzwidin liwlituut aohtec ers l rootlüü Stfnografle tjwote leeraar A A Öohoovei 8 30 Comoert in Rljeu Da ven try 1600 M 6 50 Muzlok 7 05 LiedtTtm van tjohubert van aopraan H Ü5 iicopt Militaire kapel 0 35 MuziekleB lO OlXI Air mids Optreden van Albert do our ill tvi l adbitry Coömo Oiub Six It OO Dliiuisinnziék K a d i o P a P i a I7ö0 M 9 05 Thais oipera van Maaseuet Otki t koor m Ui H Oousloo en Captaihe V d opera Telefonische vertrinding Nederland Indië Ilt t A I D de l roangerbodo debit vol gtHis Anettt urne dat do redactie oüiangs dpuiiidjoowti lofonisch werd opguroepeai door iH l DüVL nlor Dagblad De rediaotie van e I peangopbodo spirak in de studio dor Telegrafie maar liwl Deventer Dagblad vwsrde In4 guHprtJi in eigeu kantoor te Deventer U lV angürt od knoopte aan deze laudodeeling do opmurkiug va t dat de joogetA prooven iiebben aaing toon d dat zija redactie Pn die te Devemtor ovengoed door geHoiH tel oons kumnsi spirekcn en h piniwrt tlifiua aan don door de Haagsoho Post liej clulibaar gtt teldon prijs van tiendidxewd guld i i voor hem dio liet ineoate hiwït bygodragt u tot het totMandkonten van een iiOTmah tt lefoniBblie verbinding tussohen Nederland en indie Hut blad dMi zulks oiiiüat de sltua4ie thans duadanig is dat tvn geiftpre t tusaohiin eoa redactie in Nedcrl öid en een redactie ln lodSè wel iiiog lijk la maar dot aldns de Proangerbode men niet durft uit vroee de 10 mille ie oiiitltiouden aon diengeen die het mee t liLt lt liijgetlragen aan de totstaodkomiog Aan d rad lot lfifoni obe verbinding Nederland landIndii Het AiK ta kaiidoor te s Qravenhage heelt zïcili terzakt om iuÜohtiiigen tot do Haagsche Post gewend die v rlklaarde dat hot Koninklijk Iiisljtuuit van Ingonleure aafanii e gepiibliavinlK voorwaiapdon wordt uitgenoodi di den prijswinnaar aan te wij en zoodra aian de in dir voorwaaipden gemelde elachen voldaan i n I dat de redactie van do Haagselie Post op normale Ulij ze een telefoougiesprek met Indië van hare kantoren uit kan opfjeven en voeren Hieraan kan Aneta nog toevoegen dat renla proefnemingea tot liet verbindpn van abonnéhtoeetelleii bier on in Indiö worden genomep Toewijzing der goltlengten voor den Kadio omroep In iiansluitiug op t dD vroeger beriobt ouitrwit dt erdeeljii tusschen de verschil lende Eiiropi tt iolie la iideu van de tjelfleu ton over don radioMjmroöp kau worden medegedeeld dat een beetlissing terzake nog niet is genomen Wol zijn op eenigo confeI3n ierf van nüfit of iicioele zijde hieromtrent voorsteilen geformuleerd doch de regee ringen van de versohillende landen w ice de bMlisöing inoeteu neuien hebben zicb daarover nog niet iiitgt rokeai In verb md met cnüiele voorloopige besprekingeu biemuilrent waartoe do telegpiiifouiiferenitio ho Brusöc gelegenheid bood ifi Uians door Tsieebo Slü Wftkije het iaitlatief gonomcn tot het bijeenroepen van een coutereiitio d T belangh bendo staten die met dit voorïusnen hebben inigeetemd De v Ttegenwoordigers der ataten zullen in den aanvang van bft volBend jaar voor dit dopl bijeankomen Eerst daarna zal het iniBgH lijk zijn de verdaf Hng der golfle jten in de landen zelf der hand nemen MARKTBERICHTEN Rotterdamache Veemarkt i Oct Aanvoer 237 paarden 24 veulens 1517 magere runderen 821 vette runderen 456 nuchtere kalveren 1 vette kalveren 333 schaj ein of lammeren 98 biggen 12 bokken of geiten 065 graskalveren 26 overloopers PriJEen vette koeien le kw ƒ 0 48 0 50 2e tw ƒ 0 42 0 44 3e kw ƒ 0 2i 33 Ossen le kiw ƒ 0 46 0 4S 2e kw ƒ 0 41 0 46 8e kw ƒ 0 39 Kalveren le kw ƒ 0 81 0 82Vi 2e kW ƒ 0 67 0 2 3e kw ƒ 0 67 Ml O OJJH Koeien en ossen tamel ke handel goed pi shoudend Melkkoeien ƒ 216 430 Kaïlfkoeien ƒ 210 i20 Handel in melkkoeien en kalfkoelen redeliük goed prijshoudend Stieren ƒ 130 46a Paarden ƒ 100 175 Vaarsjen ƒ 180 230 Werkpaarden ƒ 200 315 Slachtpaarden ƒ 100 186 Werkpaarden en alachtpaarden kalme handel weinig verandering in de prijzen Hitten ƒ 125 200 Veulens ƒ 80 120 Fokkalveren ƒ 1 30 Slechte handel lage prijeen Biggen ƒ 12 16 stille handel prlj en htationair Overloopers ƒ 18 27 kalme handel pryahoudend Slachtkalveren ƒ 10 27 Biggen p w ƒ 1 70 2 20 Graskalveren ƒ 50 100 Kaasmarkt Bodegraven 9 Oct Aangevoerd 331 partyen 16114 ituJcs Pryizen le kw m r m ƒ 6E 2e kw m r m ƒ 88 Zware m r m ƒ 60 Zware z r m J Ö4 i feandel matig Coöp Tuin Ver Gouda n Omstreken 9 Oct Snyboonen ƒ 16 39 StofcboOncn f 27 35 Stamboonen ƒ 14r 33 Spekboonen ƒ 15 Uien ƒ 4 3a H6 40 Spinazie ƒ 3 70 13 60 Postelein ƒ 3 80 6 10 Spruiten I ƒ 9 17 ld II ƒ 3 S per lOO K G Kroten mmmmmmmmÊmmmmÊmmmimmmm mÊ f 1 40 8 Peen 1 80 7 20 Pry ƒ 1 50 2 0 Seldertt ƒ 0 70 2£0 per tOO b i Andyvie ƒ 1 2 Saroyefcool ƒ 4 90 10 Bl jmkool ƒ 2 flO Groene kool 2 10 9 80 Roode kool 4 0 12 per 100 stuks Tomaten A ƒ 6 80 6 id B ƒ 6 10 6 80 ld C ƒ 2 60 4 80 por 100 pond ÜMDEKWlJiii Te veel umlerwtixerB 400 Holücitanten voor éen vacature Naar aauleidiiiig van wu opniep van U eu W vau Amiwui hul btm zioh nuiu HM uuiiUt iitaiii tu voor oen botrekldugj van ond TWijzer of oudupwiizeroi aangumetd bericht d N A O In virband met dit gjroote aantal BoUic tak lL ligi bet ia hot voozuaniMi wn B uu y um e enajH dat ia AmsteiriMii en i eu Jiaag gufichdudt eim lijst van benoeuibarea aan te loggm waaiuip eo 20 30 tal Boljieitanten wordt geplaatst df it voor eeu bunoemiiig in aajumirkiu koiut KMneu er vacatures dan kunosn de w door een kouzo uit dex lijal wooidcu aan pevaU Op dtAo wijze wonlt bet voor B en W overbodig om in de eeretvolgonde Jarea t j Miroioplngeu to plaatsen LAATSTE BERICHTEN DttAAllLOOZE Ui NüT Undeugdul ke gerat BiBIUdJ N Oct De l uitscbe reg erin heeft zich Jacgs diptomaitioken w tot de Amerikaansche regeerin g gewend om de aandacht te vestigen op den door uitivoer van onbruikibare gerst ontstane toestand Tegeiukertüd heelt de Duitische regeering uitvoerig materiaal inzake het onderzoek van de KegeeringBComnuasie ingesteld m de in hoofdzaak hierdoor getroffen NoordDuitüche districten ter beaohikking gesteld M xJco City en Vera Cruz dooreen hevige aardbevinj geteisterd KliW OKK 9 Oct Volgena berichten uit Mexico en City hebben m den afgeloopen nacht heviige aardschokken drae stad en ook Vera Cruz geteisterd Een royale gift roor een nieuwe Ziekenhui i VUSSINiQKN 9 Oct Van iemaad die onbekend wonaoht te ihlüveii heeft de gemeente VJisflii gen ƒ 250 000 ontvangen voor het bouwen van een nieuw ziekrahuia De zaak vau de twee AmsterdamKhe politieagenten ui hooger beroep AMblliLjaiLUM 9 Oct Hot GoreohUïhot luxui livdm niet voil djg verklaard hel ouÜorzoofc ia de strafzaak van de pulilieagenten dior ÉJouiueuto Amötonlaui B v d ïiadijl oud 30 jaar on h v d Ploeg oud 49 ja r die in iwoger boroep waren ge aau van oen vouuüi vau de Vierde Kamer der itecditbauk alhier waarbij zij op 14 Juli 1 1 waren vuroordoold wctgeu hut voortgezet müftlo jf van mideanjdoliug het in den nadht van 12 op 13 November dau 21 jarigen s4 uitea t ln dd medicijnen M gA K in of bij de Fordioaiid Bolatraat ver tJiiüende malen opzettelijk ea geweljjdadiig met een gumiuistok alaan tengevolge waarvan deze student pijn beeft ondecvon den Iteido 4 eatea was eeu aollde itai opgelogd iliit Hof gelaete dat bet onderzoek op 6 November a B zaj woirdea hervat Er zulleai daa opnieuw eea aantal getu eK gehoord wopdeu De procureur Mr Dr van Geun had U ve tigtng van het Vonnis dw reobtbaiik gevocdHcd Beurs van Amsterdam WISSELKOERSHN 8 Oct a Oct OfficiebL Londen 12 09 12 0 Beulün i M 5 32ii Parija 9 74 9 MM Bruissel 34 66 i 4 60K Zwitaerland 48 0OM 48 01 Wcenen 3S 10 SC IO 66 60 66 52 Stoclflholm 66 72 66 72 Oslo 66 50 66 60 New York 2 4 2 49 Niet officleel Praag 7J9 73 Milaan 13 07 13 06 Madrid 40 52 40 80 Beuraoverzictit Do beuk s bad bedeu uuu kalm voorkomen üU tlo stuniioiiig waa verdeeld Voor emi kerwaarUen beetond weer een zw kko utein ining H V A b litiyicu onder buursiijd meer d t proesten aiur benoden Uubberfoudtjen laigeu gedrukt ia de markt fii Auwterdaui bbers kwamen benedea de 2aiS pet Tabatküu waron prijaboudeodi Sdioojivftftrtpapierou wairea veronaclitïaauid Van rlo Induetrieeilon wairen de kunulztj deaaaide löD niet vetd v mideocli terwijl ook do Philipswoarden xiob op een weinig gewijzigd niveau bewogen FetPoJeumwaordeai warcfli oed gediapone l en Koninklijken konden ifiei in koers verbetoren Op de mijua leeiliiigi openbaarde zich eenige vraag voor Redjang Lc4x ng Boetons Hokien wat Iag r Van de Yankeewaarden gaven diverse iDdualrieelen nogiai wat oewegiiig te zien radio trlëgrafisch weekbericht 9 October Hoogste stand 763 7 te Weenen Xjaagste stand 734 7 te Aimd neA Verwadïting Matige tot krachtige later afnemende zuideliike tot w telüke wind Betroklren met regen Later ojdtiarende en ieta koeler