Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1928

YeloHaaimacliifles Boreas Fornuizen laardeR en Kaclie s 4 contant en in Bnur VerkoopdcpOt 10 f aselmacÉe Mij Lange Tiendeweg 54 eOÜDA Z Mo 16891 Ho kan dal BRIGHTON systeem BIG BEN 75 cent L BINNKNDIJIK I Klilw 87 TilifMn Si7 H BROUWER DE KONrNG Sj eringstnat 153 Gouda Ou brood werd bokroond Amkem 1 28 i BoKb 1124 R iUn 1926 Docdrackl ui Utrecht 1927 I e arrestatie van Harold Horan de Anie rikaansche journalist te Parijs vormt hel gesprek van den dag m diplomatieke en journalistieke krm gen In Fransche diplomatieke kringen worden de volgende by i derheden verstrekt aangaande dü omstandigheden waaronder Harold Horan er toe werd gebracht in de prefectuur van poliHceen uiteenzetting te geven van de verspreiding door zyn blad van de documenten inzake het vlootaccoord Daar de ibelanghebbeiide een vrij fantastisch relaas heeft gegeven van zijn verschyning voor den prefect welke de Fransche autoriteiten geheim hadden willen houden verdient het aanböveling een nadere toeliohting te geven Horan wordt niet beschuldigd persoonlijk de documenten aan de diplomatieke archieven onttrokken te hebben Men verwyt hein aileen als buiten landgch journalist een staatsdocument te hebben gepubliceerd zonder toestemming van die regeering wie dit document toebehoort en die uits luitend over de publicatie te zeggen heeft Door aldus te handelen heeft Horan een beroepsfout begaan ten opzichte van de officieete autoriteiten van het land waarin het hem toegestaan is te lieven in overeenstemming met de normale regelen der mtemationale weivoegolijkheid Ten eintte Horan voor deze incorrecte handelwijize te straffen heeft men hem erzocht Frankryk te verlaten Officieel wordt tegengesproken dat Horan door de politieautoriteiten niet met de gewone egards zou zyn beiiandeld Het Staatsdepartement heeft het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken uitgenoodigd een grondig onderzoek te doen plaats hebben uiizake de arrestatie van den Parijschen vertegenwoordiger van de Hearst pers en de Araerikaansche reg ering het resultaat van dit onderzoek in u te deelen Van den uitslag van dit onderzode zal de Amerikaansche regeering hiwr verdere maatregelen laten afhangen Harold Horan vertelde aan een erslaggefver van de jEcho de Paris dat men hem op de prefectuur ondervroeg naar de middelen waarmede hij erin gealaagd was het door hem gepubliceerde document in bezit te krygen Ik vertelde toen zoo zei hy wat ik wilde loslaten Men voerde hiertegen evenwel aan dat myn verklaringen onvoldoende waren Ik zou terzake van het omkoopeii an beambten worden vervolgd en indien ik myn bronnen niet wenschte te noemen zou er een onderzoek tegen my aanhangig gemaakt worden daar ik mij schuldig had gemaakt aan iets waarop zeker zes jaar gevangenisstraf staat Ik liet mij echter door dit aMea niet imponeeren en hield vasit aan in jn overtuiging dat tenvyl het de inlicht van een joumialtLst is izich sensationeele berichten te verschaffen zijin eer hem voorschrijft de wijze en middelen te verzwygen Ilt een middel van wetenscln H 1 pel ke samenstelling dat del xlekieklemen doodt en de duld 1 geneest Een procfliacoo xal U I Het succes is juist de klip waarop menige reputatie schipbreuk heeft geleden FEUILLETON DE FAMILIE PONTOÏS EEN GEHEIMZINNIGE MSDAAD 14 Nu ik ïian aa l hier ben modi ik er tocli op do oöiw of aiidoFo manier parlij aji trwUea Welnu mijnkvr Wfeou Antoniö ain Btlg wat is Manuel o ttkoiiieiii t He t ia geen zaak van belanc Qiovrouwl aatwooirddo Chagoln die in weerwili zijnw oab eihaamdlioid door Ie onrust vain Antonie eeoiigazins van zijn stuk werd gsbratrtit Bvenwol Hier bleef luj stekea maar de anigat van AatoDie hieflp hem nogmaals uit zijn verleSeniheid Is hij daai niet bij mijnheer d Chan Tom Toevallig gaf het noemen van dezan naam CbBgoin oen amtwoord in den mond waarin hij araiero zeker niei zou gedacht hebben benZic lieiTnnerende dat Gagorot hi iïi hif het afscheid nen on had gwsegd dat i ij voornomons was naar de Changiron te KBan aniwoonido hij op goed geluk af Ik hoop dat mlinflwer Ga brot hem daar log vinden zttl De naam Gagiapot maakte op zijn beurt iiük oen indruk op Antonie dat zij terugdeinsde en vereöhiiikt uitriep Mijnheer m A Vingerling Brandstoffenhandel Spoorlaan ANTHRACIET 20 30 ƒ 2 36 sroot van tuk idem 30 SO ƒ 2 50 idem 20 30 30 50 speciale kwaliteit ƒ 2 90 Prima WALES Importnootje 20 40 f 3 20 Alles per H L franco huis alhier 20 Gruis en steenjvrü Bij grootere fcwantums reductie Wanneer mogen wij ook U tot onze ss s gebruikers van Koffie in Thee PrIliM lai KwillUlt ulUtitinil 1955 60 Aanbevelend Fa G H Schuttelaar Zoon Markt 24 Zoutraanitraat Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde xiekten nieuwe en oudere gevallen leifs wanneer ongeneesbaar vnrklaard en verschillend geneesmiddel voor elke dekte BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitïiekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampMi beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekxema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pfln aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gy alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bvj firma J H J SNABIUE Afd DSfi Groote Markt 7 ROTTERDAM nlMM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men I jdt prr rf Als de bladeren vallen en de duisternis iederen avond vroeger invalt dan weten wij dat de winter voor de deur staat en wij a cheid moeten nemen van den zomer en zijn genoegens Indien U thai overgaat tol atolfhafflng van een V PHILIPS RADIO COMBINATIE behoeft U niet tegen den winter op te zien Dan kunt U genieten van een volkomen natuurgetrouwe weergave van concerten opera s lezingen enz en zullen Uw winter avonden in plaats van tang en eentonig gezellig zijn PHILIPS Bij de Udt vers A BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort te verschynen een voor iedwren Gouwenaar onmisbare wearwyzer op alle g obied die den bitel £ al dratren van Goudsche Vraagbaak UAARBOEKJEh DER GEMiBENTE GOUDA voor 1 28 192fl Bevattende alle inlichtingen betreffende Rijks en Gemeentediensten Openbare n Bijzondere instellingen enz enz Uit officieeLe gegeven samengesteld Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda in het ikort in te liekta oveir al datgene wat ieder hunner eigenHJIk weten moet omdat ieder met al wat tot iet Geoneentolüken het Rykabeetimr wat Gouda ibetreft da elyks te maken heeft Wau moet ik hiervoor weoen Wat moet ik in dit geval doen ïot wien moet ik my wendai Wat moet ik betalen voor igas voor electriciteat voor water Hoe hoog is de belastij Welke school moet ik hebiben voor myn tind Deae en zoo talloos andere Viragen komen er telkens en telkenfi naur voren Weet g ook wat er by Politieverordening verfjoden ia waarvxwr ge de kans loopt iWj overtireding te worden straft Kent ge de regeUnjen van het verkeer in d Be Gemeente Weet ge welke formaliteiten er te vervullen zyn by geboorte huweltük en dood Kent ge Uw stad in by oniderhedeii en ook hare instellingen En weet ffe wat er in Gouda bestaat op het bied van gezondheidszorg Hefdai heid sport kuitaten en wetenschappen De Qoudsoha Vraagbaak lul U op a tiftxf dingen het antwoord geven en U een wegwyaer zyn zooafs U uit de hier volgende oipaomnujijf van den inhoud zal blaken INHOUD Advocaten en Prooureurs Algemeene Zaken Ambachts NyiverheidB 8chool Zieken Apotliekers Anbeidsbeurs Anbeidainsipectie Arbeidswet Archief Archivaris Armiweoen iBadhuis VoiLks en Schoolbad Begraafplaatsen Begraafwet Belastni en Rijtks Belastingen Gemeente Besmettelijke Ziakten Bewaarscholen Beoienswaaixllgiheden Bestodelingenbuis Bevoikang Biljairtcluib Ter Gouw Bioscopen Bioscoopwet Bode en Beateidiensten Bouw en Wonin oazicht Brandrwt er flrievei mssen Buitengewoon Zegel Burgerlyke Stand Burgemeester Centr Tehuis voor Israëlieteii in Nederland Chnistelyk Gcoef Kerk Commissie voor Oipenbare Keesten Deurwaarders iDiensten en Bedryven Gemeentelyke Doktoren Drankwet Btïhtsoheiddnff Eerste Hul p by Ongeiiukken Evan liseh Luth Gemeente Expeditie Exploiten Financiën Gawiges Gemeente Ontvanger Gemeenteraad Gemeente iSecretarie Gemeente Secretaris Geneeskundige Dienst Geneeskundige Wetten Geref Kerk Geref Geme nte Gazondhendscommiaaie Gymnasium Gtpoene Kruis Heil des Voliks Hulpijetoon HoÜ i ij van Landbouw Hinderwet Huwelijk Hoffmansgesticht invoerrechtenen Aocynzen Israël Kerkgenootschap J t ep Viflschery Janskerk St Kaashandelaren Ned Vereen van KalenderT Kantongerecht Kamer vanKoopdiandel en Fabrieken Kerkgenootschappen Keuringadienst van Waren Kieswet KiesvereenliigiLntgen Kinderbond Kunstnijverheid en Volkdcunst Koepoikinentin Kostelooze Geneeskundige Hulp Krankzinnigenwet Librye Loterijwet Mankten Miilitaire Zaken Middenstandsveraenigingai Monumenten Motor en Bijwielwet Kuseum Stedelijk MuaiekscHool Maiziekgezelschapipen Nabuuirkundig Genootschap Nijverheidadepartement Nutsdopartement Ned Reisvereeniging Nuts aarbank Neder Harv Gemeente Notarissen Onderwijs Oniteigeningen Ontvanger Omitliologische aub OudrKatholieke Kerk Oude Vrouwenhiuia Oude Mannenhuis Overiyden Paspoorten Pensioenen Personeelszaken Plantsoenen Politie Ryks en Gemeente Politieverordening Postchèque en Girodienst Posterijen Redacteur Gemeenteverslag enz Registratie en Domeinen Reinigings en Ontsmettingsdienst Ram Geref Gemeente Renteberekening R K Kerk R K Volksbond ijhs Hoogere Burgerschool Scholen Openbare en Byfzondere Schoolgeld Slachthuis Gemeentelyk Sociale Zaken Schouwburg Sociëteiten Stedelijk Miuaiekkorps Sportvereenigongen Schaakclub Messemaker Speciailisten Staatsloterij StadhuJP Stadaapotheek SteenihoiBwerswet Stratenlajist Successie Tuberculosebestryding Teledoondienst Telegraaf Tooneelvereeniigingen Trekhondanwet Vaccinatie Vaiccinobewy zen Vakvereenigingen Veewet Vereeniging v Geswndheidskoioniën Verkiezingen Verioskundige dienst Vermakelijfcheden Vleeschkeuringswet Vogeliwet Vorstelijk Huis Volfcabond ttgen Orankmi ruMt VoJksonderwija VoJksgaarkeuken Vreemdelingenverkeer Verzekerii Maatachajppyen Vuairwapenwet Wapenwet Waag Waaitiorg Goud enZilverwerken Warenwet Werildnriohtang Werftloosheid sverzekering Wethouders Woningwet WeeshuEtzen Wijkverpleging Ned Herv ïemeente IJkwet IJsbond Zegelrecht Huurcontracten Ziekenhuiaen kassen Zangvereenigingen Zwemin ichting = Ieder kan hierin terstond vinden wat hü noodig heeft PRIJS 25 CENT Bestellingen wonden thans reeds aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Voor lijdenden die verzwakt z n door Icoortsen typhui influenza of dergeHjke ondemitinenil ziekten is de Sancuinoee het middel dat het éérst de levensopgewekfteld terugbrengt Herstellenden voor wie het er op aankomt de verloren krachten spoedig te heroveren wier eetlust moet worden opgewekt die aan dli pen en verkwrkkenden slaap behoefte hebt het middel dat u snet en zeiker daaraan helpt Is de Sanguinose Van de Sanguinose behoeft gü geen likeur Klaasjes te gebruiken Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende Prijs per fJesch met gebruiksaanwijzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Den Haa WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemeratraat 2 c 4 Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbriewn f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 Pandbrieven a 99 2 1 in itukken van f 1000 f 500 en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Aboiineert U op dit Blad 87 Jaargang Woensdag 10 Ootobér 1828 mmim mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN u ADVSatTENTIEPBUai It Gooda n mataékm jUbonmtd tot étta beawikrinc Dit blad verschijnt da üjks behalve op Zon en Feestdagen Ui eUM rec l meer ƒ I 2B Van Anitcn knöm on dan beioi rinc l rflffela f IM ik nc i meer ƒ Uê AdrartwMIn tai het ZatordagnunKer 21 tt btiaïat op den prtt I ieMadiilMritb dTeatitan d balft Taa dan prfla ABONNBMENTSPRUSc per kwartuU ZM per wenk 17 csnt mat ZomiaK bl d per kwartaal J 2 80 per week 22 cent oreral wui é beioriliic per looper xeaohiedt Franco per port per kwartaal 8 15 met Zondaceblwl 9 81 Abonnementen worden dacel jkB aanienomsn aan oub nnrasn JfABKT SI 60UDA by onxe agenten n loopers ka boekhandel en de iiostkantDrWL Onze bureaux t n tUigelDka xeopeut Tan 9 tmr AdminiBtratle Telef Interc 82 Bedactie Telef 88 Portrelüninc töMfi INQ aOiNDEN HfiDISDBELlNfiSNi 1 4 ngéim f SJC Iba Mfri man UI O do Toorpailna M tt hoocar Gewome adrertentUbi en inf iond o nwrtwtorilngan ManCnut tot Mar ndneo f daa prtla Groote letten an raoden wonlao barekand oaair plaatanilmta AdTertmtllfai kannen worden incaaondan door tnaarhmhwnit van aoUedo Bo khidalazen AdirertenUehtueaax en onae acanton en moaten daaca r66r de plaatalnf aan het Bureau zijn ingekomoi teneinde van opname rennkierd te lUn Jr Da uitwijzing van den journalist Horan Het ffeheim van het document nog niet opgehelderd oeluig der begrooting de rykaweeibegronting zorgvuldig onderEoeksn zooajs ook reedis van te voren in het rmniaterio van financiën moet plaata hebben De Zeppelin zal heden nog niet vertrekken Slecht weer op den Oceaan JU riroi v Toii d Uraaï Zcppt liii dal hwloii zou plaats liobben is lUlg t ktld lii verbajid iiii t Iwt silochto wwr boven deu Oceaan Aau do vluölit naar Amerika zuilen tti hol g iln Jl j ï iporaonou deoIiiBun in Iu8ict do uit 50 koppou beslaande bwoanaing Aan boordl znlloa zicli o a liminden do 1 m iHirtohe minjlsitor van liiiiineMlaiidaciie Zttkciii Krzefrainky drie vortcgonwoordlgeït van lurt niinieterlo vaii vcrkeorswezoM do oommandkwit van do Amerikaansche Zi piJoliiL ooiiHnandcir Roeendaail alsiiicd l etiilniid p ift3a giiws vier Amerikatin cüie iiitlUonDiije Tot niu too zijn 62 000 poettukkon ont tm ïO i voor de Graf Zeppelin FRANKRIJK Te paard van Parijs naar Boekarest Mej Rachel Dorange die te paard een rit van Parys naar Boekarest maakte ih Dinsdag te Pary s teruggekomen Weer een spoorwegongeluk Drie dooden en 12 gewonden Naar uit Madrid giemeld wordt ia naby Pondevedra een locaaiitrein ontspoord Drie reizigjera werden gedood en twaalf gewond ENGELAND Vorstelijke vacantiel Zooals men weet toeven Prinses Mary de dochter des konings en haar echtgenoot Ijord Lascelles op het oogenblik voor hun geoegen in Ierland op het buiten van deti laatste Portumna Ca jjgt in Oalwa j Dat deze reis geen louter genoegen is bly kt uit het feit dat het gezelschap van Dublin uit vergezeld werd door twee gepantserde auto s vol met gewapende detectives De prinses zat in de kogölvrije auto met beschermde ruiten die de lersche regeering destyds voor den vroegeren gouvenieiirgeneraal Healy had aangeschaft Het kasteel zelf wordt door soldaten der burgerwacht dag en nacht bewaakt Een zonderlinge moeder Zaterdag riep een goedgekleede dame te Londen vergezeld van een driejarig knaapje een taxi aan om haar naar Hanover Square te rijden Daar stapte ze uit en verzocht den chauffeur het knaapje even naar eeh adres in Brook street eveneens in het West end te ryden Toen de chauffeur daar aankwam vemain hij dat de bewoners niets vkn het kind af wisten De chauffeur reed naar het politiebureau waar men zich over het knaapje ontfermde Later werd het naar Rt Marylebone House een gesticht Voor vondelingen overgebracht Het gedroeg zich voortreffelijk alleen begon het te huilen toen het niet door zijn moeder naar bed werd gebracht De moeder las dit laatate in de Zondagochtendbladen was zeer ontsteld dat haar kind in het gesticht was terecht gekomen m plaats van in deftig milieu in het West end en ging het ijlings haten Zo kreeg het kind mee na eerst een geweldige uitbrander te hebben ontvangen ntet de mededeeling dat ze er nog meer van zal hooren TSJECHO SLOWAKIJE Een gebouw van zeven verdiepingen ingestort 80 arbeiders bedolven 40 vermist Gistermiddag om A uur is op den hoek van de Poricstrasse en de Bischof strasse in Praag een groot in aanbouw zynd pand van 5 verdjepingen van de firma Gaachek met do stelilingen die er omheen Htonden ingestort Het gebouw was reed s onder de kap Er waren 81 arbeiders in aan het werk waarvan het grootste deel bedolven werd Ongeveer 20 arbeiders konden uit de puiiihoopen worden te voorachyn gehaald zij waren allen ernstig of licht gewond Tien lyken zijn geborgen van de overige adachtoffer i is nog nicta bekend Mlen schat het aantal dooden op 62 Onder de dooden bevindt zich ook een der architecten van het igebouw Punemann geheeten benevens een ingenieur Een andere architect Mond genaamd die eveneens den bouw had geleid en toevalllig aan den anderen kant der straat de ramp zag geraakte zoodanig over stuur dat h zioh een kogel door het hoofd joeg Op het oogenblik dat de ramp plaats vond was het jui t zeer druk op straat en vele voorbijgangers konden zich niet in veiligheid brengen Velen werden door vallend gesteente getroffen De N K Ort vernam nog de volgende bijzonderheden oiver het gebeurde üat geitovw vaji aaven verdiepingK n l vijf boven en twee ondeP den grond dat instortte is gelegen aan één van de hoofdverkeersaderen der stad op den hoek van een breede straat waar een achttal tramlijnen door loopen Onder daverend g iweld viel Je stutmuur van de parterre en de eerste verdieping uiteen waarop het kolossale gelwuw in elkaar stortte Er verspreidde zich tegelykertijd in de omgeving een zoo dichte stofwolk dat men aanvankeilijk niet onderscheiden kon welk hui s ingestort was Toen de wolk was opgetrokken bleken een kar met twee paarden en een jonge vrouw met een kinderwagen en eenige voetgangers van het trottoir verdwenen en onder de puinmassu bedolven Slechts aan de tegenwoordigheid van geest van een politie agent was het te danken dat een voorbijrijdende tram niet verpletterd werd door de enorme betonplaat die de boveniïte verdieping dekte en het laatst met donderend geweld omlaag stortte an de kracht van den val der iteenen en balkenmassa getuigt het feit dat ook de zolderingen der ondergrondsche verdiepingen geheel zün doorgebroken Op het oogenblik der catastrophe bevondien aich in het gebouw ongeveer 56 arbeiders en het personeel van het bouwhureau Van de arbeiders konden Ziich sleohts zes onmiddol lijk redden De waarop en waarmede hij er de hand op weet te leggen Hij heeft niet het recht de bronnen van zyn informaties openbaar te maken Nadat ik gedurende zeiven uren was vastgehouden gedurende welken tijd my iedere communicatie met de buitenwereld zeli met myn gezantschap geweigerd werd stelde men mij voor t volgende alternatief Of een verklaring teekenen om vóór Donderdag Frankrijk te verlaten óf mijin informatiebronnen prijsgeven Na eenige aarzeling heb ik besloten de verklaring te onderteekenen Ik beschouw de wyae waarop ik behandeld ben ak niet nader te i uaUfice ren want ik heb slechts mijn plicht aK journalist gedaan Het Journal vernam dat men van Amerikaansche zijde niet tot een onderzoek zal overgaan Een vooraan staand Amerikaanseh autoriteit Het zich als volgt ovtr de kwestie Hoi an uit Geen vreemdeling kan aaiA praak maken op het recht in een land dat niet het zijne is te wonen en zaken te doen Er kan hem slechts een voorrecht verleend worden wanneer hy zich aan de wetten en politieke inzichten van dat l and onderwerpt Wanneer hy zich evenwel in zaken mengt die voor de vrede en voor de veilig heid van Staat gevaarlek izyn kan hy als ongewensoht vreemdeling uit het land gewezen worden Iemand die zich niet stoort aan de jWetten der gastvryheid door een iStaatageheim te puibliceeren of een buitengewoon belangrijk document bekend te maken mag zich over een uitwTJzingsibesLuit niet verwonderöi De Ver Staten hebben meermalen op dezelfde wiJM gehandeld tegenover vreemdelingen 1 anderen werden hopeloos verloren geach Een andere lezing spreekt van 90 personen die zioh in het gebouiw zouden hebben bevoriden en van alachtofters In elk geval valt op ten minste 40 dooden te rekenen De berging tot nu toe z jn drie dooden en twaalf zwaargewonden onder de puinhopen te voorschijn gehaald geeft buitengewone moeilijkheden Het werk wordt uitgevoerd door brandweer genie en infanterie Het vordei echter uiterst Jangoaam xoodat men laat in den avond groote sleepauto s van Skoda liet aanruikken die met kettingen de zware steenen en cementstukken in beweging traohten te brengen De bouwchef ligt onder de puinhoopen Men zegt dat hy zelfmoord heeft gepleegd Architecten wyten dö ramp daaraan dat de fundamenten en de betonnen stutpeiters te zwak zijn geweest De president der reguleeringscommissie die jult langs de plaata van het ongeluk kwam om een manuscript over de gevaren van de bouwrvryziiging in Praag naar een courant te brengen verklaarde dat de bouwonderneming zich niet aan de voorschriften had gehouden Er waren maar vyf verdiepingen boven en één verdieping onder den grond toegestaan De firma zelf schryft het ongeluk toe aan de slechte kwaliteit cement Zij kon haar behoeften niet geheel uit de gewone fabrieken dekken doch moest bij de fichaarschte aan bouiwraateriaal gedeeltelijk haar toevlucht nemen tot kleiner onderitemers De Primaat van Praag heeft wel wat laat bevojen dat binnen 24 uur alle nieuwe gebouwen door vakkundigen moeten worden onderzocht B LfilE Een ongeluksTOgel BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De pantserkruiser kwestie JEen Bocialistieche verklaring Op den iiociaal democratischt n partijdag van het district Brandenburg irenamark heeft de afgevaardigde WeLs over de regeeringsipolitiek der aociaal democratie gezegd Het pantserkruiservraagstuk moet niet naar het aantal oorlogsschepen bepaald doch principieel naar het verdedigingsvraagsturk beoordeeld worden En daar moet de ingestelde commissie klaarheid ttheppeii de party zal het vraagstuk ernstig onderzoeken Het zat niet gemakkelijk zijn tot oen duidelijk begrip te komen De posd ie der socialistLsche partyen in de verschillende landen is principieel verschillend en zoo zal voor ons de grondgedachte zyn en btyven Algemeene ontwapening In den rykadag zal de fractie by de behan £ ffa loteiidiacha weduwe gewoond hohbende te Deume was door de rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 6 maanden gevangenisjitraf jwegens mishandeling overtreding van de wapenwet enz Tengevolge van die veroordeeJing werd de vrouw onmiddellijk uit het land gel annen en over de Nederlandsche grens gezet In Nederland gekomen wou zij een herbetig ovementen doch op het oogenbÜÜE dut de akte zou geteek id worden kwam de Nederlandsche fiskaa wy rijn niet alleen met zooiets geschoren doet het Hbld van Antwerpen waaraan dat bericht is ontleend hierbij opmerken er tusschen en zeide Gy moogt geen zaak hier overnemen zoolang ge hier niet regelmatig ingeschreven staat De vrouw begaf zich naar het stadhuis om zich te laten insohryven maar daar werd haar toegevoegd Madame gij bataat niet voor ia Gy kunt geen insohryving bekomen zoolang gij niet afgeschreven zijt daar waar ge vandaan komt De weduwe schreef aanstonds naar het gemeentebestuur van Deume om die afschrijving te bekolnen doch zoo gaat dat maar niet Men antwoordde haar Mevrouw de wet verbiedt ons u af te schrijven alvorens ge uiw achterstallige belastingen voldaan hebt Ciag T0t zogl gij Doae söbrik ontging LliagoiiL ni t vsi bisriunprdü bem dat volgena het zeayeu vaü C ruelie zijn aigeu rilaain een d rgelijk ii indruk op Ant iüo had tiiwüog gtJiipacht Zonder andure reien dan onii te boproüW Ji wat daarvan liet ge o g zou wewon antwoordde hij Ja uicvrouH Mijiüioor Gagerot en ik ben Paul Jhagoin G4j riep Antonie vol onlzfitting uit Dliagoin stond vorbaasdl ovor den indruk die zijn wa nl riL nlaak oji zelde zonder zeJf recht te wotoii waarom IQij kentluiij dan y 0f ik u kon hervatteAntoitie mot a immgt iling van veraohting 11 afgrijzen dde Paul in het binmenste zij nefc zie ontroerde i liani Htaunelondi dcod herbalen Kent g mij rlan 0f ik hiflii kfifli dien iKKWwichtV ridp Antonio uit Maap ik ken u nM Niet Iwirliaaldo Antonie vivrbaawd maar verwtfifbi danroip alsof haar Hinfiklaps iet inviel Jaf hat ia waar gij kent mij f nje t en gij waart Iwt ook niet Vfa t moetat ij vHoeg CluuKoln wiens ong riisthipid bij elk woonl selicffli toe e n itiifl9i Mfiiiu Antonio hlo een poos zwijgen alfl wilde zii zich hepstollon van hare oogenhlikkelükn verbiifiteninKi en vroeg toon Maar nÖ j gij nrij niet kent wat wilt g dan hier Tk ben hier gekom n mevrouw omdnt ik nieiiwsgidrig was u te ïfien antwoordie CbiVi oin wiene onbe ohaamdireidl thanfl zijn onrust overmeesterde en nu ik u gefflien heb moet Ik U miis met u laakon Ik ver i0t k u twBtond heen to gjaan nwjnhoer zeido Antonie hi nop iwet kooien ornat Ne©n luuvpouw imot yoordftt ik weet wlo glj zijt Ga heen mijnheer Pau Obagüiiil uido Antonie dion naam uitaprekciide q18 wfir hij oen drnglend scheldwoord geweekt Tk weet wel hoo ik he t ni vrotiwl ht rv atto Clbagoin nmar lu t is uw luaiaun di on ik weten wil iVliijn naam lieii dlii n niet zoggoii ztilt want ik zou imj niiiwHuJiien verdedigen eti do waarhoiJ iigige ii do g ilJei o waorhe id die uhj lii koai i t O die Poutoi heelt mij vt rrml ïir riep Jhagoiu uit zich razend oor liot hoofd elaaado MijuJieor ik LrlUfd u deu uaam van mija vader uit te sprekon zeide Antonie troisch Üij iiiij verluwkni Ja ik die voor Je wi ri ld dood beji ik verljied bot u liat oJn gling laoigi aiu tniaiigo schreilen aelitiTiiit olijk wii wild dior dat op zijn prooi wil toefepriiigen en zoido toi ii inet U PgfMt sipiiil Miuir gij leelt oiuIit eeu beeoliuldiging van moord n uw vader Jiwft ni it luwr om zioJizelven to beecliuldiuen en u te verdedigen Hij id dood Dool heirhi aild i Antonie Zes umandcn t fieden Is bij geötiorven O riep Antoriiir uil wier wajiliopige smart haar alle iKwnn iiig ontroofde Dan zijt gpj het wlleiidige die hem voruK ord bobt nadat ü i lieiii tot n iim diadii S iir ha l gemaakt Wee uwer dht IdJ dood is I Nu zal ik jïfi krtn nu zal ik spnjki Zijt gij hvaas ZooduT bewijzen Wat l t kent dat Mijn vader mijn vader U loml Mijn good i vaclea die zonder uw ÏH iohe aaiftoking nooit tot zulk een misdftüd zon zli i gekomen Hij is dood zog EÜ Maar hoe isl hij gestorven He ft hij zijn dochter Ix w oiid Heeft hij eaegd rtftt zij on cliuMiK was Hii hoett van den verme r nd iii dood ziinor oohtor cchnitk gemaakt wn zijn hoofd te redden m i gestorven van verdriet En pi Ifvfl nog riep Eugenie uit öij komt mij hier l clw Ügeu Waarom heb ik u nog lüift aati liot gutpooht in liauden loverd Er zou nioiuand vwroordecld worden djiut gij EugenJio Alle bewijzen zij gen t u Wffci gij dat meti Wat nwentgij Luister zeido Chagoln en dood haar dtiiirpp von l ig van het ondlerzoek hetwelk liare schuld buitou allem twijfel bad ge Ht Jd Anlonie Inisterd als viireteend van ver bazing Zij had dit alle wel rewlfl vro g r venionitvi maar nm al deze oiuBtBïidigilicden haar door d isi wwzonlijkion sohuldi X i met barbaarscliet gedionstigiwid worden vm5 é § baald voelde zij liaar bloed stollen vék i zij bt vond ioh In do maCht van d zeBfef r T Jt man dio hamr kou vernulen ontecreu op ï Jl fl hot schavot brengen haar tot n voor werp an afgrijz n ent verachting voor Mnnuel makï H Deze gwiachto deed al horen moed bettwijkeav zij wiep zieb voor do vonton van Qiagsin en riep wanliopitc uit Mfear gi i zult zwijgen nietwaar Gij zult zwlj wn Misschien antwoonldo Chagoin met kwlen spot Morgen of ovemtorgeD zal ik u kotneit zoggen wnij ik besloten hrt Zooveel anln iÉahflöandheli 1 dcf l Antonie wctler oprijzen Zij soltaamde zid voor de on ïPhiild die zioh in hiar voor de mot hare nchandp prailemde ond URil vernwlorde Woidt vervolgd