Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1928

De beteekenis voor Gouda van het wetsontwerp tot regeling van defmancieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten Het Luchtschip Los Angeles wordt in Amerika binnengeloodst Dé vroegere Zeppelin R 3 overa ooiaen die er eea grooiö viB aK luturAxw op ua houden eai geeu duretraob teu lu dLesut boudea MiBöchiea kluut onze kritMk lüa eea waaawdt Op dit lutólé maair wij kunneo oas tot een huldigaog van haar beteebenjs ui t opwerpen Uet 13 m eea roota stad en on aiuiEkig dbi dai altijd weer de krttcbteu veraupiwrd wordeti en daardoor goede ioMeiliBger eeo moeieÜjk beaptaaa bobben Nu wjo ur weer wat uMnschea op de oja eliukkil e gedachte eGdcomea om een nieuwe aocifitett to 9tw en die peeiaal beeteimd aal zijn oor artistea eo menec ea van de weten stbap Er e9tiBan al alkrlei kr igiia oa Broaügineen cai door het afzij tLJf biijveu aiii K elen heijbeu Aox aiÜe veel moeit © om zich te haiMUubveo Zij gjavwi dioaleognroi go ook met ailea vmi men er graag vaa w lldes het eu er toe leddt dat er aitijd onlevred o leden xijn die wegioopen Na Bgen tJJd vinden eeniae vaa die onte reiL aeQ elkaar ul zij gian een meuwe e oeal4jlUlg stiulitea waarvau iiAKer ld te zeggeu det ZIJ niela te oeteekonOQ zal aeb jeu iLou pattT luoudoUoa spaiuiian ZiCh voor het zaakje bei ukt aauvankeLijk e ui lieii4AUeia leden ta Vervea eu men vaiugl aan Al hwi wedig blijht het dat het zwakke cliibjo met vwl kan er loopeo al woer BpoeJüg leien wqg en zij vormeo aaneboiida weer de kam voor oen andere club oodra daa voo eenige ge ïB len zijn ie Het 18 raerkvfaardig dat ïin voor eamen erkiQa in OJifl laad atüjd ontbroekt zoodra het dCTi hearen niet precjea naar hun zin gaat Bestuuraleden vimdei ia zeer nkoeiUjk en vrae men die kaukeraars om zieh boectóbichaar te ötellon dan ziju zij niet thuis De nieuwe sociëteit draagt aaaetonds dekiemen vaa T d f ia zi omdat zij hotoETst eun krijgt van heo die nOTgend Tondea wat zij w iflcihen en die annstoodB tifbreken wat ilJ sahijnbaw wUlen hHpenopbouwen Wil men op het hier bedoelde getüed iets 9oeda totatand hrengea dan is het alloeu gelegen in aanMtowerking en veremeltinB Tan hetgeen reeds beslaat Al het andere i destruiOiet en in betoadeeü van dfi fe die men wil dienen HAGE NAAR MODIPRAATJE maakt men dikwijls gebruik van Tuurmakers turf hout petroleum enx Dat kan ook goedkooper Aardappelschillen goed gedroogd kunnen uitstekend dienst doen alsvuurmakers Verder huishoudelijke vuurmakers alles afval dat anders in den vuilnisbak terecht komt zijn stukjes flanel oude strooien hoeden mandjes gedroogde sinaasappelschillen vetpapier notendoppen afgebrande lucifers enz Die halfottgebrande kolen sintels die u biJ het uithalen van den kachel vindt moet b ook niet weg doen Bewaar er wat van ki een busje met een vrainig petroleum Dat zijn dan prachtige vuurmakers boven op wat papier en een paar stukjes hout Koffiedik moet al evenmin weggeworpen worden Droog het en bewaar het Vermengd met kolengruis is het een prachtig middel om eenhelder brandend vuur te temperen en geruimen tijd gloeiend te hemden Hen legt achter op het vuur een schepvol van dit mengsel en drukt het goed aan Ora roetvormlng in den schoorsteen én den pijp tegen te gaan is bet goed eens in de week in het helder brandende vuur een handvol gewoon keukenzout te strooien en eois in de maand eenzelfde hoeveelheid salpeter Het roet zal dan in den rook mee de schoorsten uit De meening van Wethouder Van Staal In vele gemeenten tracht men op dit oogenblik te benaderen welke de financieele gevolgen van het ingediende wetsontwerp tot regeling van de financieele verhouding tusschen het Jtijk en de Gemeente ziJn De strekking van het ontwerp ia reeds medegedeeld en in het hoofdartikel van dit blad wordt hieraan ook aandacht geschonken Blijkens het antwoord van B en W van den Haag op een door eenlid van den Raad gestelde vraag acht men het daar nog niet mogelyk juiste mededeelmgen daaromtrent te doen aangezienniet alle gegevens bekend zijn Onze Goudsche wethouder van Financiën de heer K R van Staal die reeds by de behandeÜng der begrooting 192Sblyk gaf welke verwachtingen hy van dit ontwerp voor 1930 reeds koesterde heeft thans na kennisneming van het verschenen ontwerp zijn meening daarover gevormd en deze aan de pers uiteengezet Waar er reeds zoovele uiteenloopende meeningen door Burgemeesters en Collega s in andere gemeenten ten beste zijn gegeven zal wethouder Van Staal voorshandsgeen definitieve artiek op het ontwerp in zyn geheel leveren Daarvoor acht hü den tyd eerst gekomen wanneer dit geheel nieuwe systeem nauwkeurig is bestudeerd en wanneer daarover tevens de noodige gedachtenwisseling heeft plaats gehad Leest men de verschillende interviews inde dagbladen dan bemerkt men dat de éenvoor het ontwerp is omdat de groote steden er voordeel van hAftei terwyt de ander er voor is omdat hy er voordeel vanverwacht voor het plattelaid en de middelbare gemeenten De één bepleit het ortbestaan der forensenbelasting en de ander juicht de opheffing ervan toe Zelfs in des wethouders eigen party kan men ervaren dat de oud wethouder van Amaterdam Dr F M Wibaut van oordeel is dat men in vergelijking van het ontwerp der Staatscommissie van Lynden van Sandenburg per expressetrein achteruit gaat terwijl de Rotterdamsche wethouder A B de ZeeOw het ontwerp zeer toejuicht en het kwalificeert als een stap in de goede richting waarvan B tterdam de noodige voordeelen zal genieten Gouda ZBl met ingang van 1 Mei 1931 de navolgende inkomsten verhezen Rgksuitkeering wet 1897 ƒ 87 000 Gemeentelyke Inkomstenbelasting 688 000 S Opcenten Personeel Belasting 70 000 Totaal ƒ 846 000 Hiervoor in de plaats ontvangt de Gemeente 1 De Byksuitkeering uit het Gemeentefonds Volgens de reeds eerder genoemde garantiebepaling zal deze uitkeering zich bewegen tusschen ƒ 11 44 en ƒ 17 16 per inwoner zoodat naar het aantal inwoners op 1 Januari 1928 deze uitkeering in minimum ƒ 321 349 60 en in maximum ƒ 482 024 40 zal bedragen Z Verder ontvangt de gemeente de hoofdsom op de Grondbelasting gebouwd ad rond ƒ 58 000 3 80 opcenten op de Gemeentefondsljetas ting zulten naar raming opbrengen rond ƒ 160 000 Deze drie ontvangsten opgeteld geven ben bedrag van a By minimum Ryksuitkeering rond ƒ 640 000 b By maximum Ryksuitkeering rond ƒ 700 000 Zooals boven gezegd derft de Gemeente aan inkomsten ƒ 845 000 zoodat de nog ontbrekende ba1 en zullen moeten worden geput uit de nieuw in te stellen Verteiingsbelssting plaatsvervangster van de op te heffen Personeele Belasting Deze zal dus moeten opbrengen a By minimum Ryksuitkeering rond ƒ 305 000 en b By maximum Ryksuitkeering rond ƒ 145 000 Het voordeel voor de Goudsche burgery wordt nu als volgt door den wethouder verklaard Do netto opbrengst der GemeentelijkeInkomstenbelasting bedraagt thans rond ƒ 687 000 De opbrengst der Gemeentefondfebelasting plus 80 opj centen zullen een bate geven van naar raming rond 360 000 Alzoo een voordeel van ƒ 327 000 De huidige personeele belasting plus gemeentely ke opcenten geven een opbrengst van rond ƒ 160 000 Hiervóór berekende de wethouder de opbrengst der gemeentelijke vrteringsbelasting op respectievelijk Oö OOO of ƒ 145 000 zoodat in het eerste gevaytond ƒ 145 000 meer zal moeten wordan betaald dan by de tegenwoordige beffipg vande personeele belasting en in het flaatstegeval ƒ 16 000 minder i Wordt hiertegenover gesteld hel voordeelig verschil tusschen Gemeentelfike Inkomstenbelasting en Gemeentefondsbetasting plus 80 opcenten ad ƒ 327 0q6 dan blijft er voor de burgerij een netto voordeel dat zich zat bewegen tussdien rond ƒ 180 000 en ƒ Volgens een mdertyd gemaakte berekening gaf een ontwerp der Staatscommissie aan Gouda by handhaving van het bestaandtvbelastingstetsel een hoogere ryksuitkeerigg van rond ƒ 43 000 per jaar Tot gfct nog deze voor Gouda belangrijke o ietkingen Hoezeer de wethouder met symMtoje voor wat den vorm betreft iJUt wetsl werp begroet ttetreurt hy het voor Gouda en andere kleine plaatsen zullen ook wel de dupe zyn dat pas 1931 het jaar zal zyn dat de Gemeente voor de gewyzigde uitkeeringen in aanmerking komt Het ontwerp van de Staatscommissie sprak vaneen nieuwe regeling die in zou gaan in 1930 In de gemeentebergooting Van het vorig jaar opgebouwd op het stelsel van de komende 4 jaren heeft de wethouder gerekend aan de hand van het rapport van de Staatscommissie op een grootere uitkeering in het jaar 1930 van ƒ 43 000 In het door den Raad en Ged Staten goedgekeurde stelsel ontbreekt dus straks ƒ 43 000 die nu in 1930 niet afkomen plus het bedrag van Januari Fabruari Maart en April van het jaar 1931 Wethouder van Staal ziet daarom met byzondcrezorg voor Gouda het jaar 1930 31 tegemoet omdat iiet een groote toer zal zyn door het gemis van deze bedragen waarop in zijn stelsel gerekend is de begrooting in dit jaar sluitend te maken é DAMRUBftlEK OiHlar nduti v n t DmcfaA GlHlda Bwretu s K Tiinrlnrat ia laka l tet Ook Hukt M FroblMm No S l Azoren naar Lakehurst bij New York dat na een vaart van 81 uren 25 min werd bereikt In Amerika werd de Z R UI herdoopt in Los Angefltts Nog duidelijk staat voor den geest hoe deze tocht met enorme belangstelling door de göheele wereld werd gevolgd De A K Hl hield voortdurend draaélooae verbinding met schepen en landstations en de wereld wist van uur tot uur ihoe men het op het luchtschip maakte en waar het zich bevond Cape Cod kwam aan den anderen kant het eerst in aicht en dan ging het van Bo ton naar New Yoric BaltimoreWashington Lakehur i Tetegrammen van gelufcwensch stegen uit de steden naar schen Oceaan onder besturing van capt Scott De heenreis die met groote moeilijkheden gepaard gmg duurde 1Ö8 uiur Gedurende deeen tocht had het luchtscliip met zwaren tegenwind te kampen zoodat men vreesde dat de benzinevoorraad niet toereikend zou zijn om New Yoik te kunnen lia len Maar zonder onheilen toch werd de overzijde van den groeten plas bereikt De terugtocht verliep dan kzy het feit dat nu met den wind mee werd gevaren heel wat voorspoediger zoodat het luchtschip reeds na een vaart van 75 uur in Elngeland was teruggekeerd In October van 1924 wwd opnieuw door een luchtschip een tocht o er den Oceaan De reis van de Zeppelin De tocht van de Zeppelin brengt in herinnering de historisoh belangrijke tocliten die met Zeppeflin hichtschepen zijn ge jaakt en hiervan moet in de eerste plaats gMiöamd worden die In 1919 maakte het Engelsche Inchtachip R 84 een dubbelw tocht over den Atlanti Zwart schijven op 1 5 8 9 18 l4 17 18 20 22 24 26 Wit schijven op 26 29 iilU 88 88 48 46 47 Probleem No 692 gemaakt doch thans over nog grooteren ai I boven waar ihet luchtschip op dit godeelty Deux pièees De dQuxpiëc s vertegenwoordigen nog steeds im speciale tak der heer ohendti mode Zij ioojjien als een glansende draad door alle eoUecties heen en zyn de vertegenwoordijpers van dit eaivoudig practisch genre dat men ten huldigen dage het aportiiove noemt Zg zyn daarom m de eerste p laats van wollen yer ey de prettig trico tagestof die het figoiur nauw omaluit het verwarmt en kleedt terwya h t ai zym be echter in een dikken nevel raakte Maar veilig werd de ankerma t in Lakehurst bereikt iwaar het den 15 October te 3 11 uur landde met behuJp vau 300 man der Amerikaansche marine stand Het waa de Z R Ill een Zeppelin die krachtens het vredesverdrag aan Amerika moest vi orden uitgeleverd en die onder besturing van kapitein Eekener van Priedrlchshafen naar New York vloog De route voeïde via Zwitserland Frankrijk de By de meeste interviews heeft men z i de fout begaan de resultaten van het ontwerp voor zoover dat thans reeds mofeelijk IS te toetsen aan zyn eigen gemeente en daarna zyn standpunt te bepalen Dit acht de wethouder een kardinale fout Men heeft dit ontwerp thans nog slechts te zien als een proeve van iegislatieven arbeid en als zoodanig is hij van meening dat het inderdaad hulde verdient Men heeft hier met meer te doen met een wijziging of aanvulhng van het sinds 1897 bestaande systeem Neen hier is gegeven een geheel meuw stelsel waarmede tevens alle bezwaren van het oude stelsel worden begraven Dit wit niet zeggen Mat het nieuwe stelsel geen bezwaren zat ontmoeten Ongetwijfeld zullen verschillende inderd d gegronde bezwaren naar voren kunn worden gebracht Maar dan wit wethouder Wan Staal de vraag stellen wie vermag ten aanzien van deze uiterst moeilyke materie een regeling te treffen waarmede een ieder zich kan vereenigen 1 Juist daarom moet men voortoopig nog voorzichtig zgn met zyn icritiek Welke de gevolgen van dit ontwerp voor Gouda zullen zijn deze kan wethouder Van Staat nog niet met definitieve cyfers aangeven De bekende formule uit artikel 4 van hetontwerp heeft nog te veel onbekenden zoodat hiermede geAt rekening kon worden gehouden Het eenigste waarmede de wethouder wel rekening kon houden was de garantiebepahng van ar tikel 6 en aan de hand daarvan berekende hij voor de Goudsche burgery een voordeel van rond ƒ 180 0§0 k i 840 ooa De marge van ƒ 160 000 wordt veroorzaakt door de bepaUng dat de Bijksuitkeering uit de gemeentefondsbelasting nimmer minder zal bedragen dan de lielft en nimmer meer dan drie vierden van de gemiddelde opbrengst per inwoner van de Gemeentelyke Inkomstenbelasting over d jaren 1926 1927 en 1928 HET AMBACHT IN VERVAL Over 25 jaar is er geen enkele echte timmerman meer in Nederland In mijn leerjaren hoe lang is t heelemaal geleden vertelt de architect A A Kok in het blad 3eemschijR werd aan een timmerwerkplaats een deur gemaakt en leerde een jongen zulk een deur maken Dan werd er hout uitgezocht in het houtstek blokhout belegen Dat moest minstens vijf jaar gelegen hebben en de houtvoorraad werd telken jare aangevuld Dan werd het hout zoodanig uitgelijnd en uitgezaagd dat wat niet deugde er tusschen uitviel Dan kwam heel de volgorde van maken elk onderdeel had zijn eisch Wanneer men nu een deur noodjg heeft komt deze van de dehrenfabriek Gaat men daar kyken dan ia in de heele fabriek niemand die een deur maken kan Het zagen de geheele bewerking geschiedt machinaal Of er een gat geboord of gehakt moet worden juist waai een groot war of kwast zit merkt de verni tige machine niet eens Wat de mensch era K oet is in elkaar maken dat heet met een modem woord monteeren In die fabriek ziJn de leiders raenschen die van een dorp komen en t vak in hun jeugd nog geleerd hebben A we 25 jaar verder zyn 8 er geen enkele timmerman meer in Nederland die ee deur kan maken alleen maar inmekaar makers De iimbachtsscholen probeeren dit euvel te keeren t Zou wat De jongena komen van de i mbachtsschool op de huisjesbouWery en mogen daar hout verwerken dat vroeger voor een bouwschutting werd afgekeurd Inmiddels komt de vrachtauto met klaar timmerwerk van de fabriek en mag de jongeman dit gaan monteeren Het steenhouwersambacht sterft uit mede dank zy de beschermende wettelijke 1 palingen Een stuk natuursteen van een oud bouwwerk was gekloofd uit de rots en met de hand bewerkt Gaat men na in t hardsteengroeven van Soignies kijken dan woi den 4aar de groote blokken steen met een snaar uit de rots gezaagd en die blokken tot plakken gezaagd in een fabriek waar nl n denkt by den duivel te gast te zijn zWï n lawaai Die platten worden weer tot reepen gezaagd en dan krijgt de Nederlandsche steenhouwer gezaagde zuiltjes aan Van een natuurlijke vorming van den steen een groeXlegger een richting kan men inderhaast geen nota nemen Vandaar dat in © ik stuk steen ongerechtigheden voorkomen a en zou evengoed kunnen probeeren vap W niy mirtelhout stokjes te maken Echt lood is niet meer te koop Lood op een oude torenspits wordt zilverwit Modem lood is da k zy de zegenbrengende industrie zoo zuiver en zoo best dat het in de natuur leelijk grattw zwart wordt Een oud stuk smeedwerk werd in t vuur gesmeed uit een amorph tuk ameed zer Ben mo ern stuk smeedwerk wordt gemaakt van machinaal getrokken ijzer en de tokken aan elkaar geknoeid met een auto seerd en degenen die last hadden van corpulentie werden pantsers van wilgenteen aangelegd Deze keurslijfjes waren zeer duur en niet erg duyrzaam Nog in de eerste eeuwen na Christus hii lden de kerkvaders atrafpredlkaties tegen de middelen der toenmalige modedames De vrouwen spraken elkander aan als zus i ter masoeur Kloostergeloften werden niet afgelegd evenmin bepaalde orderegelen gevolgd Vandaar dat het de leden vrijstond zieh te allen tijde uit de vereeniglng terug te trekken en de wereld weer in te treden ja zelfs een huwelyk aan te gaan Ziekenverpleging eenvoudige verrichtingen tot hulp van den openbaren eeredienat regeling van begrafenissen waken en bidden bij het lyk voor het grafwaarts werd gedragen en tal van soortgelijke diensten vulden het leven dezjer brave vrouwen die vooral iti Noord en Zujd Jfedej land maar ook fn de omliggende landen door 4 volkJnK op Iwogen üe werden gesteU Al spoedig gingen s bij elkaar wone in begijnhoven die eerst buiten later binnen d steden werden aangelegd en behalre woningen ook steeds een kerk een ziekenhuis en een herberg bevatten Paus Clemens V ontbond wegens ketterijen de vereeniglng maar een zyner opvolgers nam ze weer in bescherming aan Toch verdwenen Z e meer en meer en na de Reformatie wordt lijjn a tal steeds kleiner Het langst houden xa mg tand in Duitschland en in de Nederlanden In Beïg ë bestaan thans nog 15 begijnhoven met 1606 inwo enden vooral Gent en Brugge hebben mooie oud Jiofjes Ookheeft meh nog korten tijd mann iyke begijnen gehad maar die waren bij het volk liMlg wet 9o in aU vrouwje lifke collega s n m wey eij al gauw voof lediggangers bb smul peft 9e9chpl4 Lang hebben ze dan ook niet bes n De ilanks ll n dar oudheid Dat reeds in de klassieke oudheid do vrouwen allerlei middelen welke veel op die van tegenwoordig gelyken gebruikten nm de zoo begeerde slanke lijffi te beho uden bpwijzen tgl van gfttywenis wn uit de de oudheid Bl itw emdeygef chiedschryver Max von Boehrk velxely in eeïi boekje Antike Mode over e bffehmahge elegantie over stoffen haartooi én schoonheidsiniddelen Het is niet wtg nipakt of de Griekache volkeren het corsettThebfeen gekend ffi ieder geval toonen oeroude beelden UJt Mycenae Thebe enz zoowel vrouwelyke als pittnoelyloe figuren met echte wespentailles zöoals de natuur ze niet voorbrengt Lateri in deji eigenlijken klassieken tyd gebruikten de vrouwen uitsJuit nd twistehouders Dat men zich daarmede ook buitengewoon IhHI inpersen wordt bevestigd door den beroemden ge ie Bfh r Gal nus die de verkrommingen van a rugwjfrfl t als gevolg Wpxvan constateerde Romeinwjlje chry rs vertellwi dat de moeder haar dochters zoo stift mogelijk in linnen strookem wikkelden om den groei van buste en heupen te votwiomen Ook dieetkuren terwiUe van de mJüe kend m toen reeds Zoo spoït Temzius Slank willen ve ansl allen zijn en mste noch heupen heWwn de vrouwen want van boven tot beneden ze in linnen gewikMd prie drudven en een glas water zijn haar v e njj Verder werd massage aangeiw d In de opeiBbBTe baden werd onder hooge dnriddng de ve4iaag gemaa wisijiHjsci u u Meer dan verwonderlijk ia het dat er nog öteedn variatiee bedacht wwrden op dit oude gegeven Het izijn lyi niet meer de goud on zilvoMoorgeweven die zelis by yersey aangetjroffen werden vail het afgeloopen voorjaar Er ia nu een andere stijl Dtwarse strepen in eene bruin beige nuanceering voeren den boventoon en deze stre pen verschililftn aoms onderUng van breedte of vloeien ineen tot groote streepvlakken uf r en zich met schaduwing boven elkaar of vloeien zacht uit net ali de nngstrepen van een zebra De patronen of btrepgn zyn dus meestal dwars aangöbrackt rondgeweven kan men zeggen en zy beslaan alleen de jumper welke een geheel vori it met een effen rfcje Bijzonder fraai van werking ia ook het diagonale streeppatroon wilarbij dit meest in harde gedurfde kleiuren ten overvloede naar oiwier f omgek d naar boven toe zipie strepen steeds brwd E ziet worden A leraardigst kan ook een tev dig blokpatroon zijn waarvan de groote blokken wegingen onbelemmerd kan uitvoeren Zwan schgven op 1 4 6 9 19 16 18 33 36 36 Wit schijven op 21 22 24 26 27 37 41 46 47 49 60 Oplossing van Probleem No 587 Wit speelt 37 81 47 42 34 29 4 34 2 9 Oplossing van Probleem No 588 Wit speelt 48 39 28 23 30 18 33 13 40 7 16 7 Onze Gezondheid Een nieuwe geesel voor het menschdom Van de drie geeselen van het menschdmii de s iphilis de tubercullose en het alcohoM rne hebben de beide eersten veel van hjiii verschfjkkeliikheid verloren schryft Dr M N ii Het Kompas het eej ate omdat de verwerker yan deze ziekte en dt ama een t eStry d ing is gevonden het tweede Qor de verbeterde toestanden op algemeen hygiënisch gebied M ar helaas duikt een nleuiw gevaar opMen heeft den omvang der rheumatische ziekten en wat daarmee samenhangt na gaan in Engeland in Duitschland en voora door den arbeid van Dr van Breemen ook in ons land Men neemt het over het algemeen met die rheumatiek niet zoo heel ern stig en noemt veel rheumatiek wat het met is of hoon men al lang weet dat met het acute gwvritfhtsrheum isme met zjjne verwikkelingen van de zij lp van het hart lang niet te spotten valt en meerderen daardoor gesneuveld zyn of Rijvend invalide zyn gewordien Men heeft na kunnpfi gaan dat ey 7 maal pzooyeel lijdefs zyn aan yheyma 4an ain tubercitlpw en dat dp rheymft 3 maAl zU veel ziektedagen veroorzaakt dan deaubarculose Dit zyn ontsteWende cijfers die iiemand zou hebban vermoed Wat voor oni land geldt geldt ook voor Engeland Duitsch land Denemarken en Zveden Verder bleek het dat de iberoepen dSe vooi beschikken tot alcoholmisbruik of alcoho intoxicatie b orbrouwérs kasteleins en kellners het grootste aantal lytjers a Ji rheumatiek vertoonen zoodat ook hiel de alcohol funpst Wörkt Ook is gebleven dat de toestand van het gebit invloed kan hebben op het rheymatisme D Sc midt uft het rheum t ekblad Platyaimhreeff dat liy bij § 6 fM nep patiënten aandoeningen van het gebit had waargenomen en niet zelden genezing of belangrijke verbetering na de tandheelkundige huhandeling zag optreden Hieruit moge men de leering putten datmen na een aanval van rheumatiek genezenna bedrust eöi zweetkuur en een salicylpraeparaai v rst 4ig dp t m kfilmpjesop oen tweeden aanvaï te waohtèo maareerst zijn gebit eens na te laten zien Moet men zich warm maken en gaat menflink transpireeren dan is het gewenschtzich goed af te drogen en zich van anderekleeren te voonien Men moet zich dan nietaan sterke afkoeling blootstellen dus Jasaantrekken fooed i pzetten enz Het zal danin veie gevaUen gdukken het aantal derdoor dezen geesel getroffenen niet te vei groot 3i GEVESTIGD te GOUDA Burg Hartenssin l 24 J L A BRAAK Leeraar M O Boekhouden Opleiding voor practijlc en examens H A V BANK Hoofdrertetfeawoordifler voorGouda en Omslteken H VAN DER GRAAFF BUuwMrMt 19 Tel 763 hier en daar mge meer als iosse motieven paant zijn zoodat hei soms de bedoeling schijnt ze een meetkundig probleem te doen voorstellen Zéér gcjdlieede deux pièces zyn van yersey velours en iheitiben de fraaiste opdrukken de prachtigste werkjes zoodat ze geheel de indruk van fluweel weten wéér te geven Bijzqridrer aardig van patroon zijn de jumpers van modem geblokt yersey met aUover pstroon Zij hebbttn een vriendelijk en modieus kleurenaoheiWa en liiebben soms bloemetjes in elike ovel springende telok ge weven die het vroolijk c aspect verhoogen en meisjesachtig Kef ijandoen Dergelyke bl i patronen worden voor den strakken jumpervorm gebezigd de lichtelyk losse Avat blousende jumper krygt fijne kleurop kleur motiefjes vlammetjes en gebroken dessins en bovoidlien nog mgeweven kleurstrepen aan ceintuurband kraagje en manchetten De yers ey deux piècer van zijden weefse wordt meestal geheel apart gehouden Wat plooitjes bezijiden op den jumper corrc pondeerend op de ovcrslagpQooien van het rokje aardig g ecoupeerde puntceintuur en puntmanchetten een puntig kraag e eene dubbele lintstri k geven liem die charme van eenvoud die zijn rijker weefsel nog niet ge bruiken kan De fiuweeJen deniz pièces de satinde aoie deuxpièces de crêpe de chine en de firnwollen deuxpièces zij hebben allen weereen anderen eigenen styl welke past 6ij deeigenaardigheden van het materiaal en welke jabotg rondstiksels moderne broderie en in figuur geJagde pjooitjes owattenkan Btnige izliden dvux pièces met pHi 6é rokjes bestaande uit samengestelde groep plooien geven het schoonaCl en het rijkste te zien dat er tot nog toe in het deox pièces genre bereikt is Hun jumper vertoont meestal een ingezet vest modet dat met de De wethouder hoopt dat na de beslissing van de beide Kamers de Minister nog een weg zal weten te vmden om in 1930 reeds de nieuwe wet in te laten gaan of voor dat jaar aan de Gemeentebesturen een verhoogde bijdrage te verschaffen 3o klasse D Haarlem EH liFC AlpJtón AJp iMfl UV3 ilille m HüiinanAlpben ScJ70 min ii Söhtrvemjngen THB AU II iele klasse Den Haag HW t Gooi AmetertlamBlauw ffitExoefcior Rotterdam FeyenoocdZFC Doidreoht DFCEDO Velsea VSVr HBS 2e klaeee B Rotterdam RFOSt H fl er Goriaéheat SVWCW Gouda Goudar MerwKiJe VUandlDgea FortuiMr erailes Rotterdam NeptaausSW een laschapperaat Heeft men by de resteiwatie van een oud bouwwerk een oud uk smeedijzer te herstellen of iets er by w doen maken dan is er speurzin noodig om d n man te vinden die t kan SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Programma voor Zondag 14 Oct 192i N V B Aid I laite klaeae JM httn H DV3 HFC öawlem RCH VUC Haa p ADO Ajax H ersum Hilversum Stonnvogeb tftredit UWa arta rgkste kleuroibroderie w artusschen gouden zdlverdraad zich sldngrert versierd is Langs den vestkant loopen dan nog allerlei sierranden van brodene weUce zich b j den styi der dessinga aansluiten Daar kraatj je 1 manchetten en ceintuurband ook met deze kteurige broderie bedekt zijn spent deze een j ry k net over het jumperfront uit en geeft hem een aanzien zóó kostelij k dat het idóc sportief voor dat van decoratief moet pdaats maken GRACE ALIJVN De heercsimode Gr en Mauw zullen ook dezen winter de toon aangeven voor de gewone heerencostumes donkerblauw biyft opk nog steeds de aangewezen kleur voor de overjassen Zwart en witte costumes met een diagonaal haringgraat deasin volgen in populariteit terwyl ook donkere costumes welke met bijna onzichtbare fijne streepjes doorwerkt zgn veel aftrek vinden De strepen worden dan m stal in wit of zacht grijs gehouden Effen marineblauwe costumes worden minder gedragen maar het donkere phantasle serge costuum wordt nog veel gezien Enkele keleen dubbele borst model jassen wedaveren met elkaar m populariteit en men moet zeggen dat beide modellen evenveel gedragen worden De nieuwste modellen an het dubbele borst type hebben zeer veel ruimte over de horst en tusschen de schouders de taille Hjn wordt goed aangegeven en verder wordt alle overbodige mimte vermeden De jas wordt van vg ren met twee knoopen gesloten de bovenste knoopen worden op de taille aangebracht en de laagste knoop daar waar de zakken zyn aangebracht Sommige heeren dragen nog steeds zes knoopen waarvan dan twee knoopen op df borst aangebracht worden Men vindt dit echter niet meer smart en de goede kleermakers vermeden dit Van Iftng vervlogen dagen Begijntjea De vreemdeling die Amaterdam bezoekt en de Kalverstraat doorwandelt bevindt zich daar in het hart van de hoofdstad des lands Daar klopt het leven met snelle stagen van daar uit gaat het drukke verkeer naar alle zyden Diezelfde vreemdeling opgenomen in het geroezemoea van de wereldstad staat wonderlyk te kijken wanneer een stedeling hem uit het rumoer van zoemende trams en toeterende auto s en motoren plotseling uit de lïoofdstad van onze metropool door een klein zijstrafetje brengt in het ryk der stilte het Begijnhof Grooter tegenstelling is byna niet dankbaar gints het immer voortdurende grootestadsleven dat in Vlen vroegen morgen begint den ganschen dag door niet ophoudt om des avonds onder de schitterendste verlichting zijn hoogtepunt te bereiken en tot diep in den nacht door te gaan een steeds maar komen en gaan van nieuwe bezoekers en kijkers in Amsterdams grootste winkelstraat hier ala we de poort onderdoor zyn gegaan de meest geluidlooze stilte die ge u denken kunt Wie dat Begijnhof voor het eerst vanziJn leven betreedt heeft het idee of de wyzer van de klok twee of meer eeuwen ia teruggedraaid of dat hy hier een stukje Amsterdamschen grond ziet waar de tyd heeft stilgestaan jaarhonderden achtereen Roerloos staan daar de huizen allen van ouderwetfcheo vorm velen met de typische getrapte geveltjes uit onze gouden eeuw een gevelsteen met een jaartal uit de 17e eeuw er onder en een spreuk Uyt Egypten hebbe ik mijnen soon geroepen en de beeltenissen an Jezus met Maria en Jozef naast zich wijst op hoogen ouderdom en voor elk van die oude oude huisjes een even ouderwetBch tuintje met een hekje er omheen dat het van het klinkerstraatje scheidt waarlangs men het beele hofje kan omvKl delen En in die tuintjes ouderwetsche bloemen Daar geten trotsche rozen of vlammende anjelieren maar juffertjes in t groen en styve d ia s bloemen van damast en reseda allen bloemen waar onze voorouders zich mee hebben verauMkt en die ze met liefderijke zorgen hebben om ringd doch di nu voor t grootste deel haar plaats hebben moeten afstaan aan modemer gwwassen En voor en in die huizen stokoude moedertjes die bedaard en doodkalmpjea haar kleedjes kloppen en haar straatje aanvegen of ze er geen weet van hebben dat honderd meter daarvandaan de wereldstad jaagt en joelt In den herfattooi staan op het Begijnhof roerloos de oude iepenboomen en ze laten van tyd tot tij j een vergeeld blad vallen waarmee een oude dikke poes zich spelend een poosje vermaakt I Waar heeft In Amsterdam een kat nog tijd en plaats voor dergelijk spel In het middengedeelte van den hof een door een hoog hek omgeven tuin met in t midden het beeld van den Christus die zegenend de handen uitsrtekt en voor dien tuin e n kerkje met daamaöst een mooie oude hardsteenen pomp met koperen slurf en uit de hand gesmede iJzQ ii zwingel Dat is in korte trekken het Begijnhof in het hartje van Amsterdam en misschien lokt miJn eenvoudige beschrijving een der lezers van de Goudsche Crt uit als tt m poosje over heeft tijdens z n bezoek aan d hoofdstad om eens te gaan zien Maar begijntjes zyn er niet meer voor haar is zelfs op het geschetste hofje in de 20e eeuw geen plaats meer Ik wil u met enkele woorden zeggen wat ik van haar weet De begijntjes vereenigingen van vrmw n en meisjes die tot doel hadden onderling het godsdienstig leven te bevorderen en liefdadigheid te betrachten ontstonden in de Nederlanden In het begin Wi de ISde eeuw en hebben hun naam te dank W den priester de Be aa die in dienzelfde tjd te Luik een dergelijke vereeniglng stichtte Oorspronkelijk is de naaia begijn als potnaam bedoeld later is ze als vereenlsingsnaam overgenomen wat meer voortownt duhooohoven Scbooaiioven UNA lioltardaiu i eonido Traiiffvaüa liottordani Coai t Noorden bodegraven BodegravenDHü DHö i oniredht Hiiedreolit Kotterdani Hottdrdam 3e klasse C Zeist Zeust Olympift Utreoht HoliaiitüSV Utnwtit lUü oi g LSV Ltteoht Voonraartfl Calawborg 4e klasse C 0S8 Flttk SliedrwbtMoordreobt DJSDOSB 1 Risijig Htift bohiedMn Bes ae klasse B Gouda Olympia Öparta 3 Rottatdam Exoelaior 2 ODS 3 Dordreoht DFC a VV 2 Hes 3e klawe A tten Haag ADO a ASC 2 Leaden UVS 2 HW 4 AJphea Alpheai 2 Goudft 2 Be 3e klasse C Gouda QÖV a Overraaaa 2 yohieJamSVV 3 Nop4unu8 2 RattCTdam SIOD S Bod raivai 2 AH III 1ste klasse Enschedé EnsOh Boy Robw et Vel Fageningien Waigjeoingeu Viteeee Zwolle ZACHeraoUe Apeldoorn AGiOWTubantia Deventer Go Ahettd 5nBCh ié Afd IV 1ste klasseTilburg Wdlem I INOAD Maastrioht MjWBW Bredla NAÜRoermond Kindhoven EMlhovenPSV eliofioh Wiih Vifl LOi GA AftL V 1ste kanfiBe Groningieuf VeJooitas Fr eBlaud Groningen GVVWVV ijeoiiwardea LeeawardeaGVAV Abö ö AclvUleB Be Quiok Veendam Veoudani Alcides G V B Ie klasse Ltókkarkerk lAlphm 3 Waddioxveen l Sohoonhovea 2 Haoatfeoht 1 Gouda 3 ONA 3 Alpihia 2 3a klasse Mooïdracht 2Olyrapia 4 fföddimveoQ 2HGoudïi 4 12 uur ONA 4 Alphia 3 12 uur 3e klasse A Alphia 4BodegrafVWi 8 12 uur 3e klasse B Schoonhovesi 3 QSV 4 12 uiir Lokkeu kerk 3Haastreoht 2 12 uur Gouderak 2Go da 6 12 uur Uverzicnt 1 0 loQiwauigoveiuue üiuüö itöiaen ttiiengd koor laei4gieu weüaa ijiieu ie stuau luuuiei B Qtit ifxaautsversotiiii is niet zoo groot dal een waOiaitrijd nu eeus oiuder de uiiierste Knieiirtaiiüflpd DjiiD g kan gewonnan worüeai iA lamaea sierü gowaaijue tegt npdruj a ar aüd r8 ale de hippen bij oiu ue puaten weg ta pikkeo De bedangplciUiug lo bet iWesteu gaU voorearet uit aaax de oingoB agou iiaagaoiie clttbe waarvan V U C a ji hetiKooldgaat l eze oiub moet weil ia aUnai geaoht wordeai oftk K CiH er onder te kuoneii bou eu hetgwjn we vau A D O te en Ajax mot £ oa gumaikkdiijk gelooven Van de Anisterddinmeira dia mouiiauteei nog mets piresteerdon wordt feitelijk verwacht dal spoedig tot betere daden wordt overgi gaan Als dit Diet spoeidigi gebeurtl daai gaat het er bedroeveodi udbüen In Utreoht en Schiedam evenals da HilveirsUim kan het voordoel van eig a terrein mogedijk bot eeu overwinning bijüiagen In de audtjre aideeiing Üggeo nieujwe overwinningea van Blaaw Wit m leijen oord in de lijni der verwachtingen E D U moot om Diet ai te zeer achterop te komen ni Dordrecht winnen H V V en H il b bengelen aiaidiig onderaan eu de prealalitio ao n vuprloopig geen gnootsobe dingeu verwachten JJa doaa cdubs iidet eens fliiLü uil döti hoek Jtomen dan zuileo t Gooi eu V Ö V wel Borgen deipuaten bannen te halen VoofP da tweede klasse B Jtrggem de leidende oliibe geea moeilijke taak al zullen ZIJ eleeds op hun tellen m eteoi passen Gouda ontvangt bezoofe vau Marwede wei o olub eeu paar jaar terug ua een beslis singsweda bfijdl mei ooze stadgenoo oo de tweode kiïtóse iogm Tbaus is ook Goudii hierin teaiiggiekoeffd en heeft zici tot uu toe ongöilagon gehandJitoald We geloovuo met ddt da Dordtenaifeu kans maken op een Voor de derde klasse gaan da Goudsche clubs er aflle weer op uit en is er geen diö een walk over den bo heelt O N V gaat naar Schoonhovea en we vra Waohten dat een IJeine zega wordt mee terugg iMiMht C ok Olympla zal in Zeist een sterke t6geB atander vinden en ajs de Poodzwai ten uit den wedstpijd op het Sportterrein leering hebben getrokken daw achten p e oen overwinning zeker wsl te behaien G S V aal van Holland wel niet kunnen winnen de Utrechtenaren bodoten reeds 2 overwiaDimgen maar de groen witten kunnen een eeqrvol resultaat wel behalen Alphen kaai haar overwimungreefcs vaortMtten terwijl Alphia met een gelijk spel Hegen Ü V S ewi goed werk zou doem Bodegraven inoet van D H S kunnen winnen Of Moordireobt weer een ovei inaüng zal behalen sitaat aog te beai Tock i I MoonirrBoht wel zijn best doen eau zoi goe ï pogoli ke plaats op de oompetitielijst Ie l ezett n De promotiekims der vierde klas Ise be staat dit seizoen zelfs vwor wu nummer drie v De kamploaieD gacui tfver ter Wljl de TKW twee pr Haoti6wed8trijden moe ten spelen tarwijl een van de Doe drie na voorafgesgftiio beslistiingsiwedetHjdeo hier aian ook mee mojg doca Na bet mocJe suooes van OSympJA 2 op O D S verwachten we morgen ook een goe fe prestatie te ien Sparta 3 Gouda 2 dat zoo sleaht be oa kan zicb tagtni Alplhaii hcpsteHen Ö a V 2 en Bodegpraven 2 zullen wel aan hel kortste edad trekken Raadsels voor de Jenied Oplossingen van de raadieU van vorige week In t tuintje stond een paddcftoel Het alleraardigst dopje was een vingin hoed Al bü het bijtje zoem zoem zoem dat Is een sleutelbloem De ring de mooie ring dat was een sleutelring En tot besluit de tanden dat waren de tanden van een hark Wel wel wat waren er dit keer een oplossingen Maar twas ook heel gemakkelijk en zoo echt niemand had een fout gemaakt Ittaar de stapel brieven die binnenkwam t was als een berg van rijstebrij Wil jelui wet getooven dat i a nachts nog droomde van de paddestoel en de vingerhoed en van de sleutelbloem en vaii de hark De prils viel bij loting ten deel aan ANNIE OVERiLAND Eraamusstraat 4 te Gouda De pryswinster mag haar prija komen halen Maandag aan ons Bureau Markt 31 Nieuwe Raadgela Welk land is er m n kleine vrinden Hoe ver ge reist toch nooit te vlwlen Ik ben een viervoetig dier geeft menmy aan het eind nog een raedeklinicer dan ben ik lekker om te eten In welke pan kan men niet baklran stoken of koken T 4 2 6 is niet vruchtbaar 8 6 9 is een lidwoord 1 6 ook een lidwoord 5 ft 7 5 is niet krom Ik ben een plaats van 9 letters in ZoidHolland X X X X X X X X X X op de 1ste rü een medeklinker op de 2de riJ een klein viervoetig knaagdier op de 3de rij zit in een vat om hem af te sluiten of te openen op de 4de rü de plaats zelf op de de rö een soort zakken of hoeveelheden op de 6de rü wat je liPen moet voor school op de 7de ry een medeklinker Op de kruisjeslijn komt een plaats te staan van 7 letters in Noord HoUand 6 Met z groote kamers Met k lukt het je niet Met w menschen uit België Met m moet de molen het Met p om iets aan vast te zetten Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Zullen de meisjes en jongens er vooral aandenken te vertellen hoe oud zü zijn ADVERTENTIEN Voor d huisvrouw De kachel komen Als de kachels komen heeft de huisvrouw er nogr een belangr ke zorg bö Op haar rust de taak voor de verwarming van het huis te zorgen En dat zoo zuinig mogelyk natuurlek Daarom kan het van nut zijn op het punt van kachels en stoken een paar nuttige wenken te geven In de eerste plaats dan moet men er om denken de kolen op een donkere plaats te bewaren Zonlicht doet de kolen afbrokkelen en minder helder branden Verder kan men zuiniger branden wanneer men als men nieuwekolen krügt er een bek water over sprenkelt waarin men een handvol soda heeft opgelost op ongeveer 4 liter Voor het aanmaken van kachels en fornuizen Vraagt Uw Grossier of Winl eiier Zwarte I Gekleiirde en Boterballen van CORNEUS BROER 20 LASE aOUWE 242 BOUOA wy hebben voorradls een prachtsorteerlng Vulhaarden vu de beste fabrikanten Tevens een groote sortccring Vulkacbels GasbaarileD ni Wij houden ons beleefd voor Uw bezoek aanbevolen en staan U mei vakkundige adviezen en personeel gaarne ten dienste P ROND Pz ZeUOESTRAAT 96 98 100 OOUDA