Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1928

ut 4 40 rei 7 in 8 shtsche Hypothe UTRECHT iekbank Pandbpiewen f 47 000 000 De BANK slelt beschikbaar Pandbrieven a ukken van f 1000 f 500 en De Direc Mr A J S VAN LIER Mr P 99 2 o f 100 i e R HOORWEG fto I889B Vilo llaajiiiaclijiits Soreas Fornuizeo HaaÉD en Ui k contant en in Hnnr VerlioopdepAt T TT Lange Tiendeweg 54 eOÜDA 4 Weinig reparatie en veel genot van Uw De Ouitsohe communistische party heeft met haar Vollcsbegehren tot het houden van een referendum gericht tegen den bouw van pantserkruisers een nederlaag geleden Ze hebben © en volksstemming verlangd teneinde de kiezers in staat te stellen zich uit te spreken ten gunste van een algemeen verbod tot het bouwen van oorlogsschepen Volgens de iDuitsche wet is een dergelijke gtwomin g slechta osgÜifeJjJ tien flyo Wf n de kieaers zutks verlangen en gisteren hebben de kiezers die iet s voor de communistische actie gevoelen op daartoe bestemde lysten gteteekend Het is een mislukking geworden want klaarblükelu k hefcben zelfs geen vijf procent der kiezers gevolg gegeven aan den oproep der communisten Dezen hebben natuuijük an de gelegenheid gebruik gemaakt om den trijd te prediken tegen de raciaal democraten en hoewel de beslissing van het rükskaWnet tot het bouwen van pantserschepen in socia l democratische kringen fel gehekeld is geworden schijnt niemand er in het sociaaldemocratische kamp er iets voor te hebben gevoeld de communjbti che actie te steunen Te Berlijh hebben in het geheel 413949 kiezers zich uitgesiproken voor het referen döm Bü de verkiezinff op 20 Mfei j l hebhen de communisten te Berlyn ei lOOO stemmffh behaald Daar te Berl yn zeer vele overtuigde pacifisten van alle schakeeringen de referendumly Men hebben geteekend valt hier een aanmerkelyke at hteruitgang bij de communisten waar te nemen In de provincie is de geleden nederlaag nog grooter dan in de hoofdb tad Zoo teekenden te Stettin slechts 4642 persenen de st alhoewel da communisten aldaar bij de jongste verltiezing 16292 stemmen hebben behaald Te Hamburg temden 38880 kiezers voor het referendum terwijl er 112000 op 20 Mei voor communistische candidaten hebben getemd In het district Duö eldorp Oost behaalden de communisten by de verkiezing van 20 Mei 239000 stemmen en slechts 81500 kiezers hebben zich hier uitgesproken ten gunste van het referendum Te Neurenberg hebben in het geheel slechts 5087 kiezers de Jyst geteekend Het eindresuJftaat van de 1 fc zeg maar wees geleerd tobrlBk fai eedtmsvaarl LIPS I D D D IBelti de leuk U bel i pen i ba Mr druppel O O al Voor lijdenden die verzwakt zyn door koortsen typhu influenza of dfrgelyke ondermijnende ziekten ia de Hiinguinose het middel dat het iVrst de levenaopgewektheid tempren gt Herstellenden voor wie het er op aankomt de verloren krachten spoedig te iieroveren wier eetlust moet worden opgewekt die aan diepen en verkwikkenden slaap behoefte hebt het middel dat u snel en zdker daaraan helpt in de Sangiiinvse Van de SanKTiinos beltoeft gij geen likeurglaasjeH te gebruiken Tweemaal per dag een eetlepel i voldoende Prys per lesch met gebruitsaanwyzintg ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Rieinet straat 2 c 4 Langs verborgen wegen Avoriturwi vait den beroenideti Engt lhclien detective IIEUBERT PORTER Vrij niar liet Eogelsoh door J van der Sluys 2 Do vrooirtleJiiig maakte een beweging van c ba lng MouAt u mij niet voor 0211 sleöhte doeb r nwHi er als iït zoo iets over mijn va z g Moor ik ben ervan overtuigd dat jn vader voor veel dingen talent haeft en do VCTéftandigste on bwste man tör we il ia Moor voor hot tooneet deu hfj jMt Pn dat hwPt bij zioh j iet in n nooW gehaald Hfj epeelde vroegwr op versebillende Wedne plaataen in Denemarken Den Haaig Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziefct deaer organen giJ Ivjdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bo M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die ü alje aanwijzinigen zal toezenden omtrent de wjze van behandeling met de bewezen van de verkregen merkwaardige resultaten TERSTOND GEVRAAGD bekwaam of halfwas Loodgieter U VAN KLEEF Krimpen a d IJssel flinke slagersjongen gevraagd 2012 8 Adres J C TEEUWEN Gouwe 169 Wy maken onze VELE OUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel in Gouda en omgefving la dan de ZATERDAGEDITIE van de fiOUDICHEGOOIilNr roor het plaatsen van aanvraren en sanbiedincen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort ad rertentiën een speciaal tarief vastgesteld n l van 1 8 gewone refels EN GULDEN elke regel meer ƒ 0 12 W mits contant aan ons Bureau MARKT 31 uiterste termijn voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral T r o e ir üi BEa tRANOEERDE OPLAQE MINSTENS 6150 EX Als Gij lijdt aan tra ge ontlasting gal alljin koortslghetd maag of hoofdpijn geen eetluit ilecfate spijsvertering eoz neen dan Wortelboer s Kruiden of Wortelboer i Pillep van Jacoba Maria Wortelboei boeivan Oude Pekela ea gij zljt spoedig weer hersteld Verkrijgbaar A 60 et bij Apothekers en Drogisten MAGERHEID Schoone volie lichaamsvormen door D FiSTBINBR 8 OOSTBRSCHE KRACHTPILLEN voor Dames Woiuierbare fiustes Ook voor herstellemlen en zwakken Bekroond met gouden medailles en eere diploma s Is 6 8 weken tot 80 pond toeneming Gegarandeerd onschadelijk Door Artsen aanbevolen Streng reëel Vele dankbetuigingen Prjjs per doos van 100 stukg ƒ 3 50 200 stuks ƒ 5 60 franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel FIUAAL GITR5KI Zeestr 21 D n Haag Voor de primitieve nonsch die baby heet is er sleoht s eén vraagstuk Het Voedselvraagstuk Als de voedselkwestie ia opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstandhouding met ouders en verpleegster Vraagt attestenbo je aan P MOLENAAR Co WESTZAAN Als c e bladeren vallen en de duisterniv iedeitn avond vroeger invalt dan weten wij dat de winter voor de deur staat en wij abcheid moeten nemen van den zomer en zijn genoegen Indien U than overgaat tot ainichafflng van een PHILIPS RADIO COMBINATIE behoeft U niet tegen den winter op te liin Dan kunt U genieten van een volkomtn natuurgetrouwe weergave van concerten opera s lezingen enz en zullen Uw wintcn avonden in plaats van lang co eentonig gezellig zijn By ie Udtgevei s A BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort Ie verschijnen een voor iederen Gouwenaar onmisbare wegwyzer op alle gebied die den titel aal draigen van Goudsche Vraagbaak MjAARBOËKJËMi DiER GEJWJOENTE GOUDA voor 1928 192Ö Bevatt ide all inlichtingen betreffende Rüks en Gemeentediensten Openbare en tiüzondere Instelhngen enz tnz Uit officieele gegeven samengeteld Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda jn het kort m te lichten over al datgene wat ieder hunner ig nJük weten moet omdat ledcr met al wat tot het Gemeentelijk en het Rijksbestuur wat Gou la betieft dagelijks te maken heeft Waar moet ik hiei voor wozen Wat moet ik in dit geval ti ii Tot w jen moet ik my wenden Wat moet ik betalen voor gas voor eloctriciteut voor water Hoö hoog ia de belasting Welke school moet ik hebben voor myn kind Deze en zoo talloos andere vragen komen er telkens en telkens naar Goudsche Vraagbaak aal U op al deze dingen het antwoord g vcn en L een wogwij Zer zijn ooal s Ij uit de hier volgende opsomming van den inhoud zal blijken j Ieder kan hierin terstond vinden wat hij noodig hc ft cjjj PRIJS 25 CENT Be steihngen woitleji thans ree i8 aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A BRINKMAN A ZOON Maison Para Rattepdam Haofdstaag 7 Verpitglngrartikelsn Ctrstti Bunmlkouten Breulcbanden Warmwttarzalilcen GeTII prijscourant gratis GUMMIWaRCa Adverteert in dit Blad r 67 Jaargang Donderdag 18 Ootober 1828 mimm cqümivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLË NIEUWERKERKi OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXYEEN ZEVENHUIZEN eni DU blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Fe btdagen ADVEKTENTIEPRUS Vit Gooda B ooufcreÉEin Mwonada tot das bewrgkrlac 1 receJa LBê elke recel meer tM Van Mtin Bonila en dan beioii krloc 1 S reiel ƒ t£6 elte ncel meer ƒ LM Adrartentiln fak bet ZatotdMnanaer Sfil btfalag op den pr a Uefdadlghelde adreateatiltt de biUt Tan dan prVa ABONMaiENTSPRUSf per kwirtail 2 petr w ek 17 cent met ZowUfablad per kvartul 2J0 per weejc 2S cent OTanü waar de btMniiic par looper s edt Franco per post per kmrtMJ 8 16 met ZondafliaWad aSlT Abonnementen worden dacfll ki unxenomep mu hm fiureau MAHKT tl AOUDA btl onxe agenten en loopers den bodchandal en de portkantoran Ome bureaax iHn dMgeÜikB geopend van 9 uur Admlniatratie Talef Intezv 881 Itedactie Telef 88 Poftrekenlnc 484IM INÖfiZONDGN HBDEDiiuiWBNi 1 4 r ata ƒ US elka i al ower ƒ Ml fl de Toorpaiiina 6i tt boogar Oew M adrertcotllD en lufeioiideii madedeaUiiffn btf eootnwt tot aeer gafadiinurtan prya Qroote letten en randao wordait berataMt naar iilaatsniJnta AdTertantüa kunnen worden inxeoondaa door twafihëiilMiiiat ran ac lede Boeklundalaren Advertentldmieaaz wtaoM acenten en moeten daaga vMl de irfaatatnx aaa bal Bureau xtjn iaxekoman teoainde van opoamo Tanelwrd Co itfii Oa publïoaaring van da dooumsnten der Eng lsoh Fr nsohe vlootovareenkomst Geen lefeiendum over den pantserkruiser Een echec der Duitsche communisten De triumftocht van Dr Eckener oud is had goed weer ifjipwaclit en yn opstygen was iwasaiiuneel door het onverwachte Hij vliegt alleen heeft gee i draadl oïe installatie en geen dryfvers Hy heeft brand of voor 3600 myl aan boord en kon 3ö uur in de lucht blijven Naar nog uit Ht John gemeld wordt zy de weersomftandighetlen voor de üceeanvhicht van Macdonald zeer gunytig daar hij met een rukwind van minstens 20 myl kan rekenen Boven den geheelen Oceaan zjjn slechts onbeduidende gebieden van slecht weer Het vliegtuig van Macdonald is het kleinste waarmee ooit over den Oceaan is gevlogen Hy heeft voor 35 uur brandstof in in welke tyd hy 3600 K M kan afleggen Macdonald is 28 jaar BUlTËNLANDtiCH JNlfiUWS ITAUË Brand in een kruitfabriek Naar uit Cunea gemeld wordt is in een kruitfabriek in welke twee jaar geleden ook reeds een ontploffing heeft plaats gehad brand uitgebroken Twee arbtiidsters worden door de vlammen verrast Een van haar werd gedood terwyl de andere in ernstige toestand naar het liokenhuia werd vervoerd l e omgeving van de fabriek is door militairen afgezet daar pien ontploffingen vreest Getracht wordt het vuur te blussehen BUSLAND Oe dochter van den Tsaar Een verklaring der keizerlijke familie De Figaro bevat öfn uitvoerige verklaring van de leden Jer voormalige Uussische keizertyke famiïte aangaande de persooniykheid van mevr Tsjaichowsky devrouw die naar men weet verklaartgrootvorstin Anastasia te zijn een van dedochters vart Tsaar Nicolaas II Zy beweert te zyn ontkomen aan het bloedbad van Jekaterinenburg en eischt nu haar recliten alsdochter des overleden keizei s op Veel is er reeds te doen geweest over deze vrouvv die door de leden der keiwrlyke familie voor een bedriegster of althans eon geëxalteerdewordt gehouden door anderen echter Isherkend Het door grootvoriitinloiga de zuster vanTsaar Nicolaas II goteekeiïd stuk is doorgrootvorst Alexander Van Rusland gecontrasigneerd en goedg eurd doot dp zoojuist overleden kejïo weduwe mariaFeodorovna Oagiaar f V door de grootvorstinnen Xenia en Olga haar dochters en door een groot aantal andere familieleden Aan de hand van getuigeni sen vanintimi aan het voormalig keizerlyk hof vangouverneurs der tsaristische Icinderen envan medici wordt nadrukkelijk medegedeeld dat de vrouw die zich Mme Tsjaikow sky noemt en zich voor grootvorstin Anatotasia uitgeeft in geen enkel opzicht opdezen naam aanspraak kan maken CHINA Hongersnood in de provincie Sjausi In de provincie Sjan si is hongersnood uitgebroken Volgens de officieele gegeven zyn hierby 300 000 menschen betrokken Deze hongersnood is zoowel een gevolg van den burgeroorlog als van het mislukkenvan den oogst De gouvemeui geenraal derprovincie Sjansi heeft een telegram gezonden aan de regeering te Nanking waarinonverwyid om het treffen van de noodigemaatregelen verzocht wordt Indien niet tijdig hulp verleend wordt zal volgens hem debevolking tot alles in t taat zyn en plunderingen zullen dan niet meer kunnen worden tegengegaan Onder de hongerlijdende bevolking heerschen epidemieën en er zyn reeds meer dan 300 lieden gestorven Het Rockefellerinstituut te Peking heeft eenspeciale afdeeling ingericht voor de bestrijding der heerschendo ziekten VER STATEN Een nieuwe poging om over den Atlanlidchen Oceaan te vliegen GL rteren is een eerste poging om den Atlantischen Oceaan in een licht vliegtuiy over te steken ingezet door kapitein luitenant ter zee H C Macdonald een officier van de Engelsche marine die om 16 u 51 tijd van Greenwich opges tegen ia met zijn Havilland Gipsy Moth met een sparowijdte van slechts 7 93 meter Macdonald die 2 S jaar De Vruheidiibond en het Slaatapensioen De commissieLely verklauit zich voor invoering van premlevrü oudenlomepeni ioen Naar de Echo de l ari met betrekking tot de geiükertijd te Londen en te Paru n te publiceeren documenten inizake de KngeLsoh Fransche vlootovereenkom st mededeelt zuHen ongeveer dertig documenten in de publicaties worden opgenomen Met uitzonderinig zonderinigvan twee documenten zyn ui deze stukken reed gepubliceerd of is de inhoud daarvan bekend geiwortien Ken der nog niet gepubliceerde documenten is een memorandum van Chamberlain van het belangrijk onderhoud dat hij tydeii zijn verblijf te Parü s up weg naar Geneve op 2 Juli met Briand had In dit onderhoud werden de algemeene lijnen der overeenkomst vastgelegd Oo a het opgeven van de bezwaren van Engeland tegen het I ranache standpunt inaake de legerreserves en de Fransche toestemming voor de niet beperking van den ibouw van kleine kruisers Deze gedachten worden definitief vastgelegd in de beide nota s van 28 Juni en 28 Juli en in de Fransche nota van 20 Juli stemming zal eeröt einde dezer of begin volgende week bekend y yn Dr Eckener en de bemanning van de Zeppelin zyn op gro6tsche wjÜEe door de stad NewYork ontvangen Per extra trein werden zij van Lakohurst naar het slation van Jer iey gebracht waar da receptieboot van de tad gereed lag Ha t Ü lc toeirtjuicht door het talrijke pubfek en tenvijl een muziekkapej het Duitsch landlied speelde gingen dr Eckener en zijn manschappen aan boord De boot bracht hen naar Battery waar de foeatstoct werd samengesteld Voorop ging een afdeeUng bereden politie dan volgden een afdeeting infanterie en een afdeeling cavallerie daarna de auto s met 1 de eeregasten J Dr Eckener zyn zoon admiraal Ifoffet en de heer Whaler vertegenwoordiger van de ttad New York hadden in de eerste auto plaats genomen Langzaam bewoog de stoet zich door een dichte menigte luide toegejuicht langis Broadiway naar het sf adhUL Er werd natuurlijk weer een ontzaglijke hoeveelheid confetti geworpen Overal waren de Amerikaansche en Duitsche vlaggen ook de zwart witroode vlag uitgestoken TerwijJ de muziek het Duitschlandlied peelde besteeg dr Eckener naar alle kanten buigend de trappen van het stadhuis Daar burgemeester Walker oip het laatste QOgcB tlik verhindNMi 4M IMak vt or e o belangrijke aangelegenheid naar Washington ont bt den was had de ontvangst door den locoburgemeester Mackee plaats Deze wees er in zijn toespraak op dat de vlucht voor het toekomstige handelsluchtverkeer van de grootste beteekenis is en dat het welslagen aan Dmtsche techniek en Duitschen vlyt te danken is Hij wenscl te dr Eckener hartelijk geluk met de ge ia de onderneming en overhandig le hem de eeremedadle der stad New York Dr Eckener antwoordde in het Engelsch en dankte voor de hem verleende onder scheiding Voorts verklaarde hyi dat hy by den aanvang van de reis wist dat hij met moeilijke weersomstandigheden te kamiveu zou hebben doch de reis toch ondernomen heeft om de iuchtvaardigheid van het ochip te bewijzen Hy geloofde te mogen zeggen dat het schip de stormproef goed heeft doorstaan Commandant Rosendahl dankte oor de gastvrijheid die hem in Duitachland ten deel was gevallen en iprak de hoop uit dat deze vlucht de be te vruchten voor het Amerikaansche en voor het Duitsche volk zal dragen Natlat nog een toer door de stad was gemaakt vereenigden allen zich aan een fee stbanket Des avonds werd in een der theaters een gastvoorstelling gegeven waarbij ook opnamen van de Zeppe in tydens de wluoht boivenAmerika in het bijzonder toen het schip boven het kapitool te Wa vhinji toii vloog werden vertoond Vrydag zullen dr f ckener en zyn manschappen op het Witte Huis bü een lunch de gasten van president Coolidge zijn iNaar verluidt zal Henri Ford een van de pasi agiers zyn van de Graf Zeppelin wanneer het lucht schip naar Europa terugkeert iSlSSiSti LAMU Uft eeiiwiecMi uer i ün iwii jkcaürmie Het begin der teestoly kneden LiifU nivoiul if ur iju up biH voorplein Jer Kon AiUlUiiro AciiUeniiu ouder gewoli ë i ë beiajypjte4l lig do towltfu Ier eero aii IH I lUUiurig iKwIuaai dei K Al A olticiiri goopi iul Tevorea Imi om 7 uur in hot Êi iwuw der K ftl A do aauhiodiug plaats gk i 0iideu vttn licl giwcheuk dier lirodaöche buiigt rij aan do jiibiletTCsido ini Lelliug Dit geschenk berftaaado uit oeu voUodig aiiieubU üicnt sw do rtuepiii oal der K M A is vervaardi g l do Jir do firma Audro LojouH iiiemboÜ i briUnl ie BroJa De aauibiüding fcewcJdcddo tlooj den bur gkinoo ter imr dr W ü A vam ÖOïisbeek aan den gouvoiraear dear K M A geuera llaajoor H Q vaa Kvonlüi dn po bungemoeeter sprak vm ayropatlü ek woord waarna dü gouvt riueur vol bewondering over dit koatljaro gusdmmk hartelijk daiUtte liij do offioieolo opening der feeeteo heelt do burgi uneeöler tevyfls een siyjupathieke rftle uilgeeprokem liicirua voud de uitvüeriog plaats vaa dea uigfiiiwnoiii fctUiiuiiftch K WIA umratlij dooi alju liccdu clie inu iok n zaugvoreejiigingou Db fjestuiarocb is goeouipoiieerd door deu hewr Louis do Moreo kapelmeester van do stafmuziet vaa htt 60 iTg irif Het Irio werd gezougBn door allo Brodascho zan verüOinigingen Do woordon liioTVda zijn vaa dun heer ir A M J J tjiidls Da jostumrwoli wenl op du roojo Markt herhaald waajiia eeu luuzlekuit voor ing ijiaatrt vond Do stiul ie door do vuraieriugtiti ais t v rü ia wm lustoord liorschapen llijn geen straat of nr zijn eorüpoopteu groL ii bloouivx rsleriugen aiaugebrftchtDu ü wiering dor Gjooto Markt js lo óea oanl ovtTWeldigeiid eu do verlichting der stad im het V alktviberg Markt van Öladiuiis t a Vim t il uu and ro opt nimre gebouwen cQ particuliere woningen i in óéo Hoord Vieriek Geschenk van de Koningin Moeder Nujiwiw ilu Koidagm Moeder heolt haar parÜcuit Te si crotaris C S Kkma baron van Hüoiiiatra giste iinidiilag flo i de Kou Militoirü Acad siii 3 oen oud geelkoperen llCliCkroou oop do roceptiezaaJl aU gesclienk aangbbodvn ter gelegeabeld vau het eeuwteisit Do gou arneur vau do Kou Milltairo Auademie hwft dit boog gewaardoeivio blijk van belani telrüagi iu tegenwoonlighwid vma o a aantal olficioren oa IwraiPen ben V iih doii onaat van liet looi ïs oadi Üen luet di grootela dankbaarheid voor d Aoadoniio aanvaard Naar wij vornemen zal do volgende waok eeui rapport worden gepubiiceord uitgvibruolit döcif de fcialo oonunitfsio uit d j idberalo ataatepaftij Du Vrijlwidsbood ovar dd weaiöwlielijkheid on do nn ijkheid vea staatöpCTiöioinneeriqg Van dio uk oveo loden bistaaadei oommissio v xtrzltter dr C IjOily rapporteur me mr E C van i orp rklaart du grootst mogelijke u er d Tliaid zie4i op do IjBsis vau punt 7 va liet Progroj van actie vaa 1922 voor iavocriog üia preiuicrvrlj ouderdomapoaMoeti ia de godoQumen teerde en uitvoerige toellohtingi met volo becijferingen welke aan de cwaolusies voorafigaftt wordt om van tel vofi acidere argumenten te zwijgen o a botoo pd dat hot vooruitzicht van de kleine ultkoEring do neiging W ieta er bij to sparen vergroot dat van ÏH in 1913 In voerdo alloii uitstervende staalapunaiooQ een nkos bar invloed ton goede Vi uitgegaan op dd verhouding tu 0ctwn ouder eu kindiTOQ en dat do gehuwde vrouweu er bij do bestaande apboddsvorzcboriiig ondnnlkH de w eduwanrcnte het stoolita afkomen Betoogd wonlt dat dd Reeda in 0917 zoo söhrijvcn zij in do toejiclirtiii wairtm aan de gwuiemte bij K M twfo voiïrecdiotlon voor een igietanieHilijk bedj van ten hoogste t 14 886 9i0 toegeiinid bouoveuw een bijdrage van ten hoogste f 325 484 57 por jaar Door dea oorlog wjureu tto koeten zeor gestegen weHSiaivo de Raad in 11921 aan dd Kroon verzocriit Iwt voorschot to verhoogeo tot f 30 000 000 en de bijdrage tot f 710 281 86 De rcKeering Iieeft dit verzoek afgewezen Om fiiiantiivlö en andere redenea ia he plan naderhaodi teruggebracht tat 2381 woniiigcwihederj welker bouwkosten tv aaa 1 iiuerkolijk iiitgingein boven hot oorspronke lijk voor de 3600 wonlngm geraamde bedrag voorloopige Bevolkingsboekhouding O is r namiddag i de Commiasio voor de Bevolkini boekhoudiniï in resteld bij bescliikkinig van den min van Binnen Zakon Ml Landbouw van 1 S T t j l door prof mr H W Miethorst in eoft der lokalen van het Contiwul Bureau voor de Ktajfifltiek nametie den minister gpinetalleerd l j n izfiide tooiii Wg c lsclinppc ii ii luid Heine rollen eu jarenlang zijn We als uoiiuiden h iii on wivr gereisd Toen f lierf mijn vaders niood r eu wc Vordrn piorfseJing rijk We Lirfdcn twee huizeu in Kopenhagen en o ni oarvlig vennoKJMi Twee da tpm later waren we al ui de Il ofdslad otii do erfenis te aaiwaarden TofMi zaj ndjn vfldbr een niegelijklieid om zijn lioogfifo ideaal Ie zien vorwe enMik w in het Koninklijke Theator in Kop uhigen op te trelen Als men do ageiit i fiwd betialt kau men voel bereiken V daanloor kon niJjn vader op een bewr in liet Koninklijke TlKw4er een kleine rol Ivriigen Zoo i het jaremllan gegaan Ver dor is Iwj niet gekomen Maar dikwijls an ik hot goed aam hem niTkoii hoe ongelukkig hij zilch voelt twmdat men zijn zoogoiianrnd talent nlttt appreeieorli Om fcort te gBumi hij houdt zichzelf voor een misk iiil genie Nu do eohipbroiik die de lioog steinde jilaiinon van mijn vader hebben goleden beeft gelukkig alleen betrekking op ziju kunst niet op zijn i Hd Het st ons niet zooalsi de vele duizenidcn fa verhuurd hmaat tegen onze oigii u wil LHm middag in öepttinlter kwiant er een her Ihj oas diu oiw VMrl Ide dat liij on o villa op t en uilstapje liad wien on ze goflrne voor oen jaar zoU willen Iwiren Mijn va ler wilde hiervan eerst nieta w ïen UH waar oen himrvilla zei hij koria Mftflfr i vropin lüliifcg hield aan Toon bij tk n slotU zag dnt zijn kftnsi u slecht stonden bood hij L pu huua soiii dio eigenlijk iKvilr iiiwal buitw verhouding tot Uj waarde van het huie s ond en die ook voor goed geijittipervle mensehon een klein vermogem u rt4 g iiJn oordigKllt Mijn vader dii geon besluit kon nwn i riep niiij binnen oia ii iin niei niiig to liooren Ik wuê ook tt tt IW ver hiir fi Ik dacht aan de vele he rliike digen dat Ik met iikiju vadiar en mijn vriendinnoi hi dat lnvrlijke bulfl domvjpbraeht had Want ook m winters giingen we zoi dikwijU wij lumar koii h n er heen en dat zou nalimrlljk uit zijn ftirt we liet huis ngK n verïniren Ik knJt den vn iiindeiling van terzijde ongetnoritt aan Hij merkte wel dat hij aan mJj gean steun had Ik zaïl niet zeg I gen dïit hij t r on3i nii athitik uitzag luteIgi ndni l bet woff n knajype slamko vooriiiwim uitzieiito Itcer Niet i ng meer mj zal zoownt niiddfii vijftig zijn Maar ia zijn groote donkere nog bijzonder jeugdigw odgtm sdiittdfde itia zeldzoaiina dat ik miet kou verklaren Het sölierpt profiel inef den eiiorgiekeu neus de op olkaar ekhmido lipptm en zijn heerechenfliKinieran deden nio van hel eerste ootgenblik al aan eon gezicht demJien det ik eus gezien IkadIk zocht Ifrug irn mijn herinnering na En piolscling wist ik lu t liet waaddkjpv vn Napoleon DuidtJijk stoml do BonaparteVinete voor nujn oogeÉi zooa Ik die ze ion liad in de ÖJyiptothek van het Thorwaldrmivmuscnm Do sinit van zijn pak woa bnititnlaiktech en ook oaa zijn uitepreak van bet DeOfiRch dat hij overigiens vloal ihI spruk kwi men m rken dat tdj e n l ui1enlander wnfl Hoe heette die hoor VTOeg do Engt lsctuiKun Wordt vervolgd Oat s mooil maar wees verstandig Dat s mooier nogi en menscli Vooral wees niet onfiandigi FEUILLETON imluw van kleiiio Tooiiotdspolers die un lieele lovtKn vau do geriuge g igij lutieLea Kneu Als mijii vader na do vooretolling Khuis l onit dHit Iweft hij een geaullig home wuar hij uUritó toui kan van do volo teleurNb lliO gen die zijn bfiTOyp bom b reiden Wij wom n in ons oigen Iniiia aan de 9 8Icildevej en hebben iMg en villa in Skodsliorg DaaA i dnt verrukkelijke Inwsi diixfjt aan i On wund bleven we a tljd den gehoelen zoiiwi tat aan do horftrt ja eins wol den heelmi wïiitrt ook Ik zelf duo ocu IjiH tjo naai söliildereu u kimt zich wol voorstdloiii dat het lawh cliap aandeSund met ziju liohton wnt noed mij veel mogelljkhedciu biodt U woont ondorbnok haar begeleider alH ik goivi Ix fiwpen hei i op het oogen Wik aan de Roökildmej Ja EVzeu winljer zijn we niet in Skodsborg gebleven Mijn vader wordt langzaim rluin ï iM n m oud wi te verre al stand iixleren avond als de scfliouwlHilrg af geloopen wfw werll hom een beetije te veel En torn k am er ook nog ieta anders bij fflj hebben de villa in oAiiboii tijdelijk 1